Giáo án Đạo đức 5 học kỳ 2

EM YEU QUÊ HƯƠNG (t1).

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Học sinh hiểu:

- Trẻ em có quyền có một quê hương, có quyền giữ gìn các tục lệ của quê hương mình.

- Trẻ em có quyền tham gia ý kiến, có việc làm phù hợp với khả năng của mình, để góp phần tham gia xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.

2. Kĩ năng: - Học sinh có những hành vị, việc làm thích hợp để tham gia xây dựng quê hương.

3. Thái độ: - Yêu mến, tự hào về quê hương mình.

- Đồng tình, ủng hộ những người tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương. Không đồng tình, phê phán những hành vi, việc làm làm tổn hại đến quê hương.

II. Chuẩn bị:

- GV: Điều 13, 12, 17 – Công ước quốc tế về quyền trẻ em.

Một số tranh minh hoạ cho truyện “Cây đa làng em”.

- HS:

 

doc26 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 13/07/2013 | Lượt xem: 1411 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đạo đức 5 học kỳ 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
caûm nghó veà queâ höông, môøi caùc baïn ñoïc thô, haùt veà queâ höông, … Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi. Caùc nhoùm saép xeáp tranh daùn leân giaáy lôùn. Treo tranh vaø giôùi thieäu vôùi caùc baïn trong lôùp. Hoïc sinh neâu. ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG TUAN 21 ÑAÏO ÑÖÙC: UYÛ BAN NHAÂN DAÂN PHÖÔØNG, XAÕ. (T1) I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh hieåu: - UBND phöôøng, xaõ laø chính quyeàn cô sôû. Chính quyeàn cô sôû coù nhieäm vuï ñaûm baûo traät töï, an toaøn trong xaõ hoäi. - Hoïc sinh caàn bieát ñòa ñieåm UBND nôi em ôû. 2. Kó naêng: - Hoïc sinh coù yù thöùc thöïc hieän caùc quy ñònh cuûa chính quyeàn cô sôû, tham gia caùc hoaït ñoäng phuø hôïp vôùi khaû naêng do chính quyeàn cô sôû toå chöùc. 3. Thaùi ñoä: - Hoïc sinh coù thaùi ñoä toân troïng chính quyeàn cô sôû. II. Chuaån bò: GV: SGK Ñaïo ñöùc 5 HS: SGK Ñaïo ñöùc 5 III. Caùc hoaït ñoäng: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1’ 4’ 1’ 30’ 10’ 10’ 10’ 1’ 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Em ñaõ vaø seõ laøm gì ñeå goùp phaàn xaây döïng queâ höông ngaøy caøng giau ñeïp? Nhaän xeùt, ghi ñieåm. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Toân troïng UBND phöôøng, xaõ (Tieát 1). 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Hoïc sinh thaûo luaän truyeän “Ñeán uyû ban nhaân daân phöôøng”. Phöông phaùp: Thaûo luaän, ñaøm thoaïi. Neâu yeâu caàu. Boá daãn Nga ñeán UBND phöôøng ñeå laøm gì? UBND phöôøng laøm caùc coâng vieäc gì? ® Keát luaän: UBND phöôøng, xaõ giaûi quyeát raát nhieàu coâng vieäc quan troïng ñoái vôùi ngöôøi daân ôû ñòa phöông. v Hoaït ñoäng 2: Hoïc sinh laøm baøi taäp 2/ SGK. Phöông phaùp: Luyeän taäp. Giao nhieäm vuï cho hoïc sinh. ® Keát luaän: UBND phöôøng, xaõ laøm caùc vieäc sau:   Laøm giaáy khai sinh.   Xaùc nhaän ñaêng kí keát hoân.   Xaùc nhaân ñaêng kí nghóa vuï quaân söï.   Laøm giaáy chöùng töû.   Ñôn xin ñi laøm.   Chöùng nhaän caùc giaáy tôø khaùc theo chöùc naêng. v Hoaït ñoäng 3: Hoïc sinh laøm baøi taäp 1/ SGK. Phöông phaùp: Ñoäng naõo, thuyeát trình (saém vai). Giao nhieäm vuï cho töøng nhoùm. ® Keát luaän:   Caàn phaûi ñaêng kí taïm truù ñeå giuùp chính quyeàn quaûn lí nhaân khaåu.   Em neân giuùp meï treo côø.   