Đồ án Nghiên cứu, thiết kế hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động

ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. LÝ DO THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Đứng trước tình hình đất nước đang ngày một đổi mới và phát triển không ngừng đi lên, ngày càng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa thông thương. Nên nhu cầu cần có những con tàu trọng tải lớn được đóng mới, những chiếc tàu hàng tự hành có tốc độ lớn được ra đời, chúng sẽ thay thế những chiếc sà lan nhỏ bé chậm chạp xưa kia là điều tất yếu không thể tránh khỏi. Cùng với nó là những chiếc phà về hình dáng cũng không khác nhiều sà lan, nó cũng được thay thế bởi những cây cầu to lớn để giải quyết vấn đề thời gian, ùn tắc giao thông, nhịp độ, xu thế phát triển của xã hội. Do đó mà cả phà và sà lan đều sẽ được tận dụng để làm những công trình nổi, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí văn hóa ẩm thực ngày càng được nâng cao, nhà hàng nổi được ra đời trên quan điểm đó. Mặt khác, dùng nó làm nhà hàng là rất thuận lợi, bởi lẽ khối lượng vật liệu xây dựng nhà hàng trên đó là không lớn so với tải trọng nó chuyên chở. Hơn nữa nhà hàng vốn đã có từ rất lâu nhưng người ta thường quen với nhà hàng trên đất liền, chứ ít khi thấy nhà hàng nổi trên sông hồ. Và đó chính là lợi thế, ưu điểm của nhà hàng nổi. Tuy nhiên do sự phát triển của xã hội mà con người ta có thể thực hiện được giấc mơ của mình. Tại nhà hàng nổi người ta có thể thưởng ngoạn được những thú vui cảnh sông nước mát mẻ gió lộng kéo người ta lại gần với thiên nhiên hơn, chất lượng cuộc sống cao hơn.

1.2. NHU CẦU SỬ DỤNG NHÀ HÀNG NỔI.

Dân số thì không ngừng tăng, trong khi đó diện tích đất liền thì lại ngày một giảm do nước biển xâm lấn, do bị ô nhiễm nên con người phải di dời đi nơi khác, chính vì thế mà một thời kì đã giấy lên những thông điệp là con người sẽ đi lên Sao Hỏa để sinh sống. Nhưng những điều đó để thực hiện được không phải là việc một sớm một chiều, mà nó phải là một tiến trình dài của lịch sử. Trước mắt là chúng ta phải làm thế nào để con người có nơi ăn chốn ở. Mà cuộc sống thì không phải là chỉ sống cho qua ngày, nó phải mang ý nghĩa của nó, chúng ta cần phải xây dựng cho cuộc sống thêm tốt hơn. Chất lượng cuộc sống được nâng cao. Vậy là đứng trước tình hình như thế các công trình, nổi phục vụ cho việc ăn ở của con người đã được ra đời. Và nhà hàng nổi cũng là một trong những sản phẩm của ý tưởng đó, nhưng nó ở một cấp độ cao hơn. Nhà hàng nổi là một giải pháp trước tình hình khan hiếm vì quỹ đất của chúng ta không có nhiều mà giá đất thì ngày một leo thang khiến cho chúng ta đang bị co cụm lại nơi chật hẹp. Vậy là để thoát ra khỏi bối cảnh đó thì công trình nổi và nhà hàng nổi là một giải pháp khá tốt.

 

doc70 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 1540 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Nghiên cứu, thiết kế hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch­¬ng 1 ®Æt vÊn ®Ò lý do thùc hiÖn ®Ò tµi §øng tr­íc t×nh h×nh ®Êt n­íc ®ang ngµy mét ®æi míi vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng ®i lªn, ngµy cµng cã nhu cÇu vËn chuyÓn hµng hãa th«ng th­¬ng. Nªn nhu cÇu cÇn cã nh÷ng con tµu träng t¶i lín ®­îc ®ãng míi, nh÷ng chiÕc tµu hµng tù hµnh cã tèc ®é lín ®­îc ra ®êi, chóng sÏ thay thÕ nh÷ng chiÕc sµ lan nhá bÐ chËm ch¹p x­a kia lµ ®iÒu tÊt yÕu kh«ng thÓ tr¸nh khái. Cïng víi nã lµ nh÷ng chiÕc phµ vÒ h×nh d¸ng