Đồ án Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lí nước ngầm cung cấp cho khu dân cư xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp

Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh sách bảng

Danh sách sơ đồ

Danh sách hình

 

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1. Sự cần thiết của đề tài 1

1.2. Mục đích nghiên cứu 2

1.3. Đối tượng nghiên cứu 2

1.4. Phương pháp nghiên cứu 2

1.4.1. Phương pháp luận 2

1.4.2. Phương pháp thực hieän 3

1.5. Nội dung nghiên cứu 3

 

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC CẤP

VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ NƯỚC NGẦM

2.1. Tầm quan trọng của nước cấp 5

2.2. Nguồn nước cấp 5

2.2.1. Nguồn nước mặt 5

2.2.2. Nguồn nước ngầm 7

2.3. Các chỉ tiêu trong nước cấp 9

2.3.1. Các chỉ tiêu vật lí 9

2.3.1.1. Nhiệt độ nước 9

2.3.1.2. Độ màu 9

2.3.1.3. Mùi vị 9

2.3.1.4. Độ đục 9

2.3.1.5. Độ nhớt 9

2.3.1.6. Độ dẫn điện 10

2.3.1.7. Hàm lượng chất rắn trong nước 10

 

doc23 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Ngày: 15/07/2017 | Lượt xem: 377 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lí nước ngầm cung cấp cho khu dân cư xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHU VÖÏC 5.1.1. Quy trình laáy maãu 5.1.1.1 Phöông phaùp laáy maãu Maãu ñöôïc laáy töø caùc beå nöôùc cuûa caùc hoä gia ñình Moãi bình laáy maãu ñeàu ghi ñaày ñuû thôøi gian, vò trí, thôøi tieát khi laáy maãu Sau moãi laàn laáy maãu ta coù nhaän xeùt sô boä veà maøu saéc vaø muøi vò cuûa maãu Maãu sau khi laáy ñöôïc baûo quaûn ôû nhieät ñoä 40 C. 5.1.1.2 Nhaät kyù laáy maãu Laáy taát caû 10 maãu treân toøan ñòa baøn xaõ Gia Loäc. Vì thôøi gian laøm luaän vaên coù haïn neân em chæ laáy maãu khaûo saùt vaøo thaùng 10. Điểm lấy mẫu Hình 5.1: Baûn ñoà vò trí laáy maãu Baûng 5.1: Nhaät kyù laáy maãu STT Teân maãu Ñòa ñieåm laáy maãu Thôøi gian laáy maãu Ñoä saâu gieáng Thôøi gian söû duïng Ñaëc ñieåm maãu 1 GL-I TL 6, Gia Laâm 14h tröa, naéng, gioù nheï 30m 3 naêm Trong, khoâng muøi 2 GL-II Soá 13, Gia Laâm 14h15 tröa, naéng, gioù nheï 28m 2 naêm Trong, khoâng muøi 3 GL-III Soá 1, Gia Huyønh 14h 35 tröa, naéng, gioù nheï 34m 4 naêm Trong, khoâng muøi 4 GL-IV Soá 10, Gia Huyønh 14h45 tröa, naéng, gioù nheï 30m 3 naêm Vaøng, khoâng muøi 5 GL-V Soá 75, Gia Taân 15h10 tröa, naéng, gioù nheï 30m 4 naêm Vaøng, coù muøi tanh 6 GL-VI Soá 5, Gia Taân 15h20 tröa, naéng, gioù nheï 34m 3 naêm Vaøng, hôi tanh 7 GL-VII QL 19, Loäc Traùc 15h35 tröa, naéng, gioù nheï 30m 4 naêm Muøi tanh 8 GL-VIII QL 19, Loäc Traùc 15h40 tröa,naéng,gioù nheï 34m 3 naêm Coù muøi laï 9 GL-IX Soá 97, Loäc Kheâ 16h tröa , naéng, gioù nheï 34m 2 naêm Ñuïc, tanh 10 GL-X Soá 25, Loäc Kheâ 16h15 tröa, naéng, gioù nheï 34m 4 naêm Hôi tanh 5.1.2. Phöông phaùp phaân tích maãu trong phoøng thí nghieäm Baûng 5.2: Caùc chæ tieâu phaân tích STT Chæ tieâu Thieát bi phaân tích Phöông phaùp phaân tích 1 pH Maùy ño pH 2 Toång Saét Maùy quang phoå keá Phöông phaùp Phenanthioline 3 Nitrit Maùy quang phoå keá Phöông phaùp so maøu 4 Nitrat Maùy quang phoå keá Phöông phaùp so maøu 5 Toång cöùng Maùy quang phoå keá Phöông phaùp EDTA 6 Ñoä ñuïc Maùy quang phoå keá Phöông phaùp so maøu 7 Ñoä maøu Maùy quang phoå keá Phöông phaùp so maøu 5.1.2.1 Xaùc ñònh haøm löôïng