Giáo án Đạo đức 4 tiết 6: Biết bày tỏ ý kiến (t. t)

1.Khởi động:

2.Bài cũ: Biết bày tỏ ý kiến

- Trẻ em có quyền gì?

- Em có thể làm gì để thực hiện quyền đó?

- GV nhận xét – Cho điểm .

3.Bài mới: Biết bày tỏ ý kiến (tt)

- GV ghi tựa bài .

4.Phát triển các hoạt động:

Hoạt động1: Tiểu phẩm Một buổi tối trong gia đình bạn Hoa .

* Mục tiêu : Qua tiểu phẩm , HS nhận thức được các em có quyền có ý kiến , trình bày ý kiến của mình .

- GV mời một nhóm lên trình bày tiểu phẩm

+ Em có nhận xét gì về ý kiến của mẹ Hoa, bố Hoa về việc học tập của Hoa?

+ Hoa đã có ý kiến giúp đỡ gia đình như thế nào? Ý kiến của bạn Hoa có phù hợp không?

+ Nếu em là bạn Hoa, em sẽ giải quyết như thế nào?

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 04/12/2018 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đạo đức 4 tiết 6: Biết bày tỏ ý kiến (t. t), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑAÏO ÑÖÙC TIEÁT 6 : BIEÁT BAØY TOÛ YÙ KIEÁN ( t. t ) I . MUÏC TIEÂU : Hoïc xong baøi naøy, HS coù khaû naêng : 1 . Kieán thöùc: - Nhaän thöùc ñöôïc caùc em coù quyeàn coù yù kieán rieâng, coù quyeàn trình baøy yù kieán cuûa mình veà nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán treû em. 2 . Kó naêng: - Bieát thöïc hieän quyeàn tham gia yù kieán cuûa mình trong cuoäc soáng ôû gia ñình, nhaø tröôøng. 3 . Thaùi ñoä: - Giaùo duïc HS bieát toân troïng yù kieán cuûa ngöôøi khaùc. II . MUÏC TIEÂU GIAÙO DUÏC KYÕ NAÊNG SOÁNG : 1. KN giao tieáp – töï nhaän thöùc : HS bieát neâu yù kieán cuûa mình ñuùng luùc, ñuùng choã. Laéng nghe yù kieán cuûa baïn beø, ngöôøi lôùn vaø bieát baøy toû quan ñieåm cuûa baûn thaân. 2. KN xaùc ñònh giaù trò : HS bieát xaùc ñònh nhöõng vieäc coù lieân quan ñeán mình, caùc em ñöôïc pheùp neâu yù kieán, baøy toû suy nghó vaø yù kieán ñoù phaûi ñöôïc laéng nghe, toân troïng. Nhöng khoâng phaûi caùc em ñöôïc pheùp baøy toû yù kieán ñeå ñoøi hoûi moïi thöù khoâng phuø hôïp. 3. KN ra quyeát ñònh : HS bieát baøy toû yù kieán seõ giuùp cho nhöõng quyeát ñònh coù lieân quan ñeán caùc em, phuø hôïp vôùi caùc em hôn. Ñieàu ñoù theå hieän söï toân troïng caùc em, taïo ñieàu kieän ñeå caùc em phaùt trieån toát nhaät. III . CHUAÅN BÒ: GV : SGK - Moät chieác micro khoâng daây ñeå chôi troø phoùng vieân . - Moät vaøi böùc tranh . HS : SGK – Ñoà duøng ñeå hoaù trang dieãn tieåu phaåm . - 3 taám bìa : xanh , ñoû , traéng . IV . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH P.PHAÙP 1 phuùt 4 phuùt 1 phuùt 10 phuùt 8 phuùt 8 phuùt 2 phuùt 1 phuùt 1.Khôûi ñoäng: 2.Baøi cuõ: Bieát baøy toû yù kieán Treû em coù quyeàn gì? Em coù theå laøm gì ñeå thöïc hieän quyeàn ñoù? GV nhaän xeùt – Cho ñieåm . 3.Baøi môùi: Bieát baøy toû yù kieán (tt) - GV ghi töïa baøi . 4.Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng1: Tieåu phaåm Moät buoåi toái trong gia ñình baïn Hoa . * Muïc tieâu : Qua tieåu phaåm , HS nhaän thöùc ñöôïc caùc em coù quyeàn coù yù kieán , trình baøy yù kieán cuûa mình . GV môøi moät nhoùm leân trình baøy tieåu phaåm + Em coù nhaän xeùt gì veà yù kieán cuûa meï Hoa, boá Hoa veà vieäc hoïc taäp cuûa Hoa? + Hoa ñaõ coù yù kieán giuùp ñôõ gia ñình nhö theá naøo? YÙ kieán cuûa baïn Hoa coù phuø hôïp khoâng? + Neáu em laø baïn Hoa, em seõ giaûi quyeát nhö theá naøo? àGV keát luaän. Hoaït ñoäng 2: Troø