Giáo án các môn học lớp 2 - Tuần 13

I.Mục tiêu:

 1. Kiến thức - Biết kể về gia đình của mình theo gợi ý cho trước (BT1)

 - Viết được một đoạn văn ngắn (từ 3 – 5 câu) theo nội dung BT 1

 2. Kĩ năng : Rèn kĩ năng nói và viết đoạn văn kể về gia đình mình.

 3.Thái độ : - HS biết thương yêu những người trong gia đình.

II. §å dïng d¹y häc :

 - Bảng phụ chép sẵn gợi ý bài tập 1

 

doc32 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 28/11/2018 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn học lớp 2 - Tuần 13, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 5’ 2’ 28’ 15’ 17’ 3’ 1. Bài cũ 2. Bài mới a)Gtb b)Luyện đọc c) Tìm hiểu bài d)Luyện đọc lại 3. Củngcố - Dặn dò - Gọi HS đọc thuộc lòng bài thơ “Mẹ” và trả lời câu hỏi về nội dung bài. - Nhận xét,ghi điểm - GT và ghi đầu bài: Bông hoa niềm vui - Đọc mẫu toàn bài - HD đọc - Cho HS đọc từng câu - Kết hợp rút từ khó HD HS luyện đọc. - Gọi HS đọc từng đoạn trước lớp. - Nhắc nhở HS ngắt nghỉ hợp lí - Tổ chức HS đọc trong nhóm - Theo dõi nhắc nhở chung, giúp đỡ những nhóm có HS yếu. - Thi đọc giữa các nhóm - Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt - Nêu từng câu hỏi cho HS trả lời, kết hợp rút từ ngữ và giảng từ. - Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa để làm gì? - Vì sao Chi không dám tự hái bông hoa Niềm Vui? Khi biết vì sao Chi cần bông hoa, cô giáo nói thế nào? - Theo em, bạn Chi có những đức tính gì đáng quý? - Tổ chức cho HS thi đọc - Cùng HS nhận xét bình chọn người đọc hay nhất, tuyên dương. - Tóm lại nội dung, ý nghĩa của truyện - Nhận xét tiết học - Nh¾c HS vÒ nhµ ®äc l¹i bµi vµ ®äc tr­íc bµi Quµ cña bè. - 2 em lên đọc bài - Nhắc lại đầu bài - Theo dõi, 2 em đọc lại bài - Đọc một câu nối tiếp đến hết lớp. - Đọc CN,ĐT - 5 - 6 em đọc - Các nhóm cùng luyện đọc - Thi đọc - Nghe và nhận xét nhóm bạn - Cả lớp tham gia trả lời câu hỏi - Tìm bông hoa Niềm Vui để đem vào bệnh viện cho bố - Theo nội quy của trường không ai được ngắt hoa trong vườn. - Em hãy hái thêm hai bông hoa nữa - Thương bố, tôn trọng nội quy, thật thà. - 2 - 3 nhóm thi đọc - 1 em nhắc lại - Theo dõi Bổ sung: Thứ ba ngày 3 tháng 12 năm 2013 Thể dục Bài 25 : Ôn trß ch¬i “Nhãm ba nhãm b¶y” I. Môc tiªu : 1. KiÕn thøc : - Ôn trò chơi Nhóm 3 nhóm 7. 2. KÜ n¨ng : - Yêu cầu biết cách chơi và tham gia ®­îc vµo trß ch¬i. 3. Thaùi ñoä: - HS tù gi¸c, tÝch cùc häc tËp, cã t¸cphong nhanh nhÑn, kØ luËt. II. §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn : Địa điểm : Sân trường . 1 còi III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp: TG Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 4’ 16’ 10’ 5’ 1.Mở đầu 2.Cơ bản: a.Ôn bài thể dục phát triển chung: b.Trò chơi: Nhóm 3 nhóm 7 3.Kết thúc: - GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Khởi động - Thành vòng tròn đi thường...bước Thôi Kiểm tra bài cũ : 4 HS Nhận xét -Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp -Giáo viên theo dõi góp ý -Nhận xét Giáo viên và HS tham gia góp ý Nhận xét Tuyên dương - Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét - Hệ thống bài học và nhận xét giờ học - Về nhà ôn 8 động tác TD đã học HS đứng tại chỗ vổ tay và hát - HS chạy một vòng trên sân tập - Các tổ tổ chức