pH Duøng maùy ño pH ñeå xaùc ñònh haøm löôïng pH coù trong 10 maãu nöôùc caàn phaân tích. 5.1.2.2 Xaùc ñònh haøm löôïng toåàng saét Xaùc ñònh baèng phöông phaùp phenanthioline Laéc ñeàu maãu ñoàng thôøi chuaån bò caùc dung dòch cho ñöôøng chuaån Laáy 50ml maãu (Hay 1 theå tích thích hôïp roài pha loaõng)vaøo coác + 2ml HCl + 1ml NHOH.HCl. Neáu maøu cuûa maãu vöôït quaù ñöôøng cong chuaån laøm laïi vôùi theå tích maãu thích hôïp vaø pha loõang thaønh 25ml. Theâm vaøi vieân ñaù boït, ñun soâi ñeán khi theå tích coøn 15ml (Neáu ñun soâi ñeán caïn hoaø tan trong 2ml HCl vaø 5ml nöôùc caát). Ñeå khi nguoäi ñeán nhieät ñoä phoøng pha thaønh 50ml nöôùc caát. Theâm 5ml dung dòch ñeäm NHCHO + 2ml phenalthroline. Ñaäy nuùt, laéc ñeàu ñôïi 10 – 15 phuùt Ñöôøng cong chuaån ñöôïc pha cheá theo dung dòch chuaån (e.2) (baûng 5.3) Ño ñoä haáp thu A ôû böôùc soùng = 510 nm Baûng 5.3: Pha cheá ñöôøng cong chuaån STT 1 2 3 4 5 6 ml dd Fe chuaån 0 5 10 15 20 25 ml nöôùc caát 25 20 15 10 5 0 dd ñeäm acetate 5ml/oáng dd phenalthroline 2ml/oáng (laéc ñeàu) ñôïi 10 phuùt Cg/oáng 0 10 20 30 40 50 mg/l 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 Keát quaû : Fe (mg/ l) = Ño ñoä haáp thu A A1 A2 A3 A4 A5 A6 0 0,123 0,264 0,37 0,485 0,586 Phöông trình ñöôøng chuaån: y = 0,1178 x – 0,1075 (y A: Maät ñoä quang). A = 0,1178 x – 0,1075 x = A + 0,1075 5.1.2.3 Xaùc ñònh haøm löôïng Nitrit ( NO2- ) 1. Hóa chất Cân 0,5g acid sulfanilic hòa chung với 150ml acid acetic 10% khuấy đều , để yên trong chai tối (Griss A). Cân 0,1 g a-naphthylamine hòa vào trong 20ml nước cất, đun sôi. Dung dịch thu được để lắng trong gạn lấy phần trong, vứt cặn thêm vào dung dịch 150ml acid acetic 10%, chai tối (Griss B). Dung dịch tiêu chuẩn 100ppm: Cân chính xác 0,4928g NaNO2 thêm nước cất đến 1000ml. Khi làm dung dịch chuẩn ta pha loaõng thành 10ppm khi đó ta có 1ml dung dịch tương ứng với 1mg. Tiến hành Baûng 5.4: Ñöôøng chuaån Nitrít Ống 0 1 2 3 4 5 Nước cất 9 8,8 8,6 8,4 8,2 8,0 Dung dịch chuẩn 10ppm (ml) 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Griss B (ml) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Griss A (ml) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Sau đó, đem dung dịch đi so màu ở bước sóng 520 nm. Dựng đường chuẩn y = ax + b. Mẫu thật làm tương tự so màu ở 520 nm. Nếu màu vượt quá màu chuẩn ta phải pha loãng mẫu bằng nước cất . Phöông trình ñöôøng chuaån y = 1,6849x + 0,0401 R2 = 0,9947 Tính keát quaû: Töø phöông trình ñöôøng chuaån ta suy ra ñöôïc haøm löôïng NO2- coù trong maãu. 5.1.2.4 Xaùc ñònh haøm löôïng Nitrat (NO3–) Neáu maãu coù maøu: Thêm 3ml huyền trọc Al(OH)3 vào trong 150 ml mẫu nước, để yên vài phút, lọc nước đầu tiên. 1. Hóa chất Phenol disulfonic acid: 3g phenol + 20ml H2SO4. Để nguội, chai tối tránh sáng NaOH 20%: 20 g NaOH + 80ml nước cất. Dung dịch chuẩn 100ppm N-NO3 Cân 0.7214 g KNO3 pha trong 1000ml nước cất . Dung dịch chuẩn 10ppm: Từ dung dịch 100ppm ta lấy 10ml dung dịch vào trong cốc thủy tinh chịu nhiệt đun cạn khô, để nguội. Cho thêm 2ml phenoldisulfonic acid dùng đũa thủy tinh cà đều cặn khô, sau đó cho thêm nước cất định mức 100ml. 2. Tiến hành Baûng 5.5: Ñöôøng chuaån Nitraùt Ống 0 1 2 3 4 5 Nước cất 8 7,8 7,6 7,4 7,2 6,0 Dung dịch chuẩn 10ppm (ml) 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 