Đồ án Thiết kế xí nghiệp lốp ô tô nhà máy cao su Đà Nẵng

MỤC LỤC

 

PHẦN 1 : KIẾN TRÚC

Trang

I) Sự cần thiết phải đầu tư.

II) Địa điểm xây dựng.

III) Giải pháp thiết kế.

 

PHẦN 2 : KẾT CẤU

 

Chương 1 : THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ

I) Xác định kích thước cơ bản của khung.

II) Thiết kế cột khung K5.

III) Thiết kế cột khung K1.

IV) Thiết kế dàn khung K5.

V) Thiết kế dàn cửa rời khung K5.

 

Chương 2 :THIẾT KẾ MÓNG

I) Thiết kế móng trục K5.

II) Thiết kế móng trục K1.

 

Chương 3 : THIẾT KẾ HỆ GIẰNG

I) Thiết kế hệ giằng mái

II) Thiết kế hệ giằng cột .

III) Thiết kế hệ giằng cửa trời.

 

Chương 4 : THIẾT KẾ DẦM CẦU CHẠY

 

PHẦN 3: THI CÔNG

I) Giải pháp thi công công trình.

II) Thiết kế biện pháp lắp ghép phần khung công trình.

III) Lập tiến độ quá trình thành phần các kết cấu phần khung công trình.

 

 