luyện tập bài thể dục *Các tổ trình diễn bài thể dục - HS ch¬i trß ch¬i - Thả lỏng : - HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát Thứ ba ngày 3 tháng 12 năm 2013 To¸n Tiết 62: 34 - 8 I.Môc tiªu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 34 – 8. - Biết tìm số hạng chưa biết của 1 tổng, tìm số bị trừ. 2. Kĩ năng : HS vận dụng kiến thức đã học vào làm tính và giải toán. 3. Thái độ : HS có ý thức học tập tốt. * Bài tập cần làm: Bài 1,( cột 1,2,3 ). Bài 3, 4. II. §å dïng d¹y häc: Bảng từ, 3 bó 1 chục que tính và 4 que tính rời; - Bảng phụ để HS giải BT3. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu : TG Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 5’ 2’ 15’ 18’ 5’ 1. Bài cũ 2. Bài mới a)Gtb b)Tổ chức cho HS tự tìm kết quả của phép trừ c)HD làm bài tập 3. Củng cố - Dặn dò - Gọi HS đọc bảng 14 trừ đi một số - Gọi HS lên làm : 14 - 7 14 - 9 - Nhận xét,ghi điểm - GT, ghi đầu bài: 34 - 8 - Gi¸o viªn nªu bµi to¸n: + Có 34 que tính lấy đi 8 que tính, còn lại mấy que tính? - §Ó biÕt cßn l¹i bao nhiªu que tÝnh ta lµm phÐp tÝnh g×? - Cho HS thao tác trên que tính: - Em t×m ra kÕt qu¶ lµ bao nhiªu? - Gäi Häc sinh nªu c¸ch lÊy -HD HS tự đặt phép trừ 34 - 8 theo cột dọc rồi -HD HS trừ từ phải sang trái như bài học, vừa nói vừa viết - 34 8 26 Bài 1: - Cho HS làm bài vào bảng con - Nhận xét, sửa sai Bài 3: - Đọc đề, HD HS làm bài - Bài toán cho biết gì ? - Bài toán hỏi gì ? - Chấm, chữa bài - Gọi HS đọc bảng trừ (14 trừ đi một số) - Nhận xét tiết học -2 em đọc -1 em lên làm -Nhắc lại đầu bài - L¾ng nghe - Lµm phÐp tÝnh trõ lÊy 34 - 8 - Thao tác trên que tính - Cßn 26 que tÝnh - 2 - 3 em nªu - Theo dõi và tham gia trả lời - Chú ý và làm theo sự HD của GV - 1 em lên đặt tính, lớp nhận xét -1 em nhắc lại cách thực hiện - HS nªu yªu cÇu cña bµi - HS lµm bµi trªn b¶ng líp, c¶ líp lµm b¶ng con - 1 em đọc lại đề bài, tóm tắt bằng sơ đồ đọan thẳng Nhà Hà nuôi 34 con, nhà Ly nuôi ít hơn nhà Hà 9 con - Nhà Ly nuôi mấy con ? - 1 em lên bảng, lớp làm bài vào vở Bµi gi¶i Nhµ b¹n Ly nu«i sè con gµ lµ : 34 – 9 = 25 (con ) §¸p sè : 25 con gµ - 2 em - Theo dõi Bổ sung : ChÝnh t¶ Tiết 25: B«ng hoa niÒm vui I.Môc tiªu: 1. Kiến thức: - Chép lại chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn lời nói của nhân vật. - Làm được BT2, BT3 a/b 2. Kĩ năng : Rèn kĩ năng nghe viết và trình bày chính xác một đoạn văn. 3. Thái độ : - HS cã ý thøc rÌn ch÷ gi÷ vë. II. §å dïng d¹y häc : - Bảng phụ chép sẵn đoạn văn cần chép và bài tập. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu : TG Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 3’ 1’ 15’ 15’ 5' 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài b. Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép. c. Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập thể. 3. Củng cố dặn dò: - Gọi 3 em lên bảng viết những tiếng bắt đầu bằng d, r, gi. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương . -Giíi thiÖu vµ ghi ®Çu bµi lªn b¶ng. - Đọc đoạn chép trên bảng. - Đoạn này có mấy câu? - Cô giáo cho phép Chi hái thêm 2 bông nữa cho những ai? Vì sao? - Những chữ nào trong bài được viết hoa? - Đoạn văn có những dấu gì èKết luận : Trước lời cô giáo phải có dấu gạch ngang, cuối câu phải có dấu chấm. - Học sinh viết vào bảng con, 3 em lên bảng viết - Yêu cầu học sinh đọc những từ khó - Nhận xét uốn nắn . - Yêu cầu học sinh nhìn bảng tự chép vào vở. - Theo dõi nhắc nhở. - Đọc bài cho học sinh soát lỗi. - Chấm 1 số bài nhận xét tuyên dương. *Bài 2: - Gäi HS đọc yêu cầu của bài. - Yêu cầu học sinh làm theo nhóm. - Nhận xét, tuyên dương những nhóm làm nhanh làm đúng. *Bài 3: - Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu của bài. - Chia thành 2 nhóm mỗi bên đặt 1 câu. - Nhận xét bài làm của học sinh. - Nhận xét tiết học, tuyên dương 1 số em. - Về viết lại những lỗi chính tả. - 3 HS lên bảng viết, lớp viết vào vở nháp - 2 HS nhắc lại tên bài - Nhìn bảng đọc lại. - 3 câu. - Trả lời - Những chữ đầu câu và tên riêng nhân vật, bông hoa. - Gạch ngang, dấu chấm, dấu phÈy, dấu chấm than. - Hãy hái, nữa, trái tim, dạy dỗ, hiếu thảo - Tự chép bài. - Tự soát lỗi. - Xem bài viết đẹp. - 1 học sinh đọc. - 4 nhóm. Viết vào tờ giấy lên trình bày. - 1 em đọc. - Đặt câu nối tiếp. - Làm câu a vào vở. - L¾ng nghe Bổ sung : Tù nhiªn vµ x· héi Tiết 13: Gi÷ s¹ch m«i tr­êng xung quanh nhµ ë I.Môc tiªu: 1. Kiến thức : Nêu được một số việc cần làm để giữ vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở. 2. Kĩ năng: - Biết tham gia làm vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở. - Biết được lợi ích của việc giữ vệ sinh môi trường. 3. Thái độ : Có trách nhiệm thực hiện giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở. II. §å dïng d¹y häc : - Phiếu bài tập, phần thưởng, các câu hỏi. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu : TG Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 5' 27' 3' 1. Bài cũ 2. Bài mới a.Gtb b.C¸c ho¹t ®éng * Hoạt động 1:Làm việc với SGK. * Hoạt động 2: Thảo luận nhóm c.Thực hành * Hoạt động 3:Thi ai ứng xử nhanh 3. Củng cố - Dặn dò: - Chúng ta nhiễm giun theo đường nào? - Tác hại khi bị nhiễm gium? - Em làm gì để phòng bệnh giun? - Nêu tên các bài đã học về chủ đề con người và sức khoẻ. - Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập chủ đề trên. -Yêu cầu :Thảo luận nhóm để chỉ ra trong các bức tranh từ 1 – 5, mọi người đang làm gì? Làm thế nhằm mục đích gì? - Yêu cầu :Trình bày kết quả theo từng hình - GV hỏi thêm : - Hãy cho cô biết, mọi người trong bức tranh sống ở vùng hoặc nơi nào ? -GV chốt kiến thức: Như vậy, mọi người dân dù sống ở đâu cũng đều phải biết giữ gìn môi trường xung quanh sạch sẽ. - GV yêu cầu các nhóm thảo luận: Để môi trường xung quanh nhà bạn sạch sẽ, bạn đã làm gì? Yêu cầu các nhóm HS trình bày ý kiến . GV chốt kiến thức: Để giữ sạch môi trường xung quanh, các em có thể làm rất nhiều việc các công việc đó tùy theo sức của mình và phụ thuộc vào điều kiện sống cụ thể của mình. §ưa ra 1, 2 tình huống. Yêu cầu các nhóm thảo luận, đưa ra cách giải quyết . Tình huống đưa ra : Bạn Hà vừa quét rác xong, bác hàng xóm lại vứt rác ngay trước cửa nhà. Bạn góp ý kiến thì bác nói: “Bác vứt rác ra trước cửa nhà bác, chứ có vứt ra cửa nhà cháu đâu”. Nếu em là Hà thì em sẽ nói hoặc làm gì khi đó? - Nhận xét, tuyên dương. - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị: Gia đình. 2-3 em trả lời - HS nêu. - HS thảo luận nhóm . - Đại diện 5 nhóm nhanh nhất