Giáo án VNEN Lớp 2 - Tuần 17

Buổi chiều

Tiết 1: Tự nhiên và xã hội

 Bài 9 : Làm gì để trường học sạch sẽ và an toàn ( T1)

I. Mục tiêu :

 - Thực hiện được một số hoạt động giữ trường lớp sạch đẹp.

 - Phòng tránh ngã ở trường.

 - Luôn có ý thức giữ gìn trường lớp sạch đẹp.

II. Chuẩn bị

- GV: Sách HDH TNXH

- HS: Sách HDH TNXH, vở, bút.

 

doc24 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 568 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án VNEN Lớp 2 - Tuần 17, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 17: Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016 Buổi sáng Tiết 1: Hoạt động tập thể Tập trung toàn trường Tiết 2+ 3: Tiếng Việt Bài 17A: Những người bạn thông minh, tình nghĩa ( T1 + 2) I. Mục tiêu: - Quan sát tranh và trả lời câu hỏi. - Đọc và hiểu câu chuyện Tìm ngọc. - Nói lời tỏ thái độ ngạc nhiên, thích thú. II. Chuẩn bị GV: Sách HDH Tiếng Việt, phiếu điều chỉnh HS: Sách HDH, vở, bút III. Các hoạt động dạy học Khởi động - CTHĐTQ cho cả lớp chơi trò chơi Hoạt động cơ bản Yêu cầu 1. Xem tranh, Trao đổi và trả lời câu hỏi: Yêu cầu 2: Nghe thầy cô đọc câu chuyện sau: Yêu cầu 3: Thay nhau đọc từ ngữ và lời giải nghĩa: Yêu cầu 4: Đọc trong nhóm: Yêu cầu 5: Dòng nào dưới đây nêu đầy đủ nội dung bài đọc ? ***** B. Hoạt động thực hành Yêu cầu 1: Cùng thực hiện các yêu cầu sau: - Em thực hiện các yêu cầu a,b,c,d trong sách HDH trang 102. - Việc 1: Em trao đổi với bạn bên cạnh. - Việc 2: Em nhận xét, chia sẻ , bổ sung cho bạn . - Việc 1: Lần lượt từng bạn nêu kết quả của mình. - Việc 2: Em nhận xét, chia sẻ , bổ sung cho bạn . - Việc 3: Nhóm trưởng chốt lại câu trả lời đúng nhất. - Việc 4: Em báo cáo kết quả với cô giáo. Ý nghĩa: Câu chuyện khen ngîi nh÷ng vËt nu«i trong nhµ t×nh nghÜa, th«ng minh, thùc sù lµ b¹n cña con ng­êi. Yêu cầu 2: Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi d ở hoạt động 1: Yêu cầu 3: Nếu là chàng trai, em sẽ chọn cách nói nào dưới đây để tỏ thái độ ngạc nhiên, vui mừng khi tìm được ngọc. Yêu cầu 4: Theo em, Mèo sẽ nói thế nào khi thấy Chuột tìm được ngọc ? C. Hoạt động ứng dụng Đọc câu chuyện Tìm ngọc cho người thân nghe. .. Tiết 4: Toán Bài 46: Ngày, tháng. Thực hành xem lịch ( tiết 1) I. Mục tiêu: Học sinh làm quen với đơn vị đo thời gian: ngày, tháng. Học sinh xem lịch để biết được số ngày trong một tháng và biết một ngày nào đó là thứ mấy trong tuần. II. Chuẩn bị GV: Sách HDH HS: Sách HDH, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học A. Hoạt động cơ bản Yêu cầu 1: Xem tờ lịch tháng 11 dưới đây, mỗi bạn trong nhóm trả lời một câu hỏi: Yêu cầu 2: Xem tờ lịch tháng 11 ở trên rồi đọc, viết vào vở ( theo mẫu) B. Hoạt động ứng dụng Xem tờ lịch các tháng rồi trả lời các câu hỏi: Những tháng nào có 31 ngày ? Những tháng nào có 30 ngày ? .. Buổi chiều Tiết 1: Luyện tập thực hành Toán Ôn lại các bảng trừ I. Mục tiêu : - Ôn lại các bảng trừ: 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 trừ đi một số - Thực hiện được các phép trừ liên quan đến các bảng trừ. II. Chuẩn bị GV: Sách luyện tập thực hành buổi chiều HS: Sách luyện tập thực hành buổi chiều , bút III. Các hoạt động dạy học . Hoạt động thực hành