chôi “Phoùng vieân” * Muïc tieâu : Qua troø chôi , giuùp HS baøy toû nhöõng suy nghó vaø yù kieán rieâng cuûa mình . * Caùch tieán haønh : Caùch chôi: Moät soá HS xung phong ñoùng vai phoùng vieân vaø phoûng vaán caùc baïn trong lôùp : + Baïn haõy giôùi thieäu moät baøi haùt , baøi thô maø baïn öa thích . + Haõy noùi tình hình veä sinh lôùp , tröôøng cuûa baïn . + Haõy neâu nhöõng hoaït ñoäng baïn muoán tham gia , nhöõng coâng vieäc baïn muoán ñöôïc nhaän laøm . à GV keát luaän. Hoaït ñoäng 3: Trình baøy caùc baøi vieát, tranh veõ. - GV yeâu caàu HS trieån laõm baøi vieát , tranh veõ cuûa mình . à GV keát luaän chung. Hoaït ñoäng tieáp noái - Treû em coù quyeàn gì ? Yeâu caàu HS nhaéc laïi ghi nhôù. 5.Toång keát - Daën doø: Khuyeán khích HS toå chöùc thaûo luaän nhoùm veà caùc vaán ñeà cuûa toå, cuûa lôùp, cuûa tröôøng. Tham gia yù kieán vôùi cha meï, anh chò veà nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán baûn thaân em, ñeán gia ñình em. Chuaån bò: Tieát kieäm tieàn cuûa - Haùt . - Moãi treû em ñeàu coù quyeàn mong muoán coù yù kieán rieâng veà nhöõng vieäc lieân quan ñeán treû em . - Em caàn maïnh daïn chia seû , baøy toû nhöõng yù kieán , mong muoán cuûa mình vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh moät caùch roõ raøng , leã ñoä . HS nhaän xeùt . - HS neâu laïi töïa baøi . Hoaït ñoäng lôùp HS trình baøy tieåu phaåm : Moät buoåi toái trong gia ñình baïn Hoa . + YÙ kieán cuûa meï Hoa khoâng ñöôïc phuø hôïp , meï Hoa töï quyeát ñònh vieäc nghæ hoïc cuûa Hoa . Boá Hoa khoâng ñoàng yù vôùi yù kieán cuûa meï Hoa . + Hoa coù yù kieán : Moät buoåi ñi hoïc , moät buoåi phuï giuùp meï laøm baùnh . + Neáu em laø Hoa em cuõng coù yù kieán gioáng baïn . + .. Hoaït ñoäng lôùp HS chuù yù caùch chôi vaø thöïc hieän troø chôi. Moãi HS coù quyeàn neâu yù kieán rieâng cuûa mình . + . + . Hoaït ñoäng lôùp HS trieån laõm baøi vieát, tranh veõ cuûa mình . Lôùp nhaän xeùt . Hoaït ñoäng lôùp - Treû em coù quyeàn mong muoán ,coù yù kieán rieâng veà nhöõng vieäc lieán quan ñeán treû em . - 2 HS ñoïc laïi ghi nhôù . - HS laéng nghe Kieåm tra Saém vai Thaûo luaän Ñaøm thoaïi Troø chôi Tröng baøy Cuûng coá Ruùt kinh nghieäm : OÂN TAÄP OÂN : BIEÅU ÑOÀ – TÌM SOÁ TRUNG BÌNH COÄNG I . Yeâu caàu : - Giuùp HS naém vöõng veà caùch xem vaø ñoïc caùc döõ lieäu treân bieåu ñoà moät caùch chính xaùc . - Cuûng coá veà caùch tìm soá trung bình coäng. II . Baøi taäp tham khaûo : 1 . Bieåu ñoà döôùi ñaây noùi veà soá vaûi cuûa moät cöûa haøng baùn ñöôïc trong thaùng 12 : Cho bieát moãi cuoän vaûi daøi 50m . Döïa vaøo bieåu ñoà , haõy traû lôøi caùc caâu hoûi döôùi ñaây : Trong thaùng 12 cöûa haøng baùn ñöôïc bao nhieâu meùt vaûi hoa ? Loaïi vaûi naøo cöûa haøng baùn ñöôïc nhieàu nhaát ? bao nhieâu meùt ? Trong thaùng 12 cöûa haøng baùn ñöôïc taát caû bao nhieâu meùt vaûi? 2 . Trong moät naêm , soá caây troàng cuûa khoái lôùp boán troàng ñöôïc nhö sau : - Lôùp 4 A : 35 caây . - Lôùp 4 B : 30 caây . - Lôùp 4 C : 37 caây . - Lôùp 4 D : 40 caây . Haõy veõ bieåu ñoà noùi veà soá caây troàng cuûa khoái lôùp Boán treân . III. Baøi taäp laøm theâm : Daønh cho HS trung bình , yeáu : Baøi 1 à baøi 5 / 14 ( Vôû TN Toaùn ) Daønh cho HS khaù , gioûi : Baøi 3 à 5 / 16 ( Vôû TN Toaùn ) .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDAO DUC.doc