Giáo án chiều lớp 2 – Tuần 1 đến 4 - GV: Phạm Thị Vi - Trường Tiểu Học Phú Túc

Thủ công

GẤP MÁY BAY PHẢN LỰC(t1)

A/ Mục tiêu :

- Biết cách gấp máy bay phản lực.

- Gấp được máy bay phản lực. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.

- Với HS khéo tay: Gấp được máy bay phản lực. Các nếp gấp phẳng, thẳng. Máy bay phản lực sử dụng được.

-Yêu thích môn học.

B/ Chuẩn bị :

- Mẫu máy bay phản lực được gấp bằng giấy màu khích thước khổ A4

- Quy trình gấp máy bay phản lực có hình vẽ minh họa cho từng bươc gấp

 - HS Giấy nháp,kéo hồ dán,bút.

C/ Các hoạt động dạy và học:

 

doc44 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án chiều lớp 2 – Tuần 1 đến 4 - GV: Phạm Thị Vi - Trường Tiểu Học Phú Túc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- HS tiến hành trang trí. - HS thi phóng tên lửa. Ho¹t ®éng tËp thĨ – An tồn giao thơng X©y dùng sỉ truyỊn thèng líp em Ca h¸t mõng n¨m häc míi Mơc tiªu : - HS biÕt ®ãng gãp c«ng søc x©y dùng Sỉ truyỊn thèng cđa líp. Gi¸o dơc HS lßng tù hµo lµ mét thµnh viªn cđa líp vµ cã ý thøc b¶o vƯ danh dù , truyỊn thèng cđa líp . ª Học sinh kể tên mơ tả một số đường phố nơi em ở hoặc đường mà em biết ( rộng , hẹp , biển báo , vỉa hè ,...) . Biết được sự khác nhau đường phố , ngõ hẻm , ngã ba , ngã tư 2.Kĩ năng : -Nhớ tên và nêu được đặc điểm của đường nơi em ở . Nhận biết được một số đặc điểm về đường an tồn và khơng an tồn của đường phố . 3.Thái độ :-Thực hiện đúng các qui đinh khi đi trên đường . ChuÈn bÞ :- GV phỉ biÕn mơc ®Ých lµm sỉ truyỊn thèng . HS vỊ chuÈn bÞ : ¶nh c¸ nh©n cì 4x 6 vµ b¶n chÝch ngang c¸ nh©n . ViÕt mét vµi nÐt giíi thiƯu vỊ tỉ cđa m×nh TiÕn hµnh lµm sỉ : GV bÇu ra ban biªn tËp th­c hiƯn lµm . HS thùc hiƯn vµ tr×nh bµy kÕt qu¶ . 3 – GV nhËn xÐt : III- Ca h¸t mõng n¨m häc míi: Yªu cÇu HS thùc hiƯn . c¸c bµi h¸t cã néi dung vỊ thÇy c« vµ m¸i tr­êng. IV - DỈn dß : nhËn xÐt g׬ häc . BÀI 2 : TÌM HIỂU ĐƯỜNG PHỐ Hoạt động của thầy Hoạt động của trị A ) Hoạt động 1: 1. Kiểm tra bài cũ: -Khi đi trên đường phố em thường đi ở đâu để được an tồn ? -Giáo viên nhận xét ghi điểm học sinh . 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: -Bài học hơm nay các em sẽ tìm hiểu về “Con đường nơi em ở “. b)Hoạt động 2 : - Tìm hiểu về đặc điẻm con đường nhà em a/ Mục tiêu : HS Mơ tả được đặc điểm chính của đường phố nơi em ở . Kể tên mơ tả được một số con đường em thường đi qua . b / Tiến hành : - Chia lớp thành các nhĩm nhỏ ( Các em ở cùng xĩm hoặc đi chung đường thành một nhĩm ) - Phát phiếu đến các nhĩm . - Yêu cầu thảo luận hồn thành các câu hỏi đã ghi sẵn trong phiếu . - Hàng ngày đến trường em đi qua những con đường nào ? - Trường của chúng ta năm trên con đường nào ? Đặc điểm của những con đường đĩ ? Cĩ mấy đường một chiều ? Cĩ giải phân cách ở giữa đường hai chiều khơng ? - Mấy đường cĩ vỉa hè ? - Khi đi trên đường đĩ em đi như thế nào ? * Kết luận : Các em cần nhớ tên đường nơi em ở và những đặc điểm của đường em đi học . Khi đi trên đường phải cẩn thận : Đi trên vỉa hè . Quan sát cẩn thận khi đi trên đường . Hoạt động 3: -Tìm hiểu đường