Yêu cầu 1: Tính nhẩm rồi đọc thuộc bảng trừ cho bạn nghe: Yêu cầu 2: a, Tính nhẩm, rồi nói cho bạn nghe cách nhẩm của em và viết vào chỗ chấm: b, Em viết các phép tính tương tự như trên, rồi đố bạn tính nhẩm. Em và bạn đổi vai, thực hiện tiếp. Yêu cầu 3: a, Thực hiện phép tính sau, rồi nói cho bạn bên cạnh nghe cách đặt tính và tính của em: b, Em và bạn tính, rồi đổi vở chữa bài cho nhau: - Chia sẻ bài trước nhóm Tiết 2: Luyện tập thực hành Toán Ngày, tháng. Thực hành xem lịch I. Mục tiêu : - Thực hành xem lịch và nêu thông tin. - Thực hiện tính nhẩm các phép tính liên quan đến các bảng trừ. - Thực hiện các phép tính dạng 100 trừ đi một số. - Tìm số bị trừ trong phép trừ. II. Chuẩn bị GV: Sách luyện tập thực hành buổi chiều HS: Sách luyện tập thực hành buổi chiều , bút III. Các hoạt động dạy học . Hoạt động thực hành Yêu cầu 4: a, Nói với bạn cách tìm số trừ chưa biết trong một hiệu: b, Tìm x: Yêu cầu 5: Quan sát tờ lịch tháng 3 năm 2010 dưới đây và nói cho bạn biết các thông tin sau: Yêu cầu 6: Tính nhẩm: Yêu cầu 7: Đặt tính rồi tính: .. Tiết 3: Thủ công Gấp , cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe (T1) I. Mục tiêu: - Nãi ®­îc c¸ch gÊp, c¾t, d¸n biÓn b¸o giao th«ng cấm đỗ xe. - GÊp, c¾t, d¸n ®­îc biÓn b¸o cấm đỗ xe. - Cã ý thøc chÊp hµnh luËt lÖ giao th«ng. - Häc sinh cã høng thó víi giê häc thñ c«ng.. II. Chuẩn bị - H×nh mÉu biÓn b¸o giao th«ng cấm đỗ xe. - Quy tr×nh gÊp c¾t d¸n biÓn b¸o giao th«ng. - GiÊy thñ c«ng, kÐo, hå d¸n. HS: GiÊy, keo, kÐo, hå d¸n III. Các hoạt động dạy học Khëi ®éng - Ban văn nghệ cho cả lớp khởi động A. Hoạt động cơ bản Yêu cầu 1. Quan sát và nhận xét Việc 1: Nhóm trưởng điều khiển các bạn quan sát Việc 2: NhËn xÐt Việc 3: Báo cáo việc thực hiện với cô giáo Yêu cầu 2: Hường dẫn mẫu: - GV ®­a quy tr×nh cho HS quan s¸t B­íc 1: GÊp, c¾t, biÓn b¸o cÊm ®ç xe - H×nh trßn mµu cã ®á c¹nh 6 « - H×nh trßn mµu ®á c¹nh 8 « - H×nh ch÷ nhËt dµi 4 «, réng 1 «. - H×nh ch÷ nhËt kh¸c mµu, dµi 10 «, réng 1 «. B­íc 2: D¸n biÓn b¸o cÊm ®ç xe - D¸n biÓn b¸o - D¸n h×nh trßn mµu ®á - D¸n h×nh trßn mµu anh - D¸n chÐo h×nh ch÷ nhËt mµu ®á - Tæ chøc cho HS tËp Gấp , cắt, dán biển báo cấm đỗ xe. - GV theo dâi h­íng dÉn nh÷ng HS ch­a còn lung túng. Yêu cầu 3: Đánh giá sản phẩm - GV nhận xét và tuyên dương B. Hoạt động ứng dụng - Em nêu cách thực hiện gấp , cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe cho người thân xem ======================================== Thứ ba ngày 27 tháng 12 năm 2016 Buổi sáng Tiết 1: Toán Bài 46: Ngày, tháng. Thực hành xem lịch ( tiết 2) I. Mục tiêu: Học sinh biết đơn vị đo thời gian: ngày, tháng. Học sinh xem lịch để biết được số ngày trong một tháng và biết một ngày nào đó là thứ mấy trong tuần. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Toán. - HS: Sách HDH Toán, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học . Khởi động . - Ban văn nghệ tổ chức trò chơi . A. Hoạt động thực hành Yêu cầu 1: Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 12: Yêu cầu 2: Xem tờ lịch tháng 12 ở trên và ghi câu trả lời vào vở: Yêu cầu 3: Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: Yêu cầu 4: Chọn tờ lịch tháng nào đó, cùng xem tờ lịch rồi trả lời các câu hỏi: B. Hoạt động ứng dụng Xem lịch rồi ghi vào vở câu trả lời: Ngày sinh nhật của từng người trong gia đình em là những ngày, tháng nào? . Tiết 2: Tiếng Việt Bài 17A : Những người bạn thông minh, tình nghĩa ( T3) I. Mục tiêu : - Nêu các từ chỉ đặc điểm về các con vật. - Luyện nói theo cách so sánh. - Đọc câu chuyện Tìm ngọc. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Tiếng Việt, - HS: Sách HDH Tiếng Việt, vở, bút III. Các hoạt động dạy học . Hoạt động thực hành Yêu cầu 5: Các nhóm thảo luận, tìm và gắn vào bảng nhóm thẻ chữ chỉ đặc điểm phù hợp với mỗi con vật: nhanh nhẹn, khỏe, trung thành, Yêu cầu 6: Nói theo mẫu về đặc điểm của mỗi con vật trong tranh. Yêu cầu 7: Các nhóm thi đọc từng đoạn của bài Tìm ngọc. Hoạt động ứng dụng 1. Nghe về Chó và Mèo trong câu chuyện Tìm ngọc cho người thân nghe. 2. Hỏi người thân để biết thêm về các con vật nuôi: tên con vật nuôi, thức ăn mà con vật đó ưa thích. .. Tiết 3 : Tiếng Việt Bài 17B: Con vật nào trung thành với chủ ( T1) I. Mục tiêu: - Kể những điều em biết về con vật nuôi. - Kể câu chuyện Tìm ngọc. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Tiếng Việt - HS: Sách HDH Tiếng Việt, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học . Hoạt động cơ bản Yêu cầu 1: Kể những điều em biết về một con vật nuôi. Yêu cầu 2: Chọn câu phù hợp với từng tranh ở trang sau: ( sách HDH trang 105) Yêu cầu 3. Mỗi bạn nối tiếp nhau kể một đoạn câu chuyện. Yêu cầu 4: Các nhóm thi kể chuyện Tìm ngọc. Câu chuyện khen ngîi nh÷ng vËt nu«i trong nhµ t×nh nghÜa, th«ng minh, thùc sù lµ b¹n cña con ng­êi. B. Hoạt động ứng dụng - Kể câu chuyện Tìm ngọc cho người thân nghe. .. Tiết 4: Tiếng Anh GV chuyên biệt dạy .. Buổi chiều Tiết 1: Đạo đức Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng ( T2) I. Mục tiêu: -HS biết một số biểu hiện cụ thể của việc giữ trật ,vệ sinh nơi công cộng -Lí do vì sao cần giữ trật tự,vệ sinh nơi công cộng - Có thái độ đồng tình với các việc làm đúng để giữ trật tự,vệ sinh nơi công cộng II. Chuẩn bị - Vở bài tập đạo đức, bút III. Các hoạt động dạy học B. Hoạt động thực hành Yêu cầu1.Đóng vai xử lí tình huống Giao cho mỗi nhóm thực hiện việc đóng vai xử lí một tình huống. -Các nhóm thảo luận đóng vai trong nhóm ,lên trình bày tiểu phẩm -Lớp ,GV đánh giá NX. Yêu cầu 2.Thực hành vệ sinh nơi công cộng -Tổ chức cho HS quan sát xung quanh trường,đường vào trường. NX xem khu vực xung quanh trường đã sạch ,đẹp chưa. -HS thực hành vệ sinh xung quanh trường học cho sạch,đẹp. -Cho HS quan sát xung quanh trường sau khi đã vệ sinh sạch sẽ . Phát biểu ý kiến KÕt luËn: Vøt r¸c bõa b·i lµm bÈn ra môi trường, g©y nguy hiÓm cÇn gom r¸c l¹i, bá ®óng n¬i quy ®Þnh. B. Hoạt động ứng dụng - Thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu ®· häc vµo cuéc sèng hµng ngµy. .............................................................. Tiết 2: Luyện tập thực hành Tiếng Việt Vịt và Gà tranh cãi I. Mục tiêu : - Đọc – hiểu câu chuyện Vịt và Gà tranh cãi II. Chuẩn bị GV: Sách luyện tập thực hành buổi chiều HS: Sách luyện tập thực hành buổi chiều , bút III. Các hoạt động dạy học . Khởi động - CTHĐTQ cho cả lớp khởi