Đồ án Thiết kế chung cư Phan Xích Long quận Bình Thạnh

MỤC LỤC

 

Phiếu giao nhiệm vụ đồ án

Lời cảm ơn .

 

PHẦN I : KIẾN TRÚC Trang 1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH

I) SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ .2

II) TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH . .2

III) PHÂN KHU CHỨC NĂNG . . 3

IV) ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU-THUỶ VĂN TP HỒ CHÍ MINH . 4

V) GIẢI PHÁP ĐI LẠI . . 5

VI) CÁC GIẢI PHÁP KĨ THUẬT KHÁC .5

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

I)PHÂN TÍCH HỆ CHỊU LỰC NHÀ 11

II) GIẢI PHÁP KẾT CẤU . .11

III) ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH. . . .11

IV) ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH . 12

V)CẤU TẠO CÔNG TRÌNH .12

PHẦN II : KẾT CẤU

CHƯƠNGI: TÍNH HỒ NƯỚC MÁI

I) SƠ ĐỒ CẤU TẠO .14

II) XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG . .15

III) TÍNH TOÁN CÁC BỘ PHẬN CỦA HỒ NƯỚC . 17

III.1.Tính bản nắp .18

III.2.Tính bản đáy .20

III.3.Tính bản thành .21

III.4.Tính hệ dầm nắp . 24

III.5.Tính hệ dầm đáy 37

CHƯƠNG II: TÍNH CẦU THANG TẦNG ĐIỂN HÌNH

II.1) KIẾN TRÚC CẦU THANG .49

II.2) XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG .50

II.2.1.Tỉnh tải . . . .50

II.2.2.Hoạt tải . . . .52

II.3) THIẾT KE CẦU THANG ĐIỂN HÌNH 52

II.3.1.Tính bản thang . . . .52

II.3.2.Tính toán dầm chiếu nghỉ . . . .55

CHƯƠNG III : TÍNH SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH ( TẦNG 4 )

I) GIỚI THIỆU .59

I.1.Giới thiệu sơ lược sàn tầng điển hình.59

I.2 Vật liệu dùng để thi công công trình .59

I.3.Phân chia các ô sàn,đà chính,đà phụ .59

II) CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC BAN ĐẦU CỦA CẤU KIỆN .63

III)TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO CÁC CẤU KIỆN .63

III.1.Xác định tãi trọng tác dụng lên bản sàn 63

III.2.Các bước xác định nội lực và tính thép sàn .68

A)Tính tóan các ô bản dầm .68

B)Tính toán các ô bản kê .71

TÍNH DẦM DỌC TRỤC C TẦNG ĐIỂN HÌNH

I) SƠ ĐỒ TRUYỀN TẢI . . .77

I.1.Xác định sơ bộ kích thước tiết diện dầm .77

I.2.Xác định tải trọng truyền lên dầm .77

I.3.Nguyên tắc tính dầm . .83

I.4.Các trường hợp chất tải . . 84

II) TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO DẦM .86

III)BỐ TRÍ THÉP . 86

CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC 8

4.1) SƠ ĐỒ KẾT CẤU CỦA KHUNG TRỤC 8 89

4.2) CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN CỘT KHUNG NGANG . 90

4.3) XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN KHUNG 93

4.4)TẢI TRỌNG GIÓ .114

4.5) TỔ HỢP NỘI LỰC VÀ TÍNH CỐT THÉP .118

4.6) SƠ ĐỒ ĐẶT TẢI LÊN KHUNG 119

4.7)TÍNH VÀ BỐ TRÍ THÉP CHO DẦM VÀ CỘT .132

4.7.1.Tính toán cốt thép cột .132

4.7.2.Tính toán cốt thép dầm .138

 

PHẦN III: NỀN MÓNG

SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

I) GIỚI THIỆU ĐỊA CHẤT .147

II) MÔ TẢ TÌNH HÌNH ĐỊA CHẤT . .147

III) BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU CƠ LÍ TỪ KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ 148

