Ebook Hướng dẫn sử dụng SAP2000

- Tải trọng bản thân:

+ Khai báo hệ số trọng lượng bản thân trong

Define > Load Patterns.

(Hướng mặc định của trọng lượng bản thân ngược chiều trục Z, tất cả các phần

tử trong kết cấu đều được tính trọng lượng bản thân).

+ Menu Assign > Frame Loads > Gravity.

Với cách này ta có thể gán trọng lượng bản thân của một số phần tử

trong kết cấu, theo một hướng nào đó (X, Y, Z.).

pdf50 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 31/05/2014 | Lượt xem: 13618 | Lượt tải: 167download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ebook Hướng dẫn sử dụng SAP2000, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
... (Ctrl+R). Linear : phát sinh tuyến tính. Radial : phát sinh quay quanh một trục. Mirror : phát sinh đối xứng qua một mặt phẳng. Ordinate : (X,Y,Z) vị trí g−ơng. 4. Chia nhỏ phần tử: Để kết quả tính toán đạt độ chính xác cao và để xem kết quả tại các vị trí khác nhau, cần chia phần tử ban đầu thành nhiều phần tử có kích th−ớc nhỏ hơn. a. Chia nhỏ phần tử thanh: - Chọn phần tử thanh cần chia. - Menu Edit > Edit Lines > Devide Frames… + Devide in to : Số đoạn chia. Last/ First ratio : Tỉ số chiều dài giữa hai đoạn cuối và đầu. + Break at....: Phần tử ban đầu đ−ợc ngắt ra tại vị trí giao nhau với các phần tử và các nút khác đ−ợc chon tr−ớc. b. Chia nhỏ phần tử tấm vỏ (Shell): - Chọn phần tử vỏ cần chia nhỏ. - Menu Edit > Edit Areas > Devide Areas... Tr−ờng ĐHTL - Bộ môn Kết cấu công trình H−ớng dẫn sử dụng SAP2000 P h ầ n I : K i ế n t h ứ c c ơ b ả n 16 + Devide Area into This Number of Objects: Chia tấm theo số l−ợng phần tử thiết đặt tại các cạnh của tấm. + Devide Area into Objects of this Maximum size: Chia phần tử tấm bằng cách đặt tr−ớc kích cỡ các tấm nhỏ + Devide Area Based On Points on Area Edges: Chia phần tử tấm dựa trên các điểm nút đv có trên cạnh tấm + …. 5. Nối các phần tử thanh: Để gép các phần tử thanh cạnh nhau, nằm trên cùng một đ−ờng thẳng thành một phần tử. - Chọn các phần tử thanh cạnh nhau (nằm trên cùng một đ−ờng thẳng). - Menu Edit > Edit Lines > Joint Frames 6. Nối và cắt đứt các phần của kết cấu: Tại cùng một vị trí trong không gian có thể có hai điểm nút cùng toạ độ, hai điểm nút này thuộc về hai phần khác nhau của kết cấu. a. Tách rời các phần kết cấu: - Chọn các nút thuộc các vùng muốn tách rời. - Menu Edit > Edit Points > Disconnect b. Nối các phần kết cấu vào nhau: - Chọn các nút thuộc các vùng muốn nối liền nhau. - Menu Edit > Edit Points > Connect (Để phát hiện trong kết cấu có các nút hay các phần tử trùng nhau Menu Edit > Show Duplicate). 