sẽ lên trình bày kết quả theo lần lượt 5 hình. -HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi. - HS đọc ghi nhớ . - 1, 2 HS nhắc lại ý chính . Các nhóm HS thảo luận : Hình thức thảo luận :Mỗi nhóm chuẩn bị trước 1 tờ giấy A4, các thành viên lần lượt ghi vào giấy một việc làm để giữ sạch môi trường xung quanh . - Các nhóm HS cử đại diện trình bày kết quả thảo luận - HS nghe và ghi nhớ . - Các nhóm nghe tình huống - Thảo luận, đưa ra cách giải quyết. (Hình thức trả lời: Đóng vai, trả lời trực tiếp ) - HS cả lớp sẽ nhận xét xem cách trả lời của nhóm nào hay nhất . Bổ sung: Thứ tư ngày 4 tháng 12 năm 2013 To¸n Tiết 63 : 54 - 18 I.Môc tiªu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 dạng 54 – 18. - Biết giải bài toán về ít hơn với các số có kèm đơn vị đo dm - Biết vẽ hình tam giác cho sẵn 3 đỉnh 2. Kĩ năng : Rèn kĩ năng vận dụng cách tính trừ dạng 54 – 18 vào thực hành làm tính và giải toán. 3. Thái độ : HS có ý thức học tập tốt. * Bài tập cần làm: Bài 1(a), Bài 2 ( a, b ). Bài 3, 4. II. §å dïng d¹y häc: - GV Que tính, bảng gài. - HS : 5 bó 1 chục que tính và 4 que tính rời III.C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu : TG Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 5’ 1’ 10’ 15’ 4’ 1. Bài cũ 2. Bài mới a)Gtb b)Tổ chức cho HS tự tìm kết quả của phép trừ 54 - 18. c)HD làm bài tập 3. Củng cố - Dặn dò - Gọi HS đọc bảng trừ (14 trừ đi một số) - Gọi HS lªn bảng làm bài tập 71 - 8 91 - 4 - Nhận xét,ghi điểm - GT, ghi đầu bài: 54 - 18 - Gi¸o viªn nªu bµi to¸n: + Có 54 que tính lấy đi 18 que tính, còn lại bao nhiªu que tính? - §Ó biÕt cßn l¹i bao nhiªu que tÝnh ta lµm phÐp tÝnh g×? - Cho HS thao tác trên que tính: - Em t×m ra kÕt qu¶ lµ bao nhiªu? - Gäi Häc sinh nªu c¸ch lÊy - Gọi HS lên bảng đặt tính dọc và thực hiện 36 Bài 1: - Ghi bảng, gọi HS lên bảng làm bài (vừa nêu cách thực hiệnvừa ghi kết quả) - Nhận xét, sửa sai Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu của bài HD và cho HS làm bài vào bảng con - Nhận xét, sửa sai Bài 3: - Gọi HS đọc đề - HD và cho HS làm bài vào vở - Chấm, chữa bài Bài 4: - HDvà cho HS vẽ vào vở - Theo dõi, giúp đỡ những HS còn lúng túng - Nhận xét - Gọi HS đọc bảng trừ (14 trừ đi một số) - Nhận xét tiết học. - Dặn dò HS ôn lại bài. -2 em đọc -2 em lên bảng làm bài -Lớp làm vào bảng con -Nhắc lại đầu bài - L¾ng nghe - Lµm phÐp tÝnh trõ lÊy 54 - 18 - Thao tác trên que tính - Cßn 36 que tÝnh - 1 em nªu c¸ch ®Æt tÝnh - 2 - 3 em nhắc lại cách thực hiện -Một số em tham gia làm bài, lớp làm vào bảng con 57 7 45 49 16 - 1 em - Cả lớp làm bài vào bảng con a) 74 và 47 b) 64 và 28 37 36 - HS ®äc ®Ò bµi, ph©n tÝch ®Ò. - 2 em lªn b¶ng lµm. C¶ líp lµm vµo b¶ng con 34dm Màu xanh : Màu tím : 15dm ?dm - Lớp làm bài vào vở. 1 HS lªn b¶ng lµm. - Vẽ hình theo mẫu như SGK vào vở - 2 em -Theo dõi Bổ sung : KÓ chuyÖn Tiết 13 : Bông hoa Niềm Vui I. Môc tiªu : 1. Reøn kó naêng noùi: - Bieát keå ñoaïn ñaàu cuûa caâu chuyeän “Boâng hoa Nieàm vui theo 2 caùch: Theo trình töï caâu chuyeän vaø thay ñoåi moät phaàn trình töï caâu chuyeän (BT1) Döïa theo tranh minh hoaï keå laïi ñöôïc noäi dung ñoaïn 2, 3 (BT2; keå ñöôïc ñoaïn cuoái cuûa caâu chuyeän (BT3) 2. Reøn kó naêng nghe: Coù khaû naêng theo doõi baïn