Đồ án Thiết kế trung tâm xúc tiến thương mại – đầu tư

MỤC LỤC

PHẦN I :KIẾN TRÚC

PHẦN II :KẾT CẤU

CHƯƠNG 1 : TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH

I. PHÂN TÍCH HỆ CHỊU LỰC CHÍNH CỦA CÔNG TRÌNH

II. TÍNH TOÁN SÀN TẦNG 3 – 9 ĐIỂN HÌNH

1. Chọn sơ bộ kích thước các tiết diện

1.1.Kích thước tiết diện dầm

1.2.Chiều dày sàn

2. Xác định tải trọng tính toán

2.1.1. Sàn không chống thấm

2.1.2. Sàn có chống thấm ( khu vệ sinh )

2.2. Hoạt tải

3. Xác định nội lực

3.1. Bản làm việc một phương

3.2. Tính toán các ô bản kê

a.Xác định sơ đồ tính

b.Xác định định nội lực

c.Tính toán cốt thép

CHƯƠNG 2 : TÍNH TOÁN DẦM DỌC

I. SƠ ĐỒ TRUYỀN TẢI SÀN LÊN DẦM

II. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TRUYỀN LÊN DẦM

1. Xác định tải trọng

1.1.Tĩnh tải

1.2.Hoạt tải

2. Xác định nội lực

2.1 Biểu đồ bao nội lực

3. Tính toán cốt thép dọc

3.1 Với tiết diện chịu mômen âm

3.2 Với tiết diện chịu mômen dương

4. Tính cốt thép ngang

CHƯƠNG 3 :TÍNH TOÁN CẦU THANG BÊ TÔNG CỐT THÉP

1. Sơ bộ chọn kích thước bản thang

2. Chọn liên kết

3. Sơ đồ cầu thang

4. Tải trọng

4.1 Trọng lượng bản thân

4.2 Hoạt tải

4.3 Tổng tải trọng tác dụng lên bản thang

4.4 Xác định nội lực

5. Tính dầm thang

5.1 Tải trọng tác dụng lên dầm chiếu nghĩ

5.2 Sơ đồ tính và biểu đồ nội lực

CHƯƠNG 4 : TÍNH TOÁN BỂ NƯỚC MÁI

I. BẢN NẮP

1. Chọn sơ bộ chiều dày bản nắp

2. Xác định tải trong

2.1 Trọng lượng bản thân

2.2 Hoạt tải

2.3 Tổng tải trọng tác dụng lên bản nắp

3. Xác định nội lực

4. Tính toán cốt thép

II. DẦM NẮP

1. Sơ đồ truyền tải từ bản nắp vào dầm nắp

2. Xác định tải trọng truyền lên dầm

2.1 Tĩnh tải

2.2 Hoạt tải

2.3 Tổng tải trọng tác dụng lên dầm nắp

3. Sơ đồ tính và biểu đồ nội lực

III. TÍNH BẢN THÀNH

1. Chọn sơ bộ chiều dày bản thành

2. Xác định tải trong

2.1 Tải trọng do áp lực thủy tĩnh

2.2 Tải trọng do áp lực gió hút

3. Sơ đồ tính và biể đồ nội lực

IV. TÍNH TOÁN BẢN ĐÁY

1.Chọn sơ bộ chiều dày bản đáy

2. Xác định tải trọng

2.1 Trọng lượng bản thân

2.2 Trọng lượng nước

3. Xác định nội lực

4. Tính toán cốt thép

V. TÍNH TOÁN DẦM ĐÁY

1. Sơ đồ truyền tải từ bản đáy vào dầm đáy

2. Xác định tải trọng truyền lên dầm đáy

3. Sơ đồ tính và biểu đồ nội lực

4. Tính toán cốt thép dọc cho dầm đáy

5. Tính toán cốt đai

CHƯƠNG 5 : TÍNH TOÁN KHUNG NGANG TRỤC E

I. SƠ ĐỒ KHUNG NGANG TRỤC E

II. SƠ ĐỒ TRUYỀN TẢI LÊN KHUNG NGANG TRỤC E

III. XÁC ĐỊNH SƠ BỘ KÍCH THƯỚC DẦM CỘT

1. Kích thước sơ bộ tiết diện dầm

2. Kích thước sơ bộ tiết diện cột

IV. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG

IV.1. TẢI TRỌNG TRUYỀN LÊN TẦNG 1-2-3

1. Tĩnh tải

1.1. Tải trọng phân bố đều

1.2. Tải trọng tập trung

2. Hoạt tải

2.1. Tải trọng phân bố đều

2.2. Tải trọng tập trung

3. Tải trọng gió

3.1. Gió đẩy

3.2 Gió hút

IV.2. TẢI TRONG TRUYỀN LÊN TẦNG 4-5-6

1.Tĩnh tải

1.1. Tải trọng phân bố đều

1.2. Tải trọng tập trung

2. Hoạt tải

2.1. Tải trọng phân bố đều

2.2. Tải trọng tập trung

3. Tải trọng gió

3.1. Gió đẩy

3.2 Gió hút

IV.3. TẢI TRONG TRUYỀN LÊN TẦNG 7-8

1.Tĩnh tải

1.1. Tải trọng phân bố đều

1.2. Tải trọng tập trung

2. Hoạt tải

2.1. Tải trọng phân bố đều

2.2. Tải trọng tập trung

3. Tải trọng gió

3.1. Gió đẩy

3.2 Gió hút

IV.3. TẢI TRONG TRUYỀN LÊN TẦNG 9 ( SÀN MÁI )