7. Thay đổi số hiệu đối t−ợng: - Chọn các đối t−ợng cần thay đổi số hiệu. - Menu Edit > Change Labels... Tr−ờng ĐHTL - Bộ môn Kết cấu công trình H−ớng dẫn sử dụng SAP2000 P h ầ n I : K i ế n t h ứ c c ơ b ả n 17 Bài 3 : Định nghiã - gán các đặc tr−ng vật liệu, hình học 1. Định nghĩa loại vật liệu: Các loại vật liệu sau khi đ−ợc định nghĩa sẽ đ−ợc gán vào các tiết diện, các tiết diện sẽ đ−ợc gán cho các phần tử (thanh, tấm vỏ,...). Để định nghĩa các loại vật liệu ta làm nh− sau: - Menu Define > Materials + Add New Material : Thêm một loại vật liệu mới. + Modify / Show Material: Hiển thị, chỉnh sửa loại vật liệu đv tồn tại. + Delete Material : Xoá bỏ loại vật liệu. + Material Name: Tên loại vật liệu. + Material Type: Kiểu vật liệu. Concrete : Bê tông. Steel: Thép. Aluminum : Nhôm. + Weight and Mass Weight per unit Volume: Trọng l−ợng thể tích. Mass per unit Volume: Khối l−ợng thể tích. + Isotropic Property Data Modulus of Elasticity: Mô đun đàn hồi của vật liệu. Poisson’s Ratio: Hệ số Poisson. Coeff of thermal expansion: Hệ số givn nở vì nhiệt. + Other Properties for Concrete Materials: Dữ liệu phục vụ cho bài toán thiết kế. Specified Conc Comp strength, fc’: C−ờng độ chịu nén của bê tông. Shear Reinf. Yield stress, fys: Giới hạn chảy (do cắt) của cốt thép. Bending Reinf. Yield stress, fy: Giới hạn chảy dẻo của thép Tr−ờng ĐHTL - Bộ môn Kết cấu công trình H−ớng dẫn sử dụng SAP2000 P h ầ n I : K i ế n t h ứ c c ơ b ả n 18 2. Định nghĩa tiết diện (đặc tr−ng hình học): Tiết diện đ−ợc định nghĩa sau khi các loại vật liệu dùng cho kết cấu đv đ−ợc định nghĩa. Để định nghĩa tiết diện ta làm nh− sau: a. Định nghĩa tiết diện cho phần tử thanh (Frame): - Menu Define > Section Properties > Frame Sections... • Choose Property Type to Add + Import....: Chọn các tiết diện đv có sẵn trong th− viện mẫu (do SAP đv tạo sẵn và đ−ợc l−u trong File *.pro). Các tiết diện đ−ợc chọn sẽ đ−ợc bổ xung vào cột Fine this property, sau này ta có thể gán loại tiết diện đó cho các phần tử thanh trong kết cấu. + Add New Property... : Khai báo tiết diện do ng−ời sử dụng tự định nghĩa. Frame Section Property Type: Kiểu tiết diện của phần tử thanh Section Name: Tên tiết diện. Properties: Các tính chất tiết diện. Section Properties : Các đặc tr−ng hình học của tiết diện ngang. Set Modifiers: Hệ số nhân cho các giá trị đặc tr−ng hình học. Material: Loại vật liệu dùng cho tiết diện. Dimensions: Kích th−ớc tiết diện. Depth : Độ dài của cạnh theo h−ớng trục 2 của tiết diện. Width: Độ dài của cạnh theo h−ớng trục 3 của tiết diện. - Các loại tiết diện khi định nghĩa có thể chọn từ các th− viện mẫu tiết diện sẵn có hoặc tự định nghĩa theo ý ng−ời sử dụng. - Các loại tiết diện th−ờng dùng là : Rectangular ( chữ nhật), I/Wide Flange (chữ I), Pipe (hình ống tròn).... - Một số loại tiết diện khác: + Tiết diện ch−a định hình : tự khai báo các đặc tr−ng hình học của tiết diện mà không quan tâm đến hình dáng tiết diện. Menu Define > Section Properties > Frame Sections.. Frame Section Property type: Other ; chọn General Cross section area: Diện tích tiết diện mặt cắt ngang. Torsional constant: Mômen chống xoắn của tiết diện. Tr−ờng ĐHTL - Bộ môn Kết cấu công trình H−ớng dẫn sử dụng SAP2000 P h ầ n I : K i ế n t h ứ c c ơ b ả n 19 Moment of inertia about 3,2 axis: Mô men quán tính I33, I22. Shear area in 2, 3 direction: Diện tích chịu cắt hiệu dụng của tiết diện theo ph−ơng 2, 3. Section modunlus about 3, 2 axis: W33, W22 Plastic modunlus about 