Ebook 30 đề thi trắc nghiệm hóa học Luyện thi đại học cao đẳng (Đề 21 -30)

Câu 2: Phát biểu nào sau đây chưa chính xác. Trong 1 chu kì:

A. Đi từ trái sang phải các nguyên tố được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần

B. Đi từ trái sang phải các nguyên tố được sắp xếp theo chiều khối lượng nguyên tử tăng dần

C. Các nguyên tố đều có cùng số lớp electron

D. Đi từ trái sang phải bán kính nguyên tử giảm dần.

 

pdf64 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 1136 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ebook 30 đề thi trắc nghiệm hóa học Luyện thi đại học cao đẳng (Đề 21 -30), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hiđroxit nào mạnh nhất trong c¸c hi®roxit Al(OH)3, NaOH, Mg(OH)2, Be(OH)2: A. Al(OH)3 B. NaOH C. Mg(OH)2 D. Be(OH)2 C©u 3: Ion nào sau đây cã cấu hình e bền vững giống khí hiếm? A. 29Cu + B. 26Fe 2+ C. 20Ca 2+ D. 24Cr 3+ C©u 4: Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34. Trong đó số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện. Nguyên tố R là: A. Na B. Mg C. F D. Ne C©u 5: Có 4 kí hiệu 13 26X, 12 26Y, 13 27Z, 12 24T. Điều nào sau đây là sai ? A. X và Y là hai đồng vị của nhau B. X và Z là hai đồng vị của nhau C. Y và T là hai đồng vị của nhau D. X và T đều có số proton và số nơtron bằng nhau C©u 6: Cho một số nguyên tố sau 8O, 16S, 6C, 7N, 1H. Biết rằng tổng số proton trong ph©n tö khí XY2 là 18. Khí XY2 là: A. SO2 B. CO2 C. NO2 D. H2S C©u 7: Nguyên tử 23Z có cấu hình e là: 1s22s22p63s1. Z có: A. 11 n¬tron, 12 proton B. 11 proton, 12 n¬tron C. 13 proton, 10 n¬tron D. 11 proton, 12 electron C©u 8: Cho biÕt hiÖn t­îng x¶y ra vµ gi¶i thÝch b»ng ph­¬ng tr×nh ho¸ häc khi sôc tõ tõ khÝ CO2 vµ dung dÞch n­íc v«i trong cho ®Õn d­? A. kh«ng cã hiÖn t­îng g× B. ban ®Çu xuÊt hiÖn kÕt tña tr¾ng, sau ®ã tan dÇn thµnh dung dÞch trong suèt. C. XuÊt hiÖn kÕt tña tr¾ng råi tan ngay. D. XuÊt hiÖn kÕt tña tr¾ng, kÕt tña nµy kh«ng tan. C©u 9: Cho biÕt ion nµo sau ®©y lµ axit theo Bronsted? A. Cl- B. HSO4 - C. PO4 3- D. Mg2+ C©u 10: §iÖn ph©n nãng ch¶y Al2O3 víi c¸c ®iÖn cùc b»ng than ch×, khÝ tho¸t ra ë anot lµ: A. O2 B. CO C. CO2 D. c¶ B vµ C C©u 11: Cho c¸c cÆp oxi ho¸ khö sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag1+/Ag; Br2/2Br - Theo chiÒu tõ tr¸i qua ph¶i tÝnh oxi ho¸ t¨ng dÇn; tÝnh khö gi¶m dÇn. Ph¶n øng nµo sau ®©y kh«ng x¶y ra: 195 A. Fe + 2AgNO3  Fe(NO3)2 + 2Ag B. Cu + 2FeCl3  2FeCl2 + CuCl2 C. Fe(NO3)2 + AgNO3  Fe(NO3)3 + Ag D. 2Ag + CuSO4  Ag2SO4 + Cu C©u 12: Hoµ tan 1,3g kim lo¹i A ho¸ trÞ II vµo dung dÞch H2SO4 d­, thu ®­îc 0,448 lit khÝ H2 (27,3 oC vµ 1,1 atm). Kim lo¹i A lµ: A. Fe B. Zn C. Mg D. Pb C©u 13: Cho s¾t d­ vµo dung dÞch HNO3 lo·ng thu ®­îc A. dung dÞch muèi s¾t (II) vµ NO B. dung dÞch muèi s¾t (III) vµ NO C. dung dÞch muèi s¾t (III) vµ N2O D. dung dÞch muèi s¾t (II) vµ NO2 C©u 14: §Ó ®iÒu chÕ s¾t thùc tÕ ng­êi ta dïng A. ®iÖn ph©n dung dÞch FeCl2 B. ph¶n øng nhiÖt nh«m C. khö oxit s¾t b»ng CO ë nhiÖt ®é cao D. Mg ®Èy s¾t ra khái dung dÞch muèi C©u 15: §Ó nhËn biÕt c¸c chÊt bét : x« ®a, magiª oxit, nh«m oxit, ®ång (II) sunfat vµ s¾t (III) sunfat, chØ cÇn dïng n­íc vµ A. dung