Giáo án các môn lớp 1 (cả năm)

Tập đọc

NGƯỜI TRỒNG NA

I-Mục tiêu:

 -Giúp HS: Đọc trơn cả bài, phát âm được tiếng, từ khó.

 -Ôn vần: oai, tìm tiếng có vần: oai, oay. Nói câu chứa tiếng có vần: oai, oay.

 -Hiểu các từ ngữ trong bài: lúi húi, ngoài vườn, trồng na, ra quả.

 -Biết hỏi, đáp theo mẫu.

II-Đồ dùng dạy học:

 -SGK. Tranh SGK, bảng phụ viết sẵn bài.

 

doc144 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 23/11/2018 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn lớp 1 (cả năm), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n. 3-Củng cố, dặn dò (2’) -GV chốt lại nội dung chính của bài -Dặn dò: HS về nhà xem lại các bài tập. -2 HS Lên bảng làm, lớp làm bảng con. 8 - 3 = 8 - 1 = 4 + 3 = -HS quan sát, sử dụng que tính thực hành, và trả lời câu hỏi của GV: ( 8 cộng 1 bằng 9 ) : lớp đọc : cá nhân, cả lớp. -HS đọc bảng cộng( cá nhân, cả lớp) -1HS nêu yêu cầu. 3HS thực hiện trên bảng lớp, lớp làm vào bảng con theo nhóm: nhận xét, bổ sung. -1HS nêu yêu cầu, lớp làm bài vào sách. -HS nêu miệng, nêu kết quả. - Đọc bảng cộng trong phạm vi 9. * Điểm cần lưu ý:.. .. Học vần BÀI 57 : ANG - ANH I/Mục tiêu: 1-KiÕn thøc: gióp HS ®ọc vµ viÕt được: ang, anh, cây bàng, cành chanh; từ và câu ứng dụng. Luyện nói câu theo chủ đề: Buổi sáng. (Học sinh khá, giỏi bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng qua tranh minh hoạ ở sách giáo khoa; HS yÕu ®äc thµnh th¹o c¸c ch÷ ®· häc.) 2-KÜ n¨ng: rÌn HS viÕt ®óng, ®äc ®óng c¸c ch÷ ®· häc. 3-Th¸i ®é: Gióp HS yªu thÝch m«n häc. II.§å dïng d¹y häc: -GV: tranh minh họa SGK, b¶ng phô. -HS : hép ch÷, b¶ng con, vở tập viết. III/Tiến trình bài dạy: Hoạt động của GV Hoạt động của HS TIẾT 1 1-Kiểm tra bài cũ(4’) -Gọi HS đọc, viết : uông, ương, quả chuông, con đường. -Gọi HS đọc câu ứng dụng SGK. -Nhận xét, ghi điểm 2-Các hoạt động dạy học: 29’ a-Giới thiệu bài - ghi bảng: 1’ b-Các hoạt động học tập: *Hoạt động 1: Dạy vần mới: 16’ +GV cho HS ghép trên thanh cài vần: ang. -Để có tiếng bàng ta cần thêm vào âm và dấu thanh gì? -GV quan sát giúp đỡ HS. -GV ghi bảng vần: ang, bàng, cây bàng. -GV cho HS quan sát tranh SGK. +GV cho HS ghép thanh cài vần: anh, tiếng: chanh trên thanh cài. -GV quan sát giúp đỡ HS. -GV ghi bảng: anh, chanh, cành chanh. -Cho HS so sánh: ang với anh. -Cho HS đọc tổng hợp. *Hoạt động 2: Đọc từ ứng dụng: 9’ -GV ghi từ ứng dụng lên bảng: buôn làng bánh trưng hải cảng hiền lành *Hoạt động 3: Luyện viết: 6’ -GV viết mẫu và hướng dẫn HS viết: ang, anh, cây bàng, cành chanh. -Quan sát giúp đỡ HS yếu. -Nhận xét. TIẾT 2 c-Luyện tập *Luyện đọc: 10’ -Cho HS luyện đọc bài tiết 1. -GV quan sát giúp đỡ HS. -HV cho HS quan sát tranh vẽ. GV giới thiệu câu ứng dụng SGK và ghi lên bảng – gọi HS đánh vần, đọc trơn. -GV hướng dẫn HS đọc bài trong SGK. -GV quan sát giúp đỡ HS yếu. -GV gọi HS đọc bài: nhận xét, đánh giá. *Luyện nói: 8’ -Giới thiệu bài luyện nói: Buổi sáng. -Cho HS quan sát tranh theo nhóm đôi rồi đưa ra các câu hỏi gợi ý: +Trong tranh vẽ cảnh gì? +Nêu nội dung bức tranh? +Cảnh vẽ làng quê hay thành phố?.... +Buổi sáng mọi người đang đi làm gì? *Luyện viết: 15’ -GV hướng dẫn HS viết bài vào vở. -Quan sát, uốn nắn cho HS -Thu và chấm bài 3-Củng cố, dặn dò(2’) -Cho HS đọc lại bài. -Nhận xét tiết học. Dặn dò HS. -2HS lên bảng đọc bài -Lớp viết bảng con: nhận xét. -HS ghép và phát vần: ang (cá nhân, nhóm, lớp). HS ghép: bàng. -HS đọc: ang, bàng, cây bàng. (cá nhân, nhóm, lớp) -HS đọc và kết hợp phân tích tiếng- từ lớp nhận xét, sửa sai. -HS đọc vần, tiếng (cá nhân, nhóm, lớp). -HS đọc tổng hợp: cá nhân, nhóm, lớp. -HS đọc cả bài: cá nhân, nhóm, lớp. -HS tìm và gạch chân tiếng có vần mới học. -HS đọc vần, tiếng, từ: cá nhân, nhóm, lớp. Lớp nhận xét. -HS quan sát, viết bảng con. -Đồng thanh, cá nhân, nhóm, bàn -HS nêu nội dung từng bức tranh. -HS tìm tiếng có vần mới học. -HS luyện đọc tiếng, từ, câu: cá nhân, nhóm, lớp. -Đọc SGK. -HS luyện đọc theo nhóm đôi. -HS đọc bài: cá nhân, nhóm, lớp. -HS đọc bài mục luyện nói. -Quan sát tranh vẽ và thảo luận nhóm theo câu hỏi của GV. -Nhóm đôi thảo luận và nêu ý kiến -Lớp nhận xét, bổ sung. -Vài HS trả lời. -HS viết bài. -Vài HS nhắc lại. * Điểm cần lưu ý: ThÓ dôc THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN-TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG I/ Môc tiªu. 1-Kiến thức: Giúp HS ôn một số động tác rèn luyện tư thế cơ bản. Thực hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác. Trò chơi: Chạy tiếp sức. 2-Kĩ năng: rèn HS biết thực hiện đúng thao tác. N¾m ®­îc c¸ch ch¬i, néi quy ch¬i, høng thó trong khi ch¬i. 3-Thái độ: giáo dôc lßng ham thÝch thÓ dôc thÓ thao II/ §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn. - §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng, vÖ sinh n¬i tËp, ®¶m b¶o an toµn. - Ph­¬ng tiÖn: cßi III/ Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung §L Ph­¬ng ph¸p 1/ PhÇn më ®Çu. - Phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu giê häc, nh¾c l¹i néi qui tËp luyÖn. ChÊn chØnh hµng ngò, trang phôc. -Cho HS khëi ®éng. 2/ PhÇn c¬ b¶n. a)Ôn đưa một chân ra sau, hai tay giơ thẳng hướng. Một chân ra sau, hai tay chống hông. b)Học động tác đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông. -GV làm mẫu + phân tích động tác. -GV ®iÒu khiÓn líp thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c sau ®ã cho c¸n sù h­íng dÉn c¶ líp tËp luyÖn.Quan s¸t, söa cho HS. -NhËn xÐt, b×nh chän. b)Trò chơi: Chạy tiếp sức. -GV nêu tên, luật chơi. Cho một nhóm chơi thử. 3/ PhÇn kÕt thóc. -H­íng dÉn häc sinh hÖ thèng bµi. -NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ giao bµi vÒ nhµ. 6’ 25’ 4’ -TËp hîp, ®iÓm sè, b¸o c¸o sÜ sè. -Khëi ®éng c¸c khíp. -§øng vç tay vµ h¸t: 1-2 phót. -Líp thùc hiÖn d­íi sù ®iÒu khiÓn cña GV. -Lớp luyện tập theo sự điều khiển của lớp trưởng. -Một nhóm lên thực hiện theo GV. -HS thực hiện theo tổ. - Th¶ láng, håi tÜnh. * Điểm cần lưu ý: . TUẦN 15 ThÓ dôc THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN-TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG I/ Môc tiªu. 1-Kiến thức: Giúp HS ôn một số động tác rèn luyện tư thế cơ bản. Thực hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác. Trò chơi: Chạy tiếp sức. 2-Kĩ năng: rèn HS biết thực hiện đúng thao tác. N¾m ®­îc c¸ch ch¬i, néi quy ch¬i, høng thó trong khi ch¬i. 3-Thái độ: giáo dôc lßng ham thÝch thÓ dôc thÓ thao II/ §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn. - §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng, vÖ sinh n¬i tËp, ®¶m b¶o an toµn. - Ph­¬ng tiÖn: cßi III/ Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung §L Ph­¬ng