1.Tĩnh tải

1.1. Tải trọng phân bố đều

1.2. Tải trọng tập trung

2. Hoạt tải

2.1. Tải trọng phân bố đều

2.2. Tải trọng tập trung

3. Tải trọng gió

3.1. Gió đẩy

3.2 Gió hút

V. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC

I. TÍNH TOÁN CỐT THÉP DẦM

II. TÍNH TOÁN CỐT THÉP CỘT

PHẦN III : NỀN MÓNG

CHƯƠNG 1 : PHƯƠNG ÁN 1

MÓNG CỌC ÉP

I. MÓNG TRỤC 1-E ; 5-E

1. Số liệu tải trọng

2. Xác định kích thước móng cọc

a. Chiều sâu chôn móng

b. Chọn sơ bộ chiều sâu đặt mủi cọc , tiết diện cọc , chiều sâu đặt đài móng

3. Xác định sức chịu tải của cọc theo tính chất cơ lý của đất nền

4. Xác định kích thước mặt bằng móng cọc

5. Tính lún

6. Tính nội lực đầu cọc

7. Tính cốt thép cho cọc

8. Tính độ bền và cấu tạo đài cọc

II. MÓNG TRỤC 2-E ; 3-E ; 4 - E

1. Số liệu tải trọng

2. Xác định kích thước móng cọc

a. Chiều sâu chôn móng

b. Chọn sơ bộ chiều sâu đặt mủi cọc , tiết diện cọc , chiều sâu đặt đài móng

3. Xác định sức chịu tải của cọc theo tính chất cơ lý của đất nền

4. Xác định kích thước mặt bằng móng cọc

5. Tính lún

6. Tính độ bền và cấu tạo đài cọc

CHƯƠNG 2 : PHƯƠNG ÁN 2

MÓNG CỌC ÉP BÊ TÔNG CỐT THÉP

I. MÓNG TRỤC 1-E ; 5-E

1. Số liệu tải trọng

2. Xác định kích thước móng cọc

a. Chiều sâu chôn móng

b. Chọn sơ bộ chiều sâu đặt mủi cọc , tiết diện cọc , chiều sâu đặt đài móng

3. Xác định sức chịu tải của cọc theo tính chất cơ lý của đất nền

4. Xác định kích thước mặt bằng móng cọc

5. Tính lún

6. Tính nội lực đầu cọc

7. Tính cốt thép cho đài cọc

8. Tính hàm lượng thép trong cọc

9. Tính sức chịu tải của cọc theo vật liệu

II . MÓNG TRỤC 2-E ; 3-E ;4-E

1. Số liệu tải trọng

2. Xác định kích thước móng cọc

a. Chiều sâu chôn móng

b. Chọn sơ bộ chiều sâu đặt mủi cọc , tiết diện cọc , chiều sâu đặt đài móng

3. Xác định sức chịu tải của cọc theo tính chất cơ lý của đất nền

4. Xác định kích thước mặt bằng móng cọc

5. Tính nội lực đầu cọc

6. Tính cốt thép đài cọc

7. Tính hàm lượng thép trong cọc

8. Tính sức chịu tải của cọc theo vật liệu

PHẦN IV : THI CÔNG

CHƯƠNG 1 : THI CÔNG KHUNG

1. Đặc điểm chung

1.1 Mục đích

1.2 Đặc điểm kinh tế

1.3 Tổ chức

2. Kỹ thuật thi công

CHƯƠNG 2 : BÌNH ĐỒ CÔNG TRÌNH

1. Yêu vầu chung

2. Phương thức bố trí

3. Chọn cần trục tháp

4.Kho bãi

5. An toàn lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc32 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 1003 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế trung tâm xúc tiến thương mại – đầu tư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
eo coâng thöùc sau + Chieàu cao daàm : hd = Trong ñoù : m: laø heä soá phuï thuoäc vaøo tính chaát cuûa khung m=8 ÷ 12 : ñoái vôùi daàm chính, khung moät nhòp m=12 ÷ 20 : ñoái vôùi daàm lieân tuïc hoaëc khung nhieàu nhòp l: laø nhòp cuûa daàm + Beà roäng daàm : bd =( ÷ )hd Xaùc ñònh sô boä kích thöôùc tieát dieän toaøn boä daàm saøn taàng 3-9 + Choïn daàm ngang truïc E ñeå tính kích thöôùc tieát dieän cho toaøn boä daàm ngang – Choïn nhòp 1-2 coù chieàu daøi nhòp laø l = 6,5 m ñeå tính sô boä kích thöôùc tieát dieän toaøn boä cho daàm ngang hd = Ñaây laø daàm lieân tuïc nhieàu nhòp , ta choïn m = 12 ÷ 20 Chieàu cao daàm laø :hd = = ((54,2 ÷ 32,5 )cm Ta choïn : hd = 45 cm Beà roäng daàm : bd = ( ) hd = (÷ )45 cm bd = (22,5 ÷ 11,3 ) cm Ta choïn : hd = 20 cm Vaäy : Kích thöôùc tieát dieän sô boä cuûa daàm ngang D2 laø :( 20 x 45 ) cm + Choïn daàm doïc truïc 3 ñeå tính kích thöôùc tieát dieän cho toaøn boä daàm doïc Choïn nhòp FG coù chieàu daøi nhòp laø 6,5m ñeå tính sô boä kích thöôùc tieát dieän cho toaøn boä daàm doïc Ñaây laø daàm lieân tuïc nhieàu nhòp , ta choïn m = ( 12÷20 ) Chieàu cao daàm :hd = = = (54,2 ÷ 32,5 )cm Ta