Giáo án Đạo đức 2 kì 1 - Giáo viên: Cấn Thị Ngọc Lý

đạo đức

Tiết 12: Bài 6: quan tâm, giúp đỡ bạn ( Tiết 1)

A. Mục tiêu:

  1. Học biết :

+ Quan tâm, giúp đỡ bạn là luôn vui vẻ, thân ái với các bạn, sẵn sàng giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn.

+ Sự cần thiết của việc quan tâm, giúp đỡ bạn.

+ Quyền không bị phân biệt đối xử của trẻ em.

2. HS có hành vi quan tâm, giúp đỡ bạn trong cuộc sống hằng ngày.

3. HS có thái độ:

+ Yêu mến, quan tâm, giúp đỡ bạn bè xung quanh.

+ Đồng tình với những biểu hiện quan tâm, giúp đỡ bạn bè.

  Giáo dục kỹ năng sống: Kỹ năng thể hiện sự cảm thông với bạn bè.

 

doc44 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 199 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Đạo đức 2 kì 1 - Giáo viên: Cấn Thị Ngọc Lý, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
? + Qua ho¹t c¶nh trªn, em rĩt ra ®iỊu g×? ? - GV Kết luận: TÝnh bõa b·i cđa b¹n D­¬ng khiÕn nhµ cưa lén xén, lµm b¹n mÊt nhiỊu thêi gian t×m kiÕm s¸ch vë, ®å dïng khi cÇn ®Õn. Do ®ã, c¸c em nªn rÌn luyƯn thãi quen gän gµng, ng¨n n¾p trong sinh ho¹t. Hoạt động 2: Th¶o luËn nhËn xÐt néi dung tranh. - GV chia nhãm vµ giao nhiƯm vơ cho c¸c nhãm: NhËn xÐt xem n¬i häc vµ sinh ho¹t cđa c¸c b¹n trong tranh ®· gän gµng, ng¨n n¾p ch­a? V× sao? - GV mêi ®¹i diƯn mét sè nhãm tr×nh bµy. - GV kÕt luËn: + N¬i häc vµ sinh ho¹t cđa c¸c b¹n trong tranh 1, 3 lµ gän gµng, ng¨n n¾p. + N¬i häc vµ sinh ho¹t cđa c¸c b¹n trong tranh 2, 4 lµ ch­a gän gµng, ng¨n n¾p v× ®å dïng, s¸ch vë ®Ĩ kh«ng ®ĩng n¬i quy ®Þnh. Hoạt động 3: Bµy tá ý kiÕn - GV nªu t×nh huèng: Bè mĐ xÕp cho Nga mét gãc häc tËp riªng nh­ng mäi ng­êi trong gia ®×nh th­êng ®Ĩ ®å dïng nªn bµn häc cđa Nga. Theo em, Nga cÇn lµm g× ®Ĩ gi÷ gãc häc tËp lu«n gän gµng, ng¨n n¾p? - GV gäi mét sè HS lªn tr×nh bµy ý kiÕn. - C¸c nhãm kh¸c bỉ xung ý kiÕn. GV kÕt luËn: Nga nªn bµy tá ý kiÕn, yªu cÇu mäi ng­êi trong gia ®×nh ®Ĩ ®å dïng ®ĩng n¬i quy ®Þnh. IV. Cđng cè, dỈn dß: - GV hƯ thèng néi dung bµi. - GV nhËn xÐt giê häc. - Nh¾c HS vỊ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. - Mét sè nhãm HS lªn tr×nh bµy ho¹t c¶nh. - HS tr¶ lêi theo ý m×nh. - HS lµm viƯc theo nhãm. - HS th¶o luËn nhãm. ®¹o ®øc TiÕt 6: gän gµng, ng¨n n¾p ( TiÕt 2) A. Mơc tiªu: ¶ HS hiĨu: + Ých lỵi cđa viƯc sèng gän gµng, ng¨n n¾p. + biÕt ph©n biƯt gän gµng, ng¨n n¾p vµ ch­a gän gµng, ng¨n n¾p. - HS biÕt gi÷ gän gµng, ng¨n n¾p chç häc, chç ch¬i. - HS biÕt yªu mÕn nh÷ng ng­êi sèng gän gµng, ng¨n n¾p. ¶ Gi¸o dơc kü n¨ng sèng: + Kü n¨ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ị ®Ĩ thùc hiƯn gän gµng, ng¨n n¾p. + Kü n¨ng qu¶n lý thêi gian ®Ĩ thùc hiƯn gän gµn, ng¨n n¾p. B. §å dïng d¹y häc: 1. GV: Tranh th¶o luËn nhãm Ho¹t ®éng 2. 