ph¸p 1/ PhÇn më ®Çu. - Phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu giê häc, nh¾c l¹i néi qui tËp luyÖn. ChÊn chØnh hµng ngò, trang phôc. -Cho HS khëi ®éng. 2/ PhÇn c¬ b¶n. a)Ôn đưa một chân ra sau, hai tay giơ thẳng hướng. Một chân ra sau, hai tay chống hông. b)Học động tác đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông. -GV làm mẫu + phân tích động tác. -GV ®iÒu khiÓn líp thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c sau ®ã cho c¸n sù h­íng dÉn c¶ líp tËp luyÖn.Quan s¸t, söa cho HS. -NhËn xÐt, b×nh chän. b)Trò chơi: Chạy tiếp sức. -GV nêu tên, luật chơi. Cho một nhóm chơi thử. 3/ PhÇn kÕt thóc. -H­íng dÉn häc sinh hÖ thèng bµi. -NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ giao bµi vÒ nhµ. 6’ 25’ 4’ -TËp hîp, ®iÓm sè, b¸o c¸o sÜ sè. -Khëi ®éng c¸c khíp. -§øng vç tay vµ h¸t: 1-2 phót. -Líp thùc hiÖn d­íi sù ®iÒu khiÓn cña GV. -Lớp luyện tập theo sự điều khiển của lớp trưởng. -Một nhóm lên thực hiện theo GV. -HS thực hiện theo tổ. - Th¶ láng, håi tÜnh. * Điểm cần lưu ý: . TUẦN 16 Ngày soạn: 11/12/2012 Ngày giảng: 14/12/2012 Thứ sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2012 ThÓ dôc THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN I/ Môc tiªu. 1-Kiến thức: Giúp HS ôn một số động tác rèn luyện tư thế cơ bản. Thực hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác. Trò chơi: Chạy tiếp sức. 2-Kĩ năng: rèn HS biết thực hiện đúng thao tác. N¾m ®­îc c¸ch ch¬i, néi quy ch¬i, høng thó trong khi ch¬i. 3-Thái độ: giáo dôc lßng ham thÝch thÓ dôc thÓ thao II/ §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn. - §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng, vÖ sinh n¬i tËp, ®¶m b¶o an toµn. - Ph­¬ng tiÖn: cßi III/ Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung §L Ph­¬ng ph¸p 1/ PhÇn më ®Çu. - Phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu giê häc, nh¾c l¹i néi qui tËp luyÖn. ChÊn chØnh hµng ngò, trang phôc. -Cho HS khëi ®éng. 2/ PhÇn c¬ b¶n. a)Ôn đưa một chân ra sau, hai tay giơ thẳng hướng. Một chân ra sau, hai tay chống hông. b)Học động tác đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông. -GV làm mẫu + phân tích động tác. -GV ®iÒu khiÓn líp thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c sau ®ã cho c¸n sù h­íng dÉn c¶ líp tËp luyÖn.Quan s¸t, söa cho HS. -NhËn xÐt, b×nh chän. b)Trò chơi: Chạy tiếp sức. -GV nêu tên, luật chơi. Cho một nhóm chơi thử. 3/ PhÇn kÕt thóc. -H­íng dÉn häc sinh hÖ thèng bµi. -NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ giao bµi vÒ nhµ. 6’ 25’ 4’ -TËp hîp, ®iÓm sè, b¸o c¸o sÜ sè. -Khëi ®éng c¸c khíp. -§øng vç tay vµ h¸t: 1-2 phót. -Líp thùc hiÖn d­íi sù ®iÒu khiÓn cña GV. -Lớp luyện tập theo sự điều khiển của lớp trưởng. -Một nhóm lên thực hiện theo GV. -HS thực hiện theo tổ. - Th¶ láng, håi tÜnh. * Điểm cần lưu ý: . Ngày soạn: 08/12/2013 Ngày giảng: 11/12/2013 Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2013 Toán LUYỆN TẬP I-Mục tiêu: 1-Kiến thức: giúp HS củng cố về phép cộng và phép trừ trong phạm vi 10 (HSY thực hiện 3 phép tính của các bài tập 1, 2, 3 ) 2-Kĩ năng: rèn HS làm thành thạo các dạng toán liên quan. 3-Thái độ: giúp HS yêu thích môn học. II-Đồ dùng dạy học: SGK, bảng phụ, bảng con. III-Tiến trình bài dạy: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1-Kiểm