doc33 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 30/03/2013 | Lượt xem: 1979 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế xí nghiệp lốp ô tô nhà máy cao su Đà Nẵng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
5 . 1,41 . (0,1 + 2,86) = 4,28(t) Âo troüng læåüng hãû xaì gäù vaì tän âoïng tæåìng: Tän âæåüc treo vaìo caïc xaì gäù theïp hçnh liãn kãút våïi cäüt Troüng læåüng 20 kg/m2 Âäùi thaình phán hãû âãöu doüc theo cäüt qtän =1,2 . 20.6= 144 kg/m = 0,144 t/m Taíi troüng gioï taïc duûng lãn khung: Taíi troüng gioï âæåüc tênh theo TCVN 2737 - 95 chiãöu cao nhaì nhoí hån 36 m nãn chè tênh pháön tènh cuía gioï . Tæì cao trçnh âènh cäüt tråí xuäúng aïp læûc cuía gioï láúy khäng âäøi bàòng tiãu chuáøn qbtc = 90 kg/m2. Trong phán vë tæì âènh cäüt âãún noïc cuía æa tråìi thç duìng hãû säú âiãöu chènh theo chiãöu cao k = ,k=1,2622, caïc hãû säú khê âäüng âæåüc láúy theo tiãu chuáøn nhæ hçnh veí: - Taíi troüng phán bäú âãöu âæåüc tênh bàòng cäng thæïc qg = n. qbtc. CB . k - Phêa gioï âáøy : q= 1,3 . 90 . 0,8 . 6 . 1,1=617,76. - Phêa gioï huït : q’ = 1,3 . 90 . 0,6 . 6 . 1,1 = 463,32 kg/m. Taíi troüng gioï trong phaûm vi maïi tæì âènh cäüt âãún noïc maïi âæåüc âæa vãö læûc táûp trung âàût taûi cao trçnh caïnh dæåïi cuía daìn maïi. W = n. q0. B . k. åci LI = 1,3. 90 . 6 . 1,2622(2,2 . 0,8 - 0,5 . 0,6 +0,7 . 2,5 - 0,8 . 0,8- 0,6 .0,6 - 0,6 . 2,5 - 0,6 . 0,6 - 0,6 . 2,2 = 6000 (kg) =6 (táún) Tênh näüi læûc cuía khung: 3.1. Så bäü choün tè säú âäü cæïng cuía caïc bäü pháûn khung mäm quaïn tênh cuía daìn tênh så bäü theo cäng thæïc : J d = Md - momen do taíi troüng tênh toaïn taïc duûng lãn daìn tênh theo så âäö âån giaín Md = Hgd - chiãöu cao giæía daìn Hgd= 220 + 1500/10 = 370cm. K - hãû säú kãø âãún âäü däúc caïnh trãn vaì bãn dæåïi cuía caïc thanh buûng daìn ,k=0,7,khi . Jd = Momen quaïn tênh cuía taïc duûng cäüt dæåïi âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc gáön âuïng : J1 = Trong âoï : NA - phaín kæûc tæûa cuía daìn truyãön xuäúng NA = A+ A’ = 67,73 + 9,45 = 77,18 t. k1 - hãû säú phuû thuäüc loaûi cäüt vaì bæåïc cäüt .Våïi cäüt báûc thang bæåïc cäüt laì 6m thç k1 = ______ , láúy k1=2,5 J1 = Momen quaïn tênh cuía taïc duûng pháön cäüt trãn : J2 = Trong âoï k2 : hãû säú xeït âãún sæû liãn kãút giæîa daìn vaì liãn kãút cæïng k2 = 1,21,8.Choün k2 = 1 .Váûy J2 = _ Choün n = Tyí säú âäü cæïng giæîa daìn vaì pháön cäüt dæåïi Caïc tyí säú trãn thoía maín âiãöu kiãûn : Våïi Våïi Váûy Do âoï khi tênh khung våïi caïc taíi troüng khäng phaíi laì taíi troüng thàóng âæïng âàût træûc tiãúp lãn daìn coï thãø coi daìn laì cæïng vä cuìng (Jd = µ) Tênh våïi taíi troüng thæåìng xuyãn phán bäú âãöu trãn chiãöu ngang: Duìng phæång phaïp laì chuyãøn vë våïi áùn säú laì goïc xoay y1 , y2 vaì mäüt chuyãøn vë ngang D åí âènh cäüt .Træåìng håüp åí âáy khung âäúi xæïng våïi taíi troüng âæïng âäúi xæïng nãn D = 0 vaì y1= y2 = y.ÁÙn säú laì hai goïc xoay bàòng nhau cuía nuït khung : Phæång trçnh chênh tàõc : r11 y + R1p =0 Âãø tçm r11 cáön tênh Mbxa vaì Mbcäüt caïc mä9men åí nuït cæïng B cuía xaì vaì cäüt khi y =1 åí haïi nuït khung .Mbxaì âæåüc tênh theo cäng thæïc cuía cå hoüc kãút cáúu . Tênh Mbcäüt ( sæí duûng cäng thæïc trong PL III - thiãút kãú KCT nhaì CN) Tæì âáy vãö sau ta quy æåïc dáúu nhæ sau : Mämen dæång khi laìm càng caïc thåï bãn trong cuía cäüt vaì xaì .Phaín læûc ngang dæång khi coï chiãöu hæåïng tæì bãn trong ra bãn ngoaìi (phaín læûc laì læûc do nuït taïc duûng lãn thanh) Tênh caïc trë säú : Phaín læûc åí âènh cäüt do j=1. 