2. HS: Vë bµi tËp §¹o ®øc 2. C. Ho¹t ®éng d¹y häc: I. ỉn định tổ chức. II. KiĨm tra bµi cị: - Em h·y nªu Ých lỵi cđa viƯc sèng gän gµng, ng¨n n¾p? - GV nhËn xÐt, cho ®iĨm. III. Bài mới: Gi¸o viªn Häc sinh 1.Giíi thiƯu bµi: Ghi b¶ng 2. Néi dung: Hoạt động 1: §ãng vai theo t×nh huèng - GV chia nhãm HS. Mçi nhãm cã nhiƯm vơ t×m c¸ch øng xư trong mét t×nh huèng vµ thĨ hiƯn trong t×nh huèng ®ãng vai. - GV gäi 3 nhãm lªn ®ãng vai 3 t×nh huèng. - GV Kết luận: + TH a: Em cÇn dän m©m tr­íc khi ®i ch¬i. + TH b: Em cÇn quÐt nhµ xong råi míi xem phim. + TH c: Em cÇn nh¾c vµ giĩp b¹n xÕp gän chiÕu. KÕt luËn: Em nªn cïng mäi ng­êi gi÷ gän gµng, ng¨n n¾p n¬i ë cđa m×nh. Hoạt động 2: Tù liªn hƯ - GV yªu cÇu HS gi¬ tay theo 3 møc ®é a, b, c. + Møc ®é a: Th­êng xuyªn xÕp dän chç hoc,, chç ch¬i. + Møc ®é b: ChØ lµm khi ®­ỵc nh¾c nhë. + Møc ®é c: Th­êng nhê ng­êi kh¸c lµm hé - GV ®Õm sè HS theo møc ®é. - GV Ghi lªn b¶ng sè liƯu võa thu ®­ỵc. - GV khen c¸c em ë nhãm a vµ ®éng viªn c¸c em ë nhãm b, c häc tËp c¸c b¹n nhãm a. - GV ®¸ng gi¸ t×nh h×nh gi÷ gän gµng, ng¨n n¾p cđa HS ë tr­êng. KÕt luËn chung: Sèng gän gµng, ng¨n n¾p lµm cho nhµ cưa thªm s¹ch, ®Đp vµ khi cÇn sư dơng th× kh«ng ph¶i mÊt c«ng t×m kiÕm. Ng­êi sèng gän gµng, ng¨n n¾p lu«n ®­ỵc mäi ng­êi yªu mÕn. IV. Cđng cè, dỈn dß: - GV hƯ thèng néi dung bµi. - GV nhËn xÐt giê häc. - Nh¾c HS vỊ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. - HS lµm viƯc theo nhãm. - 3 nhãm HS lªn ®ãng vai. - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt. - HS l¾ng nghe. - HS suy nghÜ, gi¬ tay. - HS l¾ng nghe. ®¹o ®øc TiÕt 6: gän gµng, ng¨n n¾p ( TiÕt 2) A. Mơc tiªu: ¶ HS hiĨu: + Ých lỵi cđa viƯc sèng gän gµng, ng¨n n¾p. + biÕt ph©n biƯt gän gµng, ng¨n n¾p vµ ch­a gän gµng, ng¨n n¾p. - HS biÕt gi÷ gän gµng, ng¨n n¾p chç häc, chç ch¬i. - HS biÕt yªu mÕn nh÷ng ng­êi sèng gän gµng, ng¨n n¾p. ¶ Gi¸o dơc kü n¨ng sèng: + Kü n¨ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ị ®Ĩ thùc hiƯn gän gµng, ng¨n n¾p. + Kü n¨ng qu¶n lý thêi gian ®Ĩ thùc hiƯn gän gµn, ng¨n n¾p. B. §å dïng d¹y häc: 1. GV: Tranh th¶o luËn nhãm Ho¹t ®éng 2. 2. HS: Vë bµi tËp §¹o ®øc 2. C. Ho¹t ®éng d¹y häc: I. ỉn định tổ chức. II. KiĨm tra bµi cị: - Em h·y nªu Ých lỵi cđa viƯc sèng gän gµng, ng¨n n¾p? - GV nhËn xÐt, cho ®iĨm. III. Bài mới: Gi¸o viªn Häc sinh 1.Giíi thiƯu bµi: Ghi b¶ng 2. Néi dung: Hoạt động 1: §ãng vai theo t×nh huèng - GV chia nhãm HS. Mçi nhãm cã nhiƯm vơ t×m c¸ch øng xư trong mét t×nh huèng vµ thĨ hiƯn trong t×nh huèng ®ãng vai. - GV gäi 3 nhãm lªn ®ãng vai 3 t×nh huèng. - GV Kết luận: + TH a: Em cÇn dän m©m tr­íc khi ®i ch¬i. + TH b: Em cÇn quÐt nhµ xong råi míi xem phim. + TH c: Em cÇn nh¾c vµ giĩp b¹n xÕp gän chiÕu. KÕt luËn: Em nªn cïng mäi ng­êi gi÷ gän gµng, ng¨n n¾p n¬i ë cđa m×nh. Hoạt động 2: Tù liªn hƯ - GV yªu cÇu HS gi¬ tay theo 3 møc ®é a, b, c. + Møc ®é a: Th­êng xuyªn xÕp dän chç hoc,, chç ch¬i. + Møc ®é b: ChØ lµm khi ®­ỵc nh¾c nhë. + Møc ®é c: Th­êng nhê ng­êi kh¸c lµm hé - GV ®Õm sè HS theo møc ®é. - GV Ghi lªn b¶ng sè liƯu võa thu ®­ỵc. - GV khen c¸c em ë nhãm a vµ ®éng viªn c¸c em ë nhãm b, c häc tËp c¸c b¹n nhãm a. - GV ®¸ng gi¸ t×nh h×nh gi÷ gän gµng, ng¨n n¾p cđa HS ë tr­êng. KÕt luËn chung: Sèng gän gµng, ng¨n n¾p lµm cho nhµ cưa thªm s¹ch, ®Đp vµ khi cÇn sư dơng th× kh«ng ph¶i mÊt c«ng t×m kiÕm. Ng­êi sèng gän gµng, ng¨n n¾p lu«n ®­ỵc mäi ng­êi yªu mÕn. IV. Cđng cè, dỈn dß: - GV