Đồ án Trường trung học tài chính kế toán 4 – Hà Nam

Lời Mở Đầu .1

Lời Cảm ơn .2

Chương 1: Kiến Trúc .4

Chương 2: Lựa Chọn Giải Pháp Kết Cấu 8

Chương 3: TínhToán Sàn 15

Chương 4: Tính Toán Dầm . 26

Chương 5: Tính Toán Cột .42

Chương 6: Tính Toán Cầu Thang 78

Chương 7: Tính Toán Phần Móng . 88

Chương 8: Thi Công Phần Ngầm .126

Chương 9: Thi Công Phần Thân Và Hoàn Thiện .171

Chương 10: Tổ Chức Thi Công 206

Chương 11: Lập Dự Toán 226

Chương 12: Kết Luận Và Đề Nghị .247

 

 

doc80 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 1120 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Trường trung học tài chính kế toán 4 – Hà Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
µn ¤8 hoÆc ¤10 truyÒn vµo h×nh ch÷ nhËt: 0,5.368,1.1,5 - Träng l­îng t­êng truyÒn xuèng: 0,22.(3,9-0,4).1800.1,1 - Träng l­îng líp tr¸t t­êng dµy 1,5cm: 2.0,015.(3,9-0,4).1800.1,3 181,5 28,782 414,113 276,075 1524,6 245,7 Tæng céng 2670,77 q2 - Träng l­îng b¶n th©n dÇm KE(220´400): 0,22.(0,4-0,1).2500.1,1 - Träng l­îng b¶n th©n líp tr¸t dÇm dµy 1,5cm: (0,22+2.(0,4-0,1)).0,015.1800.1,3 - ¤ sµn ¤8 truyÒn vµo h×nh ch÷ nhËt: 0,5.368,1.1,5 - Träng l­îng t­êng truyÒn xuèng: 0,22.(3,9-0,4).1800.1,1 - Träng l­îng líp tr¸t t­êng dµy 1,5cm: 2.0,015.(3,9-0,4).1800.1,3 181,5 28,782 276,075 1524,6 245,7 Tæng céng 2256,657 q3 - Träng l­îng b¶n th©n dÇm KE(220´400): 0,22.(0,4-0,1).2500.1,1 - Träng l­îng b¶n th©n líp tr¸t dÇm dµy 1,5cm: (0,22+2.(0,4-0,1)).0,015.1800.1,3 - ¤ sµn ¤17 truyÒn vµo h×nh tam gi¸c: (5/8).(499,2+308,43).(2,1/2) - ¤ sµn ¤8 truyÒn vµo h×nh ch÷ nhËt: 0,5.368,1.1,5 - Träng l­îng t­êng truyÒn xuèng: 0,22.(3,9-0,4).1800.1,1 - Träng l­îng líp tr¸t t­êng dµy 1,5cm: 2.0,015.(3,9-0,4).1800.1,3 181,5 28,782 530,01 276,075 1524,6 245,7 Tæng céng 2786,667 q4 - Träng l­îng b¶n th©n dÇm KE(220´400): 0,22.(0,4-0,1).2500.1,1 - Träng l­îng b¶n th©n líp tr¸t dÇm dµy 1,5cm: (0,22+2.(0,4-0,1)).0,015.1800.1,3 - ¤ sµn ¤8 truyÒn vµo h×nh ch÷ nhËt: 0,5.368,1.1,5 - ¤ sµn ¤16 truyÒn vµo h×nh ch÷ nhËt: 0,5.499,2.1,5 - Träng l­îng t­êng truyÒn xuèng: 0,22.(3,9-0,4).1800.1,1 - Träng l­îng líp tr¸t t­êng dµy 1,5cm: 2.0,015.(3,9-0,4).1800.1,3 181,5 28,782 276,075 374,4 1524,6 245,7 Tæng céng 2631,057 4.2.1. TÜnh t¶i tËp trung: Quan niªm tÝnh to¸n: dÇm KE lµ dÇm chÝnh, dÇm phô K14 g¸c lªn dÇm KE. Tªn t¶i träng Lo¹i t¶i träng truyÒn vµo Ptt (daN) P1 T¹i nót E-14 - B¶n th©n dÇm K14(220´400): (3,6/2).0,22.(0,4-0,1). 2500.1,1 - Líp tr¸t dÇm dµy 1,5cm: (3,6/2).(2.(0,4-0,1)+0,22).0,015.1800.1,3 - ¤ sµn ¤11 truyÒn vµo h×nh ch÷ nhËt: 0,5.368,1.1,5 .(3,6/2) - ¤ sµn ¤17 truyÒn vµo h×nh thang: [1-2.(2,1/3,6)2+(2,1/3,6)3].0,5.(499,2+308,43).2,1.(3,6/2) - Träng l­îng t­êng truyÒn vµo: (3,9-0,4).0,11.(3,6/2).1500.1,1 - Líp tr¸t t­êng dµy 1,5cm: 2.(3,9-0,4).0,015.