Nhaéc nhôû baïn khoâng ñöôïc laøm nhö vaäy. 5. Toång keát - daën doø: Thöïc hieän nhöõng ñieàu ñaõ hoïc. Chuaån bò: Tieát 2. Nhaän xeùt tieát hoïc. Haùt Hoïc sinh traû lôøi. Hoïc sinh laêng nghe. Hoaït ñoäng nhoùm boán. Hoïc sinh ñoïc truyeän. Thaûo luaän nhoùm. Ñaïi dieän nhoùm traû lôøi. Nhaän xeùt, boå sung. Hoaït ñoäng caù nhaân. Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân. Moät soá hoïc sinh trình baøy yù kieán. Hoaït ñoäng nhoùm. Caùc nhoùm thaûo luaän. Ñaïi dieän nhoùm trình baøy (phaân coâng saém vai theo caùch maø nhoùm ñaõ xöû lí tình huoáng). Caùc nhoùm thaûo luaän vaø boå sung yù kieán. Ñoïc ghi nhôù. ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG TUAN 22ÑAÏO ÑÖÙC: UYÛ BAN NHAÂN DAÂN PHÖÔØNG, XAÕ. (T2) I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh hieåu: - UBND phöôøng, xaõ laø chính quyeàn cô sôû. Chính quyeàn cô sôû coù nhieäm vuï ñaûm baûo traät töï, an toaøn trong xaõ hoäi. - Hoïc sinh caàn bieát ñòa ñieåm UBND nôi em ôû. 2. Kó naêng: - Hoïc sinh coù yù thöùc thöïc hieän caùc quy ñònh cuûa chính quyeàn cô sôû, tham gia caùc hoaït ñoäng phuø hôïp vôùi khaû naêng do chính quyeàn cô sôû toå chöùc. 3. Thaùi ñoä: - Hoïc sinh coù thaùi ñoä toân troïng chính quyeàn cô sôû. II. Chuaån bò: GV: SGK Ñaïo ñöùc 5 HS: SGK Ñaïo ñöùc 5 III. Caùc hoaït ñoäng: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1’ 4’ 1’ 30’ 10’ 10’ 10’ 1’ 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Ñoïc ghi nhôù 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Toân troïng UBND phöôøng, xaõ (Tieát 2). 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Hoïc sinh laøm baøi taäp 3/ SGK. Phöông phaùp: Luyeän taäp. Giao nhieäm vuï cho hoïc sinh. ® Keát luaän: Haønh vi b, c, d laø haønh vi ñuùng. v Hoaït ñoäng 2: Hoïc sinh laøm baøi taäp 4/ SGK. Phöông phaùp: Saém vai. Giao nhieäm vuï cho moãi nhoùm ñoùng vai theo 1 tình huoáng cuûa baøi taäp. Coù theå neâu gôïi yù: Boá cuøng em ñeán UBND phöôøng. Em vaø boá chaøo chuù baûo veä, göûi xe roài ñi vaøo vaên phoøng laøm vieäc. Boá xeáp haøng giaáy tôø. Ñeán löôït, boá em ñöôïc goïi ñeán vaø hoûi caàn laøm vieäc gì. Boá em trình baøy lí do. Caùn boä phöôøng ghi giaáy tôø vaøo soå vaø heïn ngaøy ñeán laáy giaáy khai sinh. ® Giaùo vieân keát luaän veà caùch öùng xöû phuø hôïp trong tình huoáng. v Hoaït ñoäng 3: YÙ kieán cuûa chuùng em. Phöông phaùp: Ñoäng naõo, thaûo luaän. Chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho nhoùm hoïc sinh ñoùng vai goùp yù kieán cho caùc caùn boä cuûa UBND phöôøng, xaõ veà caùc vaán ñeà coù lieân quan ñeán treû em nhö: toå chöùc ngaøy 1/ 6, teát trung cho treû em ôû ñòa phöông. Choïn nhoùm toát nhaát. Tuyeân döông. 5. Toång keát - daën doø: Laøm phaàn Thöïc haønh/ 37. Chuaån bò: Em yeâu hoaø bình. Nhaän xeùt tieát hoïc. Haùt Hoïc sinh ñoïc. Hoïc sinh laéng nghe. Hoaït ñoäng caù nhaân. Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân. 1 soá hoïc sinh trình baøy yù kieán. Hoaït ñoäng nhoùm. Caùc nhoùm chuaån bò saém vai. Töøng nhoùm leân trình baøy. Caùc nhoùm khaùc boå sung yù kieán. Hoaït ñoäng nhoùm. Töøng nhoùm chuaån bò. Töøng nhoùm leân trình baøy. Caùc nhoùm khaùc boå sung yù kieán vaø thaûo luaän. ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG TUAN 23 ÑAÏO ÑÖÙC: EM YEU TOÅ QUOÁC VIEÄT NAM (Tieát 1). I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh bieát quoâc tòch cuûa em laø VN,Toå quoác em dang thay ñoåi töøng ngaøy vaø dang hoäi nhaäp vaøo ñôøi soáng quoác teá. 2. Kó naêng: Hoïc sinh coù nhöõng hieåu bieát phuø hôïp vôùi löùa tuoåi veà vaên hoùa vaø söï phaùt trieãn kinh teá cuûa Toå quoâc Vieät Nam. 3. Thaùi ñoä: Quan taâm ñeán söï phaùt trieãn cuûa ñaát nöôùc, töï haøo veà truyeàn thoáng vaø con ngöôøi Vieät Nam, veà vaên hoùa vaø lòch söû daân toäc VN. Coù yù thöùc hoïc taäp, reøn luyeän ñeå goùp phaàn xaây döïngvaø baûo veä queâ höông ñaát nöôùc. II. Chuaån bò: HS: Tranh, aûnh veà Toå quoác VN GV: Baêng hình veà Toå quoác VN Baêng cassette baøi haùt “Vieät Nam queâ höông toâi” III. Caùc hoaït ñoäng: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1’ 3’ 1’ 30’ 10’ 7’ 8’ 5’ 1’ 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Em ñaõ thöïc hieän vieäc hôïp taùc vôùi moïi ngöôøi ôû tröôøng, ôû nhaø nhö theá naøo? Keát quaû ra sao?. Nhaän xeùt, ghi ñieåm 3. Giôùi thieäu: Vieät Nam-Toå quoác em 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Phaân tích thoâng tin trang 28/ SGK. Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi,thuyeát trình,thaûo luaän. Hoïc sinh ñoïc caùc thoâng tin trong SGK Treo 1 soá tranh aûnh veà caàu Myõ Thuaän, thaønh phoá Hueá, phoá coå Hoäi An, Mó Sôn, Vònh Haï Long. Caùc em coù nhaän ra caùc hình aûnh coù trong thoâng tin vöøa ñoïc khoâng? Ai coù theå giôùi thieäu cho caùc baïn roõ hôn veà caùc hình aûnh naøy? Nhaän xeùt, giôùi thieäu theâm. Neâu yeâu caàu cho hoïc sinh® khuyeán khích hoïc sinh neâu nhöõng hieåu bieát cuûa caùc em veà ñaát nöôùc mình, keå caû nhöõng khoù khaên cuûa ñaát nöôùc hieän nay. • Gôïi yù: + Nöôùc ta coøn coù nhöõng khoù khaên gì? Em coù suy nghó gì veà nhöõng khoù khaên cuûa ñaát nöôùc? Chuùng ta coù theå laøm gì ñeå goùp phaàn giaûi quyeát nhöõng khoù khaên ñoù? ® Keát luaän: Toå quoác chuùng ta laø VN, chuùng ta raát yeâu quí vaø töïc haøo veà Toå quoâc mình, töï haøo mình laø ngöôøi VN. Ñaát nöôùc ta coøn ngheøo, vì vaäy chuùng ta phaûi coá gaéng hoïc taäp, reøn luyeän ñeå goùp phaàn xaây döïng Toå quoác. v Hoaït ñoäng 2: Hoïc sinh laøm baøi taäp 1/ SGK. Phöông phaùp: Luyeän taäp, thuyeát trình. Giaùo vieân neâu yeâu caàu baøi taäp. ® Toùm taét: Quoác kì VN laø laù côø ñoû ôû giöõa coù ngoâi sao vaøng 5 caùnh. Baùc Hoà laø vò laõnh tuï vó ñaïi cuûa daân toäc VN, laø danh nhaân vaên hoùa theá giôùi. Vaên Mieáu naèm ôû Thuû ñoâ Haø Noäi, laø tröôøng ñaïi hoïc ñaàu tieân ôû nöôùc ta. · ÔÛ hoaït ñoäng naøy coù theå toå chöùc cho hoïc sinh hoïc nhoùm ñeå löïa choïn caùc tranh aûnh veà ñaát nöôùc VN vaø daùn quanh hình Toå quoâc, sau ñoù nhoùm seõ leân giôùi thieäu veà caùc tranh aûnh ñoù. v Hoaït ñoäng 3: Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm baøi taäp 2. Phöông phaùp: Thaûo luaän, thuyeát trình. Neâu yeâu caàu cho hoïc sinh. ® Keát luaän: Ngaøy 2/9/1945 Chuû tòch Hoà Chí Minh ñoïc baûn Tuyeân ngoân ñoïc laäp taïi Quaûng tröôøng Ba Ñình lòch söû, khai sinh nöôùc Vieät Nam daân chuû coäng hoøa. Töø ñoù, ngaøy 2/ 9 ñöôïc laáy laøm ngaøy Quoác Khaùnh cuûa nöôùc ta. 7/5/1954 Ngaøy chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû. 30/4/1975 Ngaøy giaûi phoùng Mieàn Nam. Quaân giaûi phoùng chieám Dinh Ñoäc Laäp, nguïy quyeàn Saøi Goøn tuyeân boá ñaàu haøng. AÛi Chi Laêng: thuoäc Laïng Sôn, nôi Leâ Lôïi ñaùnh tan quaân Minh. Soâng Baïch Ñaèng: gaén vôùi chieán thaéng cuûa Ngoâ Quyeàn choáng quaân Nam Haùn vaø nhaø Traàn trong cuoäc khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc Moâng_Nguyeân… Laø ngöôøi VN, chuùng ta caàn bieát caùc moác thôøi gian vaø ñòa danh gaén lieàn vôùi lòch söû döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc cuûa daân toäc. Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá. Nghe baêng baøi haùt “Vieät Nam-queâ höông toâi”. Phöông phaùp: Tröïc quan, thaûo luaän. Neâu yeâu caàu: Caû lôùp nghe baêng vaø cho bieát: + Teân baøi haùt? + Noäi dung baøi haùt noùi leân ñieàu gì? ® Qua caùc hoaït ñoäng treân, caùc em ruùt ra ñöôïc ñieàu gì? 5. Toång keát - daën doø: Tìm hieåu moät thaønh töïu maø VN ñaõ ñaït ñöôïc trong nhöõng naêm gaàn ñaây. Söu taàm baøi haùt, baøi thô ca ngôïi ñaát nöôùc Vieät Nam. Chuaån bò: Nhaän xeùt tieát hoïc. Haùt 2 hoïc sinh traû lôøi Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân, nhoùm 4. 1 em ñoïc. Hoïc sinh quan saùt vaø traû lôøi caâu hoûi. Hoïc sinh traû lôøi. Vaøi hoïc sinh leân giôùi thieäu. Lôùp nhaän xeùt, boå sung. Ñoïc laïi thoâng tin, thaûo luaän hai caâu hoûi trang 29/ SGK. Ñaïi dieän nhoùm traû lôøi. Caùc nhoùm khaùc boå sung. Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp. Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân. Trao ñoåi baøi laøm vôùi baïn ngoài beân caïnh. Moät soá hoïc sinh trình baøy tröôùc lôùp noùi vaø giôùi thieäu veà Quoác kì VN, veà Baùc Hoà, Vaên Mieáu, aùo daøi VN. Hoaït ñoäng nhoùm 4. Thaûo luaän nhoùm. Ñaïi dieän moãi nhoùm trình baøy veà moät moác thôøi gian hoaëc söï kieän. Caùc nhoùm khaùc boå sung. Hoaït ñoäng caù nhaân, nhoùm ñoâi. Hoïc sinh nghe, thaûo luaän nhoùm. Ñaïi dieän traû lôøi. Lôùp nhaän xeùt. Hoïc sinh neâu. Hoïc sinh neâu. Lôùp boå sung. Ñoïc ghi nhôù. TUAN 24 ÑAÏO ÑÖÙC: EM YEU TOÅ QUOÁC VIEÄT NAM (Tieát 2). I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Giuùp hoïc sinh bieát quoâc tòch cuûa em laø VN,Toå quoác em dang thay ñoåi töøng ngaøy vaø dang hoäi nhaäp vaøo ñôøi soáng quoác teá. 2. Kó naêng: - Hoïc sinh coù nhöõng hieåu bieát phuø hôïp vôùi löùa tuoåi veà vaên hoùa vaø söï phaùt trieãn kinh teá cuûa Toå quoâc Vieät Nam. 3. Thaùi ñoä: - Quan taâm ñeán söï phaùt trieãn cuûa ñaát nöôùc, töï haøo veà truyeàn thoáng vaø con ngöôøi Vieät Nam, veà vaên hoùa vaø lòch söû daân toäc VN. - Coù yù thöùc hoïc taäp, reøn luyeän ñeå goùp phaàn xaây döïngvaø baûo veä queâ höông ñaát nöôùc. II. Chuaån bò: GV + HS: - Caùc baøi haùt, baøi thô ca ngôïi queâ höông, ñaát nöôùc. - SGK. III. Caùc hoaït ñoäng: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1’ 3’ 1’ 30’ 7’ 8’ 10’ 5’ 1’ 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Ñoïc ghi nhôù. Hoûi laïi baøi taäp 2. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Vieät Nam – Toå quoác em (Tieát 2) 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Hoïc sinh laøm baøi taäp 3/ SGK. Phöông phaùp: Luyeän taäp. Neâu yeâu caàu baøi taäp. ® Keát luaän: Vieät Nam laø thaønh vieân cuûa ASEAN, toå chöùc caùc nöôùc noùi tieáng Phaùp, Lieân Hôïp Quoác (trong ñoù coù UNESCO, UNICEF). Vieät Nam soáng trong moät maùi nhaø chung, trong cuøng moät theá giôùi chung, cuøng tham gia thöïc hieän caùc coâng öôùc quoác teá, ví duï Coâng öôùc veà Quyeàn treû em cuûa Lieân Hôïp Quoác. Vieät Nam khoâng theå phaùt trieån ñôn ñoäc. Luoân coù söï phuï thuoäc, hoã trôï, cuøng phaùt trieån giöõa caùc daân toäc, giöõa caùc neàn vaên hoaù duø raèng coù ngoân ngöõ khaùc nhaâu, coù ñaëc ñieåm ñòa lí khaùc nhau. Do