hƯ thèng néi dung bµi. - GV nhËn xÐt giê häc. - Nh¾c HS vỊ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. - HS lµm viƯc theo nhãm. - 3 nhãm HS lªn ®ãng vai. - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt. - HS l¾ng nghe. - HS suy nghÜ, gi¬ tay. - HS l¾ng nghe. ®¹o ®øc TiÕt 7: ch¨m lµm viƯc nhµ A. Mơc tiªu: ¶ 1. Học sinh biết : + Trẻ em có bổn phận tham gia làm những việc nhà phù hợp với kh¶ n¨ng. + Chăm làm việc nhà là thực hiện tình thương yêu của em đối với ông bà, cha mẹ. 2. HS tự giác tham gia làm việc nhà phù hợp. 3. HS có thái độ không đồng tình với hành vi chưa chăm làm việc nhà. ¶Gi¸o dơc HS ch¨m lµm viƯc nhµ lµ gãp phÇn lµm s¹ch, ®Đp m«i tr­êng, BVMT. ¶ Gi¸o dơc kü n¨ng sèng: + Kü n¨ng ®¶m nhËn tr¸ch nhiƯm tham gia lµm viƯc nhµ phï hỵp víi kh¶ n¨ng. B. §å dïng d¹y häc: - Các thẻ bìa màu xanh, đỏ, trắng. - Các tấm thẻ nhỏ để chơi TC “ Nếu...thì “. - Đồ dùng chơi đóng vai. C. Ho¹t ®éng d¹y häc: I. ỉn định tổ chức. II. KiĨm tra bµi cị: - Vì sao cần sống gọn gàng, ngăn nắp? III. Bài mới: Gi¸o viªn Häc sinh 1.Giíi thiƯu bµi: Ghi b¶ng 2. Néi dung: Hoạt động 1: Phân tích bài thơ “ Khi mẹ vắng nhà”. - GV đọc diễn cảm bài thơ: Khi mẹ vắng nhà của TrÇn §¨ng Khoa. - HS đọc lại lần 2 . - HS thảo luận lớp : + B¹n nhá ®· lµm g× khi mĐ v¾ng nhµ? + ViƯc lµm cđa b¹n nhá thĨ hiƯn t×nh c¶m nh­ thÕ nµo ®èi víi mĐ? + Em h·y ®o¸n xem mĐ b¹n nhá nghÜ g× khi thÊy nh÷ng viƯc b¹n ®· lµm? - GV kết luận: Bạn nhỏ làm các việc nhà vì bạn thương mẹ, muốn chia sẻ nỗi vất vả với mẹ. Việc làm của bạn mang lại niềm vui và sự hài lòng cho mẹ. Chăm làm việc nhà là 1 đức tính tốt mà chúng ta nên học tập. Hoạt động 2: Bạn đang làm gì? . - GV chia nhóm , phát cho mỗi nhóm 1 bộ tranh và yêu cầu các nhóm nêu tên việc nhà mà các bạn nhỏ trong mỗi tranh đang làm. - HS thảo luận nhóm - GV tóm tắt lại: Tranh 1: CÊt quÇn ¸o. Tranh 2: T­íi c©y, t­íi hoa. Tranh 3: Cho gµ ¨n. Tranh 4: NhỈt rau. Tranh 5: Rưa Êm chÐn. Tranh 6: Lau bµn ghÕ. * Kết luận: Chúng ta nên làm những công việc nhà phù hợp với khả năng. - GV liªn hƯ thùc tÕ cho HS: + ë nhµ em cã ch¨m lµm viƯc nhµ giĩp cha mĐ kh«ng? + em ®· lµm nh÷ng viƯc g×? GVKL: Ch¨m lµm viƯc nhµ phï hỵp víi løa tuỉi vµ kh¶ n¨ng cđa c¸c em nh­ quÐt dän nhµ cưa, s©n, v­ên, rưa Êm chÐn, ch¨m sãc c©y trång, vËt nu«i,..trong gia ®×nh lµ gãp phÇn lµm s¹ch, ®Đp m«i tr­êng, BVMT. Hoạt động 3: Điều này đúng hay sai? - GV lần lượt nêu từng ý kiến, yêu cầu HS giơ thẻ màu theo quy ước: Mµu ®á: T¸n thµnh Mµu xanh: Kh«ng t¸n thµnh Mµu tr¾ng: Kh«ng biÕt. - GV kết luận: C¸c ý kiÕn b, d, ® lµ ®ĩng. ý kiÕn a, c lµ sai. * Kết luận: Tham gia làm việc nhà phù hợp với khả năng là quyền và bộn phận của trẻ em, là thể hiện tình yêu thương đối với ông bà, cha mẹ. IV. Cđng cè, dỈn dß: - GV hƯ thèng néi dung bµi. - NhËn xÐt giê häc. - Nh¾c HS chuẩn bị bài tiết sau. - 2 em ®äc bµi - HS suy nghÜ th¶o luËn theo nhãm. - Hs thảo luận nhóm - Các nhóm trình bày. - HS nèi tiÕp nhau tr¶ lêi. - HS suy nghÜ ®Ĩ gi¬ thỴ tõng ý kiÕn. Tiết 2: Gi¸o viªn Häc sinh 1.Giíi thiƯu bµi: Ghi b¶ng 2. Néi dung: Hoạt động 1: Tự liên