IV) PHÂN TÍCH ĐỊA CHẤT .149

CHƯƠNG V : THIẾT KẾ CÁC PHƯƠNG ÁN MÓNG

PHƯƠNG ÁN 1 : MÓNG CỌC ÉP BTCT

I) KHÁI QUÁT VỀ CỌC ÉP . .149

II) CHỌN VẬT LIỆU KÍCH THƯỚC CỌC VÀ CHIỀU SÂU ĐẶT MÓNG 150

III) XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC . .153

IV) TÍNH TOÁN CÁC MÓNG . . .157

V) KIỂM TRA ĐỘ LÚN LỆCH TƯƠNG ĐỐI GIỮA CÁC MÓNG .173

PHƯƠNG ÁN 2 :MÓNG CỌC KHOAN NHỒI

I) KHÁI QUÁT VỀ CỌC KHOAN NHỒI . 175

II) CHỌN VẬT LIỆU KÍCH THƯỚC CỌC VÀ CHIỀU SÂU ĐẶT MÓNG .176

III) XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC . .177

IV) TÍNH TOÁN CÁC MÓNG . . .182

Mục lục

Tài liệu tham khảo

 

 

doc5 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 1146 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế chung cư Phan Xích Long quận Bình Thạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẦN I NỘI DUNG THUYẾT MINH: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ. VỊ TRÍ XÂY DỰNG VÀ ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ VÀ THI CƠNG. I.Sù CÇN THIÕT PH¶I §ÇU T¦. Thµnh phè Hå ChÝ Minh chiÕm 0,6% diƯn tÝch vµ 6,6% d©n sè so víi c¶ n­íc, n»m trong vïng kinh tÕ träng ®iĨm phÝa Nam, lµ trung t©m kinh tÕ cđa c¶ n­íc, cã tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cao. Thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ n¬i ho¹t ®éng kinh tÕ n¨ng ®éng nhÊt, ®i ®Çu trong c¶ n­íc vỊ tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ. NÕu nh­ n¨m 1998 tèc ®é t¨ng GDP cđa thµnh phè lµ 9,2% th× ®Õn n¨m 2002 t¨ng lªn 10,2%. Ph¸t triĨn kinh tÕ víi tèc ®é t¨ng tr­ëng cao ®· t¹o ra møc ®ãng gãp GDP lín trong c¶ n­íc. T¨ng tr­ëng GDP cđa thµnh phè chiÕm 1/3 GDP cđa c¶ n­íc. Cã thĨ nãi thµnh phè lµ h¹t nh©n trong vïng kinh tÕ träng ®iĨm phÝa Nam vµ trung t©m ®èi víi vïng Nam Bé. Víi møc ®ãng gãp GDP lµ 66,1% trong vïng vµ ®¹t møc 30% cđa c¶ khu vùc Nam Bé. Kinh tÕ thµnh phè cã sù chuyĨn biÕn m¹nh mÏ, n¨m 1997 gi¸ trÞ s¶n xuÊt cđa thµnh phè ®¹t 65,2% cđa vïng, vµ c«ng nghiƯp chiÕm 58,7% gi¸ trÞ s¶n l­ỵng c«ng nghiƯp vïng. Thµnh phè lµ trung t©m cđa vïng vỊ c«ng nghiƯp dÞch vơ. Gi¸ trÞ s¶n l­ỵng c«ng nghiƯp thµnh phè