3, 2 axis: Radius of Gyration about 3, 2 axis: Bán kính quán tính của tiết diện đối với trục 3, 2. Sau khi khai báo các đặc tr−ng hình học tiết diện, SAP2000 sẽ tự đ−a ra một loại tiết diện nào phù hợp với các đặc tr−ng đv đ−ợc khai báo ở trên. Cách khai báo này th−ờng dùng để định nghĩa tiết diện cho các thanh dàn. + Tiết diện thay đổi (không lăng trụ): là tiết diện mà mặt cắt ngang theo chiều dài phần tử không giống nhau. Menu Define > Section Properties > Frame Sections.. Frame Section Property type: Other ; chọn Nonprismatic Khai báo tiết diện thay đổi chỉ thực hiện đ−ợc khi đv khai báo tối thiểu hai tiết diện. Nonprismatic Section Name: Tên của tiết diện thây đổi. Start, End Section: Tiết diện đầu, cuối một phân đoạn. Length: Chiều dài một phân đoạn. Length Type: Kiểu chiều dài một phân đoạn. EI33,EI22 Variation: Qui luật thay đổi các cạnh của tiết diện theo ph−ơng 3 và ph−ơng 2. Linear, Parabolic, Cubic: Tuyến tinh, bậc hai, bậc ba. b. Định nghĩa tiết diện cho phần tử tấm vỏ (Shell): - Menu Define > Section property > Area Sections... > Add New Section... + Section Name: Tên loại tiết diện. End J End i L c1 L c2 P h â n đ o ạ n 1 P h â n đ o ạ n 2 Tr−ờng ĐHTL - Bộ môn Kết cấu công trình H−ớng dẫn sử dụng SAP2000 P h ầ n I : K i ế n t h ứ c c ơ b ả n 20 + Material angle: Góc vật liệu, góc của h−ớng chuẩn đang định nghĩa với h−ớng làm việc thực của phần tử, mặc định góc này bằng 0. + Area Type: Kiểu tiết diện . Shell: Phần tử tấm vỏ th−ờng. Plane: Tấm vỏ phẳng. Asolid: Phần tử tấm vỏ đối xứng trục. + Thickness: Độ dày của phần tử. Membrane: Độ dày màng. Bending: Độ dày uốn. + Type: Loại phần tử. Plate: Phần tử tấm chịu uốn thuần tuý. Shell: Phần tử vỏ tổng quát. Thick Plate: Phần tử tấm dày. Membrane: Phần tử màng. 3. Gán các tiết diện đ\ định nghĩa cho phần tử (Gán các đặc tr−ng hình học của tiết diện cho phần tử) • Chọn phần tử thanh – Menu Assign > Frame > Frame Sections... • Chọn phần tử tấm vỏ – Menu Assign > Area > Sections... • Chọn phần tử - Dùng thanh công cụ Tr−ờng ĐHTL - Bộ môn Kết cấu công trình H−ớng dẫn sử dụng SAP2000 P h ầ n I : K i ế n t h ứ c c ơ b ả n 21 Bài 4 : Định nghiã - gán tải trọng 1. Định nghĩa tr−ờng hợp tải trọng: Một kết cấu có thể chịu nhiều tr−ờng hợp tải trọng khác nhau, các tr−ờng hợp tải trọng lại đ−ợc tổ hợp trong các tổ hợp tải trọng. Để định nghĩa các tr−ờng hợp tải trọng ta làm nh− sau: a. Khai báo các tr−ờng hợp tải trọng tĩnh (Load Case Names) - Menu Define > Load Patterns... Load: Tên tr−ờng hợp tải trọng. Type: Loại tải trọng. Self Weight Multiplier: Hệ số nhân tải trọng bản thân. L−u ý: + Khi hệ số nhân tải trọng bản thân bằng không thì tr−ờng hợp tải trọng đó không tính đến trọng l−ợng bản thân. + Khi tính đến trọng l−ợng bản thân, yêu cầu trọng l−ợng thể tích của vật liệu (khi định nghĩa các loại vật liệu) phải đ−ợc điền chính xác. b. Khai báo các tr−ờng hợp tải trọng động (Bridge Loads) - Menu Define > Bridge Loads > .... 