hệ. - GV nêu câu hỏi: + ë nhµ, em ®· tham gia nh÷ng viƯc g×? KÕt qu¶ cđa c¸c viƯc ®ã? + Nh÷ng viƯc ®ã do bè mĐ em ph©n c«ng hay em tù gi¸c lµm? + Bè mĐ em tá th¸i ®é nh­ thÕ nµo vỊ nh÷ng viƯc lµm cđa em? + S¾p tíi, em mong muèn ®­ỵc tham gia nh÷ng c«ng viƯc g×? V× sao? - HS thảo luận nhóm đôi. - 1 số hs trình bày trước lớp. * Kết luận: + Hãy tìm những việc nhà phù hợp với khả năng và bày tỏ nguyện vọng muốn được tham gia của mình đối với cha mẹ. + Ch¨m lµm viƯc nhµ phï hỵp víi løa tuỉi vµ kh¶ n¨ng cđa c¸c em nh­ quÐt dän nhµ cưa, s©n, v­ên, rưa Êm chÐn, ch¨m sãc c©y trång, vËt nu«i,..trong gia ®×nh lµ gãp phÇn lµm s¹ch, ®Đp m«i tr­êng, BVMT. Hoạt động 2: Đóng vai . - Gv chia lớp thành các nhóm và giao nhiệm vụ các nhóm chuẩn bị 1 TH. - Các nhóm thảo luận đóng vai. - Thảo luận lớp : + Em cã ®ång t×nh víi c¸ch xư lý cđa b¹n lªn ®ãng vai hay kh«ng? V× sao? + NÕu ë vµo t×nh huèng ®ã em sÏ lµm g×? * Kết luận: + TH 1: Cần làm xong việc nhà rồi mới đi chơi. + TH 2: Cần từ chối và giải thích rõ các em còn quá nhỏ chưa thể làm được những việc như vậy. Hoạt động 3: Trò chơi “ Nếu... thì” - GV chia HS thành 2 nhóm “ Chăm” và “ Ngoan” - GV phát phiếu cho 2 nhóm: + NÕu mĐ ®i lµm vỊ, tay x¸ch tĩi nỈng.. + NÕu em muèn uèng n­íc.. + NÕu nhµ cưa bỊ bén sau khi liªn hoan. + NÕu anh cđa b¹n quªn kh«ng lµm viƯc nhµ ®­ỵc giao + NÕu mĐ cđa b¹n ®ang chuÈn bÞ nÊu c¬m + NÕu quµn ¸o ph¬i ngoµi s©n ®· kh«. + NÕu b¹n ®­ỵc ph©n c«ng lµm mét viƯc qu¸ søc cđa m×nh. - Các nhóm chơi, luật chơi/ sgv. - GV đánh giá, tổng kết TC. * Kết luận: Tham gia làm việc nhà phù hợp với khả năng là quyền và bộn phận của trẻ em. IV. Cđng cè, dỈn dß: - GV hƯ thèng néi dung bµi. - NhËn xÐt giê häc. - Nh¾c HS chuẩn bị bài tiết sau.: Chăm chỉ học tập. - HS suy nghÜ, th¶o luËn nhãm ®«i. - Vµi HS tr×nh bµy tr­íc líp. - HS l¾ng nghe. - C¶ líp th¶oluËn ®ãng vai. - Tõng nhãm lªn ®ãng vai. - khi nhãm “Ch¨m” ®äc t×nh huèng th× nhãm “Ngoan”ph¶iI cã c©u tr¶ lêi tiÕp nèi b»ng “th×” vµ ng­ỵc l¹i. Nh÷ng tiªu chÝ ®­ỵc ®¸nh gi¸ sau bµi häc - NhËn xÐt 3 m«n ®¹o ®øc: Ch¨m lµm viƯc nhµ: + Nªu ®­ỵc mét vµi viƯc nhµ phï hỵp víi kh¶ n¨ng + Nªu ®­ỵc hai lỵi Ých cđa lµm viƯc nhµ + KĨ ®­ỵc hai viƯc nhµ b¶n th©n ®· lµm - NhËn xÐt h¹nh kiĨm: Kh«ng thĨ hiƯn râ nÐt trong c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ ®¹o ®øc TiÕt 9: Bµi 5: ch¨m chØ häc tËp (TiÕt 1) A. Mơc tiªu: ¶ 1. Học hiểu : + Như thế nào là chăm chỉ học tập. + Chăm chỉ học tập mang lại lợi ích gì. 2. HS thực hiện được giờ giấc học bài và làm bài đầy đủ, đảm bảo tham gia tự học ở trường, ở nhà. 3. HS có thái độ tự giác học tập. ¶ Gi¸o dơc kü n¨ng sèng: Kü n¨ng qu¶n lý thêi gian häc t©p cđa b¶n th©n. B. §å dïng d¹y häc: - Các phiếu thảo luận nhóm cho HĐ 2. - Đồ dùng cho TC sắm vai. C. Ho¹t ®éng d¹y häc: I. ỉn định tổ chức. II. KiĨm tra bµi cị: - Vì sao cần chăm làm việc nhà? III. Bài mới: Gi¸o viªn Häc sinh 1.Giíi thiƯu bµi: Ghi b¶ng 2. Néi dung: Hoạt động 1: Xử lý tình huống. - GV nêu tình huống: B¹n Hµ ®ang lµm bµi tËp ë nhµ th× b¹n ®Õn rđ ®i ch¬i ®¸ bãng. B¹n Hµ ph¶i lµm g× khi ®ã? - GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp về cách ứng xử sau đó thể hiện qua TC sắm . * Kết luận: Khi đang học, đang làm bài tập, các em cần cố gắng hoàn thành công việc, không nên bỏ dở, như thế mới là chăm chỉ học tập. Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn nhãm - GV yêu cầu các nhóm thảo luận các nội dung trong phiếu thảo luận: a, Cè g¾ng tù hoµn thµnh bµi tËp ®ù¬c giao. b, TÝch cù tham gia c¸c häc tËp cïng b¹n trong nhãm, trong tỉ. c, ChØ dµnh thêi gian cho tÊt c¶ viƯc häc tËp mµ kh«ng lµm c¸c viƯc kh¸c. d, Tù gi¸c häc mµ kh«ng cÇn nh¾c nhë. ®, Tù sưa ch÷a sai sãt trong bµi lµm cđa m×nh. - Các nhóm trình bày kết quả, bổ sung ý kiến. * Kết luận: a) Các ý nêu biểu hiện chăm chỉ học tập: a,b, d, đ. - VËy chăm chỉ học tập có ích lợi ? - GV kÕt lơ©n: ch¨m chØ häc tËp giĩp viƯc häc tËp ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n, ®­ỵc thÇy c« ban bÌ yªu mÕn, thùc hiƯn tèt quyỊn häc tËp lµm bè mĐ hµi lßng. Hoạt động 3: Liên hệ thực tế. - GV yêu cầu hs tự liên hệ về việc học tập của mình : + ë nhµ, con cã ch¨m chØ häc tËp kh«ng? + ë nhµ, con häc bµi nh­ thÕ nµo? IV. Cđng cè, dỈn dß: - Chăm chỉ học tập có ích lợi gì? - GV hƯ thèng néi dung bµi. - NhËn xÐt giê häc. - Nh¾c Hs chuẩn bị bài tiết sau.: Chăm chỉ học tập. - Từng cặp HS thảo luận . - 1 vài cặp biểu diễn, cả lớp nhận xét . - Các nhóm độc lập thảo luận. - HS nèi tiÕp nhau tr¶ lêi. - HS trao đổi theo cặp - 1 số hs tự liên hệ trước lớp ®¹o ®øc TiÕt 10: Bµi 5: ch¨m chØ häc tËp (TiÕt 2) A. Mơc tiªu: ¶ 1. Học sinh hiểu : + Như thế nào là chăm chỉ học tập. + Chăm chỉ học tập mang lại lợi ích gì. 2. HS thực hiện được giờ giấc học bài và làm bài đầy đủ, đảm bảo tham gia tự học ở trường, ở nhà. 3. HS có thái độ tự giác học tập. ¶ Gi¸o dơc kü n¨ng sèng: Kü n¨ng qu¶n lý thêi gian häc t©p cđa b¶n th©n. B. §å dïng d¹y häc: - Các phiếu thảo luận nhóm cho HĐ 2. - Đồ dùng cho TC sắm vai. C. Ho¹t ®éng d¹y häc: I. ỉn định tổ chức. II. KiĨm tra bµi cị: - Hãy nêu ích lợi của chăm chỉ học tập? III. Bài mới: Gi¸o viªn Häc sinh 1.Giíi thiƯu bµi: Ghi b¶ng 2. Néi dung: Hoạt động 1: Đóng vai. - Gv yêu cầu các nhóm thảo luận để sắm vai trong TH: H«m nay khi Hµ chuÈn bÞ ®i häc cïng b¹n th× bµ ngo¹i ®Õn ch¬i. ®· l©u Hµ ch­a gỈp bµ nªn em mõng l¾m vµ bµ cịng mõng.Hµ b¨n kho¨n kh«ng biÕt nªn lµm thÕ nµo? - Yªu cÇu HS th¶o luËn theo nhãm. - GV nhËn xÐt vµ đng hé ý kiÕn: Hµ nªn ®i häc. Sau buỉi häc vỊ sÏ ch¬i vµ nãi chuyƯn víi bµ. * Kết luận: HS cần phải đi học đều và đúng giờ. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm . - GV yêu cầu các nhóm thảo luận để bày tỏ thái độ tán thành hay không tán thành với các ý kiến trong phiếu thảo luận: a. ChØ nh÷ng b¹n häc kh«ng giái míi cÇ ch¨m chØ. b. CÇn ch¨m häc h»ng ngµy. c. Ch¨m chØ häc tËp lµ gãp phÇn vµo thµnh tÝch cđa tỉ, líp. d. Ch¨m chØ häc tËp lµ h»ng ngµy ph¶i häc ®Õn khuya. * Kết luận: T¸n thµnh: ý b, c Kh«ng t¸n thµnh: ý a, d. Hoạt động 3: phân tích tiểu phẩm. - GV mời lớp xem tiểu phẩm do 1 số HS biểu diễn . Néi dung: G׬ ra ch¬i, An c¾m cĩi lµm bµi tËp. B×nh liỊn b¶o: “Sao cËu kh«ng ra ch¬i