4,315 Váûy R1p laì phaín læûc mämen cuía xaì do taíi troüng gáy ra trong hãû cå baín. Giaíi phæång trçnh chênh tàõc ta âæåüc : Mämen cuäúi cuìng åí âènh cäüt : Mämen åí vai vaì chán cäüt: ÅÍ vai cäüt : Mc = Mb + Rb .Ht = -32,75 + 3,.66.5,6 = -12,25(tm). ÅÍ chán cäüt : MA = MB + RB . H = -32,75 +3,66 . 17,4 = 30,93(tm). Biãøu âäö momen veí åí hçnh 1.4 c Cäüng biãøu âäö momen åí hçnh I.4b vaì I.4c ta âæåüc biãøu âäö I.4d laì biãøu âäö do taíi troüng thæåìng xuyãn trãn maïi. Læûc càõt taûi chán cäüt : Læûc neïn trong cäüt : N= A =67,73. Tênh khung våïi taíi troüng taûm thåìi trãn maïi: Biãøu âäö momen taûm thåìi trãn maïi âæåüc veí bàòng caïch nhán våïi caïc trë säú momen cuía biãøu âäö do taíi troüng thæåìng xuyãn våïi tyí säú Biãøu âäö xem hçnh I.5a Tênh khung våïi taíi troüng cáön truûc: Troüng læåüng dc truûc . Gdct = 1,3 (t) âàût taûi truûc nhaïnh trong cuía cäüt nãn sinh ra momen lãûch tám . Mdct = Gdct . e = 1,3 .1,00/2= 0,65 (tm) (âàût taûi vai cäüt). Näüi læûc khung tçm âæåüc bàòng caïch nhán biãøu âäö Me våïi tyí säú ( hai momen naìy cuìng vë trê nhæng ngæåüc chiãöu ). Troüng læåüng dáöm cáöu truûc (Gdct laì taíi troüng thæåìng xuyãn nãn phaíi cäüng biãøu mäm cho Gdct våïi näüi læûc veí åí hçnh I.4d âãø âæåüc mäm do toaìn bäü taíi troüng thæåìng xuyãn lãn daìn vaì cäüt . Mb = -30,89 + 2,86 . (-0,0384) = - 31,0(tm) Mct = -17,79 + (-5,54)(-0,0384) = -17,58. Mcd = -0,85 + (11,4)(-0,0384) = -1,3. MA = 24,63 + (-6,3) (-0,0384) = 29,87 Biãøu âäö xem hçnh I.5b. Tênh khung våïi mäm cáöu truûc(Mmax,Mmin) : Mmax ,M min âäöng thåìi taïc duûng åí hai cäüt Mmax coï thãø åí cäüt traïi hoàûc cäüt phaíi .Xeït træåìng håüp Mmax åí cäüt traïi vaì Mmin åí cäüt phaíi .Giaíi khung bàòng phæång phaïp chuyãøn vë våïi så âäö xaì ngang cæïng vä cuìng .ÁØn säú chè coìn chuyãøn vë ngang cuía nuït . Phæång trçnh chênh tàõc : R11D + R1p =0 Trong âoï : R11 - phaín læûc åí liãn kãút thãm do chuyãøn vë D =1 cuía nuït trãn Dáúu cuía chuyãøn vë vaì phaín læûc trong liãn kãút thãm quy æåïc hæåïng tæì traïi sang phaíi laì dæång .Duìng PL III - thiãút kãú KCT nhaì CN tçm âæåüc mäm vaì phaîn læûc ngang cuía âáöu B cuía cäüt ÅÍ tiãút diãûn vai cäüt : ÅÍ tiãút diãûn chán cäüt Cäüt bãn phaíi ,caïc trë säú mämen vaì phaín læûc coï cuìng trë säú nhæng khaïc dáúu (biãøu âäö mämen veí åí hçnh I.6a ) R1P - Phaín læûc liãn kãút thãm do taíi troüng sinh ra trong hãû cå baín . Sæí duûng biãøu âäö mäm lãûch tám Me cuía taíi troüng maïi âãø veí biãø âäö mäm trong caïc cäüt do Mmax , Mmin gáy ra bàòng caïch nhán biãøu âäö Me våïi tyí säú ÅÍ cäüt traïi : MB = (-3,56) . 2,86 = -10,18. (tm) Mct =(-3,56) (-5,54) = 19,72 (tm) Mcd = (_3,56).11,4 = -40,58 (tm) MA = (-3,56) .(-6,3) = 22,43 (tm) Phaín læûc ÅÍ cäüt phaíi : MB’ = (-1,23) .2,86 = -3,52 (tm) Mc’t =(-1,23) . (-5,54) = 6,814 (tm) Mc’d = (-1,23).(11,4 ) = -14,02 (tm) MA’ = (-1,23). (-6,3) = 7,75 (tm) Phaín læûc Váûy Giaíi phæång trçnh chênh tàõc : Biãøu âäö mämen cuäúi cuìng : ÅÍ cäüt traïi : Læûc càõt chán cäüt : Læûc doüc : ÅÍ cäüt phaíi Læûc càõt chán cäüt : Læûc doüc : NB ‘ = NC ‘ = 0 ;NdC’ = N A ‘ = Dmin = 41,62(t) Biãøu âäö xem hçnh I.6c Tênh khung våïi læûc haîm ngang T : Læûc T âàût åí cao trçnh dáöm haîm cuía mäüt trong hai cäüt âåí cáöu truûc .Chiãöu læûc coï thãø hæåïng sang traïi hoàûc sang phaíi ,chiãöu hæåïng vaìo cäüt vaì âi ra khoíi cäüt .Xeït træåìng håüp læûc T âàût vaìo cäüt traïi ,hæåïng tæì traïi sang phaíi .Caïc træåìng håüp khaïc coï thãø suy ra tæì træåìng håüp naìy , Veí biãøu âäö M do D = 1 trong hãû cå baín tênh âæåüc : Duìng baìng PLIII - thiãút kãú KCTnhaì CN tênh âæåüc mämen vaì phaín læûc do T trong hãû cå baín ,læûc T âàût caïch âènh cäüt 4,6m . _____________ Taûi tiãút diãûn C,A ,ngoaìi ra tênh thãm mämen MT åí ngay tiãút diãûn D coï læûc táûp trung T Mpt = MB + RB (Ht - Hdct) Mtp = -14,45 + 3,32(5,6 -1) = 0,825(t.m) Mpc = MB + RB .Ht - T.Hdct = -14,45 + 3,326 . 