2. Gán tải trọng: a. Gán tải trọng cho phần tử thanh: Chọn các phần tử thanh muốn gán tải trọng. Menu Assign > Frame Loads >... - Tải trọng bản thân: + Khai báo hệ số trọng l−ợng bản thân trong Define > Load Patterns.. (H−ớng mặc định của trọng l−ợng bản thân ng−ợc chiều trục Z, tất cả các phần tử trong kết cấu đều đ−ợc tính trọng l−ợng bản thân). + Menu Assign > Frame Loads > Gravity... Với cách này ta có thể gán trọng l−ợng bản thân của một số phần tử trong kết cấu, theo một h−ớng nào đó (X, Y, Z....). - Tải trọng tập trung trên phần tử thanh (Frame): + Menu Assign > Frame Loads > Point... + Dùng thanh công cụ: Load Case Name: Tên tr−ờng hợp tải trọng. Tr−ờng ĐHTL - Bộ môn Kết cấu công trình H−ớng dẫn sử dụng SAP2000 P h ầ n I : K i ế n t h ứ c c ơ b ả n 22 Load Type and Direction: Loại tải trọng và h−ớng tác dụng của tải trọng. Coord Sys: Hệ tọa độ dùng định h−ớng. Direction: H−ớng tác dụng của tải trọng. Point Loads: Tải trọng tập trung. Ta có thể gán tải trọng tập trung lên phần tử theo vị trí t−ơng đối (Relative..) hoặc tuyệt đối (Absolute...) - Tải trọng phân bố trên phần tử thanh (Frame): + Menu Assign > Frame Loads > Distributed... + Dùng thanh công cụ: Load Case Name: Tên tr−ờng hợp tải trọng. Load Type and Direction: Loại tải trọng và h−ớng tác dụng của tải trọng. Trapezoidal Loads: Tải trọng phân bố bất kì. Ta có thể gán tải trọng tập trung lên phần tử Theo vị trí t−ơng đối (Relative..) hoặc tuyệt đối (Absolute...) Uniform Loads: Tải trọng phân bố đều. Options: Các tuỳ chọn. Add to existing loads: Thêm vào tải trọng đv tồn tại. Replace existing loads: Thay thế tải trọng đv tồn tại. Delete existing loads: Xoá bỏ các tải trọng đv gán cho phần tử. L−u ý: Chiều của mô men đ−ợc tính theo chiều vặn nút chai (có giá trị d−ơng khi tiến theo chiều d−ơng của trục toạ độ). - Tải trọng do nhiệt độ: + Menu Assign > Frame Loads > Temperature... + Dùng thanh công cụ: b. Gán tải trọng cho nút (Joint): Chọn các nút muốn gán tải trọng. + Menu Assign > Joint Loads >... + Dùng thanh công cụ - Tải trọng tập trung, mô men: + Menu Assign > Joint Loads > Forces... - Chuyển vị c−ỡng bức: Tr−ờng ĐHTL - Bộ môn Kết cấu công trình H−ớng dẫn sử dụng SAP2000 P h ầ n I : K i ế n t h ứ c c ơ b ả n 23 + Menu Assign > Joint Loads > Displacements... c. Gán tải trọng cho phần tử tấm vỏ (Shell): Chọn các phần tử Shell muốn gán tải trọng. + Menu Assign > Area Loads >... + Dùng thanh công cụ - Tải trọng bản thân: + Menu Assign > Area Loads > Gravity... - Tải trọng phân bố đều trên phần tử Shell: + Menu Assign > Area Loads > Uniform (Shell) .. + Dùng thanh công cụ - Tải trọng áp lực tác dụng lên bề mặt phần tử Shell: + Menu Assign > Area Loads > Surface Pressure... By Element Pressure: Gán trực tiếp áp lực tác dụng lên bề mặt phần tử. Face: Mặt tải trọng tác dụng. By Jiont Pattern: Gán áp lực tác dụng lên bề mặt phần tử thông qua các Joint Pattern đv đ−ợc định nghĩa. Pattern: Tên loại Pattern đv định nghĩa. Multiplier: Hệ số nhân cho Joint Pattern. (Cách định nghĩa và khai báo các thông số cho Joint Pattern xem Bài 5). - Tải trọng do nhiệt độ: + Menu Assign > Area Loads > Temperature... + Dùng thanh công cụ 3. Tổ hợp tải trọng: Là sự kết hợp các tr−ờng hợp tải trọng có thể xảy ra đồng thời. Tổ hợp tải trọng đ−ợc khai báo sau khi đv khai báo các tr−ờng hợp tải trọng. Để khai báo tổ hợp tải trọng: Menu Define > Load Combinations... Load Combination Name: Tên tổ hợp tải trọng. Load Combination Type: Loại tổ hợp tải trọng. Tr−ờng ĐHTL - Bộ môn Kết cấu công trình H−ớng dẫn sử dụng SAP2000 P h ầ n I : K i ế n t h ứ c c ơ b ả n 24 ADD: Cộng tác dụng (Dùng cho các tr−ờng hợp tải trọng tĩnh). ENVELOPE: Biểu đồ bao. (Lấy giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các tr−ờng hợp tải trọng, áp dụng cho phần tử thanh trong kết cấu, cho các loại tải trọng tĩnh, tải trọng di động. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất có thể mang dấu +, -). ABS: Trị tuyệt đối . (Giá trị tuyệt đối của từng tr−ờng hợp tải trọng đ−ợc cộng lại với nhau) SRSS: Bình ph−ơng cực tiểu. Define Combination of Case Results: Định nghĩa tổ hợp tải trọng. Case Name: Tr−ờng hợp tải. Scale Factor: Hệ số nhân cho tr−ờng hợp tải. (Sau khi thực hiện tính toán, kết quả nội lực, chuyển vị... có thể đ−ợc hiển thị cho các tr−ờng hợp tải trọng và tổ hợp tải trọng). Tr−ờng ĐHTL - Bộ môn Kết cấu công trình H−ớng dẫn sử dụng SAP2000 P h ầ n I : K i ế n t h ứ c c ơ b ả n 25 Bài 5 : Các Định nghiã và khai báo khác 1. Khai báo điều kiện biên của nút: - Chọn các nút muốn khai báo điều kiện biên. Menu Assign > Joint > Restraints... - Chọn các nút muốn khai báo điều kiện biên. Dùng thanh công cụ 2. Khai báo Joint Pattern: Th−ờng dùng để khai báo dạng của tải trọng áp lực (phân bố đều hay phân bố dạng hình thang) mà sau này ta sẽ gán lên phần tử tấm vỏ (Shell). - Định nghĩa Joint Pattern: Menu Define > Joint Patterns.. - Khai báo Joint Pattern: + Chọn các nút muốn khai báo Joint Pattern. + Menu Assign > Joint Patterns... Các hệ số của Joint Pattern đ−ợc xác định thông qua hàm: Pipatt = A.xi+B.yi+C.zi+D A, B, C, D : Các hệ số đ−ợc chỉ định tr−ớc. xi, yi, zi : Toạ độ của điểm nút. Use all value: Dùng tất cả các giá trị của hàm (+, -). Zero Negative value: Chỉ lấy các giá trị d−ơng, giá trị âm đ−ợc gán bằng Zero. Zero Positive values: Chỉ lấy các giá trị âm, giá trị d−ơng đ−ợc gán bằng Zero. - Gán tải trọng áp lực (lên phần tử tấm vỏ) thông qua các Joint Pattern: (Xem thêm Bài 4 mục 2.., Bài 7 mục 3..) 3. Thay đổi trục toạ độ địa ph−ơng của nút, phần tử: a. Phần tử thanh (Frame): - Chọn các thanh muốn thay đổi trục toạ độ địa ph−ơng. - Menu Assign > Frame > Local Axes... Angle in Degrees: Góc quay (quanh trục 1). Advanced Axes: Cho phộp đổi chiều trục tọa độ địa phương quanh cỏc mặt phẳng. b. Phần tử tấm vỏ (Shell): - Chọn các tấm vỏ muốn thay đổi trục toạ độ địa ph−ơng. - Menu Assign > Area > Local Axes... Angle in Degrees: Góc quay (quanh trục 3). Advanced Axes: Cho phộp đổi chiều trục tọa độ địa phương quanh cỏc mặt phẳng. Tr−ờng ĐHTL - Bộ môn Kết cấu công trình H−ớng dẫn sử dụng SAP2000 P h ầ n I : K i ế n t h ứ c c ơ b ả n 26 Aeff c. Nút (Joint): Mặc định hệ toạ độ địa ph−ơng của nút (1, 2, 3) song song với hệ trục toạ độ tổng thể (X,Y, Z). Khi muốn thay đổi hệ trục toạ độ địa ph−ơng của nút ta làm nh− sau: - Chọn các nút muốn thay đổi hệ trục toạ độ địa ph−ơng. - Menu Assign > Joint > Local Axes... About Z, Y’, X’’ : Góc quay quanh các trục Z, Y’, X’’. 