choïn : hd =45 cm Beà roäng daàm : bd =(÷ ) hd = (÷ )45 cm =( 22,5 ÷ 11,3 ) cm Ta choïn bd =20 cm Vaäy : Kích thöôùc tieát dieän sô boä cuûa daàm doïc D1 laø :( 20 x 45 ) cm Tính kích thöôùc tieát dieän sô boä daàm D3 : Ñaây laø daàm ñôn giaûn moät nhòp Ta choïn m= ( 8 ÷ 12 ) Chieàu cao daàm :hd = Ta choïn : hd = 40 cm Beà roäng daàm laø : bd =(÷ ) hd = (÷ )40 cm Ta choïn bd =20 cm Vaäy : Kích thöôùc tieát dieän sô boä cuûa daàm D3 laø :( 20 x 40 ) cm Tính kích thöôùc tieát dieän sô boä daàm D4 Ñaây laø daàm ñôn giaûn moät nhòp . Chieàu cao daàm : hd = = (33,7 ÷ 22,5 ) cm Ta choïn : hd =30 cm Beà roäng daàm : bd =(÷ ) hd = (÷ )30 cm =( 15 ÷ 7,5 ) cm Ta choïn bd =15 cm Vaäy : Kích thöôùc tieát dieän sô boä cuûa daàm D4 laø :( 15 x 30 ) cm Tính kích thöôùc tieát dieän sô boä daàm D5 Ñaây laø daàm ñôn giaûn moät nhòp Ta choïn m= ( 8 ÷ 12 ) Chieàu cao daàm : hd = Ta choïn : hd = 40 cm Beà roäng daàm laø : bd =(÷ ) hd = (÷ )40 cm Ta choïn bd =20 cm Vaäy : Kích thöôùc tieát dieän sô boä cuûa daàm D5 laø :( 20 x 40 ) cm Tính kích thöôùc tieát dieän sô boä daàm D6 Ñaây laø daàm ñôn giaûn moät nhòp . Ta choïn m= ( 8 ÷ 12 ) Chieàu cao daàm : hd = Ta choïn : hd = 40 cm Beà roäng daàm laø : bd =(÷ ) hd = (÷ )40 cm Ta choïn bd =20 cm Vaäy : Kích thöôùc tieát dieän sô boä cuûa daàm D6 laø :( 20 x 40 ) cm Baûng choïn sô boä kích thöôùc tieát dieän daàm saøn taàng 3-9 Baûng choïn sô boä kích thöôùc tieát dieän daàm saøn taàng 3-9 Daàm Kích thöôùc tieát dieän (cm ) D1 D2 D3 D4 D5 D6 20 x 45 20 x 45 20 x 40 15 x 30 20 x 40 20 x 40 Chieàu daøy saøn Choïn chieàu daøy baûn saøn phuï thuoäc vaøo nhòp vaø taûi troïng taùc duïng coù theå sô boä xaùc ñònh chieàu daøy baûn saøn ( hb ) theo coâng thöùc sau : hd = Trong ñoù L : caïnh ngaén cuûa baûn saøn . m = ( 30 ÷ 35 ) ñoái vôùi saøn daàm m = ( 40 ÷ 45 ) ñoái vôùi baûn keâ boán caïnh D = ( 0,8 ÷ 1,4 )phuï thuoäc vaøo hoaït taûi söû duïng hd : laø moät soá nguyeân theo cm Choïn oâ saøn S5 coù kích thöôùc (4,0m x 5,5m ) laøm oâ ñieån hình ñeå tính Ta choïn : D =1,0 ; m = 40 Ta ñöôïc : hb = x 4,0 m = 0,1m = 10 (cm) Chieàu daøy baûn saøn caùc oâ coøn laïi töông töï . Baûng thoáng keâ soá lieäu saøn Baûng phaân loaïi oâ saøn Soá hieäu oâ saøn Ld ( m) Ln(m) Tæ soá Soá löôïng Loaïi oâ saøn S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 6,5 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 2,7 5,5 6,0 6,5 6,5 6,0 4,0 6,0 5,0 4,0 5,0 1,0 3,8 3,0 6,5 4,0 1,08 1,50 1,00 1,10 1,37 1,20 2,70 1,45 2,00 1,00 1,62 3 6 3 1 4 2 1 1 2 1 2 baûn keâ baûn keâ baûn keâ baûn keâ baûn keâ baûn keâ baûn daàm baûn keâ baûn keâ baûn keâ baûn keâ + Khi = > 2 : thuoäc loaïi baûn daàm, baûn laøm vieäc moät phöông theo phöông caïnh ngaén + Khi = 2 : thuoäc loaïi baûn baûn keâ boán caïnh, baûn laøm vieäc theo hai phöông Baûng phaân loaïi vaø choïn sô boä chieàu daøy oâ saøn Soá hieäu oâ saøn Ld ( m) Ln(m) Soá löôïng Loaïi oâ saøn Chieàu daøy saøn ( cm) S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 6,5 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 2,7 5,5 6,0 6,5 6,5 6,0 4,0 6,0 5,0 4,0 5,0 1,0 3,8 3,0 6,5 4,0 3 6 3 1 4 2 1 1 2 1 2 baûn keâ baûn keâ baûn keâ baûn keâ baûn keâ baûn daàm baûn keâ baûn keâ baûn keâ baûn keâ baûn keâ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2. Xaùc ñònh taûi troïng tính toaùn Tính taûi caên cöù theo caáu taïo maët saøn Tónh taûi saøn coù 2 loaïi : Saøn khoâng choáng thaám vaø saøn coù choáng thaám Loaïi 1 : Saøn khoâng choáng thaám Saøn khoâng choáng thaám co chieàu daøy hb =10 cm Caáu taïo saøn Chieàu daøy (m) (kG/m3) Troïng löôïng tieâu chuaån kG/m2 Heä soá tin caäy Taûi troïng tính toaùn kG/m2 - Gaïch ceramic -Vöõa loùt -Baûn saøn -Vöõa traùt traàn - Traàn treo 0,008 0,03 0,1 0,015 2000 1800 2500 1800 16 54 250 27 30 1,1 1,3 1,1 1,3 1,2 17,6 70,2 275 35,1 36 Toång coäng 434 Saøn coù choáng thaám ( khu veä sinh ) Caáu taïo saøn Chieàu daøy (m) (kG/m3) Troïng löôïng tieâu chuaån kG/m2 Heä soá tin caäy Taûi troïng tính toaùn kG/m2 - Gaïch ceramic -Vöõa loùt gaïch, taïo doác - Beâ toâng choáng thaám - Saøn beâ toâng choáng thaám -Vöõa traùt traàn - Traàn treo 0,008 0,05 0,03 0,1 0,015 2000 1800 2000 2500 1800 16 90 60 250 27 30 1,1 1,3 1,1 1,1 1,3 1,2 17,1 117 66 275 35,1 36 Toång coäng 546 2.2 Hoaït taûi Tra baûng theo tieâu chuaån Vieät Nam “ Taûi trong vaø taùc ñoäng TCVN 2737 – 1995 “ Caùc oâ saøn :S4 , S5 , S11 laø haønh lang vaø saûnh Caùc oâ saøn : S4 , S7 , S8 laø khu cöïc caàu thang Ta choïn hoaït taûi tieâu chuaån cho tröôøng hôïp laø ptc = 300 KG/m2 n = 1,2 - Caùc oâ saøn:S1, S3, S6, S9, S10 laø saøn phoøng laøm vieäc vaø saøn khu veä sinh Hoaït taûi tính toaùn laø : ptt = 200 x 1,2 = 240 kG/m2 Baûng phaân loaïi oâ saøn , chieàu daøy saøn vaø taûi troïng treân saøn Soá hieäu oâ saøn Ld ( m) Ln(m) Tyû soá Soá löôïng Loaïi oâ saøn Chieàu daøy saøn ( cm) Tónh taûi gs (KG/m2) Hoaït taûi ps (KG/m2) Toång taûi troïng q=gs+ps (KG/m2) S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 6,5 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 2,7 5,5 6,0 6,5 6,5 6,0 4,0 6,0 5,0 4,0 5,0 1,0 3,8 3,0 6,5 4,0 1,08 1,50 1,00 1,10 1,37 1,20 2,7 1,45 2,00 1,00 1,62 3 6 3 1 4 2 1 1 2 1 2 baûn keâ baûn keâ baûn keâ baûn keâ baûn keâ baûn keâ baûn daàm baûn keâ baûn keâ baûn keâ baûn keâ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 434 434 434 434 434 434 434 434 546 434 434 240 360 240 360 360 240 360 360 240 240 360 674 794 674 794 794 674 794 794 786 674 794 3. Xaùc ñònh noäi löïc 3.1 Baûn laøm vieäc moät phöông laø oâ saøn S7 = = 2,7 > 2 baûn laøm vieäc moät phöông - Kích thöôùc daàm ( D2 ) laø : 20 x 45 cm = = 5 > 3 ngaøm ( Caùc caïnh coøn laïi töông töï ) 3.2 Tính toaùn noäi löïc trong baûn daàm - Caùc oâ baûn daàmâ ñöôïc tính theo sô ñoà ñaøn hoài, khoâng keå ñeán aûnh höôûng caùc oâ baûn laân caän a) Sô ñoà tính : Caét 1m baûn theo phöông caïnh ngaén - Momen döông lôùn nhaát ôû nhòp : M1max = - Momen aâm lôùn nhaát ôû goái : M2max = Ta coù : q = 794 kG/m =7,94 kG/cm L = 1m =100 cm M1max = = (kG.cm ) M2max = 6616 (kG.cm ) Vaät lieäu tính toaùn - Beâ toâng maùc 250 - Cöôøng ñoä chòu neùn cuûa beâ toâng : Rn = 110 kG/cm2 - Theùp saøn choïn AI : - Cöôøng ñoä chòu keùo cuûa theùp : Rn =2100 kG/cm2 b) Tính toaùn coát theùp Coát theùp cuûa oâ baûn tính nhö caáu kieän chòu uoán Ta coù : A = ; b = 1 m = 100 cm h0 = h-a ; choïn a = 1,5 cm h0 = 10 cm –1,5 cm = 8,5 cm A = 0,0053 F= = 0,19 cm2 % = 0,19 cm2 < 0,1% Ta choïn : Fa = 0,1%.b.h0 = 0,001 x 100 x 8,5 = 0,85 cm2 Choïn : 6a250 Fa = 1,1 cm2 F= 0,26 cm2 Ta choïn : 6a250 Fa = 1,1 cm2 Haøm löôïng theùp F , F theo phöông caïnh daøi , ta choïn theo phöông caáu taïo : 6a300 Baûng tính coát theùp oâ baûn daàm A Fatt ( cm2 ) % a Fa( cm2) S7 M1max M2max 3308 6616 0,0053 0,0106 0,099 0,199 0,19 0,38 6 6 250 250 1,1 1,1 0,1 0,1 3.3 Tính toaùn caùc oâ baûn keâ - Caùc oâ baûn keâ ñöôïc tính theo sô ñoà ñaøn hoài, khoâng keå ñeán aûnh höôûng cuûa caùc oâ baûn laân caän a) Xaùc ñònh sô ñoà tính Kí hieäu oâ saøn Chieàu daøy saøn hb (cm) Chieàu cao daàm (cm) hd1, hd2, hd3, hd4 Tæ soá hd/hb Lieân keát theo caùc daïng S1 10 45 45 45 45 4,5 4,5 4,5 4,5 Ngaøm Ngaøm Ngaøm ngaøm S2 10 45 45 45 45 4,5 4,5 4,5 4,5 Ngaøm Ngaøm Ngaøm ngaøm S3 10 45 45 45 45 4,5 4,5 4,5 4,5 Ngaøm Ngaøm Ngaøm ngaøm S4 10 45 40 45 45 4,5 4,0 4,5 4,5 Ngaøm Ngaøm Ngaøm Ngaøm S5 10 45 45 45 45 4,5 4,5 4,5 4,5 Ngaøm Ngaøm