dÞch NaOH B. dung dÞch H2SO4 C. dung dÞch NH3 D. c¶ A vµ C ®Òu ®óng C©u 16: Ng­êi ta nÐn khÝ CO2 d­ vµo dung dÞch ®Æc vµ ®ång ph©n tö NaCl, NH3 ®Õn b·o hoµ ®Ó ®iÒu chÕ: A. NaHCO3 B. Na2CO3 C. NH4HCO3 D. (NH4)2CO3 C©u 17: Ng­êi ta kh«ng th­êng dïng ph­¬ng ph¸p nµo sau ®©y ®Ó ®iÒu chÕ kim lo¹i A. Ph­¬ng ph¸p nhiÖt luyÖn B. Ph­¬ng ph¸p thuû luyÖn C. Ph­¬ng ph¸p ®iÖn ph©n D. Ph­¬ng ph¸p nhiÖt ph©n muèi C©u 18: §Ó m gam kim lo¹i kiÒm X trong kh«ng khÝ thu ®­îc 6,2 gam oxÝt. Hoµ tan toµn bé l­îng oxit trong n­íc ®­îc dung dÞch Y. §Ó trung hoµ dung dÞch Y cÇn võa ®ñ 100 ml dung dÞch H2SO4 1M. Kim lo¹i X lµ: A. Li B. Na C. K C. Cs C©u 19: Thªm 100 cm3 dung dÞch NaOH 7 M vµo 100 cm3 dung dÞch Al2(SO4)3 1M . Nång ®ä mol/l cña c¸c ion thu ®­îc trong dung dÞch sau ph¶n øng lµ A. [Na+] = 3,5M, [SO4 2-] = 1,5M, [AlO2 -] = 0,5M B. [Na+] = 0,5M, [SO4 2-] = 0,3M C. [Na+] = 0,7M, [SO4 2-] = 1,5M, [Al3+] = 0,1M D. [Na+] = 3,5M, [SO4 2-] = 0,3M, [AlO2 -] = 0,5M C©u 20: Trong c«ng nghiÖp hiªn ®¹i ng­êi ta ®iÒu chÕ Al b»ng c¸ch nµo: A. §iÖn ph©n nãng ch¶y B. §iÖn ph©n muèi AlCl3 nãng ch¶y C. Dïng Na khö AlCl3 nãng ch¶y D. NhiÖt ph©n Al2O3 196 C©u 21: Nung hçn hîp A gåm bét Al vµ Fe2O3 trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã kh«ng khÝ, thu ®­îc hçn hîp B. Hoµ tan B trong HCl d­ thu ®­îc H2. Trong B gåm: A. Al2O3, Fe B. Al2O3, Fe, Al C. Al2O3, Fe, Fe2O3 D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng C©u 22: Muèi nitrat thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸ trong m«i tr­êng: A. Axit B. Baz¬ C. Trung tÝnh D. C¶ A, B vµ C E. A vµ B C©u 23: Hoµ tan hoµn toµn mét hçn hîp gåm hai kim lo¹i Fe vµ Cu b»ng dung dÞch HNO3 ®Æc nãng th× thu ®­îc 22,4 lit khÝ mµu n©u. NÕu thay axit HNO3 b»ng axit H2SO4 ®Æc nãng th× thu ®­îc bao nhiªu lit khÝ SO2 (c¸c khÝ ®Òu ®­îc ®o ë ®ktc) A. 22,4 lit B. 11,2 lit C. 2,24 lit D. kÕt qu¶ kh¸c C©u 24: NhiÖt ph©n muèi KNO3 th× thu ®­îc khÝ: A. NO2 B. O2 C. Hçn hîp NO2 vµ O2 D. Hçn hîp NO vµ O2 C©u 25: Cho hai ph¶n øng: (1) 2P + 5Cl2  2PCl5 (2) 6P + 5KClO3  3P2O5 + 5KCl Trong hai ph¶n øng trªn, P ®ãng vai trß lµ: A. ChÊt oxi ho¸ B. ChÊt khö C. Tù oxi ho¸ khö D. ChÊt oxi hãa ë (1), chÊt khö ë (2) C©u 26: §Ó x¸c ®Þnh hµm l­îng C trong mét mÉu gang ng­êi ta nung 10g mÉu gang ®ã trong O2 thÊy t¹o ra 0,672 lit CO2 (®ktc). PhÇn tr¨m C trong mÉu gang ®ã lµ: A. 3,6% B. 0,36% C. 0,48% D. 4% C©u 27: R lµ nguyªn tè thuéc ph©n nhãm chÝnh nhãm VI. Trong hîp chÊt víi H nã chiÕm 94,12% vÒ khèi l­îng. Nguyªn tè R lµ: A. O B. S D. N D. Cl C©u 28: §Ó ®iÒu chÕ ®­îc c¶ 3 kim lo¹i Na, Cu, Al ng­êi ta dïng ph­¬ng ph¸p nµo sau ®©y: A. nhiÖt luyÖn B. thuû luyÖn C. ®iÖn ph©n dung dÞch D. ®iÖn ph©n nãng ch¶y C©u 29: Cho dung dÞch Na2CO3 vµo dung dÞch AlCl3, ®un nãng nhÑ, thÊy cã A. kÕt tña tr¾ng B. khÝ bay ra C. kh«ng cã hiÖn t­îng g× D. c¶ A vµ B C©u 30: §Ó nhËn biÕt khÝ H2S, ng­êi ta dïng A. giÊy qu× tÝm Èm B. giÊy tÈm dung dÞch CuSO4 C. giÊy tÈm dung dÞch Pb(NO3)2 D. c¶ A, B, C ®Òu ®óng C©u 31: Axit - amino enantoic cã A. 5 nguyªn tö cacbon B. 6 nguyªn tö cacbon C. 7 nguyªn tö cacbon D. 8 nguyªn tö cacbon C©u 32: Protit tù nhiªn lµ chuçi poli peptit ®­îc t¹o thµnh tõ c¸c 197 A. - amino axit B . - amino axit C.  -amino axit D. - amino axit C©u 33: Nilon- 6, 6 ®­îc t¹o thµnh tõ ph¶n øng trïng ng­ng gi÷a A. axit a®ipic vµ hexametylen ®iamin B. axit axetic vµ hexametylen ®iamin C. axit a®ipic vµ anilin D. axit axetic vµ glixin C©u 34: D·y chÊt nµo sau ®©y ph¶n øng ®­îc víi axit axetic: A. Cl2, CaO, MgCO3, Na B. Cu, Zn(OH)2, Na2CO3 C. CaCO3, Mg, CO2, NaOH D. NaOH. C2H5OH, HCl, Na C©u 35: Ph¶n øng gi÷a axit fomic víi Ag2O trong dung dÞch NH3 lµ A. ph¶n øng tr¸ng g­¬ng B. ph¶n øng oxi ho¸ khö C. ph¶n øng axit baz¬ D. C¶ A vµ B C©u 36: §Ó ph©n biÖt c¸c axit: fomic, axetic, acrylic ng­êi ta cã thÓ dïng lÇn l­ît c¸c thuèc thö: A. dung dÞch Br2, dung dÞch AgNO3 B. dung dÞch Na2CO3, dung dÞch Br2 C. dung dÞch Br2, dung dÞch AgNO3/NH3 D. dung dÞch Br2, dung dÞch KMnO4 C©u 37: §èt ch¸y mét axit ®¬n chøc m¹ch hë X thu ®­îc CO2 vµ H2O theo tØ lÖ khèi l­îng lµ 88:27. LÊy muèi natri cña X nung víi v«I t«I xut th× ®­îc 1 hi®rocacbon ë thÓ khÝ. CTCT cña X lµ: A. CH3COOH B. C2H5COOH C. CH2=CHCOOH D. CH2=CHCH2COOH C©u 38 : §èt ch¸y hoµn toµn 1 lÝt propan, th× thÓ tÝch CO2 sinh ra ë cïng ®IÒu kiÖn lµ A. 5 lÝt B. 3 lÝt C. 6,72 lÝt D. 0,1339 lÝt C©u 39: ®èt ch¸y hßan toµn mét este X t¹o ra CO2 vµ H2O víi sè mol nh­ nhau. VËy X lµ A. este ®¬n chøc B. este no ®a chøc C. este no ®¬n chøc D. este kh«ng no mét nè ®«i ®¬n chøc C©u 40: TØ lÖ thÓ tÝch gi÷a CH4 vµ O2 lµ bao nhiªu ®Ó thu ®­îc hçn hîp næ m¹nh nhÊt? A. 1:1 B. 1:2 C. 2:1 D. 1:3 C©u 41: Mét hçn hîp gåm hai hi®rocacbon khi ch¸y t¹o ra sè mol CO2 vµ H2O nh­ nhau. Hai hi®rocacbon thuéc d·y ®ång ®¼ng nµo? A. ankan vµ anka®ien B. ankan vµ ankin C. anken vµ anken D. c¶ A,B, C ®Òu ®óng C©u 42: Hîp chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö C3H5Cl3. Thuû ph©n hoµn toµn X thu ®­îc chÊt Y. Y t¸c dông ®­îc víi Na gi¶i phãng H2 vµ cã ph¶n øng tr¸ng g­¬ng. X cã c«ng thøc cÊu t¹o lµ A. CH3-CH2-CCl3 B. CH3 -CHCl-CHCl2 C. CH3-CCl2-CH2Cl D. CH2Cl –CH2-CHCl2 E. c¶ B vµ D 198 C©u 43: C8H10O cã bao nhiªu ®ång ph©n chøa vßng benzen. BiÕt r»ng c¸c ®ång ph©n nµy ®Òu t¸c dông ®­îc víi Na nh­ng kh«ng t¸c dông ®­îc víi NaOH. A. 4 B. 5 C. 8 D. 10 C©u 44: Fructoz¬ kh«ng ph¶n øng víi chÊt nµo sau ®©y? A. CH3COOH/H2SO4®Æc B. dung dÞch AgNO3 C. H2(Ni/ t 0) D. Cu(OH)2 C©u 45: C¸ch nµo sau ®©y kh«ng nhËn biÕt ®­îc protit ? A. Cho t¸c dông víi Cu(OH)2/NaOH B. Cho t¸c dông víi HNO3 C. Cho t¸c dông víi dung dÞch NaOH D. ®un nãng C©u 46: Mét axit cacboxylic no m¹ch hë cã c«ng thøc thùc nghiÖm d¹ng (C2H4O)n. T×m gi¸ trÞ cña n? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 47: R­îu dÔ tan trong n­íc lµ v×: A. gi÷a c¸c ph©n tö r­îu tån t¹i liªn kÕt hi®ro liªn ph©n tö B. gi÷a r­îu vµ n­íc cã liªn kÕt hi®ro C. r­îu cã tÝnh axit yÕu D. c¶ 3 lÝ do trªn C©u 48. Cho 3,8 gam mét ®iol t¸c dông víi K (d­) gi¶i phãng 0,56 lÝt H2 (0 0C, 2 atm). C«ng thøc ph©n tö cña r­îu lµ A. C3H6(OH)2 B. C2H4(OH)2 C. C4H8(OH)2 D. C3H8(OH)2 C©u 49. Tªn gäi nµo sau ®©y lµ tªn cña hîp chÊt : CH CHO CH CH3 CH3 CH3 CH2 A. 2-isopropylbutanal B. 2- etyl- 3-metylbutanal C. 2- etyl- 3-metylbutan D. 2- etyl- 3-metylbutanol C©u 50. Lo¹i t¬ nµo d­íi ®©y lµ t¬ tæng hîp ? A. t¬ t»m B. t¬ visco C. t¬ axetat D. nilon- 6 199 §Ò sè 26 Thêi gian 90 phót C©u 1: Nguyên tử c¸c nguyªn tè trong mét ph©n nhãm chÝnh cña bảng TH có cïng: A. Số nơtron B. Số lớp electron C. Số proton D. Số e lớp ngoài cùng C©u 2: Trong nguyªn tö cña nguyªn tè R cã 18 electron. Sè thø tù chu k× vµ nhãm cña R lÇn l­ît lµ: A. 4 vµ VIII B B. 3 vµ VIII A C. 3 vµ VIII B D. 4 vµ II A C©u 3: Ion 5224Cr 3+ có bao nhiêu electron: A. 21 B. 24 C. 27 D. 52 C©u 4: Các electron thuộc các lớp K, M, N, L trong nguyên tử khác nhau về: A. Khoảng cách từ e đến hạt nhân B. Năng lượng của e C. Độ bền liên kết với hạt nhân D. Tất cả điều trên đều đúng C©u 5: Tr­êng hîp nµo sau ®©y dÉn ®­îc ®iÖn? A. N­íc cÊt B. NaOH r¾n, khan C. Hi®roclorua láng D. N­íc biÓn C©u 6: Chän ph¸t biÓu sai: A. Gi¸ trÞ Ka cña mét axit phô thuéc vµo nhÖt ®é B. Gi¸ trÞ Ka cña mét axit phô thuéc vµo b¶n chÊt cña axit ®ã C. Gi¸ trÞ Ka cña mét axit phô thuéc vµo nång ®é D. Gi¸ trÞ Ka cña mét axit cµng lín th× lùc axit cµng m¹nh C©u 7: Cho biÕt ion nµo sau ®©y lµ axit theo Bronsted A. HS- B. NH4 + C. Na+ D. CO3 2- C©u 8: CÇn bao nhiªu gam NaOH r¾n ®Ó pha chÕ ®­îc 500 ml dung dÞch cã pH= 12 A. 0,4 gam B. 0,2 gam C. 0,1 gam D. 2 gam C©u 9: Cho ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: CaCO3 + 2 HCl  CaCl2 + H2O + CO2 Ph­¬ng tr×nh ion rót gän cña ph­¬ng tr×nh trªn lµ: A. CO3 2- + H+  H2O + CO2 B. CO3 2- + 2H+  H2O + CO2 C. CaCO3 + 2H + + 2Cl-  CaCl2 + H2O + CO2 D. CaCO3 + 2H +  Ca2+ + H2O + CO2 C©u 10: Nång ®é ion H+ thay ®æi nh­ thÕ nµo th× gi¸ trÞ pH t¨ng 1 ®¬n vÞ: A T¨ng lªn 1 mol/l B. Gi¶m ®i 1 mol/l C. T¨ng lªn 10 lÇn D. Gi¶m ®i 10 lÇn C©u 11: Hoµ tan hoµn toµn hçn hîp gåm Fe vµ Fe3O4 b»ng dung dÞch HNO3 2,24 lit khÝ NO (®ktc). NÕu thay dung dÞch HNO3 b»ng dung dÞch H2SO4 ®Æc nãng th× thu ®­îc khÝ g×, thÓ tÝch lµ bao nhiªu (®ktc)? A. H2, 3,36 lit B. SO2, 2,24 lit C. SO2, 3,36lit D. H2, 4,48 lit C©u 12: Cho c¸c hîp chÊt: NH4 +, NO2, N2O, NO3 -, N2 200 Thø tù gi¶m dÇn sè oxi ho¸ cña N lµ: A. N2> NO3 -> NO2 > N2O > NH4 + B. NO3 -> N2O > NO2 > N2> NH4 + C. NO3 -> NO2> N2O > N2> NH4 + D. NO3 -> NO2> NH4 + > N2> N2O C©u 13: ë ®iÒu kiÖn th­êng photpho ho¹t ®éng m¹nh h¬n nit¬ v×: A. Nguyªn tö P cã ®iÖn tÝch h¹t nh©n lín h¬n nguyªn tö N B. Nguyªn tö P cã obitan 3d cßn trèng cßn nguyªn tö N kh«ng cã C. Liªn kÕt hãa häc trong ph©n tö N2 bÒn v÷ng h¬n nhiÒu so víi ph©n tö P4. D. Photpho tån t¹i ë tr¹ng th¸i r¾n cßn nit¬ tån t¹i ë tr¹ng th¸i khÝ. C©u 14: D·y chÊt nµo sau ®©y ph¶n øng ®­îc víi dung dÞch axit nitric A. Fe2O3, Cu, Pb, P B. H2S, C, BaSO4, ZnO C. Au, Mg, FeS2, CO2 D. CaCO3, Al, Na2SO4, Fe(OH)2 C©u 15: Liªn kÕt kim lo¹i lµ lo¹i liªn kÕt sinh ra do A. lùc hót tÜnh ®iÖn gi÷a c¸c ion d­¬ng vµ c¸c ion ©m B. dïng chung cÆp electron C. c¸c electron tù do g¾n c¸c ion d­¬ng kim lo¹i l¹i víi nhau D. do nh­êng electron tõ nguyªn tö nµy cho nguyªn tö kh¸c C©u 16: §iÖn ph©n dung dÞch CuCl2 b»ng ®iÖn cùc than ch×, ®Æt m¶nh giÊy qu× tÝm Èm ë cùc ®­¬ng. Mµu cña giÊy qu×: A. chuyÓn sang ®á B. chuyÓn sang xanh C. chuyÓn sang ®á sau ®ã mÊt mµu D. kh«ng ®æi C©u 17: Trong 3 dung dÞch cã c¸c lo¹i ion sau: Ba2+, Mg2+, Na+, SO4 2-, CO3 2-, NO3 -. Mçi