Thiết kế tổ chức thi công giàn đầu giếng WHP “A” thuộc điều kiện mỏ Sư Tử Đen

1 Mở đầu:

1.1 Phạm vi công việc:

Qui trình này bao gồm việc chế tạo trên bờ giàn WHP “A” – Sư Tử Đen,trong đó gồm:

- 1 chân đế 4 ống 900T

- 1 Wellbay 70T

Qui trình này mô tả quá trình chế tạo chân đế và Wellbay.

Phương thức xây dựng đòi hỏi việc vận chuyển các cụm lắp ráp từ nơi chế tạo trước đến nơi xây dựng.Trong tất cả các trường hợp cẩu và quay dựng,các gối đỡ và thiết bị quay dựng sẽ được thiết kế,chế tạo và lắp đặt phù hợp.

1.2 Danh sách các qui trình liên quan đến việc chế tạo chân đế:

- Qui trình cân

- Qui trình kiểm tra thuỷ lực và bảo ôn

- Qui trình hạ thuỷ

 

doc11 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 19/01/2016 | Lượt xem: 13032 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế tổ chức thi công giàn đầu giếng WHP “A” thuộc điều kiện mỏ Sư Tử Đen, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môû ñaàu: Phaïm vi coâng vieäc: Qui trình naøy bao goàm vieäc cheá taïo treân bôø giaøn WHP “A” – Sö Töû Ñen,trong ñoù goàm: 1 chaân ñeá 4 oáng 900T 1 Wellbay 70T Qui trình naøy moâ taû quaù trình cheá taïo chaân ñeá vaø Wellbay. Phöông thöùc xaây döïng ñoøi hoûi vieäc vaän chuyeån caùc cuïm laép raùp töø nôi cheá taïo tröôùc ñeán nôi xaây döïng.Trong taát caû caùc tröôøng hôïp caåu vaø quay döïng,caùc goái ñôõ vaø thieát bò quay döïng seõ ñöôïc thieát keá,cheá taïo vaø laép ñaët phuø hôïp. Danh saùch caùc qui trình lieân quan ñeán vieäc cheá taïo chaân ñeá: Qui trình caân Qui trình kieåm tra thuyû löïc vaø baûo oân Qui trình haï thuyû Caùc tieâu chuaån vaø ñieàu luaät: American Petroleum Institute (API) API RP 2A Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore Platforms. American Institute of Steel Construction (AISC) Code of Standard Practice for Steel Building and Bridges, Specification for the Design, Fabrication and Erection of Structural Steel for Building. American Welding Society (AWS) AWS D1.1-98 Structural Welding Code American Society for Testing and Materials (ASTM) ASTM A6 Specification for General Requirements for delivery of rolled steel plate, shapes, sheet piles and bars for structural use. ASTM A36 Specification for Structural Steels. Caùc thieát bò cheá taïo: 2.1 Thieát bò caåu vaø vaän chuyeån: STT Moâ taû Söùc caåu Max (T) Soá löôïng Xuaát xöù 1 DEMAG CC600 140 8 Ñöùc 2 DEMAG CC2000 300 4 Ñöùc 3 DEMAG CC4000 500 1 Nos Ñöùc 4 P&H 50 1 Myõ-Nhaät 5 P&H 45 1 Myõ-Nhaät 6 RDK 250 25 1 Ñöùc 7 KATO 35 1 Nhaät 8 P&H 35 1 Myõ-Nhaät 9 P&H 25 2 Myõ-Nhaät 10 TADANO 25 1 Nhaät 11 P&H 20 1 Myõ-Nhaät 12 Pipe transporter 20 2 Nga 2.2 Thieát bò haøn: STT Moâ taû Soá löôïng Xuaát xöù 1 Lincoln LT7 Tractors (SAW) 2 Myõ 2 Lincoln NA3 / NA5 2 Myõ 3 Lincoln DC1000 