Ngaøm Ngaøm S6 10 45 45 45 45 4,5 4,5 4,5 4,5 Ngaøm Ngaøm Ngaøm Ngaøm S8 10 45 40 45 45 4,5 4,0 4,5 4,5 Ngaøm Ngaøm Ngaøm Ngaøm S9 10 45 45 40 45 4,5 4,5 4,0 4,5 Ngaøm Ngaøm Ngaøm Ngaøm S10 10 45 45 4,5 4,5 Ngaøm Ngaøm S11 10 45 45 45 45 4,5 4,5 4,5 4,5 Ngaøm Ngaøm Ngaøm Ngaøm b) Xaùc ñònh noäi löïc - Caùc oâ baûn saøn tính theo sô ñoà ñaøn hoài - Noäi löïc ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc Momen döông lôùn nhaát ôû nhòp : M1 = mi1.P ; M2= mi2.P Momen aâm lôùn nhaát ôû goái : MI =ki1.P ; MII = ki2.P vôùi P = q.ln.ld q : toång taûi troïng taùc duïng leân baûn saøn ln : caïnh ngaén cuûa baûn saøn ld : caïnh daøi cuûa baûn saøn Döïa vaøo : tra baûng mi1 , mi2 ki1 , ki2 Neáu giaù trò A khoâng coù trong baûng phaûi noäi suy Xaùc ñònh caùc heä soá mi1 , mi2 ,ki1 , ki2 + O baûn S1 : coù kích thöôùc 6,0m x 6,5m oâ baûn S1 coù 4 caïnh ngaøm , baûn thuoäc loaïi oâ soá 9 Tæ soá : Tham khaûo taøi lieäu + Tìm giaù trò m91 x = 0,00042 m91 = 0,00042 + 0,0187 = 0,0191 + Tìm giaù trò m92 x = 0,0004 m92 = 0,0004 + 0,0161 = 0,0165 +Tìm giaù trò k91 x = 0,00078 k91 = 0,0445 +Tìm giaù trò k92 x = 0,00088 k92 = 0,0381 + O baûn S2 : coù kích thöôùc ( 4,0m x 6,0m ) oâ baûn S2 coù 4 caïnh ngaøm , baûn thuoäc loaïi oâ soá 9 Tæ soá : Tra baûng ñöôïc : m91 = 0,0208 k91 = 0,0464 m92 = 0,0093 k92 = 0,0206 + O baûn S3 : coù kích thöôùc ( 6,0m x 6,0m ) oâ baûn S3 coù 4 caïnh ngaøm , baûn thuoäc loaïi oâ soá 9 Tæ soá : Tra baûng ñöôïc : m91 = 0,0179 k91 = 0,0417 m92 = 0,0179 k92 = 0,0417 + O baûn S4 : coù kích thöôùc ( 5,0m x 5,5m ) oâ baûn S4 coù 4 caïnh ngaøm , baûn thuoäc loaïi oâ soá 9 Tæ soá : Tra baûng ñöôïc : m91 = 0,0194 k91 = 0,0450 m92 = 0,0161 k92 = 0,0372 + O baûn S5 : coù kích thöôùc ( 4,0m x 5,5m ) oâ baûn S5 coù 4 caïnh ngaøm , baûn thuoäc loaïi oâ soá 9 Tæ soá : Tra baûng vaø noäi suy :( trung bình coäng 2 soá ) m91 = 0,0210 k91 = 0,0423 m92 = 0,0111 k92 = 0,0251 + O baûn S6 : coù kích thöôùc ( 5,0m x 6,0m ) oâ baûn S6 coù 4 caïnh ngaøm , baûn thuoäc loaïi oâ soá 9 Tæ soá : Tra baûng ñöôïc : m91 = 0,0204 k91 = 0,0468 m92 = 0,0142 k92 = 0,0325 + O baûn S8 : coù kích thöôùc ( 3,8m x 5,5m ) oâ baûn S8 coù 4 caïnh ngaøm , baûn thuoäc loaïi oâ soá 9 Tæ soá : Tra baûng ñöôïc m91 = 0,0209 k91 = 0,0469 m92 = 0,100 k92 = 0,0223 + O baûn S9 : coù kích thöôùc ( 3,0m x 6,0m ) oâ baûn S9 coù 4 caïnh ngaøm , baûn thuoäc loaïi oâ soá 9 Tæ soá : Tra baûng ñöôïc : m91 = 0,0183 k91 = 0,0392 m92 = 0,0046 k92 = 0,0098 + O baûn S10 : coù kích thöôùc ( 6,5m x 6,5m ) oâ baûn S10 coù 4 caïnh ngaøm , baûn thuoäc loaïi oâ soá 9 Tæ soá : Tra baûng ñöôïc : m91 = 0,0179 k91 = 0,0417 m92 = 0,0179 k92 = 0,0417 + O baûn S11 : coù kích thöôùc ( 4,0m x 6,5m ) oâ baûn S11 coù 4 caïnh ngaøm , baûn thuoäc loaïi oâ soá 9 Tæ soá : Tra baûng vaø noäi suy :( trung bình coäng 2 soá ) m91 = 0,0204 k91 = 0,0449 m92 = 0,0154 k92 = 0,0171 Baûng xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng leân caùc oâ baûn keâ Soá hieäu oâ saøn ld ( m) ln(m) Tónh taûi gs (kG/m2) Hoaït taûi ps (kG/m2) Taûi troïng toaøn phaàn q (kG/m2) Toång taûi troïng taùc duïng leân baûn : P= q.LnLd (kG) S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 S9 S10 S11 6,5 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 6,5 6,5 6,0 4,0 6,0 5,0 4,0 5,0 3,8 3,0 6,5 4,0 434 434 434 434 434 434 434 726 434 434 240 360 240 360 360 240 360 240 240 360 674 794 674 794 794 674 794 966 674 794 27066 19056 24984 21835 17468 20820 16595 17748 29322 20644 Baûng tính caùc giaù trò noäi löïc Kí hieäu oâ baûn Toång taûi troïng : P= q.l1l2 (kG) Caùc heä soá Giaù trò momen (kG.m) m91 m92 k91 k92 M1 M2 MI MII S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 S9 