keå. Nhaän xeùt – ñaùnh giaù lôøi keå cuûa baïn, keå tieáp ñöôïc lôøi keå cuûa baïn. 3. Thaùi ñoä: Thích nghe keå chuyeän vaø keå chuyeän cho ngöôøi khaùc nghe. II. §å dïng d¹y häc: - Tranh minh hoạ trong SGK III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc TG Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 5’ 2’ 23’ 5’ 1. Bài cũ 2. Bài mới a)Gtb b)HD kể chuyÖn 3. Củng cố - Dặn dò - Gọi HS kể câu chuyện : Sự tích cây vũ sữa - Nhận xét,ghi điểm GT và ghi đầu bài: Sự tích cây vũ sữa Kể từng đoạn ( cá nhân ) * Kể đoạn mở đầu theo trình tự câu chuyện * Kể từng đoạn 2,3 theo tranh - Cho HS quan sát vào các tranh,nêu ý chính được diễn tả trong từng tranh - HD HS kể - Nếu HS lúng túng, GV nêu câu hỏi gợi ý. * HD HS kể lại đoạn cuối * Kể chuyện trong nhóm: yêu cầu HS kể từng đoạn trong nhóm. * Kể chuyện trước lớp: - Cho các nhóm cử đại diện thi kể trước lớp - Nhận xét từng em *Kể toàn bộ câu chuyện: - Gọi đại diện các bạn cùng đối tượng từng nhóm thi kể từng đoạn. - Gọi đại diện các nhóm thi kể, mỗi em kể một đoạn - Cho HS thi kể toàn bộ câu chuyện. - Cùng HS nhận xét, bình chọn người kể hay nhất tuyên dương. - Bạn Chi được cô giáo khen là cô bé như thế nào? - Nhận xét tiết học - Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe. - 2 em lên kể - Lớp lắng nghe - Nhắc lại đầu bài - 1,2 em kể - Quan sát - 3,4 em kể - 2,3 em kể - Các bạn trong nhóm nối tiếp nhau kể từng đoạn câu chuyện - Đại diện các nhóm nối tiếp nhau thi kể từng đoạn - Đại diện các bạn trong nhóm thi kể - Đại diện 4 nhóm thi kể 4 đoạn - 2 - 3 em thi kể toàn chuyện - Nghe, nhận xét bạn kể - 2 em trả lời - Theo dõi Bổ sung : TËp ®äc Tiết 39 : Quà của bè I.Môc tiªu: 1.Reøn kó naêng ñoïc thaønh tieáng: - Ñoïc ñuùng roõ raøng toaøn baøi. Biết ngắt nghỉ hơi đúng ở những câu văn có nhiều dấu câu. 2. Rèn kĩ năng đọc hiểu: - Hiểu ND: Tình cảm yêu thương của người bố qua những món quà đơn sơ dành cho con. (Trả lời được CH trong SGK) 3. Thái độ : - HS có ý thức học tập tốt. II. §å dïng d¹y häc: - Tranh minh hoạ bài học - Bảng phụ ghi một số câu để HD HS luyện đọc III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: TG Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 5’ 1’ 12’ 10’ 7’ 5’ 1. Bài cũ 2. Bài mới a)Gtb b)Luyện đọc c) Tìm hiểu bài d)Luyện đọc bài 3. Củng cố - Dặn dò - Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi bài “Bông hoa Niềm Vui” - Nhận xét, ghi điểm Giới thiệu,ghi đầu bài:Qùa của bố - Đọc mẫu toàn bài - HD cách đọc - Cho HS đọc từng câu - Kết hợp rút từ khó, hướng dẫn đọc đúng - Đọc từng đoạn trước lớp:Y/C HS đọc từng đoạn trong bài - Đọc trong nhóm - Thi đọc giữa các nhóm - Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt - Nêu từng câu hỏi, HD HS trả lời, kết hợp rút từ và giảng nghĩa - Qùa của bố đi câu về có những gì? - Qùa của bố đi cắt tóc về có những gì? - Những câu nào, từ nào cho ta thấy các con rất thích những món quà của bố? - Tổ chức cho HS đọc - Nhận xét, tuyên dương bạn đọc tốt - Những món quà người khác tặng cho mình dù nhỏ nhưng chứa đầy tình cảm nên chúng ta phải biết quý trọng những món quà đó. - Nhận xét tiết học - Nhắc HS về nhà đọc lại bài - 2 em lên bảng đọc bài - Nhắc lại đầu bài - 1 em đọc lại - Đọc một câu nối tiếp