5,6 - 4,28 . 1 = -0,104(t.m) MAp = MB + RB H - T (Hd + Hdct ) = -14,45 + 3,326 . 17,4 - 4,28 (11,8 +1) = -11,3616. Cäüt phaíi khäng coï näüi læûc nãn mämen vaì phaín læûc trong hãû nãn coï phaín læûc bàòng khäng . Váûy : R1p = - RB + R’B = -3,326 + 0 = -3,326(t). Mämen cuäúi cuìng taûi caïc tiãút diãûn cäüt khung : M = M.D + Mp Våïi cäüt traïi ta coï : Læûc càõt : Âäúi våïi cäüt phaíi ta coï : Læûc càõt : Kiãøm tra læûc càõt chán cäüt bàòng ngoaûi læûc : QA + Q ‘A = 2,631 + 1,664 = 4,295 = T Biãøu âäö momen xem hçnh I.7b Tênh khung våïi taíi troüng gioï : Xeït træåìng håüp gioï thäùi tæì traïi sang phaíi (gioï thäøi tæì phaíi sang traïi chè viãûc thay âäøi vë trê cäüt) Biãøu âäö M do D =1 âaí coï trong hãû cå baín vaì Duìng PLIII- thiãút kãú KCT nhaì CNtênh mämen vaì phaín læûc do q,q’ gáy ra trong hãû cå baín Váûy Caïc trë säú åí cäüt phaíi do q’ taïc duûng âæåüc suy ra tæì cäüt traïi bàòng caïch nhán våïi hãû säú q’/q =463,32/617,76=0,75 Do âoï: R1p = RB ‘ - RB - W = -3,71 - 4,94 - 6 = -14,65(t) Giaíi phæång trçnh chênh tàõc ta âæåüc : Biãøu âäö hçnh veí cuäúi cuìng (hçnh I.8b) Cäüt traïi : Cäüt phaíi : Kiãøm tra tênh læûc càõt : QA + QA ‘ = 13,2 + 11,74 =24,94 (t). (q+ q’ ) H + W = (0,463 + 0,618)17,4 + 6 = 24,81(t) * Kãút quaí tênh toaïn âæåüc ghi vaìo baíng näüi læûc .Caïc trë säú cuía näüi læûc do troüng taíi taûm thåìi âæåüc ghi thãm mäüt doìng næîa våïi hãû säú 0,9 duìng cho täø håüp cå baín våïi nhiãöu taíi troüng taûm thåìi .Mämen do læûc haîm T luän coï hai dáúu ( +) vaì (-) vç chiãöu cuía T coï thãø thay âäøi Täø håüp taíi troüng: Näüi læûc tênh toaïn âæåüc xaïc âënh cho bäún tiãút diãûn cäüt : B vaì Ct åí pháön cäüt trãn , A vaì Cd åí pháön cäüt dæåïi . Mäøi tiãút diãûn xeït bäún càûp näüi læûc Mmax , Ntæ ; Mmin , Ntæ ; Nmax,Mtæ ; Nmax,-Mtæ . Riãng læûc càõt låïn nháút åí tiãút diãûn chán cäüt thç âæåüc xaïc âënh khäng phuû thuäüc vaìo M vaì N ,caïc taíi troüng âæåüc choün theo hai täø håüp cå baín : täø håüp mäüt gäöm taíi troüng thæåìng xuyãn vaì mäüt taíi troüng taûm thåìi .Täø håüp hai gäöm taíi troüng thæåìng xuyãn vaì nhiãöu taíi troüng taûm thåìi våïi hãû säú täø håüp 0,9. Thiãút kãú cäüt : 5.1. Xaïc âënh chiãöu daìi tênh toaïn cuía cäüt : Tæì baíng täø håüp näüi læûc choün càûp näüi læûc nguy hiãøm âãø choün tiãút diãûn cäüt trãn laì càûp M,N åí tiãút diãûn B M = -71,56 tm ; N = 76,28 tm. Âãø xaïc âënh chiãöu daìi tênh toaïn cuía caïc pháön cäüt ta cho càûp näüi læûc cuía tiãút diãûn cäüt dæåïi coï N låïn nháút . M = 156,07 tm ;188,69 t Tênh caïc hãû säú Trong âoï Tra PLII thiãút kãú KCT nhaì CN ta coï : m 1= 2,6; m2 = m 1/C1=2,6/0,675=3,853. Váûy chiãöu daìi tênh toaïn cuía caïc pháön cäüt trong màût phàông khung laì : Pháön cäüt trãn lx2 = m2Ht = 3,853 . 5,6 =21,58 m Pháön cäüt dæåïi lx1 = m2.Hd= 2,6.11,8 = 30,68m Chiãöu daìi tênh toaïn ngoaìi màût phàông khung Pháön cäüt trãn ly2 = Ht - Hdct = 5,6 - 1= 4,6 m Pháön cäüt dæåïi ly1 = Hd =11,8m. Thiãút kãú pháön cäüt trãn : 5.2.1. Choün tiãút diãûn cäüt trãnChoün tiãút diãûn cäüt trãn : Choün pháön cäüt trãn âàût tiãút diãûn chæí I âäúi xæïng ,gheïp tæì ba baín theïp .Våïi chiãöu cao tiãút diãûn âaí choün træåïc hf =500mm . Âäü lãûch tám e = M/N = 71,56/76,28=0,94m =94cm Så bäü giaí thiãút hãû säú aính hæåíng hçnh daûng tiãút diãûn. Baïn kênh loîi : Px =0,4 . a = 0,4 . 