Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chung cư An Lạc

1.1 Mục đích xây dựng công trình 2

1.2 Vị trí xây dựng công trình 2

1.3 Điều kiện tự nhiên nơi xây dựng công trình 2

1.4 Qui mô công trình 2

2. CÁC GIẢI PHÁP VỀ KIẾN TRÚC 3

2.1 Giải pháp về kiến trúc 3

2.2 Giải pháp giao thông nội bộ 3

3. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 3

3.1 Hệ thống điện 3

3.2 Hệ thống cấp thoát nước 3

3.3 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 4

3.4 Hệ thống vệ sinh 4

3.5 Các hệ thống kỹ thuật khác 4

4. HẠ TẦNG KỸ THUẬT 4

PHẦN 2 : KẾT CẤU 5

CHƯƠNG 1: SỬ DỤNG SỐ LIỆU KẾT CẤU 5

1.1 Các qui phạm và tiêu chuẩn để làm cơ sở cho việc thiết kế 5

1.2 Giải pháp kết cấu cho công trình 6

1.2.1 Khái quát hệ chịu lực của nhà cao tầng nói chung 6

1.2.2 Kết cấu công trình chung cư AN LẠC 6

1.3 Số liệu thiết kế 7

1.3.1 Cường độ tính toán của vật chịu lực 7

1.3.2 Số liệu về tải trọng 7

 