đến hết lớp - Đọc CN,ĐT - Nối tiếp nhau đọc từng đoạn - Các nhóm cùng luyện đọc - Mỗi nhóm đọc một đoạn. - Nhận xét nhóm bạn - Tham gia phát biểu - Cà cuống, niềng niễng, hoa sen đỏ, nhị sen xanh, cá sộp, cá chuối. - Con xập xành, con muỗng, những con dế đực cánh xoăn. - Hấp dẫn nhất làQùa của bố làm anh em tôi giàu quá. - Nhiều HS nối tiếp nhau đọc 1 đoạn trong bài. - Theo dõi - L¾ng nghe Bổ sung : Thứ năm ngày 5 tháng 12 năm 2013 Thể dục Bài 26 : *§iÓm sè 1-2, 1-2, theo ®éi h×nh vßng trßn * Trß ch¬i “BÞt m¾t b¾t dª” I.Môc tiªu: 1. KiÕn thøc : - ¤n điểm số 1-2,1-2,theo đội hình vòng tròn. - Ôn trò chơi Bịt mắt bắt dê. 2. KÜ n¨ng : Yêu cầu điểm đúng số,rõ ràng,trật tự. biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tương đốichủ động. 3.Thaùi ñoä: HS tù gi¸c, tÝch cùc häc tËp, cã t¸cphong nhanh nhÑn, kØ luËt. II , §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn : Địa điểm : Sân trường . 1 còi III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp : TG Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 4’ 26’ 5’ 1. Mở đầu: 2. Cơ bản : 3. Kết thúc: GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS đứng tại chỗ vổ tay và hát Khởi động HS chạy một vòng trên sân tập Thành vòng tròn đi thường...bước Thôi Ôn bài TD phát triển chung Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp Kiểm tra bài cũ : 4 hs Nhận xét a.Điểm số 1-2,1-2,theo vòng tròn Từng tổ(cả lớp) theo 1-2,1-2,..điểm số Nhận xét b.Trò chơi : Bịt mắt bắt dê Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét Thả lỏng : HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát Hệ thống bài học và nhận xét giờ học Về nhà ôn 8 động tác TD đã học Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV LuyÖn tõ vµ c©u Tiết 13 : Từ ngữ về công việc gia đình . Câu kiểu ai làm gì? I.Môc tiªu: 1. Kiến thức: - Nêu được một số từ ngữ chỉ công việc gia đình (BT1) - Tìm được các bộ phận câu trả lời cho từng câu hỏi Ai?, Làm gì? (BT2); biết chọn các từ cho sẵn để sắp xếp thành câu kiểu Ai là gì? (BT3) 2. Kĩ năng : - Rèn kĩ năng tìm từ, và sắp xếp những từ đã cho thành câu. 3. Thái độ : HS yêu thích môn học, có ý thức học tập tốt. II. §å dïng d¹y häc : - Bảng phụ viết 4 câu văn ở BT2 - Bút dạ,giấy khổ to kẻ sơ đồ mẫu câu Ai làm gì? Để HS làmBT3 III.C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu : TG Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 5’ 2’ 28’ 5’ 1. Bài cũ 2. Bài mới a) Gtb b. HD làm BT 3. Củng cố - Dặn dò - Gọi 2 HS lên làm BT1,BT3 tiết LTVC tuần 12 - Nhận xét,ghi điểm .GT và ghi đầu bài: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về công việc gia đình .Câu kiểu Ai là gì? Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu - Cho HS làm bài - Mời một số HS viết lên bảng - Nhận xét, sửa chữa Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu , đọc cả mẫu - Nêu cách cánh làm và gọi HS lên bảng làm - Nhận xét, sửa chữa Bài 3: - Nêu yêu cầu - Mời HS phân tích mẫu, GV HD cách làm Gọi HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở - Chấm, chữa bài + Hãy nêu những công việc trong gia đình mà em đã làm ? + Đặt 2 câu theo mẫu Ai làm gì? - Nhận xét tiết học - Về nhà ôn lại bài -2 em lên bảng, mỗi em làm 1 bài tập miệng - Nhắc lại đầu