dung dÞch chØ chøa mét lo¹i anion vµ mét lo¹i cation. Cho biÕt ®ã lµ 3 dung dÞch nµo? A. BaSO4, Mg(NO3)2, Na2CO3 B. Ba(NO3)2, MgSO4, Na2CO3 C. Ba(NO3)2, MgCO3, Na2SO4 D. BaCO3, MgSO4, NaNO3 C©u 18: §èt ch¸y s¾t trong kh«ng khÝ d­ ë nhiÖt ®é cao thu ®­îc A. Fe2O3 B. Fe3O4 C. FeO D. FeO4 C©u 19: §Ó s¶n xuÊt gang trong lß cao ng­êi ta ®un quÆng manhªtit (Chøa Fe2O3) víi than cèc. C¸c ph¶n øng x¶y ra theo thø tù A. Fe2O3  CO Fe3O4  CO FeO CO Fe C Fe3C B. Fe3O4  CO Fe2O3  CO FeO CO Fe C Fe3C C. Fe2O3  CO FeO CO Fe3O4  CO Fe C Fe3C D. FeO CO Fe2O3  CO Fe3O4  CO Fe C Fe3C C©u 20: §Ó nhËn ra c¸c dung dÞch: Natri clorua, magiª clorua, s¾t (II) clorua, s¾t (III) clorua, chØ cÇn dïng: 201 A. Al B. Mg C. Cu D. Na C©u 21: Khö hoµn toµn 31,9 gam hçn hîp Fe2O3 vµ FeO b»ng H2 ë nhiÖt ®é cao, t¹o thµnh 9 gam H2O. Khèi l­îng s¾t ®IÒu chÕ ®­îc tõ hçn hîp trªn lµ: A. 23,9 g B. 19,2 g C. 23,6 g D. 30,581 g C©u 22: Trong phßng thÝ nghiÖm ng­êi ta ®iÒu chÕ H2S b»ng c¸ch cho FeS t¸c dông víi : A. dung dÞch HCl B. dung dÞch H2SO4 ®Æc nãng C. dung dÞch HNO3 D. n­íc cÊt C©u 23: L­u huúnh trong chÊt nµo trong sè c¸c hîp chÊt sau: H2S, SO2, SO3, H2SO4 võa cã tÝnh oxi ho¸ võa cã tÝnh khö: A. H2S B. SO2 C. SO3 D. H2SO4 C©u 24: D·y chÊt nµo sau ®©y cã ph¶n øng oxi hãa khö víi dung dÞch axit sunfuric ®Æc nãng? A. Au, C, HI, Fe2O3 B. MgCO3, Fe, Cu, Al2O3 C. SO2, P2O5, Zn, NaOH D. Mg, S, FeO, HBr C©u 25: KMnO4 + FeSO4+ H2SO4  Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O HÖ sè cña chÊt oxi ho¸ vµ chÊt khö trong ph¶n øng trªn lÇn l­ît lµ: A. 5 vµ 2 B. 1 vµ 5 C. 2 vµ 5 D. 5 vµ 1 C©u 26: Muèi sunfua nµo d­íi ®©y cã thÓ ®IÒu chÕ ®­îc b»ng cña H2S víi muèi cña kim lo¹i t­¬ng øng: A. Na2S B. ZnS C. FeS D. PbS C©u 27: ChÊt nµo d­íi ®©y kh«ng ph¶n øng ®­îc víi dung dÞch KI: A. O2 B. KMnO4 C. H2O2 D. O3 C©u 28: NaBrO3 cã tªn gäi lµ g×: A. Natri hipobromit B. Natri bromua C. Natri bromit D. Natri bromat C©u 29: Cho 1,3g s¾t clorua t¸c dông víi b¹c nitrat d­ thu ®­îc 3,444g kÕt tña. Ho¸ trÞ cña s¾t trong muèi s¾t clorua trªn lµ: A. I B. II C. III D. IV C©u 30: Chän mét thuèc thö d­íi ®©y ®Ó nhËn biÕt ®­îc c¸c dung dÞch sau: HCl, KI, ZnBr2, Mg(NO3)2. A. dung dÞch AgNO3 B. dung dÞch NaOH C. giÊy quú tÝm C. dung dÞch NH3 C©u 31: Cho a gam nh«m t¸c dông víi b gam Fe2O3 thu ®­îc hçn hîp A. Hoµ tan A trong HNO3d­, thu ®­îc 2,24 lÝt (®ktc) mét khÝ kh«ng mµu, ho¸ n©u trong kh«ng khÝ. Khèi l­îng nh«m ®· dïng lµ: A. 2,7 g B. 5,4 g C. 4,0 g D. 1,35 g C©u 32: Cho dung dÞch glixin (axit amino axetic) d­ vµo dung dÞch muèi ®ång (II) sunfat, thÊy A. cã kÕt tña xanh nh¹t B. t¹o dung dÞch mµu xanh thÉm C. cã kÕt tña xanh nh¹t, sau ®ã tan thµnh dung dÞch mµu xanh thÉm D. Kh«ng cã hiÖn t­îng g× x¶y ra 202 C©u 33: §Ó nhËn ra protit ng­êi ta cho vµo dung dÞch vµi giät HNO3, ®un nãng thu ®­îc hîp chÊt cã mµu : A. vµng B. ®á C. tÝm xanh D. kh«ng râ rÖt C©u 34: C«ng thøc tæng qu¸t cña axit no ®¬n chøc lµ: A. CnH2n COOH B. CnH2nO2 C. Cn+1H2nO2 D. CnH2n+2O2 C©u 35: Sè nguyªn tö C trong ph©n tö valeric lµ: A. 6 B. 4 C. 5 D. 3 C©u 36: Cho 1 mol CH3COOH vµ 1 mol C2H5OH vµo mét b×nh ph¶n øng cã axit sunfuric ®Æc lµm xóc t¸c, sau ph¶n øng thu ®­îc