50 =20cm Baïn quaïn tênh rx = 0,44 . a = 0,44 . 50 =22cm. Âäü maînh l x = lx2/rx =21,58.102/22 = 98. Âäü lãûch tám quy âäøi m1 = 1,5 . 94/20 = 7,05 Âäü maînh quy æåïc : Tra baíng PLII - thiãút kãú KCT nhaì CN theo l vaì m1 .Ta âæåüc jlt =0,144 Diãûn têch cáön thiãút cuía tiãút diãûn cäüt Dæûa vaìo caïc âiãöu kiãûn cáúu taûo : Sc choün theo âiãöu kiãûn äøn âënh cuûc bäü baín caïnh . Choün t/d nhæ sau : Baín buûng : 45,6 . 1,4 = 63,84 cm2 Baín caïnh : 2(48,0 . 2,2) = 211,2 cm2 Täøng diãûn têch : F = 275,04 cm2 *Caïc âàûc træng hçnh hoüc cuía tiãút diãûn : Âäü maính: 5.2.2. Kiãøm ta tiãút diãûn âaí choün : Kiãøm tra äøn âënh trong màût phàông khung : Âäü lãûch tám tæång âäúi : Hãû säú aính hæåíng tiãút diãûn ,laïy theo PLII - thiãút kãú nhaì CN våïi 0,1 £ m £ 5 ; Fc/FB =105,6/63,84 = 1,65 KCT nhaì CN Hãû säú aính hæåíng tiãút diãûn: h =(1,9 - 0,1) - 0,02 (6 - m) l = (1,9 - 0,1 . 4,91) - 0,02( 6 - 4,91 ) 3,1 = 1,34. Âäü lãûch tám quy âäøi : m1 = h .m = 1,34 . 4,91 =6,586. Tæì m1, lx tra baíng PLII ta âæåüc jlt = 0,152. Âiãöu kiãûn äøn âënh : b. Kiãøm tra âäü äøn âënh ngoaìi màût phàông khung: Mämen tênh toaïn khi kiãøm tra äøn âënh ngoaìi màût phàông khung laì mämen låïn nháút taûi tiãút diãûn åí pháön ba cäüt . MB = -71,56(t.m) Mämen tæång æïng åí âáöu kia (tiãút diãûn Ct ) Mc = -31,83(tm) Mämen tiãút diãûn pháön ba cäüt : M’ = Mc + 2/3(MB - MC ) = -17,81 + 2/3[(-71,56) - ( - 17,81) ] = -53,64 (tm) M’ coï trë säú khäng nhoí hån mäüt næîa trë säú cuía MB : 1/2(MB) = 0,5 . 71,56 = 35,78.(tm) Âäü lãûch tám e’ =M’/N = 53,64/71,56 = 0,75 =75cm. mx = e’/Vx =75/19,15 =3,92. mx £ 5 ; C = b /(1 + a.mx ). Vç m>1 nãn a = 0,7 + 0,05 (m-1) = 0,7 + 0,05 (3,29 -1) =0,846. Vç l y =36,62 < l c =100 nãn theo PLII ta coï px =1 C = b /(1 + a.mx ).=1/(1+ 0,846. 3,92) = 0,232. Tra PLII theo l y =36,62 coï j = 0,947. Kiãùm tra âiãöu kiãûn äøn âënh : Kiãøm tra âäü äøn âënh cuûc bäü : Våïi baín caïch cäüt ,theo baíng 3.3 thiãút kãú KCT nhaì CN. [b0/ dc ] = . = Tiãút diãûn cäüt âaí choün coï b0 /dc = (48 - 2,2 )/2 . 2,2 = 10,41 < 21,19. Våïi baín buûng cäüt , vç coï khaí nàng chëu læûc cuía cäüt âæåüc xaïc âënh theo âiãöu kiãûn äøn âënh täøng thãø trong màût phàông khung nãn tyí säú [ h0 /db ] xaïc âënh theo baíng 3 .4 thiãút kãú KCT nhaì CN æïng våïi m =3,92 > 1 vaì lX = =3,1 > 0,8 ta coï : [h0/ db ] = . = Tiãút diãûn âaí choün nhæ trãn laì thoía maín . Thiãút kãú pháön cäüt dæåïi : Cäüt dæåïi âæåüc thiãút kãú laì cäüt räùng gäöm 2 nhaïnh liãn kãút nhau bàòng caïc thanh näúi . Theo baíng täø håüp ta choün ra hai càûp näüi læûc tênh toaïn nhæ sau : Càûp gáy læûc neïn låïn nháút cho nhaïnh maïi laì M ‘ = 165,07 tm ; N ‘ =188,69 t Càûp læûc neïn låïn nháút cho nhaïnh cáöu truûc laì M ‘’ = -104 ,6 tm ; N ‘’ =188,69t Caïc læûc naìy åí tiãút diãûn A nãn læûc doüc tênh toaïn phaíi kãø thãm troüng læåüng cäüt . Troüng læåüng pháön cäüt trãn : GT = 0,0275(5,6 + 2,2 ). 7,85 = 1,678 t Troüng læåüng pháön cäüt dæåïi : Trong âoï K = - Hãû säú kãø âãún aính hæåíng cuía mämen j = - Hãû säú cáúu taûo ; láúy j =1,4. R = 2100 kg/cm2 = 2,1.104 t/m2 Váûy Læûc doüc táûp trung coï thãø kãø thãm troüng læåüng cäüt : N ‘ = 188,69 + 1,68 + 3,88 = 194,25 (t) N ‘’= 188,69 + 1,68 + 3,88 = 194,25(t) 5.3.1 Choün tiãút diãûn caïc nhaïnh cäüt : Truûc trung hoìa nàòm åí khoaíng giæîa hai nhaïnh .Ta tháúy càûp näüi læûc gáy cho nhaïnh maïi låïn hån càûp näüi læûc gáy cho nhaïnh cáöu truûc nãn vë trê troüng tám cäüt seí lãûch vãö phêa nhaïnh maïi . Giaí thiãút y1 vaì y2 tæì troüng tám t/d âãún caïc truûc nhaïnh nhæ sau : y1 = 0,55 t = 0,55 .1 = 0,55m . y2 = 0,45 t = 0,45 . 