n¨m 2000 lµ 76,66 ngµn tû ®ång, gÊp 2,2 lÇn Bµ RÞa - Vịng Tµu, 3,7 lÇn Hµ Néi, 4 lÇn §ång Nai. Kinh tÕ quèc doanh vÉn gi÷ vÞ trÝ chi phèi, ®ãng gãp 45% GDP. DÞch vơ th­¬ng m¹ichiÕm tû lƯ cao trong c¬ cÊu GDP. Thµnh phè lµ n¬i thu hĩt vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi m¹nh nhÊt c¶ n­íc. Sè dù ¸n ®Çu t­ vµo thµnh phè chiÕm kho¶ng 1/3 tỉng sè dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi trªn c¶ n­íc. Thµnh phè lu«n chiÕm tû träng cao nhÊt trong tỉng thu ng©n s¸ch cđa c¶ n­íc, mỈc dï gỈp nhiỊu khã kh¨n song thu ng©n s¸ch vÉn kh«ng ngõng t¨ng. Thêi kú 1986 - 1990 thu ng©n s¸ch thµnh phè chiÕm 26,4% tỉng thu ng©n s¸ch cđa c¶ n­íc ®Õn n¨m 1999 chiÕm 36,46%. VỊ mỈt th­¬ng m¹i, dÞch vơ thµnh phè lµ mét trung t©m xuÊt nhËp khÈu lín nhÊt n­íc ta. Kim ng¹ch xuÊt khÈu cđa thµnh phè ngµy cµng chiÕm tû träng lín trong kim ng¹ch xuÊt khÈu cđa c¶ n­íc. Thµnh phè cã hƯ thèng chỵ vµ siªu thÞ kh¸ lín. Trong t­¬ng lai, thµnh phè sÏ x©y dùng hƯ thèng chỵ míi thuËn tiƯn vµ hiƯn ®¹i phï hỵp víi qui ho¹ch ph¸t triĨn ®« thÞ. ChÝnh nhê thÕ m¹nh vỊ kinh tÕ nh­ vËy nªn ngµy cµng cã nhiỊu ng­êi ®Õn sinh sèng vµ lµm viƯc t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh. HiƯn nay d©n sè cđa thµnh phè lµ 5.449.000 ng­êi (n¨m 2002), trong ®ã d©n sè thµnh thÞ kho¶ng 4.500.000 ng­êi chiÕm tû lƯ rÊt cao. Do ®ã nhu cÇu vỊ nhµ ë trong thµnh phè lµ hÕt søc cÇn thiÕt. MỈc dï trong nh÷ng n¨m võa qua sè l­ỵng chung c­ ®­ỵc x©y dùng kh«ng ph¶i lµ Ýt nh­ng vÉn ch­a ®¸p øng ®­ỵc nhu cÇu ë cđa ng­êi d©n. ViƯc ®Çu t­ x©y dùng chung c­ lµ mét viƯc lµm rÊt cÇn thiÕt nh»m ®¸p øng mét phÇn nµo nhu cÇu nhµ ë cđa ng­êi d©n ®ång thêi tr¸nh ®­ỵc viƯc sư dơng ®Êt kh«ng hiƯu qu¶ . II.VÞ TRÝ X¢Y DùNG Vµ §ỈC §IĨM KHÝ HËU. 1.VÞ trÝ x©y dùng: C«ng tr×nh ®­ỵc x©y dùng t¹i khu qui ho¹ch d©n c­ ph­êng 2&7 quËn Phĩ NhuËn. C«ng tr×nh ®­ỵc x©y dùng nh»m ®¸p øng nhu cÇu nhµ ë cđa nh©n d©n trong vµ ngoµi thµnh phè. §Þa ®iĨm x©y dùng lµ n¬i cã c¶nh quang ®Đp, n»m trªn trơc ®­êng giao th«ng chÝnh ®ång thêi lµ trung t©m giao dÞch, th­¬ng m¹i cđa khu vùc nªn rÊt thuËn tiƯn cho viƯc ®i l¹i vµ c¸c dÞch vơ phơc vơ kh¸c. 2.