4. Khai báo liên kết đàn hồi của nút: Khi kết cấu tựa lên các môi tr−ờng không phải là cứng tuyệt đối thi cần phải khai báo liên kết đàn hồi tại các nút liên kết với môi tr−ờng đó. SAP 2000 chỉ cung cấp các liên kết đàn hồi bằng các liên kết lò xo. Độ cứng của lò xo đ−ợc xác định theo công thức: KLx=ks.Aeff (kN/m) Trong đó: + ks: hệ số nền (kN/m 3). + Aeff: diện tích vùng ảnh h−ởng của nút (m 2). Để khai báo liên kết đàn hồi cho nút ta làm nh− sau: - Chon các nút muốn khai báo liên kết đàn hồi. - Menu Assign > Joint > Springs... Spring Stiffness: Độ cứng lò xo theo các h−ớng. (Tính theo hệ trục toạ độ địa ph−ơng của nút, luôn d−ơng). Option: Các tuỳ chọn. Bấm vào nút cho phép khai báo chi tiết ma trận độ cứng của liên kết. Tr−ờng ĐHTL - Bộ môn Kết cấu công trình H−ớng dẫn sử dụng SAP2000 P h ầ n I : K i ế n t h ứ c c ơ b ả n 27 5. Khai báo ràng buộc chuyển vị của nút: Khi một số thành phần chuyển vị của nút hay nhóm nút đ−ợc xem là có giá trị gần băng nhau, thì chúng có quan hệ ràng buộc lẫn nhau (Sàn tuyệt đối cứng, t−ờng cứng... ). Để khai báo ràng buộc chuyển vị cho các nút ta làm nh− sau: - Chọn các nút muốn khai báo ràng buộc chuyển vị. - Menu Assign > Joint > Costraints... - Chọn dạng ràng buộc chuyển vị trong hộp Choose… (Diphragm, Body, Plate....) - Đặt tên ràng buộc, chọn mặt phẳng ràng buộc.... - OK. 6. Giải phóng liên kết thanh: Ta thực hiện điều này khi một số thành phần chuyển vị của thanh cần đ−ợc giải phóng. Luôn luôn đ−ơc chỉ định theo hệ trục toạ độ địa ph−ơng của phần tử và không ảnh h−ởng đến phần tử khác nôia với nó. Để giải phóng liên kết cho thanh ta làm nh− sau: - Chọn thanh muốn giải phóng liên kết. - Menu Assign > Frame > Releases/Partial Fixity... Axial Load: Giải phóng lực dọc (P). Shear Force 2, 3 (Major): Giải phóng các thành phần lực cắt V2, V3. Torision: Giải phóng mô men xoắn (T). Moment 22, 33 (Major): Giải phóng hai thành phần mô men uốn (M2,M3). 7. Khai báo vùng cứng trong liên kết thanh: Khi phân tích kết cấu, các phần tử thanh trong kết cấu đều đ−ợc gán một loại tiết diện nào đó. Do đó tại vùng liên kết sẽ có sự chồng lấp kích th−ớc của hai tiết diện (ioff, joff). Khi ta khai báo vùng cứng cho phần tử thì chiều dài tính toán của nó sẽ giảm xuống: Lc = L – rigrid(ioff + joff) (rigrid: độ cứng) Vùng cứng đ−ợc chỉ định bằng hai tham số ioff và joff t−ơng ứng ở hai đầu. Để khai báo vùng cứng trong liên kết thanh, ta làm nh− sau: - Chọn thanh hay nhóm thanh muốn giải phóng liên kết. - Menu Assign > Frame > End (Length) Offsets... Tr−ờng ĐHTL - Bộ môn Kết cấu công trình H−ớng dẫn sử dụng SAP2000 P h ầ n I : K i ế n t h ứ c c ơ b ả n 28 Define Lengths: Tự định chiều dài ioff và joff. End-I, End-J: Chiều dài ioff và joff. Update Length from Current Connectivity: Ch−ơng trình tự động tính ioff và joff từ chiều dài, liên kêt, kích th−ớc tiết diện của phần tử. Rigid-Zone Factor: Hệ số độ cứng (hệ số đ−ợc dùng để thay đổi kích th−ớc của ioff và joff , thông th−ờng nên cho giá trị này bằng 1). 