còng kh«ng kh¸c nhiÒu sµ lan, nã còng ®­îc thay thÕ bëi nh÷ng c©y cÇu to lín ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò thêi gian, ïn t¾c giao th«ng, nhÞp ®é, xu thÕ ph¸t triÓn cña x· héi. Do ®ã mµ c¶ phµ vµ sµ lan ®Òu sÏ ®­îc tËn dông ®Ó lµm nh÷ng c«ng tr×nh næi, phôc vô nhu cÇu vui ch¬i gi¶i trÝ v¨n hãa Èm thùc ngµy cµng ®­îc n©ng cao, nhµ hµng næi ®­îc ra ®êi trªn quan ®iÓm ®ã. MÆt kh¸c, dïng nã lµm nhµ hµng lµ rÊt thuËn lîi, bëi lÏ khèi l­îng vËt liÖu x©y dùng nhµ hµng trªn ®ã lµ kh«ng lín so víi t¶i träng nã chuyªn chë. H¬n n÷a nhµ hµng vèn ®· cã tõ rÊt l©u nh­ng ng­êi ta th­êng quen víi nhµ hµng trªn ®Êt liÒn, chø Ýt khi thÊy nhµ hµng næi trªn s«ng hå. Vµ ®ã chÝnh lµ lîi thÕ, ­u ®iÓm cña nhµ hµng næi. Tuy nhiªn do sù ph¸t triÓn cña x· héi mµ con ng­êi ta cã thÓ thùc hiÖn ®­îc giÊc m¬ cña m×nh. T¹i nhµ hµng næi ng­êi ta cã thÓ th­ëng ngo¹n ®­îc nh÷ng thó vui c¶nh s«ng n­íc m¸t mÎ giã léng kÐo ng­êi ta l¹i gÇn víi thiªn nhiªn h¬n, chÊt l­îng cuéc sèng cao h¬n. Nhu cÇu sö dông nhµ hµng næi. D©n sè th× kh«ng ngõng t¨ng, trong khi ®ã diÖn tÝch ®Êt liÒn th× l¹i ngµy mét gi¶m do n­íc biÓn x©m lÊn, do bÞ « nhiÔm nªn con ng­êi ph¶i di dêi ®i n¬i kh¸c, chÝnh v× thÕ mµ mét thêi k× ®· giÊy lªn nh÷ng th«ng ®iÖp lµ con ng­êi sÏ ®i lªn Sao Háa ®Ó sinh sèng. Nh­ng nh÷ng ®iÒu ®ã ®Ó thùc hiÖn ®­îc kh«ng ph¶i lµ viÖc mét sím mét chiÒu, mµ nã ph¶i lµ mét tiÕn tr×nh dµi cña lÞch sö. Tr­íc m¾t lµ chóng ta ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó con ng­êi cã n¬i ¨n chèn ë. Mµ cuéc sèng th× kh«ng ph¶i lµ chØ sèng cho qua ngµy, nã ph¶i mang ý nghÜa cña nã, chóng ta cÇn ph¶i x©y dùng cho cuéc sèng thªm tèt h¬n. ChÊt l­îng cuéc sèng ®­îc n©ng cao. VËy lµ ®øng tr­íc t×nh h×nh nh­ thÕ c¸c c«ng tr×nh, næi phôc vô cho viÖc ¨n ë cña con ng­êi ®· ®­îc ra ®êi. Vµ nhµ hµng næi còng lµ mét trong nh÷ng s¶n phÈm cña ý t­ëng ®ã, nh­ng nã ë mét cÊp ®é cao h¬n. Nhµ hµng næi lµ mét gi¶i ph¸p tr­íc t×nh h×nh khan hiÕm v× quü ®Êt cña chóng ta kh«ng cã nhiÒu mµ gi¸ ®Êt th× ngµy mét leo thang khiÕn cho chóng ta ®ang bÞ co côm l¹i n¬i chËt hÑp. VËy lµ ®Ó tho¸t ra khái bèi c¶nh ®ã th× c«ng tr×nh næi vµ nhµ hµng næi lµ mét gi¶i ph¸p kh¸ tèt. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu. §èi t­îng nghiªn cøu. Sµ lan chë hµng 1500 tÊn, d¹ng bontong. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu. HiÖn nay cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ ho¸n c¶i kh¸c nhau, song trong ®Ò tµi nµy em chän ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ ho¸n c¶i theo Quy ph¹m kÕt hîp víi kiÕn thøc vÒ kiÕn tróc, x©y dùng ®Ó thiÕt kÕ bè trÝ chung, thiÕt kÕ kÕt cÊu. Giíi h¹n néi dung. Ho¸n c¶i sµ lan thµnh nhµ hµng næi kh«ng ph¶i lµ mét vÊn ®Ò g× míi mÎ vµ thêi sù, nh­ng trong ®iÒu kiÖn lµm tèt nghiÖp víi mét l­îng thêi gian cã h¹n, vµ ®iÒu kiÖn kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ, do ®ã mµ em xin ®­îc ®i vµo nh÷ng néi dung chÝnh nh­ sau: Giíi thiÖu vÒ sµ lan gèc cïng c¸c th«ng sè c¬ b¶n. §Æc ®iÓm tuyÕn h×nh, bè trÝ chung, kÕt cÊu c¬ b¶n. TÝnh n¨ng cña sµ lan gèc. ThiÕt kÕ ho¸n c¶i sµ lan thµnh nhµ hµng. ThiÕt kÕ bè trÝ chung nhµ hµng. ThiÕt kÕ kÕt cÊu. §¸nh gi¸ tÝnh næi, ®é æn ®Þnh cña nhµ hµng. KÕt luËn vµ ®Ò xuÊt ý kiÕn. Ch­¬ng 2 Giíi thiÖu vÒ sµ lan gèc 2.1. Giíi thiÖu sµ lan gèc. 2.1.1. Giíi thiÖu vÒ sµ lan. Sµ lan cã nhiÒu d¹ng kh¸c nhau, nh­ng chóng th­êng tô hîp ë bèn d¹ng chÝnh nh­ sau: Sµ lan cã h×nh d¸ng tµu. Sµ lan d¹ng mòi hµi. Sµ lan ph©n ®o¹n. Sµ lan d¹ng bontong. 