an tồn và chưa an tồn : -Yêu cầu học sinh làm việc theo nhĩm quan sát tranh và chỉ ra tranh nào chụp về con đường an tồn ,tranh nào chụp con đường khơng an tồn ? Giải thích - GV mời lần lượt từng nhĩm lên gắn từng bức tranh và trình bày ý kiến . -Giáo viên kết luận như trong sách giáo khoa . c/Hoạt động 4 : -Trị chơi : Nhớ tên đường -a/ Mục tiêu : - Kể tên và mơ tả một số con đường các em thường đi qua . b/ Tiến hành : - Tổ chức cho 3 đội chơi . Thi ghi tên những con đường mà em biết . - Yêu cầu 3 đội mỗi lần 1 em lên viết tên đường mà em biết . -Giáo viên theo dõi nhận xét bình chọn đội thắng cuộc là đội viết đước nhiều tên đường và đúng. d)củng cố –Dặn dị : -Nhận xét đánh giá tiết học . -Yêu cầu nêu lại các hành vi an tồn và nguy hiểm . -Dặn về nhà học bài và áp dụng và thực tế . -Ta phải đi bộ trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải để đảm bảo an tồn . -Lớp theo dõi giới thiệu -Hai học sinh nhắc lại tựa bài -Lớp tiến hành chia thành các nhĩm theo yêu cầu của giáo viên . - Thảo luận trả lời vào phiếu sau khi hết thời gian các nhĩm cử đại diện lên trả lời . - Các nhĩm khác lắng nghe nhận xét bổ sung nếu cĩ . - Lớp chia thành các nhĩm nhỏ nhận tranh của mỗi nhĩm . - Quan sát và rút ra nhận xét sau đĩ cử đại diện lên trình bày . + Tranh 1 : Đường an tồn vì 2 chiều cĩ giải phân cách cĩ vỉa hè rộng cĩ vạch kẻ đường . + Tranh 2 : Đường an tồn vì 1 chiều lịng đường rộng cĩ đèn tín hiệu , cĩ biển báo hiệu giao thơng . + Tranh 3 : Đường chưa an tồn vì ngõ hẹp , vỉa hè khơng cĩ , người và xe cộ đi chen lấn nhau . + Tranh 4: Đường chưa an tồn vì 2 chiều lịng đường hẹp , vỉa hè bị lấn chiếm . - Lớp cử ra 3 đội mỗi đội 4 em . - Lần lượt mỗi em lên viết một tên đường rồi chạy xuống đến lượt em khác . - Lớp nhận xét bình chọn đội chiến thắng -Về nhà xem lại bài học và áp dụng bài học vào thực tế cuộc sống hàng ngày khi tham gia giao thơng trên đường . H­íng dÉn häc Tốn – Tiếng Việt 1- Mơc tiªu - Biết trừ nhẩm số trịn chục cĩ hai chữ số. - Biết thực hiện phép trừ các số cĩ hai chữ số khơng nhớ trong phạm vi 100. - Biết giải bài tốn bằng một phép trừ. 2. Ho¹t ®éng d¹y häc: 2.1 ỉn ®Þnh líp 2.2 H­íng dÉn «n tËp * Yªu cÇu HS lµm BT cùng em học to¸n tiết 1,2 tr 9 Bài 4 ( tiết 1): y/c HS đọc đề GV nêu câu hỏi tìm hiểu đề Gọi HS lên chữa BT Gv nhËn xÐt Bài 5: y/c HS đọc đề GV nêu câu hỏi tìm hiểu đề Gọi HS lên chữa BT - Gv nhËn xÐt Bài1: y/c HS đọc đề GV nêu câu hỏi tìm hiểu đề Gọi HS lên chữa BT - Gv nhËn xÐt * Chính tả HĐ 5/Hướng dẫn làm bài tập Bài 2 : - Nêu Y/c bài 2 ? Cho 1 HS làm mẫu từ đầu tiên . Y/c HS làm bài . Bài 3 : Viết vào vở những chữ cái thiếu trong bảng chữ cái, SGK/11. HDẫn cách làm, GV sửa bài, ghi điểm. Bài 4 : HDẫn HS học thuộc lòng bảng chữ cái tại lớp.