8. Khai báo số l−ợng mặt cắt xuất kết quả: Mặc định ch−ơng trình chia phần tử thành 4 phân đoạn và xuất kết quả nội lực tại hai đầu của từng phân đoạn (xuất kết quả ra File dạng văn bản *.out, *.txt). Trong tr−ờng hợp cần thiết ta có thể chỉ định lại số phân đoạn xuất kết quả bằng cách: - Chọn thanh hay nhóm thanh muốn định lại số phân đoạn xuất kết quả. - Menu Assign > Frame > Output Stations... Min Number Stations: Số phân đoạn xuất kết quả ít nhất. 9. Thiết định tính toán, xuất kết quả: - Chọn số bậc tự do tồn tại của bài toán (Available DOFS): ở chế độ mặc định ch−ơng trình sẽ tự động khống chế các bậc tự do “thừa” còn lại. Tuy nhiên, nếu chúng đ−ợc chủ động khai báo loại bỏ sẽ tốt hơn (ch−ơng trình tính toán nhanh hơn, ít sai sót hơn). Để chọn số bậc tự do của nút cho toàn bộ kết cấu ta làm nh− sau: Menu Analyze > Set Analysis Options... Available DOFS: Số bậc tự do tồn tại. Fast DOFS: Khai báo nhanh số bậc tự do của nút cho toàn bộ kết cấu. 10. Định nghĩa tr−ờng hợp tính toán: Ta có thể định nghĩa các tr−ờng hợp tính toán để khi tính toán ta có thể tính toán riêng cho từng tr−ờng hợp (không nhất thiết lúc nào cũng phải tính toán cho tất cả các tr−ờng hợp). Khi chạy chương trỡnh (bấm F5) bảng Set Load Case to Run hiện ra, tại đõy ta cú thể lựa chọn cỏc trường hợp tải trọng cần hay khụng cần tớnh (Run/Do not Run Case). Phần II Tính toán ứng dụng Tr−ờng ĐHTL - Bộ môn Kết cấu công trình H−ớng dẫn sử dụng SAP2000 P h ầ n I I : T í n h t o á n ứ n g d ụ n g 29 Bài 6 : tính toán kết cấu hệ thanh 1. Tính toán kết cấu hệ khung: a. Đặc điểm: - Kết cấu hệ khung đ−ợc mô hình hoá bằng các nút và các phần tử thanh (Frame Elements). - Mỗi nút của phần tử thanh có 6 bậc tự do gồm 3 thành phần chuyển vị thẳng (U1, U2, U3) và 3 thành phần chuyển vị xoay (R1, R2, R3). - Tải trọng tác dụng lên phần tử thanh có thể là tải trọng tập trung, phân bố hay trọng l−ợng bản thân. b. Những l−u ý khi mô hình hoá tính toán: - Khi định nghĩa đặc tr−ng vật lệu (Define > Materials...) cần phải khai báo các đại l−ợng sau: Trọng l−ợng riêng W Khối l−ợng riêng M Mô đun đàn hồi của vật liệu E Hệ số Poisson U. Hệ số dsn nở vì nhiệt (nếu có tải nhiệt độ) A - Khi định nghĩa đặc tr−ng hình học của tiết diện (Define > Frame Sections...) cần phải khai báo các đại l−ợng sau: Diện tích mặt cắt ngang A Mô men quán tính uốn I2, I3 Diện tích cắt As2, As3 Mô men quán tính xoắn J Loại vật liệu t−ơng ứng của tiết diện. Nếu ta khai báo các giá trị kích th−ớc mặt cắt ngang tiết diện thì các đại l−ợng A, I2, I3, As2, As3, J sẽ đ−ợc ch−ơng trình tự tính toán. - Giải bài toán đ−ợc tiến hành theo các b−ớc nh− đv trình bày ở Bài 1. (Giải bài toán (F5) ) Kết thúc quá trình giải nếu thấy khoá trên thanh công cụ sẽ chìm xuống là quá trình giải thành công. Xem Ví dụ 