mµ lµmg× vËy?” An tr¶ lêi “M×nh tranh thđ lµm bµi tËp ®Ĩ tèi vỊ nhµ cßn xem ti vui cho tho¶ thÝch”. - GV hướng dẫn HS phân tích tiểu phẩm: + Lµm bµi trong giê ra ch¬i cã ph¶i lµ ch¨m chØ häc tËp kh«ng? + Em cã thĨ khuyªn b¹n An nh­ thÕ nµo? * Kết luận: Giờ ra chơi dành cho hs vui chơi, bớt căng thẳng trong học tập. Vì vậy, không nên dùng thời gian đó để làm bài tập. Chúng ta cần khuyên bạn nên “ giờ nào việc nấy” Þ kết luận chung: Chăm chỉ học tập là bổn phận của người học sinh, đồng thời cũng là để giúp cho các em thực hiện tốt hơn, đầy đủ hơn quyền được học tập của mình. IV. Cđng cè, dỈn dß: - Ch¨m chØ häc tËp cã lỵi Ých g×? - NhËn xÐt giê häc. - Nh¾c HS chuẩn bị bài tiết sau.: Quan tâm, giúp đỡ bạn. - Từng nhóm HS thảo luận . - 1 số nhóm HS diễn vai theo cách ứng xử của mình. - Cả lớp nhận xét - Từng nhóm thảo luận - HS trình bày kết quả. - 2 HS lªn ®ãng vai An vµ B×nh. - HS l¾ng nghe. ®¹o ®øc TiÕt 12: Bµi 6: quan t©m, giĩp ®ì b¹n ( TiÕt 1) A. Mơc tiªu: ¶ 1. Học biết : + Quan tâm, giúp đỡ bạn là luôn vui vẻ, thân ái với các bạn, sẵn sàng giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn. + Sự cần thiết của việc quan tâm, giúp đỡ bạn. + Quyền không bị phân biệt đối xử của trẻ em. 2. HS cã hµnh vi quan t©m, giĩp ®ì b¹n trong cuéc sèng h»ng ngµy. 3. HS cã th¸i ®é: + Yªu mÕn, quan t©m, giĩp ®ì b¹n bÌ xung quanh. + §ång t×nh víi nh÷ng biĨu hiƯn quan t©m, giĩp ®ì b¹n bÌ. ¶ Gi¸o dơc kü n¨ng sèng: Kü n¨ng thĨ hiƯn sù c¶m th«ng víi b¹n bÌ. B. §å dïng d¹y häc: - Bài hát: Tìm bạn thân. - Bộ tranh nhỏ gồm 7 chiếc và 1 tranh khổ lớn. C. Ho¹t ®éng d¹y häc: I. ỉn định tổ chức. II. KiĨm tra bµi cị: - Hãy nêu ích lợi của chăm chỉ học tập? III. Bài mới: Gi¸o viªn Häc sinh 1.Giíi thiƯu bµi: Ghi b¶ng 2. Néi dung: Khởi động: Cả lớp hát bài: Tìm bạn thân Hoạt động 1: Kể chuyện: Trong giờ ra chơi của - GV kể chuyện: Trong giờ ra chơi. - Đại diện các nhóm trình bày. * Kết luận: Khi bạn ngã, em cần hỏi thăm và nâng bạn dậy. Đó là biểu hiện của việc quan tâm, giúp đỡ bạn. Hoạt động 2: Việc làm nào là đúng? - GV giao cho HS làm việc theo nhóm: Quan s¸t tranh vµ chØ ra nh÷ng hµnh vi nµo lµ quan t©m, giĩp ®ì b¹n? T¹i sao? Mçi nhãm cã bé tranh nhá gåm 7 tê. - Đại diện các nhóm HS trình bày. * Kết luận: Luôn vui vẻ, chan hòa với bạn, sẵn sàng giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn trong học tập, trong cuộc sống là quan tâm, giúp đỡ bạn bè. Hoạt động 3: Vì sao cần quan tâm giúp đỡ bạn?. - GV cho HS làm việc trên phiếu học tập: a. Em yªu mÕn c¸c b¹n. b. Em lµm theo lêi d¹y cđa thÇy c« gi¸o. c. B¹n sÏ cho em ®å ch¬i. d. V× b¹n nh¾c bµi cho em trong giê kiĨm tra. e. V× b¹n che giÊu khuyÕt ®iĨm cho em. g. V× b¹n cã hoµn c¶nh khã kh¨n. - GV mời HS bày tỏ ý kiến và nêu lí do vì sao. * Kết luận: Quan tâm, giúp đỡ bạn là việc làm cần thiết của mỗi hs. Khi quân tâm đến bạn, em sẽ mang lại niềm vui cho bạn, cho mình và tình bạn càng thêm thắm thiết. IV. Cđng cè, dỈn dß: - Vì sao cần quan tâm, giúp đỡ bạn?. - GV hƯ thèng néi dung bµi. - NhËn xÐt giê häc. - Nh¾c Hs chuẩn bị bài tiết sau.: Chăm chỉ học tập. - Từng