động A. Hoạt động thực hành Yêu cầu 1: Đọc câu chuyện: Vịt và Gà tranh cãi - Việc 1: Em đọc yêu cầu bài 2 – 3 lần - Việc 2 : Em đọc câu chuyện Vịt và Gà tranh cãi. - Việc 1 . Em với bạn đọc cho nhau nghe. - Việc 2. Em nhận xét , chỉnh sửa cho bạn . - Việc 1: Lần lượt từng bạn câu chuyện Vịt và Gà tranh cãi - Việc 2 : Báo cáo việc thực hiện với cô giáo . - GV gọi học sinh đọc câu chuyện trước lớp. Yêu cầu 2: Trả lời các câu hỏi trong sách LTTH – trang 74. Việc 1: Em đọc yêu cầu 2 – 3 lần. Việc 3: Em trả lời các câu hỏi trong sách LTTH – trang 74. - Việc 1 . Em nêu kết quả cho bạn bên cạnh nghe. - Việc 2. Em trao đổi , chia sẻ , nhận xét , bổ sung cho bạn . - Việc 1: Lần lượt từng bạn nêu câu trả lời - Việc 2 : Nhóm trưởng tổng hợp kết quả báo cáo cô giáo . - Chia sẻ Nội dung: Câu chuyện muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng hãy sống và bằng lòng với bản thân mình. Không nên so sánh người này hơn người kia, cái này hơn cái kia. B. Hoạt động ứng dụng . - Đọc câu chuyện Vịt và Gà tranh cãi cho người thân nghe. ............................................................................... Tiết 3: Luyện tập thực hành Tiếng Việt Luyện tập từ trái nghĩa I. Mục tiêu : - Nêu được từ trái ngĩa với các từ cho trước. - Viết tên con vật phù hợp với đặc điểm của chúng. II. Chuẩn bị GV: Sách luyện tập thực hành buổi chiều HS: Sách luyện tập thực hành buổi chiều , bút III. Các hoạt động dạy học . Hoạt động thực hành Yêu cầu 1: Viết vào chỗ trống các từ trái nghĩa với từ cho trước. Yêu cầu 2: Gạch dưới cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ, tục nhữ sau: Yêu cầu 3: Viết tên 3 con vật. - Việc 1 . Em đổi vở với bạn bên cạnh. - Việc 2. Em trao đổi , chia sẻ , nhận xét , bổ sung cho bạn . - Chia sẻ ======================================== Thứ tư ngày 28 tháng 12 năm 2016 Buổi sáng Tiết 1: Toán Bài 47: Ôn tập về phép cộng và phép trừ ( T1 ) I. Mục tiêu : - Học sinh thuộc bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm - Ôn tập về phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 20. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Toán - HS: Sách HDH Toán, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học . Khởi động . - Ban văn nghệ tổ chức trò chơi . A. Hoạt động thực hành Yêu cầu 1. Chơi trò chơi “ Đố bạn ”: Yêu cầu 2: Tính nhẩm: Yêu cầu 3: Đặt tính rồi tính: Yêu cầu 4: Chơi trò chơi “ Hái hoa toán học” ôn tập về phép cộng và phép trừ có nhớ trong phạm vi 100. B. Hoạt động ứng dụng Khoanh và chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 5 + = 5 là: A. 0 B. 5 C. 10 2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm để - 12 = 12 là: A. 0 B. 12 C. 24 .. Tiết 2: Mĩ thuật GV chuyên biệt dạy .. Tiết 3 + 4 : Tiếng Việt Bài 16B: Những người bạn nhỏ đáng yêu ( T2 + 3) I. Mục tiêu : - Viết chữ hoa Ô, Ơ, Ơn. Từ ngữ: Ơn sâu nghĩa nặng. - Mở rộng vốn từ về con vật. - Nghe – viết đúng một đoạn văn Tìm ngọc sách HDH trang 108. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Tiếng Việt - HS: Sách HDH Tiếng Việt, vở, bút , bảng con. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động cơ bản Yêu cầu 5: Nghe thầy cô hướng dẫn viết chữ hoa : Ô, Ơ, Ơn Yêu cầu 6: Viết: Hoạt động thực hành Yêu cầu 1: Cùng chơi Bắt chước tiếng kêu và động tác của các con vật. ***** Yêu cầu 2: Nghe thầy cô đọc bài sau và viết vào vở, chú ý viết hoa các từ chỉ tên riêng: Yêu cầu 3: Đổi vở cho bạn để giúp nhau soát và sửa lỗi. C. Hoạt động ứng dụng Cùng người thân chăm sóc một con vật. Khi được chăm sóc, em thấy con vật như thế nào? Buổi chiều Tiết 1: Tự nhiên và xã hội Bài 9 : Làm gì để trường học sạch sẽ và an toàn ( T1) I. Mục tiêu : - Thực hiện được một số hoạt động giữ trường lớp sạch đẹp. - Phòng tránh ngã ở trường. - Luôn có ý thức giữ gìn trường lớp sạch đẹp. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH TNXH - HS: Sách HDH TNXH, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học A. Hoạt động cơ bản Yêu cầu 1:Liên hệ thực tế: Yêu cầu 2: Quan sát các hình 1, 2, 3, 4, 5 và thảo luận KÕt luËn: Ch¹y ®uæi nhau trong s©n tr­êng, ch¹y vµ x« ®Èy nhau ë cÇu thang trÌo c©y víi cµnh c©y ë cöa sæ rÊt nguy hiÓm. Yêu cầu 3: Quan sát và liên hệ thực tế: KL: Kh«ng nªn ch¬i ®uæi nhau. Trong khi ch¬i kh«ng x« ®Èy nhau Yêu cầu 4: Đọc và thảo luận: Kết luận: Các em cần tham gia vào các hoạt động như chăm sóc và bảo vệ cây, giữ vệ sinh trường, lớp sạch sẽ.Ngoài ra, không nên chơi các trò chơi nguy hiểm để trường học luôn xanh – sạch – đẹp và an toàn. B. Hoạt động ứng dụng - Thực hiện hành động giữ gìn trường lớp xanh – sạch – đẹp. . Tiết 2: Thể dục GV chuyên biệt dạy .. Tiết 3: Hoạt động ngoài giờ lên lớp Múa hát tập thể ========================================== Thứ năm ngày 29 tháng 12 năm 2016 Buổi sáng Tiết 1: Toán Bài 47: Em ôn tập về phép cộng và phép trừ ( T2 ) I. Mục tiêu : - Học sinh thuộc bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm - Ôn tập về phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 20. - Ôn tập giải bài toán về nhiều hơn. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Toán - HS: Sách HDH Toán, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học . Khởi động . CTHĐTQ cho các bạn chơi trò chơi A. Hoạt động thực hành Yêu cầu 5: a, Đọc bài toán: b, Em hoàn thành tóm tắt bài toán: c, Em trình bày bài giải vào vở. Yêu cầu 6: a, Tính và ghi kết quả vào vở. b, Em và bạn đổi vở, chữa bài cho nhau. Yêu cầu 7: a, Đọc bài toán: b, Em hỏi bạn: c, Em và bạn làm bài rồi đổi vở, chữa bài cho nhau. B. Hoạt động ứng dụng - Em làm lại các bài tập đã làm trên lớp vào vở ở nhà rồi cho mẹ xem. .. Tiết 2: Thể dục GV chuyên biệt dạy .. Tiết 3 + 4: Tiếng Việt Bài 17C: Gà mẹ và gà con nói gì với nhau ( T1 + 2) I. Mục tiêu : - Quan sát tranh và trả lời câu hỏi về gà. - Đọc và hiểu câu chuyện Gà “ tỉ tê” với gà. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Tiếng Việt. - HS: Sách HDH Tiếng Việt, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học A. Hoạt động cơ bản Yêu cầu 1: Xem tranh, trả lời các câu hỏi sau: Yêu cầu 2: Nghe thầy cô đọc câu chuyện sau: Yêu cầu 3: Thay nhau đọc từ và lời giải nghĩa từ. Yêu cầu 4: Nghe thầy cô đọc mẫu rồi đọc theo. Yêu cầu 5: Đọc trong nhóm. Yêu cầu 6: Dòng nào dưới đây nêu đúng nội dung bài đọc ? chọn câu trả lời đúng. Néi dung bµi: Loµi gµ còng biÕt nãi víi nhau, cã t×nh c¶m víi nhau, che