NaOH 20% (ml) 2 2 2 2 2 2 Lấy dung dịch so màu ở bước sóng 430 nm. Dựng đường chuẩn y = ax + b Mẫu thật: 10ml dung dịch mẫu đun cạn, để nguội, thêm 0,2ml dung dịch phenol disulfonic acid, cà đều, thêm 2 ml NaOH 20% và cho nước cất đủ 10ml, đi so màu . Nếu màu mẫu thật cao hơn mẫu chuẩn thì phải pha loãng bằng nước cất. Phöông trình ñöôøng chuaån y = 0,2779x + 0,0023 R2 = 0,9986 Tính keát quaû: Töø phöông trình ñöôøng chuaån ta suy ra haøm löôïng NO3- coù trong maãu. 5.1.2.5 Xaùc ñònh toång cöùng ( CaCO3) Xaùc ñònh baèng phöông phaùp EDTA - Laáy 50ml mẫu nöôùc cho vaøo bình tam giaùc - Theâm 2ml dung dòch ñeäm pH = 10 - Theâm 1 ml Hydroxyl amine Hydrochloride - Cho 1 muoãng (0,01g) hoån hôïp chæ thò maøu EBT, laéc ñeàu - Ñònh phaân ngay baèng dung dòch chuaån EDTA 0,01M. Laéc thaät ñeàu cho ñeán khi dung dòch töø maøu ñoû röôïu vang maøu xanh lô. Keát quaû: Ñoä cöùng EDTA mg CaCO/l = Trong ñoù : A: ml EDTA tham gia phaûn öùng maãu B : mgCaCO töông töï (1ml) EDTA ñònh phaân B = DCaCO x 1 x N = 50 x 1 x 0,02 =1 Ñoä cöùng EDTA = 5.1.2.6 Xaùc ñònh ñoä ñuïc (Turbidity) - Laéc ñeàu maãu trong bình, laáy 50ml maãu vaøo coác 100ml - Baät maùy vaø vaøo maõ chöông trình 750_ enter - Ñieàu chænh böôùc soùng veà 860 nm (maøn hình xuaát hieä FAU TURBIDITY) - Cho 25ml nöôùc caát vaøo cuveùt, nhaán Zero cho maøn hình xuaát hieän: 0.FAU TURBIDITY. - Cho maãu vaøo cuveùt 25ml - Cho cuveùt maãu vaøo buoàng ño, aán Read ñoïc giaù trò ño 5.1.2.7 Xaùc ñònh ñoä maøu (maøu bieåu kieán khoâng caàn loïc) - Nhaán phím exit ñeå thoùat khoûi chöông trình ño ñoä ñuïc ñeán maøn hình coù chöõ program. - Vaøo maõ chöông trình: 120 – Enter - Ñieàu chænh böôùc soùng 455 nm - Cho 25ml nöôùc caát vaøo cuveùt, nhaán Zero (cho maøn hình xuaát hieän: 0.Units PtCo APHA) - Cho maãu vaøo cuveùt 25ml - Cho cuveùt maãu vaøo buoàng ño, aán Read ñoïc giaù trò ño 5.1.3. Keát quaû phaân tích caùc maãu nöôùc taïi caùc ñieåm khaûo saùt 5.1.3.1 - pH Baûng 5.6: Baûng keát quaû phaân tích pH ôû 10 ñieåm khaûo saùt Teân maãu GL-I GL-II GL-III GL-IV GL-V GL-VI GL-VII GL-VIII GL-IX GL-X pH 6,34 6,17 7,45 7,03 6,74 6,8 7,07 6,91 7,13 7,27 Hình 5.2: Biểu đồ biểu diễn giá trị pH Nhaän xeùt: Taát caû giaù trò pH naèm trong tieâu chuaån cho pheùp theo TCVN 5502 - 2003 (pH = 6 – 8,5). 5.1.3.2 Toång saét Baûng 5.7: Baûng keát quaû phaân tích toång Fe ôû 10 ñieåm khaûo saùt Teân maãu GL-I GL-II GL-III GL-IV GL-V GL-VI GL-VII GL-VIII GL-IX GL-X Toång Fe 1,201 1,142 1,235 3,128 6,133 9,155 5,149 1,329 7,381 1,490 Hình 5.3: Biểu đồ biểu diễn giá trị Fe Nhaän xeùt: Qua khaûo saùt ta thaáy taát caû caùc ñieåm laáy maãu ñieàu coù haøm löôïng Fe toång vöôït giaù trò cho pheùp theo TCVN 5502 – 2003 (Fe < 0,5 mg/l). Chuùng giao ñoäng töø 1,1 – 9,1 söï giao ñoäng naøy raát lôùn. Chuùng ta caàn xöû lí chæ tieâu naøy ñeå ñaït ñeán möùc cho pheùp. 