Giáo án các môn khối 5 - Trường TH Dang Kang I - Tuần 10 năm 2017

ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ 1

I) Muïc tieâu:

 Heä thoáng laïi kieán thöùc ñaõ hoïc töø tuaàn 1 ñeán tuaàn 7

 Cuûng coá laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc veà aâm

 Reøn cho hoïc sinh kyõ naêng nhaän bieát, ñoïc trôn , nhanh caùc aâm vaàn ñaõ hoïc 1 caùch troâi chaûy

 Vieát ñuùng caùc töø , tieáng, vieát ñuùng ñoä cao, lieàn maïch, ñuùng khoaûng caùch töø tieáng

 Yeâu thích ngoân ngöõ tieáng vieät

 Töï tin trong giao tieáp

II) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:

 

doc21 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 07/12/2018 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn khối 5 - Trường TH Dang Kang I - Tuần 10 năm 2017, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV Hoạt động của HS I/ Bài cũ - Đọc viết từ ứng dụng, câu ứng dụng của bài eo ao - Nhận xét và ghi điểm II/ Bài mới 1. Giới thiệu bài - Giới thiệu bài, đọc mẫu au âu 2. Dạy vần a) Nhận diện vần au - Ghi bảng au - Vần au được tạo nên từ a và u + So sánh au với ao b) Đánh vần - Đánh vần mẫu Tìm và gắn trên bảng cài vần au Thêm âm c vào trước vần au để có tiếng mới - Ghi bảng "cau" - Đánh vần, đọc trơn mẫu - Chỉ trên bảng lớp - Giới thiệu từ khoá "cây cau" - Chỉ bảng * Vần âu (Quy trình tương tự) Vần âu được tạo nên từ âm â và u So sánh vần âu với vần au Thêm âm c vào trước vần âu và dấu huyền trên vần âu để có tiếng mới c) Hướng dẫn viết - Vừa viết mẫu vừa hd quy trình viết: Theo dõi nhận xét d) Đọc tiếng ứng dụng GV Viết từ ứng dụng lên bảng - Giải nghĩa từ - Đọc mẫu Cho HS tìm tiếng, từ mới TIẾT 2 3. Luyện tập a) Luyện đọc *Luyện đọc bài trên bảng - Sửa phát âm cho HS - Nhận xét và bổ sung * Luyện đọc câu ứng dụng Yêu cầu HS quan sát tranh và nêu nhận xét - Giới thiệu câu ứng dụng - Chỉ bảng - Đọc mẫu b) Luyện viết GV nêu yêu cầu luyện viết và hướng dẫn cách viết - Theo dõi nhắc nhở HS c) Luyện nói - Nêu câu hỏi gợi ý: Trong tranh vẽ gi? Người bà đang làm gì? Hai cháu đang làm gì? Trong gia đình em ai là người nhiều tuổi nhất? 4. Củng cố dặn dò Cho HS đọc lại toàn bài Dặn dò: HS về nhà đọc lại bài, chuẩn bị bài sau Nhận xét giờ học - Lên bảng thực hiện y/c - Đọc đồng thanh theo - Nêu sự giống và khác nhau HS thao tác trên bảng cài - Đánh vần, ghép vần - Phân tích tiếng "cau" - Ghép tiếng "cau"đánh vần, đọc trơn - Đọc theo - Phát âm cá nhân, nhóm, ĐT - Đọc vần,tiếng khoá, từ khoá HS nêu điểm giống và khác nhau Thao tác trên bảng cài - Viết bảng con - Tự đọc và phát hiện tiếng mới -Đọc cá nhân, đồng thanh HS tìm và nêu -Đọc cá nhân, đồng thanh - Nhận xét tranh Tự đọc và phát hiện tiếng mới Đọc cá nhân, đồng thanh - Tập viết: au âu cây cau cái cầu trong vở tập viết - Đọc: Bà cháu Quan sát tranh và dựa vào thực tế để trả lời câu hỏi Một số HS luyện nói trước lớp Đọc cá nhân, đồng thanh *************************************************** Thư viện Cùng đọc ********************************************** Tiết 4 : Đạo đức: LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ, NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ (T.2) A/ Yêu cầu: - HS hiểu được : Biết yêu quý anh chị em trong gia đình Biết cư xử lễ phép với anh chị , nhường