doc86 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Ngày: 14/07/2017 | Lượt xem: 561 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chung cư An Lạc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n -463.43 1.75 -3.59 25 0.00 COMB5 Combination -350.68 6.80 15.83 25 3.00 COMB5 Combination -348.20 6.80 -4.57 25 0.00 COMB6 Combination -399.28 -4.07 -13.25 25 3.00 COMB6 Combination -396.80 -4.07 -1.06 25 0.00 COMB7 Combination -427.41 6.06 14.19 25 3.00 COMB7 Combination -424.94 6.06 -3.99 25 0.00 COMB8 Combination -427.38 6.78 14.87 25 3.00 COMB8 Combination -424.90 6.78 -5.49 25 0.00 COMB9 Combination -434.70 6.68 14.78 25 3.00 COMB9 Combination -432.22 6.68 -5.26 25 0.00 COMB10 Combination -434.95 6.61 14.72 25 3.00 COMB10 Combination -432.47 6.61 -5.10 25 0.00 COMB11 Combination -471.15 -3.72 -11.98 25 3.00 COMB11 Combination -468.67 -3.72 -0.83 25 0.00 COMB12 Combination -471.11 -2.99 -11.30 25 3.00 COMB12 Combination -468.64 -2.99 -2.32 25 0.00 COMB13 Combination -478.43 -3.10 -11.39 25 3.00 COMB13 Combination -475.96 -3.10 -2.10 25 0.00 COMB14 Combination -478.69 -3.17 -11.45 25 3.00 COMB14 Combination -476.21 -3.17 -1.93 25 0.00 BAO Combination Max -350.68 6.80 15.83 25 3.00 BAO Combination Max -348.20 6.80 -0.83 25 0.00 BAO Combination Min -478.69 -4.07 -13.25 25 3.00 BAO Combination Min -476.21 -4.07 -5.49 26 0.00 TT LinStatic -349.60 1.56 3.31 26 4.50 TT LinStatic -345.89 1.56 -3.73 26 0.00 COMB1 Combination -425.80 1.77 3.44 26 4.50 COMB1 Combination -422.09 1.77 -4.52 26 0.00 COMB2 Combination -424.39 1.66 3.89 26 4.50 COMB2 Combination -420.68 1.66 -3.58 26 0.00 COMB3 Combination -432.67 1.94 4.24 26 4.50 COMB3 Combination -428.96 1.94 -4.51 26 0.00 COMB4 Combination -432.31 1.96 4.17 26 4.50 COMB4 Combination -428.59 1.96 -4.63 26 0.00 COMB5 Combination -329.63 6.91 16.89 26 4.50 COMB5 Combination -325.92 6.91 -14.21 26 0.00 COMB6 Combination -369.57 -3.78 -10.27 26 4.50 COMB6 Combination -365.86 -3.78 6.75 26 0.00 COMB7 Combination -400.21 6.56 15.65 26 4.50 COMB7 Combination -396.50 6.56 -13.87 26 0.00 COMB8 Combination -398.94 6.46 16.05 26 4.50 COMB8 Combination -395.23 6.46 -13.03 26 0.00 COMB9 Combination -406.39 6.72 16.37 26 4.50 COMB9 Combination -402.68 6.72 -13.87 26 0.00 COMB10 Combination -406.06 6.73 16.31 26 4.50 COMB10 Combination -402.35 6.73 -13.97 26 0.00 COMB11 Combination -436.16 -3.06 -8.79 26 4.50 COMB11 Combination -432.44 -3.06 4.99 26 0.00 COMB12 Combination -434.89 -3.16 -8.39 26 4.50 COMB12 Combination -431.17 -3.16 5.83 26 0.00 COMB13 Combination -442.34 -2.91 -8.08 26 4.50 COMB13 Combination -438.62 -2.91 5.00 26 0.00 COMB14 Combination -442.01 -2.90 -8.14 26 4.50 COMB14 Combination -438.29 -2.90 4.89 26 0.00 BAO Combination Max -329.63 6.91 16.89 26 4.50 BAO Combination Max -325.92 6.91 6.75 26 0.00 BAO Combination Min -442.34 -3.78 -10.27 26 4.50 BAO Combination Min -438.62 -3.78 -14.21 27 0.00 TT LinStatic -314.83 2.85 4.95 27 3.30 TT LinStatic -312.11 2.85 -4.46 27 0.00 COMB1 Combination -383.34 3.04 5.82 27 3.30 COMB1 Combination -380.62 3.04 -4.22 27 0.00 COMB2 Combination -383.31 3.05 4.77 27 3.30 COMB2 Combination -380.59 3.05 -5.31 27 0.00 COMB3 Combination -389.78 3.43 5.89 