Giáo án dạy Lớp 2 - Tuần 14

Đạo đức

Tiết 14 : GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP ( tiết 1)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Nêu được lợi ích của việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Nêu được những việc cần làm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp.

2. Kĩ năng: Hiều giữ gìn trường lớp sạch đẹp là trách nhiệm của HS.

3. Thái độ.: Thực hiện giữ gìn trường lớp sạch đẹp.

KG: Biết nhắc nhở bạn bè giữ gìn trường lớp sạch đẹp.

BVMT: Biết vệ sinh trường lớp thường xuyên là giữ cho môi trường sạch đđẹp .

KNS: kĩ năng hợp tác với mọi người trong việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp.

 Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp.

II. Đồ dùng dạy học :

- Giáo viên : Phiếu câu hỏi cho hoạt động 1.

- Học sinh : Vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy học:

 

doc43 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án dạy Lớp 2 - Tuần 14, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mục tiêu: Nghe viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi có lời nói của nhân vật Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập + Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức làm đúng các bài tập chính tả. 4. Củng cố – Dặn dò GV đọc các trường hợp chính tả cần phân biệt của tiết trước yêu cầu 2 HS lên bảng viết, cả lớp viết bảng con. -Nhận xét và đánh giá HS. + Cách tiến hành GV đọc mẫu bài viết -Hướng dẫn nắm nội dung bài như SGK/114 Hướng dẫn HS luyện viết từ khó GV đọc - HS viết bài vào vở Yêu cầu HS đổi vở kiểm tra chéo Thu 5 – 7 bài nhận xét. + Cách tiến hành. Bài 2a: Điền vào chỗ trống l hay n? Gọi HS đọc yêu cầu của bài. Yêu cầu HS làm bài GV nhận xét , sửa sai Bài 3a: Tìm các từ chứa tiếng có âm l hay âm n? - GV nêu lần lượt - GV nhận xét sửa lỗi sai Nhận xét tiết học Chuẩn bị: Tiếng võng kêu. -2 HS lên bảng viết, cả lớp viết bảng con. Hoạt động lớp/ cá nhân - 2HS đọc lại bài/đọc thầm - HS thực hiện theo yêu cầu - HS luyện viết bcon/blớp - HS đổi vở kiểm tra - Hoạt động cá nhân - Đọc yêu cầu. - HS bảng lớp/ VBT HS đọc HS trả lời nối tiếp IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: ¢m nh¹c tiÕt 14 ¤n tËp bµi h¸t: ChiÕn sÝ tÝ hon I. Môc tiªu: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca. - HS tËp biÓu diÔn bµi h¸t. II. CHUẨN BỊ - §µn, m¸y nghe, b¨ng nh¹c - Nh¹c cô gâ ( song loan, thanh ph¸ch.) - Tranh ¶nh bé ®éi duyÖt binh trong ngµy lÔ. - S­u tÇm mét sè bµi th¬ 5 ch÷ III. Ho¹t ®éng d¹y häc: Thêi gian NỘI DUNG VÀ MỤC TIÊU Ho¹t ®éng GV Ho¹t ®éng HS 5p 10p 15p 5p 1.æn ®Þnh tæ chøc: 2. kiÓm tra bµi cò: 3. bµi míi a.Giíi thiªu bµi b.Häc h¸t *Ho¹t ®éng 1: * Ho¹t ®éng 2: 4. Cñng cè -DÆn dß: Nh¾c HS söa t­ thÕ ngåi ngay ng¾n. C¸c em cho thÇy biÕt tªn bµi h¸t míi häc tiÕt tr­íc? Nh¹c vµ lêi cña ai? Vµ néi dung cña bµi h¸t? ¤n t©p ChiÕn sÜ tÝ hon. - GV treo tranh minh häa h×nh ¶nh c¸c chó bé ®éi duyÖt binh trong ngµy lÔ, kÕt hîp cho HS nghe giai ®iÖu bµi h¸t ChiÕn sÜ tÝ hon. Hái HS nhËn biÕt tªn bµi h¸t, t¸c gi¶ cña bµi h¸t. - Cho