m gam este. Gi¸ trÞ cña m lµ: A. 46g B. 60g C. 88g D 60g < m < 88g C©u 37: Mét hîp chÊt X cã CTPT: C3H6O2. X kh«ng t¸c dông víi Na vµ cã ph¶n øng tr¸ng g­¬ng. CÊu t¹o cña X lµ: A. CH3CH2COOH B. HO – CH2-CH2-CHO C. CH3COOCH3 D. HCOOCH2CH3 C©u 38: Dïng nh÷ng ho¸ chÊt nµo sau ®©y cã thÓ nhËn biÕt ®­îc 4 chÊt láng kh«ng mµu lµ glixerin, r­îu etylic, glucoz¬, anilin: A. dung dÞch Br2 vµ Cu(OH)2 B. AgNO3/NH3 vµ Cu(OH)2 C. Na vµ dung dÞch Br2 D. Na vµ AgNO3/NH3 C©u 39: Chän ®Þnh nghÜa ®óng vÒ r­îu A. R­îu lµ hîp chÊt h÷u c¬ trong ph©n tö cã chøa nhãm -OH B. R­îu lµ hîp chÊt h÷u c¬ cã nhãm –OH liªn kÕt víi cacbon th¬m C. R­îu lµ hîp chÊt h÷u c¬ chøa nhãm –OH liªn kÕt víi nguyªn tö cacbon no D. R­îu lµ hîp chÊt h÷u c¬ chøa nhãm –OH liªn kÕt víi cacbon bËc 1 C©u 40: C4H8O cã bao nhiªu ®ång ph©n ancol? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 C©u 41: Nh÷ng hîp chÊt nµo sau ®©y cã ®ång ph©n lËp thÓ? CH3CCH (I), CH3CH=CHCH3 (II), (CH3)2CHCH2CH3 (III), CH3CHBrCH2CH3 (IV), CH3CH9OH)CH3 (V), CHCl=CH2 (VI) A. (II) B. (II) vµ (VI) C. (II) vµ (IV) D. (II), (III), (IV) vµ (V) C©u 42: CTPT cña ankan cã tØ khèi h¬I so víi kh«ng khÝ b»ng 2 lµ: A. C3H8 B. C4H10 C. C4H8 D. C5H12 C©u 43: DÉn 5,6 lit khÝ (®ktc) hçn hîp hai olefin qua b×nh chøa brom d­ thÊy khèi l­îng b×nh t¨ng 11,9g. Sè nguyªn tö C trung b×nh cña hai olefin ®ã: A. 4,3 B. 3,4 C. 3,5 D. 3,2 C©u 44: Mét anken X cã CTPT lµ C4H8, khi t¸c dông víi Br2/CCl4 t¹o thµnh hîp chÊt Y kh«ng cã ®ång ph©n lËp thÓ. CTCT cña X lµ: 203 CH2 CH CH2 CH3 CH3 CH CH CH3 CH2 C CH3 CH3 A. B. C. D. C©u 45: Cho s¬ ®å ph¶n øng sau: Br2/as X Br2/Fe,t o Y dd NaOH Z CH3 NaOH n/c, to,p T X, Y, Z, T cã c«ng thøc lÇn l­ît lµ: A. p-CH3-C6H4Br, p-CH2Br-C6H4Br, p-CH2OH-C6H4Br, p-CH2OH-C6H4OH B. p-CH2Br-C6H5, p-CH2Br-C6H4Br, p-CH2OH-C6H4Br, p-CH2OH-C6H4OH C. p-CH2Br-C6H5, p-CH2Br-C6H4Br, p-CH3-C6H4OH, p-CH2OH-C6H4OH D. p-CH3-C6H4Br, p-CH2Br-C6H4Br, p-CH2Br-C6H4OH, p-CH2OH-C6H4OH C©u 46: Thuû ph©n dÉn xuÊt halogen nµo sau ®©y sÏ thu ®­îc ancol? A. CH3CH2Cl B. CH3-CH=CHCl C. C6H5CH2Cl D. C6H5Cl E. A, B vµ C F. A vµ C C©u 47: Thùc hiÖn ph¶n øng tr¸ng g­¬ng mét an®ehit n chøc (trõ HCHO) th× tØ lÖ mol nan®ehit:nAg lµ: A. 1:2 B. 1:4 C. 2n:1 D. 1:2n C©u 48: S¾p xÕp c¸c chÊt sau theo thø tù t¨ng dÇn lùc baz¬: NaOH, NH3, CH3NH2, C6H5NH2 A. C6H5NH2< NH3< CH3NH2< NaOH B. NH3< C6H5NH2< CH3NH2< NaOH C. CH3NH2 < C6H5NH2< NH3< NaOH D. NaOH < C6H5NH2< NH3< CH3NH2 C©u 49: Alanin (axit - amino propionic) lµ mét A. chÊt l­ìng tÝnh B. baz¬ C. chÊt trung tÝnh D. axit C©u 50: Trïng hîp isopren thu ®­îc mÊy lo¹i polime? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 204 §Ò sè 27 Thêi gian 90 phót C©u 1: Nguyªn tè mµ nguyªn tö cña chóng cã electron cuèi cïng xÕp vµo ph©n líp p gäi lµ: A. Nguyªn tè s B. Nguyªn tè p C. Nguyªn tè d D. Nguyªn tè f C©u 2: Phát biểu nào sau đây chưa chính xác. Trong 1 chu kì: A. Đi từ trái sang phải các nguyên tố được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần B. Đi từ trái sang phải các nguyên tố được sắp xếp theo chiều khối lượng nguyên tử tăng dần C. Các nguyên tố đều có cùng số lớp electron D. Đi từ trái sang phải bán kính nguyên tử giảm dần. C©u 3: Biết tổng số hạt proton, nơtron và electron trong 1 nguyên tử Y là 155. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33. Số hạt proton vµ sè khèi cña Y lµ: A. 61 vµ 108 B. 47 vµ 108 B. 45 vµ 137 B. 47 vµ 94 C©u 4: Cho một số nguyên tố sau 8O, 6C, 14Si. Biết rằng tổng số e trong anion XY3 2- là 32. Vậy anion XY3 2- là: A. CO3 2- B. SO3 2- C. SiO3 2- D. Mét anion kh¸c C©u 5: Nhá tõ tõ dung dÞch NH3 cho ®Õn d­ vµo dung dÞch Al2(SO4)3 th× cã hiÖn t­îng g× x¶y ra? A. XuÊt hiÖn kÕt tña keo tr¾ng, sau ®ã tan dÇn trong cuèi cïng thu ®­îc dung dÞch trong suèt kh«ng mµu. B. XuÊt hiÖn kÕt tña mµu n©u ®á C. XuÊt hiÖn kÕt tña keo mµu tr¾ng, kh«ng tan D. Kh«ng cã hiÖn t­îng g× C©u 6: Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y kh«ng ®óng: A. dung dÞch natri axetat cã m«i tr­êng baz¬ B. dung dÞch muèi ¨n cã m«i tr­êng trung tÝnh C. dung dÞch natri sunfua cã m«i tr­êng trung tÝnh D. dung dÞch natri hi®rosunfat cã m«i tr­êng axit C©u 7: Dung dÞch muèi nµo cã m«i tr­êng trung tÝnh: A. AlCl3 B. Na2CO3 C. K2SO4 D. C¶ A, B vµ C C©u 8: §Ó trung hoµ hoµn toµn 300 ml dung dÞch Ba(OH)2 0,1M cÇn dïng bao nhiªu ml dung dÞch HCl 0,2M A. 300 ml B. 150 ml C. 600 ml D. 200ml C©u 9: Trén 250ml dung dÞch KOH 0,01M víi 250 ml dung dÞch Ba(OH)2 0,005M. pH cña dung dÞch thu ®­îc lµ: A. 12 B. 13 C. 2 D. 4 C©u 10: Trong c«ng nghiÖp ng­êi ta ®iÒu chÕ nit¬ tõ: A. NH4NO3 B. Kh«ng khÝ C. HNO3 D. Hçn hîp NH4Cl vµ NaNO2 205 C©u 11: Cho c©n b»ng: NH3 + H2O NH4 + + OH - §Ó c©n b»ng trªn chuyÓn dÞch sang ph¶i ng­êi ta lµm c¸ch nµo sau ®©y? A. Cho thªm vµi giät dung dÞch phenolphtalªin B. Cho thªm vµi giät dung dÞch HCl C. Cho thªm vµi giät dung dÞch NaOH D. Cho thªm vµi giät dung dÞch NH4Cl C©u 12: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y kh«ng ®óng ? A. TÊt c¶ dung dÞch cña muèi amoni ®Òu cã m«I tr­êng axit B. Muèi amoni dÔ bÞ nhiÖt ph©n C. Cã thÓ nhËn biÕt ion amoni b»ng dung dÞch kiÒm D. TÊt c¶ c¸c muèi amoni ®Òu tan trong n­íc vµ ®iÖn li hoµn toµn C©u 13: Cã 6 lä mÊt nh·n chøa 6 dung dÞch sau: NH4Cl, NaNO3, (NH4)2SO4, CuSO4, MgCl2, ZnCl2. ChØ dïng ho¸ chÊt nµo sau ®©y cã thÓ nhËn ra c¶ 6 chÊt trªn. A. Quú tÝm B. dung dÞch NaOH C. dung dÞch Ba(OH)2 D. NH3 C©u 14: Hoµ tan hoµn toµn 1 hçn hîp hai muèi cacbonat cña 2 kim lo¹i ho¸ trÞ II b»ng dung dÞch HCl d­ thu ®­îc 10 lit khÝ CO2 (ë 54,6 oC, 0,8064atm) vµ dung dÞch X. Tæng sè mol hai muèi ban ®Çu lµ: A. 0,03mol B. 0,3mol C. 0,6mol D. 0,15mol C©u 15: §iÖn ph©n mét dung dÞch cã chøa HCl, CuCl2. pH cña dung dÞch biÕn ®æi nh­ thÕ nµo theo thêi gian ®iÖn ph©n? A. T¨ng dÇn ®Õn pH=7 råi kh«ng ®æi B. Gi¶m dÇn C. T¨ng dÇn ®Õn pH>7 råi kh«ng ®æi D. pH kh«ng ®æi, lu«n nhá h¬n 7 C©u 16: Cho s¬ ®å: A B C D C¸c chÊt tho¶ m·n theo s¬ ®å trªn lµ Na NaOH Na2CO3NaClA. NaNaOH Na2CO3B. NaHCO3 NaOH Na2CO3NaClC. NaHCO3 NaOHNa2CO3 NaClD. NaHCO3 C©u 17: Cho dung dÞch NaOH cã pH = 12 (dung dÞch A). Thªm 0,5885 gam NH4Cl vµo 100 ml dung dÞch A, ®un s«i, ®Ó nguéi , thªm mét Ýt r­îu qu× tÝm vµo. Dung dÞch cã mµu A. xanh B. ®á C. kh«ng mµu D. xanh sau ®ã mÊt mµu C©u 18: A lµ mét kim lo¹i. Thùc hiÖn c¸c ph¶n øng theo thø tù (A) + O2  (B) (B) + H2SO4 dd  (C) + (D) + (E) (C) + NaOH