5.1.3.3 Nitrít ( NO2- ) Baûng 5.8: Baûng keát quaû phaân tích NO2 - ôû 10 ñieåm khaûo saùt Teân maãu GL-I GL-II GL-III GL-IV GL-V GL-VI GL-VII GL-VIII GL-IX GL-X NO2- 0,001 0,003 0,005 0,017 0,008 0,045 0,0012 0,006 0,0016 0,004 Hình 5.4: Biểu đồ biểu diễn giá trị NO2- Nhaän xeùt: Taát caû caùc ñieåm khaûo saùt ñeàu coù haøm löôïng NO2- naèm trong giaù trò cho pheùp cuûa (TCVN 5502 - 2003 < 0,1 mg/l). Giaù trò giao ñoäng töø 0,001 – 0,045 < 0,1mg/l. 5.1.3.4 Nitraùt ( NO3- ) Baûng 5.9: Baûng keát quaû phaân tích NO3- ôû 10 ñieåm khaûo saùt Teân maãu GL-I GL-II GL-III GL-IV GL-V GL-VI GL-VII GL-VIII GL-IX GL-X NO3- 0,085 0,082 0,179 0,067 0,096 0,567 0,136 0,09 0,157 0,071 Hình 5.5: Biểu đồ biểu diễn giá trị NO3- Nhaän xeùt: Taát caû caùc ñieåm khaûo saùt ñeàu coù haøm löôïng NO3- naèm trong giaù trò cho pheùp cuûa (TCVN 5502 - 2003 < 10mg/l). Giaù trò giao ñoäng töø 0,06 – 0,5 < 10mg/l. 5.1.3.5 Toång cöùng (CaCO3) Nhaän xeùt: Qua nhieàu laàn tieán haønh thí nghieäm ñeå xaùc ñònh ñoä cöùng toång coäng cuûa caùc maãu nöôùc khaûo saùt baèng chaát chæ thò maøu EBT vaø thuoác thöû NET ñeàu coù keát quaû töông töï laø khi cho chaát chæ thò maøu vaøo thì dung dòch maãu khoâng coù maøu ñoû röôïu vang maø taát caû maãu ñeàu coù maøu xanh neân vieäc ñònh phaân khoâng coù keát quaû. Cuøng vôùi caùch tieán haønh ñoù nhöng vôùi theå tích maãu lôùn hôn raát nhieàu (200ml), khi cho thuoác thöû vaøo cuõng chæ coù vaøi maãu baét ñaàu xuaát hieän maøu ñoû röôïu vang. Ñieàu naøy cho thaáy caùc maãu nöôùc khoâng chöùa caùc ion kim loaïi ña hoùa trò döông nhö ion calci vaø magie. Neân ta coù theå keát luaän nöôùc ôû caùc ñieåm khaûo saùt khoâng coù ñoä cöùng hoaëc neáu coù thì cuõng raát thaáp khoâng phaûi xöû lí. 5.1.3.6 Ñoä ñuïc Baûng 5.10: Baûng keát quaû phaân tích ñoä ñuïc ôû 10 ñieåm khaûo saùt Teân maãu GL-I GL-II GL-III GL-IV GL-V GL-VI GL-VII GL-VIII GL-IX GL-X Ñoä ñuïc 0 0 1 3 5 5 3 3 5 5 Hình 5.6: Biểu đồ biểu diễn giá trị độ đục Nhaän xeùt: Nhìn chung, giaù trò ñoä ñuïc cuûa nhöõng ñieåm khaûo saùt naèm trong tieâu chuaån cho pheùp theo TCVN 5502- 2003 (ñoä ñuïc khoâng lôùn hôn 5NTU). 5.1.3.7 Ñoä maøu Baûng 5.11: Baûng keát quaû phaân tích ñoä maøu ôû 10 ñieåm khaûo saùt Teân maãu GL-I GL-II GL-III GL-IV GL-V GL-VI GL-VII GL-VIII GL-IX GL-X Ñoä maøu 3 0 15 14 27 21 17 8 17 21 Hình 5.7: Biểu đồ biểu diễn giá trị độ màu Nhaän xeùt: Nhìn chung, giaù trò ñoä maøu cuûa nhöõng ñieåm khaûo saùt naèm trong tieâu chuaån cho pheùp theo TCVN 5502 - 2003 (ñoä maøu khoâng lôùn hôn 15mg/Pt). Tuy nhieân coù vaøi maãu coù ñoä maøu naèm ngoaøi tieâu chuaån cho pheùp do nguoàn nöôùc ôû ñaây bò nhieãm saét cao. 5.2. NGHIEÂN CÖÙU XAÙC ÑÒNH VÒ TRÍ XAÂY DÖÏNG TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC NGAÀM 5.2.1 Cô sôû lí luaän Vaán ñeà choïn vò trí xaây döïng 1 traïm xöû lí nöôùc laø raát quan troïng. Vì noù ñaûm baûo ñaày ñuû caùc chæ tieâu veà kinh teá, kyõ thuaät vaø moät soá nhöõng vaán ñeà khaùc caàn phaûi ñöôïc thoûa maõn tröôùc khi ñi vaøo xaây döïng. Tröùôc khi choïn vò trí xaây döïng traïm xöû lí nöôùc caáp, ta caàn phaûi phaân tích xem: Traïm xöû lí coù gaàn coâng trình thu nöôùc hoaëc ôû gaàn ñoái töôïng duøng nöôùc hay khoâng. Neáu traïm xöû lí naèm gaàn coâng trình thu nöôùc coù caùc öu ñieåm vaø nhöôïc ñieåm sau: Öu ñieåm: Thuaän tieän cho vieäc quaûn lí, caáp ñieän, baûo veä veä sinh nguoàn nöôùc Giaûm giaù thaønh xaây döïng do kích thöôùc ñöôøng oáng nhoû vì khoâng phaûi vaän chuyeån löôïng nöôùc duøng cho baûn thaân traïm xöû lí nöôùc Nhöôïc ñieåm: Vieäc ñöa nöôùc ñeán maïng löôùi xa neân ñoøi hoûi phaûi aùp löïc cao, deã gaây nhieãm baån trong quaù trình vaän chuyeån, haøm löôïng Clo dö ôû ñaàu ñöôøng oáng cao hoaëc