chë, b¶o vÖ, yªu th­¬ng nh­ con ng­êi. ***** B. Hoạt động thực hành Yêu cầu 1: Nối từ ngữ chỉ tiếng kêu của gà mẹ với điều gà mẹ muốn nói với gà con. Yêu cầu 2: Trao đổi để trả lời câu hỏi: Điều gì xảy ra nếu gà con mải chơi, không nghe thấy gà mẹ báo nguy hiểm ? Yêu cầu 3: Các nhóm thi đọc từng đoạn của bài Gà “ tỉ tê” với gà. Yêu cầu 4: Nói 1 – 2 câu về việc làm của gà mẹ và gà con trong mỗi bức tranh sau: Yêu cầu 5: Tìm từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu thơ sau: C. Hoạt động ứng dụng Dựa vào câu chuyện Gà “ tỉ tê” với gà, hãy kể cho cả nhà nghe về những gì gà mẹ nói với gà con. .. Buổi chiều Tiết 1: Luyện tập thực hành Tiếng Việt Luyện tập câu Ai thế nào? – Dấu chấm than. I.Mục tiêu - Viết đoạn văn kể về con vật có sử dụng câu Ai thế nào ? - Thêm từ thể hiện thái độ và đặt dấu chấm than phù hợp. - Hoàn thành thời gian biểu theo mẫu. II. Chuẩn bị GV: Sách luyện tập thực hành buổi chiều HS: Sách luyện tập thực hành buổi chiều , bút III. Các hoạt động dạy học . Khởi động . - CTHĐTQ tổ chức trò chơi . A. Hoạt động thực hành Yêu cầu 1. Viết 2 – 3 câu kể về con vật nuôi em thích, trong đó có dùng 1 câu kiểu Ai thế nào? Yêu cầu 2: Thêm các từ chà, thật, làm sao vào đầu câu hoặc cuối câu để biến đổi mỗi câu sau thành câu có ý khen. Nhớ đặt dấu chấm than vào chỗ kết thúc câu. Yêu cầu 3: Điền thời gian và công việc em thường làm vào buổi tối để hoàn thành thời gian biểu của em. - Việc 1 . Em đổi vở với bạn bên cạnh. - Việc 2. Em trao đổi , chia sẻ , nhận xét , bổ sung cho bạn . B. Hoạt động ứng dụng - Thực hiện theo thời gian biểu e đã hoàn thành ở yêu cầu 3. .. Tiết 2: Luyện tập thực hành Tiếng Việt Luyện tập kể về con vật nuôi I.Mục tiêu - Viết đoạn văn nói về con vật nuôi mà em thích : II. Chuẩn bị GV: Sách luyện tập thực hành buổi chiều HS: Sách luyện tập thực hành buổi chiều , bút III. Các hoạt động dạy học . Khởi động . - CTHĐTQ tổ chức trò chơi . A. Hoạt động thực hành Yêu cầu 1: Viết đoạn văn khoảng 6 – 8 câu nói về con vật nuôi em thích : - Việc 1 . Em đổi vở với bạn bên cạnh. - Việc 2. Em trao đổi , chia sẻ , nhận xét , bổ sung cho bạn . Yêu cầu 2: Chia sẻ bài viết trước lớp. B. Hoạt động ứng dụng Đọc đoạn văn em viết cho người thân nghe. . Tiết 3: Luyện tập thực hành Toán Luyện tập các phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100 Mục tiêu : Tìm số trừ khi biết số bị trù và hiệu. Thực hành xem lịch. Giải bài toán có lời văn có liên quan. II. Chuẩn bị GV: Sách luyện tập thực hành buổi chiều HS: Sách luyện tập thực hành buổi chiều , bút III. Các hoạt động dạy học . Hoạt động thực hành Yêu cầu 8: Tìm x: Yêu cầu 9: a, Điền số thích hợp vào ô trống trong tờ lịch tháng 5 năm 2014 ( có 31 ngày) b, Đúng ghi Đ, sai ghi S: Yêu cầu 10: Giải bài toán sau: - Việc 1: Em chia sẻ bài với bạn bên cạnh. - Việc 2: Em nhận xét, chia sẻ, bổ sung cho bạn. GV Chia sẻ. ============================================ Thứ sáu ngày 30 tháng 12 năm 2016 Buổi sáng Tiết 1: Toán Bài 47: Em ôn tập về phép cộng và phép trừ ( T3 ) I. Mục tiêu : - Ôn tập về phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 20. - Tìm số hạng của một tổng, tìm số trừ, số bị trừ. - Ôn tập giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Toán - HS: Sách HDH Toán, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học . Khởi động . CTHĐTQ cho các bạn chơi trò chơi A. Hoạt động thực hành - Em làm bài rồi viết vào vở. Yêu cầu 8: Chơi trò chơi : Đố bạn” Yêu cầu 9: Tìm x: Yêu cầu 10: a, Đọc bài toán: b, Em trình bày bài giải vào vở. B. Hoạt động ứng dụng - Em làm lại các bài tập đã làm trên lớp vào vở ở nhà rồi cho mẹ xem. . Tiết 2: Tiếng Việt Bài 17C: Gà mẹ và gà con nói gì với nhau (T3 ) I. Mục tiêu : - Viết đúng các từ chứa tiếng có vần ui/ uy. - Viết thời gian biểu. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Tiếng Việt. - HS: Sách HDH Tiếng Việt, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học A. Hoạt động thực hành Yêu cầu 6: Điền ui hoặc uy vào chỗ trống, dùng bảng nhóm hoăc phiếu học tập: Yêu cầu 7: a, Nói tiếp lời nói của người con để tỏ thái độ ngạc nhiên, thích thú trong tình huống dưới đây: b, Dựa vào lời người mẹ, hãy viết vào vở thời gian biểu buổi sáng chủ nhật của gia đình trên. B. Hoạt động ứng dụng - Viết thời gian biểu ngày chủ nhật của em rồi cho mẹ xem. .. Tiết 3: Hát nhạc GV chuyên biệt dạy . Tiết 4: Sinh hoạt lớp Nhận xét tuần 17 NhËn xÐt chung: 1. Chuyên cần . 2- Học tập ................................................................................................ 3- Đạo đức .. 4. Vệ sinh 5. Hoạt động khác ............... 6. Tuyên dương, phê bình III- Phư¬ng hưíng tuÇn 18 - Duy trì tỉ lệ chuyên cần , Đi học đều và đúng giờ - Ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô và người lớn tuổi. - Nhắc nhở HS đi học sớm hơn để vệ sinh sạch sẽ hơn. - Hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài. Tích cực thảo luận nhóm. - Vệ sinh cá nhân sạch sẽ , vệ sinh trường lớp. Sinh hoạt lớp Nhận xét tuần 5 NhËn xÐt chung: 1- Học tập 2- Đạo đức 3. Vệ sinh 4. Hoạt động khác III- Phư¬ng hưíng tuÇn 6 - Duy trì tỉ lệ chuyên cần , Đi học đều và đúng giờ - Ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô và người lớn tuổi. - Nhắc nhở HS đi học sớm hơn để vệ sinh sạch sẽ hơn . - Hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài, thảo luận nhóm sôi nổi, tích cực. - Vệ sinh cá nhân sạch sẽ , vệ sinh trường lớp. Nhận xét ưu khuyết điểm trong tuần 4 . I Nhận xét chung * Ưu điểm . - Lớp đi học tương đối đều , đúng giờ . - TRong lớp chú ý thảo luận bài tích cực . - Học có tiến bộ nói to hơn thảo luận sôi nổi hơn như Lương , Pà . - Đạo đức ngoan . - Vệ sinh cá nhân sạch sẽ , gọn gàng . - Vệ sinh môi trường sạch sẽ . * Tồn tại ; - Bên cạnh đó còn một số em chưa tích cực thảo luận bài , nói bé , trầm như Tả , Lù Mẩy . * Kế hoạch trong tuần 5 . - Tiếp tục duy trì nề nếp dạy và học . - Nhắc nhở HS đi học sớm hơn để vệ sinh sạch sẽ hơn . - Tiếp tục bồi dưỡng học sinh đại trà nâng cao chất lượng về toán tính nhẩm . chữ viết . .. ( BT1). Em hãy khoanh vào chữ cái trước việc làm đúng và giải thích vì sao? a) Sau giờ thủ công , Dương thu gọn giấy vụn cho vào sọt rác của lớp . b) Khi đi học về , Ngọc để cặp sách , quần áo , giày dép mỗi thứ một nơi rồi chạy đi chơi .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuần 17A - lan.doc
Tài liệu liên quan