dd  (F) + (G) (D) + NaOH dd  (H) + (G) 206 (F) + O2 + H2O  (H) kim lo¹i A lµ A. Fe B. Al C. Mg D. Zn C©u 19: Hoµ tan hoµn toµn 6,4 gam hçn hîp Fe vµ FexOy trong HCl d­, thu ®­îc 2,24 lit H2 ®ktc. NÕu ®em hçn hîp trªn ph¶n øng víi H2 d­ th× thu ®­îc 0,2 gam H2O. C«ng thøc cña FexOy lµ: A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc C©u 20: Cho hçn hîp Na vµ Al vµo n­íc (d­), ®Õn khi ph¶n øng ngõng l¹i thu ®­îc 4,48 lÝt khÝ vµ 2,7g mét chÊt r¾n kh«ng tan. Khèi l­îng mçi kim lo¹i trong hçn hîp ®Çu lÇn l­ît lµ: A. 2,3 gam vµ 5,4 gam B. 4,6 gam vµ 5,4 gam C. 3,45 gam vµ 5,4 gam D. 2,3 gam vµ 2,7 gam C©u 21: Oxit baz¬ nµo sau ®©y ®­îc dïng lµm chÊt hót Èm trong phßng thÝ nghiÖm: A. Fe2O3 B. ZnO C. CaO D. CuO C©u 22: Trong c¸c hîp chÊt cña s¾t sau ®©y, chÊt nµo cã hµm l­îng s¾t lín nhÊt: FeS, FeS2, Fe2O3, FeO A. FeS B. FeS2 C. Fe2O3 D. FeO C©u 23: LÊy cïng sè mol KMnO4 vµ MnO2 lÇn l­ît cho t¸c dông víi dung dÞch HCl ®Æc d­ th× chÊt nµo ph¶n øng t¹o ra l­îng clo nhiÒu h¬n: A. MnO2 B. KMnO4 C. nh­ nhau D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc C©u 24: ChØ dïng thuèc thö nµo sau ®©y cã thÓ nhËn biÕt ®­îc c¶ 3 khÝ Cl2, HCl vµ O2: A. GiÊy tÈm dung dÞch phenolphtalein B. Tµn ®ãm hång C. GiÊy quú tÝm kh« D. GiÊy quú tÝm Èm C©u 25: Dïng hãa chÊt nµo sau ®©y ®ª ph©n biÖt 2 khÝ CO2 vµ SO2? A. dung dÞch Ca(OH)2 B. Quú tÝm Èm C. dung dÞch Br2 D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng C©u 26: Ho¸ chÊt nµo d­íi ®©y kh«ng cã thÓ dïng ®Ó lµm kh« khÝ Cl2: A. CaCl2 B. P2O5 C. H2SO4 D. CaO C©u 27: Trong phßng thÝ nghiÖm ng­êi ta thu khÝ nit¬ b»ng ph­¬ng ph¸p dêi n­íc v×: A. N2 nhÑ h¬n kh«ng khÝ B. N2 rÊt Ýt tan trong n­íc C. N2 kh«ng duy tr× sù sèng, sù ch¸y D. N2 ho¸ láng, hãa r¾n ë nhiÖt ®é rÊt thÊp C©u 28: 300 ml dung dÞch NaOH 1M cã thÓ hÊp thô tèi ®a bao nhiªu lÝt khÝ CO2 (®ktc) A. 0,336lÝt B. 3,36 lÝt C. 6,72 lÝt D. 2,24 lÝt C©u 29: Lo¹i ®¹m nµo sau ®©y kh«ng thÓ dïng ®Ó bãn cho ®Êt chua: A. NH4NO3 B. NaNO3 C. Ca(NO3)2 D. (NH2)2CO3 C©u 30: Oxit SiO2 cã thÓ ph¶n øng víi chÊt nµo sau ®©y: A. dung dÞch HCl B. dung dÞch H2SO4 ®Æc nãng C. NaOH nãng ch¶y D. n­íc cÊt 207 C©u 31: Khèi l­îng axit axetic cã trong dÊm ¨n thu ®­îc khi cho lªn men 1 lit r­îu etylic 8o (d cña r­îu nguyªn chÊt 0,8g/ml), hiÖu suÊt 80% lµ: A. 66,78g B. 13,04g C. 1,3g D. kÕt qu¶ kh¸c C©u 32: §Ó trung hoµ 6,42 gam 2 axit h÷u c¬ ®¬n chøc lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp cña nhau cÇn dïng 50ml dung dÞch NaOH 2M. C«ng thøc cña 2 axit lµ: A. CH3COOH vµ HCOOH B. CH3COOH vµ C2H3COOH C. CH3COOH vµ C2H5COOH D. C2H3COOH vµ C3H5COOH C©u 33: Axit no X m¹ch hë cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt C3H4O3. CTPT cña X lµ: A. C6H8O6 B. C3H4O3 C. C4H6O4 D. C3H4O4 C©u 34: Sè ®ång ph©n cÊu t¹o amino axit cã c«ng thøc ph©n tö C4H9O2N lµ: A. 5 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 35: Cho hîp chÊt sau: CHC-CH2-CH2-CH=O. Hîp chÊt trªn cã: A. 5 liªn kÕt  vµ 3 liªn kÕt  B. 11 liªn kÕt  vµ 3 liªn kÕt  C. 12 liªn kÕt  vµ 2 liªn kÕt  D. 11 liªn kÕt 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf30 đề trắc nghiệm hóa học - đề 21-30.pdf
Tài liệu liên quan