2.1.1.1. Sµ lan h×nh d¸ng tµu. Sµ lan cã d¹ng h×nh tµu thÝch hîp víi ®éi h×nh kÐo, c«ng nghÖ chÕ t¹o kh«ng ®¬n gi¶n. Lo¹i sµ lan nµy cã hai lo¹i ®Æc biÖt ®ã lµ h«ng ®¸y sµ lan cã d¹ng vu«ng gãc vµ lo¹i sµ lan h«ng trßn. D¹ng vu«ng gãc, tÝnh æn ®Þnh h­íng tèt, nh­ng søc c¶n lín h¬n d¹ng h«ng trßn ®Æc biÖt lµ ë tèc ®é 4 ( 7 km/h søc c¶n cña lo¹i nµy so víi lo¹i h«ng trßn cao h¬n 5 ( 12%. D¹ng h«ng trßn cã søc c¶n thÊp h¬n d¹ng h«ng vu«ng gãc. Nh­ng chÕ t¹o khã gi¸ thµnh cao. Ng­êi ta th­êng dïng d¹ng g·y gãc ®¬n gi¶n, chÕ t¹o thuËn lîi. 2.1.1.2. Sµ lan d¹ng mòi hµi. Sµ lan d¹ng mòi hµi cã hai ®Çu mòi vµ l¸i ®èi xøng nhau, mÆt boong hai ®Çu mòi vµ l¸i t­¬ng ®èi lín, dÔ l¾p gi¸ ®Èy ®ång thêi thÝch hîp sö dông ®Ó kÐo. PhÝa l¸i sµ lan t­¬ng ®èi réng dÔ l¾p tÊm ky æn ®Þnh h­íng. Nh­ng lo¹i nµy chØ thÝch hîp cho vïng s«ng sãng lÆng giã yªn. 2.1.1.3. Sµ lan ph©n ®o¹n. Sµ lan ph©n ®o¹n lµ d¹ng sµ lan gåm cã hai hay ba ®o¹n nèi l¹i víi nhau khi ho¹t ®éng chóng xÕp thµnh ®éi h×nh hµng däc, søc c¶n t­¬ng ®èi thÊp so víi nh÷ng lo¹i sµ lan th«ng th­êng. Nh­ng c¸c lo¹i sµ lan nµy kh«ng thÝch hîp víi tuyÕn s«ng réng sãng lín v× khi gÆp sãng lín chóng dao ®éng m¹nh g©y chßng chµnh. 2.1.1.4. Sµ lan d¹ng bontong. Sµ lan d¹ng nµy chØ dïng ®Ó chë hµng trªn boong, cã kÕt cÊu däc lµ chñ yÕu. Sµ lan cã h×nh d¹ng hép ch÷ nhËt, ®­îc v¸t gãc hai phÝa mòi vµ l¸i ®Ó gi¶m søc c¶n. 2.1.2. Lo¹i h×nh vµ c«ng dông. Sµ lan kh«ng tù hµnh, vá thÐp kÕt cÊu hµn, dïng ®Ó chë hµng trªn boong. 2.1.3 Vïng ho¹t ®éng. Sµ lan ho¹t ®éng trªn c¸c tuyÕn biÓn ViÖt Nam thuéc khu vùc h¹n chÕ cÊp III. Khu vùc h¹n chÕ cÊp III lµ vïng ho¹t ®éng c¸ch bê biÓn thÊp h¬n 20 h¶i lÝ. 2.1.4 Quy ph¹m ¸p dông. Sµ lan ®­îc thiÕt kÕ theo cÊp h¹n chÕ III quy ph¹m ph©n cÊp vµ ®ãng tµu biÓn vá thÐp. (PhÇn 8A ¸p dông cho sµ lan vá thÐp) TCVN 6259-8A: 2003. 2.1.5. Nh÷ng th«ng sè c¬ b¶n. ChiÒu dµi lín nhÊt Lmax = 50.05 m. ChiÒu dµi thiÕt kÕ Ltk = 49.80 m. ChiÒu réng lín nhÊt Bmax = 16.25 m. ChiÒu réng thiÕt kÕ Btk = 16.00 m. ChiÒu cao m¹n H = 3.30 m. ChiÒu ch×m T = 2.60 m. 2.2. §Æc ®iÓm tuyÕn h×nh cña sµ lan gèc. Sµ lan gèc lµ sµ lan cã d¹ng bongton vá thÐp chë hµng trªn boong, còng gièng nh­ bao sµ lan kh¸c, nã cã tuyÕn h×nh ®¬n gi¶n, môc ®Ých cña nã lµ, lµm thÕ nµo ®Ó chë ®­îc cµng nhiÒu hµng cµng tèt, dù tr÷ tÝnh næi tèt, chÝnh v× thÕ mµ nã cã d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt lµ thÝch hîp nhÊt. Vµ ®Ó gi¶m søc c¶n khi ho¹t ®éng th× phÝa mòi ®­îc v¸t nghiªng mét gãc b»ng 290 cßn phÝa l¸i ®­îc v¸t 200. H«ng sµ lan ®­îc bo trßn víi b¸n kÝnh 600(mm). B¶n vÏ tuyÕn h×nh h×nh 2.1. 2. 3. §Æc ®iÓm bè trÝ chung. - Sµ lan dïng ®Ó chë hµng trªn boong, nªn phÇn diÖn tÝch trªn boong ®­îc ®Ó chë hµng, chØ cã mét phÇn diÖn tÝch nhá phÝa l¸i ®­îc dïng ®Ó ®Æt lÇu cho thuyÒn viªn sinh ho¹t vµ ®Æt thiÕt bÞ têi neo, m¸y ph¸t ®iÖn. - LÇu sinh ho¹t cã diÖn tÝch 30m2 ®­îc ®Æt tõ s­ên sè 2 ®Õn s­ên sè 12, c¸ch ®­êng däc t©m 1,4 mÐt vÒ phÝa m¹n ph¶i nh×n vÒ mòi. §Ó tiÕt kiÖm diÖn tÝch mÆt boong nªn lÇu sinh ho¹t ®· ®­îc lµm hai tÇng, tÇng d­íi gåm cã buång m¸y ph¸t ®iÖn cïng c¸c trang thiÕt bÞ phô, vµ buång trùc ca dïng cho thuyÒn viªn trùc ca. - Khi muèn cè ®Þnh sµ lan th× nhê tíi thiÕt bÞ ch»ng buéc trªn mÆt boong ®­îc bè trÝ 8 cäc bÝch song thËp 200x8(mm) n»m däc mÐp boong cã t©m c¸ch mÐp boong 42(mm). D©y ch»ng buéc cã 04 chiÕc, chiÒu dµi mçi d©y lµ 120 mÐt. NÕu neo ®Ëu t¹m thêi th× cã hÖ thèng