( 10 chữ cái) . Gv nhận xét, tuyên dương Gv nx ghi ®iĨm. 3 . Cđng cè dỈn dß NhËn xÐt tiÕt häc. Hs h¸t Hs lµm BT em häc to¸n HS đọc đề bài HS trả lời câu hỏi của GV và nêu cách giải HS làm BT Lªn b¶ng ch÷a bt Hs kh¸c nx HS đọc đề bài HS trả lời câu hỏi của GV và nêu cách giải HS làm BT - Điền vào chỗ trống có âm đầu s / x . HS làm a)xao đầu, ngoài sân,chim sâu,câu cá. b)cố gắng,gắn bó,gắn sức,yên lặng HS đọc đề, làm bài vào vở bài tập, 1 em lên bảng làm: p,q,r,s,t,u,ư,v,x,y -HS thi học thuộc theo nhóm. VỊ nhµ «n bµi ChuÈn bÞ bµi sau Thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2016 H­íng dÉn häc To¸n + TiÕng viƯt I-Mơc tiªu: - Biết đếm, đọc, viết các số trong phạm vi 100. - Biết viết số liền trước, số liền sau của một số cho trước. - Biết làm tính cộng, trừ các số cĩ hai chữ số khơng nhớ trong phạm vi 100. - Biết giải bài tốn bằng một phép cộng. - Tìm được các từ ngữ cĩ tiếng học, cĩ tiếng tập ( BT1) - Đặt câu với 1 từ tìm được (BT2); biết sắp xếp lại trật tự các từ trong câu mới ( BT3); biết đặt dấu chấm hỏi vào cuối câu hỏi ( BT4 ) II- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: H§ cu¶ GV H§ cđa HS To¸n: * H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp vë cùng em häc to¸n * Bµi tËp 2: Mét HS ®oc yªu cÇu. GV HD HS ph©n tÝch ®Ị bµi + Bµi to¸n cho biÕt g×? + Bµi to¸n yªu cÇu t×m g×? + HD HS gi¶i bµi. - GV nhËn xÐt ch÷a bµi. * Bµi tËp 3: Mét HS ®oc yªu cÇu. GV HD HS ph©n tÝch ®Ị bµi + Bµi to¸n cho biÕt g×? + Bµi to¸n yªu cÇu t×m g×? + HD HS gi¶i bµi. - GV nhËn xÐt ch÷a bµi. Bài 4,5 hướng dẫn tương tự * TiÕng viƯt: *HĐ1/Hướng dẫn làm bài tập1: Tìm các từ có tiếng : học, tập . Chia lớp thành 6 nhóm . Phát cho mỗi nhóm 1 tờ giấy , y/c nhóm 1, 2, 3viết vào giấy những từ có tiếng học , các nhóm còn lại ghi từ có tiếng tập . Sau đó cho các nhóm trình bày . Nếu nhóm sau có từ trùng với nhóm trứơc thì không nêu nữa mà nêu từ mới . HĐ 2/Hướng dẫn làm bài tập2: - Với mỗi từ đăït 1 câu . -Đặt câu phải đủ ý , diễn đạt được nội dung mình cần nêu . -Nhận xét HĐ 3/Hướng dẫn làm bài tập3: Cho HS đọc đề bài. Gọi HS đọc câu mẫu . -GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ * Cđng cè – DỈn dß: - NhËn xÐt giê häc. - Gäi 1 HS lªn b¶ng lµm bµi - HS c¶ líp lµm vë bµi tËp - HS nhËn xÐt bµi Gäi 1 HS lªn b¶ng lµm bµi - HS c¶ líp lµm vë bµi tËp - HS nhËn xÐt bµi Gäi 1 HS lªn b¶ng lµm bµi - HS c¶ líp lµm vë bµi tËp - HS nhËn xÐt bµi Hoạt đọâng lớp , nhóm , cá nhân HS trao đổi , trình bày : - Có tiếng học : học hành, học tập, học hỏi, học lỏm, học mót, học phí, học sinh, học kì, học đường, năm học, - Có tiếng tập : tập đọc , tập viết , tập làm văn , tập toán 4 học sinh trong nhóm đứng lên lần lượt đọc câu mình đã đặt : VD: * Em học hành chăm chỉ . * Em thích môn tập đọc . - Xếp từ trong câu đã cho thành câu mới . - Con yêu mẹ -> Mẹ yêu con . - Sắp xếp lại các từ trong câu . Đổi chỗ từ con và từ mẹ cho nhau HS làm bài, sửa bài . -HS ®äc yªu cÇu bµi - HS d­íi líp lµm vµo vë. Thứ sáu ngày 16 tháng 9 năm 2016 H­íng dÉn häc To¸n + TiÕng viƯt I-Mơc tiªu: - Biết viết số cĩ hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị. - Biết số hạng, tổng. - Biết số bị trừ, số trừ, hiệu. - Biết làm tính cộng, trừ các số cĩ hai chữ số khơng nhờ trong phạm vi 100. - Biết giải bài tốn bằng một phép trừ. - Dựa gợi ý vào tranh vẽ, thực hiện đúng nghi thức chào hỏi và tự giới thiệu về bản thân . - Viết được một bản tự thuật ngắn ( BT3) II- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: H§ cu¶ GV H§ cđa HS To¸n: * H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp vë to¸n cuối tuần * Bµi tËp 1 : Yªu cÇu HS tãm t¾t råi gi¶i bµi to¸n Ch÷a bµi: * Bµi tËp 2: Mét HS ®oc yªu cÇu. GV HD HS ph©n tÝch ®Ị bµi + Bµi to¸n cho biÕt g×? + Bµi to¸n yªu cÇu t×m g×? + HD HS gi¶i bµi. - GV nhËn xÐt ch÷a bµi. * Bµi tËp 3: Mét HS ®oc yªu cÇu. GV HD HS ph©n tÝch ®Ị bµi + Bµi to¸n cho biÕt g×? + Bµi to¸n yªu cÇu t×m g×? + HD HS gi¶i bµi. - GV nhËn xÐt ch÷a bµi. Bài 4,5 hướng dẫn tương tự * TiÕng viƯt: - GV cho hs lµm bµi tËp làm văn trong vë ơn tập cuối tuần tiÕng viƯt -GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ * Cđng cè – DỈn dß: - NhËn xÐt giê häc. - Gäi 1 HS lªn b¶ng lµm bµi - HS c¶ líp lµm vë bµi tËp - HS nhËn xÐt bµi Gäi 1 HS lªn b¶ng lµm bµi - HS c¶ líp lµm vë bµi tËp - HS nhËn xÐt bµi Gäi 1 HS lªn b¶ng lµm bµi - HS c¶ líp lµm vë bµi tËp - HS nhËn xÐt bµi -HS ®äc yªu cÇu bµi - HS d­íi líp lµm vµo vë. Sinh hoạt TUẦN 2 I-Yêu cầu - HS nắm được ưu nhược điểm bản thân, của lớp trong tuần qua - Rèn HS tính trật tự, kỉ luật - HS cĩ ý thức tu dưỡng đạo đức và vươn lên trong học tập II- Lên lớp 1. Ổn định tổ chức : Hát 2. Nhận xét tuần qua * Đạo đức : - Các em ngoan, lễ phép hồ nhã, đồn kết với bạn bè - Thực hiện tốt nề nếp đi học đúng giờ, đầu giờ đến sớm - Trong tuần khơng cĩ trường hợp đánh, cãi nhau xảy ra * Học tập : - Duy trì nề nếp học tập tốt .- Đầu giờ trật tự truy bài - Mang đầy đủ đồ dùng học tập - Trong lớp trật tự chú ý lắng nghe giảng nhưng chưa thực sự sơi nổi trong học tập. - Học và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp 3. Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục duy trì nề nếp lớp - Khắc phục những nhược điểm cịn tồn tại - Phát huy ưu điểm đã đạt được trong tuần vừa qua TUẦN 3 Thứ hai, ngày 19 tháng 9 năm 2016 Tự nhiên xã hội HỆ CƠ A/ Mục tiêu : - Nêu được tên và chỉ được vị trí các vùng cơ chính : cơ đầu, cơ ngực, cơ long, cơ bụng, cơ tay, cơ chân. *HS khá giỏi: - Biết được sự co duỗi của bắp cơ khi cơ thể hoạt động. -Yêu thích môn học. B/ Chuẩn bị : -Tranh vẽ hệ cơ. -Vở bài tập TNXH. C/C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc : Ho¹t ®éng cđa gv Ho¹t ®éng cđa hs 1. Kiểm tra : GV hỏi: Muốn tránh bị cong vẹo cột sống ta phải làm gì ? Nhận xét 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: Bài học hôm nay các em học “Hệ cơ” * Hoạt động 1 : Quan sát hình vẽ hệ cơ. - GV H dẫn quan sát và gợi ý để biết được. + Nhờ đâu mà mỗi người có khuôn mặt, hình dáng nhất định. - GV H dẫn thảo luận - GV rút ra kết luận: Trong cơ thể chúng ta có rất nhiều cơ, các cơ bao phủ toàn bộ cơ thể, nhờ cơ bám vào xương ta có thể thực hiện được cử động. * Hoạt động 2 : Thực hành co và duỗi tay. B1: làm việc theo cặp. Y/C 2 HS, 1hs thực hành co, duỗi. 1 hs nắn và cho biết khi cơ co cơ như thế nào? B2: làm việc cả lớp. Y/C hs lên thực hiện trước lớp Gv nhận xét chốt lại Kết luận. (xem SGV) *Hoạt động 3: Làm gì để cơ được săn chắc? Y/C hs quan sát tranh -Chúng ta nên làm gì để cơ luôn được săn chắc? -Gv