27 3.30 COMB3 Combination -387.06 3.43 -5.44 27 0.00 COMB4 Combination -390.11 3.43 6.01 27 3.30 COMB4 Combination -387.39 3.43 -5.30 27 0.00 COMB5 Combination -300.29 8.96 14.77 27 3.30 COMB5 Combination -297.57 8.96 -14.79 27 0.00 COMB6 Combination -329.37 -3.25 -4.87 27 3.30 COMB6 Combination -326.65 -3.25 5.87 27 0.00 COMB7 Combination -363.41 8.52 14.57 27 3.30 COMB7 Combination -360.69 8.52 -13.54 27 0.00 COMB8 Combination -363.38 8.53 13.62 27 3.30 COMB8 Combination -360.66 8.53 -14.52 27 0.00 COMB9 Combination -369.20 8.87 14.63 27 3.30 COMB9 Combination -366.48 8.87 -14.64 27 0.00 COMB10 Combination -369.50 8.87 14.74 27 3.30 COMB10 Combination -366.77 8.87 -14.52 27 0.00 COMB11 Combination -389.58 -2.47 -3.11 27 3.30 COMB11 Combination -386.85 -2.47 5.06 27 0.00 COMB12 Combination -389.55 -2.46 -4.05 27 3.30 COMB12 Combination -386.82 -2.46 4.07 27 0.00 COMB13 Combination -395.37 -2.12 -3.04 27 3.30 COMB13 Combination -392.65 -2.12 3.95 27 0.00 COMB14 Combination -395.66 -2.12 -2.93 27 3.30 COMB14 Combination -392.94 -2.12 4.08 27 0.00 BAO Combination Max -300.29 8.96 14.77 27 3.30 BAO Combination Max -297.57 8.96 5.87 27 0.00 BAO Combination Min -395.66 -3.25 -4.87 27 3.30 BAO Combination Min -392.94 -3.25 -14.79 28 0.00 TT LinStatic -280.96 3.05 4.67 28 3.30 TT LinStatic -278.24 3.05 -5.39 28 0.00 COMB1 Combination -343.19 3.32 4.51 28 3.30 COMB1 Combination -340.47 3.32 -6.45 28 0.00 COMB2 Combination -341.77 3.15 5.42 28 3.30 COMB2 Combination -339.05 3.15 -4.99 28 0.00 COMB3 Combination -348.59 3.67 5.71 28 3.30 COMB3 Combination -345.87 3.67 -6.41 28 0.00 COMB4 Combination -348.18 3.69 5.59 28 3.30 COMB4 Combination -345.46 3.69 -6.58 28 0.00 COMB5 Combination -271.34 8.75 13.35 28 3.30 COMB5 Combination -268.62 8.75 -15.53 28 0.00 COMB6 Combination -290.59 -2.65 -4.01 28 3.30 COMB6 Combination -287.86 -2.65 4.75 28 0.00 COMB7 Combination -328.30 8.43 12.34 28 3.30 COMB7 Combination -325.58 8.43 -15.47 28 0.00 COMB8 Combination -327.03 8.28 13.16 28 3.30 COMB8 Combination -324.30 8.28 -14.15 28 0.00 COMB9 Combination -333.17 8.74 13.43 28 3.30 COMB9 Combination -330.44 8.74 -15.43 28 0.00 COMB10 Combination -332.80 8.76 13.32 28 3.30 COMB10 Combination -330.08 8.76 -15.58 28 0.00 COMB11 Combination -345.63 -1.84 -3.29 28 3.30 COMB11 Combination -342.91 -1.84 2.78 28 0.00 COMB12 Combination -344.35 -1.99 -2.47 28 3.30 COMB12 Combination -341.63 -1.99 4.10 28 0.00 COMB13 Combination -350.49 -1.52 -2.20 28 3.30 COMB13 Combination -347.77 -1.52 2.82 28 0.00 COMB14 Combination -350.12 -1.51 -2.31 28 3.30 COMB14 Combination -347.40 -1.51 2.66 28 0.00 BAO Combination Max -271.34 8.76 13.43 28 3.30 BAO Combination Max -268.62 8.76 4.75 28 0.00 BAO Combination Min -350.49 -2.65 -4.01 28 3.30 BAO Combination Min -347.77 -2.65 -15.58 29 0.00 TT LinStatic -247.15 2.16 3.32 29 3.30 TT LinStatic -245.33 2.16 -3.81 29 0.00 COMB1 Combination -301.73 2.18 3.70 29 3.30 COMB1 Combination -299.91 2.18 -3.51 29 0.00 COMB2 Combination -301.69 2.35 3.29 29 3.30 COMB2 Combination -299.87 2.35 -4.48 29 0.00 COMB3 Combination -306.77 2.62 4.00 29 3.30 COMB3 Combination -304.96 2.62 -4.65 29 0.00 COMB4 Combination -307.10 2.60 4.05 29 3.30 COMB4 Combination -305.29 2.60 -4.53 29 0.00 COMB5 Combination -241.52 6.50 10.02 29 3.30 COMB5 Combination -239.70 6.50 -11.44 29 0.00 COMB6 Combination -252.77 -2.18 -3.38 29 3.30 COMB6 Combination -250.96 -2.18 3.82 29 0.00 COMB7 Combination -291.21 6.09 9.70 29 3.30 COMB7 Combination -289.39 6.09 -10.41 29 0.00 COMB8 Combination -291.17 6.24 9.32 29 3.30 COMB8 Combination -289.36 6.24 -11.29 29 0.00 COMB9 Combination -295.74 6.49 9.96 29 3.30 COMB9 Combination -293.93 6.49 -11.44 29 0.00 COMB10 Combination -296.04 6.47 10.01 29 3.30 COMB10 Combination -294.23 6.47 -11.33 29 0.00 COMB11 Combination -301.33 -1.73 -2.36 29 3.30 COMB11 Combination -299.52 -1.73 3.33 29 0.00 COMB12 Combination -301.30 -1.57 -2.74 29 3.30 COMB12 Combination -299.48 -1.57 2.45 29 0.00 COMB13 Combination -305.87 -1.33 -2.10 29 3.30 COMB13 Combination -304.06 -1.33 2.30 29 0.00 COMB14 Combination -306.17 -1.35 -2.05 29 3.30 COMB14 Combination -304.36 -1.35 2.41 29 0.00 BAO Combination Max -241.52 6.50 10.02 29 3.30 BAO Combination Max -239.70 6.50 3.82 29 0.00 BAO Combination Min -307.10 -2.18 -3.38 29 3.30 BAO Combination Min -305.29 -2.18 -11.44 30 0.00 TT LinStatic -214.35 2.52 4.18 30 3.30 TT LinStatic -212.53 2.52 -4.12 30 0.00 COMB1 Combination -262.72 2.64 3.98 30 3.30 COMB1 Combination -260.91 2.64 -4.72 30 0.00 COMB2 Combination -261.28 2.60 4.74 30 3.30 COMB2 Combination -259.46 2.60 -3.85 30 0.00 COMB3 Combination -266.85 3.04 5.11 30 3.30 COMB3 Combination -265.04 3.04 -4.92 30 0.00 COMB4 Combination -266.28 3.03 4.99 30 3.30 COMB4 Combination -264.47 3.03 -5.02 30 0.00 COMB5 Combination -211.58 6.51 10.50 30 3.30 COMB5 Combination -209.76 6.51 -10.99 30 0.00 COMB6 Combination -217.12 -1.48 -2.14 30 3.30 COMB6 Combination -215.30 -1.48 2.75 30 0.00 COMB7 Combination -255.39 6.22 9.69 30 3.30 COMB7 Combination -253.58 6.22 -10.85 30 0.00 COMB8 Combination -254.09 6.19 10.37 30 3.30 COMB8 Combination -252.28 6.19 -10.06 30 0.00 COMB9 Combination -259.11 6.58 10.70 30 3.30 COMB9 Combination -257.30 6.58 -11.03 30 0.00 COMB10 Combination -258.60 6.58 10.60 30 3.30 COMB10 Combination -256.78 6.58 -11.11 30 0.00 COMB11 Combination -260.38 -0.97 -1.69 30 3.30 COMB11 Combination -258.56 -0.97 1.52 30 0.00 COMB12 Combination -259.08 -1.00 -1.00 30 3.30 COMB12 Combination -257.26 -1.00 2.30 30 0.00 COMB13 Combination -264.09 -0.61 -0.67 30 3.30 COMB13 Combination -262.28 -0.61 1.34 30 0.00 COMB14 Combination -263.58 -0.62 -0.78 30 3.30 COMB14 Combination -261.77 -0.62 1.25 30 0.00 BAO Combination Max -211.58 6.58 10.70 30 3.30 BAO Combination Max -209.76 6.58 2.75 30 0.00 BAO Combination Min -266.85 -1.48 -2.14 30 3.30 BAO Combination Min -265.04 -1.48 -11.11 31 0.00 TT LinStatic -181.53 2.35 3.96 31 3.30 TT LinStatic -179.72 2.35 -3.80 31 0.00 COMB1 Combination -222.33 2.39 4.47 31 3.30 COMB1 Combination -220.51 2.39 -3.43 31 0.00 COMB2 Combination -222.28 2.45 3.70 31 3.30 COMB2 Combination -220.46 2.45 -4.40 31 0.00 COMB3 Combination -226.14 2.84 4.74 31 3.30 COMB3 Combination -224.32 2.84 -4.65 31 0.00 COMB4 Combination -226.41 2.84 4.83 31 3.30 COMB4 Combination -224.59 2.84 -4.53 31 0.00 COMB5 Combination -181.06 5.69 9.20 31 3.30 COMB5 Combination -179.24 5.69 -9.59 