ñoù Vieät Nam laø thaønh vieân cuûa nhieàu toå chöùc quoác teá. v Hoaït ñoäng 2: Hoïc sinh laøm baøi taäp 4/ SGK. Phöông phaùp: Saém vai, thuyeát trình. Yeâu caàu hoïc sinh ñoùng vaùi laø höôùng daãn vieân du lòch “Vieät Nam – Ñieåm heïn cuûa thieân nieân kæ” vaø giôùi thieäu vôùi khaùch du lòch laø caùc hoïc sinh khaùc trong lôùp veà moät trong caùc chuû ñeà: vaên hoaù, kinh teá, lòch söû, danh lam thaéng caûnh, con ngöôøi Vieät Nam, treû em Vieät Nam, vieäc thöïc hieän quyeàn treû em ôû Vieät Nam, … Nhaän xeùt. v Hoaït ñoäng 3: Troø chôi “Em laø ngöôøi chuû töông laïi”. Phöông phaùp: Saém vai, ñoäng naõo. Yeâu caàu: moãi nhoùm laø moät coâng ty hoaïch ñònh söï phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc vaø chöông trình haønh ñoäng trong nhöõng naêm tôùi theo töøng chuû ñeà veà Vieät Nam. Caùc chuû ñeà coù theå veà vaên hoaù, kinh teá, con ngöôøi, moâi tröôøng, giaùo duïc, thöïc hieän Quyeàn treû em vaø Luaät chaêm soùc vaø baûo veä treû em ôû Vieät Nam. Nhaän xeùt, tuyeân döông. Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá: Haùt veà Toå quoác em. Phöông phaùp: Troø chôi. Trình baûy caùc baøi haùt, thô veà queâ höông, ñaát nöôùc Vieät Nam. 5. Toång keát - daën doø: Xem ñieàu 12, 13, 17 – Coâng öôùc quoác teá veà Quyeàn treû em. Chuaån bò: Tham gia xaây döïng queâ höông. Nhaän xeùt tieát hoïc. Haùt 1 hoïc sinh traû lôøi. 1 hoïc sinh traû lôøi. Hoaït ñoäng caù nhaân. Laøm baøi taäp caù nhaân. Trao ñoåi baøi laøm vôùi baïn ngoài caïnh. Moät soá hoïc sinh leân trình baøy. Caû lôùp chaát vaán, trao ñoåi, nhaän xeùt. Hoaït ñoäng lôùp. Hoïc sinh chuaån bò. Moät soá hoïc sinh leân ñoùc vai “höôùng daãn vieân du lòch” giôùi thieäu tröôùc lôùp. Lôùp nhaän xeùt, boå sung. Hoaït ñoäng nhoùm 8. Töøng nhoùm thaûo luaän. Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. Caùc nhoùm khaùc boå sung yù kieán. Choïn caùch laøm toát nhaát. Hoaït ñoäng lôùp. Chia 2 daõy, daõy naøo coù nhieàu baøi haùt, baøi thô hôn thì thaéng. TUAN 25 THƯC HANH GIUA HK1 TUAN 26 ÑAÏO ÑÖÙC: EM YEÂU HOAØ BÌNH. (T1) I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Bieát ñöôïc giaù trò cuûa hoaø bình, bieát ñöôïc treû em coù quyeàn ñöôïc soáng trong hoaø bình vaø coù traùch nhieäm tham gia caùc hoaït ñoäng baûo veä hoaø bình. 2. Kó naêng: - Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng baûo veä hoaø bình do nhaø tröôøng, ñòa phöông toå chöùc. 3. Thaùi ñoä: - Yeâu hoaø bình, quyù troïng vaø cuûng hoä caùc daân toäc ñaáu tranh cho hoaø bình; gheùt chieán tranh phi nghóa vaø leân aùn nhöõng keû phaù hoaïi hoaø bình, gaây chieán tranh. II. Chuaån bò: GV: Tranh, aûnh veà cuoäc soáng ôû vuøng coù chieán tranh. Baøi haùt: “Traùi ñaát naøy laø cuûa chuùng mình”. Giaáy maøu (Traéng, vaøng, ñoû, ñen, nöôùc bieån, xanh da trôøi). Ñieàu 38 (coâng öôùc quoác teá veà quyeàn treû em). HS: SGK Ñaïo ñöùc 5 III. Caùc hoaït ñoäng: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 2’ 2’ 1’ 30’ 10’ 7’ 8’ 5’ 1’ 1. Baøi cuõ: Ñoïc ghi nhôù 2. Khôûi ñoäng: Neâu yeâu caàu cho hoïc sinh. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Em yeâu hoaø bình. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän phaân tích thoâng tin. Nhaèm giuùp hoïc sinh hieåu ñöôïc nhöõng haäu quaû do chieán tranh gaây ra vaà söï caàn thieát phaûi baûo veä hoaø bình. Phöông phaùp: Tröïc quan, thaûo luaän, thuyeát trình. Yeâu caàu hoïc sinh quan saùt caùc böùc tranh veà cuoäc soáng cuûa nhaân daân vaø treû em caùc vuøng coù chieán tranh, veà söï taøn phaù cuûa chieán tranh vaø traû lôøi caâu hoûi:   Em nhìn thaáy nhöõng gì trong tranh?   