1 ở phần Phụ lục. c. Xem kết quả tính toán: - Xem trên màn hình: Hiển thị nội lực: Menu Display > Show Forces /Stresses > Frames/Cables... Tr−ờng ĐHTL - Bộ môn Kết cấu công trình H−ớng dẫn sử dụng SAP2000 P h ầ n I I : T í n h t o á n ứ n g d ụ n g 30 Hiển thị biến dạng: Menu Display > Show Deformed Shape... (F6) Hiển thị phản lực nút: Menu Display > Show Forces /Stresses > Joints... - Xem kết quả tính qua File số liệu: (*.out, *.txt). Ví dụ: Kết quả tính toán nội lực của một phần tử thanh có dạng: Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 2 Frame Station OutputCase CaseType P V2 V3 T M2 Text m Text Text KN KN KN KN-m KN-m 1 0.00000 DEAD LinStatic -57.772 -18.442 0.000 0.0000 0.0000 1 1.50000 DEAD LinStatic -57.005 -18.442 0.000 0.0000 0.0000 1 3.00000 DEAD LinStatic -56.238 -18.442 0.000 0.0000 0.0000 2 0.00000 DEAD LinStatic -135.197 -1.471E-15 0.000 0.0000 0.0000 2 1.50000 DEAD LinStatic -134.430 -1.471E-15 0.000 0.0000 0.0000 2 3.00000 DEAD LinStatic -133.663 -1.471E-15 0.000 0.0000 0.0000 Số hiệu Vị trí Tr−ờng hợp Loại tải trọng Lực dọc Lực cắt Lực cắt Mô men Mô menuốn phần tử tuyệt đối tải trọng theo ph−ơng 2 theo ph−ơng 3 xoắn quanh trục 2 Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 2 Frame Station OutputCase M3 Text m Text KN-m 1 0.00000 DEAD -15.6757 1 1.50000 DEAD 11.9872 1 3.00000 DEAD 39.6501 2 0.00000 DEAD -6.162E-16 2 1.50000 DEAD 1.590E-15 2 3.00000 DEAD 3.797E-15 Số hiệu Vị trí Tr−ờng hợp Mô menuốn phần tử tuyệt đối tải trọng quanh trục 3 2. Tính toán hệ kết cấu dàn: a. Đặc điểm: - Kết cấu dàn là kết cấu mà thành phần nội lực chỉ có duy nhất lực dọc. - Kết cấu hệ dàn đ−ợc mô hình hoá bằng các nút và các phần tử thanh (Frame Elements). - Mỗi nút của phần tử thanh trong dàn không gian có 3 bậc tự do là 3 thành phần chuyển vị thẳng (U1, U2, U3), với dàn phẳng là hai thành phần chuyển vị thẳng. - Các tải trọng tập trung (chỉ có các thành phần lực, không có thành phần mô men) chỉ đ−ợc đặt tại nút. b. Những l−u ý khi mô hình hoá tính toán: - Khi định nghĩa đặc tr−ng vật lệu (Define > Materials...) cần phải khai báo các đại l−ợng sau: Khối l−ợng riêng = 0 Trọng l−ợng riêng = 0 Mô đun đàn hồi của vật liệu E Hệ số Poisson U. Hệ số dsn nở vì nhiệt = 0 Tr−ờng ĐHTL - Bộ môn Kết cấu công trình H−ớng dẫn sử dụng SAP2000 P h ầ n I I : T í n h t o á n ứ n g d ụ n g 31 - Khi định nghĩa đặc tr−ng hình học của tiết diện (Define > Section Properties > Frame Sections.. Frame Section Property type: Other ; chọn General) chỉ quan tâm đến diện tích mặt cắt ngang, các đại l−ợng khác gán = 0. SAP2000 sẽ tự đ−a ra cho ta một loại tiết diện, ta chấp nhận loại tiết diện đó mà không thay đổi gì. - Giải bài toán đ−ợc tiến hành theo các b−ớc nh− đv trình bày ở Bài 1. - Học viên tự giải Vídụ 2 ở Phụ lục. c. Xem kết quả tính toán: - Xem trên màn hình: Hiển thị nội lực: Menu Display > Show Forces /Stresses > Frames/Cables... Axial Forces: Lực dọc. Hiển thị biến dạng:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfsap2000_v12_0555.pdf
Tài liệu liên quan