phaûi cho nhieàu ñôït. Neáu traïm xöû lí ñaët gaàn nôi tieâu thuï seõ coù nhöõng öu ñieåm vaø nhöôïc ñieåm sau: Öu ñieåm: AÙp löïc ñaåy thaáp hôn, giaûm ñöôïc tæ leä thaát thoùat nöôùc trong quaù trình vaän chuyeån, löôïng Clo khöû truøng nöôùc giaûm Nhöôïc ñieåm: Giaù thaønh xaây döïng cao hôn, nöôùc thoâ vaän chuyeån treân tuyeán oáng daøi deã gaây hieän töôïng laéng caën treân ñöôøng oáng, caàn phaûi xaây döïng theâm traïm bieán theá rieâng neáu nhaø maùy xöû lí nöôùc ôû coâng suaát lôùn Chính vì theá, ñeå choïn vò trí ñaët traïm xöû lí ta caàn phaûi phaân tích, phaûi so saùnh theo caùc chæ tieâu kinh teá, kyõ thuaät vaø döïa vaøo caùc nguyeân taéc sau: Vò trí ñaët khu ñaát traïm xöû lí phaûi phuø hôïp vôùi quy hoaïch chung cuûa huyeän, xaõ. Phaûi ñaûm baûo vieäc lieân heä deã daøng, thuaän tieän cho vieäc quaûn lí chung cuûa xaõ, huyeän. Coù khaû naêng phaùt trieån trong töông lai, ñeå xaây döïng theâm caùc coâng trình khi nhaø maùy naâng coâng suaát. Khu ñaát xaây döïng nhaø maùy phaûi naèm nôi cao raùo, khoâng bò ngaäp luït hay bò luùn suït. Ñaûm baûo laøm vieäc beàn vöõng cuûa caùc coâng trình trong traïm xöû lí. Coù ñòa hình thuaän tieän cho vieäc boá trí cao trình traïm xöû lí, traùnh ñaøo ñaép nhieàu. Ñaûm baûo dieän tích ñeå boá trí caùc coâng trình phuï vaø caùc coâng trình phuï khaùc. Ñaûm baûo ñieàu kieän veä sinh toát, tieän cho vieäc toå chöùc baûo veä veä sinh nguoàn nöôùc vaø traïm xöû lí. Traïm xöû lí ñaët caùch xa caùc nguoàn vaø caùc cô sôû gaây oâ nhieãm nhö: baõi raùc, nghóa ñòa, loø gieát moå gia suùc, traïm xöû lí nöôùc thaûi, beänh vieän Khu ñaát ñaët traïm xöû lí nöôùc thaûi phaûi coù ñòa chaát toát, traùnh gia coá neàn moùng ñeå giaûm giaù thaønh xaây döïng coâng trình vaø ñaûm baûo tính beàn vöõng cuûa coâng trình. Ñaët gaàn nôi cung caáp ñieän ñeå giaûm giaù thaønh xaây döïng heä thoáng caáp ñieän vaø chi phí quaûn lí veà ñieän giaûm. Coù ñöôøng giao thoâng thuaän tieän, ñaûm baûo tieän lôïi cho vieäc chuyeân chôû nguyeân vaät lieäu, thieát bò, maùy moùc, phuïc vuï coâng taùc thi coâng vaø quaûn lí nhaø maùy. Chieám ít ñaát troàng troït. ÔÛ ñaàu höôùng gioù chính ñeå traùnh buïi vaø hôi ñoäc töø caùc hoïat ñoäng cuûa khu vöïc aûnh höôûng ñeán. Tuy nhieân, trong thöïc teá ít coù ñòa ñieåm naøo coù theå ñaùp öùng ñöôïc caû 10 yeáu toá treân. Ñoái vôùi töøng tröôøng hôïp cuï theå, caàn phaûi tieán haønh phaân tích ñaùnh giaù, löïa choïn cho phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu cô baûn, treân cô sôû öu tieân caùc vò trí ñaët traïm xöû lí gaàn caùc traïm tieâu thuï. 5.2.2 Choïn vò trí xaây döïng traïm xöû lí nöôùc ngaàm cho khu vöïc xaõ Gia Loäc vôùi coâng suaát 3300m3 / ngaøy ñeâm Töø cô sôû lí luaän veà vieäc choïn vò trí ñaët traïm xöû lí nöôùc caáp treân. Em quyeát ñònh choïn ra moät khu ñaát thích hôïp ñeå xaây döïng traïm xöû lí nöôùc caáp taïi xaõ Gia Loäc döïa treân thöïc teá khaûo saùt vaø baûn ñoà quy hoïach cuûa xaõ. Vaø khu ñaát em choïn thuoäc aáp Gia Laâm naèm treân ñöôøng tænh loä 6 cuûa xaõ. 5.2.2.1 Ñaëc ñieåm khu ñaát Vieäc löïa choïn khu ñaát naøy nhaèm muïc ñích xaây döïng khu xöû lí nöôùc caáp neân em ñaõ tìm hieåu kyõ veà tính chaát cuõng nhö hieän traïng söû duïng. Beân caïnh ñoù, keát hôïp vôùi vieäc so saùnh caùc chæ tieâu kinh teá, kyõ thuaät vaø 10 nguyeân taéc ñaõ neâu treân. Hieän traïng söû duïng ñaát: Laø nôi ñaát troáng khoâng naèm trong khu vöïc quy hoïach cuûa xaõ. Dieän tích: 870,600 ha. Daân soá: 5946 nhaân khaåu, 845 hoä. Ñòa chaát: Keát caáu ñaát goàm lôùp ñaát, ñaát seùt, lôùp seùt pha caùt. Keát caáu töông ñoái vöõng chaéc. Cao ñoä: Töø 6 – 7m, cao raùo, baèng phaúng. Khoâng ngaäp luït. Vò trí ñòa lí: Laø khu ñaát naèm trong aáp Gia Laâm, vôùi phía Ñoâng giaùp thò traán Traûng Baøng, phía Taây giaùp aáp Gia Taân, phía Baéc giaùp xaõ Loäc Huyønh, phía Nam giaùp aáp Loäc Höng. 5.2.2.2 Vò trí xaây döïng nhaø maùy xöû lí nöôùc ngaàm Nhà máy xử lý Hình 5.8: Bản đồ vị trí lấy mẫu 5.2.2.2.1 Phaân tích vò trí xaây döïng nhaø maùy nöôùc ngaàm Vôùi vò trí em ñaõ choïn raát thuaän tieän cho vieäc phaân phoái nöôùc treân ñòa baøn xaõ Gia Loäc. Giaûm thaát thoaùt nöôùc trong quaù trình vaän chuyeån, aùp löïc ñaåy thaáp hôn Nguoàn khai thaùc coù theå xem xeùt thöïc ñòa laáy nguoàn nöôùc gaàn nôi xaây döïng ñeå giaûm chi phí xaây döïng ñoàng thôøi deã cho vieäc quaûn lí, baûo veä nguoàn nöôùc Beân caïnh nhöõng öu ñieåm treân, ta coøn thaáy khu ñaát ñoù coøn coù moät soá phuø hôïp vaø thuaän tieän nhö sau: Khu ñaát choïn naèm nôi cao raùo, khoâng ngaäp luït vôùi cao ñoä töø 6 – 7 m. Coù ñòa hình thuaän tieän ñeå boá trí cao trình cuûa nhaø maùy, ñaûm baûo dieän tích ñeå boá trí caùc coâng trình phuï khaùc. Ñieàu kieän veä sinh toát vì ñòa hình khoâng naèm gaàn baát cöù khu oâ nhieãm naøo nhö: baõi raùc, nghóa ñòa, loø gieát moå, beänh vieän, khu xöû lí nöôùc thaûi Gaàn traïm ñieän cao aùp vì theá ta coù theå giaûm chi phí veà ñieän. Laø khu ñaát naèm treân ñöôøng tænh loä 6 neân thuaän tieän cho vieäc chuyeân chôû nguyeân vaät lieäu, maùy moùc phuïc vuï toát cho coâng taùc thi coâng vaø quaûn lí. Vì laø khu ñaát troáng neân khoâng aûnh höôûng ñeán troàng troït vaø chaên nuoâi. 5.2.2.2.2 Keát quaû choïn vò trí xaây döïng nhaø maùy nöùôc ngaàm Töø nhöõng phaân tích treân, em quyeát ñònh choïn khu ñaát thuoäc aáp Gia Laâm laø nôi ñeå xaây döïng nhaø maùy xöû lí nöôùc caáp taïi xaõ Gia Loäc vôùi coâng suaát 3300m3/ngñ. 5.3. LÖÏA CHOÏN NGUOÀN NÖÔÙC NGAÀM ÑEÅ XÖÛ LYÙ Döïa vaøo keát quaû ñaõ phaân tích 7 chæ tieâu taïi 10 ñieåm khaûo saùt ôû xaõ Gia Loäc. Em thaáy coù 5 ñòa ñieåm laáy maãu cho keát quaû veà 7 chæ tieâu raát khaû quan. Ñoù laø caùc ñòa ñieåm laáy maãu: Teân maãu GL - I GL - II GL - III GL -VIII GL - X Vò trí laáy maãu TL 6 – Gia Laâm Soá 13 – Gia Laâm Soá 1 – Gia Huyønh QL 19 – Loäc Traùc Soá 25 – Loäc Traùc Vôùi 5 maãu ñaïi dieän cho 3 khu vöïc treân, ñeàu coù khaû naêng thích hôïp ñeå trôû thaønh nguoàn nöôùc cho vieäc xöû lí. Keát hôïp vôùi baûn ñoà laáy maãu vaø baûn ñoà choïn vò trí xaây döïng nhaø maùy nöôùc ngaàm thì em thaáy chæ coù moät ñòa ñieåm thích hôïp nhaát cho vieäc xaây döïng. Ñoù laø vò trí naèm ôû treân ñöôøng tænh loä 6 thuoäc aáp Gia Laâm. Em choïn vò trí naøy laø thích hôïp. Vì: Nguoàn nöôùc naøy raát thuaän tieän cho maët quaûn lí vaø xöû lí. Noù gaàn traïm ñieän vaø laø nôi cao raùo raát ñaûm baûo veä sinh vaø laø nôi ñaát troáng chöa coù quy hoïach. Neân chi phí xaây döïng seõ giaûm raát nhieàu do kích thöôùc ñöôøng oáng nhoû vì khoâng phaûi vaän chuyeån löôïng nöôùc duøng cho baûn thaân vaø traïm xöû