bài - 1 em đọc yêu cầu - Lần lượt từng cặp kể tên những việc em đã làm ở nhà giúp cha mẹ - 2 em lên viết bảng những từ chỉ tên những việc em đã làm giúp cha mẹ: quét nhà, rửa chén, - 1 em đọc - 3 em lên bảng làm bài, lớp làm bài vào vở Cây xoà cành ôm cậu bé. Em học thuộc đoạn thơ. Em làm ba bài tập toán. - 1 em nhắc lại - 1 em phân tích mẫu - 1 em lên bảng ,lớp làm bài vào vở Ai Làm gì? Em quét dọn nhà cửa. Chị em giặt quần áo. - 2 em nhắc lại - Em đang nhặt rau giúp mẹ. - Mẹ em đang khâu vá quần áo. - Theo dõi Bổ sung : ChÝnh t¶ (Nghe-viết) Tiết 26.: Quà của bố I.Môc tiªu: 1. Kiến thức : - Chép lại chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn lời nói của nhân vật. - Làm được BT2, BT3 a/b 2. Kĩ năng : Rèn kĩ năng nghe – viết chính xác, trình bày đúng một đoạn chính tả. 3. Thái độ : HS có ý thức rèn chữ giữ vở . II. §å dïng d¹y häc : - Bảng phụ viết sẵn bài chính tả, viết sẵn nội dung các bài tập . III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc TG Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 4’ 1’ 18’ 8’ 4’ 1. Bài cũ 2. Bài mới a) Gtb b) HD viết chính tả c)HD làm bài tập 3. Củng cố - Dặn dò - Gọi HS lên bảng viết : yếu ớt, kiến đen, khuyên bảo. - Nhận xét, ghi điểm - GT, ghi đầu bài: Qùa của bố * Ghi nhớ nội dung đoạn viết - Đọc toàn bài chính tả + Qùa của bố đi câu về có những gì? *HD cách trình bày + Bài chính tả có mấy câu? + Câu nào có dấu hai chấm? - Rút các từ khó, hướng dẫn HS viết đúng: cà cuỗng, niềng niễng, nhộn nhạo, quẫy, toé nước,... *Viết bài - Đọc cho HS viết bài vào vở *Soát lỗi - Treo bảng viết sẵn bài chính tả, yêu cầu HS dò bài, sửa lỗi *Chấm bài, sửa lỗi Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu - Cho HS làm vào bảng con - Kiểm tra, sửa chữa Bài 3: a) - Gọi HS nêu yêu cầu - Hướng dẫn, cho HS làm bài vào vở - Chấm, chữa bài - Tóm lại nội dung bài học - Nhận xét tiết học - 2 em lên bảng viết - Lớp viết vào bảng con - Nhắc lại đầu bài - 2 em đọc lại + Cà cuống, niềng niễng, hoa sen, nhị sen, cá sộp, cá chuối. + Có 4 câu + Câu 2 - Cả lớp viết vào bảng con - Cả lớp viết bài vào vở - Nhìn bảng dò bài, sửa lỗi - 2 em - Cả lớp làm vào bảng con: - câu chuyện, yên lặng, viên gạch, luyện tập - 2 em - Lớp làm vào vở, 1 HS lên bảng làm - Luỹ, vải, nhãn -Theo dõi Bổ sung : To¸n Tiết 64 : LuyÖn tËp I.Môc tiªu : 1. Kiến thức : - Thuộc bảng 14 trừ đi một số. - Thực hiện được phép trừ dạng 54 - 18. - Tìm số bị trừ hoặc tìm số hạng chưa biết. - Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 54 - 18. - Bài 1, bài 2 (cột 1, 3), bài 3 (a), bài 4 2. Kĩ năng : Rèn kĩ năng vận dụng bảng trừ đã học vào làm tính và giải toán. 3. Thái đọ : HS có ý thức học tập tốt. II. §å dïng d¹y häc : - Bảng phụ để HS giải BT4 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: TG Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 5’ 2’ 28’ 5’ 1. Bài cũ 2. Bài mới a)Gtb b)HD làm bài 3. Củng cố - Dặn dò - Gọi HS lên bảng làm bài tập 94 - 4 - Nhận xét, ghi điểm GT, ghi đầu bài: Luyện tập Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu - Ghi bảng, yêu cầu HS tính nhẩm rồi nêu kết quả - Nhận xét, sửa chữa Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu - Cho HS làm bài - Kiểm tra kết quả đồng thời kiểm tra