S10 S11 27066 19056 24984 21835 17468 20820 16595 17748 29322 20644 0,0191 0,0208 0,0179 0,0194 0,0210 0,0204 0,0209 0,0183 0,0179 0,0204 0,0165 0,0093 0,0179 0,0161 0,0111 0,0142 0,0100 0,0046 0,0179 0,0154 0,0445 0,0464 0,0417 0,0450 0,0423 0,0468 0,0469 0,0392 0,0417 0,0449 0,0381 0,0206 0,0417 0,0372 0,0251 0,0325 0,0223 0,0098 0,0417 0,0171 517 396 447 424 367 425 347 325 525 421 447 177 447 352 194 296 166 82 525 318 1204 884 1042 983 739 974 778 696 1223 927 1031 393 1042 812 438 677 370 174 1223 353 c. Tính toaùn coát theùp Caùc oâ baûn ñöôïc tính theo sô ñoà ñaøn hoài Ta coù : A = trong ñoù: b =1m = 100 cm h0 = h - a ; choïn a = 1,5 cm h0 = 10 cm –1,5 cm =8,5 cm Tính coát theùp oâ baûn S1 = 0,966 F= cm2 Choïn 8a160 ; F= 3,14 cm2 % = = A = F= cm2 Choïn 8a180 ; F= 2,79 cm2 % = A = F= cm2 Choïn 10a110 ; F= 7,14 cm2 % = A = F= cm2 Choïn 8a180 ; F= 6,54 cm2 % = Coát theùp caùc oâ baûn coøn laïi tính toaùn töông töï Keát Quaû Tính Toaùn Coát Theùp Cho Caùc O Baûn Keâ Kí hieäu oâ saøn Kích thöôùc Giaù trò momen (kG.m) A Fatt(cm2) Theùp choïn % ld(m) ln(m) (mm) a(mm) Fa(cm2) S1 6,5 6,0 M1 M2 MI MII 517 447 1204 1031 0,065 0,056 0,151 0,13 0,966 0,97 0,92 0,93 3,00 2,60 7,3 6,3 8 8 10 10 160 180 110 120 3,14 2,79 7,14 6,54 0,37 0,33 0,84 0,77 S2 6,0 4,0 M1 M2 MI MII 396 177 884 394 0,05 0,022 0,11 0,05 0,97 0,98 0,94 0,97 2,3 1,1 5,27 2,27 8 6 10 8 180 250 150 180 2,79 1,41 5,23 2,79 0,33 0,1 0,61 0,33 S3 6,0 6,0 M1 M2 MI MII 447 447 1042 1042 0,056 0,056 0,131 0,131 0,97 0,97 0,93 0,93 2,58 2,58 6,27 6,27 8 8 10 10 180 180 120 120 2,79 2,79 6,54 6,54 0,33 0,33 0,77 0,77 S4 5,5 5,0 M1 M2 MI MII 424 352 983 812 0,053 0,044 0,12 0,102 0,97 0,97 0,93 0,94 2,45 2,03 5,92 4,81 6 6 10 10 110 110 130 160 2,57 2,57 6,04 4,91 0,31 0,3 0,71 0,58 S5 5,5 4,0 M1 M2 MI MII 367 194 739 438 0,046 0,024 0,092 0,55 0,97 0,98 0,95 0,97 2,12 1,2 4,36 2,53 6 6 8 8 110 250 110 180 2,57 1,41 4,57 2,79 0,3 0,1 0,54 0,33 S6 6,0 5,0 M1 M2 MI MII 425 296 974 677 0,053 0,037 0,092 0,085 0,97 0,98 0,95 0,95 2,45 1,7 4,4 4,0 8 6 8 8 180 150 110 120 2,79 1,89 4,57 4,19 0,33 0,22 0,54 0,50 S8 5,5 3,8 M1 M2 MI MII 347 166 778 370 0,043 0,021 0,097 0,046 0,97 0,98 0,94 0,97 2,04 1,1 4,64 2,14 6 6 10 8 130 250 160 190 2,18 1,41 4,91 2,65 0,26 0,1 0,58 0,31 S9 6,0 3,0 M1 M2 MI MII 352 82 616 174 0,041 0,01 0,87 0,021 0,97 0,99 0,95 0,98 1,9 0,46 4,1 1,0 6 6 8 6 140 250 120 250 2,02 1,41 4,19 1,41 0,23 0,1 0,49 0,1 S10 6,5 6,5 M1 M2 MI MII 525 525 1223 1223 0,066 0,066 0,15 0,15 0,96 0,96 0,91 0,91 3,1 3,1 7,53 7,53 8 8 10 10 160 160 100 100 3,14 3,14 7,85 7,85 0,37 0,37 0,9 0,9 S11 6,5 4,0 M1 M2 MI MII 421 318 927 353 0,052 0,04 0,11 0,044 0,97 0,97 0,93 0,97 2,43 2,0 5,59 2,1 8 6 10 6 160 140 130 130 3,14 2,02 6,04 2,18 0,37 0,24 0,71 0,26 CHÖÔNG 2 TÍNH TOAÙN DAÀM DOÏC I . Sô ñoà truyeàn taûi leân daàm + Sô ñoà truyeàn taûi töø saøn vaøo daàm truïc 4 Choïn sô boä kích thöôùc tieát dieän daàm . Daàm doïc truïc 4 ñöôïc xem laø daàm lieân tuïc , neân choïn sô boä kích thöôùc tieát dieän daàm theo coâng thöùc sau . hd = ( L : laø chieàu daøi nhòp bd = ( hd = (.650 cm = (54,2 ÷ 32,5 ) cm Ta choïn : hd = 50 cm bd = (= (.50 cm = ( 25 ÷ 12,5 ) cm Ta choïn : bd = 25 cm Vaäy kích thöôùc sô boä cuûa daàm laø : (25 x 50 ) cm II . Xaùc ñònh taûi troïng truyeàn leân daàm Taûi do saøn truyeàn leân theo phöông ngang vuoâng goùc vôùi daàm Taûi do troïng löôïng töôøng truyeàn tröïc tieáp leân daàm Taûi do troïng löôïng baûn thaân daàm Baûng toång hôïp saøn truyeàn leân daàm doïc O saøn Tónh taûi gtt (kG/m2) Hoaït taûi ptt (kG/m2) S1 S2 S3 S5 S6 S11 434 434 434 434 434 434 2001,2 =240 3001,2 =360 2001,2 =240 3001,2 =360 2001,2 =240 3001,2 =360 