nhịn em nhỏ trong cuộc sống hằng ngày Biết phân biệt các hành vi , viịec làm phù hợp và chưa phù hợp và chưa phù hợp, về lễ phép với anh chị nhường nhịn em nhỏ B/Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS I/Bài cũ: - Anh chị em trong một gia đình thì cần đối xử với nhau như thế nào? -GV nhận xét-đánh giá II/ Bài mới: Giới thiệu bài Hoạt động 1: Làm bài tập 3 Hướng dẫn HS quan sát tranh và nêu được nội dunh tranh sau đó biét được những việc nào nên làm và những việc nào không nên làm và nối cho phù hợp + Nối các bức tranh với "nên" hoặc "không nên" - Kết luận: T1: Nói với “không nên” vì anh không cho em chơi chung T2:Nối với “nên “vì anh đã biết hướng dẫn em học ...... Hoạt động 2: Đóng vai theo tình huống bài tập 2 GV giao nhiệm vụ cho các nhóm - Kết luận: Là anh chị , cần phải nhường nhịn em nhỏ. Là em cần phải lễ phép , vâng lời anh chị Hoạt động 3: HS tự liên hệ hoặc kể các tấm gương về lễ phép vơi anh chị , nhường nhịn em nhỏ - Khen ngợi những HS có việc làm tốt III/ Kết luận dặn dò - Cho HS đọc câu ghi nhớ - Dặn dò HS nhớ thực hiện theo bài học , chuẩn bị bài sau Nhận xét giờ học -HS trả lời - Từng nhóm đôi trao đổi về nội dung , nhận biết được việc làm nào nên làm và việc làm nào khômg nên làm để nối cho phù hợp - Một số HS trả lời trước lớp Chú ý lắng nghe để thấy được việc làm nào tốt việc làm nào không tốt - Các nhóm th.ảo luận cách đóng vai - Lên đóng vai theo tình huống Chú ý lắng nghe - Tự liên hệ hoặc kể những tấm gương về lễ phép với anh chị và nhường nhịn em nhỏ - Đọc hai câu cuối bài ******************************************************** Thöù ba, ngaøy 31 thaùng 10 naêm 2017 Tiết 1: Toán LUYỆN TẬP A/Yêu cầu: - Biết làm tính trừ trong phạm vi 3 - Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ - Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép trừ Bài tập 1 (cột 2,3 ) bài 2 , bài 3 (cột 2, 3) , bài 4 các cột còn lại làm vào buổi thứ 2 B/ Hoạt động dạy học Hoạt động của GV Hoạt độngcủa HS I/ Bài cũ: Tính 3 - 1 = 2 - 1 = 3 - 2 = 1 + 1 = - Nhận xét và ghi điểm II/ Bài mới: Giới thiệu bài GVhướng dẫn HS làm bài tập Bài 1:Tính (cột 2,3 ) - Hướng dẫn tính và viết kết quả vào sau dấu = - Nhận xét và cho Hs thấy được mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ Bài 2: Số? - Hướng dẫn cách làm - Nhận xét và bổ sung Bài 3: + , - ? (cột 2,3 ) GV hướng dẫn cách làm - Theo dõi nhắc nhở thêm - Chấm bài nhận xét Bài 4:Viết phép tính thích hợp Hướng dẫn HS quan sát tranh nêu bài toán và pfép tính * các cột còn lại hướng dẫn HS làm vào buổi thứ 2 III/ Củng cố dặn dò: GV chốt lại nội dung chính của bài - Về nhà học thuộc bảng trừ xem bài sau Nhận xét giờ học - Lên bảng thực hiện - Đọc bảng trừ trong phạm vi 3 - Nêu yêu cầu - Làm bài rồi chữa bài - Nhận xét phép tính 1+2, 3-1,3-2 để thấy mqh giữa phép cộng và phép trừ - Nêu yêu cầu - Làm bài rồi đọc kết quả - Nêu yêu cầu - Làm bài rồi đổi vở chữa bài - Quan sát tranh nêu bài toán Viết phép tính thích hợp -Nêu phép tính - Đọc bảng trừ 3 ************************************ Tiết 2-3: Tiếng Việt: BÀI 40 : IU - ÊU A/ Yêu cầu: - Học sinh đọc được: iu, êu, lưỡi rìu, cái phễu từ và câu ứng dụng - Viết được: iu, êu, lưỡi rìu, cái phễu - Luyện nói theo chủ đề: “Ai chịu khó” B/ Chuẩn