Rectifiers 2 Myõ 4 Lincoln DC600 Rectifiers 6 Myõ 5 Lincoln LN 23 Wire Feeders 4 Myõ 6 Lincoln LN 25 Wire Feeders 2 Myõ 7 BDM 1001Y-4 8 Nga 8 Maùy haøn 10 moû COMERCY 1 Nga 9 TIG –PANATIG 2 Haø Lan 2.3 Caùc thieát bò chuû yeáu khaùc: STT Moâ taû Ñaëc tính kyõ thuaät Soá löôïng Xuaát xöù 1 Traïm haøn töï ñoäng 12 keânh 220 KVA Input 380V-3 phases Output 145 V- 3 phases 4 Nhaät 2 Traïm haøn COPPERHEAT 48 KVA Input 380V – 3 phases, Output 65 V – 3 phases 1 Anh 3 Maùy caét taám töï ñoäng CNC Gantry Model Oxytome 30E 2 Phaùp 4 Maùy caét oáng VERNON Model 1460 5-Axis Þ = 4”-60” 1 Myõ 5 Maùy caét oáng HGG RBPC 1200 Þ = 75mm-1200mm 1 Haø Lan 6 Maùy caét oáng NPC 1300 Þ = 1000mm 1 Nhaät 2.4 Thieát bò kieåm tra 2.4.1 Thieát bò kieåm tra khoâng huyû theå STT Moâ taû Ñaëc tính kyõ thuaät Soá löôïng Xuaát xöù 1 RT-Equipment Gamma 660 B sources (max.100 Ci ) 4 Myõ 2 RT – Kieåm tra sieâu aâm 200 KV Panoramic X–ray 3 Nhaät 3 RT – Kieåm tra sieâu aâm 250 KV directional X-ray 1 Nhaät 4 RT – Kieåm tra sieâu aâm 1 Nhaät 5 RT – Kieåm tra sieâu aâm 5 Nhaät 6 UT Equipment Krautkramer USK 7S 7 Ñöùc 7 UT Equipment Krautkramer USN 52 1 Ñöùc 8 UT Equipment Krautkramer USK 7D 1 Ñöùc 9 UT Equipment Krautkramer USD 10 1 Ñöùc 10 UT Equipment Parametric EPOCH III 2 Ñöùc 11 MT – Kieåm tra töø Electromagnetic AC yoke Y 6 (Magnaflux) 7 Nhaät 12 MT – Kieåm tra töø Permanent magnet yoke YM 5 2 Nhaät 13 Thieát bò kieåm tra beà daøy Magnafux or equivalent Brand 7 Anh 2.4.2 Thieát bò kieåm tra kích thöôùc STT Moâ taû Soá löôïng Xuaát xöù 1 Maùy toaøn ñaïc TCR 702 01 Thuî Só 2 Maùy toaøn ñaïc TCR 303 03 Thuî Só 3 Quaû doïi töï ñoäng (Type ZNL) 02 Thuî Só 4 Quaû doïi töï ñoäng (Type NL) 01 Thuî Só 5 Quaû doïi töï ñoäng (Type ZL) 01 Thuî Só 6 Theodolite Dalta 010B 01 Ñöùc 7 Automatic Level NA-20 04 Thuî Só 8 Automatic Level NA-24 02 Thuî Só 9 Automatic plan 1 Myõ Cheá taïo chaân ñeá Löu ñoà cheá taïo chaân ñeá Löu ñoà kieåm soaùt quaù trình cheá taïo chaân ñeá Sö Töû Ñen : (Phuï luïc 1) 3.2 Caùc thaønh phaàn cheá taïo Theo muïc ñích xaây döïng,chaân ñeá ñöôïc chia ra caùc thaønh phaàn sau ñaây: Row A Row B Maët ngang (maët D) taïi cao ñoä +5000 Maët ngang (maët D) taïi cao ñoä -13000 Maët ngang (maët D) taïi cao ñoä -28000 Maët ngang (maët D) taïi cao ñoä –46650 Coïc Oáng chuyeån höôùng Giaù caäp taøu Sub cellar Deck Caùc thaønh phaàn phuï nhö giaù caäp taøu phuï,caàu thang,lan can, Cheá taïo chi tieát Caùc chi tieát cuûa keát caáu seõ ñöôïc cheá taïo theo töøng böôùc rieâng nhö caét oáng,nuùt,kieåm tra kích thöôùc,haøn vaø kieåm tra NDT, phuï thuoäc vaøo baûn veõ thi coâng taïi khu vöïc cheá taïo chi tieát.Vieäc coá ñònh caùc oáng vaøo oáng chính seõ ñöôïc thöïc hieän baèng caùch haøn caùc taám theùp gaù taïm. Vieäc cheá taïo