neo. HÖ thèng neo gåm cã neo, ma nÝ, xÝch neo, tang cuèn, m¸y têi neo vµ thïng xÝch neo. - C¸c th«ng sè cña hÖ thèng neo. + Neo Hall lo¹i cã thanh ng¸ng, khèi l­îng 800 Kg. + M¸y neo lµ lo¹i m¸y neo ®iÒu khiÓn n»m cã c«ng suÊt 10 KW. + Tæng chiÒu dµi xÝch neo lµ 303 mÐt, lo¹i xÝch cã thanh ng¸ng ®­êng kÝnh d = 22 (mm). -TÇng trªn chñ yÕu dïng ®Ó nghØ, ngñ vµ sinh ho¹t chung. -Trªn mÆt boong cã ®Æt nh÷ng lç chui xuèng c¸c kÐt trèng ë phÝa d­íi, cã kÝch th­íc 330x530 (mm), vµ ®­îc ®Ëy kÝn nhê c¸c n¾p ®Ëy. Vµ khi c¸c kÐt bÞ kÝn nh­ vËy th× mét gi¶i ph¸p ®Æt ra lµ dïng èng th«ng h¬i cho c¸c kÐt, èng th«ng h¬i cã ®­êng kÝnh 90 (mm) vµ chiÒu cao 890 (mm) ®­îc uèn cong phÝa trªn ®Ó tr¸nh n­íc m­a, n­íc do sãng vµo kÐt. -Trang thiÕt bÞ cøu sinh gåm cã. + Mét phao trßn cã d©y nÐm. + T¸m phao trßn kh«ng d©y. + Cïng mét sè trang thiÕt bÞ, dông cô næi ®­îc bè trÝ ë hai bªn m¹n. - M¸y ph¸t ®iÖn cã th«ng sè nh­ sau: + C«ng suÊt P = 37,5 KW. + HiÖu ®iÖn thÕ U = 400 V. + TÇn sè f = 50 Hz. 2.4. §Æc ®iÓm kÕt cÊu. Sµ lan ®­îc thiÕt kÕ ®Ó trë hµng siªu tr­êng, siªu träng trªn boong nªn cã mét kÕt cÊu kh¸ tèt. KÕt cÊu theo hÖ thèng ngang, ch¹y däc chiÒu dµi sµ lan. Mèi liªn kÕt b»ng hµn ®iÖn hå quang tay. Sµ lan cã kÕt cÊu cô thÓ nh­ sau: 2.4.1. T«n vá. ChiÒu dµy d¶i t«n gi÷a ®¸y lµ 12(mm), t«n ®¸y cßn l¹i dµy 10(mm) t«n m¹n lµ 8(mm), t«n boong lµ 10(mm). 2.4.2. Khung giµn ®¸y. Khung giµn ®¸y ®­îc t¹o dùng tõ ®µ däc ®¸y, cïng víi ®µ ngang ®¸y. Nh­ng sèng chÝnh cña sµ lan ®­îc bè trÝ ®Æc biÖt, nã lµ mét phÇn cña v¸ch däc gi÷a tµu víi chiÒu dµy lµ 8(mm). Sµ lan cã 03 sèng phô c¸ch nhau 1600(mm) vµ 01 sèng phô n÷a trïng víi v¸ch kÝn n­íc ë mçi bªn m¹n c¸ch v¸ch däc t©m lµ 4800(mm), lµ mét phÇn cña v¸ch. Sèng phô cã quy c¸ch T12x250/10x350. §µ ngang ®¸y cã quy c¸ch T10x150/8x350. H×nh 2.2. 2.4.3. Khung giµn m¹n. Khung giµn m¹n ®­îc t¹o dùng lªn tõ c¸c s­ên th­êng, s­ên kháe vµ xµ däc m¹n. S­ên th­êng ®­îc bè trÝ c¸ch nhau lµ 600(mm), vµ s­ên kháe ®­îc bè trÝ c¸ch nhau 2,4(m) chóng cã quy c¸ch nh­ sau: S­ên th­êng cã quy c¸ch L75x75x8. S­ên kháe cã quy c¸ch T10x150/8x350. Xµ däc m¹n cã quy c¸ch T10x150/8x350. H×nh 2.3. 2.4.4.V¸ch. Sµ lan ®­îc bè trÝ 03 v¸ch däc vµ 05 v¸ch ngang chóng ®Òu cã chiÒu dµy tÊm t«n lµ 8(mm) vµ ®­îc gia c­êng b»ng nh÷ng nÑp cã quy c¸ch nh­ sau: NÑp kháe cã quy c¸ch T10x150/8x350. NÑp th­êng cã quy c¸ch L80x80x8. NÑp ngang v¸ch cã quy c¸ch T10x150/8x350. H×nh 2.4. 2.4.5. Khung giµn boong. Khung giµn boong ®­îc t¹o dùng bëi hÖ thèng xµ ngang boong víi xµ däc boong v÷ng ch¾c vµ cã c¸c th«ng sè nh­ sau: Xµ ngang boong th­êng cã quy c¸ch L75x75x8. Xµ ngang boong kháe cã quy c¸ch T10x150/8x350. Sèng däc boong cã quy c¸ch T10x150/8x350. Xµ ngang boong ®­îc liªn kÕt víi hai v¸ch däc nhê m· trung gian chø kh«ng liªn kÕt víi v¸ch däc. Sèng däc ®­îc liªn kÕt trùc tiÕp víi v¸ch ngang, vµ cã thªm m· gia c­êng. M· gia c­êng cã quy c¸ch 250x250x8 bÎ 80. Gi÷a xµ ngang boong vµ xµ däc boong ®­îc liªn kÕt cøng víi nhau, vµ cã thªm m· gia c­êng. §Ó t¨ng c­êng cho khung giµn boong ®­îc cøng v÷ng h¬n, ng­êi ta ®· lµm c¸c cét chèng, cét chèng cã tiÕt diÖn trßn rçng cã ®­êng kÝnh b»ng 100(mm) chiÒu dµy 8(mm). TÊm ®Öm kª hai ®Çu cét chèng h×nh trßn cã ®­êng kÝnh lµ 180(mm) chiÒu dµy 18(mm). Ngoµi ra cßn cã thªm m· gia c­êng h×nh tam gi¸c cã quy c¸ch 250x250x8 bÎ 80. §Ó thªm cøng v÷ng h¬n ng­êi ta gia c­êng thªm nh÷ng thanh gi»ng liªn kÕt c¸c cét víi nhau, vµ víi v¸ch thanh gi»ng cã quy c¸ch L80x80x8, gi÷a hai thanh gi»ng liªn kÕt víi nhau b»ng mét tÊm thÐp h×nh ch÷ nhËt cã quy c¸ch 8x350x400. §ã lµ nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh vÒ kÕt cÊu cña sµ lan gèc, ngoµi ra nã cßn cã kÕt cÊu cña tÇng lÇu nh­ng nã kh«ng ¶nh h­ëng lín tíi tÝnh n¨ng cña tµu v× vËy kh«ng ®­a vµo trong ®Ò tµi nµy. H×nh 2.5. 