Đồ án Thiết kế kỹ thuật cầu Extradosed 2 làn xe

MỤC LỤC

 

PHẦN I : THIẾT KẾ SƠ BỘ CÁC PHƯƠNG ÁN CẦU 8

CHƯƠNG I : PHƯƠNG ÁN SƠ BỘ I 9

I – Tổng quan về công nghệ thi công cầu BTCTDƯL bằng phương pháp đúc hẫng cân băng. 9

II – Giới thiệu về phương án cầu 9

III –Tính toán kết cấu nhịp 11

IV - Tính toán thiết kế trụ cầu 30

V - Tính toán thiết kế mố cầu 36

VI – Dự kiến công tác thi công 44

CHƯƠNG II : PHƯƠNG ÁN SƠ BỘ II 47

I – Tổng quan về cầu Extradosed 48

II – Giới thiệu chung về phương án 48

III –Tính toán kết cấu nhịp 49

IV –Tính toán thiết kế trụ cầu 67

V – Thiết kế mố cầu 73

VI – Dự kiến công tác thi công 83

CHƯƠNG III : PHƯƠNG ÁN SƠ BỘ III 86

I – Tổng quan về cầu dây văng 87

II – Giới thiệu chung về phương án 88

III – Tính toán kết cấu nhịp 89

IV – Tính toán thiết kế trụ cầu 104

V – Tính toán thiết kế mố cầu 109

VI – Dự kiến công tác thi công 114

CHƯƠNG IV : SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT 116

PHẦN II : THIẾT KẾ KỸ THUẬT 119

CHƯƠNG V : TÍNH TOÁN KẾT CẤU NHỊP 120

I – Kích thước hình học của mặt cắt dầm chủ 121

II – Tính toán nội lực dầm chủ 121

III –Bố trí cốt thép dầm chủ và kiểm tra theo THGH CĐ1 136

IV –Kiểm tra theo THGH SD 158

V – Kiểm tra các giới hạn cốt thép 170

CHƯƠNG VI : TÍNH TOÁN BẢN MẶT CẦU 173

I – Kích thước hình học của mặt cắt dầm chủ 174

II – Tính toán nội lực bản mặt cầu 175

IV– Tính toán và bố trí cốt thép bản mặt cầu 178

CHƯƠNG VII : TÍNH DUYỆT CÁP VĂNG 185

I – Đặc điểm cấu tạo của hệ cáp văng 186

II – Tính toán nội lực trong cáp văng. 187

III – Tính toán và kiểm duyệt cáp văng 191

CHƯƠNG VIII : THIẾT KẾ MỐ M0 193

I – Kích thước hình học của kết cấu 194

II – Kiểm toán các mặt cắt 195

III – Tính toán cọc khoan nhồi 229

CHƯƠNG IX : THIẾT KẾ TRỤ THÁP 237

I – Kích thước hình học của kết cấu 238

II–Xác định nội lực tại các mặt cắt trong giai đoạn thi công 239

III–Xác định nội lực tại các mặt cắt trong giai đoạn khai thác 239

IV – Tổng hợp nội lực tại các mặt cắt kiểm toán. 245

V– Tính toán và bố trí cốt thép cho các mặt cắt 262

VI – Tính toán cọc khoan nhồi 279

CHƯƠNG XII : THIẾT KẾ THI CÔNG CẦU 284

I- Thi công mố cầu: 285

III – Thi công trụ tháp 294

V – Thi công kết cấu nhịp chính 304

VII – Công nghệ thi công cáp văng. 304

Tính toán một số thiết bị thi công 305

I – Tính chiều dày lớn bê tông bịt đáy 305

Ii – Tính toán đà giáo mở rộng trụ 306

Iv - Thiết kế - tính toán vòng vây cọc ván thép 313

 

doc2 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 11/12/2013 | Lượt xem: 1943 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế kỹ thuật cầu Extradosed 2 làn xe, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giíi thiÖu CHUNG Tiªu chuÈn kü thuËt - Tiªu chuÈn 22TCN - 272 - 05 Bé Giao th«ng vËn t¶i - T¶i träng thiÕt kÕ : HL93 , t¶i träng ng­êi 3 KN/m2 Quy m« c«ng tr×nh C«ng tr×nh cÇu vÜnh cöu cã tuæi thä > 100 n¨m. CÊp th«ng thuyÒn : S«ng th«ng thuyÒn cÊp II -Khæ tÜnh kh«ng : H=9 m - ChiÒu dµi : B= 60m Khæ cÇu thiÕt kÕ MÆt c¾t ngang cÇu ®­îc thiÕt kÕ cho 2 lµn xe ch¹y víi vËn tèc V=80Km/h Khæ cÇu : 7 + 2 x 2 (m) §Æc ®iÓm ®Þa chÊt, thuû v¨n §iÒu kiÖn thuû v¨n Ýt thay ®æi: MNCN : +7.00 m MNTT : +5.80 m MNTN : +2.30 m §Æc ®iÓm ®Þa chÊt: - Líp 1: SÐt h¹t võa - Líp 2 SÐt ch¶y dÎo. - Líp 3 : SÐt pha c¸t - Líp 4 : C¸t h¹t võa. - Líp 5: C¸t pha sái s¹n.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc4-Tong quan.doc
 • doc1-Bia.doc
 • doc2-Loi noi dau.doc
 • doc3-Muc luc.doc
 • doc5-Thach_PASB Duc hang.doc
 • doc6-PASB extradosed.doc
 • doc7-Thach_CDV_PASB I.doc
 • doc8-So sanh.doc
 • doc9-Thach-C5-KCN.doc
 • doc10-Mat cau.DOC
 • doc11 - Duyet Cap vang.DOC
 • doc12-Mo.doc
 • doc13-Tru thap T1.doc
 • doc14 - TK Thi cong.DOC
 • rarBan ve.rar
 • rarCoc KN.rar
 • rarExcel.rar
 • rarIn bo sung.rar
 • rarMidas.rar