bị: - Tranh minh hoạ C/ Hoạt động dạy học: Hoạt độngcủa GV Hoạt động của HS I/ Bài cũ - Đọc viết từ ứng dụng, câu ứng dụng của bài au âu - Nhận xét và ghi diểm II/ Bài mới TIẾT1 1. Giới thiệu bài - Giới thiệu bài, đọc mẫu iu êu 2. Dạy vần a) Nhận diện vần ‘’ iu’’ - Ghi bảng ‘’ iu’’ - Vần ‘’ iu’’ được tạo nên từ’’ i và u + So sánh iu với au b) Đánh vần - Đánh vần mẫu Tìm và gắn trên bảng cài vần iu Thêm âm r vào trước vần iu và dấu \ trên vần iu để có tiếng mới - Ghi bảng "rìu" - Đánh vần, đọc trơn mẫu - Chỉ trên bảng lớp - Giới thiệu từ khoá "lưỡi rìu" - Chỉ bảng * Vần êu (Quy trình tương tự) Vần êu được tạo nên từ âm ê và u So sánh vần êu với vần iu Thêm âm ph vào trước vần êu và dấu ngã trên vần êu để có tiếng mới c) Hướng dẫn viết - Vừa viết mẫu vừa hd quy trình viết - Theo dõi nhận xét d) Đọc tiếng ứng dụng GV viết từ ứng dụng lên bảng - Giải nghĩa từ - Đọc mẫu Yêu cầu HS tìm tiếng từ mới TIẾT 2 3. Luyện tập a) Luyện đọc: * Luyện đọc bài trên bảng - Sửa phát âm cho HS - Nhận xét và bổ sung * Luyện đọc câu ứng dụng Yêu cầu HS quan sát tranh và nêu nhận xét - Giới thiệu câu ứng dụng - Chỉ bảng - Đọc mẫu b) Luyện viết GV nêu yêu cầu luyện viết và hướng dẫn cách trình bày - Theo dõi nhắc nhở HS c) Luyện nói - Nêu câu hỏi gợi ý: - Trong tranh vẽ những gì? _Con gà đang bị con chó đuổi , gà có phải là con chịu khó không?Tại sao? - người nông dân và con trâu ai chịu khó?Tại sao? -Con mèo có chịu khó không? Tại sao? 4. Củng cố dặn dò - Cho HS đọc lại toàn bài -Dặn dò: HS về nhà đọc lại bài, xem bài sau Nhận xét giờ học - Lên bảng thực hiện y/c - Đọc ĐT theo - Trả lời điểm giống và khác nhau - Đánh vần, ghép vần HS thao tác trên bảng cài - Phân tích tiếng "rìu" - Ghép tiếng "rìu"đánh vần, đọc trơn - Đọc theo - Phát âm cá nhân, nhóm, ĐT - Đọc vần,tiếng khoá, từ khoá HS chú ý theo dõi Hs so sánh giống u đứng sau khác i ,ê đứng đầu Thao tác trên bảng cài - Viết bảng con - Tự đọc và phát hiện tiếng mới - Đọc cá nhân, đồng thanh HS tìm và nêu - Phát âm iu, rìu, lưỡi rìu, êu, phểu, cái phểu ( cá nhân, nhóm, ĐT) - Đọc các từ ứng dụng - Quan sát tranh và nhận xét tranh - Tự đọc và phát hiện tiếng mới - Đọc cá nhân đồng thanh - Tập viết iu, êu, lưỡi rìu ,cái phểu trong vở tập viết - Đọc: Ai chịu khó Quan sát tranh và dựa vào thực tế để trả lời câu hỏi HS mở sách đọc lại toàn bài ***************************************** Tiết 4: THỂ DỤC THEÅ DUÏC REØN LUYEÄN TÖ THEÁ CÔ BAÛN I/MUÏC ÑÍCH: - OÂn moät soá ñoäng taùc Theå duïc RLTTCB ñaõ hoïc. Yeâu caàu thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc chính xaùc hôn giôø tröôùc . - Hoïc ñöùng kieãng goùt, hai tay choáng hoâng. Yeâu caàu thöïc hieän ôû möùc cô baûn ñuùng. II/ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN: - Saân tröôøng, veä sinh nôi taäp, chuaån bò coøi. III/NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP: Noäi dung Phöông phaùp - Toå chöùc lôùp I/PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: - GV nhaän lôùp, phoå bieán nhieäm vuï vaø yeâu caàu baøi hoïc. + OÂn moät soá ñoäng taùc Theå duïc RLTTCB ñaõ hoïc. + Hoïc ñöùng kieãng goùt, hai tay choáng hoâng * Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt. II/CÔ BAÛN: * OÂn phoái hôïp (ra tröôùc – dang ngang) : * OÂn phoái