§Ỉc ®iĨm khÝ hËu thµnh phè Hå ChÝ Minh: KhÝ hËu ë thµnh phè Hå ChÝ Minh cã hai mïa râ rƯt, mïa m­a tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 11. Mïa kh« tõ th¸ng 12 ®Õn th¸ng 4 n¨m sau, kh«ng cã mïa ®«ng. a.NhiƯt ®é: - NhiƯt ®é cao nhÊt : 30o C - NhiƯt ®é thÊp nhÊt :18o C - NhiƯt ®é trung b×nh : 24 – 27o C b.L­ỵng m­a: - L­ỵng m­a cao nhÊt 638 mm (vµo th¸ng 9) - L­ỵng m­a thÊp nhÊt 31 mm (vµo th¸ng 11) - L­ỵng m­a trung b×nh 247,4 mm c.§é Èm t­¬ng ®èi: - §é Èm cao nhÊt 100% - §é Èm thÊp nhÊt 79% - §é Èm trung b×nh 84,4% d.Bøc x¹ mỈt trêi: - Tỉng l­ỵng bøc x¹ lín nhÊt :3687,8 cal/n¨m - Tỉng l­ỵng bøc x¹ lín nhÊt :1324,8 cal/n¨m - Tỉng l­ỵng bøc x¹ trung b×nh :3445 cal/n¨m e.H­íng giã: H­íng giã T©y Nam vµ §«ng Nam thỉi víi tèc ®é trung b×nh 2,15 m/s, thỉi m¹nh vµo mïa m­a tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 11, ngoµi ra cßn cã giã §«ng B¾c thỉi nhĐ. Thµnh phè Hå ChÝ Minh n»m trong vïng Ýt chÞu ¶nh h­ëng cđa giã ,b·o. III.GI¶I PH¸P KIÕN TRĩC. §©y lµ gi¶i ph¸p quan träng mang tÝnh thÈm mü vµ ®Ỉc thï cđa c«ng tr×nh nh»m t¹o ®­ỵc mét c«ng tr×nh cã cÊu t¹o kiÕn trĩc hỵp lý vµ ®¶m b¶o ®­ỵc sù hµi hoµ gi÷a c«ng tr×nh s¾p thi c«ng vµ c¸c c«ng tr×nh ®· cã s½n l©n cËn. §Ĩ ®¹t ®­ỵc yªu cÇu trªn ®©y cÇn thùc hiƯn c«ng t¸c thiÕt kÕ theo tr×nh tù : tõ viƯc thiÕt kÕ tỉng mỈt b»ng c«ng tr×nh ®Õn viƯc thiÕt kÕ mỈt b»ng c«ng tr×nh, thiÕt kÕ mỈt c¾t vµ mỈt ®øng c«ng tr×nh. 1.Tỉng mỈt b»ng : C¨n cø vµo ®Ỉc ®iĨm mỈt b»ng khu ®Êt, yªu cÇu sư dơng c«ng tr×nh, tiªu chuÈn qui ph¹m nhµ n­íc vµ ph­¬ng h­íng qui ho¹ch chung cđa thµnh phè mµ ta bè trÝ mỈt b»ng tỉng thĨ cho phï hỵp víi c¸c yªu cÇu : + D©y chuyỊn c«ng n¨ng hỵp lý, râ rµng dƠ dµng khi qu¶n lý vµ sư dơng. + HƯ thèng giao th«ng néi bé c«ng tr×nh vµ giao th«ng víi bªn ngoµi thuËn lỵi dƠ dµng tho¸t ng­êi khi gỈp sù cè. + HƯ thèng kü thuËt (®iƯn, n­íc, th«ng h¬i th«ng khÝ, ®iỊu hoµ trung t©m ...) bè trÝ hỵp lý víi c«ng tr×nh. + Bè trÝ hƯ thèng v­ên hoa c©y c¶nh, hƯ thèng c©y xanh trong mỈt b»ng c«ng tr×nh, gãp phÇn ®iỊu hßa kh«ng khÝ vµ t¹o c¶m gi¸c tho¶i m¸i cho ng­êi