tra bài cũ (4’): -Cho HS lên bảng, lớp làm bảng con. -Nhận xét, đánh giá. *Các hoạt động học tập (33’): 1-HĐ 1: Giới thiệu bài – ghi bảng: 1’ 2-HĐ 2: Hướng dẫn HS luyện tập: 32’ Bài 1: (Tính). Hướng dẫn HS thực hiện. -Quan sát giúp đỡ các HS còn yếu. -GV củng cố. Bài 2 : (Điền số): -Hướng dẫn HS thực hiện. -Quan sát giúp đỡ các HS còn yếu. -GV củng cố. Bài 3 : (Điền = ): -Hướng dẫn HS thực hiện. -Quan sát giúp đỡ các HS còn yếu. -GV củng cố. Bài 4: (Viết phéo tính thích hợp ) -Hướng dẫn HS thực hiện vào vở. -Chấm một số bài: nhận xét chung. 3-Củng cố, dặn dò(2’) -Nhận xét tiết học, dặn dò HS -2HS thực hiện trên bảng lớp, lớp làm bảng: nhận xét. 5 + 5 = 10 - 4 = 5 + 4 = -1HS nêu yêu cầu của bài: 5 HS thực hiện trên bảng lớp, lớp làm bảng con: nhận xét, bổ sung. -1HS nêu yêu cầu của bài: 3 HS thực hiện trên bảng lớp, lớp làm bảng con: nhận xét, bổ sung. -1HS nêu yêu cầu của bài: HS thực hiện vào vở. -1HS nêu yêu cầu của bài: Lớp làm bài vào vở. * Điểm cần lưu ý: . Học vần BÀI 62: UÔM - ƯƠM I/Mục tiêu: 1-KiÕn thøc: gióp HS ®ọc vµ viÕt được: uôm, ươm, cánh buồm, đàn bướm; từ và câu ứng dụng. Luyện nói câu theo chủ đề: ong, bướm, chim, cá cảnh. (Học sinh khá, giỏi bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng qua tranh minh hoạ ở sách giáo khoa; HS yÕu ®äc thµnh th¹o c¸c ch÷ ®· häc.) 2-KÜ n¨ng: rÌn HS viÕt ®óng, ®äc ®óng c¸c ch÷ ®· häc. 3-Th¸i ®é: Gióp HS yªu thÝch m«n häc. II.§å dïng d¹y häc: -GV: tranh minh họa SGK, b¶ng phô. -HS : hép ch÷, b¶ng con, vở tập viết. III/Tiến trình bài dạy: Hoạt động của GV Hoạt động của HS TIẾT 1 1-Kiểm tra bài cũ(4’) -Gọi HS đọc, viết : iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm. -Gọi HS đọc câu ứng dụng SGK. -Nhận xét, ghi điểm 2-Các hoạt động dạy học: 29’ a-Giới thiệu bài - ghi bảng: 1’ b-Các hoạt động học tập: *Hoạt động 1: Dạy vần mới: 16’ +GV cho HS ghép trên thanh cài vần: uôm. -Để có tiếng buồm ta cần thêm vào âm và dấu thanh gì? -GV quan sát giúp đỡ HS. -GV ghi bảng vần: uôm, buồm, cánh buồm. -GV cho HS quan sát tranh SGK. +GV cho HS ghép thanh cài vần: ươm, tiếng: bướm trên thanh cài. -GV quan sát giúp đỡ HS. -GV ghi bảng: ươm, bướm, đàn bướm. -Cho HS so sánh: uôm với ươm. -Cho HS đọc tổng hợp. *Hoạt động 2: Đọc từ ứng dụng: 9’ -GV ghi từ ứng dụng lên bảng: ao chuôm vườn ươm nhuộm vải cháy đượm *Hoạt động 3: Luyện viết: 6’ -GV viết mẫu và hướng dẫn HS viết: uôm, ươm, cánh buồm, đàn bướm. -Quan sát giúp đỡ HS yếu. -Nhận xét. TIẾT 2 c-Luyện tập *Luyện đọc: 10’ -Cho HS luyện đọc bài tiết 1. -GV quan sát giúp đỡ HS. -HV cho HS quan sát tranh vẽ. GV giới thiệu câu ứng dụng SGK và ghi lên bảng – gọi HS đánh vần, đọc trơn. -GV hướng dẫn HS đọc bài trong SGK. -GV quan sát giúp đỡ HS yếu. -GV gọi HS đọc bài: nhận xét, đánh giá. *Luyện nói: 8’ -Giới thiệu bài luyện nói: ong, bướm, chim, cá cảnh. -Cho HS quan sát tranh theo nhóm đôi rồi đưa ra các câu hỏi gợi ý: +Trong tranh vẽ gì? +Màu sắc của các con vật như thế nào? +Em thích con vật nào nhất? *Luyện viết: 15’ -GV hướng dẫn HS viết bài vào vở. -Quan sát, uốn nắn cho HS -Thu và chấm bài 3-Củng cố, dặn dò(2’) -Cho HS đọc lại bài. -Nhận xét tiết học. Dặn dò HS. -2HS lên bảng đọc bài -Lớp viết bảng con: nhận xét. -HS ghép và phát vần: uôm (cá nhân, nhóm, lớp). HS ghép: buồm. -HS đọc: uôm, buồm, cánh buồm. (cá