nhận xét 3) Củng cố - Dặn dò: -TNXH hôm nay học bài gì ? -Nhận xét chung tiết học - Chuẩn bị : Làm gì để xương và cơ phát triển tốt - HS nêu: Ngồi học ngay ngắn, không mang vác vật nặng. Hs nhắc lại - HS hoạt động theo nhóm. Mô tả khuôn mặt, hình dáng để nêu. + Nhờ có cơ bao phủ toàn bộ cơ thể. - HS thảo luận. Quan sát tranh và chỉ ra một số cơ của cơ thể là: Cơ mặt, cơ ngực, cơ bụng, cơ tay, cơ lưng, cơ chân, cơ mông. - HS nhắc lại -B1: thực hành theo cặp, vừa làm, vừa quan sát sự thay đổicủa cơ. Khi cơ co và duỗi. -HS lên thực hiện trước lớp và nêu nhận xét về cơ. HSnghe, theo dõi Hs trả lời câu hỏi. -Để cơ luôn được săn chắc chúng ta cần: tập thể dục, vận động hằng ngày, lao động vừa sức, vui chơi, ăn uống đầy đủ Ho¹t ®éng tËp thĨ – An tồn giao thơng Vui Trung Thu I/ Mơc tiªu _ HS hiĨu trung thu lµ ngµy tÕt cđa c¸c em - HS ®­ỵc vui vỴ tham gia r­íc ®Ìn trung thu ë líp, ë tr­êng. II/ Néi dung HD HS c¸ch r­íc ®Ìn «ng sao vµ bµy cç Trung thu. HS häc thuéc bµi h¸t §ªm Trung thu HDHS cïng ph¸ cç trung thu - GV NX III/ Cđng cè dỈn dß ( 5' )-Nªu ý nghÜa cđa buỉi trung thu . BÀI 3 : HIỆU LỆNH CỦA CẢNH SÁT GIAO THƠNG BIỂN BÁO HIỆU GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ A/ Mục tiêu 1 .Kiến thức : ª Học sinh biết : - Cảnh sát giao thơng dùng hiệu lệnh ( bằng tay , cịi , gậy ) để điều khiển xe và người đi lại trên đường . Biết hình dáng , màu sắc , đặc điểm của nhĩm biển báo cấm . Biết nội dung hiệu lệnh bằng tay của CSGT và của biển báo hiệu giao thơng . 2.Kĩ năng : -Biết quan sát và thực hiện đúng khi cĩ hiệu lệnh của CSGT . Phân biệt nội dung của 3 biển báo cấm 101 , 102 , 112 . 3.Thái độ :-Phải tuân theo hiệu lệnh của CSGT . Cĩ ý thức tuân theo hiệu lệnh của biển báo hiệu giao thơng . B/ Chuẩn bị : - 2 Tranh 1, 2 và ảnh số 3 trong SGK . 3 biển báo 101 , 102 , 112 phĩng to . C/ Lên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trị A ) Hoạt động 1: 1. Kiểm tra bài cũ: -Con đường như thế nào là đường an tồn ? -Con đường như thế nào là đường khơng an tồn ? - Gặp đường khơng an tồn em cần đi như thế nào ? -Giáo viên nhận xét ghi điểm học sinh . 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: -Bài học hơm nay các em sẽ tìm hiểu về “Hiệu lệnh của CSGT và Biển báo hiệu giao thơng đường bộ “. b)Hoạt động 2 : - Hiệu lệnh của CSGT a/ Mục tiêu : HS biết được hiệu lệnh của CSGT và thực hiện theo hiệu lệnh đĩ . b / Tiến hành : - Chia lớp thành các nhĩm nhỏ . - Treo 5 bức tranh của H1 , 2 , 3, 4 , 5 hướng dẫn lớp quan sát , tìm hiểu về tư thế điều khiển của CSGT và nhận biết thực hiện theo hiệu lệnh đĩ như thế nào - Yêu cầu thảo luận và trả lời . - GV làm mẫu từng động tác và giải thích về hiệu lệnh của mỗi động tác . - Mời một vài học sinh lên làm lại . * Kết luận : - Nghiêm chỉnh chấp hành theo hiệu lệnh của CSGT để đảm bảo an tồn khi đi trên đường . Hoạt động 3: -Tìm hiểu về biển báo hiệu giao thơng a/ Mục tiêu : - Biết hình dáng , màu sắc , đặc điểm nhĩm biển báo cấm . Biết ý nghĩa , nội dung 3 biển báo hiệu thuộc nhĩm biển báo cấm . a/ Tiến hành : -Yêu cầu học sinh làm việc theo nhĩm quan