sư dơng. 2. MỈt b»ng c«ng tr×nh: C«ng tr×nh ®­ỵc chia thµnh c¸c khu chøc n¨ng tõ d­íi lªn trªn : TÇng 1 : dïng lµm nhµ ®Ĩ xe vµ bè trÝ thªm c¸c khu vùc dÞch vơ kh¸c nh­ b­u ®iƯn, siªu thÞ, nhµ s¸ch. Ngoµi ra cßn cã c¸c phßng b¶o vƯ, phßng qu¶n lý chung, tr¹m b¬m n­íc, tr¹m ®iƯn vµ c¸c nhµ kho. TÇng 2 : bè trÝ nhµ trỴ, khu vùc cµ phª gi¶i kh¸t, hai phßng tËp thĨ dơc cđa nam vµ n÷, phßng qu¶n lý vµ c¸c quÇy dÞch vơ b¸ch ho¸ tỉng hỵp. TÇng 3 ®Õn tÇng 10 bao gåm c¸c c¨n hé ®Ĩ ë. Ngoµi ra cßn cã phßng kü thuËt thang m¸y ë phÝa trªn khu vùc cÇu thang. T¹i mçi tÇng ®Ịu cã bè trÝ c¸c hép kü thuËt ®iƯn vµ c¸c hép phßng ch¸y. 3.Gi¶i ph¸p mỈt ®øng: MỈt ®øng sÏ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn tÝnh nghƯ thuËt cđa c«ng tr×nh. Víi mỈt b»ng c«ng tr×nh nµy ta chia thµnh hai khèi nhiƯt ®é : mét khèi dµi 31,2 m mét khèi dµi 39m. Trªn mỈt ®øng bè trÝ c¸c cưa sỉ vµ cưa ®i t¹i nh÷ng vÞ trÝ nhÊt ®Þnh kÕt hỵp víi c¸c m¶ng t­êng suèt tõ tÇng 1®Õn tÇng 10 vµ c¸c ban c«ng tõ tÇng 2 trë lªn, ngoµi ra tÇng 1 cßn cã c¸c s¶nh ë c¸c lèi vµo chÝnh. 4.Gi¶i ph¸p mỈt c¾t ngang: Dùa vµo ®Ỉc ®iĨm sư dơng vµ ®iỊu kiƯn vƯ sinh ¸nh s¸ng, th«ng h¬i tho¸ng giã cho c¸c phßng chøc n¨ng ta chän chiỊu cao c¸c tÇng : + TÇng 1 cao 4,5m + TÇng 2 ®Õn tÇng 10 cao 3,3m Chän chiỊu cao cưa sỉ vµ cưa ®i ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu chiÕu s¸ng ë ®©y ta chän chiỊu cao cưa sỉ lµ 1,5 m c¸ch nỊn, sµn 0,8 m cưa ®i cao 2,3m. IV.GI¶I PH¸P KÕT CÊU. KÕt cÊu khung bªt«ng cèt thÐp chÞu lùc chÝnh, t­êng g¹ch bao che vµ ph©n chia kh«ng gian. T­êng biªn x©y g¹ch mac 75 víi v÷a xim¨ng mac 50, t­êng ng¨n x©y g¹ch rçng. Sµn tÇng ®ĩc bªt«ng cèt thÐp mac 250, trªn l¸t g¹ch men d­íi tr¸t v÷a xim¨ng cã gê phµo. M¸i t«n gi¶ ngãi mµu ®á, cÇu thang bªt«ng cèt thÐp bËc cÊp l¸t g¹ch ceramic. MỈt trong vµ ngoµi t­êng tr¸t v÷a xim¨ng mac 50 s¬n chèng thÊm. KÕt cÊu mãng dù kiÕn dïng mãng cäc khoan nhåi. V.GI¶I PH¸P GIAO TH¤NG. Giao th«ng bªn ngoµi khu vùc x©y dùng : sư dơng hƯ thèng giao th«ng cđa thµnh phè. Giao th«ng néi bé : ph¶i ®­ỵc qui ho¹ch ®¶m b¶o sù ®i l¹i thu©n tiƯn vµ ®¶m b¶o yªu cÇu