Dự thảo Hướng dẫn thông tin - Giáo dục - truyền thông về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn

Nội dung

Trang

Lời cảm ơn ------------------------------------------------------------------------- 2

những chữ viết tắt---------------------------------------------------------- 3

Tóm tắt------------------------------------------------------------------------------ 6

1. Giới thiệu

1.1 Bối cảnh -------------------------------------------------------------------7

1.2 Mục đích và sử dụng -----------------------------------------------------8

2. cơ sở của h-ớng dẫn

2.1 Sự phát triển của truyền thông tr-ớc năm 2000 ------------------ ----10

2.2 Sự thay đổi trong ph-ơng thức truyền thông mới--------------------- 11

2.3 Phân tích tình hình--------------------------------------------------------14

3. Ph-ơng h-ớng của hoạt động thông tin-giáo dụctruyền thông

3.1 Các nguyên tắc định h-ớng----------------------------------------------17

3.2 Các mục tiêu chính của chu kỳ 2001-2005----------------------------19

4. Các giải pháp chủ yếu

4.1 Lôi cuốn sự tham gia của các nhà lãnh đạo các cấp---------------21

4.2 Lập kế hoạch truyền thông lồng ghép-------------------------------21

4.3 Nâng cao năng lực ---------------------------------------------------- 22

4.4 Phát triển các tài liệu TT-GD-TT cho các đối t-ợng khác nhau-22

4.5 Mở rộng giáo dục sức khoẻ d-ới hình thức giải trí cho trẻ em-- 23

4.6 Tổ chức truyền thông đại chúng và chiến dịch quốc gia ---------23

4.7 Phổ biến các mô hình tốt vàđiển hình tiên tiến -------------------24

4.8 Tăng c-ờng công tác giám sát - đánh giá --------------------------24

5. Đảm bảo Các điều kiện hỗ trợ

5.1 Hỗ trợ tài chính-----------------------------------------------------------25

5.2 Hỗ trợ kỹ thuật----------------------------------------------------------- 26

H-ớng dẫn hoạt động Thông tin-Giáo dục-Truyền thông đến 2005

Trung tâm N-ớc sinh hoạt & Vệ sinh môi tr-ờng nông thôn, 8/2002

5

6. Phối hợp tổ chức thực hiện

6.1 Trách nhiệm từng ngành ----------------------------------------- -----27

6.2 Mở rộng và tăng c-ờng phối hợp liên ngành------------------ -----28

các định nghĩa và thuật ngữ chí nh-------------------------------31

tài liệu tham khảo ---------------------------------------------------------33

phụ lục

Phụ lục 1 Phân tích vấn đề--------------------------------------------35

Phụ lục 2 Tỷ lệ cấp n-ớc sinh hoạt và nhà tiêu

hợp vệ sinh năm 2001-------------------------------------36

Phụ lục 3 Tiến trình thực thi cách tiếp cận dựa vào nhu cầu-- --37

Phụ lục 4 H-ớng dẫn lồng ghép TT-GD-TT vào ch-ơng

trình cấp n-ớc&vệ sinh ----------------------------------38

Phụ lục 5 Danh sách đại biểu tham gia Hội thảo về

TT-GD-TT cấp quốc gia, 6/2001------------------------39

Phụ lục 6 Danh sách đại biểu tham gia Hội thảo khu vực

về TT-GD-TT, 8/2001--------------------------------- --40

pdf41 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 06/07/2013 | Lượt xem: 1140 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Dự thảo Hướng dẫn thông tin - Giáo dục - truyền thông về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfDự thảo Hướng dẫn thông tin - giáo dục - truyền thông về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn.pdf
Tài liệu liên quan