2.5. TÝnh n¨ng cña sµ lan gèc. 2.5.1. TÝnh æn ®Þnh cña sµ lan gèc. Sµ lan cã tÝnh æn ®Þnh rÊt tèt vµ theo quy ph¹m th× bá qua phÇn tÝnh æn ®Þnh, ®iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn ë ch­¬ng 1 phÇn 8 cña TCVN 6259 -8:1997. 2.5.2. TÝnh chèng ch×m. TÝnh chèng ch×m cña sµ lan lµ duy tr× tr¹ng th¸i næi trªn mÆt n­íc, ®¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh vµ tÝnh n¨ng hµng h¶i cña sµ lan, trong tr­êng hîp n­íc trµn vµo khoang. Trong chuyªn m«n, tÝnh chèng ch×m cña tµu cßn ®­îc gäi theo c¸ch kh¸c lµ ph©n khoang chèng ch×m. L­îng chiÕm n­íc cã thÓ ngËp khoang trong ®iÒu kiÖn c¸c kÕt cÊu cho¸ng chç th­êng Ýt h¬n l­îng n­íc lý thuyÕt b»ng dung tÝch khoang, kh«ng tÝnh ®Õn kÕt cÊu. NÕu ký hiÖu V0 lµ dung tÝch lý thuyÕt cña khoang, cßn V lµ dung tÝch thùc tÕ mµ n­íc cã thÓ chiÕm chç khi khoang bÞ ®¾m, tû lÖ gi÷a chóng cã thÓ viÕt d­íi d¹ng µ= . HÖ sè nµy ®èi víi tõng khoang kh¸c nhau lµ kh¸c nhau. Sµ lan gèc ®­îc ph©n khoang chèng ch×m dùa trªn tiªu chuÈn cña quy ph¹m ®Æt ra. Trªn c¬ së ®ã, sµ lan ®­îc ph©n khoang nh­ sau: Sµ lan cã mét v¸ch däc t©m vµ mçi bªn m¹n cã mét v¸ch n»m c¸ch t©m lµ 4,8(m) cïng 05 v¸ch kÝn, trong ®o¹n th©n èng ®· t¹o ra ®­îc 16 khoang trèng kÝn n­íc ®Ó chèng ch×m cho sµ lan. PhÝa mòi vµ phÝa l¸i ®Òu cã 04 khoang kÝn n­íc, riªng 02 khoang ngoµi m¹n phÝa l¸i ®­îc dïng ®Ó chøa n­íc ngät. Khi sµ lan ®­îc ph©n khoang nh­ vËy th× ngoµi kh¶ n¨ng chèng ch×m ra, c¸c v¸ch kÝn n­íc ®ã cßn tham gia vµo cñng cè ®é bÒn chung cña sµ lan vµ cßn t¨ng tÝnh chÞu lùc cho mÆt boong. XÐt vÒ b¶n chÊt th× khi mét khoang, v× mét lý do nµo ®ã bÞ thñng (n­íc trµn vµo) th× ta coi nh­ nã nhËn thªm hµng lªn sµ lan. Vµ t¶i träng chÝnh lµ khèi l­îng cña thÓ tÝch chÊt láng ®ã. Vµ khi nh©n thªm hµng nh­ vËy th×, tïy vµo vÞ trÝ cña khoang bÞ thñng, mµ sµ lan sÏ bÞ nghiªng ngang hay nghiªng däc. 2.5.3. TÝnh n¨ng ®iÒu khiÓn. 2.5.3.1. TÝnh quay trë. TÝnh quay trë lµ kh¶ n¨ng thay ®æi h­íng ®i vÒ mét phÝa bÊt k× cña sµ lan, khi ta ®æi h­íng cho sµ lan. TÝnh quay trë phô thuéc vµo tû sè , nÕu tû sè nµy nhá th× tÝnh quay trë tèt. 2.5.3.2. TÝnh æn ®Þnh h­íng. Do ®Æc tÝnh cña tµu thñy, h×nh d¸ng ®u«i sµ lan ¶nh h­ëng tíi tÝnh æn ®Þnh h­íng h¬n h×nh d¸ng mòi rÊt nhiÒu. ¶nh h­ëng cña ®é v¸t phÝa mòi vµ phÝa l¸i kh¸ lín, v¸t mòi cã lîi cho æn ®Þnh h­íng, nh­ng v¸t l¸i th× ng­îc l¹i. VÞ trÝ träng t©m h×nh chiÕu c¹nh, phÇn d­íi n­íc ¶nh h­ëng lín ®Õn tÝnh æn ®Þnh cña sµ lan. DiÖn tÝch phÇn d­íi n­íc kh¸ lín, v× vËy mµ tÝnh æn ®Þnh kh¸ tèt. H¬n n÷a phÝa l¸i cßn ®­îc g¾n thªm hai bé phËn h­íng dßng gióp cho t¨ng tÝnh æn ®Þnh h­íng nªn tÝnh quay trë kÐm ®i. 2.6. TÝnh to¸n c¸c yÕu tè thñy tÜnh. 2.6.1. C¸c yÕu tè diÖn tÝch mÆt ®­êng n­íc. - DiÖn tÝch mÆt ®­êng n­íc Si. . (2.1) Nh­ng do mÆt ®­êng n­íc cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt ®­îc bo trßn gãc víi b¸n kÝnh 600(mm), chÝnh v× thÕ mµ diÖn tÝch mÆt ®­êng n­íc xÊp xØ b»ng Ltk*Btk. - HÖ sè diÖn tÝch c¸c mÆt ®­êng n­íc ((z). . (2.2) Do mÆt ®­êng n­íc cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt nªn hÖ sè ((z) xÊp xØ b»ng 1. - Täa ®é träng t©m cña diÖn tÝch