HS nghe h¸t mÉu. - H­íng dÉn HS «n h¸t kÕt hîp sö dông nh¹c cô gâ, phèi hîp vËn ®éng phô häa. - §Öm ®µn cho HS h¸t - GV nhËn xÐt vµ söa cho HS trong qu¸ tr×nh «n h¸t, kÕt hîp kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®èi víi nh÷ng em thùc hiÖn nèt néi dung «n tËp Trß ch¬i ban nh¹c tÝ hon - Dùa trªn bµi h¸t ChiÕn sÜ tÝ hon nh­ng thay lêi ca tõng c©u b»ng nh÷ng ©m thanh t­îng tr­ng cho tiÕng kÌn ( tß te...) , tiÕng trèng ( Tïng tung...), tiÕng ®µn( T×nh tÝnh...). - HS lªn biÓu diÔn tr­íc líp. - HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ bµi h¸t 1 lÇn - NhËn xÐt, khen ngîi nh÷ng häc sinh H§ tèt trong giê häc, nh¾c nhë nh÷ng em ch­a ®¹t cÇn cè g¾ng h¬n trong tiÕt häc sau. DÆn HS vÒ nhµ «n bµi h¸t ®· häc, gâ ®Öm ®óng theo tiÕt tÊu lêi ca. - HS xem tranh vµ nghe giai ®iÖu bµi h¸t. - HS tr¶ lêi+ Bµi h¸t ChiÕn sÜ tÝ hon: Nh¹c: §inh Nhu. Lêi míi: VÞªt Anh - HS h¸t tËp thÓ theo nhÞp ®µn - HS luyÖn h¸t theo nhãm, tæ. - HS h¸t kÕt hîp vç hoÆc gâ ®Öm theo nhÞp vµ tiÕt tÊu lêi ca. - H¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa ( ®øng h¸t, dËm ch©n t¹i chç, ®¸nh tay nhÞp nhµng) - TËp tr×nh diÔn tr­íc líp ( tèp ca hoÆc ®¬n ca) HS l¾ng nghe ghi nhí - HS h¸t bµi h¸t b»ng ©m t­îng thanh theo h­íng dÉn cña GV - H¸t kÕt hîp víi lµm ®éng t¸c gi¶ nh­ ®ang thæi kÌn, ®¸nh trèng, ®¸nh ®µn... HS biÓu diÔn tr­íc líp. + Theo nhãm. - HS thùc hiÖn - HS nghe vµ ghi nhí IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy __________________________________________ Ho¹t ®éng tËp thÓ GÊp chim hßa b×nh I. môc tiªu: Th«ng qua ho¹t ®éng gÊp chim hßa b×nh b»ng giÊy,nh»m: -Gi¸o dôc HS lßng yªu hßa b×nh -RÌn cho HS tÝnh kheã lÐo kiªn nhÉn II. ChuÈn bÞ: -GiÊy tr¾ng hoÆc giÊy mµu h×nh vu«ng khæ 22x22cm ®Ó gÊp chim hßa b×nh,mçi HS cã 2-4 tê III. c¸c Ho¹t ®éng d¹y häc : B­íc 1:GÊp chim hßa b×nh -GV giíi thiÖu ý nghÜa cña chim hßa b×nh vµ viÖc gÊp chim hßa b×nh b»ng giÊy -Giíi thiÖu cho HS quan s¸t 1 con chim hßa b×nh b»ng giÊy hoµn chØnh -GV gÊp mÉu tr­íc 1 lÇn ®Ó HS quan s¸t -GVyªu cÇu HS ®Æt giÊy trªn bµn vµ h­íng dÉn HS thùc hiÖn tõng thao t¸c gÊp chim giÊy -HS thùc hµnh gÊp chim giÊy theo sù h­íng dÉn cña GV -Sau khi ®· gÊp xong chim hßa b×nh lÇn thø nhÊt,HS tiÕp tôc gÊp tiÕp c¸c con chim kh¸c B­íc 2: Tr­ng bµy s¶n phÈm -HS tr­ng bµy s¶n phÈm ®· gÊp ®­îc cña m×nh lªn bµn -C¶ líp ®i tham quan vµ b×nh chän chim hßa b×nh ®Ñp nhÊt B­íc 3 :§¸nh gi¸ -GVNX kÕt qu¶ lµm viÖc cña HS ,khen ngîi HS ®· gÊp ®­îc c¸c chim giÊy ®Ñp. -Nh¾c HS nh÷ng lóc rçi tranh thñ gÊp nhiÒu chim hßa b×nh mang l¹i ®iÒu may m¾n vµ h¹nh phóc cho m×nh vµ mäi ng­êi B­íc 4 :Cñng cè nhËn xÐt giê häc -GV NX giê häc  _____________________________________________________ Hướng dẫn học Toán LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: 1.Kiến thức:Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng: 65 – 38; 46 – 17, 57 – 28; 78 – 29. 2.Kĩ năng:Biết giải bài toán có một phép trừ dạng trên. 3.Thái độ: Ham học hỏi, tính chính xác, yêu thích học toán. KG: làm Bài 1(cột 4,5),Bài 2(cột 2), II. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên : Phấn màu, bảng phụ. - Học sinh : Vở, bảng con. III.Các hoạt động dạy học: TG ND vàMT Hoạt động dạy Hoạt động học 1’ 3’ 1’ 8’ 10’ 12’ 3’ 1. Ổn định 2. Bài cũ 3. Bài mới: a. Giới thiệu – ghi đề b. Nội dung: Hoạt động 1: Phép trừ 65 – 38 +Mục tiêu: Giúp HS nắm được phép trừ 65-38. Hoạt động 2: Các phép trừ 46–17; 57–28; 78–29 + Mục tiêu Giúp HS nắm được phép trừ : 46–17; 57–28; 78–29 Hoạt động 3: Thực hành + Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức làm đúng các bài tập. 4. Củng cố – Dặn dò 2HS : Đặt tính và tính : 55 – 8; 66 – 7 và nêu cách thực hiện -Nhận xét và đánh giá + Cách tiến hành: Nêu bài toán: Có 65 que tính, bớt 38 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính? Yêu cầu 1 HS lên bảng đặt tính và thực hiện phép tính trừ 65 – 38. HS dưới lớp làm bài vào nháp. Yêu cầu HS nêu rõ cách đặt tính và thực hiện phép tính. + Cách tiến hành: - Viết lên bảng: 46 – 17; 57 – 28; 78 – 29 và yêu cầu HS đọc các phép trừ trên. - Gọi 3 HS lên bảng thực hiện. HS dưới lớp làm vào nháp. -Nhận xét, sau đó gọi 3 HS lên bảng lần lượt nêu cách thực hiện của phép trừ mình đã làm +Cách tiến hành: Bài 1: (cột 1, 2, 3) Tính Yêu cầu HS tự làm bài Nhận xét Bài 2: Số? (cột 1) Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì? Viết lên bảng. Yêu cầu HS làm bài tiếp. Nhận xét, đánh giá. Bài 3: Giải toán. - Gọi 1 HS đọc đề bài. - Bài toán thuộc dạng gì? Vì sao con biết? - Muốn tính tuổi mẹ ta làm thế nào? - Yêu cầu HS tự giải bài toán à HS nhận xétà GV nhận xét chốt ý. KG làm thêm Bài 1 (cột 4, 5) Bài 2 (cột 2) - Nhận xét tiết học - Dặn HS về học các bảng trừ - Chuẩn bị: Luyện tập 2HS : Đặt tính và tính 55 – 8; 66 – 7 và nêu cách thực hiện - Hoạt động lớp, cá nhân. Nghe và phân tích đề. Thực hiện phép tính trừ 65-38 - HS làm bài - KG nêu - Nhắc lại và làm bài. HS lên bảng làm bài, mỗi HS thực hiện một con tính. - Nhận xét bài của bạn trên bảng, về cách đặt tính, cách thực hiện phép tính. - Hoạt độnglớp. - HS thực hiện - Điền số thích hợp vào ô trống. - Thực hiện tính nhanh tìm kết quả của phép tính. - Đọc đề bài. - HS trả lời - Lấy tuổi bà trừ đi phần hơn. - Làm bài vở KG làm bài thêm IV.Rút kinh nghiệm tiết dạy: .. Thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2016 Đạo đức Tiết 14 : GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP ( tiết 1) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Nêu được lợi ích của việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Nêu được những việc cần làm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp. 2. Kĩ năng: Hiều giữ gìn trường lớp sạch đẹp là trách nhiệm của HS. 3. Thái độ.: Thực hiện giữ gìn trường lớp sạch đẹp. KG: Biết nhắc nhở bạn bè giữ gìn trường lớp sạch đẹp. BVMT: Biết vệ sinh trường lớp thường xuyên là giữ cho môi trường sạch đđẹp . KNS: kĩ năng hợp tác với mọi người trong việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp. II. Đồ dùng dạy học : - Giáo viên : Phiếu câu hỏi cho hoạt động 1. - Học sinh : Vở bài tập. III. Các hoạt động dạy học: TG ND và MT Hoạt động day Hoạt động hoc 1’ 3’ 1’ 10’ 10’ 10’ 3’ 1.