31 0.00 COMB6 Combination -182.01 -0.99 -1.28 31 3.30 COMB6 Combination -180.20 -0.99 1.99 31 0.00 COMB7 Combination -217.82 5.40 9.14 31 3.30 COMB7 Combination -216.00 5.40 -8.68 31 0.00 COMB8 Combination -217.77 5.45 8.44 31 3.30 COMB8 Combination -215.96 5.45 -9.55 31 0.00 COMB9 Combination -221.25 5.80 9.38 31 3.30 COMB9 Combination -219.43 5.80 -9.78 31 0.00 COMB10 Combination -221.49 5.80 9.46 31 3.30 COMB10 Combination -219.68 5.80 -9.67 31 0.00 COMB11 Combination -218.68 -0.62 -0.30 31 3.30 COMB11 Combination -216.87 -0.62 1.75 31 0.00 COMB12 Combination -218.63 -0.57 -0.99 31 3.30 COMB12 Combination -216.82 -0.57 0.87 31 0.00 COMB13 Combination -222.11 -0.21 -0.06 31 3.30 COMB13 Combination -220.29 -0.21 0.65 31 0.00 COMB14 Combination -222.35 -0.22 0.03 31 3.30 COMB14 Combination -220.54 -0.22 0.76 31 0.00 BAO Combination Max -181.06 5.80 9.46 31 3.30 BAO Combination Max -179.24 5.80 1.99 31 0.00 BAO Combination Min -226.41 -0.99 -1.28 31 3.30 BAO Combination Min -224.59 -0.99 -9.78 32 0.00 TT LinStatic -148.67 3.06 4.55 32 3.30 TT LinStatic -146.85 3.06 -5.54 32 0.00 COMB1 Combination -183.31 3.24 4.33 32 3.30 COMB1 Combination -181.50 3.24 -6.36 32 0.00 COMB2 Combination -181.84 3.04 5.02 32 3.30 COMB2 Combination -180.02 3.04 -5.00 32 0.00 COMB3 Combination -186.37 3.69 5.57 32 3.30 COMB3 Combination -184.55 3.69 -6.61 32 0.00 COMB4 Combination -185.66 3.68 5.44 32 3.30 COMB4 Combination -183.84 3.68 -6.71 32 0.00 COMB5 Combination -150.00 6.12 9.12 32 3.30 COMB5 Combination -148.18 6.12 -11.07 32 0.00 COMB6 Combination -147.34 0.00 -0.02 32 3.30 COMB6 Combination -145.52 0.00 -0.01 32 0.00 COMB7 Combination -181.04 5.97 8.46 32 3.30 COMB7 Combination -179.23 5.97 -11.25 32 0.00 COMB8 Combination -179.72 5.79 9.09 32 3.30 COMB8 Combination -177.90 5.79 -10.03 32 0.00 COMB9 Combination -183.79 6.38 9.58 32 3.30 COMB9 Combination -181.98 6.38 -11.48 32 0.00 COMB10 Combination -183.15 6.37 9.46 32 3.30 COMB10 Combination -181.34 6.37 -11.56 32 0.00 COMB11 Combination -178.65 0.47 0.24 32 3.30 COMB11 Combination -176.83 0.47 -1.30 32 0.00 COMB12 Combination -177.32 0.28 0.86 32 3.30 COMB12 Combination -175.51 0.28 -0.08 32 0.00 COMB13 Combination -181.40 0.88 1.36 32 3.30 COMB13 Combination -179.58 0.88 -1.53 32 0.00 COMB14 Combination -180.76 0.86 1.23 32 3.30 COMB14 Combination -178.94 0.86 -1.61 32 0.00 BAO Combination Max -147.34 6.38 9.58 32 3.30 BAO Combination Max -145.52 6.38 -0.01 32 0.00 BAO Combination Min -186.37 0.00 -0.02 32 3.30 BAO Combination Min -184.55 0.00 -11.56 33 0.00 TT LinStatic -116.01 0.93 1.38 33 3.30 TT LinStatic -115.19 0.93 -1.69 33 0.00 COMB1 Combination -143.10 0.88 1.42 33 3.30 COMB1 Combination -142.28 0.88 -1.47 33 0.00 COMB2 Combination -143.05 1.00 1.38 33 3.30 COMB2 Combination -142.24 1.00 -1.94 33 0.00 COMB3 Combination -145.79 1.14 1.69 33 3.30 COMB3 Combination -144.98 1.14 -2.07 33 0.00 COMB4 Combination -146.06 1.15 1.74 33 3.30 COMB4 Combination -145.24 1.15 -2.07 33 0.00 COMB5 Combination -118.21 2.38 3.66 33 3.30 COMB5 Combination -117.39 2.38 -4.19 33 0.00 COMB6 Combination -113.81 -0.52 -0.90 33 3.30 COMB6 Combination -112.99 -0.52 0.82 33 0.00 COMB7 Combination -142.37 2.19 3.47 33 