Noäi dung tranh noùi leân ñieàu gì? Chia nhoùm ngaãu nhieân theo maøu saéc (traéng, vaøng, ñoû, ñen, nöôùc bieån, da trôøi). ® Keát luaän: Chieán tranh chæ gaây ra ñoå naùt, ñau thöông, cheát choùc, beänh taät, ñoùi ngheøo, thaát hoïc, … Vì vaäy chuùng ta phaûi cuøng nhau baûo veä hoaø bình, choáng chieán tranh. v Hoaït ñoäng 2: Laøm baøi 1/ SGK (hoïc sinh bieát treû em coù quyeàn ñöôïc soáng trong hoaø bình vaø coù traùch nhieäm tham gia baûo veä hoaø bình). Phöông phaùp: Thöïc haønh, ñoäng naõo. Ñoïc töøng yù kieán trong baøi taäp 1 vaø yeâu caàu hoïc sinh ngoài theo 3 khu vöïc tuyø theo thaùi ñoä: taùn thaønh, khoâng taùn thaønh, löôõng löï. ® Keát luaän: Caùc yù kieán a, d laø ñuùng, b, c laø sai. Treû em coù quyeàn ñöôïc soáng trong hoaø bình vaø cuõng coù traùch nhieäm tham gia baûo veä hoaø bình. v Hoaït ñoäng 3: Laøm baøi 2/ SGK (Giuùp hoïc sinh hieåu ñöôïc nhöõng bieåu hieän cuûa tinh thaàn hoaø bình trong cuoäc soáng haèng ngaøy). Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi. ® Keát luaän: Vieäc baûo veä hoaø bình caàn ñöôïc theå hieän ngay trong cuoäc soáng haèng ngaøy, trong caùc moái quan heä giöõa con ngöôøi vôùi con ngöôøi; giöõa caùc daân toäc, quoác gia naøy vôùi caùc daân toäc, quoác gia khaùc nhö caùc thaùi ñoä, vieäc laøm: a, c, d, ñ, g, h, i, k trong baøi taäp 2. v Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi. Qua caùc hoaït ñoäng treân, caùc em coù theå ruùt ra baøi hoïc gì? 5. Toång keát - daën doø: Söu taàm tranh, aûnh, baøi baùo, baêng hình veà caùc hoaït ñoäng baûo veä hoaø bình cuûa nhaân daân Vieät Nam vaø theá giôùi. Söu taàm thô, truyeän, baøi haùt veà chuû ñeà “Yeâu hoaø bình”. Veõ tranh veà chuû ñeà “Yeâu hoaø bình”. Chuaån bò: Tieát 2. Nhaän xeùt tieát hoïc. 2 hoïc sinh ñoïc. Haùt baøi “Traùi ñaát naøy laø cuûa chuùng mình”. Thaûo luaän nhoùm ñoâi.   Baøi haùt noùi leân ñieàu gì?   Ñeå traùi ñaát maõi maõi töôi ñeïp, yeân bình, chuùng ta caàn phaûi laøm gì? Hoaït ñoäng nhoùm 6. Hoïc sinh quan saùt tranh. Traû lôøi. Lôùp nhaän xeùt, boå sung. Ñoïc caùc thoâng tin/ 38 – 39 (SGK) Thaûo luaän nhoùm traû lôøi caâu hoûi/ 39 Ñaïi dieän nhoùm traû lôøi. Caùc nhoùm khaùc boå sung. Caùc nhoùm thaûo luaän vì sao em laïi taùn thaønh (khoâng taùn thaønh, löôõng löï). Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt. Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp. Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân. Trao ñoåi vôùi baïn ngoài beân caïnh. Moät soá hoïc sinh trình baøy yù kieán, lôùp trao ñoåi, nhaän xeùt. Hoaït ñoäng lôùp. Moät soá em trình baøy.   Treû em coù quyeàn ñöôïc soáng trong hoaø bình.   Treû em cuõng coù traùch nhieäm tham gia baûo veä hoaø bình baèng nhöõng vieäc laøm phuø hôïp vôùi khaû naêng. Ñoïc ghi nhôù. ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG TUAN 27 ÑAÏO ÑÖÙC: EM YEÂU HOAØ BÌNH. (T2) I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Bieát ñöôïc giaù trò cuûa hoaø bình, bieát ñöôïc treû em coù quyeàn ñöôïc soáng trong hoaø bình vaø coù traùch nhieäm tham gia caùc hoaït ñoäng baûo veä hoaø bình. 2. Kó naêng: - Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng baûo veä hoaø bình do nhaø tröôøng, ñòa phöông toå chöùc. 