hôïp (ra tröôùc – leân cao cheách chöõ V ) : - OÂn phoái hôïp (hai tay dang ngang - hai tay leân cao cheách chöõ V) : - Hoïc ñöùng kieãng goùt, hai tay choáng hoâng : Chuaån bò : TTÑCB. Ñoäng taùc : Töø TTÑCB kieãng hai goùt chaân leân cao, ñoàng thôøi hai tay choáng hoâng (ngoùn tay caùi höôùng ra sau löng), thaân ngöôøi thaúng, maët höôùng veà tröôùc, khuyûu tay höôùng sang hai beân. III/KEÁT THUÙC: - Ñi thöôøng theo nhòp 2 – 4 haøng doïc treân ñòa hình töï nhieân. - GV cuøng HS heä thoáng baøi. - GV nhaän xeùt giôø hoïc vaø giao baøi taäp veà nhaø: OÂn : . Moät soá kó naêng ñoäi hình ñoäi nguõ. - Tö theá ñöùng cô baûn. - 4 haøng ngang ê x x x x x x x x x o x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Töø ñoäi hình voøng troøn sau khôûi ñoäng, GV duøng khaåu leänh cho HS quay maët vaøo taâm. - GV nhaéc laïi teân goïi vaø caùch thöïc hieän ñoäng taùc ñeå HS nhôù laïi roài ñieàu khieån caû lôùp thöïc hieän . - Sau ñoù cho caùn söï lôùp vöøa ñieàu khieån vöøa laøm maãu cho caû lôùp taäp theo. GV quan saùt, söûa caùc tö theá sai cuûa HS. GV vöøa laøm maãu, vöøa giaûi thích ñoäng taùc, sau ñoù cho HS taäp theo vôùi nhòp hoâ chaäm. Goïi moät vaøi em leân thöïc hieän laïi caùc noäi dung. - Neâu öu, khuyeát ñieåm cuûa HS. - Veà nhaø töï oân. ********************************************* Tiết 5:Mĩ thuật *********************************************** Thứ tư ngày 1 tháng 11 năm 2017 TIẾT 4: TOÁN PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4 Muïc tieâu: Giuùp cho hoïc sinh: Cuûng coá khaùi nieäm ban ñaàu veà pheùp tröø vaø moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø. Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng tröø trong phaïm vi 4 Hoïc sinh bieát laøm pheùp tröø trong phaïm vi 4. Hoïc sinh coù tính caån thaän chính xaùc khi laøm baøi Chuaån bò: Giaùo vieân: Vôû baøi taäp , saùch giaùo khoa, vaät maãu Hoïc sinh : Vôû baøi taäp, saùch giaùo khoa, boä ñoà duøng hoïc toaùn Caùc hoaït doäng daïy vaø hoïc: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Khôûi ñoäng : Daïy vaø hoïc baøi môùi: Giôùi thieäu: Pheùp tröø trong phaïm vi 4 Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu pheùp tröø trong phaïm vi 4 Giaùo vieân ñính maãu vaät Coù 4 quaû taùo, bôùt ñi 1 quaû, coøn maáy quaû? Cho hoïc sinh laäp pheùp tröø Giaùo vieân ghi baûng 4 – 1 = 3 4 – 3 = 1 Thöïc hieän töông töï ñeå laäp ñöôïc baûng tröø: 4 – 1 = 3 4 – 3 = 1 Giaùo vieân xoaù daàn caùc pheùp tính Höôùng daãn hoïc sinh nhaän bieát moái quan heä giöõa coäng vaø tröø Giaùo vieân gaén sô ñoà: 1 + 3 = 4 3 + 1 = 4 4 – 1 = 3 4 – 3 = 1 Thöïc hieän töông töï: 2 + 2 = 4 4 – 2 = 2 Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh Hoïc sinh laøm treân vôû baøi taäp Baøi 1 : Cho 1 hoïc sinh neâu yeâu caàu Löu yù: 2 coät cuoái cuøng nhaèm cuûng coá moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø Baøi 2 : Töông töï Löu yù hoïc sinh phaûi vieât caùc soá thaúng coät vôùi nhau Baøi 3 : Quan saùt tranh neâu baøi toaùn Duøng pheùp tính gì ñeå tính ñöôïc soá baïn coøn chôi? Nhaän xeùt Cuûng coá: Daën doø: Hoïc thuoäc baûng tröø trong phaïm vi 4 Chuaån bò baøi luyeän taäp Haùt Hoïc sinh quan saùt Hoïc sinh : coøn 3 quûa Hoïc sinh laäp ôû boä ñoà duøng, ñoïc: 4 – 1= 