(3,6/2).1800.1,3 326,7 51,81 496,935 790,594 1143,45 442,26 Tæng céng 3251,749 4.2.2. Ho¹t t¶i: Ho¹t t¶i t¸c dông ®­îc lÊy theo TCVN 2737-1995 T¶i träng vµ t¸c ®éng - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ, gåm c¸c t¶i träng sau: - Ho¹t t¶i sµn tÇng ®iÓn h×nh: (b¶ng 5). STT Tªn « b¶n ptc daN/m2 n ptt daN/m2 1 - Phßng lµm viÖc 200 1,3 260 2 - Hµnh lang 300 1,2 360 3 - Ban c«ng vµ logia 200 1,2 240 4 - Khu vÖ sinh 150 1,3 195 §Ó xÐt tr­êng hîp kÕt cÊu lµm viÖc nguy hiÓm khi ®Æt ho¹t t¶i c¸c phßng cña cïng mét tÇng kh«ng ®Òu nhau hoÆc v× ®Æt ho¹t t¶i ë c¸c phßng kh¸c nhau nªn ta ph©n ho¹t t¶i thµnh 2 tr­êng hîp ho¹t t¶i, mµ tæng ho¹t t¶i ®Æt ®Òu lªn c¸c phßng, 2 ho¹t t¶i nµy ®­îc chÊt c¸ch nhÞp. 4.2.2.1. Ph­¬ng ¸n ho¹t t¶i 1: S¬ ®å truyÒn ho¹t t¶i tÇng ®iÓn h×nh (PA1). 4.2.2.2 . T¶i träng ph©n bè ®Òu: Tªn t¶i träng Lo¹i t¶i träng qtt (daN/m) q1 - ¤ sµn ¤1 hoÆc ¤3 truyÒn vµo h×nh tam gi¸c: (5/8).260.(3,6/2) - ¤ sµn ¤8 hoÆc ¤10 truyÒn vµo h×nh ch÷ nhËt: 0,5.360.1,5 292,5 270 Tæng céng 562,5 q2 - ¤ sµn ¤8 truyÒn vµo h×nh ch÷ nhËt: 0,5.360.1,5 270 q3 - ¤ sµn ¤17 truyÒn vµo h×nh tam gi¸c: (5/8).195.(2,1/2) - ¤ sµn ¤8 truyÒn vµo h×nh ch÷ nhËt: 0,5.360.1,5 127,97 270 Tæng céng 397,97 4.2.2.3. TÜnh t¶i tËp trung: Quan niªm tÝnh to¸n: dÇm KE lµ dÇm chÝnh, dÇm phô K14 g¸c lªn dÇm KE. Tªn t¶i träng Lo¹i t¶i träng truyÒn vµo Ptt (daN) P1 T¹i nót E-14 - ¤ sµn ¤11 truyÒn vµo h×nh ch÷ nhËt: 0,5.360.1,5 .(3,6/2) - ¤ sµn ¤17 truyÒn vµo h×nh thang: [1-2.(2,1/3,6)2+(2,1/3,6)3].0,5.195.2,1.(3,6/2) 486 190,89 Tæng céng 676,89 4.2.2.4. Ph­¬ng ¸n ho¹t t¶i 2: S¬ ®å truyÒn ho¹t t¶i tÇng ®iÓn h×nh (PA2). - T¶i träng ph©n bè ®Òu: Tªn t¶i träng Lo¹i t¶i träng qtt (daN/m) q1 - ¤ sµn ¤1 truyÒn vµo h×nh tam gi¸c: (5/8).260.(3,6/2) - ¤ sµn ¤8 truyÒn vµo h×nh ch÷ nhËt: 0,5.360.1,5 292,5 270 Tæng céng 562,5 q2 - ¤ sµn ¤16 truyÒn vµo h×nh ch÷ nhËt: 0,5.195.1,5 - ¤ sµn ¤10 truyÒn vµo h×nh ch÷ nhËt: 0,5.360.1,5 146,25 270 Tæng céng 416,25 4.2.3. X¸c ®Þnh néi lùc: Sö dông phÇn mÒm SAP2000 hoÆc ETABS ®Ó ch¹y néi lùc vµ tæ hîp néi lùc cña dÇm. 1. S¬ ®å chÊt t¶i vµ néi lùc cho tr­êng hîp t¶i: TØnh t¶i. Ho¹t t¶i 1. Ho¹t t¶i 2. Ho¹t t¶i 3. Ho¹t t¶i 4. 2. BiÓu ®å bao néi lùc: - Tæ hîp biÓu ®å bao m«men: Nh¸nh d­¬ng: Mmax = MG + Max(MPi). Nh¸nh ©m: Mmin = MG + Min(MPi). - Tæ hîp biÓu ®å bao lùc c¾t: Nh¸nh d­¬ng: Qmax = QG + Max(QPi). Nh¸nh ©m: Qmin = QG + Min(QPi). BiÓu ®å bao m«men. BiÓu ®å bao lùc c¾t. - B¶ng tæ hîp kÕt qu¶: Frame Station OutputCase StepType V2 M3 Text m Text Text Kgf Kgf-m 1 0 THB Max -3694.99 -1.137E-13 1 0.72 THB Max -1772.03 2551.39 1 1.44 THB Max 150.92 3426.65 1 2.16 THB Max 2407.67 2625.78 1 2.88 THB Max 4735.45 148.79 1 3.6 THB Max 7063.22 -3880.59 1 0 THB Min -4707.57 -1.954E-13 1 0.72 THB Min -2379.62 1968.13 1 1.44 THB Min -51.66 2551.73 1 2.16 THB Min 2039.42 1750.8 1 2.88 THB Min 3962.37 -434.66 1 3.6 THB Min 5885.33 -4477.63 2 0 THB Max -5079.94 -3880.59 2 0.72 THB Max -3156.99 -455.83 2 1.44 THB Max -1234.03 1416.85 2 2.16 THB Max 1067.02 1613.4 2 2.88 THB Max 3394.97 133.83 2 3.6 THB Max 5722.93 -2932.39 2 0 THB Min -6248.67 -4477.63 2 0.72 THB Min -3920.9 -1039.04 2 1.44 THB Min -1593.12 541.73 2 2.16 THB Min 688.92 737.97 2 2.88 THB Min 2611.88 -450.32 2 3.6 THB Min 4534.83 -3531.54 3 0 THB Max -4798.18 -2932.39 3 0.72 THB Max -2875.22 323.72 3 1.44 THB Max -952.27 1994.44 3 2.16 THB Max 1171.48 1989.04 3 2.88 THB Max 3499.44 307.51 3 3.6 THB Max 5827.39 -2940.55 3 0 THB Min -5984.05 -3531.54 3 0.72 THB Min -3656.09 -259.45 3 1.44 THB Min -1328.14 1118.45 3 2.16 THB Min 966.06 1111.82 3 2.88 THB Min 2889.01 -279.34 3 3.6 THB Min 4811.96 -3055.02 4 0 THB Max -4551.36 -2940.55 4 0.72 THB Max -2628.4 127.92 4 1.44 THB Max -705.45 1634.73 4 2.16 THB Max 1574.31 1465.42 4 2.88 THB Max 3902.08 -380.02 4 3.6 THB Max 6229.86 -3862.25 4 0 THB Min -5584.73 -3055.02 4 0.72 THB Min -3256.77 -455.13 4 1.44 THB Min -928.82 755.35 4 2.16 THB Min 1203.2 581.31 4 2.88 THB Min 3126.15 -977.26 4 3.6 THB Min 5049.11 -4426.39 5 0 THB Max -6089.97 -3862.25 5 0.72 THB Max -4465.18 472.7 5 1.44 THB Max -2840.39 3555.94 5 1.5 THB Max -2704.99 3753.75 5 1.5 THB Max 820.47 3753.75 5 2.16 THB Max 2922.33 2593.14 5 2.88 THB Max 5215.26 -255.1 5 3.6 THB Max 7508.2 -4598.17 5 0 THB Min -7185.84 -4426.39 5 0.72 THB Min -5366.65 -101.74 5 1.44 THB Min -3547.45 2528.27 5 1.5 THB Min -3395.85 2694.63 5 1.5 THB Min 532.79 2694.63 5 2.16 THB Min 2385.96 1726.83 5 2.88 THB Min 4392.36 -713.36 5 3.6 THB Min 6398.76 -5102.6 6 0 THB Max -6022.32 -4598.17 6 0.72 THB Max -4127.96 -519.09 6 1.44 THB Max -2233.6 1980.27 6 2.16 THB Max -180.24 2899.91 6 2.88 THB Max 2013.82 2239.81 6 3.6 THB Max 4207.88 -3.072E-12 6 0 THB Min -6902.54 -5102.6 6 0.72 THB Min -4708.48 -1075.53 6 1.44 THB Min -2514.42 1239.26 6 2.16 THB Min -373.45 2190.11 6 2.88 THB Min 1520.91 1777.03 6 3.6 THB Min 3415.27 -3.64E-12 - Tõ c¸c kÕt qu¶ tÝnh ®­îc cho ta c¸c tæ hîp bÊt lîi nhÊt em ®· chän ra nh÷ng cÆp néi lùc g©y bÊt lîi nhÊt ®Ó tÝnh to¸n cèt thÐp. 4.3. TÝnh cèt thÐp däc: 4.3.1.TÍNH TOÁN CỐT DỌC: 4.3.1.1. TÝnh víi m«men d­¬ng (nhÞp phÇn tö thanh 5): - T­¬ng øng víi tiÕt diÖn chÞu m« men d­¬ng b¶n c¸nh n»m trong vïng nÐn nªn cïng tham gia chÞu lùc víi s­ên tiÕt diÖn tÝnh to¸n lµ tiÕt diÖn ch÷ T. Ta cã: hf = hb = 10cm. BÒ réng c¸nh tÝnh to¸n ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: bf = b + 2.Sf. ® bf = 22 + 2.60 = 142 cm. KÝch th­íc tiÕt diÖn ch÷ T: bf = 142cm. hf = 10cm. b = 22cm. h = 40cm. Chän chiÒu dµy líp bª t«ng b¶o vÖ abv = 3,5cm ® h0 = 40 – 3,5 = 36,5(cm). - X¸c ®Þnh vÞ trÝ trôc trung hoµ: Cã: . M«men lín nhÊt t¹i gi÷a nhÞp: M = 3753750(daNcm). Ta cã: M < Mf nªn trôc trung hoµ ®i qua c¸nh, viÖc tÝnh to¸n cèt thÐp ®­îc tiÕn hµnh nh­ ®èi víi tiÕt diÖn ch÷ nhËt bf ´h = 142´40. Ta cã: ® ® . Chän 2f16 cã diÖn tÝch tiÕt diÖn: 2.2,011 = 4,02 cm2 > 3,705 cm2 ® tháa m·n. - KiÓm tra hàm l­îng cèt thÐp: ® tháa m·n. 4.3.1.2. TÝnh víi m«men d­¬ng (nhÞp phÇn tö thanh 1): - TiÕt diÖn ch÷ T c¸nh n»m trong vïng nÐn. Ta cã: hf = hb = 10cm. BÒ réng c¸nh tÝnh to¸n ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: bf = b + 2.Sf. ® bf = 22 + 2.60 = 142 cm. KÝch th­íc tiÕt diÖn ch÷ T: bf = 142cm. hf = 10cm. b = 22cm. h = 40cm. Chän chiÒu dµy líp bª t«ng b¶o vÖ abv = 3,5cm ® h0 = 40 – 3,5 = 36,5(cm). - X¸c ®Þnh vÞ trÝ trôc trung hoµ: Cã: . M«men lín nhÊt t¹i gi÷a nhÞp: M = 342665(daNcm). Ta cã: M < Mf nªn trôc trung hoµ ®i qua c¸nh, viÖc tÝnh to¸n cèt thÐp ®­îc tiÕn hµnh nh­ ®èi víi tiÕt diÖn ch÷ nhËt bf ´h = 142´40. Ta cã: ® ® . Chän 2f16 cã diÖn tÝch tiÕt diÖn: 2.2,011 = 4,02 cm2 > 3,38 cm2 ® tháa m·n. - KiÓm tra hàm l­îng cèt thÐp: ® tháa m·n. 4.3.1.3 TÝnh víi m«men d­¬ng (nhÞp phÇn tö thanh 6): - TiÕt diÖn ch÷ T c¸nh n»m trong vïng nÐn. Ta cã: hf = hb = 10cm. BÒ réng c¸nh tÝnh to¸n ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: bf = b + 2.Sf. ® bf = 22 + 2.60 = 142 cm. KÝch th­íc tiÕt diÖn ch÷ T: bf = 142cm. hf = 10cm. b = 22cm. h = 40cm. Chän chiÒu dµy líp bª t«ng b¶o vÖ abv = 3,5cm ® h0 = 40 – 3,5 = 36,5(cm). - X¸c ®Þnh vÞ trÝ trôc trung hoµ: Cã: . M«men lín nhÊt t¹i gi÷a nhÞp: M = 289991(daNcm). Ta cã: M < Mf nªn trôc trung hoµ ®i qua c¸nh, viÖc tÝnh to¸n cèt thÐp ®­îc tiÕn hµnh nh­ ®èi víi tiÕt diÖn ch÷ nhËt bf ´h = 142´40. Ta cã: ® ® . Chän 2f14 (chän cÊu t¹o) cã diÖn tÝch tiÕt diÖn: 2.1,539 = 3,08 cm2 > 2,86 cm2 ® tháa m·n. - KiÓm tra hàm l­îng cèt thÐp: ® tháa m·n. Víi c¸c nhÞp cßn l¹i chän 2f14. 4.3.1.4. TÝnh víi m«men ©m (cho gèi 6): T­¬ng øng víi gi¸ trÞ m«men ©m, b¶n c¸nh chÞu kÐo, tÝnh theo tiÕt diÖn ch÷ nhËt b´h = 22´40(cm). Chän chiÒu dµy líp bª t«ng b¶o vÖ abv = 3,5cm ® h0 = 40 – 3,5 = 36,5(cm). M« men t¹i gèi 6 cã gi¸ trÞ M = 5102,6 (daNm). Ta cã: ® ® . Chän 2f16 + 1f14 cã diÖn tÝch tiÕt diÖn: 2.2,011 + 1,539 = 5,559 cm2 > 5,44 cm2 ® tháa m·n. - KiÓm tra Hàm l­îng cèt thÐp: ® tháa m·n. 4.3.1.5. TÝnh víi m«men ©m (cho gèi 2): T­¬ng øng víi gi¸ trÞ m«men ©m, b¶n c¸nh chÞu kÐo, tÝnh theo tiÕt diÖn ch÷ nhËt b´h = 22´40(cm). Chän chiÒu dµy líp bª t«ng b¶o vÖ abv = 3,5cm ® h0 = 40 – 3,5 = 36,5(cm). M« men t¹i gèi 2 cã gi¸ trÞ M = 4477,63 (daNm). Ta cã: ® ® . Chän 2f16 + 1f14 cã diÖn tÝch tiÕt diÖn: 2.2,011 + 1,539 = 5,559 cm2 > 4,719 cm2 ® tháa m·n. - KiÓm tra hàm l­îng cèt thÐp: ® tháa m·n. 4.3.1.6. TÝnh víi m«men ©m (cho gèi 3): T­¬ng øng víi gi¸ trÞ m«men ©m, b¶n c¸nh chÞu kÐo, tÝnh theo tiÕt diÖn ch÷ nhËt b´h = 22´40(cm). Chän chiÒu dµy líp bª t«ng b¶o vÖ abv = 3,5cm ® h0 = 40 – 3,5 = 36,5(cm). M« men t¹i gèi 2 cã gi¸ trÞ M = 3531,54 (daNm). Ta cã: ® ® . Chän 2f16 cã diÖn tÝch tiÕt diÖn: 2.2,011 = 4,02 cm2 > 4,719 cm2 ® tháa m·n. - KiÓm tra hàm l­îng cèt thÐp: ® tháa m·n. Víi gèi 1,4,7 chän 2f14 theo cÊu t¹o. 4.3.2. TÝnh to¸n cèt thÐp ngang: * B­íc ®ai cÊu t¹o : - §èi víi ®o¹n ®Çu dÇm, víi dÇm chÞu t¶i ph©n bè ®Òu: ad = l/4 = 360/4 = 90cm. cmmm. - §èi víi ®o¹n cßn l¹i: mm. * B­íc ®ai lín nhÊt : TrÞ sè lùc c¾t lín nhÊt: Qmax = 7508,2 daN. Chän ®ai n , cm2; . * KiÓm tra ®iÒu kiÖn h¹n chÕ: Trong ®ã: jW1 : HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h­ëng cña cèt ®ai ®èi víi kh¶ n¨ng chÞu Ðp cña d¶i bªt«ng ë bông dÇm n»m gi÷a c¸c khe nøt nghiªng. Víi: ® tháa m·n. * B­íc ®ai tÝnh to¸n: - KiÓm tra ®iÒu tÝnh to¸n: ® Ph¶i tÝnh to¸n cèt ®ai chÞu c¾t cho c¸c ®o¹n dÇm. daN/m. Do dïng bª t«ng nÆng kh«ng cã lùc däc cho tiÕt diÖn ch÷ nhËt nªn: . ® VËy ph¶i lÊy Kho¶ng c¸ch ®ai ë khu vùc gÇn gèi tùa ®ã lµ: vËy chän ® ë khu vùc gÇn gèi tùa chän ® ë khu vùc gÇn gi÷a dÇm chän LÊy chiÒu dµi ph©n bè khu vùc gÇn gèi tùa lµ ad. * TÝnh to¸n cèt treo: T¹i vÞ trÝ dÇm phô g¸c lªn dÇm chÝnh ë nhÞp 5 cã lùc tËp trung, ta tÝnh to¸n cèt treo cho vÞ trÝ nµy. T¶i träng tËp trung: P = q+g = 3251,749 + 676,89= 3928,64 daN = 