3.30 COMB7 Combination -141.55 2.19 -3.75 33 0.00 COMB8 Combination -142.33 2.30 3.43 33 3.30 COMB8 Combination -141.51 2.30 -4.17 33 0.00 COMB9 Combination -144.79 2.42 3.71 33 3.30 COMB9 Combination -143.98 2.42 -4.29 33 0.00 COMB10 Combination -145.03 2.44 3.76 33 3.30 COMB10 Combination -144.22 2.44 -4.29 33 0.00 COMB11 Combination -138.41 -0.43 -0.64 33 3.30 COMB11 Combination -137.59 -0.43 0.76 33 0.00 COMB12 Combination -138.37 -0.31 -0.68 33 3.30 COMB12 Combination -137.55 -0.31 0.34 33 0.00 COMB13 Combination -140.84 -0.19 -0.40 33 3.30 COMB13 Combination -140.02 -0.19 0.22 33 0.00 COMB14 Combination -141.08 -0.17 -0.35 33 3.30 COMB14 Combination -140.26 -0.17 0.22 33 0.00 BAO Combination Max -113.81 2.44 3.76 33 3.30 BAO Combination Max -112.99 2.44 0.82 33 0.00 BAO Combination Min -146.06 -0.52 -0.90 33 3.30 BAO Combination Min -145.24 -0.52 -4.29 34 0.00 TT LinStatic -84.98 1.18 1.96 34 3.30 TT LinStatic -84.16 1.18 -1.93 34 0.00 COMB1 Combination -106.05 1.18 1.81 34 3.30 COMB1 Combination -105.23 1.18 -2.10 34 0.00 COMB2 Combination -104.45 1.17 2.12 34 3.30 COMB2 Combination -103.64 1.17 -1.75 34 0.00 COMB3 Combination -107.97 1.47 2.45 34 3.30 COMB3 Combination -107.16 1.47 -2.39 34 0.00 COMB4 Combination -106.75 1.45 2.40 34 3.30 COMB4 Combination -105.94 1.45 -2.38 34 0.00 COMB5 Combination -86.80 2.31 3.79 34 3.30 COMB5 Combination -85.98 2.31 -3.83 34 0.00 COMB6 Combination -83.16 0.04 0.12 34 3.30 COMB6 Combination -82.34 0.04 -0.02 34 0.00 COMB7 Combination -105.58 2.20 3.47 34 3.30 COMB7 Combination -104.77 2.20 -3.80 34 0.00 COMB8 Combination -104.14 2.20 3.76 34 3.30 COMB8 Combination -103.33 2.20 -3.49 34 0.00 COMB9 Combination -107.31 2.46 4.05 34 3.30 COMB9 Combination -106.50 2.46 -4.06 34 0.00 COMB10 Combination -106.22 2.44 4.01 34 3.30 COMB10 Combination -105.40 2.44 -4.05 34 0.00 COMB11 Combination -102.31 0.16 0.17 34 3.30 COMB11 Combination -101.49 0.16 -0.37 34 0.00 COMB12 Combination -100.87 0.15 0.45 34 3.30 COMB12 Combination -100.05 0.15 -0.05 34 0.00 COMB13 Combination -104.04 0.42 0.75 34 3.30 COMB13 Combination -103.22 0.42 -0.62 34 0.00 COMB14 Combination -102.94 0.40 0.70 34 3.30 COMB14 Combination -102.12 0.40 -0.62 34 0.00 BAO Combination Max -83.16 2.46 4.05 34 3.30 BAO Combination Max -82.34 2.46 -0.02 34 0.00 BAO Combination Min -107.97 0.04 0.12 34 3.30 BAO Combination Min -107.16 0.04 -4.06 35 0.00 TT LinStatic -53.92 1.16 1.90 35 3.30 TT LinStatic -53.10 1.16 -1.91 35 0.00 COMB1 Combination -67.45 1.14 2.05 35 3.30 COMB1 Combination -66.63 1.14 -1.70 35 0.00 COMB2 Combination -67.40 1.16 1.73 35 3.30 COMB2 Combination -66.58 1.16 -2.08 35 0.00 COMB3 Combination -68.79 1.43 2.35 35 3.30 COMB3 Combination -67.97 1.43 -2.38 35 0.00 COMB4 Combination -68.93 1.42 2.35 35 3.30 COMB4 Combination -68.12 1.42 -2.33 35 0.00 COMB5 Combination -55.28 1.80 2.92 35 3.30 COMB5 Combination -54.47 1.80 -3.01 35 0.00 COMB6 Combination -52.55 0.51 0.88 35 3.30 COMB6 Combination -51.73 0.51 -0.81 35 0.00 COMB7 Combination -67.32 1.72 2.95 35 3.30 COMB7 Combination -66.51 1.72 -2.71 35 0.00 COMB8 Combination -67.28 1.73 2.67 35 3.30 COMB8 Combination -66.46 1.73 -3.05 35 0.00 COMB9 Combination -68.53 1.98 3.23 