nhân, nhóm, lớp) -HS đọc và kết hợp phân tích tiếng- từ lớp nhận xét, sửa sai. -HS đọc vần, tiếng (cá nhân, nhóm, lớp). -HS đọc tổng hợp: cá nhân, nhóm, lớp. -HS đọc cả bài: cá nhân, nhóm, lớp. -HS tìm và gạch chân tiếng có vần mới học. -HS đọc vần, tiếng, từ: cá nhân, nhóm, lớp. Lớp nhận xét. -HS quan sát, viết bảng con. -Đồng thanh, cá nhân, nhóm, bàn -HS nêu nội dung từng bức tranh. -HS tìm tiếng có vần mới học. -HS luyện đọc tiếng, từ, câu: cá nhân, nhóm, lớp. -Đọc SGK. -HS luyện đọc theo nhóm đôi. -HS đọc bài: cá nhân, nhóm, lớp. -HS đọc bài mục luyện nói. -Quan sát tranh vẽ và thảo luận nhóm theo câu hỏi của GV. -Nhóm đôi thảo luận và nêu ý kiến -Lớp nhận xét, bổ sung. -Vài HS trả lời. -HS viết bài. -Vài HS nhắc lại. * Điểm cần lưu ý: TUẦN 17 ThÓ dôc TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG I/ Môc tiªu. 1-Kiến thức: Giúp HS làm quen với trò chơi: nhảy ô tiếp sức. 2-Kĩ năng: rèn HS biết thực hiện đúng thao tác. N¾m ®­îc c¸ch ch¬i, néi quy ch¬i, høng thó trong khi ch¬i. 3-Thái độ: giáo dôc lßng ham thÝch thÓ dôc thÓ thao II/ §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn. - §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng, vÖ sinh n¬i tËp, ®¶m b¶o an toµn. - Ph­¬ng tiÖn: cßi III/ Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung §L Ph­¬ng ph¸p 1/ PhÇn më ®Çu. - Phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu giê häc, nh¾c l¹i néi qui tËp luyÖn. ChÊn chØnh hµng ngò, trang phôc. -Cho HS khëi ®éng. 2/ PhÇn c¬ b¶n. a)Trò chơi Nhảy ô tiếp sức: -GV nêu tên trò chơi, chỉ tên hình, giải thích cách thực hiện. -GV làm mẫu. -Tổ chức cho HS chơi thử theo: lượt đi nhảy, lượt về chạy. -Cho 1 nhóm chơi thử. -Cho mỗi nhóm chơi thử một lần. -Tổ chức cho các nhóm thực hiện. -Tổ chức cho các nhóm thi đua. -Bình chọn, đánh giá, nhận xét. 3/ PhÇn kÕt thóc. -H­íng dÉn häc sinh hÖ thèng bµi. -NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ giao bµi vÒ nhµ. 6’ 25’ 4’ -TËp hîp, ®iÓm sè, b¸o c¸o sÜ sè. -Khëi ®éng c¸c khíp. -§øng vç tay vµ h¸t: 1-2 phót. -Líp lắng nghe. -Lớp lắng nghe. -1 nhóm chơi thử. -Các nhóm chơi thử. -Một nhóm lên thực hiện theo GV. -HS thực hiện theo tổ. - Th¶ láng, håi tÜnh. * Điểm cần lưu ý: Ngày soạn: 15/12/2013 Ngày giảng: 18/12/2013 Thứ tư, ngày 18 tháng 12 năm 2013 Toán LUYỆN TẬP CHUNG I-Mục tiêu: 1-Kiến thức: giúp HS củng cố về phép cộng và phép trừ trong phạm vi 10 (HSY thực hiện 3 phép tính của các bài tập 1, 2 ) 2-Kĩ năng: rèn HS làm thành thạo các dạng toán liên quan. 3-Thái độ: giúp HS yêu thích môn học. II-Đồ dùng dạy học: SGK, bảng phụ, bảng con. III-Tiến trình bài dạy: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1-Kiểm tra bài cũ (4’): -Cho HS lên bảng, lớp làm bảng con. -Nhận xét, đánh giá. *Các hoạt động học tập (33’): 1-HĐ 1: Giới thiệu bài – ghi bảng: 1’ 2-HĐ 2: Hướng dẫn HS luyện tập: 32’ Bài 1: (Tính). Hướng dẫn HS thực hiện. -Quan sát giúp đỡ các HS còn yếu. -GV củng cố. Bài 2 : (Điền số): -Hướng dẫn HS thực hiện. -Quan sát giúp đỡ các HS còn yếu. -GV củng cố. Bài 3 : ( Tìm số lớn nhất, số nhất ): -Hướng dẫn HS thực hiện. -Quan sát giúp đỡ các HS còn yếu. -GV củng cố. Bài 4: (Viết phéo tính thích hợp ) -Hướng dẫn HS thực hiện vào vở. -Chấm một số bài: nhận xét chung. 