tho¸t ng­êi khi cã sù cè x¶y ra. Giao th«ng trong néi bé c«ng tr×nh : chđ yÕu lµ giao th«ng theo ph­¬ng ®øng, trong c«ng tr×nh cã 3 cÇu thang m¸y dïng ®Ĩ ®­a ng­êi lªn c¸c tÇng, ngoµi ra cßn cã 3 cÇu thang bé víi bỊ réng ®¶m b¶o tho¸t ng­êi khi x¶y ra ho¶ ho¹n. C¸c cÇu thang ®­ỵc bè trÝ hỵp lý vµ ®ĩng qui chuÈn. VI.C¸C GI¶I PH¸P Kü THUËT KH¸C. 1.HƯ thèng ®iƯn: HƯ thèng tiÕp nhËn ®iƯn cđa toµ nhµ ®­ỵc ®Ỉt ë tÇng 1. §iƯn tõ hƯ thèng cung cÊp ®iƯn cđa thµnh phè ®­ỵc dÉn vµo phßng m¸y ®iƯn, tõ ®©y ®iƯn ®­ỵc ph©n phèi ®i kh¾p toµ nhµ th«ng qua m¹ng l­íi riªng. Ngoµi ra cßn cã nguån ®iƯn dù phßng ®Ĩ cung cÊp ®iƯn khi nguån ®iƯn thµnh phè gỈp sù cè. 2.HƯ thèng cung cÊp n­íc: N­íc ®­ỵc lÊy tõ nguån n­íc cung cÊp cđa thµnh phè dÉn vµo c¸c bĨ chøa ë d­íi tÇng trƯt råi ®­ỵc b¬m lªn c¸c bĨ chøa ë trªn m¸i tõ ®ã ph©n phèi cho toµn bé c«ng tr×nh. 3.HƯ thèng th«ng giã vµ chiÕu s¸ng: a.Th«ng giã: C«ng tr×nh ®­ỵc th«ng giã nh©n t¹o nhê hƯ thèng m¸y ®iỊu hoµ, m¸y hĩt giã... ®Ỉt t¹i mçi c¨n hé. Ngoµi ra c«ng tr×nh cịng ®­ỵc th«ng giã tù nhiªn nhê c¸c giÕng trêi vµ c¸c cưa bªn ngoµi. b.ChiÕu s¸ng: HƯ thèng chiÕu s¸ng dïng kÕt hỵp chiÕu s¸ng tù nhiªn víi chiÕu s¸ng nh©n t¹o. C¸c khu cÇu thang ®­ỵc chiÕu s¸ng b»ng hƯ thèng ®Ìn ®iƯn, c¸c c¨n hé ®­ỵc chiÕu s¸ng b»ng hƯ thèng cưa vµ giÕng trêi. 4.HƯ thèng phßng chèng ch¸y: C¸c thiÕt bÞ cøu ho¶ ®­ỵc ®Ỉt t¹i khu vùc cÇu thang ë mçi tÇng. Ngoµi ra cßn cã c¸c thiÕt bÞ cøu ho¶ c¸ nh©n ®­ỵc ®Ỉt t¹i c¸c c¨n hé cịng nh­ ë c¸c phßng dÞch vơ kh¸c. Khi gỈp sù cè th× tho¸t ng­êi theo cÇu thang tho¸t hiĨm. 5.Xư lý r¸c th¶i: HƯ thèng tho¸t r¸c ®­ỵc ®Ỉt t¹i khu cÇu thang, r¸c tõ c¸c tÇng trªn ®­ỵc ®­a xuèng tÇng trƯt, t¹i ®©y ®­ỵc tiỊn xư lý råi ®­a ra ngoµi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docKTRUC.doc
 • rarBANVE.rar
 • docBIA.doc
 • xlsCOT-TR4.xls
 • sdbDAM TRUC D.SDB
 • xlsDAM-TR4.xls
 • docKETCAU.doc
 • sdbKHUNGTRUC -4.SDB
 • dwgMATBANG.dwg
 • dwgMATCATN.dwg
 • dwgMATDUNG.dwg
 • dwgMB-KTRUC.dwg
 • dwgMBTT.dwg
 • docMUC LUC.doc
 • docNENMONG.doc
 • docNGOC-CAM ON.doc
 • docPHLUC.doc
 • docTL THAM KHAO.doc
Tài liệu liên quan