39,2864 kN. - Sè l­îng cèt ®ai cÇn thiÕt: - Cèt treo bè trÝ trong ®o¹n hS = 220mm. VËy ta bè trÝ 4 ®ai cho mçi bªn dÇm phô, kho¶ng c¸ch c¸c ®ai lµ 50 mm. 4.3.3 Bè trÝ cèt thÐp: Víi cèt chÞu m« men ©m t¹i gèi ta kÐo dµi ra khái gèi c¸ch gèi 1 ®o¹n lµ a ³ l/4 = 360/4 = 90cm. Sau ®ã nèi víi cèt cÊu t¹o chän 2f14. ChiÒu dµi ®o¹n nèi lµ 20cm. Bè trÝ cèt thÐp xem b¶n vÏ . CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN CỘT tÝnh to¸n cÊu t¹o cèt thÐp khung k11 5.1. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN 5.1.1. Chän s¬ bé kÝch th­íc khung ngang: 5.1.1.1 Chän tiÕt diÖn dÇm khung: Do khung K11 lµ khung ë gi÷a nªn ta chän tiÕt diÖn cét khung nh­ phÇn chän s¬ bé tiÕt diÖn kÕt cÊu c«ng tr×nh nh­ sau: - ChiÒu cao dÇm ®­îc tÝnh s¬ bé theo c«ng thøc: víi md = 8 ¸ 12. ld : NhÞp cña dÇm ld = 7,2m ® hd = 720.() = 60¸90cm. Chän hd = 70 cm. - ChiÒu réng dÇm: b = (0,3 ¸ 0,5).70 = 21 ¸ 35 cm. Chän bd = 30 cm. VËy chän kÝch th­íc dÇm khung lµ b´h = 30´70 cm. C¸c dÇm hµnh lang D17: Chän hd´bd = 40´30 cm. §Ó tiÖn bè trÝ cèt thÐp cïng víi dÇm khung chÝnh. 5.1.1.2. Chän tiÕt diÖn cét khung: - Víi cét gi÷a: theo chän s¬ bé cã: TÇng 1-3 chän tiÕt diÖn lµ: b´h = 50´50(cm). TÇng 4-6 chän tiÕt diÖn lµ: b´h = 45´45(cm). TÇng 7-9 chän tiÕt diÖn lµ: b´h = 40´40(cm). - Víi cét biªn: theo chän s¬ bé cã: b´h = (30´40)cm. ® VËy ta cã s¬ ®å khung nh­ sau: S¬ ®å khung 11. 5.1.1.3. S¬ ®å truyÒn t¶i: - T¶i träng th¼ng ®øng trªn sµn gåm cã tÜnh t¶i vµ ho¹t t¶i. - T¶i träng truyÒn tõ sµn vµo dÇm vµ tõ dÇm vµo cét. - T¶i träng truyÒn tõ sµn vµo khung ®­îc ph©n bè theo diÖn truyÒn t¶i: ³ 2 ® Sµn lµm viÖc theo mét ph­¬ng( B¶n lo¹i dÇm). < 2 ® Sµn lµm viÖc theo 2 ph­¬ng ( B¶n kª 4 c¹nh). - T¶i träng tõ sµn truyÒn lªn ph­¬ng c¹nh ng¾n cã d¹ng tam gi¸c. - T¶i träng tõ sµn truyÒn lªn ph­¬ng c¹nh dµi cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt. - T¶i träng tõ sµn truyÒn lªn ph­¬ng c¹nh dµi cã d¹ng h×nh thang. Trong tÝnh to¸n ®Ó ®¬n gi¶n ho¸ ng­êi ta qui hÕt t¶i vÒ d¹ng ph©n bè ®Òu ®Ó ®Ô dµng tÝnh to¸n. * T¶i träng tõ sµn truyÒn vµo dÇm d¹ng ph©n bè ®Òu. - Víi t¶i träng ph©n bè d¹ng tam gi¸c qui vÒ t¶i ph©n bè ®Òu víi g : tÜnh t¶i hoÆc ho¹t t¶i b¶n. - Víi t¶i träng ph©n bè d¹ng h×nh ch÷ nhËt qui vÒ t¶i ph©n bè ®Òu. - Víi t¶i träng ph©n bè d¹ng h×nh thang qui vÒ t¶i ph©n bè ®Òu. mµ vµ . * T¶i träng tËp trung ( tuú theo tõng tr­êng hîp t¶i träng). * T¶i träng ngang (t¶i träng giã) theo TCVN 2737-95. 5.1.2. X¸c ®Þnh t¶i träng t¸c dông vµo khung: 5.1.2.1. TÜnh t¶i: * TÜnh t¶i sµn: - CÊu t¹o b¶n sµn: xem b¶n vÏ kiÕn tróc. - T¶i träng tiªu chuÈn vµ t¶i träng tÝnh to¸n (xem b¶ng 1). * TÜnh t¶i m¸i: - CÊu t¹o b¶n sµn m¸i : xem b¶n vÏ kiÕn tróc. - T¶i träng tiªu chuÈn vµ t¶i träng tÝnh to¸n (xem b¶ng 2). TÜnh t¶i t¸c dông lªn sµn tÇng ®iÓn h×nh ( b¶ng 1). STT CÊu t¹o c¸c líp ChiÒu dÇy (mm) g daN/m3 qbtc daN/m2 n qbtt daN/m2 1 - G¹ch l¸t ceramic 300x300. 0,01.2000 10 2000 20 1,1 22 2 - V÷a lãt dµy 15mm. 0,015.1800 15 1800 27 1,3 35.1 3 - B¶n bªt«ng cèt thÐp. 0,1.2500 100 2500 250 1,1 275 4 - V÷a tr¸t trÇn dµy 15mm. 0,015.1800 15 1800 27 1,3 35,1 5 - TrÇn nhùa 30 1,2 36 Tæng céng 327 368,1 T¶i träng sµn m¸i (b¶ng 2): STT CÊu t¹o c¸c líp ChiÒu dÇy (mm) g daN/m3 qmtc daN/m2 n qmtt daN/m2 1 - 2 líp g¹ch l¸ nem 200x200. 