3 Hoïc sinh hoïc thuoäc baûng tröø trong phaïm vi 4 Hoïc sinh quan saùt sô ñoà vaø neâu nhaän xeùt Coù 1 chaâm troøn theâm 3 chaám troøn ñöôïc 4 chaám troøn Coù 3 theâm 1 laø 4 Coù 4 chaám troøn bôùt ñi 1 chaám troøn laø 3 chaám troøn Coù 4 bôùt 3 coøn 1 Hoïc sinh laøm baøi Hoïc sinh söûa baøi mieäng Thöïc hieän pheùp tính theo coät doïc Hoïc sinh laøm baøi Coù 4 baïn ñang chôi nhaûy daây, 1 baïn chaïy ñi, hoûi coøn maáy baïn? Tính tröø : 4 – 1 = 3 Cho hs làm bài HS về nhà học thuộc bảng trừ ******************************* Tiết 2: ÂM NHẠC ******************************* TIẾT 3,4: HỌC VẦN ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ 1 Muïc tieâu: Heä thoáng laïi kieán thöùc ñaõ hoïc töø tuaàn 1 ñeán tuaàn 7 Cuûng coá laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc veà aâm Reøn cho hoïc sinh kyõ naêng nhaän bieát, ñoïc trôn , nhanh caùc aâm vaàn ñaõ hoïc 1 caùch troâi chaûy Vieát ñuùng caùc töø , tieáng, vieát ñuùng ñoä cao, lieàn maïch, ñuùng khoaûng caùch töø tieáng Yeâu thích ngoân ngöõ tieáng vieät Töï tin trong giao tieáp Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Oån ñònh: Baøi môùi: Hoaït ñoäng1: Oân caùc aâm caùc vaàn ñaõ hoïc Cho hoïc sinh neâu caùc aâm vaàn ñaõ ñöôïc hoïc Giaùo vieân ghi baûng Hoaït ñoäng 2: Luyeän ñoïc caùc töø, caâu Giaùo vieân ghi baûng, hoïc sinh ñoïc Tieáng: meï nghe nghæ gia traû xe Töø: y só giaõ gioø nghó ngôïi ngheù ngoï dìu dòu naáu böõa Caâu: : Xe boø chôû caù veà thò xaõ Meï ñi chôï mua quaø cho beù Dì Na ôû xa vöøa gôûi thö veà caû nhaø vui quùa Chuù ve saàu keâu ve ve caû muøa heø Giaùo vieân chænh söûa sai cho hoïc sinh d) Hoaït ñoäng 3: Luyeän vieát Giaùo vieân cho hoïc sinh neâu laïi tö theá ngoài vieát Giaùo vieân ñoïc cho hoïc sinh vieát: Beù haùi laù cho thoû Chuù voi coù caùi voøi daøi à Löu yù hoïc sinh ñoä cao con chöõ, khoaûng caùch töø, tieáng Giaùo vieân thu vôû chaám ñieåm vaø nhaän xe Haùt Hoïc sinh neâu Hoïc sinh luyeän ñoïc caù nhaân, daõy, baøn Hoïc sinh luyeän ñoïc caù nhaân, toå, lôùp Hoïc sinh neâu Hoïc sinh vieát vôû lôùp - Cho hs viết vào bảng con *********************************************** Thứ năm ngày 2 tháng 11 năm 2017 Tiết 1: Toán LUYEÄN TAÄP Muïc tieâu: Giuùp cho hoïc sinh cuûng coá veà baûng tröø vaø laøm pheùp tröø trong phaïm vi 3 vaø 4 Taäp bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng 1 pheùp tính thích hôïp: coäng hoaëc tröø Reøn cho hoïc sinh laøm tính nhanh, chính xaùc Taäp bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng pheùp tröø Yeâu thích hoïc toaùn Chuaån bò: Giaùo vieân: Vaät maãu, que tính Hoïc sinh : Vôû baøi taäp, boä ñoà duøng hoïc toaùn, que tính Caùc hoaït doäng daïy vaø hoïc: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Khôûi ñoäng : Baøi cuõ: Pheùp tröø trong phaïm vi 4 Ñoïc pheùp tröø trong phaïm vi 4 Nhaän xeùt Baøi môùi : Giôùi thieäu : Chuùng ta hoïc baøi luyeän taäp Hoaït ñoäng 1: Oân kieán thöùc cuõ Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh Baøi 1 : Tính Löu yù hoïc sinh ñaët soá phaûi thaúng coät Baøi 2 : Tính roài vieát keát quaû vaøo hình troøn Baøi 3 : Tính daõy tính 4 – 1 – 1 = Laáy 4-1 baèng 3, roài laáy 3-1 baèng 2, ghi 2 sau daáu = Baøi 4 : Ñieàn daáu: >, < , = So saùnh 2 keát quaû roài