1) Xaùc ñònh taûi troïng Tónh taûi Troïng löôïng baûn thaân daàm gd = n 2500 0,5 0,25 =343 (kG/m) Taûi troïng do töôïng xaây treân daàm doïc truïc 4 gt = n 0,1 3,0 1800 = 594 (kG/m) Taûi troïng do baûn saøn truyeàn vaøo nhòp AB Do oâ saøn S2 truyeàn vaøo : gtñ2 = (1 - 2 + ).g. Ta ñöôïc : gtñ2 = Do oâ saøn S3 truyeàn vaøo gtñ3 = Taûi troïng do baûn saøn truyeàn vaøo nhòp BC Do oâ saøn S5 truyeàn vaøo : gtñ5 = (1 - 2 + ).g. gtñ5 = Do oâ saøn S6 truyeàn vaøo gtñ6 = Taûi troïng do baûn saøn truyeàn vaøo nhòp CD Do oâ saøn S5 truyeàn vaøo : gtñ5 = 684 (kG/m) Do oâ saøn S6 truyeàn vaøo : gtñ6 = 746 (kG/m) Taûi troïng do baûn saøn truyeàn vaøo nhòp DE Do oâ saøn S2 truyeàn vaøo : gtñ2 = 710 (kG/m) Do oâ saøn S3 truyeàn vaøo : gtñ3 = 813 (kG/m) Taûi troïng do baûn saøn truyeàn vaøo nhòp EF Do oâ saøn S2 truyeàn vaøo : gtñ2 = 710 (kG/m) Do oâ saøn S3 truyeàn vaøo : gtñ3 = 813 (kG/m) Taûi troïng do baûn saøn truyeàn vaøo nhòp FG Do oâ saøn S11 truyeàn vaøo : gtñ11 = (1 - 2+ ).g. Ta ñöôïc : gtñ11 = Do oâ saøn S1 truyeàn vaøo : gtñ1 = (1 - 2+ ).g. Ta ñöôïc : gtñ1 = Hoaït taûi Hoaït taûi do baûn saøn truyeàn vaøo nhòp AB Do oâ saøn S2 truyeàn vaøo : ptñ2 = (1 - 2+ ).p. ptñ2 = Do oâ saøn S3 truyeàn vaøo ptñ3 = Hoaït taûi do baûn saøn truyeàn vaøo nhòp BC Do oâ saøn S5 truyeàn vaøo : ptñ5 = (1 - 2+ ).p. ptñ5 = Do oâ saøn S6 truyeàn vaøo ptñ6 = Hoaït taûi do baûn saøn truyeàn vaøo nhòp CD Do oâ saøn S5 truyeàn vaøo : ptñ5 = 567 (KG/m) Do oâ saøn S6 truyeàn vaøo : ptñ6 = 413 (KG/m) Hoaït taûi do baûn saøn truyeàn vaøo nhòp DE Do oâ saøn S2 truyeàn vaøo : ptñ2 = 589 (KG/m) Do oâ saøn S3 truyeàn vaøo : ptñ3 = 450 (KG/m) Hoaït taûi do baûn saøn truyeàn vaøo nhòp EF Do oâ saøn S2 truyeàn vaøo : ptñ2 = 589 (KG/m) Do oâ saøn S3 truyeàn vaøo : ptñ3 = 450 (KG/m) Hoaït taûi do baûn saøn truyeàn vaøo nhòp FG Do oâ saøn S11 truyeàn vaøo : ptñ11 = (1 - 2+ ).p. ptñ11 = Do oâ saøn S1 truyeàn vaøo ptñ1= (1 - 2+ ).p. ptñ1 = Baûng thoáng keâ taûi phaân boå treân nhòp Nhòp Troïng löôïng daàm gd(KG/m) Troïng löôïng töôøng gt(kG/m) Taûi troïng saøn truyeàn vaøo daàm gs(kG/m) Toång tónh taûi g(kG/m) Hoaït taûi p(kG/m) A-B B-C C-D D-E E-F F-G 343 343 343 343 343 343 594 594 594 594 594 594 1523 1430 1430 1523 1523 1613 2460 2367 2367 2460 2460 2550 1039 980 980 1039 1039 1095 2. Xaùc ñònh noäi löïc Töø caùch xaùc ñònh taûi nhö treân ta coù caùc tröôøng hôïp chaát taûi sau a : + Tónh taûi : chaát ñaày taát caû caùc nhòp + Hoaït taûi 1 : caùch nhòp leû (1-3-5) ñeå tìm M+max ôû nhòp (1-3-5) + Hoaït taûi 2 : caùch nhòp chaún (2-4-6) ñeå tìm M+max ôû nhòp (2-4-6) + Hoaït taûi 3 : lieàn nhòp (1-2,4-5) ñeå tìm M-max ôû goái 2 vaø goái 5 + Hoaït taûi 4 : lieàn nhòp (2-3,5-6) ñeå tìm M-max ôû goái 3 vaø goái 6 + Hoaït taûi 5 : lieàn nhòp (1,3-4,6) ñeå tìm M-max ôû goái 4 Toå hôïp taûi troïng : Toå hôïp 1 : Tónh taûi + hoaït taûi 1 Toå hôïp 2 : Tónh taûi + hoaït taûi 2 Toå hôïp 3 : Tónh taûi + hoaït taûi 3 Toå hôïp 4 : Tónh taûi + hoaït taûi 4 Toå hôïp 5 : Tónh taûi + hoaït taûi 5 Toå hôïp 6 : Tónh taûi + (hoaït taûi 1 +hoaït taûi 2 )* 0,9 Nhòp daàm Tieát dieän (m) Tónh taûi Hoaït taûi 1 Hoaït taûi 2 Hoaït taûi 3 Hoaït taûi 4 Hoaït taûi 5 Mmax (T.m) Mmin (T.m) M+ (T.m) M- (T.m) M+ (T.m) M- (T.m) M+ (T.m) M- (T.m) M+ (T.m) M- (T.m) M+ (T.m) M- (T.m) M+ (T.m) M- (T.m) Nhòp AB L=6,0 m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 6,41 0,00 2,96 0,00 0,00 -0,38 2,49 0,00 0,00 -0,25 2,92 0,00 9,37 6,03 3,00 7,00 0,00 3,58 0,00 0,00 -0,76 2,64 0,00 0,00 -0,5 3,49 0,00 10,38 6,24 4,50 1,76 0,00 1,87 0,00 0,00 -1,15 0,46 0,00 0,00 -0,75 1,74 0,00 3,63 0,61 6,00 0,00 -9,31 0,00 -2,19 0,00 -1,35 0,00 -3,07 0,00 -1,0 0,00 -2,36 0,00 -12,38 Nhòp BC