0,04.2000 40 2000 80 1,1 88 2 - g¹ch th«ng t©m . 0,1.1800 100 1800 180 1,1 198 3 - líp bªt«ng chèng thÊm. 0,02.2500 20 2500 50 1,1 55 4 - Líp bª t«ng xØ t¹o dèc 0,08.2000 100 2000 160 1,1 176 5 - B¶n bªt«ng cèt thÐp. 0,1.2500 100 2500 250 1,1 275 6 - V÷a tr¸t trÇn dµy 15mm. 0,015.1800 15 1800 27 1,3 35,1 7 - TrÇn nhùa 30 1,2 36 Tæng céng 777 863,1 TÜnh t¶i gåm: - Träng l­îng c¸c líp cÊu t¹o sµn. - Träng l­îng cña t­êng. - Träng l­îng líp tr¸t khung. - Ch­a kÓ tíi träng l­îng b¶n th©n khung Bªt«ng cèt thÐp. 5.1.2.2. T¶i träng tÇng 2-8 truyÒn vµo khung: S¬ ®å truyÒn tØnh t¶i tÇng ®iÓn h×nh. TÜnh t¶i ph©n bè ®Òu: - X¸c ®Þnh q1 gåm: C¸c thµnh phÇn C¸ch tÝnh TrÞ sè (daN/m) - Träng l­îng v÷a tr¸t dÇm khung 300´400mm - V÷a tr¸t: 2.(0,4 - 0,1).0,015.1800.1,3 14,04 - Träng l­îng t­êng 220 (líp tr¸t 15mm) - PhÇn x©y: (3,9 - 0,7).0,22.1500.1,1 1161,6 - PhÇn tr¸t: 2.(3,9 - 0,7).0,015.1800.1,3 224,64 Tæng céng: 1386,24 Tæng céng q1 1400,28 - X¸c ®Þnh q2 gåm: C¸c thµnh phÇn C¸ch tÝnh TrÞ sè daN/m - ¤1 t¶i h×nh tam gi¸c = 828,225 - Träng l­îng v÷a tr¸t dÇm khung 300´700mm - V÷a tr¸t: 2.(0,7 - 0,1).0,015.1800.1,3 42,12 - Träng l­îng t­êng 220 (líp tr¸t 15mm) - PhÇn x©y: (3,9 - 0,7).0,22.1500.1,1 1161,6 - PhÇn tr¸t: 2.(3,9 - 0,7).0,015.1800.1,3 224,64 Tæng céng: 1386,24 Tæng céng q2 2256,585 - X¸c ®Þnh q3 gåm: C¸c thµnh phÇn C¸ch tÝnh TrÞ sè daN/m - ¤1 t¶i h×nh tam gi¸c = 483,131 - Träng l­îng v­a tr¸t dÇm khung 300´400 mm - V÷a tr¸t: 2.(0,4 - 0,1).0,015.1800.1,3 14,04 - Träng l­îng t­êng 220 (líp tr¸t 15mm) - PhÇn x©y: (3,9 - 0,7).0,22.1500.1,1 1161,6 - PhÇn tr¸t: 2.(3,9 - 0,7).0,015.1800.1,3 224,64 Tæng céng: 1386,24 Tæng céng q3 1883,411 TÜnh t¶i tËp trung: Tªn t¶i träng Lo¹i t¶i träng truyÒn vµo Ptt (daN) P1 T¹i nót F-11 - B¶n th©n dÇm KF(220´400): 3,6.0,22.(0,4-0,1). 2500.1,1 - Líp tr¸t dÇm dµy 1,5cm: 3,6.(2.(0,4-0,1)+0,22).0,015.1800.1,3 - ¤ sµn ¤8 truyÒn vµo h×nh ch÷ nhËt: 0,5.368,1.1,5 .3,6 - Líp tr¸t cét tÇng trªn truyÒn xuèng dµy 1,5cm: 2.(0,3+0,4).0,015.3,9.1800.1,3 - Träng l­îng t­êng truyÒn vµo: (3,9-0,4).0,11.3,6.1500.1,1 - Líp tr¸t t­êng dµy 1,5cm: 2.(3,9-0,4).0,015.3,6.1800.1,3 653,4 103,615 993,87 191,646 2286,9 884,52 Tæng céng 5113,951 P2 T¹i nót E-11 - B¶n th©n dÇm KE(220´400): 3,6.0,22.(0,4-0,1). 2500.1,1 - Líp tr¸t dÇm dµy 1,5cm: 3,6.(2.(0,4-0,1)+0,22).0,015.1800.1,3 - ¤ sµn ¤8 truyÒn vµo h×nh ch÷ nhËt: 0,5.368,1.1,5 .3,6 - ¤ sµn ¤1 truyÒn vµo tam gi¸c: (5/8).368,1.(3,6/2).3,6 - Líp tr¸t cét tÇng trªn truyÒn xuèng dµy 1,5cm: 2.(0,5+0,5).0,015.3,9.1800.1,3 - Träng l­îng t­êng truyÒn vµo: (3,9-0,4).0,22.3,6.1500.1,1 - Líp tr¸t t­êng dµy 1,5cm: 2.(3,9-0,4).0,015.3,6.1800.1,3 653,4 103,615 993,87 1490,805 273,78 4560,732 884,52 Tæng céng 8960,722 P3 T¹i nót D-11 - B¶n th©n dÇm KD(220´400): 3,6.0,22.(0,4-0,1). 2500.1,1 - Líp tr¸t dÇm dµy 1,5cm: 3,6.(2.(0,4-0,1)+0,22).0,015.1800.1,3 - ¤ sµn ¤1 truyÒn vµo tam gi¸c: 2.(5/8).368,1.(3,6/2).3,6 653,4 103,615 1490,805 Tæng céng 2247,82 P4 T¹i nót B-11 - B¶n th©n dÇm KB(220´400): 3,6.0,22.