1= 0,45 m ( t chiãöu cao t/d cäüt t = hd = 1m ) Tênh gáön âuïng læûc neïn cuía mäøi nhaïnh cäüt.Læûc neïn låïn nháút trong caïc nhaïnh cäüt : Nhaïnh maïi : Nhaïnh cáöu truûc : Âäü maînh cuía nhaïnh cäüt vaìo khoaíng Giaí thiãút l = 50 .Theo PLII - thiãút kãú KCT nhaì CN ta coï : j = 0,896. Diãûn têch cáön thiãút mäøi nhaïnh : Nhaïnh maïi : Nhaïnh cáöu truûc : Nhaïnh cáöu truûc tiãút diãûn hçnh chæí I täø håüp tæì ba baíng theïp Nhaïnh maïi duìng täø håüp tæì mäüt baín theïp baìn vaì hai theïp ngoïc âãöu caûnh . Kêch thæåïc tiãút diãûn cäüt theo phæång vuäng goïc våïi màût phàông khung choün trong khoaíng Nhaïnh cáöu truûc : Baín buûng 57,2 . 1,0 = 57,20 cm2 Baín caïnh : 2(24 . 1,4 ) = 67,2 cm2 . Cäüng : Fct = 124,40 cm2 . Caïc âàûc træng hçnh hoüc : Nhaïnh maïi : Tiãút diãûn gäöm 2 theïp goïc âãöu caûnh ,L = 160 . 10 ( t = 31,4 cm2 ,J0 =744 cm2 ) Z0 =4,3 cm) vaì theïp baín 56 . 2 = 112 cm2 . Diãûn têch Fm = 2.31,4 + 112 = 172,8 cm4 Troüng tám tiãút diãûn nhaïnh maïi caïch meïp ngoaìi baín theïp mäüt khoaíng : Caïc âàûc træng hçnh hoüc: Khoaíng caïch troüng tám hai nhaïnh laì t0 =100 + 2,9 = 97,1 cm. Vë trê troüng tám, cuía tiãút diãûn : Y2 = t0 - Y1 = 97,1 - 56,46 = 40,64cm F = F ct + F m = 297,2cm2 . Jx = J x1 + Fct . Y12 + J x2 + Fm . Y22 = 3225,6 + 124,4 .(56,46 )2 + 2052,7 + 172,8 . 40,64 2 = 687230 cm4 5.3.2. Kiãøm tra tiãút diãûn âaí choün : Chiãöu cao dáöm vai choün 0,8 m [ trong khoaíng ]. Chiãöu chiãöu cao cäüt thaình mæåìi mäüt khoanh. Chiãöu daìi mäøi khoanh : lnh = (11,8 - 0,8)/11 =1m . Tênh laûi læûc doüc trong mäøi nhaïnh cäüt : Kiãøm tra nhaïnh cáöu truûc : Tæì lmax = 48,62 - tra baíng PLII - thiãút kãú KCT nhaì CN ta âæåüc j= 0,874 Kiãøm tra nhaïnh maïi : Tæì lmax = 57,7 tra PLII ta âæåüc j = 0,837 Váûy tiãút diãûn caïc nhaïnh choün âuí chëu læûc . Tênh thanh näúi : Læûc càõt thæûc tãú låïn nháút : Q = 14,25 t Læûc càõt quy æåïc : Qqæ 20 .F = 20 .297,2 = 5944kg . Vç Q> Qqæ nãn duìng QA = 19,25 t âãø tênh Goüi a laì goïc ggiæîa thanh xiãn vaì truûc nhaïnh . tga = 100/100 =1 a= 450 vaì sin a = 0,707 Caïc thanh xiãn åí phêa nhaïnh cáöu truûc häüi tuû vaì truûc nhaïnh ,coìn åí nhaïnh maïi thç häüi tuû vaì meïp ngoaìi nhaïnh Chiãöu daìi hçnh hoüc cuía thanh xiãn : Læûc neïn tênh trong thanh xiãn : D = Q/2sina = 19,25/2 . 0,707 = 13,61 t . Thanh xiãn laì theïp goïc L 100 x 8 coï F =15 baín vaì rmin 1,96 cm. l max = lx / rmin = 141,4/1,96 = 72,14 ; j=0,774. (m= 0,75 - hãû säú laìm viãûc ). Thanh xiãn liãn kãút våïi nhaïnh cäüt bàòng âæåìng haìn goïc . Hhs =8mm åí säúng vaì hhm =4mm åí meïp . Chiãöu daìi âæåìng haìn säúng : ÅÍ meïp : Thanh ngang âæåüc tênh våïi læûc càõt quy æåïc Q ‘ = 20 .Fm = 20 . 172,8 3456kg =3,46t Q ‘ nhoí nãn choün theo âäü maính [l] =150 Choün theïp goïc L = 56 x 5 coï F = 5,4 1cm2 ,rmin =1,1 cm l = lx/rmin = 100/1,1 =90,9 < [l]Þ j =0,655 Thanh ngang liãn kãút vaìo nhaïnh cäüt bàòng âæåìng haìn caïu taûo coï chiãöu cao hh =4mm Kiãøm tra äøn âënh toaìn thán cäüt räùng : Âäü maînh toaìn cäüt trong màût phàóng khung : l x = lx1/rx = 3068/48,1 =63,78. Âäü maînh tênh tæång âäúi : Tra baíng 3.5 Thiãút kãú KCT nhaì CN Þ k1 =28 (a = 450 );Fx1 =2. 15,6 =31,2 cm2 Váûy Âäü maînh quy æåïc : Âäü maînh tæång âäúi : Våïi nhaïnh cáöu truûc : y = y1 = 56,46 cm . Våïi nhaïnh maïi : y = y2 + z0 - 0,5.d = 40,64 + 2,9 - 0,5 . 