3-Củng cố, dặn dò(2’) -Nhận xét tiết học, dặn dò HS -2HS thực hiện trên bảng lớp, lớp làm bảng: nhận xét. 4 + 5 = 10 - 4 = 5 + 5 = -1HS nêu yêu cầu của bài: 5 HS thực hiện trên bảng lớp, lớp làm bảng con: nhận xét, bổ sung. -1HS nêu yêu cầu của bài: 3 HS thực hiện trên bảng lớp, lớp làm bảng con: nhận xét, bổ sung. -1HS nêu yêu cầu của bài: HS trả lời miệng. -1HS nêu yêu cầu của bài: Lớp làm bài vào vở. * Điểm cần lưu ý: . Học vần BÀI 62: ET - ÊT I/Mục tiêu: 1-KiÕn thøc: gióp HS ®ọc vµ viÕt được: et, êt, bánh tét, dệt vải; từ và câu ứng dụng. Luyện nói câu theo chủ đề: Chợ tết. (Học sinh khá, giỏi bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng qua tranh minh hoạ ở sách giáo khoa; HS yÕu ®äc thµnh th¹o c¸c ch÷ ®· häc.) 2-KÜ n¨ng: rÌn HS viÕt ®óng, ®äc ®óng c¸c ch÷ ®· häc. 3-Th¸i ®é: Gióp HS yªu thÝch m«n häc. II.§å dïng d¹y häc: -GV: tranh minh họa SGK, b¶ng phô. -HS : hép ch÷, b¶ng con, vở tập viết. III/Tiến trình bài dạy: Hoạt động của GV Hoạt động của HS TIẾT 1 1-Kiểm tra bài cũ(4’) -Gọi HS đọc, viết : ôt, ơt, cột cờ, cái vợt. -Gọi HS đọc câu ứng dụng SGK. -Nhận xét, ghi điểm 2-Các hoạt động dạy học: 29’ a-Giới thiệu bài - ghi bảng: 1’ b-Các hoạt động học tập: *Hoạt động 1: Dạy vần mới: 16’ +GV cho HS ghép trên thanh cài vần: et. -Để có tiếng tét ta cần thêm vào âm và dấu thanh gì? -GV quan sát giúp đỡ HS. -GV ghi bảng vần: et, tét, bánh tét. -GV cho HS quan sát tranh SGK. +GV cho HS ghép thanh cài vần: êt, tiếng: dệt trên thanh cài. -GV quan sát giúp đỡ HS. -GV ghi bảng: êt, dệt, dệt vải. -Cho HS so sánh: et với êt. -Cho HS đọc tổng hợp. *Hoạt động 2: Đọc từ ứng dụng: 9’ -GV ghi từ ứng dụng lên bảng: nét chữ con rết sấm sét kết bạn *Hoạt động 3: Luyện viết: 6’ -GV viết mẫu và hướng dẫn HS viết: et, êt, bánh tét, dệt vải. -Quan sát giúp đỡ HS yếu. -Nhận xét. TIẾT 2 c-Luyện tập *Luyện đọc: 10’ -Cho HS luyện đọc bài tiết 1. -GV quan sát giúp đỡ HS. -HV cho HS quan sát tranh vẽ. GV giới thiệu câu ứng dụng SGK và ghi lên bảng – gọi HS đánh vần, đọc trơn. -GV hướng dẫn HS đọc bài trong SGK. -GV quan sát giúp đỡ HS yếu. -GV gọi HS đọc bài: nhận xét, đánh giá. *Luyện nói: 8’ -Giới thiệu bài luyện nói: Chợ Tết. -Cho HS quan sát tranh theo nhóm đôi rồi đưa ra các câu hỏi gợi ý: +Trong tranh vẽ gì? +Cảnh chợ Tết có những gì? +Em đã được mẹ cho đi chợ Tết chưa? *Luyện viết: 15’ -GV hướng dẫn HS viết bài vào vở. -Quan sát, uốn nắn cho HS -Thu và chấm bài 3-Củng cố, dặn dò(2’) -Cho HS đọc lại bài. -Nhận xét tiết học. Dặn dò HS. -2HS lên bảng đọc bài -Lớp viết bảng con: nhận xét. -HS ghép và phát vần: et (cá nhân, nhóm, lớp). HS ghép: tét. -HS đọc: et, tét, bánh tét. (cá nhân, nhóm, lớp) -HS đọc và kết hợp phân tích tiếng- từ lớp nhận xét, sửa sai. -HS đọc vần, tiếng (cá nhân, nhóm, lớp). -HS đọc tổng hợp: cá nhân, nhóm, lớp. -HS đọc cả bài: cá nhân, nhóm, lớp. -HS tìm và gạch chân tiếng có vần mới học. -HS đọc vần, tiếng, từ: cá nhân, nhóm, lớp. Lớp nhận xét. -HS quan sát, viết bảng con. -Đồng thanh, cá nhân, nhóm, bàn -HS nêu nội dung từng bức tranh. -HS tìm tiếng có vần mới học. -HS luyện đọc tiếng, từ, câu: cá nhân, nhóm, lớp. -Đọc SGK. -HS luyện đọc theo nhóm đôi. -HS đọc bài: cá nhân, nhóm, lớp. -HS đọc bài mục luyện nói. -Quan sát tranh vẽ và thảo luận nhóm theo câu hỏi của GV. -Nhóm đôi thảo luận và nêu ý kiến -Lớp nhận xét, bổ sung. -Vài HS trả lời. -HS viết bài. -Vài HS nhắc lại. * Điểm cần lưu ý: TUẦN 18 Ngày soạn: 22/12/2013 Ngày giảng: 25/12/2013 Thứ tư, ngày 25 tháng 12 năm 2013 Toán THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI I-Mục tiêu: 1-Kiến thức: giúp HS củng cố về cách đo độ đà đoạn thẳng cho trước. 