(0,4-0,1). 2500.1,1 - Líp tr¸t dÇm dµy 1,5cm: 3,6.(2.(0,4-0,1)+0,22).0,015.1800.1,3 - ¤ sµn ¤4 truyÒn vµo h×nh thang: [1-2.(2,1/3,6)2+(2,1/3,6)3].0,5.368,1.2,1.3,6 - ¤ sµn ¤1 truyÒn vµo tam gi¸c: (5/8).368,1.(3,6/2).3,6 - Líp tr¸t cét tÇng trªn truyÒn xuèng dµy 1,5cm: 2.(0,5+0,5).0,015.3,9.1800.1,3 - Träng l­îng t­êng truyÒn vµo: (3,9-0,4).0,22.3,6.1500.1,1 - Líp tr¸t t­êng dµy 1,5cm: 2.(3,9-0,4).0,015.3,6.1800.1,3 653,4 103,615 720,671 1490,805 273,78 4560,732 884,52 Tæng céng 8687,523 P5 T¹i nót A-11 P5 T¹i nót A-11 - B¶n th©n dÇm KA(220´400): 3,6.0,22.(0,4-0,1). 2500.1,1 - Líp tr¸t dÇm dµy 1,5cm: 3,6.(2.(0,4-0,1)+0,22).0,015.1800.1,3 - ¤ sµn ¤4 truyÒn vµo h×nh thang: [1-2.(2,1/3,6)2+(2,1/3,6)3].0,5.368,1.2,1.3,6 - Líp tr¸t cét tÇng trªn truyÒn xuèng dµy 1,5cm: 2.(0,3+0,4).0,015.3,9.1800.1,3 - Träng l­îng t­êng truyÒn vµo: (3,9-0,4).0,11.3,6.1500.1,1 - Líp tr¸t t­êng dµy 1,5cm: 2.(3,9-0,4).0,015.3,6.1800.1,3 653,4 103,615 720,671 191,646 2286,9 884,52 Tæng céng 4840,752 5.1.2.3. T¶i träng tÇng m¸i truyÒn vµo khung: S¬ ®å truyÒn tØnh t¶i tÇng m¸i. TÜnh t¶i ph©n bè ®Òu: - X¸c ®Þnh q1 gåm: C¸c thµnh phÇn C¸ch tÝnh TrÞ sè (daN/m) - Träng l­îng v­a tr¸t dÇm khung 300´400 mm - V÷a tr¸t: 2.(0,4 - 0,1).0,015.1800.1,3 14,04 - X¸c ®Þnh q2 gåm: C¸c thµnh phÇn C¸ch tÝnh TrÞ sè daN/m - ¤1 t¶i h×nh tam gi¸c = 1941,975 - Träng l­îng v­a tr¸t dÇm khung 300´700 mm - V÷a tr¸t: 2.(0,7 - 0,1).0,015.1800.1,3 42,12 Tæng céng q2 1984,095 - X¸c ®Þnh q3 gåm: C¸c thµnh phÇn C¸ch tÝnh TrÞ sè daN/m - ¤1 t¶i h×nh tam gi¸c = 1132,82 - Träng l­îng v­a tr¸t dÇm khung 300´400 mm - V÷a tr¸t: 2.(0,4 - 0,1).0,015.1800.1,3 14,04 Tæng céng q3 1146,86 TÜnh t¶i tËp trung: Tªn t¶i träng Lo¹i t¶i träng truyÒn vµo Ptt (daN) P1 T¹i nót F-11 - B¶n th©n dÇm KF(220´400): 3,6.0,22.(0,4-0,1). 2500.1,1 - Líp tr¸t dÇm dµy 1,5cm: 3,6.(2.(0,4-0,1)+0,22).0,015.1800.1,3 - ¤ sµn ¤8 truyÒn vµo h×nh ch÷ nhËt: 0,5.863,1.1,5 .3,6 - Träng l­îng t­êng v­ît truyÒn vµo: 0,6.0,22.3,6.1500.1,1 - Líp tr¸t t­êng dµy 1,5cm: (2.0,6+0,22).0,015.3,6.1800.1,3 653,4 103,615 2330,37 784,08 179,432 Tæng céng 4050,9 P2 T¹i nót E-11 P2 T¹i nót E-11 - B¶n th©n dÇm KE(220´400): 3,6.0,22.(0,4-0,1). 2500.1,1 - Líp tr¸t dÇm dµy 1,5cm: 3,6.(2.(0,4-0,1)+0,22).0,015.1800.1,3 - ¤ sµn ¤8 truyÒn vµo h×nh ch÷ nhËt: 0,5.863,1.1,5 .3,6 - ¤ sµn ¤1 truyÒn vµo tam gi¸c: (5/8).863,1.(3,6/2).3,6 653,4 103,615 2330,37 3495,555 Tæng céng 6582,94 P3 T¹i nót D-11 - B¶n th©n dÇm KD(220´400): 3,6.0,22.(0,4-0,1). 2500.1,1 - Líp tr¸t dÇm dµy 1,5cm: 3,6.(2.(0,4-0,1)+0,22).0,015.1800.1,3 - ¤ sµn ¤1 truyÒn vµo tam gi¸c: 2.(5/8).863,1.(3,6/2).3,6 653,4 103,615 3495,555 Tæng céng 4252,57 P4 T¹i nót B-11 - B¶n th©n dÇm KB(220´400): 3,6.0,22.(0,4-0,1). 2500.1,1 - Líp tr¸t dÇm dµy 1,5cm: 3,6.(2.(0,4-0,1)+0,22).0,015.1800.1,3 - ¤ sµn ¤4 truyÒn vµo h×nh thang: [1-2.(2,1/3,6)2+(2,1/3,6)3].0,5.863,1.2,1.3,6 - ¤ sµn ¤1 truyÒn vµo tam gi¸c: (5/8).863,1.(3,6/2).3,6 653,4 103,615 1689,79 3495,555 Tæng céng 5942,36 P5 T¹i nót A-11 - B¶n th©n dÇm KA(220´400): 3,6.0,22.(0,4-0,1). 2500.1,1 - Líp tr¸t dÇm dµy 1,5cm: 3,6.(2.