L=5,5 m 0,00 0,00 -9,31 0,00 -2,19 0,00 -1,53 0,00 -4,07 0,00 -1,0 0,00 -2,36 0,00 -12,38 1,375 0,00 -1,22 0,00 -1,9 1,38 0,00 0,00 -0,40 1,22 0,00 0,00 -1,84 1,38 -1,90 2,750 2,16 0,0 0,00 -1,61 2,44 0,00 1,41 0,00 1,58 0,00 0,00 -1,32 4,60 0,55 4,125 0,82 0,00 0,00 1,32 1,64 0,00 1,37 0,00 0,09 0,00 0,00 -0,81 2,46 0,01 5,50 0,00 -5,25 0,00 -1,03 0,00 -1,00 0,00 -0,53 0,00 -3,25 0,00 -0,29 0,00 -8,5 Nhòp CD L=5,5 m 0,00 0,00 -5,25 0,00 -1,03 0,00 -1,00 0,00 -0,53 0,00 -3,25 0,00 -0,29 0,00 -8,5 1,735 1,26 0,00 1,375 0,00 0,00 -1,22 0,00 -0,71 1,15 0,00 1,57 0,00 2,83 0,04 2,75 3,06 0,00 2,63 0,00 0,00 -1,44 0,00 -0,90 1,7 0,00 1,58 0,00 5,69 1,62 4,125 0,13 0,00 1,69 0,00 0,00 -1,66 0,00 -1,08 1,39 0,00 0,00 -0,26 1,82 -1,53 5,50 0,00 -7,52 0,00 -1,11 0,00 -1,88 0,00 -1,27 0,00 -0,77 0,00 -3,96 0,00 -11,48 Nhòp DE L=6,0 m 0,00 0,00 -7,52 0,00 -1,11 0,00 -1,88 0,00 -1,27 0,00 -0,77 0,00 -3,96 0,00 -11,48 1,50 1,36 0,00 0,00 -1,23 1,79 0,00 1,55 0,00 0,00 -0,80 0,38 0,00 3,15 0,13 3,00 4,41 0,00 0,00 -1,35 3,14 0,00 2,03 0,00 0,00 -0,83 2,37 0,00 7,55 3,06 4,50 1,63 0,00 0,00 -1,47 2,14 0,00 0,17 0,00 0,00 -0,87 2,03 0,00 3,5 -0,11 6,00 0,00 -6,97 0,00 -1,60 0,00 -1,19 0,00 -4,00 0,00 -0,90 0,00 -0,65 0,00 -10,97 Nhòp EF L=6,0 m 0,00 0,00 -6,97 0,00 -1,60 0,00 -1,19 0,00 -4,00 0,00 -0,90 0,00 -0,65 0,00 -10,97 1,5 0,7 0,00 1,85 0,00 0,00 -1,57 0,17 0,00 1,58 0,00 0,00 -1,20 2,55 -0,87 3,00 2,54 0,00 2,95 0,00 0,00 -1,95 2,02 0,00 1,72 0,00 0,00 -1,75 5,49 0,00 4,5 0,00 -1,44 1,71 0,00 0,00 -2,33 1,54 0,00 0,00 -0,48 0,00 -2,29 1,71 -2,33 6,00 0,00 -11,25 0,00 -1,86 0,00 -2,71 0,00 -1,28 0,00 -5,00 0,00 -2,84 0,00 -11,25 Nhòp FG L=6,5 m 0,00 0,00 -11,25 0,00 -1,86 0,00 -2,71 0,00 -1,28 0,00 -5,00 0,00 -2,84 0,00 -11,25 1,625 2,18 0,00 0,00 -1,39 1,625 0,00 0,00 -0,96 0,57 0,00 2,21 0,00 4,39 0,79 3,250 8,53 0,00 0,00 -0,93 4,43 0,00 0,00 -0,64 3,27 0,00 4,36 0,00 12,06 7,6 4,875 7,80 0,00 0,00 -0,46 3,66 0,00 0,00 -0,32 3,08 0,00 3,63 0,00 11,46 7,34 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BAÛNG TOÅNG HÔÏP MOMEN BAÛNG TOÅNG HÔÏP LÖÏC CAÉT Nhòp daàm Tieát dieän (m) Tónh taûi Hoaït taûi 1 Hoaït taûi 2 Hoaït taûi 3 Hoaït taûi 4 Hoaït taûi 5 Qmax (T) Qmax (T) Q+ (T) Q- (T) Q+ (T) Q-(T) Q+ (T) Q-(T) Q+ (T) Q-(T) Q+ (T) Q-(T) Q+ (T) Q-(T) Nhòp AB L=6,0 m 0,00 0,00 -6,22 0,00 -2,75 0,25 0,00 0,00 -2,44 0,17 0,00 0,00 -2,72 0,25 -2,75 1,50 0,00 -2,33 0,00 -1,19 0,25 0,00 0,00 -0,90 0,17 0,00 0,00 -1,16 0,25 -1,19 3,00 1,55 0,00 0,36 0,00 0,25 0,00 0,68 0,00 0,17 0,00 0,39 0,00 2,23 1,55 4,50 5,44 0,00 1,92 0,00 0,25 0,00 2,24 0,00 0,17 0,00 1,95 0,00 7,68 5,44 6,00 9,32 0,00 3,48 0,00 0,25 0,00 3,80 0,00 0,17 0,00 3,51 0,00 13,12 9,32 Nhòp BC L=5,5 m 0,00 0,00 -7,61 0,00 -0,21 0,00 -2,79 0,00 -3,33 0,00 -2,28 0,00 -0,38 0,00 -3,33 1,375 0,00 -4,17 0,00 -0,21 0,00 -1,44 0,00 -1,98 0,00 -0,94 0,00 -0,38 0,00 -1,98 2,75 0,00 -0,74 0,00 -0,21 0,00 -0,10 0,00 -0,64 0,41 0,00 0,00 -0,38 0,41 -0,64 4,125 2,19 0,00 0,00 -0,21 1,25 0,00 0,70 0,00 1,76 0,00 0,00 -0,38 4,45 2,31 5,50 6,13 0,00 0,00 -0,21 2,60 0,00 2,06 0,00 3,11 0,00 0,00 -0,38 9,24 5,92 Nhòp CD L=5,5 m 0,00 0,00 -6,45 0,00 -2,68 0,16 0,00 0,13 0,00 0,00 -3,15 0,00 -0,23 0,16 -3,15 1,375 0,00 -3,02 0,00 -1,33 0,16 0,00 0,13 0,00 0,00 -1,8 0,00 -0,68 0,16 -1,80 2,75 0,41 0,00 0,01 0,00 0,16 0,00 0,13 0,00 0,00 -0,45 0,67 0,00 1,08 -0,04 4,125 3

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc3.doc
 • doc1.doc
 • doc2.doc
 • doc4.doc
 • doc5.doc
 • doc6.doc
 • doc7.doc
 • doc8.doc
 • doc9.doc
 • doc10.doc
 • doc11.doc
 • doc12.doc
 • rarBANVE.rar
 • docBIA.1.doc
 • docBIA.doc
 • docKET CAU.doc
 • docKET QUA.doc
Tài liệu liên quan