mÆt ®­êng n­íc xf(z). . (2.3) 2.6.2. C¸c yÕu tè diÖn tÝch mÆt c¾t ngang. - DiÖn tÝch mÆt c¾t ngang ((z). . (2.4) - HÖ sè diÖn tÝch mÆt c¾t ngang ((z). . (2.5) 2.6.3. C¸c yÕu tè thuéc thÓ tÝch chiÕm n­íc. ThÓ tÝch chiÕm n­íc V(z). . (2.6) ThÓ tÝch chiÕm n­íc thùc tÕ ®­îc tÝnh nhê c«ng thøc ®¬n gi¶n theo thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt v× ë trong tr­êng hîp nµy sµ lan cã h×nh d¹ng gièng nh­ h×nh hép ch÷ nhËt nh­ng ®­îc v¸t mÐp phÝa mòi vµ phÝa l¸i, phÇn ®­îc v¸t mÐp th× cã thÓ tÝch kh«ng ®¸ng kÓ chÝnh v× vËy mµ ta cã thÓ bá qua. HÖ sè thÓ tÝch chiÕm n­íc ((z). . (2.7) HÖ sè thÓ tÝch nµy xÊp xØ b»ng 1. 2.6.4. C¸c täa ®é cña träng t©m thÓ tÝch n­íc chiÕm (t©m næi ), xc, yc, zc. (2.8) B¸n kÝnh æn ®Þnh ban ®Çu ngang r0(z) vµ däc R0(z). . (2.9) . (2.10) §é cao t©m æn ®Þnh ban ®Çu ngang h0(z) và dọc H0(z) . (2.11) B¶ng 2.1: TrÞ sè c¸c yÕu tè thñy lùc.  STT YÕu tè §¬n vÞ §­êng n­íc   0 1 2 3 4 5  1 S m2 612.72 700.41 739.2 775.2 790.4 796.8  2 B m 14.8 15.99 16 16 16 16  3 L m 41.4 43.81 46.2 48.45 49.4 49.8  4 T m 0 0.52 1.04 1.56 2.08 2.6  5 V m3 0 346.2 750.7 1191.3 1626.0 2053.7  6 Fn m2 0 8.31 16.64 24.96 33.28 41.6  7 Msoy    25367 30682.3 34151 37558.4 39045.8 39680.6  8 Msox    9068.3 11198.9 11827.2 12403.2 12646.4 12748.8  9 Mvixoy    0 -43.969 -193.698 -462.23 -652.04 -667.45  10 Xf m 0 -0.253 -0.506 -0.676 -0.201 0  11 Yf m 0 0 0 0 0 0  12 Xc m 0 -0.127 -0.258 -0.388 -0.401 -0.325  13 Zc m 0 0.266 0.536 0.808 1.079 1.348  14 Ix   14131 14184.18 15400.4 16291.4 16677.3 16850.71  15 Iy    94611 106470.4 128403 149385 158979 163243.8  16 ro m - 40.97 20.51 13.67 10.26 8.21  17 R m - 307.53 171.03 125.39 97.77 79.49  18 α  - 1 0.973 0.948 0.929 0.931 0.938  19 δ -  0 0.951 0.977 0.985 0.989 0.991  20 β -  0 0.982 0.991 0.994 0.995 0.996  21 D T 0 354.9 769.5 1221.1 1666.7 2105.0  2.6.5. §å thÞ thñy lùc. §å thÞ thñy lùc ®­îc biÓu diÔn ë h×nh 2.7 c¸c tû lÖ ®­îc ghi trùc tiÕp trªn ®å thÞ. H×nh 2.7. 2.6.6. TÝnh to¸n vµ vÏ ®å thÞ bonjean. Víi mçi kho¶ng s­ên tÝnh to¸n lý thuyÕt, ta cã diÖn tÝch phÇn ch×m vµ m« men tÜnh phÇn ch×m øng víi tõng mín n­íc T so víi ®­êng t©m däc ®¸y tµu. Tõ ®ã ta cã thÓ vÏ ®­îc ®­êng cong biÕn thiªn cña hai gi¸ trÞ trªn theo chiÒu ch×m T. Vµ tËp hîp chóng l¹i ta cã ®­îc ®å thÞ bonjean. +ω(T ) lµ diÖn tÝch mÆt s­ên tÝnh ®Õn mín n­íc T, m2. (m2) (2.12) + M(T) lµ m« men tÜnh so víi trôc oy cña mÆt s­ên, m3. (m3) (2.13) §å thÞ bonjean ®­îc biÓu diÔn ë h×nh 2.8: B¶ng 2.2. B¶ng tÝnh gi¸ trÞ cña ®å thÞ bonjean. 0 1 2-16 17 18  DN0  0 0 0 0 0   M(T) 0 0 0 0 0  DN1  0 0.45 8.16 0 0   M(T) 0 7.2 130.56 0 0  DN2  0 8.32 16.48 0 0   M(T) 0 133.12 263.7 0 0  DN3  0.96 18.56 24.8 3.94 0   M(T) 15.36 296.96 396.8 62.98 0  DN4  9.28 28.8 33.13 12.26 0   M(T) 148.48 460.8 530.1 196.1 0  DN5  17.6 38.04 41.45 20.58 4.8   M(T) 284.6 608.64 663.2 329.2 76.8  MB  23.2 49.24 52.65 31.78 16   M(T) 371.2 787.84 842.4 508.5 256  §å thÞ bonjean ®­îc biÓu diÔn ë h×nh 2.8 víi tû lÖ ®­îc ghi trùc tiÕp trªn ®å thÞ. H×nh 2.8. Ch­¬ng 3 ThiÕt kÕ ho¸n c¶I sµ lan chë hµng 1500 tÊn thµnh nhµ hµng næi di ®éng 3.1. X©y dùng nhiÖm vô th­. NhiÖm vô th­ thiÕt kÕ lµ mét b­íc ®Çu tiªn trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ tµu. Trªn c¬ së ®ã ta tiÕn hµnh thiÕt kÕ s¬ bé, thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ chi tiÕt… VËy dùa vµo chiÕc sµ lan 1500 tÊn ®· giíi thiÖu ë trªn, ta tiÕn hµnh ho¸n c¶i nã thµnh nhµ hµng næi. - PhÇn