(0,4-0,1)+0,22).0,015.1800.1,3 - ¤ sµn ¤4 truyÒn vµo h×nh thang: [1-2.(2,1/3,6)2+(2,1/3,6)3].0,5.863,1.2,1.3,6 - Träng l­îng t­êng v­ît truyÒn vµo: 0,6.0,22.3,6.1500.1,1 - Líp tr¸t t­êng dµy 1,5cm: (2.0,6+0,22).0,015.3,6.1800.1,3 653,4 103,615 1689,79 784,08 179,432 Tæng céng 3410,322 5.1.3. Ho¹t t¶i: Ho¹t t¶i t¸c dông ®­îc lÊy theo TCVN 2737-1995 T¶i träng vµ t¸c ®éng - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ, gåm c¸c t¶i träng sau: - Ho¹t t¶i m¸i kh«ng sö dông chØ tÝnh cho ng­êi söa ch÷a: Pmtc = 75(daN/m2), hÖ sè ®é tin cËy n = 1,3. ® pmtt = n.Pmtc = 1,3.75 = 100(daN/m2). - Ho¹t t¶i sµn tÇng ®iÓn h×nh: (b¶ng 5). STT Tªn « b¶n ptc daN/m2 n ptt daN/m2 1 - Phßng lµm viÖc 200 1,3 260 2 - Hµnh lang 300 1,2 360 3 - Ban c«ng vµ logia 200 1,2 240 4 - Khu vÖ sinh 150 1,3 195 §Ó xÐt tr­êng hîp kÕt cÊu lµm viÖc nguy hiÓm khi ®Æt ho¹t t¶i c¸c phßng cña cïng mét tÇng kh«ng ®Òu nhau hoÆc v× ®Æt ho¹t t¶i ë c¸c phßng kh¸c nhau nªn ta ph©n ho¹t t¶i thµnh 2 tr­êng hîp ho¹t t¶i, mµ tæng ho¹t t¶i ®Æt ®Òu lªn c¸c phßng, 2 ho¹t t¶i nµy ®­îc chÊt c¸ch tÇng c¸ch nhÞp. 5.1.3.1. Ho¹t t¶i tÇng 2-8 truyÒn vµo khung: a. Ph­¬ng ¸n 1: S¬ ®å truyÒn ho¹t t¶i tÇng ®iÓn h×nh (PA1). Ho¹t t¶i ph©n bè ®Òu: - X¸c ®Þnh q1 trªn trôc (D-E), (B-D) gåm: C¸c thµnh phÇn C¸ch tÝnh TrÞ sè daN/m - ¤1 t¶i h×nh tam gi¸c = 585 Ho¹t t¶i tËp trung: Tªn t¶i träng Lo¹i t¶i träng truyÒn vµo Ptt (daN) P1 T¹i nót E-11 - ¤ sµn ¤1 truyÒn vµo tam gi¸c: (5/8).260.(3,6/2).3,6 1053 P2 T¹i nót D-11 - ¤ sµn ¤1 truyÒn vµo tam gi¸c: 2.(5/8).260.(3,6/2).3,6 2106 P3 T¹i nót B-11 - ¤ sµn ¤1 truyÒn vµo tam gi¸c: (5/8).260.(3,6/2).3,6 1053 Ph­¬ng ¸n 2: S¬ ®å truyÒn ho¹t t¶i tÇng ®iÓn h×nh (PA2). Ho¹t t¶i ph©n bè ®Òu: - X¸c ®Þnh q1 trªn trôc (A-B), gåm: C¸c thµnh phÇn C¸ch tÝnh TrÞ sè daN/m - ¤4 t¶i h×nh tam gi¸c = 472,5 Ho¹t t¶i tËp trung: Tªn t¶i träng Lo¹i t¶i träng truyÒn vµo Ptt (daN) P1 T¹i nót F-11 - ¤ sµn ¤8 truyÒn vµo h×nh ch÷ nhËt: 0,5.360.1,5 .3,6 972 P2 T¹i nót E-11 - ¤ sµn ¤8 truyÒn vµo h×nh ch÷ nhËt: 0,5.360.1,5 .3,6 972 P3 T¹i nót B-11 - ¤ sµn ¤4 truyÒn vµo h×nh thang: [1-2.(2,1/3,6)2+(2,1/3,6)3].0,5.360.2,1.3,6 704,813 P4 T¹i nót A-11 - ¤ sµn ¤4 truyÒn vµo h×nh thang: [1-2.(2,1/3,6)2+(2,1/3,6)3].0,5.360.2,1.3,6 704,813 5.1.3.2. Ho¹t t¶i tÇng m¸i truyÒn vµo khung: a. Ph­¬ng ¸n 1: S¬ ®å truyÒn ho¹t t¶i tÇng m¸i (PA1). Ho¹t t¶i ph©n bè ®Òu: - X¸c ®Þnh q1 trªn trôc (D-E), (B-D) gåm: C¸c thµnh phÇn C¸ch tÝnh TrÞ sè daN/m - ¤1 t¶i h×nh tam gi¸c = 225 Ho¹t t¶i tËp trung: Tªn t¶i träng Lo¹i t¶i träng truyÒn vµo Ptt (daN) P1 T¹i nót E-11 - ¤ sµn ¤1 truyÒn vµo tam gi¸c: (5/8).100.(3,6/2).3,6 405 P2 T¹i nót D-11 - ¤ sµn ¤1 truyÒn vµo tam gi¸c: 2.(5/8).100.(3,6/2).3,6 810 P3 T¹i nót B-11 - ¤ sµn ¤1 truyÒn vµo tam gi¸c: (5/8).100.(3,6/2).3,6 405 Ph­¬ng ¸n 2: S¬ ®å truyÒn ho¹t t¶i tÇng m¸i (PA2).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docket cau.DOC
 • rar2 - Ket cua (45%).rar
 • rar3 - Nen mong (15%).rar
 • rar4 - Thi cong (30%).rar
 • docxCHƯƠNG 12.docx
 • docxchuong11.docx
 • rarkien truc.rar
 • docxLỜI MỞ ĐẦU.docx
 • docLVD Thuyet minh Ktruc.DOC
 • docLVD Thuyet minh NMong.DOC
 • docLVD Thuyet minh TCong.DOC