lí vaø giaûm ñöôïc chi phí toån thaát. Chính vì vaäy em choïn vò trí naøy laøm nguoàn nöôùc ñeå khai thaùc vaø xöû lí cho nhaø maùy xöû lí nöôùc ngaàm taïi xaõ Gia Loäc. Nhaän xeùt chung Töø keát quaû khaûo saùt yù kieán cuûa ngöôøi daân trong quaù trình laáy maãu em thaáy haàu heát ngöôøi daân trong ñòa baøn xaõ Gia Loäc ñeàu khoâng haøi loøng veà tình hình chaát löôïng nöôùc ñang söû duïng do nguoàn nöôùc ôû ñaây raát nhieàu pheøn coøn coù muøi tanh neân aûnh höôûng ñeán söùc khoûe cuûa ngöôøi daân ñòa phöông raát nhieàu. Töø nhöõng vaán ñeà ñoù, cho neân bieän phaùp hieän nay laø caàn ñaàu tö xaây döïng moät nhaø maùy xöû lí nöôùc ngaàm ñeå phuïc vuï cho baø con trong khu vöïc xaõ Gia Loäc nhaèm ñaûm baûo söùc khoûe cho coäng ñoàng vaø baûo veä nguoàn taøi nguyeân cho khu vöïc. 5.4. ÑEÀ XUAÁT COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC NGAÀM Soá lieäu caùc chæ tieâu phaân tích: STT pH Ñoä ñuïc Maøu Fe toång Ñoä cöùng Nitraùt Nitrit 1 6,34 0 3 1,201 - 0,085 0,001 2 6,17 0 0 1,142 - 0,082 0,003 3 7,45 1 15 1,235 - 0,179 0,005 4 7,03 3 14 3,128 - 0,067 0,017 5 6,74 5 27 6,133 - 0,096 0,008 6 6,8 5 21 9,155 - 0,567 0,045 7 7,07 3 17 5,149 - 0,136 0,0012 8 6,91 3 8 1,329 - 0,09 0,006 9 7,13 5 17 7,381 - 0,157 0,0016 10 7,27 5 21 1,490 - 0,071 0,004 5.4.1 Sô ñoà coâng ngheä xöû lí nöôùc ngaàm cho xaõ Gia Loäc huyeän Traûng Baøng Traïm bôm gieáng caáp I Giaøn möa Beå laéng tieáp xuùc Beå loïc nhanh Beå chöùa nöôùc saïch Traïm caáp II Tuyeán oáng goùp vaø chuyeån taûi nöôùc thoâ Maïng löôùi caáp nöôùc Nôi tieâu thuï Beå troän ñöùng Clo khöû truøng Ca(OH)2 Sô ñoà 5.1: Sô ñoà khoái heä thoáng xöû lyù nöôùc ngaàm xaõ Gia Loäc 5.4.2 Thuyeát minh sô ñoà daây chuyeàn coâng ngheä: Nöôùc thoâ ñöôïc daãn töø oáng goùp chung roài qua caùc oáng ñöa leân giaøn möa. Treân giaøn möa goàm moät heä thoáng caùc oáng xöông caù trong ñoù coù oáng chính vaø caùc oáng nhaùnh. Nöôùc töø giaøn phaân phoái seõ phun ra ngoaøi qua caùc loã treân oáng nhaùnh vaø rôi xuoáng qua töøng saøn tung möa, nöôùc töø caùc saøn tung möa di chuyeån daàn xuoáng do troïng löïc baûn thaân cuûa gioït nöôùc sau ñoù taäp trung taïi saøn thu nöôùc, taïi ñaây nöôùc seõ chaûy vaøo oáng thu nöôùc ñeå ñöa sang beå troän. Taïi oángh daãn nöôùc sang beå troän, voâi söõa ñöôïc chaâm vaøo. Vai troø cuûa giaøn möa: Nöôùc ñöôïc laøm thoaùng qua giaøn möa seõ khöû ñöôïc moät haøm löôïng CO2 ñaùng keå, giuùp laøm giaøu oxi cho nöôùc, taïo ñieàu kieän ñeå oxi hoaù Fe2+ thaønh Fe3+, thöïc hieän quaù trình thuyû phaân ñeå taïo thaønh hôïp chaát ít tan Fe(OH)3. Laøm taêng pH cuûa nöôùc, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi vaø ñaåy nhanh quaù trình oxy hoaù vaø thuyû phaân saét naâng cao naêng suaát cuûa caùc coâng trình laéng vaø loïc trong quaù trình khöû saét. Nöôùc sau khi laøm thoùang vaø chaâm theâm hoùa chaát töø oáng thu cuûa giaøn möa ñöôïc ñöa vaøo töø ñaùy beå troän. Do giaøn möa cao hôn beå troän, nöôùc theo cao aùp daâng leân treân beà maët beå troän traøn qua maùng thu nöôùc voøng quanh beå roài ñöôïc daãn sang beå laéng. Vai troø chính cuûa beå troän laø troän ñeàu nöôùc vaø hoùa chaát laïi vôùi nhau ñeå phaûn öùng xaûy ra nhanh. Nhôø vaøo quaù trình di chuyeån cuûa nöôùc ngöôïc töø döôùi leân maø voâi vaø nöôùc ñöôïc hoøa troän