nhóm hs thảo luận theo các câu hỏi: + C¸c b¹n líp 2A ®· lµm g× khi C­êng bÞ ng·? + Em cã ®ång t×nh víi viƯc lµm cđa c¸c b¹n líp 2A kh«ng? T¹i sao? - HS th¶o luËn nhãm 4. - Đại diện các nhóm HS trình bày. - Nhãm kh¸c bỉ sung. - HS lµm viƯc trªn phiÕu. - HS nèi tiÕp nhau tr¶ lêi. ®¹o ®øc TiÕt 13: Bµi 6 : quan t©m, giĩp ®ì b¹n (TiÕt 2) A. Mơc tiªu: ¶ 1. Học biết : + Quan tâm, giúp đỡ bạn là luôn vui vẻ, thân ái với các bạn, sẵn sàng giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn. + Sự cần thiết của việc quan tâm, giúp đỡ bạn. + Quyền không bị phân biệt đối xử của trẻ em. 2. HS cã hµnh vi quan t©m, giĩp ®ì b¹n trong cuéc sèng h»ng ngµy. 3. HS cã th¸i ®é: + Yªu mÕn, quan t©m, giĩp ®ì b¹n bÌ xung quanh. + §ång t×nh víi nh÷ng biĨu hiƯn quan t©m, giĩp ®ì b¹n bÌ. ¶ Gi¸o dơc kü n¨ng sèng: Kü n¨ng thĨ hiƯn sù c¶m th«ng víi b¹n bÌ. B. §å dïng d¹y häc: - Bài hát: Tìm bạn thân. - Bộ tranh nhỏ gồm 7 chiếc và 1 tranh khổ lớn. C. Ho¹t ®éng d¹y häc: I. ỉn định tổ chức. II. KiĨm tra bµi cị: - Vì sao cần quan tâm, giúp đỡ bạn? III. Bài mới: Gi¸o viªn Häc sinh 1.Giíi thiƯu bµi: Ghi b¶ng 2. Néi dung: Hoạt động 1: Đoán xem điều gì sẽ xảy ra?. - GV cho HS quan sát tranh: Néi dung tranh: C¶nh trong giê kiĨm tra to¸n. B¹n Hµ kh«ng lµm ®­ỵc bµi ®ang ®Ị nghÞ víi b¹n Nam ngåi bªn c¹nh: “Nam ¬i, cho tí chÐp bµi víi!” - GV chốt lại 3 cách ứng xử chính: + Nam kh«ng cho Hµ xem bµi. + Nam khuyªn Hµ tù lµm bµi. + Nam cho Hµ xem bµi.. - HS thảo luận nhóm về 3 cách ứng xử theo câu hỏi: + Em cã ý kiÕn g× vỊ viƯc lµm cđa b¹n Nam? + NÕu lµ b¹n Nam, em sÏ lµm g× ®Ĩ giĩp b¹n? * Kết luận: Quan tâm giúp đỡ bạn phải đúng lúc, đúng chỗ và không vi phạm nội quy của nhà trường. Hoạt động 2: Tự liên hệ. - Gv nêu yêu cầu: + H·y nªu c¸c viƯc em ®· lµm thĨ hiƯn sù quan t©m, giĩp ®ì b¹n bÌ? + H·y nªu nh÷ng tr­êng hỵp em ®· ®­ỵc quan t©m, giĩp ®ì. - GV mời 1 số HS trả lời, các hs khác nhận xét: Đồng ý hay không đồng ý? Vì sao? - Các tổ lập kế hoạch giúp đỡ các bạn gặp khó khăn trong líp. - Gv mời đại diện 1 số tổ trình bày. * Kết luận: Cần quan tâm, giúp đỡ bạn bè, đặc biệt là những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động 3: Trò chơi hái hoa dân chủ. - HS hái hoa và trả lời các câu hỏi: + Em sÏ lµm g× khi em cã quyĨn truyƯn hay mµ b¹n hái m­ỵn? + Em sÏ lµm g× khi b¹n bÞ ®au tay l¹i x¸ch nỈng? + Em sÏ lµm g× khi giê MÜ thuËt b¹n em kh«ng mang bĩt mµ em l¹i cã hai bĩt? + Em sÏ lµm g× khi tỉ em cã b¹n bÞ èm? . - NÕu HS tr¶ lêi ®ĩng, GV tỈng cho HS mét b«ng hoa ®iĨm 10. * Kết luận: Cần phải cư xử tốt với bạn bè, không nên phân biệt đối xử với các bạn nghèo, bạn khuyết tật... Đó chính là thực hiện quyền không bị phân biệt đối xử của trẻ em. IV. Cđng cè, dỈn dß: - GV hƯ thèng néi dung bµi. - NhËn xÐt giê häc. - Nh¾c HS vỊ nhµ thùc hiƯn nh­ bµi häc vµ chuẩn bị bài tiết sau. Giữ gìn trường lớp sạch đẹp. - HS quan s¸t tranh. - HS đoán các cách ứng xử của bạn Nam . - HS th¶o luËn nhãm. - Các nhóm thể hiện qua đóng vai. - các nhóm khác nhận xét. - HS suy nghÜ. - HS lÇn l­ỵt tr¶ lêi. - C¸c b¹n kh¸c nhËn xÐt. - HS th¶o luËn theo tỉ. - HS