ñieàn daáu vaøo choã chaám Baøi 5: hoïc sinh xem tranh cho hs làm BT(b) Nhìn vaøo tranh ñaët ñeà baøi toaùn vaø laøm baøi Cuûng coá: Cho hoïc sinh thi ñua ñieàn 3 + 1 = 1 + = 4 4 – 1 = 4 – = 3 – 3 = 4 – 3 = Nhaän xeùt Daën doø: Hoïc thuoäc baûng tröø trong phaïm vi 4 Haùt Hoïc sinh ñoïc caù nhaân Hoïc sinh neâu caùch laøm vaø laøm baøi Hoïc sinh söûa leân baûng Hoïc sinh laøm, söûa baøi mieäng Hoïc sinh laøm baøi, thi ñua söûa ôû baûng lôùp 4 – 1 < 3 + 1 3 4 Hoïc sinh laøm, söûa baûng lôùp Hoïc sinh nhaän xeùt Hoïc sinh tuyeân döông ****************************************************** Tiết 2,3 : Học vần KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 (Giaó viên cho hs ôn tập ) ********************************************************* Tiết 4 : Thủ công XEÙ - DAÙN HÌNH CON GAØ CON I.Muïc tieâu : -Giuùp hoïc sinh bieát caùch xeù, daùn hình con gaø con ñôn giaûn. -Daùn caân ñoái, phaúng. -HS coù yù thöùc thaùi ñoä baûo veä chaêm soùc gaø ôû nhaø. II.Ñoà duøng daïy hoïc: Maãu xeù, daùn con gaø con, giaáy maøu, keo, buùt chì, III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng giaùo vieân Hoaït ñoäng hoïc sinh 1.OÅn ñònh: 2.KTBC: Kieåm tra ñoà duøng cuûa Hoïc sinh. 3.Baøi môùi: Giôùi thieäu qua maãu vaät, ghi töïa. Treo maãu xeù, daùn con gaø. Hoûi: Con gaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gì? HD laøm maãu : Xeù daùn thaân gaø: Laáy giaáy maøu ñoû laät maët sau ñeám oâ vaø ñaùnh daáu veõ hình chöõ nhaät daøi 10 oâ, roäng 8 oâ xeù ra khoûi tôø giaáy, xeù 4 goác hình CN, söûa laïi cho gioáng hình con gaø. Xeù hình ñaàu gaø: Laáy giaáy maøu vaøng laät maët sau ñeám vaø veõ hình vuoâng 5 oâ xeù ra khoûi tôø giaáy, xeù 4 goác ta ñöôïc ñaàu gaø. Xeù hình ñuoâi gaø: Laáy giaáy maøu xanh laät maët sau ñeám vaø veõ hình vuoâng 4 oâ, veõ tam giaùc xeù ra khoûi tôø giaáy ta ñöôïc ñuoâi gaø. Xeù moû, chaân vaø maét: Daùn hình: GV thao taùc boâi hoà laàn löôït vaø daùn theo thöù töï Thaân, ñaàu, moû, maét, chaân. Treo leân baûng lôùp ñeå caû lôùp quan saùt 4.Cuûng coá : Hoûi teân baøi, neâu laïi caùc boä phaän cuûa con gaø? Neâu caùch veõ thaân, ñaàu, ñuoâicon gaø con. 5.Nhaän xeùt, daën doø: Chuaån bò duïng cuï thuû coâng ñeå tieát sau hoïc toát hôn. Haùt Giaáy maøu, buùt, keo, Vaøi HS neâu laïi Maãu con gaø, caû lôùp quan saùt treân baûng Gaø coù thaân, ñaàu, maét, moû, chaân. Lôùp duøng giaáy nhaùp laøm theo coâ. Lôùp xeù hình ñaàu gaø Lôùp xeù hình ñuoâi gaø Lôùp xeù moû, chaân, maét Xeù daùn con gaø. HS neâu laïi. Thöïc hieän ôû nhaø. ***************************************************** Thöù saùu ngaøy 3 thaùng 11 naêm 2017 Tiết 4: Toán PHEÙP TRÖØ TRONG PHAÏM VI 5 Muïc tieâu: Giuùp cho hoïc sinh coù khaùi nieäm ban ñaàu veà pheùp tröø vaø moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø. Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng tröø trong phaïm vi 5 Hoïc sinh bieát laøm pheùp tröø trong phaïm vi 5 Hoïc sinh coù tính caån thaän chính xaùc khi laøm baøi Chuaån bò: Giaùo vieân: Vôû baøi taäp , saùch giaùo khoa, que tính Hoïc sinh : Vôû baøi taäp, saùch giaùo khoa, boä ñoà duøng hoïc toaùn Caùc hoaït doäng daïy vaø hoïc: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Khôûi ñoäng : Baøi cuõ : Luyeän taäp Cho hoïc sinh ñoïc baûng tröø trong phaïm vi 4 Cho hoïc sinh laøm baûng con: 4 – 3 = 4 – 2 = 4 – 1 = Nhaän xeùt Daïy vaø hoïc baøi môùi: Giôùi thieäu: Pheùp tröø trong phaïm vi 5 Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu khaùi nieäm veà pheùp tröø trong phaïm vi 5 Giaùo vieân ñính maãu vaät Em haõy neâu keát quaû? Bôùt ñi laø laøm tính gì? Thöïc hieän pheùp tính treân boä ñoà duøng à Giaùo vieân ghi baûng, gôïi yù tieáp ñeå hoïc sinh pheùp tröø thöù 2 Töông töï vôí 5 bôùt 2, bôùt 3 Giaùo vieân xoùa daàn cho hoïc sinh hoïc thuoäc Giaùo vieân gaén sô ñoà Giaùo vieân ghi töøng pheùp tính 4 + 1 = 5 1 + 4 = 5 5 – 1 = 4 5 – 4 = 1 Giaùo vieân nhaän xeùt: caùc pheùp tính coù nhöõng con soá naøo? Töø 3 soá ñoù laäp ñöôïc maáy pheùp tính? Pheùp tính tröø caàn löu yù gì? Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh Baøi 1 : Tính Cuûng coá veà pheùp tröø trong phaïm vi 3, 4, 5 Baøi 2 : Töông töï baøi 1 Baøi 3 : Tính theo coät doïc löu yù caàn ñaët caùc soá phaûi thaúng coät Baøi 4: Nhìn tranh ñaët ñeà toaùn Muoán bieát coù maáy quaû taùo , ta laøm tính gì? Thöïc hieän pheùp tính vaøo oâ troáng ñoù trong tranh Baøi 5: Ñieàn daáu > , < , = Muoán ñieàn daáu ñuùng, ta phaûi tính keát quaû roài môùi ñieàn vaøo choã daáu chaám thích hôïp Nhaän xeùt Cuûng coá: Daën doø: Hoïc thuoäc baûng tröø trong phaïm vi 5 Chuaån bò baøi luyeän taäp Haùt Hoïc sinh ñoïc caù nhaân, daõy Hoïc sinh laøm baûng con Hoïc sinh quan saùt vaø neâu ñeà. Coù 5 laù côø, cho bôùt 1 laù côø, hoûi coøn maáy laù côø? 5 bôùt 1 coøn 4 Tính tröø Hoïc sinh thöïc hieän vaø neâu 5 – 1 = 4 Hoïc sinh ñoïc laïi baûng tröø, caù nhaân, lôùp Hoïc sinh neâu ñeà theo gôïi yù Soá : 4, 5, 1 4 pheùp tính, 2 tính coäng, 2 tính tröø Soá lôùn nhaát tröø soá beù Hoïc sinh laøm baøi, söûa baøi mieäng Hoïc sinh laøm vaø thi ñua söûa baûng lôùp -laøm tính tröø Hoïc sinh laøm vaø söûa 4 - 1 < 5 – 1 3 4 Hoïc sinh laøm baøi, söûa baøi HSvề nhà học thuộc bảng trừ ********************************************************** TIẾT 2,3: HỌC VẦN Bài 41: :Vần iêu - yêu Muïc tieâu: Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : ieâu, yeâu, saùo dieàu, yeâu quyù Ñoïc ñuùng caùc tieáng töø öùng duïng Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà : Chuaån bò: Giaùo vieân: Tranh minh hoaï ôû saùch giaùo khoa Hoïc sinh: Saùch, baûng con, boä ñoà duøng tieáng vieät Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Oån ñònh: Baøi cuõ: vaàn iu – eâu Hoïc sinh ñoïc baøi saùch giaùo khoa Cho hoïc sinh vieát baûng con: keâu goïi, chòu khoù Nhaän xeùt Baøi môùi: Giôùi thieäu : Giaùo vieân treo tranh trong saùch giaùo khoa Tranh veõ gì ? Hoaït ñoäng1: Daïy vaàn ieâu Nhaän dieän vaàn: Giaùo vieân vieát chöõ ieâu Vaàn ieâu ñöôïc gheùp töø nhöõng con chöõ naøo? Chöõ naøo ñöùng tröôùc chöõ naøo ñöùng sau? Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn Giaùo vieân ñaùnh vaàn: i – eâ – u – ieâu Giaùo vieân ñoïc trôn ieâu Ñaùnh vaàn: dôø-ieâu-huyeà-dieàu Giaùo vieân chænh söûa cho hoïc sinh : Daïy vaàn yeâu Quy trình töông töï nhö vaàn “ieâu” Hoaït ñoäng 2 Höôùng daãn vieát: Giaùo vieân vieát maãu . Hoaït ñoäng 3: Ñoïc tieáng töø öùng duïng Giaùo vieân ñaët caâu hoûi gôïi môû ñeå ruùt ra töø caàn luyeän ñoïc Giaùo vieân ghi baûng Buoåi chieàu yeâu caàu Hieåu baøi giaø yeáu Giaùo vieân chænh söûa cho hoïc sinh Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc Haùt muùa chuyeån tieát 2 Haùt Hoïc sinh ñoïc baøi theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân Hoïc sinh vieát baûng con Hoïc sinh quan saùt Hoïc sinh neâu: Dieàu saùo, yeâu quyù Hoïc sinh quan saùt Ñöôïc gheùp töø con chöõ i , chöõ eâ vaø chöõ u Hoïc sinh neâu Hoïc sinh ñaùnh vaàn Hoïc sinh ñoïc Hoïc sinh ñoïc caù nhaân, ñoàng thanh Hoïc sinh vieát baûng con Hoïc sinh quan saùt Hoïc sinh neâu Hoïc sinh luyeän ñoïc caù nhaân Giôùi thieäu : Chuùng ta hoïc tieát 2 Baøi môùi: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc Cho hoïc sinh luyeän ñoïc caùc vaàn vöøa hoïc ôû tieát 1 Giaùo vieân ñính tranh trong saùch giaùo khoa Tranh veõ gì ? à Giaùo vieân ghi caâu öùng duïng Tu huù keâu, baùo hieäu muøa vaûi thieàu ñaõ veà à Giaùo vieân chænh söûa loãi phaùt aâm cho hoïc sinh Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát Giaùo vieân vieát maãu Neâu caùch vieát: ieâu – yeâu – saùo dieàu – yeâu quùy Giaùo vieân vieát maãu töøng doøng Hoaït ñoäng 3: Luyeân noùi Cho hoïc sinh neâu chuû ñeà luyeän noùi Giaùo vieân treo tranh trong saùch giaùo khoa Tranh veõ gì? Baïn naøo trong tranh ñang töï giôùi thieäu? Em naêm nay leân lôùp maáy? Em ñang hoïc lôùp naøo?coâ giaùo naøo ñang daïy em? Nhaø em ôû ñaâu , coù maây anh em? Em coù thích haùt vaø veõ khoâng? Cuûng coá: Thi ñua ai nhanh ai ñuùng Ñieàn ieâu hay yeâu Buoåi chieàu Giaø yeáu Nhaän xeùt Daën doø: Veà nhaø xem laïi caùc vaàn ñaõ hoïc Tìm caùc vaàn ñaõ hoïc ôû saùch baùo Hoïc sinh luyeän ñoïc caù nhaân Hoïc sinh quan saùt Hoïc sinh neâu Hoïc sinh luyeän ñoïc caâu öùng duïng Hoïc sinh quan saùt Hoïc sinh vieát vôû Hoïc sinh neâu Hoïc sinh quan saùt Hoïc sinh neâu Hoïc sinh nhaän xeùt Hoïc sinh tuyeân döông ************************************************** Tiết 4 : Tự nhiên xã hội OÂN TAÄP : CON NGÖÔØI VAØ SÖÙC KHOÛE Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh cuûng coá caùc kieán thöùc veà caùc boä phaän cuûa cô theå vaø caùc giaùc quan Khaéc saâu hieåu bieát veà caùc haønh vi caù nhaân haèng ngaøy ñeå coù söùc khoeû toát Töï giaùc thöïc hieän neáp soáng veä sinh, khaéc phuïc nhöõng haønh vi coù haïi cho söùc khoûe Coù yù thöùc baûo veä söùc khoeû caù nhaân Chuaån bò: Giaùo vieân: Tranh veõ saùch giaùo khoa trang 22 Hoïc sinh: Caùc tranh veà hoïc taäp vaø vui chôi Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Oån ñònh: Baøi môùi: Khôûi ñoäng: Troø chôi “ chi chi chaønh chaønh” Hoaït ñoäng1: Haõy keå teân caùc boä phaän beân ngoaøi cuûa cô theå Cô theå ngöôøi goàm maáy phaàn Chuùng ta nhaän bieát theá giôùi xung quanh baèng nhöõng boä phaän naøo Neáu thaáy baïn chôi suùng cao su em laøm gì ? Hoaït ñoäng 2: Nhôù vaø keå laïi vieäc laøm veä sinh caù nhaân trong 1 ngaøy Töø saùng ñeán khi ñi nguû em ñaõ laøm gì ? Giaùo vieân cho hoïc sinh trình baøy Giaùo vieân nhaéc nhôû hoïc sinh luoân giöõ veä sinh caù nhaân Cuûng coá : Giaùo vieân cho hoïc sinh thi ñua noùi veà cô theå vaø caùch laøm cho cô theå luoân saïch vaø khoeû Nhaän xeùt tieát hoïc Daên doø:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 10_07-08.doc
Tài liệu liên quan