cách thực hiện bằng cách gọi HS nêu cách thực hiện Bài 3: - Gọi HS nêu yêu cầu - Cho HS nhắc lại cách tìm số bị trừ cách tìm số hạng - Gọi HS lên bảng làm bài - Nhận xét, sửa bài Bài 4: - Đọc đề - HD và cho HS làm bài vào vở - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? -Theo dõi, giúp đỡ HS yếu - Chấm, chữa bài - Gọi HS đọc bảng trừ 14 trừ đi một số - Nhận xét tiết học - Về nhà ôn lại bài và làm bài ở vở BT. - 2 em lên bảng - Lớp làm vào bảng con - Nhắc lại đầu bài - 1 em - Nhiều em tham gia nêu kết quả, các bạn khác nhận xét 14 – 5 = 9 14 – 7 = 7 14 - 6 = 8 14 – 8 = 6 - 1em - 3 em lên bảng làm, lớp làm vào bảng con - Một số em nêu cách thực hiện 37 25 34 48 - 1 em - 2 - 4 em nhắc lại - 2 em lên bảng làm, lớp làm vào bảng con: x – 24 = 34 ; x + 18 = 60 x = 34 – 2 x = 60-18 x = 34 - 24 x = 42 25 + x = 84 x = 84 – 25 x = 59 - 2 em đọc lại - Có 48 ô tô và máy bay, trong đó có 45 ôtô - Cửa hàng có mấy máy bay? - Cả lớp làm bài vào vở,1 em lên bảng làm bài - 2 - 3 em đọc - Theo dõi Bổ sung : Thứ sáu ngày 6 tháng 12 năm 2013 To¸n Tiết 65 : 15, 16, 17, 18 trõ ®i mét sè I.Môc tiªu: 1. Kiến thức : - Biết cách thực hiện các phép trừ để lập các bảng trừ: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số. 2. Kĩ năng: Vận dụng cách tính nhẩm dã học vào thực hành làm tính và giải toán. 3. Thái độ : HS có ý thức học tập tốt. * Bµi tËp cÇn lµm: Bài 1 II. §å dïng d¹y häc : - 1 bó 1 chục que tính và 8 que tính rời; 2 bảng phụ ghi nội dung BT2. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc TG Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 5’ 2’ 13’ 12’ 3’ 1. Bài cũ 2. Bài mới a) Gtb b)HD HS lập các bảng trừ c) HS HS làm bài tập 3. Củng cố - Dặn dò - Gọi HS lên bảng làm bài 84 - 47 30 - 6 62 - 28 - Nhận xét,ghi điểm GT và ghi đầu bài: 15,16,17,18 trừ đi một số - HD HS cách lập một bảng trừ , sau đó HS tự lập các bảng trừ còn lại. - Cho HS thao tác trên 1 bó 1 chục que tính và 5 que tính rời để lần lượt tìm kết quả phép trừ trong bảng 15 trừ đi một số. Ghi bảng các phép trừ - Cho HS đọc thuộc bảng trừ - Cho HS chuẩn bị đúng 16 que tính để tiếp tục lập bảng trừ 17 trừ đi một số. - Cho HS thao tác trên các que tính để lập bảng 17 trừ đi một số, 18 trừ đi một số. Bài 1:Tính: - Cho HS tự làm rồi tự kiểm tra chéo - Bao quát lớp, nhận xét - Cho HS đọc bảng trừ (15,16, 17, 18 trừ đi một số) - Nhận xét tiết học -Về nhà học thuộc các bảng trừ và làm bài tập trong vở BT - 3 em lên bảng - Lớp làm bài vào bảng con - Nhắc lại đầu bài - Quan sát, làm theo sự HD của GV - Cả lớp cùng thao tác trên que tính. - Đọc CN, ĐT - Cả lớp cùng thực hiện - Cả lớp thao tác trên que tính - Cả lớp làm bài vào vở 15 15 ... 16 16 18 - 8 - 9 - 9 - 7 - 9 7 6 7 9 9 - 2 - 3 em - Theo dõi Bổ sung: TËp lµm v¨n Tiết 13 : KÓ vÒ gia ®×nh I.Môc tiªu: 1. Kiến thức - Biết kể về gia đình của mình theo gợi ý cho trước (BT1) - Viết được một đoạn văn ngắn (từ 3 – 5 câu) theo nội dung BT 1 2. Kĩ năng : Rèn kĩ năng nói và viết đoạn văn kể về gia đình mình. 3.Thái độ : - HS biết thương yêu những người trong gia đình. II. §å dïng d¹y häc : - Bảng phụ chép sẵn gợi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an theo Tuan Lop 2 Giao an Tuan 13 Lop 2_12464628.doc
Tài liệu liên quan