ñeàu vôùi nhau. Nöôùc ra khoûi beå troän ñöôïc ñöa sang beå laéng ñeå thu hoài caùc caën taïo ra töø phaûn öùng treân (chuû yeáu laø caën Fe(OH)3 vaø CaCO3). Nöôùc töø beå troän ñöïôc daãn qua buoàng phaân phoái ñaàu beå laéng sau ñoù ñi qua caùc loã treân vaùch ngaên vaø chaûy qua vuøng laéng, taïi ñaây caùc phaûn öùng oxy hoùa tieáp tuïc xaûy ra, Fe3+ toàn taïi döôùi daïng Fe(OH)3 keát tuûa seõ laéng xuoáng ñaùy beå cuøng vôùi caën voâi khoâng tan trong nöôùc. Nöôùc sau khi ñi töø ñaàu ñeán cuoái beå laéng seõ ñi qua caùc loã thu nöôùc treân oáng thu nöôùc beà maët vaø caùc maùng thu nöôùc cuoái cuøng seõ daãn ra ngoaøi baèng aùp löïc thuyû tónh sau ñoù ñöôïc ñöa vaøo beå loïc thoâng qua maùng phaân phoái. Nöôùc ñöôïc daãn töø beå laéng ngang qua maùng phaân phoái vaøo beå loïc qua caùc maùng phaân phoái. Trong beå loïc theo troïng löïc seõ thu vaøo heä thoáng oáng thu nöôùc ñaët phía döôùi lôùp vaät lieäu loïc. Nöôùc qua lôùp vaät lieäu loïc vôùi chieàu daøy nhaát ñònh ñuû ñeå giöõ laïi treân beà maët hoaëc giöõa caùc khe hôû cuûa lôùp vaät lieäu loïc caùc haït caën vaø vi truøng coù trong nöôùc. * Röûa beå loïc: Nöôùc ñöôïc bôm töø beå chöùa nöôùc saïch qua heä thoáng phaân phoái nöôùc röûa loïc (heä thoáng thu nöôùc loïc vaø phaân phoái nöôùc loïc chính laø caùc chuïp loïc) qua lôùp soûi ñôõ vaø lôùp vaät lieäu loïc keùo theo caùc caën baån traøn vaøo maùng thu nöôùc röûa, thu veà maùng taäp trung roài ñöôïc xaû ra ngoaøi theo möông thoaùt nöôùc . Trong quaù trình röûa, nöôùc ñöôïc ñöa töø döôùi leân laøm xaùo troän caùc caùc vaät lieäu loïc ñeå caùc caën baån taùch ra vaø cuoán caën baån ra ngoaøi, quaù trình röûa loïc ñöôïc tieán haønh ñeán khi nöôùc röûa heát ñuïc thì ngöng röûa. Sau khi röûa, nöôùc sau beå laéng laïi ñöôïc ñöa vaøo beå ñeán möïc nöôùc thieát keá roài tieáp tuïc cho beå laøm vieäc. Nöôùc sau loïc vaøo heä thoáng thu nöôùc saïch vaø ñöôïc ñöa veà beå chöùa nöôùc saïch. Khi kieåm tra chaát löôïng nöôùc ra khoûi beå loïc maø khoâng ñaït tieâu chuaån nöôùc caáp cho sinh hoaït (thoâng thöôøng tieán haønh kieåm tra haøm löôïng saét sau loïc) thì tieán haønh röûa beå loïc. Khöû truøng laø khaâu baét buoäc cuoái cuøng trong quaù trình xöû lyù nöôùc aên uoáng sinh hoaït. Trong möôùc thieân nhieân chöùa raát nhieàu vi sinh vaät vaø vi truøng. Sau quaù trình xöû lyù cô hoïc, nhaát laø nöôùc sa khi qua beå loïc, phaàn lôùn caùc vi truøng ñaõ bò giöõ laïi. Song ñeå tieâu dieät hoaøn toaøn caùc vi truøng gaây beänh thì caàn phaûi tieán haønh khöû truøng nöôùc. Baèng thieát bò ñònh löôïng, nöôùc treân ñöôøng oáng sau khi ra khoûi beå loïc veà beå chöùa seõ ñöôïc chaâm theâm Clo ñeå khöû truøng vaø ñaûm baûo yeâu caàu caáp nöôùc cho sinh hoaït. Beå chöùa coù nhieäm vuï tích tröõ nöôùc phuïc vuï cho caùc nhu caàu sau: + Caáp nöôùc cho moïi hoaït ñoäng: nöôùc röûa beå laéng, beå loïc vaø cung caáp nöôùc saïch cho ngöôøi daân xaõ Gia Loäc. + Beân

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docchuong 5-con BanDo.doc
 • bak2004.bak
 • dwg2004.dwg
 • docchuong 6.doc
 • docchuong 3-xong.doc
 • docChuong 2-xong.doc
 • docchuong 4.doc
 • docchuong 4 - xong.doc
 • docchuong 1-xong.doc
 • docCAC TRANG.doc
 • docchuong 7-xong.doc
 • docTO LOT.doc
 • docTRANG BIA VA TRANG 1.doc
Tài liệu liên quan