35 3.30 COMB9 Combination -67.71 1.98 -3.32 35 0.00 COMB10 Combination -68.66 1.97 3.23 35 3.30 COMB10 Combination -67.84 1.97 -3.28 35 0.00 COMB11 Combination -64.86 0.56 1.11 35 3.30 COMB11 Combination -64.05 0.56 -0.73 35 0.00 COMB12 Combination -64.82 0.58 0.83 35 3.30 COMB12 Combination -64.00 0.58 -1.08 35 0.00 COMB13 Combination -66.07 0.83 1.39 35 3.30 COMB13 Combination -65.25 0.83 -1.34 35 0.00 COMB14 Combination -66.20 0.82 1.39 35 3.30 COMB14 Combination -65.38 0.82 -1.30 35 0.00 BAO Combination Max -52.55 1.98 3.23 35 3.30 BAO Combination Max -51.73 1.98 -0.73 35 0.00 BAO Combination Min -68.93 0.51 0.83 35 3.30 BAO Combination Min -68.12 0.51 -3.32 36 0.00 TT LinStatic -22.88 1.05 1.80 36 3.30 TT LinStatic -22.06 1.05 -1.67 36 0.00 COMB1 Combination -30.46 1.06 1.62 36 3.30 COMB1 Combination -29.64 1.06 -1.87 36 0.00 COMB2 Combination -28.80 1.02 1.93 36 3.30 COMB2 Combination -27.99 1.02 -1.42 36 0.00 COMB3 Combination -31.22 1.40 2.36 36 3.30 COMB3 Combination -30.40 1.40 -2.26 36 0.00 COMB4 Combination -29.70 1.34 2.25 36 3.30 COMB4 Combination -28.88 1.34 -2.18 36 0.00 COMB5 Combination -23.61 1.21 2.03 36 3.30 COMB5 Combination -22.79 1.21 -1.96 36 0.00 COMB6 Combination -22.15 0.90 1.56 36 3.30 COMB6 Combination -21.33 0.90 -1.39 36 0.00 COMB7 Combination -30.36 1.20 1.84 36 3.30 COMB7 Combination -29.54 1.20 -2.10 36 0.00 COMB8 Combination -28.87 1.16 2.13 36 3.30 COMB8 Combination -28.05 1.16 -1.70 36 0.00 COMB9 Combination -31.04 1.51 2.52 36 3.30 COMB9 Combination -30.23 1.51 -2.45 36 0.00 COMB10 Combination -29.67 1.45 2.42 36 3.30 COMB10 Combination -28.86 1.45 -2.38 36 0.00 COMB11 Combination -29.04 0.91 1.42 36 3.30 COMB11 Combination -28.23 0.91 -1.59 36 0.00 COMB12 Combination -27.55 0.88 1.71 36 3.30 COMB12 Combination -26.74 0.88 -1.19 36 0.00 COMB13 Combination -29.73 1.22 2.10 36 3.30 COMB13 Combination -28.91 1.22 -1.95 36 0.00 COMB14 Combination -28.36 1.17 2.00 36 3.30 COMB14 Combination -27.54 1.17 -1.87 36 0.00 BAO Combination Max -22.15 1.51 2.52 36 3.30 BAO Combination Max -21.33 1.51 -1.19 36 0.00 BAO Combination Min -31.22 0.88 1.42 36 3.30 BAO Combination Min -30.40 0.88 -2.45 37 0.00 TT LinStatic -374.98 -1.36 -1.28 37 3.00 TT LinStatic -372.50 -1.36 2.81 37 0.00 COMB1 Combination -457.53 -1.15 -1.08 37 3.00 COMB1 Combination -455.06 -1.15 2.36 37 0.00 COMB2 Combination -457.50 -1.95 -1.83 37 3.00 COMB2 Combination -455.02 -1.95 4.02 37 0.00 COMB3 Combination -459.83 -1.90 -1.77 37 3.00 COMB3 Combination -457.35 -1.90 3.93 37 0.00 COMB4 Combination -459.53 -1.18 -1.09 37 3.00 COMB4 Combination -457.05 -1.18 2.45 37 0.00 COMB5 Combination -399.28 4.07 13.25 37 3.00 COMB5 Combination -396.80 4.07 1.06 37 0.00 COMB6 Combination -350.68 -6.80 -15.83 37 3.00 COMB6 Combination -348.20 -6.80 4.57 37 0.00 COMB7 Combination -471.15 3.72 11.98 37 3.00 COMB7 Combination -468.67 3.72 0.83 37 0.00 COMB8 Combination -471.11 2.99 11.30 37 3.00 COMB8 Combination -468.64 2.99 2.32 37 0.00 COMB9 Combination -473.21 3.04 11.36 37 3.00 COMB9 Combination -470.73 3.04 2.24 37 0.00 COMB10 Combination -472.94 3.69 11.98 37 3.00 COMB10 Combination -470.47 3.69 0.91 37 0.00 COMB11 Combination -427.41 -6.06 -14.19 37 3.00 