ỔN định 2. Bài cũ 3. Bài mới: Giới thiệu bài: Hoạt động 1: Tham quan trường, lớp học. + Mục tiêu: Giúp HS biết nhận xét khi tham quan một số trường lớp. Hoạt động 2: Những việc cần làm để giữ gìn trường lớp trường sạch đẹp. + Mục tiêu: Giúp HS biết Những việc cần làm để giữ gìn trường lớp trường sạch đẹp. Hoạt động 3: Thực hành vệ sinh trên lớp + Mục tiêu: HS biết thực vệ sinh trên lớp 4. Củng cố – Dặn dò Quan tâm giúp đỡ bạn. - Em làm gì để thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn? - Vì sao cần quan tâm giúp đỡ bạn? + Cách tiến hành: - GV dẫn HS đi tham quan sân trường, vườn trường, quan sát lớp học. - Yêu cầu HS làm Phiếu học tập sau khi tham quan. 1) Em thấy vườn trường, sân trường mình ntn? ¨ Sạch, đẹp, thoáng mát ¨ Bẩn, mất vệ sinh Ý kiến khác. 2) Sau khi quan sát, em thấy lớp em ntn? Ghi lại ý kiến của em. - GV tổng kết dựa trên những kết quả làm trong Phiếu học tập của HS. *Kết luận: Các em cần phải giữ gìn trường lớp cho sạch đẹp. + Cách tiến hành: - Yêu cầu: Các nhóm HS thảo luận, ghi ra giấy, những việc cần thiết để giữ trường lớp sạch đẹp. Sau đó dán phiếu của nhóm mình lên bảng. - GV kết luận: KNS: kĩ năng hợp tác với mọi người trong việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp. + Cách tiến hành: - Tùy vào điều kiện cũng như thực trạng thực tế của lớp học mà GV cho HS thực hành. BVMT: Biết vệ sinh trường lớp thường xuyên là giữ cho môi trường sạch đđẹp . KNS: Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị: Tiết 2: Thực hành - Hoạt động lớp. - HS đi tham quan theo hướng dẫn. - HS làm Phiếu học tập và đại diện cá nhân trình bày ý kiến. - Hoạt động cá nhân, nhóm. - HS các nhóm thảo luận và ghi kết quả thảo luận ra giấy khổ to. - Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận. KG: Biết nhắc nhở bạn bè giữ gìn trường lớp sạch đẹp - Hoạt động lớp. - học sinh thực hành. - HS lắng nghe. IV,Rút kinh nghiệm tiết dạy: Luyện từ và câu Tiết14 :TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH.CÂU KIỂU: AI LÀM GÌ ? DẤU CHẤM,DẤU CHẤM HỎI I. Mục tiêu 1.Kiến thức:- Nêu được một số từ ngữ về tình cảm gia đình (BT1).Biết sắp xếp các từ đã cho thành câu theo mẫu Ai làm gì ?(BT2); điền đúng dấu chấm, dấu chấm hỏi vào đoạ văn có ô trống (BT3). 2. Kĩ năng:Rèn kĩ năng sắp xếp các từ cho trước thành câu theo mẫu: Ai làm gì? 3.Thái độ: Ham thích học môn Tiếng Việt. II. Đồ dùng dạy học - Giáo viên : Bảng phụ kẻ khung ghi nội dung bài tập 2; nội dung bài tập 3 - Học sinh : SGK, vở bài tập. III. Các hoạt động dạy học: TG ND và MT Hoạt động dạy Hoạt động học 1’ 3’ 1’ 17’ 10’ 5’ 1.