ho¸n c¶i. + C¾t bá toµn bé cét chèng trong khoang. + Bè trÝ v¸ch ph©n khoang. ( X©y dùng bè trÝ phßng trong tÇng hÇm. + C¾t bá lÇu sinh ho¹t cò, x©y dùng th­îng tÇng míi. - PhÇn gi÷ nguyªn. + Gi÷ nguyªn h×nh sµ lan. 3.1.1. C«ng dông, lo¹i h×nh. Nhµ hµng phôc vô kh¸ch t¹i bÕn ®ç theo quy ®Þnh, khi cÇn di chuyÓn th× cã tµu lai d¾t. Nhµ hµng ®­îc thiÕt kÕ 03 tÇng, cã khu dÞch vô chuyªn biÖt víi nhiÒu lo¹i h×nh dÞch vô kh¸c nhau, cã phßng karaoke, sµn nh¶y, phßng ngñ, khu ¨n uèng vµ quÇy bar. 3.1.2. Quy ph¹m ¸p dông. Nhµ hµng ®­îc thiÕt kÕ theo quy ph¹m ph©n cÊp vµ ®ãng tµu s«ng cïng nh÷ng tiªu chuÈn x©y dùng. 3.1.3. KÝch th­íc chñ yÕu. ChiÒu dµi lín nhÊt Lmax = 51 m. ChiÒu réng lín nhÊt Bmax = 18 m. ChiÒu cao m¹n H = 3.3 m. ChiÒu cao mçi tÇng h= 2.8 m. 3.1.4. VËt liÖu chÕ t¹o. Nhµ hµng ®­îc chÕ t¹o b»ng thÐp lµ chñ yÕu, ngoµi ra th× cã sù tham gia cña mét sè lo¹i vËt liÖu tõ ngµnh x©y dùng, nh­ lµ g¹ch men, kÝnh… 3.1.5. ThiÕt bÞ sinh ho¹t. Bè trÝ phßng ®ñ réng vµ tiÖn nghi tho¸ng m¸t ®ñ ¸nh s¸ng theo tiªu chuÈn ®· ®­îc quy ®Þnh. Khu vui ch¬i, d¹o m¸t, ®­îc bè trÝ hîp lý nhÊt vµ an toµn tuyÖt ®èi. ThiÕt bÞ cøu sinh, cøu háa lu«n ë tr¹ng th¸i s½n sµng ho¹t ®éng. 3.2. thiÕt kÕ bè trÝ chung. ThiÕt kÕ bè trÝ chung lµ mét c«ng viÖc kh¸ quan träng, nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn yªu cÇu sö dông, tÝnh n¨ng hµng h¶i, tÝnh kinh tÕ vµ vÎ ®Ñp cña nhµ hµng. Nhµ hµng næi lµ mét c«ng tr×nh kiÕn tróc, do ®ã ngoµi c¸c tÝnh n¨ng yªu cÇu ë trªn, nã cßn ph¶i chó ý ®Õn tÝnh thÈm mü cña nhµ hµng. Nguyªn t¾c bè trÝ thiÕt kÕ. Dung tÝch c¸c khoang cã ®ñ hay kh«ng. ¶nh h­ëng bè trÝ c¸c khoang ®èi víi nghiªng däc cña tµu, nghiªng ngang vµ chiÒu cao träng t©m cña tµu. §¶m b¶o ®iÒu kiÖn lµm viÖc thuËn lîi. ThuËn lîi cho viÖc d»n tµu vµ ®iÒu chØnh tr¹ng th¸i c©n b»ng. Lèi ®i l¹i dÔ dµng vµ an toµn. ThiÕt bÞ l¾p ®Æt hîp lý, thao t¸c dÔ dµng vµ an toµn. Sinh ho¹t ph¶i tho¶i m¸i. An toµn tuyÖt ®èi vµ ®Çy ®ñ tiÖn nghi sinh ho¹t. Bè trÝ chung cña nhµ hµng tháa m·n nhu cÇu c«ng dông cña nhµ hµng, nã ph¶i ®¶m b¶o thêi tiÕt ë ViÖt Nam lµ nãng Èm m­a nhiÒu ®Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng diÔn ra thuËn lîi nhÊt, nh­ng nã còng ®¶m b¶o tÝnh c©n b»ng cña nhµ hµng, ®Ó tr¸nh bÞ nghiªng ngang, nghiªng däc. Trªn c¬ së ®ã em xin ®­îc bè trÝ chung toµn tµu ®­îc thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ phÇn phô lôc. Bè trÝ ph©n chia c¸c khoang. Ph©n chia c¸c khoang lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ bè trÝ. Ph©n khoang nh»m môc ®Ých sau: C¸ch ly c¸c khoang cã nh÷ng c«ng dông kh¸c nhau nh­ khoang hµng, khoang nhiªn liÖu, khoang n­íc, khoang chèng ch×m… §¶m b¶o søc bÒn ngang vµ søc bÒn däc cña th©n tµu. §¶m b¶o tÝnh chèng ch×m cña th©n tµu. §Ò phßng nguy hiÓm háa ho¹n lan trµn khi mét khoang bÞ ch¸y. Chóng ta nhÊt trÝ víi c¸c môc ®Ých trªn nh­ng do nhµ hµng lµ mét c«ng tr×nh ®Æc biÖt, d­íi boong lµ khu gi¶i trÝ cho c¸c “th­îng ®Õ ” nªn cÇn cã hµnh lang ®Ó ®i l¹i cho thuËn lîi v× vËy mµ c¸c v¸ch ngang thø hai thø ba vµ thø t­ ®Òu ®­îc c¾t bá mét phÇn ®Ó lµm lèi ®i l¹i. ë cöa chÝnh lµ lèi ®i qua l¹i, do ®ã ph¶i ®­îc gia c­êng v÷ng ch¾c vµ ®­îc g¾n c¸nh cöa kÝn n­íc ®Ó khi cã sù cè th× cöa sÏ ®­îc ®ãng kÝn, ng­êi ë trong boong th× sÏ ®­îc ®­a ra qua cÇu thang tho¸t hiÓm ®· ®­îc bè trÝ s½n. 3.2.2. ThiÕt kÕ bè trÝ khu vui ch¬i nghØ m¸t. Khu vui ch¬i ®­îc bè trÝ ë c¸c tÇng kh¸c nhau, phôc vô c¸c “th­îng ®Õ” cã nhu cÇu kh¸c nhau, cßn khu nghØ m¸t ®­îc bè trÝ chñ yÕu ë phÇn phÝa mòi vµ phÇn trªn nãc tÇng ba cña nhµ hµng. ë ®©y víi mét ®é cao nhÊt ®Þnh, nªn cã thÓ quan s¸t ®­îc phÇn nµo vÎ ®Ñp cña cuéc sèng ®êi th­êng, mµ th­êng ngµy tÊt c¶ chóng ta tÊt bËt víi cuéc sèng m­u sinh nªn kh«ng ®Ó ý. Khu vui ch¬i ®­îc bè trÝ tho¸ng m¸t c¸c kh¸ch hµng cã thÓ ngåi th­ëng thøc c¸c mãn ¨n cïng víi ng­êi th©n, b¹n bÌ ®ång nghiÖp hay ®èi t¸c lµm ¨n trong kinh doanh, ®©y lµ n¬i kÕt nèi mäi ng­êi l¹i gÇn nhau h¬n, th©n thiÕt h¬n. 3.2.3. ThiÕt kÕ bè trÝ phßng ngñ cho kh¸ch nghØ qua ®ªm. Phßng nghØ cho kh¸ch qua ®ªm ®­îc x©y dùng trªn c¬ së cña tiªu chuÈn x©y dùng, ®ã lµ diÖn tÝch phßng cho mét ng­êi, hai ng­êi. Phßng ngñ cho kh¸ch ®­îc bè trÝ ë tÇng hai cña nhµ hµng, nã ®­îc bè trÝ tõ s­ên 0 ( 25 . MÆc dï ta cã thÓ bè trÝ ë nhiÒu n¬i kh¸c nhau, nh­ng ë tÇng hai lµ thuËn lîi h¬n c¶. Bëi v× nÕu ta bè trÝ ë tÇng cao h¬n th× sÏ tho¸ng m¸t h¬n vµ cßn ng¾m ®­îc c¶nh ®Ñp trong ®ªm qua nh÷ng « cöa sæ tho¸ng m¸t, nh­ng ë trªn cao th× sÏ bÞ l¾c nhiÒu h¬n so víi ë vÞ trÝ thÊp h¬n, v× thÕ khi ngñ sÏ gÆp khã kh¨n, cßn nÕu bè trÝ ë d­íi tÇng hÇm th× kh¾c phôc ®­îc nh­îc ®iÓm ®ã, nh­ng sÏ kh«ng tèt cho søc kháe, bëi kh«ng khÝ trong ®ã ®­îc cÊp bëi hÖ thèng th«ng giã, nhiÖt ®é ®­îc ®iÒu chØnh nhê m¸y ®iÒu hßa. Khu phßng ngñ ®­îc bè trÝ ë phÝa ®u«i sµ lan, kh¸ch hµng cã thÓ ®i mét c¸ch thuËn lîi vµ dÔ dµng tõ th­îng tÇng, tÇng ba xuèng tÇng hai, hay tõ tÇng hÇm, tÇng mét ®i lªn tÇng hai, råi ®i vÒ phÝa sau theo chØ dÉn. Lèi ®i dÉn tíi c¸c phßng cã chiÒu réng lµ 1,2(m) råi ®i ph©n bæ tíi c¸c phßng. Phßng ®­îc bè trÝ hai gi­êng ngñ ®¬n hoÆc gi­êng ®«i ®Ó phôc vô së thÝch cña “ th­îng ®Õ” vµ cßn cã ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ nghe nh×n ®¶m b¶o cho c¸c “th­îng ®Õ” cã thÓ yªn t©m nh­ ®ang ë chÝnh ng«i nhµ th©n yªu cña m×nh. 3.2.4. ThiÕt kÕ phßng ®a n¨ng. Phßng ®a n¨ng ®­îc thiÕt kÕ bè trÝ ë tÇng mét cña nhµ hµng, kÐo dµi tõ s­ên 25 ( 71, ®ã lµ vÞ trÝ thuËn lîi nhÊt, th«ng tho¸ng vµ ®i l¹i dÔ dµng, víi diÖn tÝch réng, ®ñ ®Ó sö dông cho nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau, nh­ tæ chøc ®¸m c­íi, ®¸m hái, liªn hoan, sinh nhËt d¹ héi cïng c¸c tæ chøc sinh ho¹t tËp thÓ víi sè l­îng ng­êi lín. NÕu sè l­îng ng­êi v­ît qu¸ diÖn tÝch phßng ®a n¨ng th× víi c¸ch bè trÝ 04 cÇu thang liªn hÖ gi÷a tÇng mét vµ tÇng hai nh­ vËy th× sÏ gi¶i quyÕt ®­îc khã kh¨n vÒ vÊn ®Ò diÖn tÝch. §Æc biÖt lµ khi cÇn tæ chøc c¸c cuéc häp, héi nghÞ th× cã thÓ kª ®ñ bµn ghÕ vµ kÐo dÌm che cöa l¹i, xÕp ®Æt l¹i hÖ thèng thiÕt bÞ ©m thanh, ®Ìn chiÕu s¸ng th× nã l¹i lµ mét phßng häp, héi nghÞ lý t­ëng. Phßng ®­îc bè trÝ ë tÇng mét, ë ®©y thuËn tiÖn cho viÖc ®i l¹i, kh«ng gian réng lín ë vÞ trÝ cã ®é cao hîp lý, v× vËy mµ biªn ®é l¾c kh«ng lín, ng­êi häp kh«ng cã c¶m gi¸c khã chÞu. §iÒu ®Æc biÖt chó ý lµ khi bè trÝ bµn ghÕ ë tÇng mét ph¶i tr¸nh nh÷ng n¾p cöa hÇm tho¸t hiÓm ë phßng karaoke ®i lªn. V× ®Ó tr¸nh tr­êng hîp bÞ thñng khoang hÇm, mµ cöa kÝn n­íc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docNghiên cứu, thiết kế hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động.doc
 • docBang du tru khoi luong nha hang.doc
 • docbang tri so L tinh L dong.doc
 • dwgBo tri chung xa lan goc.dwg
 • docCHIEU DANH GIA.doc
 • docDE CUONG tan 15.8.doc
 • dwgHOAN CHINH NOP 10 11.dwg
 • dwgket cau sa lan goc.dwg
 • docloi cam on.doc
 • docLOI NOI DAU.doc
 • docnhan xet huong dan.doc
 • dwgso do tinh tai trong.dwg
 • dwgtuyen hinh.dwg