COMB11 Combination -424.94 -6.06 3.99 37 0.00 COMB12 Combination -427.38 -6.78 -14.87 37 3.00 COMB12 Combination -424.90 -6.78 5.49 37 0.00 COMB13 Combination -429.47 -6.74 -14.81 37 3.00 COMB13 Combination -427.00 -6.74 5.40 37 0.00 COMB14 Combination -429.21 -6.09 -14.20 37 3.00 COMB14 Combination -426.73 -6.09 4.07 37 0.00 BAO Combination Max -350.68 4.07 13.25 37 3.00 BAO Combination Max -348.20 4.07 5.49 37 0.00 BAO Combination Min -473.21 -6.80 -15.83 37 3.00 BAO Combination Min -470.73 -6.80 0.83 38 0.00 TT LinStatic -349.60 -1.56 -3.31 38 4.50 TT LinStatic -345.89 -1.56 3.73 38 0.00 COMB1 Combination -425.80 -1.77 -3.44 38 4.50 COMB1 Combination -422.09 -1.77 4.52 38 0.00 COMB2 Combination -424.39 -1.66 -3.89 38 4.50 COMB2 Combination -420.68 -1.66 3.58 38 0.00 COMB3 Combination -426.66 -1.65 -3.82 38 4.50 COMB3 Combination -422.95 -1.65 3.60 38 0.00 COMB4 Combination -427.87 -1.74 -3.41 38 4.50 COMB4 Combination -424.15 -1.74 4.40 38 0.00 COMB5 Combination -369.57 3.78 10.27 38 4.50 COMB5 Combination -365.86 3.78 -6.75 38 0.00 COMB6 Combination -329.63 -6.91 -16.89 38 4.50 COMB6 Combination -325.92 -6.91 14.21 38 0.00 COMB7 Combination -436.16 3.06 8.79 38 4.50 COMB7 Combination -432.44 3.06 -4.99 38 0.00 COMB8 Combination -434.89 3.16 8.39 38 4.50 COMB8 Combination -431.17 3.16 -5.83 38 0.00 COMB9 Combination -436.92 3.17 8.46 38 4.50 COMB9 Combination -433.21 3.17 -5.82 38 0.00 COMB10 Combination -438.01 3.09 8.82 38 4.50 COMB10 Combination -434.30 3.09 -5.10 38 0.00 COMB11 Combination -400.21 -6.56 -15.65 38 4.50 COMB11 Combination -396.50 -6.56 13.87 38 0.00 COMB12 Combination -398.94 -6.46 -16.05 38 4.50 COMB12 Combination -395.23 -6.46 13.03 38 0.00 COMB13 Combination -400.98 -6.45 -15.99 38 4.50 COMB13 Combination -397.27 -6.45 13.04 38 0.00 COMB14 Combination -402.07 -6.53 -15.62 38 4.50 COMB14 Combination -398.35 -6.53 13.77 38 0.00 BAO Combination Max -329.63 3.78 10.27 38 4.50 BAO Combination Max -325.92 3.78 14.21 38 0.00 BAO Combination Min -438.01 -6.91 -16.89 38 4.50 BAO Combination Min -434.30 -6.91 -6.75 39 0.00 TT LinStatic -314.83 -2.85 -4.95 39 3.30 TT LinStatic -312.11 -2.85 4.46 39 0.00 COMB1 Combination -383.34 -3.04 -5.82 39 3.30 COMB1 Combination -380.62 -3.04 4.22 39 0.00 COMB2 Combination -383.31 -3.05 -4.77 39 3.30 COMB2 Combination -380.59 -3.05 5.31 39 0.00 COMB3 Combination -385.55 -2.98 -4.72 39 3.30 COMB3 Combination -382.83 -2.98 5.13 39 0.00 COMB4 Combination -385.22 -3.00 -5.67 39 3.30 COMB4 Combination -382.49 -3.00 4.22 39 0.00 COMB5 Combination -329.37 3.25 4.87 39 3.30 COMB5 Combination -326.65 3.25 -5.87 39 0.00 COM

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docPHLCTH~1.doc
 • docTILIUT~1.DOC
 • docPHNIKI~1.DOC
 • docLOI CAM ON.doc
 • docchuong IV - HO NOC.doc
 • docCHUONG III COC KHOAN NHOI.doc
 • docCHUONG II COC EP.doc
 • docCHUONG I Xu li so lieu dia chat.doc
 • docCHNGVI~1.DOC
 • docCHNGV-~1.DOC
 • docCHNGII~2.DOC
 • docCHNGII~1.DOC
 • docCHNGI-~1.DOC
 • dwg10-COC NHOI.dwg
 • dwg9-MONG EP2.dwg
 • dwg8-MONG EP.dwg
 • dwg7-KHUNG TRUC 2.dwg
 • dwg7-DAM DOC.dwg
 • dwg6-HO NUOC.dwg
 • dwg5-CAU THANG.dwg
 • dwg4-THEP SAN.dwg
 • dwg3-MAT BANG.dwg
 • dwg2-MAT DUNG.dwg
 • dwg1-TIEU DE.dwg