2 . Kiãøm tra våïi càûp M’ =165,07 tm ;N’ = 194,25 t Tæì m vaì ltd tra baíng âæåüc jlt =0,368. Kiãøm tra våïi càûp M ‘’ =104,6 tm ; N’’ =194,25(t) Tæì m vaì ltd tra baíng âæåüc jlt =0,371. Cäüt äøn âènhg täøng thãø trong màût phàóng cuía khung Khäng cáön kiãøm tra äøn âënh ngoaìi màût phàông vç tæìng nhaïnh cäüt âaí äøn âënh ngoaìi màût phàông khung . Kiãøm tra laûi tè lãû âäü cæïng thæûc tãú giæîa hai pháön cäüt N = Jd /Jt =687230 / 131701 =5,2 Sai säú so våïi tyí lãû âaí choün âãø giaíi khung laì : sai säú cho pheïp . Thiãút kãú caïc bäü pháûn cáúu taûo cäüt : 5.4.1. Thiãút kãú mäúi näúi hai pháön cäüt Dæû kiãún mäúi näúi khuãúch âaûi åí cao hån màût trãn vai cäüt 500mm .Mäúi näúi caïnh ngoaìi vaì caïnh trong vaì buûng cäüt tiãún haình trãn mäüt tiãút diãûn . Näüi læûc låïn nháút maì mäúi näúi caïnh ngoaìi phaíi chëu do càûp näüi læûc M=6,88;N=77,090. (b Tr - khoaíng caïch giæîa hai truûc nhaïnh pháön cäüt trãn ) Caïnh ngoaìi näúi bàòng âæåìng haìn âäúi âaìu thàóng ,chiãöu daìi âæåìng haìn bàòng bãö räüng caïnh cäüt trãn ,chiãöu cao âæåìng haìn bàòng chiãöu daìy theïp caïnh cäüt dæåïi . ÆÏng suáút trong âæåìng haìn âäúi âáöu näúi caïnh ngoaìi laì : Caïnh trong pháön cäüt trãn näúi âäúi âáöu våïi baín theïp k ,baín k âæåüc xeí raính läöng vaìo dáöm vai .Choün baín näúi k coï chiãöu daìy vaì chiãöu räüng bàòng chiãöu daìy vaì chiãöu räüng baín caïnh cäüt trãn . Näüi læûc låïn nháút trong caïnh trãn cuía cäüt : M = 17,81 (tm) N = 77,09 t. Ntr = 77,09/2 + 17,81/0,46 = 77,26 t ÆÏng suáút trong âæåìng haìn âäúi âáöu : sh = 77260 / 2(48-1) = 822 kg/cm2 < 2100 kg/cm2 . Mäúi näúi buûng cäüt ,tênh âuí chëu læûc càõt taûi tiãút diãûn näúi .Vç læûc càõt åí cäüt trãn khaï beï ,âæåìng haìn âäúi âáöu láúy theïp cáúu taûo : haìn suáút åïi chiãöu cao âæåìng haìn âuïng bàòng chiãöu daìy theïp baín buûng . Baín theïp k liãn kãút våïi dáöm vai bàòng bäún âæåìng haìn cao hh = 6mm ;daìi 760 mm bàòng chiãöu cao buûng dáöm vai . Khaí nàng chëu læûc cuía bäún âæåìng haìn naìy : 4b .hh . lh .Rhg = 4 .0,7 .0,6 .(76 - 1) .1500 = 189000kg =189t > Ntr = 77,26 t. 5.4.2. Thiãút kãú dáöm vai : Cáúu taûo dáöm vai : Baín buûng thàóng âæïng näúi liãön baín buûng nhaïnh maïi våïi baín buûng nhaïnh cáöu truûc .Baín buûng dáöm vai keïo daìi qaïu buûng nhaïnh caìu truûc mäüt âoaûn 20cm (nhaïnh cáöu truûc xeí raính baíng buûng cho buûng dáöm vai xuyãn qua ) . Caïnh trãn daìm vai gäöm hai baín theïp : mäüt baín âáûy trãn nuït nhaïnh cáöu truûc ,vaì baín sæåìn loït giæîa buûng cäüt trãn vaì buûng dáöm vai ( hai baín åí hai phêa baín k ) ,(chiãöu cao dáöm vai âaí choün 0,8m = 800mm Dáöm vai tênh nhæ mäüt dáöm cäng xon âån giaín nhëp l=100cm chëu læûc táûp trung Ntr =77,26 t . Phaín læûc A= B = Ntr / 2 = 77,26 / 2 = 38,63 (t). Mämen uäún låïn nháút taûi giæîa nhëp: Mmax = Ntr . l /4 = 77,26 . 1 / 4= 19,32 (tm). Choün chiãöu daìy baín âaïy muït nhaïnh cáöu truûc cuía cäüt ddd = 20mm .Chiãöu räüng sæåìn âáöu dáöm cáöu truûc bs =400 mm . Chiãöu daìy baíng buûng dáöm vai xaïc âënh tæì âiãöu kiãûn eïp cuûc bäü cuía læûc táûp trung ( Dmax + G dcc ). Chiãöu daìi truyãön læûc eïp cuûc bäü âãún buûng dáöm vai : Z= bs +ddd = 40 + 2 .2 = 44 cm . Chiãöu daìy cáön thiãút cuía baín buûng dáöm vai : d dv = ( Dmax + G dcc ) / Z .Rem = (120,67 + 1,3 ) .103 /44 .3200 = 0,86cm. Choün d dv = 10mm . Chiãöu cao buûng dáöm vai phaíi âuí âãø chæïa bäún âæåìng haìn liãn kãút noï vaìo nhaïnh cáöu truûc ,hh =6mm Kiãøm tra tiãút diãûn dáöm vai chëu uäún .Tiãút diãûn tênh toaïn laì tiãút diãûn ngay chäø 7coï Ntr ,coï caïc kêch thæåïc choün : Baíng buûng : 77,0 . 