caùc chi tieát keát caáu bao goàm : Caùc oáng giaèng cuûa Row A (giaèng ngang vaø cheùo) Caùc oáng giaèng cuûa Row B (giaèng ngang vaø cheùo) Caùc oáng giaèng cuûa Row 1 (giaèng ngang vaø cheùo) Caùc oáng giaèng cuûa Row 2 (giaèng ngang vaø cheùo) Chi tieát tai caåu Chi tieát gia cöôøng(padeye) taïi cao ñoä +5000 Caùc taám ñeäm loøng oáng chính (spacer plates) Oáng ñöùng,oáng “J” bao goàm : oáng “J” 8”, oáng ñöùng bôm nöôùc thaûi 12”, oáng ñöùng daãn khí 8”, oáng ñöùng daãn daàu 14”, oáng ñöùng daãn khí 14”. Oáng giaèng vaø pheãu daãn höôùng cuûa panel taïi cao ñoä +5000,-13000,-28000. Vaø oáng giaèng taïi cao ñoä -46650. Caùc boä phaän khaùc. Gia coâng vaø cheá taïo Row A/Row B Row A,Row B seõ ñöôïc gia coâng hoaøn chænh treân maët ñaát,muïc ñích ñeå giaûm ñaùng keå löôïng giaøn giaùo ñöôïc söû duïng vaø caùc coâng vieäc tieán haønh treân cao,bao goàm caùc böôùc sau : Gia coâng hoaøn chænh phaàn keát caáu chính bao goàm oáng chính A1,A2 vaø taát caû caùc oáng giaèng cuûa 2 Row naøy. Laép ñaët, kieåm tra thuyû löïc vaø laøm saïch caùc oáng ñöùng vaø oáng “J”. Laép ñaët caùc thieát bò choáng aên moøn (Anode) treân moãi Row. Laép ñaët toaøn boä caùc taám ñeäm loøng oáng chính (Spacer plate). Laép ñaët toaøn boä caùc tai caåu vaø caùc taám gia cöôøng tai caåu. Vieäc sôn phuû seõ ñöôïc hoaøn thieän tröôùc khi quay döïng. Laép ñaët giaøn giaùo cho vieäc hoaøn thieän Row 2 sau khi quay döïng. Theo ñoù, Row A bao goàm caùc oâng ñöùng vaø caùc oâng “J” nhö sau : oáng “J” 8” vaø oáng bôm nöôùc thaûi 12”. Row B bao goàm caùc oâng ñöùng vaø caùc oâng “J” nhö sau : oáng “J” 8” ,oáng ñöùng bôm khí 8” vaø oáng ñöùng bôm khí töông lai 14”. Tieán trình coâng vieäc cheá taïo Row A/Row B nhö sau : Hai nhoùm seõ tieán haønh coâng vieäc cheá taïo Row A/Row B cuøng thôøi ñieåm treân baõi nhö trong boá trí maët baèng cheá taïo chaân ñeá WHP “A”. Caét vaø caùc oáng nuùt (Can pipe) cuûa caùc chaân A1,A2,B1,B2. Caét vaø caùc oáng chính caùc chaân A1,A2,B1,B2. Boá trí caùc goái keâ K1,K2 vaø caùc goái taïm taïi caùc vò trí seõ ñaët Row A/Row B. Noái caùc oáng nuùt vaø oáng chính vôùi nhau ñeå taïo thaønh caùc chaân A1,A2,B1,B2.Trong quaù trình noái phaûi kieåm tra kích thöôùc töøng phaàn vaø toaøn boä kích thöôùc caùc chaân ñeå ñaûm baûo ñuùng dung sai cheá taïo. Vieäc coá ñònh vaø haøn ñính nhö trong baûn veõ caùc nuùt. Sau khi caùc kich thöôùc ñaït ñöôïc nhö trong yeâu caàu kyõ thuaät, coâng vieäc haøn seõ ñöôïc tieán haønh.Tuyø thuoäc vaøo ñieàu kieän cuï theå taïi baõi laép raùp cuûa VSP, vieäc haøn ñính caùc oáng giaèng vaø caùc oáng chính seõ ñöôïc haøn baèng tay.Vieäc haøn vaø kieåm tra NDT tuaân thuû theo caùc qui trình haøn vaø qui trình kieåm tra NDT. Kieåm tra kích thöôùc vaø haøn caùc taám theùp cuûa tai caåu vaø oáng chính taïi cao ñoä -28000 vaø kieåm tra NDT. Laép ñaët vaø kieåm tra kích thöôùc caùc oáng giaèng ngang. Laép ñaët vaø kieåm tra kích thöôùc caùc oáng giaèng cheùo. Sau khi kieåm tra kích thöôùc ñaït, haøn noái caùc oáng giaèng vôùi nhau vaø caùc oáng giaèng vôùi caùc oáng chính. Laép ñaët caùc taám ñeäm loøng oáng chính,haøn vaø kieåm tra kích thöôùc. Laép ñaët vaø haøn caùc taám gia cöôøng thöù caáp treân ñænh cuûa chaân ñeá. Laép ñaët caùc Anode vaø haøn. Laép ñaët vaø haøn caùc taám theùp ñoâi cuûa thanh ñôõ(xaø lan) vaøo chaân A2. Laép caùc giaù ñôõ cuûa caùc oáng “J” vaø oáng ñöùng. Laép ñaët caùc oáng “J” vaø oáng ñöùng : caùc ñoaïn oáng rieâng seõ ñöôïc noái vôùi nhau taïi baõi. Laøm saïch caùc oáng “J” vaø oáng ñöùng,tieán haønh kieåm tra thuyû löïc theo qui trình laøm saïch vaø kieåm tra thuyû löïc. Röûa vaø laøm saïch beà maët theùp taïi vuøng dao ñoäng trieàu vaø phaàn beân treân,tieán haønh sôn phuû baèng loaïi sôn ñaëc chuûng. Laép ñaët loái ñi taïm vaøo chaân A2,B2, .Kieåm tra vaø chuaån bò caùc coâng vieäc caàn thieát cho vieäc quay döïng. Caùc phaàn phuï khaùc Caùc phaàn phuï seõ ñöôïc tieán haønh töøng böôùc theo cuøng caùch thöùc treân caùc khu vöïc xung quanh. Taát caû coâng vieäc haøn noái seõ ñöôïc tieán haønh tuaàn töï ñeå giaûm toái thieåu bieán daïng.Phaûi kieåm tra kích thöôùc treân taât caû caùc phaàn chính vaø phaàn phuï,kieåm tra kích thöôùc tröôùc vaø sau khi haøn,baát kyø khuyeát taät naøo vöôït quaù dung sai cho pheùp seõ ñöôïc söõa chöõa. Quaù trình quay döïng 4.1 Phaïm vi coâng vieäc Qui trình naøy moâ taû phöông thöùc cheá taïo Row A, Row B vaø panel taïi cao ñoä chuaån bò quay döïng,bao goàm : Caùc coâng vieäc chuaån bò (goái keâ,thieát bò,caåu,) Quay döïng Row A ñeán vò trí thieát keá. Laép caùc maët ngang taïi caùc cao ñoä -13000,-28000,-46650,+5000. Quay döïng vaø dòch chuyeån Row B ñeán vò trí thieát keá. Laép ñaët vaø haøn caùc oáng giaèng cuûa Row 2. Laép ñaët vaø haøn caùc oáng giaèng cuûa Row 1. Hoaøn thieän chaân ñeá. Equipment Rigging Gear Used 01 crawler crane DEMAG CC-2000 with boom length of 60m 01 crawler crane DEMAG CC-4000 with boom length of 42m 02 Length of Dia.114mm slings x 15m with Minimum breaking load of 520MT Safety CUULONG to be advised 48 hours prior to any lift Prior to any lift, safety briefing will be carried out by our project safety officer. All lifting area and crane travelling path will be cordoned off, only those involved in lift will be allow in the lift areas. All equipment and lifting gear are to be checked for defects or damages prior to lifting. Lifting procedure to be approved by CUULONG prior to lift.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQui trinh che tao.doc
Tài liệu liên quan