sát biển báo và nêu đặc đểm và ý nghĩa của mỗi biển báo về : Hình dáng - Màu sắc - Hình vẽ bên trong ? - GV mời lần lượt từng nhĩm lên trình bày về Hình dáng - Màu sắc - Hình vẽ bên trong của nhĩm mình . -Giáo viên kết luận và viết lên bảng những đặc điểm của từng nhĩm biển báo mà học sinh nêu ra . * GV tĩm tắt : -Biển báo cấm cĩ đặc điểm : - Hình trịn , viền màu đỏ , nền trắng , hình vẽ màu đen . Biển này cĩ nội dung là đưa ra điều cấm với người và phương tiện giao thơng nhằm đảm bảo an tồn . - Khi đi trên đường gặp biển báo cấm thì người và các loại xe cộ phải thực hiện như thế nào ? c/Hoạt động 4 : -Trị chơi : Ai nhanh hơn -a/ Mục tiêu : - Học thuộc tên các biển báo đã học . b/ Tiến hành : - Tổ chức cho 2 đội chơi . - GV đặt ở hai bàn từ 5 - 6 biển báo ,úp mặt biển báo xuống bàn , giáo viên hơ bắt đầu học sinh phải nhanh chĩng lật các mặt biển báo lên . - Mỗi đội phải chọn ra 3 biển báo vừa học và đọc tên biển báo . Đội nào nhanh và đúng là thắng cuộc . -Giáo viên theo dõi nhận xét bình chọn đội thắng cuộc là đội viết đước nhiều tên đường và đúng. d)củng cố –Dặn dị : -Nhận xét đánh giá tiết học . -Yêu cầu nêu lại các đặc điểm của biển báo cấm . -Dặn về nhà học bài và áp dụng và thực tế . - 3 em lên bảng trả lời . - HS1 và HS2 mỗi em trả lời một ý về đặc điểm của đường an tồn và đường khơng an tồn -Ta phải đi bộ trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải để đảm bảo an tồn . -Lớp theo dõi giới thiệu -Hai học sinh nhắc lại tựa bài -Lớp tiến hành chia thành các nhĩm theo yêu cầu của giáo viên . - Quan sát trả lời : - H1 : Hai tay dang ngang ; H2 và H3 : -Một tay dang ngang ; H4 và H5 : - Một tay giơ trước mặt theo chiều thẳng đứng . - Cử một vài em lên thực hành làm CSGT và thực hành đi theo hiệu lệnh của CSGT. - Các nhĩm quan sát biển báo thảo luận sau khi hết thời gian các nhĩm cử đại diện lên trả lời . - Biển 101 : Hình trịn cĩ viền đỏ nền trắng hình vẽ màu đen (Cấm người và xe cộ đi lại) - Biển 102 : Hình trịn cĩ viền đỏ nền trắng hình vẽ màu đen (Cấm đi ngược chiều ) - Khi đi trên đường gặp biển báo cấm thì người và các loại xe cộ phải thực hiện theo đúng hiệu lệnh ghi trên mỗi biển báo đĩ . - Lớp cử ra 2 đội mỗi đội 2 em . - Lần lượt mỗi em lên lật một biển báo và đọc tên biển báo rồi chạy xuống đến lượt em khác . - Lớp nhận xét bình chọn đội chiến thắng -Về nhà xem lại bài học và áp dụng bài học vào thực tế cuộc sống hàng ngày khi tham gia giao thơng trên đường . H­íng dÉn häc To¸n , TiÕng ViƯt 1. Mơc tiªu: Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau : + Đọc, viết số có hai chữ số, viết số liền trước, số liền sau. + KN thực hiện cộng, trừ ( không nhớ) trong phạm vi 100 + Giải bài toán bằng một phép tính đã học. + Đo, viết số đo độ dài đoạn thẳng. - Luyện đọc hiểu và làm BT bài : Bạn của nai nhỏ 2. Ho¹t ®éng d¹y- häc 1.