1,0 =77,6 cm2 Caïnh trãn : 44,0 .1,4 =61,6 cm2 Caïnh dæåïi : 48,0 . 1,0 = 48 cm2 Fdv =187,2 cm2 Vë trê truûc trung hoìa so våïi truûc cuía baín buûng : Âàûc træng hçnh hoüc : Wx min = 206921 / 42,2 =4903,33 cm3 Sx =61,6 .36,6 + 1 . 35,9 . 35,9/2 = 2889cm3 . S caïnh trãn = 61,6 . 36,6 = 2255cm3 . Scaïnh dæåïi = 48 . 42,2 = 2026 cm3 . ÆÏng suáút låïn nháút trong caïnh trãn : s = M / Wx min = 19 . 32000 /4903,33 = 394 kg/cm2 < 2100 kg /cm2. ÆÏng suáút tiãúp : Näüi læûc trong caïnh trãn dáöm vai gáön âuïng bàòng 61,6 .394 =24270 kg .Duìng læûc naìy âãø tênh âæåìng haìn ngang giæîa baín âáûy cuîng nhæ sæåìn loït våïi baín k Chiãöu daìi âæåìng haìn : duìng hh =6mm. Âæåìng haìn ggiæîa caïnh vaì buûng cuía dáöm vai : duìng hh=6mm 5.4.3. Thiãút kãú chán cäüt : Duìng näüi læûc åí tiãút diãûn A ,càûp näüi læûc gáy læûc neïn låïn nháút cho nhaïnh âaí tênh åí trãn : Nct =189,02 (t) Kêch thæåïc baín âãú : Diãûn têch baín âãú cáön thiãút : Fbd = N / Rbem ( Rbem - cæåìng âäü eïp cuûc bäü bã täng moïng ) Rbem = y . Rblt = Rblt -- cæåìng âäü làng truû cuía bã täng moïng . Fm -- diãûn têch màût moïng dæåïi baín âãú . Vç chæa biãút Fm vaì Fbd nãn choün y = 1,2 .Duìng bã täng moïng säú hiãûu 150 coï Rbt = 65 kg/cm2 ,Rbem =1,2 .65 =78 kg/cm2. Diãûn têch caïc baín âãú yãu cáöu cuía nhaïnh maïi vaì nhaïnh cáöu truûc : Fmbd = 282950 /78 = 3628 cm2 . Fctbd = 189020 / 78 = 2428 cm2 . Bãö räüng baín âãú chaûy theo cáúu taûo: B = bc + 2.c =600 + 2.50 = 700mm =70 cm . Chiãöu daìi cáön thiãút baín âãú : Lmbd = 3628,0 / 70 = 51,83 cm Lctbd = 2423 / 70 =34,62 cm . Choün Lmbd =60 cm ; L ctbd =40 cm. ÆÏng suáút thæûc tãú dæåïi baín âãú : sm = 282950 /60 .70 =67 kg /cm2 . sct = 189020 /40 .70 = 66,8 kg /cm2 . Tênh chiãöu daìy baín âãú .Cáúu taûo chán cäüt xem hçnh I.13 , diãûn têch baín âãú bë caïc dáöm âãú sæåìn ngàn chia thaình caïc ä våïi caïc biãn tæûa khaïc nhau . Theo caïc kêch thæåïc caûnh ä vaì loaûi ä .Tênh mämen uäún trong caïc ä naìy . ÅÍ nhaïnh maïi ,mämen låïn nháút laì åí baín kã bäún caûnh våïi b/a = 29,4 /23 =1,28 .Tra baíng 3.6 - thiãút kãú KCT âæåüc a1 = 0,068 . M = a .sä .d2 =0,068 .67.232 =2410 kg cm. ÅÍ nhaïnh cáöu truûc mämen låïn nháút laì åí baín kã baï caûnh .Våïi b/a =19,4 /29,4 =0,66 tra baíng 3.7 - thiãút kãú KCT âæåüc a = 0,0824 M = a .s0 . d2 = 0,0824 .66,8 .29,42 = 4758 kg cm Chiãöu daìy cáön thiãút cuía baín âãú mäùi nhaïnh : Choün chung chiãöu daìy baín âãú cho caí hai nhaïnh dbd = 4cm Cáúu taûo chán âãú nhaïnh maïi sao cho troüng tám nhaïnh vaì troüng tám baín âãú cuîng nhæ læûc buäng neo truìng nhau. ÅÍ âáy troüng tám cäüt caïch meïp ngoaìi mäüt âoaûn z=2,9 cm. Âãø âån giaín chãú taûo ta láúy caïch ngoaìi z=3cm.Tæì troüng tám nhaïnh maïi âãún dáöm âãú :bgoïc-z=16,0-3 =14cm.Hai dáöm âãú caïch nhau 28cm ;ta phaíi haìn âäúi âáöu vaìo säúng daìi 12cm âãø liãn kãút våïi dáöm âãú . b)Tênh bãö daìy cuía baín âãú : Cáúu taûo chán cäüt xem hçnh I.13,diãûn têch baín âãú bë caïc dáöm sæåìn ngàn chia thaình caïc ä våïi caïc biãn tæûa khaïc nhau. Theo caïc kêch thæåïc caûnh ä vaì loaûi ä ,tênh mäm en uäún trong caïc ä naìy . ÅÍ nhaïnh maïi mäm en låïn nháút laì åí ä

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • dock5.doc
 • dwgDANk5.dwg
 • dockc~cuatroi.doc
 • dockc~dcc.doc
 • dockc~hegiang.doc
 • dockientruc.doc
 • docloimodau.doc
 • dwgmatbang.dwg
 • dwgmatcat.dwg
 • dwgMatdung.dwg
 • dwgMCB-B.dwg
 • xlsnl,dan.xls
 • docthicong.doc
Tài liệu liên quan