2-Kĩ năng: rèn HS làm thành thạo các dạng toán liên quan. 3-Thái độ: giúp HS yêu thích môn học. II-Đồ dùng dạy học: SGK, bảng phụ, bảng con. III-Tiến trình bài dạy: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1-Kiểm tra bài cũ (4’): -Cho HS lên bảng, lớp làm bảng con. -Nhận xét, đánh giá. *Các hoạt động học tập (33’): 1-HĐ 1: Giới thiệu bài – ghi bảng: 1’ 2-HĐ 2: Hướng dẫn HS luyện tập: 32’ *GV nêu cho HS thấy được: có nhiều cách đo độ dài đoạn thẳng như đo độ dài đoạn thẳng bằng gang tay, đo độ dài đoạn thẳng bằng sải tay, độ dài đoạn thẳng bằng bước chân, độ dài đoạn thẳng bằng thước thẳng. -Theo em đo dộ dài bằng gang tay chúng ta thường áp dụng cho những đồ vật nào? -Đo dộ dài bằng bước chân, bằng sải tay, bằng thước thẳng chúng ta thường áp dụng ở đâu? -GV củng cố. *Thực hành đo: -GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân +Đo độ dài bằng gang tay. +Đo độ dài bằng gang tay. +Đo độ dài bằng gang tay. +Đo độ dài bằng gang tay. -GV quan sát giúp đỡ HS -GV củng cố. 3-Củng cố, dặn dò(2’) -Nhận xét tiết học, dặn dò HS -2HS thực hiện trên bảng lớp, lớp làm bảng: nhận xét. 5 + 5 = 10 - 4 = 5 + 4 = -HS quan sát, lắng nghe. -Vài HS trả lời. -HS thực hiện cá nhân. -Vài HS trình bày kết quả của mình. * Điểm cần lưu ý: Học vần ÔN TẬP I-Mục tiêu: 1-Kiến thức: giúp HS đọc, viết được các vần vừa học có kết thúc bằng t. Đọc đúng các từ ngữ, câu ứng dụng. Nghe hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể "Chuột nhà và Chuột đồng" 2-Kĩ năng: rèn HS kĩ năng đọc, viết các âm và chữ đã học liên quan. 3-Thái độ: giáo dục HS ý thức học tập tốt. II.§å dïng d¹y häc: -GV: tranh SGK, b¶ng phô. -HS : hép ch÷, b¶ng con, vở tập viết. III/Tiến trình bài dạy: Hoạt độngcủa GV Hoạt động của HS 1-Kiểm tra bài cũ (4’): -GV cho HS viết: uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván. Đọc bài trong sách. -GV nhận xét – ghi diểm 2-Các hoạt động học tập: (29’) TIẾT 1 a-HĐ 1: Giới thiệu bài – ghi bảng: 1’ b-HĐ 2: Ôn tập: *Các vần vừa học: 6’ -GV treo bảng phụ gọi HS đọc vần chỉ chữ. -Quan sát giúp đỡ HS yếu. *Ghép âm thành vần: 10’ -Hướng dẫn HS ghép các chữ ở cột dọc với các chữ ở dòng ngang để có vần mới. -Nhận xét sửa sai cho HS. -Cho HS đọc các vần vừa ghép. Chú ý đến đối tượng HS yếu. *Đọc từ ngữ ứng dụng: 6’ -GV treo bảng phụ đã viêt các từ ứng dụng lên bảng. -Gọi lần lượt từng HS đọc. -Chú ý đến đối tượng HS yếu. *Tập viết từ ngữ ứng dụng: 6’ -Viết mẫu và hướng dẫn viết các từ; “ chót vót, bát ngát " -GV vừa viết vừa phân tích cho HS hiểu. -Quan sát giúp đỡ HS yếu. TIẾT 2 c-HĐ 3: Luyện tập *Luyện đọc: 18’ -Luyện đọc bài ở trên bảng. -Sửa phát âm cho HS. -Luyện đọc câu ứng dụng. Cho HS quan sát tranh và nêu nhận xét. -Giới thiệu câu ứng dụng. -Đọc mẫu câu ứng dụng. -Quan sát giúp đỡ HS yếu. -Chỉ bảng. *Luyện viết: 8’ -GV nêu yêu cầu tâp viết. -Quan sát giúp đỡ HS yếu. *Kể chuyện: Chuột nhà và Chuột đồng: 9’ -Kể chuyện kèm theo tranh minh hoạ (2, 3 lần) -Yêu cầu HS kể chuyện theo nhóm -GV+HS bình chọn. 3-Củng cố, dặn dò(2’) -Cho HS đọc lại bài. -Nhận xét tiết