3. Thaùi ñoä: - Yeâu hoaø bình, quyù troïng vaø cuûng hoä caùc daân toäc ñaáu tranh cho hoaø bình; gheùt chieán tranh phi nghóa vaø leân aùn nhöõng keû phaù hoaïi hoaø bình, gaây chieán tranh. II. Chuaån bò: GV: Tranh aûnh, baêng hình veà caùc hoaït ñoäng baûo veä hoaø bình, choáng chieán tranh cuûa thieáu nhi Vieät Nam vaø theá giôùi. - Baøi haùt, thô, truyeän, veõ tranh veà “Yeâu hoaø bình”. HS: III. Caùc hoaït ñoäng: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1’ 3’ 1’ 30’ 10’ 10’ 10’ 1’ 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Em yeâu hoaø bình (tieát 1). Neâu caùc hoaït ñoäng em coù theå tham gia ñeå goùp phaàn baûo veä hoaø bình? 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Em yeâu hoaø bình (tieát 2). 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Xem caùc tranh, aûnh, bai baùo, baêng hình veà hoaït ñoäng baûo veä hoaø bình. Muïc tieâu: Hoïc sinh bieát ñöôïc veà caùc hoaït ñoäng baûo veä hoaø bình cuûa treû em, cuûa nhaân daân Vieät Nam vaø theá giôùi. Phöông phaùp: Tröïc quan, thuyeùt trình. Giôùi thieäu theâm 1 soá tranh, aûnh, baêng hình. ® Keát luaän: + Ñeå baûo veä hoaø bình, choáng chieán tranh, thieáu nhi vaø nhaân daân ta cuõng nhö caùc nöôùc ñaõ tieán haønh nhieàu hoaït ñoäng. + Chuùng ta caàn tích cöïc tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng baûo veä hoaø bình, choáng chieán tranh do nhaø tröôøng, ñòa phöông toå chöùc. v Hoaït ñoäng 2: Veõ caây hoaø bình. Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh cuûng coá laïi nhaän thöùc veà giaù trò cuûa hoaø bình vaø nhöõng vieäc laøm ñeå baûo veä hoaø bình. Phöông phaùp: Thaûo luaän, thuyeát trình. Chia nhoùm vaø höôùng daãn caùc nhoùm veõ caây hoaø bình ra giaáy to. + Reå caây laø caùc hoaït ñoäng baûo veä hoaø bình, choáng chieán tranh, laø caùc vieäc laøm, caùc caùch öùng xöû theå hieän tinh thaàn hoaø bình trong sinh hoaït cuõng nhö trong caùch öùng xöû haøng ngaøy. + Hoa, quaû, laù caây laø nhöõng ñieàu toát ñeïp maø hoaø bình ñaõ mang laïi cho treû em noùi rieâng vaø moïi ngöôøi noùi chung. Khen caùc tranh veõ cuûa hoïc sinh. ® Keát luaän: Hoaø bình mang laïi cuoäc soáng aám no, haïnh phuùc cho treû em vaø moïi ngöôøi. Song ñeå coù ñöôïc hoaø bình, moãi ngöôøi, moãi treû em chuùng ta caàn phaûi theå hieän tinh thaàn hoaø bình trong caùch soáng vaø öùng xöû haèng ngaøy, ñoàng thôøi caàn tích cöïc tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng baûo veä hoaø bình, choáng chieán tranh. v Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. Phöông phaùp: Tröïc quan, thuyeát trình. Nhaän xeùt, nhaéc nhôû hoïc sinh tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng vì hoaø bình. 5. Toång keát - daën doø: Thöïc haønh nhöõng ñieàu ñaõ hoïc. Chuaån bò: Toân troïng toå chöùc Lieân Hôïp Quoác. Nhaän xeùt tieát hoïc. Haùt 1 Hoïc sinh ñoïc ghi nhôù. Hoïc sinh traû lôøi. Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp, nhoùm ñoâi. Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân. Trao ñoåi trong nhoùm nhoû. Trình baøy tröôùc lôùp vaø giôùi thieäu caùc tranh, aûnh, baêng hình. Baøi baùo veà caùc hoaït ñoäng baûo veä hoaø bình, choáng chieán tranh maø caùc em ñaõ söu taàm ñöôïc. Hoaït ñoäng nhoùm 6. Caùc nhoùm veõ tranh. Töøng nhoùm giôùi thieäu tranh cuûa mình. Caùc nhoùm khaùc hoûi vaø nhaän xeùt. Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. Hoïc sinh treo tranh vaø giôùi thieäu tranh tröôùc lôùp. Trình baøy caùc baøi thô, baøi haùt, tieåu phaåm …veà chuû ñeà yeâu hoaø bình. ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG TUAN 28 ÑAÏO ÑÖÙC: EM T ÌM HIEU VE LIEÂN HÔÏP QUOÁC (TIEÁT 1). I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Hoïc sinh coù hieåu bieát ban ñaàu veà toå chöùc Lieân Hôïp Quoâc vaø quan heä cuûa nöôùc ta vôùi toå chöùc quoác teá naøy. 2. Kó naêng: - Bieát hôïp taùc vôùi caùc nhaân vieân Lieân Hôïp Quoác ñang laøm vieäc taïi ñòa phöông em. 3. Thaùi ñoä: - Coù thaùi ñoä toân troïng caùc cô quan Lieân Hôïp Quoác ñang laøm vieäc taïi ñòa phöông vaø ôû nöôùc ta. II. Chuaån bò: GV: Tranh, aûnh baêng hình, baøi bao1 veà hoaït ñoäng cuûa Lieân Hôïp Quoác vaø caùc cô quan Lieân Hôïp Quoác ôû ñòa phöông vaø ôû VN. HS: III. Caùc hoaït ñoäng: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 2’ 2’ 1’ 30’ 16’ 12’ 2’ 1’ 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Chieán tranh gaây ra haäu quaû gì? Ñeå moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc soáng trong hoaø bình, treû em coù theå laøm gì? 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Toân troïng toå chöùc Lieân Hôïp Quoác (tieát 1). 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Phaân tích thoâng tin. Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh coù nhöõng hieåu bieát cô baûn nhaát veà Lieân Hôïp Quoác vaø quan heä cuûa VN vôùi toå chöùc naøy. Phöông phaùp: Tröïc quan, ñaøm thoaïi, thaûo luaän. Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc caùc thoâng tin trang 41, 42 vaø hoûi: Ngoaøi nhöõng thoâng tin trong SGK, em naøo coøn bieát gì veà toå chöùc LHQ? Giôùi thieäu theâm vôùi hoïc sinh moät soá tranh, aûnh, baêng hình veà caùc hoaït ñoäng cuûa LHQ ôû caùc nöôùc, ôû VN vaø ôû ñòa phöông. ® Keát luaän: + LHQ laø toå chöùc quoác teá lôùn nhaát hieän nay. + Töø khi thaønh laäp, LHQ ñaõ coù nhieàu hoaït ñoäng vì hoaø bình, coâng lí vaø tieán boä xaõ hoäi. + VN laø moät thaønh vieân cuûa LHQ. v Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän nhoùm baøi 2 (SGK). Muïc tieâu: Hoïc sinh coù thaùi ñoä vaø suy nghó ñuùng veà toå chöùc LHQ. Phöông phaùp: Thaûo luaän, thuyeát trình. Chia nhoùm giao nhieäm vuï cho caùc nhoùm thaûo luaän caùc yù kieán trong BT2/ SGK. ® Keát luaän: Caùc yù kieán ñuùng: c, d. Caùc yù kieán sai: a, b, ñ. v Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ghi nhôù SGK. 5. Toång keát - daën doø: Tìm hieåu veà teân cuûa 1 soá cô quan LHQ ôû VN, veà hoaït ñoäng cuûa caùc cô quan LHQ ôû VN vaø ôû ñòa phöông em. Toân troïng vaø hôïp taùc vôùi caùc nhaân vieân LHQ ñang laøm vieäc taïi ñòa phöông em. Chuaån bò: Tieát 2. Nhaän xeùt tieát hoïc. Haùt. Hoïc sinh traû lôøi. Hoïc sinh traû lôøi. Hoaït ñoäng lôùp, nhoùm ñoâi. Hoïc sinh neâu. Thaûo luaän 2 caâu hoûi trang 42. Hoaït ñoäng nhoùm boán. Thaûo luaän nhoùm. Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy. (moãi nhoùm trình baøy 1 yù kieán). Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. 2 hoïc sinh ñoïc. ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG TUAN 29 ÑAÏO ÑÖÙC: EM T ÌM HIEU VE LIEÂN HÔÏP QUOÁC. (Tieát 2) I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Hoïc sinh coù hieåu bieát ban ñaàu veà toå chöùc Lieân Hôïp Quoâc vaø quan heä

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDAO DUC HKII.doc
Tài liệu liên quan