ỉn ®Þnh líp 2. Bµi míi 2.1 Yªu cÇu HS lµm BT cùng em học to¸n Tiết 1 Kiểm tra Bài 1, Y/c HS đọc đề bài Yêu cầu HS làm SBT Gv nhËn xÐt Bài 2: Y/c HS đọc đề bài GV nêu câu hỏi phân tích đề Bài 3, HD tương tự GV HD cách làm : Gv nhËn xÐt 2.2 Luyện đọc hiểu và làm BT Yc hs luyƯn ®äc và làm BT Bài 1 : - GV cho HS đọc cá nhân Gv nhËn xÐt Bài 2,: Yc hs lµm BT tương tự Gv nhËn xÐt 3.Cđng cè dỈn dß Nx tiÕt häc VỊ nhµ «n bµi Hs ỉn ®Þnh Hs lµm BT EHT kiểm tra 1 HS đọc - HS trả lời Hs lªn b¶ng ch÷a BT Hs kh¸c nhËn xÐt Hs lµm BT Hs lªn b¶ng ch÷a BT Hs ch÷a vµ nhËn xÐt Bt HS đọc bài và làm BT HSlàm BT Hs lµm BT và trình bày Hs ch÷a vµ nhËn xÐt Bt Hs thùc hiƯn cb bµi sau Thứ ba ngày 20 tháng 9 năm 2016 H­íng dÉn häc Tốn – chính tả 1Mơc tiªu -- Biết cộng hai số có tổng bằng 10. - Biết dựa vào bảng cộng để tìm một số chưa biết trong phép cộng có tổng bằng 10. - Biết viết 10 thành tổng của hai số trong đó có một số cho trước. - Biết cộng nhẩm: 10 cộng với số có một chữ số. - Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào 12. - Làm BT chính tả 2. Ho¹t ®éng d¹y häc: 2.1 ỉn ®Þnh líp 2.2 H­íng dÉn «n tËp * Yªu cÇu HS lµm BT to¸n lớp 2 Bài 1: y/c HS đọc đề GV nêu câu hỏi tìm hiểu đề Gọi HS lên chữa BT - Gv nhËn xÐt Bài 2: y/c HS đọc đề GV nêu câu hỏi tìm hiểu đề Gọi HS lên chữa BT - Gv nhËn xÐt Bài4 : y/c HS đọc đề GV nêu câu hỏi tìm hiểu đề Gọi HS lên chữa BT - Gv nhËn xÐt * Hd hs làm BT chính tả Yc hs làm BT 2, 3( trang 13) Hs c¸ nh©n Hs trình bày KQ Gv nhËn xÐt ghi ®iĨm 3 . Cđng cè dỈn dß NhËn xÐt tiÕt häc. Hs h¸t Hs lµm BT em häc to¸n HS đọc đề bài HS trả lời câu hỏi của GV và nêu cách giải HS làm BT Lªn b¶ng ch÷a bt Hs kh¸c nx HS đọc đề bài HS trả lời câu hỏi của GV và nêu cách giải HS làm BT Lªn b¶ng ch÷a bt Hs kh¸c nx VỊ nhµ «n bµi ChuÈn bÞ bµi sau Thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2016 Thủ công GẤP MÁY BAY PHẢN LỰC(t1) A/ Mục tiêu : - Biết cách gấp máy bay phản lực. - Gấp được máy bay phản lực. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng. - Với HS khéo tay: Gấp được máy bay phản lực.. Các nếp gấp phẳng, thẳng. Máy bay phản lực sử dụng được. -Yêu thích môn học. B/ Chuẩn bị : Mẫu máy bay phản lực được gấp bằng giấy màu khích thước khổ A4 Quy trình gấp máy bay phản lực có hình vẽ minh họa cho từng bươcù gấp - HS Giấy nháp,kéo hồ dán,bút. C/ Các hoạt động dạy và học : Hoạt động của gv Hoạt động của hs 1. KiĨm tra -Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh -Giáo viên nhận xét đánh giá . 2.Bài mới: a) *HĐ 1/ Giới thiệu bài: - Hôm nay các em học bài:Gấp máy bay phản lực(t1) - GV ghi đề bài lên bảng . -Gọi một em nêu lại đề bài . b)HĐ2: Quan sát và nhận xét - GV giới thiệu mẫu gấp máy bay phản lực. - Hỏi: Hình dáng của máy bay phản lực? Màu sắc của mẫu gấp máy bay phản lực? Máy bay phản kực có mấy phần? Phần mũi có gì khác so với tên lửa? Ị Máy bay phản lực có hai phần: Phần mũi hơi nhọn, phần thân dài và 2 cánh ở 2 bên. - Để gấp được máy bay phản lực ta cần tờ giấy có hình gì? - GV mở dần mẫu gấp máy bay phản lực và kết luận ta cầ tờ giấy hình chữ nhật giống như gấp tên lửa. - Để gấp được máy bay phản lực, ta gấp phần nào trước, phần nào sau? - Gv làm mẫu. c)HĐ3: Hướng dẫn mẫu . Bước 1: Gấp tạo mũi và thân cánh máy bay . - Đặt mặt kẻ tờ giấy lên trên bàn gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc để tạo đường giữa