học. Dặn dò HS. -2 HS lên bảng viết, cả lớp viết bảng con 1 HS đọc bài -HS lên chỉ các chữ vừa học trong tuần -Chỉ chữ và đọc vần. -Đọc các vần ở bảng 1 (Đọc cá nhân, đồng thanh ) -Đọc các tiếng ở bảng 2 (Đọc cá nhân, đồng thanh ) -HS tự đọc các từ ngữ ứng dụng (cá nhân, nhóm, cả lớp ) -Viết bảng con -HS luyện đọc các tiếng trong bảng ôn (cá nhân, nhóm, cả lớp ) -HS luyện đọc các từ ứng dụng (cá nhân, nhóm, cả lớp ) -Viết vào vở tập viết. -Thảo luận nhóm cử đại diện kể Cả lớp theo dõi chọn bạn kể hay nhất đúng nhất -HS nhắc lại kiến thức đã học. * Điểm cần lưu ý: Ngày soạn: 25/12/2012 Ngày giảng: 28/12/2012 Thứ sáu, ngày 28 tháng 12 năm 2012 ThÓ dôc TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG I/ Môc tiªu. 1-Kiến thức: Giúp HS làm quen với trò chơi: nhảy ô tiếp sức. 2-Kĩ năng: rèn HS biết thực hiện đúng thao tác. N¾m ®­îc c¸ch ch¬i, néi quy ch¬i, høng thó trong khi ch¬i. 3-Thái độ: giáo dôc lßng ham thÝch thÓ dôc thÓ thao II/ §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn. - §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng, vÖ sinh n¬i tËp, ®¶m b¶o an toµn. - Ph­¬ng tiÖn: cßi III/ Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung §L Ph­¬ng ph¸p 1/ PhÇn më ®Çu. - Phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu giê häc, nh¾c l¹i néi qui tËp luyÖn. ChÊn chØnh hµng ngò, trang phôc. -Cho HS khëi ®éng. 2/ PhÇn c¬ b¶n. a)Trò chơi Nhảy ô tiếp sức: -GV nêu tên trò chơi, chỉ tên hình, giải thích cách thực hiện. -GV làm mẫu. -Tổ chức cho HS chơi thử theo: lượt đi nhảy, lượt về chạy. -Cho 1 nhóm chơi thử. -Cho mỗi nhóm chơi thử một lần. -Tổ chức cho các nhóm thực hiện. -Tổ chức cho các nhóm thi đua. -Bình chọn, đánh giá, nhận xét. 3/ PhÇn kÕt thóc. -H­íng dÉn häc sinh hÖ thèng bµi. -NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ giao bµi vÒ nhµ. 6’ 25’ 4’ -TËp hîp, ®iÓm sè, b¸o c¸o sÜ sè. -Khëi ®éng c¸c khíp. -§øng vç tay vµ h¸t: 1-2 phót. -Líp lắng nghe. -Lớp lắng nghe. -1 nhóm chơi thử. -Các nhóm chơi thử. -Một nhóm lên thực hiện theo GV. -HS thực hiện theo tổ. - Th¶ láng, håi tÜnh. * Điểm cần lưu ý: Học vần KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN 2 (2T) *Mục tiêu: 1-Kiểm tra kiến thức đã học từ tuần 11 đến nay về: vần, tiếng, từ ứng dụng, câu ứng dụng 2-Kĩ năng: rèn HS đọc, viết đúng các vần, tiếng, từ ứng dụng, câu ứng dụng 3-Thái độ: giáo dục HS ý thức học tập tốt. ---------------------------------------------------------------- Sinh hoạt lớp KIỂM ĐIỂM TUẦN 18 I,Mục tiêu: -Giúp HS nhận ra những ưu khuyết điểm tuần 18. -Cần khắc phục những khuyết điểm và phát huy những ưu điểm trong tuần qua. -Đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới. -Rèn cho HS tự ý thức, rèn luyện đạo đức tác phong, có thái độ học tập đúng đắn. -Giáo dục HS ý thức tự phê cao. II,Chuẩn bị: Bản nhận xét III,Nội dung: 1) Đánh giá hoạt động tuần 18: - GVCN nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động : *Ưu điểm : Đa số cả lớp thực hiện đầy đủ nội quy của lớp, trường ( làm bài, học bài đầy đủ, ngoan ngoãn, lễ phép, ) . *Nhược điểm : Một số em còn vi phạm các lỗi, kết quả học tập chưa cao, chữ viết còn chưa được đẹp, như em: Khanh, Hạnh, Đông, Huy B, Cảnh, Luân 2) Kế hoạch tuần 19: -Thực

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12445386.doc
Tài liệu liên quan