nèi tiÕp nhau lªn h¸I hoa tr¶ lêi. - C¶ líp nhËn xÐt. ®¹o ®øc TiÕt 14 - bµI 7: gi÷ g×n tr­êng líp s¹ch ®Đp ( TiÕt 1) A. Mơc tiªu: ¶ 1. Học sinh biết : - 1 số biểu hiện cụ thể của việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp. - Lí do vì sao cần giữ gìn trường lớp sạch, đẹp. 2. HS biết làm 1 số công việc cụ thể để giữ gìn trường lớp sạch, đẹp. 3. HS có thái độ đồng tình với các việc làm đúng để giữ gìn trường lớp sạch đẹp. ¶ Gi¸o dơc HS tham gia gi÷ g×n tr­êng líp s¹ch ®Đp lµ gãp phÇn BVMT. ¶ Gi¸o dơc kü n¨ng sèng: + Kü n¨ng hỵp t¸c víi mäi ng­êi trong viƯc gi÷ g×n tr­êng, líp s¹ch ®Đp. + Kü n¨ng ®¶m nhËn tr¸ch nhiƯm ®Ĩ gi÷ g×n tr­êng, líp s¹ch ®Đp. B. §å dïng d¹y häc: - Phiếu giao việc của HĐ 3. - Bộ tranh nhỏ gồm 5 tờ. - Tiểu phẩm: Bạn Hùng thật đáng khen. C. Ho¹t ®éng d¹y häc: I. ỉn định tổ chức. II. KiĨm tra bµi cị: - Em sẽ làm gì khi tổ em có bạn bị ốm? - Em sẽ làm gì khi em có 1 cuốn truyện hay mà bạn hỏi mượn? III. Bài mới: Gi¸o viªn Häc sinh 1.Giíi thiƯu bµi: Ghi b¶ng 2. Néi dung: Khëi ®éng: C¶ líp h¸t bµi: Em yªu tr­êng em. Hoạt động 1: Tiểu phẩm: Bạn Hùng thật đáng khen. - GV nªu t×nh huèng trong SGK: H«m nay lµ sinh nhËt Hïng, em mêi tÊt c¶ c¸c b¹n trong líp cïng ¨n b¸nh kĐo. C¸c b¹n võa ¨n võa nãi chuyƯn vui vỴ. Hïng kh«ng quªn ®Ĩ mét hép giÊy rçng trªn bµn. - Từng nhóm HS thảo luận theo câu hỏi: + B¹n Hïng ®· lµm g× trong buỉi sinh nhËt m×nh? + H·y ®o¸n xem v× sao b¹n Hïng lµm nh­ vËy? * Kết luận: Vứt giấy rác vào đúng nơi quy định là góp phần giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ . - GV cho HS quan sát tranh 1, 2, 3, 4, 5 và thảo luận nhóm theo các câu hỏi: + Em cã ®ång ý víi viƯc lµm cđa c¸c b¹n trong tranh kh«ng? V× sao? + NÕu lµ b¹n trong tranh, em sÏ lµm g×? * Kết luận: Để giữ gìn trường lớp sạch đẹp, chúng ta nên làm trực nhật hằng ngày, không bôi bẩn, vẽ bẩn lên bàn ghế, không vứt rác bừa bãi, đi vệ sinh đúng nơi quy định Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến. - GV hướng dẫn HS làm việc theo phiếu học tập. Néi dung phiÕu: §¸nh dÊu + vµo « trèng tr­íc c¸c ý kiÕn em ®ång ý: a. Tr­êng líp s¹ch ®Đp cã lỵi cho søc khoỴ HS. b. Tr­êng líp s¹ch ®Đp giĩp em häc tËp tèt h¬n. c. Gi÷ g×n tr­êng líp s¹ch ®Đp lµ bỉn phËn cđa HS. d. Gi÷ g×n tr­êng líp s¹ch ®Đp thĨ hiƯn lßng yªu tr­êng, yªu líp. e. VƯ sinh tr­êng líp lµ tr¸ch nhiƯm cđa b¸c lao c«ng. * Kết luận: Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là bổn phẩn của mỗi HS, điều đó thể hiện lòng yêu trường, yêu lớp và giúp các em được sinh hoạt, học tập trong môi trường trong lành. - GV liªn hª thùc tÕ: + Em ®· tham gia nh÷ng c«ng viƯc g× ë tr­êng ®Ĩ gãp phÇn lµm s¹ch tr­êng, líp? + C«ng viƯc ®ã cã diªn ra th­êng xuyªn kh«ng? GVKL: §Õn tr­êng häc chĩng ta ph¶i tham gia lao ®éng vµ nh¾c nhë mäi ng­êi gi÷ g×n tr­êng, líp s¹ch ®Đp lµ gãp phÇn lµm cho m«i tr­êng thªm s¹ch, ®Đp, gãp phÇn BVMT. - HS l¾ng nghe. - HS suy nghÜ, th¶o luËn nhãm ®«i. - §¹i diƯn nhãm tr×nh bµy. - HS quan s¸t tranh vµ th¶o luËn n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDAO DUC KY 1.doc
Tài liệu liên quan