H1 . - Mở tờ giấy ra gấp theo đường dấu gấp ở hình 1 sao cho 2 mép giấy nằm sát đường dấu giữa H2 . - Gấp toàn bộ phần trên vừa gấp xuống theo đường dấu gấp H2 sao cho đỉnh A nằm trên đường dấu giữa được hình 3 . - Gấp theo đường dấu gấp ở hình 3 sao cho hai đỉnh tiếp giáp nhau ở đường dấu giữa , điểm tiếp giáp cách mép gấp phía trên khoảng 1/3 chiều cao H được hình 4 . - Gấp theo đường dấu gấp ở hình 4 sao cho đỉnh A ngược lên trên để giữ chặt hai mép gấp bên được hình 5 . - Gấp tiếp theo đường dấu gấp ở hình 5 sao cho 2 đỉnh phía trên và 2 mép bên sát vào đường dấu giữa như hình 6 . Bước 2 : Tạo máy bay phản lực và sử dụng . - Bẻ các nếp gấp sang hai bên đường dấu giữa và miết dọc theo đường dấu giữa ,được máy bay phản lực như hình 7 - Cầm vào nếp gấp giữa cho 2 cánh máy bay ngang sang hai bên hướng máy bay chếch lên phía trên và phóng lên không trung . - Gọi 1 hoặc 2 em lên bảng thao tác các bước gấp máy bay phản lực cả lớp quan sát . Sau khi nhận xét uốn nắn các thao tác gấp . - GV tổ chức cho các em tập gấp thử máy bay phản lực bằng giấy nháp . - Nhận xét đánh giá tuyên dương các sản phẩm đẹp . 3) Củng cố - Dặn dò -Nhận xét đánh giá về tinh thần thái độ học tập học sinh . -Dặn giờ học sau mang giấy thủ công , giấy nháp , bút màu để học :Gấp máy bay phàn lực(t2) . -Các tổ trưởng báo cáo về sự chuẩn bị của các tổ viên trong tổ mình . -Hai em nhắc lại tên bài học - Dài. - Đỏ (vàng, xanh). - 2 phần (mũi, thân) - So với tên lửa thì hơi nhọn.. - Hình chữ nhật, hình vuông. - Gấp phần mũi trước, phần thân sau - Học sinh theo dõi. - Thực hành làm theo giáo viên . Bước 1 : - Gấp tạo mũi và thân máy bay phản lực . Bước 2 : Tạo máy bay phản lực và sử dụng . H7 - Hai em lên bảng thực hành gấp các bước máy bay phản lực . - Lớp quan sát và nhận xét . - Các nhóm thực hành gấp máy bay phản lực theo các bước để tạo thành máy bay phản lực theo hướng dẫn của giáo viên . Ho¹t ®éng tËp thĨ – An tồn giao thơng Vui Trung Thu I/ Mơc tiªu _ HS hiĨu trung thu lµ ngµy tÕt cđa c¸c em - HS ®­ỵc vui vỴ tham gia r­íc ®Ìn trung thu ë líp, ë tr­êng. II/ Néi dung HD HS c¸ch r­íc ®Ìn «ng sao vµ bµy cç Trung thu. HS häc thuéc bµi h¸t §ªm Trung thu HDHS cïng ph¸ cç trung thu - GV NX III/ Cđng cè dỈn dß ( 5' )-Nªu ý nghÜa cđa buỉi trung thu .............................................................................. BÀI 4 : ĐI BỘ QUA ĐƯỜNG AN TỒN A/ Mục tiêu 1 .Kiến thức : ª Ơn lại kiến thức về đi bộ và qua đường đã học ở lớp 1 . HS biết cách đi bộ , biết qua đường trên những đoạn đường cĩ tình huống khác nhau ( Vỉa hè cĩ nhiều vật cản , khơng cĩ vỉa hè , đường ngõ ,...) 2 .Kĩ năng : - Biết quan sát phía trước khi qua đường . Biết chọn nơi qua đường an tồn . 3.Thái độ :-Ở đoạn đường nhiều xe qua lại tìm người lớn đề nghị giúp đỡ khi qua đường . HS cĩ thĩi quen quan sát rên đường đi , chú ý khi đi đường . B/ Chuẩn bị : - 5 Tranh trong SGK phĩng to . Phiếu học tập ghi các tình huống của hoạt động 3 C/ Lên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động củ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 1 Lop 2_12340785.doc