Ổn định 2. Bài cũ 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài – ghi đề b. Nội dung: Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập. +Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức làm bài tập Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập. +Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức làm đúng bài tập. 4. Củng cố – Dặn dò -YC HS nêu bài học tuần trước - Kể những việc em đã làm giúp gia đình. Đặt 1 câu kiểu Ai làm gì? -Nhận xét và đánh giá GV ghi bảng +Cách tiến hành:. Bài 1: - Gọi HS đọc đề bài. Cho HS chơi trò chơi tiếp sức: - GV nêu luật chơi và thời gian chơi 5’ GV chia 2 nhóm 1 nhóm làm trọng tài - Yêu cầu HS đọc các từ đã tìm được sau đó chép vào Vở bài tập. Bài 2: - Gọi HS đọc đầu bài sau đó đọc câu mẫu. - YC HS thảo luận làm nhóm 4 GV phát phiếu cho HS làm trên phiếu - Gọi đại diện nhóm trình bày HS làm bài, yêu cầu cả lớp làm vào phiếu - Gọi HS nhận xét - Yêu cầu HS bổ sung các câu mà các bạn trên bảng chưa sắp xếp được. -GV chốt đáp án . - Lưu ý: Các câu: Anh em nhường nhịn anh, chị em nhường nhịn em, là những câu không đúng. +Cách tiến hành:. Bài 3: GV đưa bảng phụ chép bài 3 - Gọi 1 HS đọc đề bài và đọc đoạn văn cần điền dấu. - Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó chữa bài. - Tại sao em điền dấu chấm vào ô trống thứ nhất với ô trống thứ ba ? Tại sao em điền dấu chấm hỏi vào ô trống thứ hai ? à GV nhận xét chốt ý. - Đây là câu chuyện cười nó buồn cười ở chỗ nào? -Tổng kết tiết học. Hôm nay chúng ta học bài gì? Anh em sống trong cùng một gia đình phải biết thương yêu , đùm bọc giúp đỡ nhau. - Tìm các bộ phận câu trả lời cho từng câu hỏi Ai làm gì? Chị em giúp đỡ nhau. -Em hãy đặt câu theo mẫu : Ai làm gì? - Dặn dò HS luyện tập đặt câu theo mẫu Ai làm gì? - Chuẩn bị: Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? - 1 HS nêu tên bài học tuần trước - 2 HS kể việc đà làm để giúp gia đình - 1HS đặt câu theo mẫu: Ai làm gì? HS ghi vở. - Hoạt động nhóm. - mỗi HS tìm 1 từ nói về tình cảm thương yêu giữa anh chị em. - chăm sóc, yêu thương, nhường nhịn, - HS làm bài vào Vở bài tập. - 2 HS đọc đầu bài. - HS hoạt động nhóm 4 làm trên phiếu - 2 nhóm trình bày bài trên bảng lớp - Các nhóm khác nhận xét. So đáp án . - HS làm trên phiếu - Nhận xét. - Hoạt động cá nhân. - 1 HS đọc thành tiếng. Cả lớp đọc thầm - HS TL: - Vì đó là câu kể - Vì đây là câu hỏi - HS trả lời. - Buồn cười ở chỗ là bạn chưa biết viết lại viết thư cho bạn chưa biết đọc. - 1HS nhắc lại đầu bài học - 1HS nêu 1HS tìm câu trả lời. 1HS đặt câu IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: Toán Tiết 68: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: 1.Kiến thức:Thuộc bảng 15, 16, 17, 18 trừ đi một số. Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong pham vi 100, dạng đã học. 2.Kĩ năng:Biết giải bài toán về ít hơn. 3.Thái độ: Ham học hỏi, tính chính xác, yêu thích học toán. KG: làm Bài 2(cột 3), Bài 5. II. Đồ dùng dạy học: Giáo viên : phiếu học tập, bảng phụ ghi nội dung bài tập 3, 4 hình tam giác. Học sinh : Vở, bảng con. III.Các hoạt động dạy học: TG ND và MT Hoạt động dạy Hoạt động học 1’ 3’ 1’ 20’ 10’ 3’ 1. Ổn định 2. Bài cũ 3. Bài mới: a. Giới thiệu – ghi đề b. Nội dung: Hoạt động1: Hướng dẫn làm bài 1, 2, 3 + Mục tiêu: Thuộc bảng 15, 16, 17, 18 trừ đi một số. Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong pham vi 100, dạng đã học. Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài 4 + Mục tiêu: Biết giải bài toán về ít hơn 4. Củng cố – Dặn dò Tính: 85 – 27 97 – 38 - GV nhận xét, đánh giá. Gv ghi bảng +Cách tiến hành: .. Bài 1: Tính nhẩm ? - Yêu cầu HS tự nhẩm và ghi kết quả vào vở à GV nhận xét Bài 2: Tính nhẩm (cột 1, 2) - Y/C HS làm bằng chì trong SGK Bài 3: Đặt tính và tính - Yêu cầu HS đọc đề bài. - Yêu cầu HS làm bài/nêu cách thực hiện phép tính Gọi HS nhận xét , nêu cách tính. -GV Nhận xét , đánh giá. + Cách tiến hành: . Bài 4: Giải toán. - Gọi 1 HS đọc đề bài. Phân tích đề toán -BT cho biết gì? - BT hỏi gì? - Bài toán thuộc dạng toán nào? - Muốn biết chị vắt được bao nhiêu lít sữa ta dựa vào dạng toán về ít hơn để giải. - Yêu cầu HS tự tóm tắt và làm bài. - GV gọi 1HS lên bảng giải bài tập Nhận xét, đánh giá. Còn thời gian Bài 2 (cột 3) Bài 5 : Xếp hình theo mẫu Nhận xét tiết học - Dặn HS về xem lại bài - Chuẩn bị: Bảng trừ - 2 HSTính: 85 – 27 97 – 38 - HS ghi vở - Hoạt động lớp, cá nhân. - HS nối tiếp nhau nêu kết quả (theo bàn hoặc theo tổ). Mỗi HS chỉ đọc kết quả 1 phép tính -HS làm chì vào SGK -Đặt tính rồi tính. - HS làm bảng con. 4 HS lên bảng làm bài - HS khác nhận xét - Hoạt động các nhân. -2 HS đọc đầu bài - HS TL - Mẹ vắt được 50 l sữa, chị vắt được ít hơn mẹ 18 l sữ a bò - Chị vắt được bao nhiêu lít sữa. Bài toán về ít hơn. -1 HS lên bảng tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng -HS lớp làm vào vở - KG làm IV, Rút kinh nghiệm tiết dạy: . Tập đọc Tiết 42: NHẮN TIN I. Mục tiêu 1.Kiến thức: Nắm được cách viết tin nhắn (ngắn gọn, đủ ý). Trả lời được các CH trong SGK 2.Kĩ năng: Đọc rành mạch hai mẫu tin nhắn; biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ - Đọc đúng các từ ngữ: lồng bàn, quét nhà, que chuyền, 3.Thái độ: Ham thích môn học II. Đồ dùng dạy học - Giáo viên :SGK. - Học sinh : SGK. III. Các hoạt động dạy học : TG ND và MT Hoạt động dạy Hoạt động học 1’ 3-5’ 1’ 15’ 8’ 7’ 3’ 1. Ổn định 2. Bài cũ 3. Bài mới: a. Giới thiệu ghi đề b. Nội dung: Hoạt động 1: Luyện đọc + Mục tiêu: biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ Hoạt động 2: Tìm hiểu bài + Mục tiêu: Nắm được cách viết tin nhắn (ngắn gọn, đủ ý). Trả lời được các CH trong SGK Hoạt động 3: Luyện đọc lại + Mục tiêu: Đọc rành mạch hai mẫu tin nhắn 4. Củng cố – Dặn dò Câu chuyện bó đũa - YC 2 HS đọc bài Nhận xét, đánh giá. Qua câu chuyện ngườicha muốn khuyên các con điều gì? - Nhận xét, đánh giá . GV ghi bảng + Cách tiến hành: -GV đọc mẫu toàn bài. -Yêu cầu 2 HS đọc 2 tin nhắn - Học sinh nêu từ khó luyện đọc -Luyện đọc câu + giải nghĩa từ HS chưa hiểu -Luyện đọc đoạn -Luyện đọc trong nhóm -Thi đọc giữa các nhóm -Đọc đồng thanh đoạn/ bài + Cách tiến hành:. -GV yêu cầu HS đọc từng đoạn và TLCH như SGK/115 - GV chốt nội dung bài + Cách tiến hành: GV đọcmẫu. Lưu ý về cách đọc -HS luyện đọc trong nhóm Thi đọc Nhận xét, tuyên dương -Nhắc lại cách viết tin nhắn cần ngắn gọn nhưng đủ ý Nhận xét tiết học Chuẩn bị: Hai anh em - 1 Hs đọc đoạn1,2 -1 HS đọc đoạn 2,3 - 1 HS TL HS ghi vở - HS lắng nghe. Hoạt động lớp, cá nhân. - 2HS đọc lại /lớp đọc thầm. - Nhiều HS phát biểu ý kiến - HS luyện đọc câu nối tiếp - HS luyện đọc đoạn nối tiếp - HS luyện đọc theo nhóm 4 - Đại diện nhóm thi đọc - Lớp đồng thanh - HS thực hiện theo yêu cầu -HS theo dõi -HS luyện đọc nhóm -Các nhóm thi đọc IV,Rút kinh nghiệm tiết dạy: ......................................................................... __________________________________________ Mĩ thuật CHỦ ĐỀ 6: KHU VƯỜN KÌ DIỆU (3 tiết) I. Mục tiêu chung: (HS cần đạt) - Nhận ra và nêu được vẻ đẹp, đặc điểm về hình dáng, màu sắc của một số loại hoa, lá cây. - Biết cách vẽ và trang trí hoa, lá. - Biết cách sắp xếp các hình hoa, lá đã trang trí để tạo được bức tranh khu vườn. - Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn. II. Phương pháp và hình thức tổ chức: - Phương pháp: Sử dụng quy trình Vẽ cùng nhau - Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm. III. Đồ dùng và phương tiện: - Chuẩn bị của GV: Sách học Mĩ thuật lớp 2. Tranh, ảnh về hoa, lá. Một số bài vẽ lá cây, hoa. - Chuẩn bị của HS: Sách học Mĩ thuật lớp 2. Lá cây, hoa hoặc tranh ảnh về lá cây, hoa. Giấy vẽ, giấy màu, hồ dán, kéo. IV. Các hoạt động dạy - học: Tiết Hoạt động của GV Hoạt động của HS Đồ dùng/ Phương tiện Tiết 2: 1.Tìm hiểu 2.Thực hành sản phẩm nhóm 3.Trưng bày sản phẩm 4.Nhận xét ,đánh giá Ổn định lớp Kiểm diện * Khởi động: - Hoàn thiện sp của HĐ trước. HĐ 1: Tìm hiểu cách thực hiện bức tranh/ Sp tạo hình của nhóm: - GV cho HS quan sát bài mẫu và HD HS cách trình bày SP nhóm. HĐ 2: Thực hành sản phẩm nhóm: * Hoạt động nhóm: Hướng dẫn HS: - Cắt rời hình hoa, lá đã vẽ, sắp xếp vào tờ giấy khổ lớn. - Dán hình hoa, lá và thêm các chi tiết phù hợp để tạo thành bức tranh chung của nhóm. - Vẽ hoặc xé dán thêm hình trang trí để làm bức tranh thêm sinh động. HĐ 3: Trưng bày/ giới thiệu SP sau hoạt động: - Hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm. - Trưng bày sp theo nhóm. HĐ 4: Hướng dẫn nhận xét: - Đánh giá sp sau HĐ 3 Gv hướng dẫn Hs nhận xét đánh giá sản phẩm theo các câu hỏi gợi mở GV bổ sung nhận xét * Dặn dò: Về nhà hoàn thiện Sản phẩm nhóm. - Hoàn thiện SP của HĐ trước. - Quan sát hình ảnh, thảo luận tìm ra cách thực hiện sp nhóm, lựa chọn vật liệu. - Thực hiện sản phẩm nhóm. - Trưng bày Sp theo hướng dẫn của GV. - Cá nhân/ đại diện nhóm trả lời câu hỏi gợi ý của GV, bổ sung nhận xét. SP của HĐ trước. Minh họa tham khảo các SP nhóm. Vật liệu phù hợp với điều kiện, sở thích của HS Các sp cá nhân, nhóm. * Tổng kết chủ đề: - Đánh giá giờ học, tuyên dương HS tích cực, động viên, khuyến khích các HS chưa hoàn thành bài. - Lắng nghe, tiếp thu. * Vận dụng - sáng tạo: Khuyến khích HS thực hiện: - Cắt dán hình ảnh hoa, lá để trang trí khung tranh, bưu thiếp. - Làm cành hoa bằng giấy màu. - Vẽ hoặc xé dán vườn cây vào khung trống trong sách Học Mĩ thuật lớp 2 khi có thời gian. Hs lắng nghe ,có ý tưởng thực hiện IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy __________________________________________ H­íng dÉn häc TV LuyÖn ph¸t ©m vµ viÕt ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu l/n I. Môc tiªu: - HS n¾m ch¾c c¸c KT vÒ luËt chÝnh t¶ - ViÕt ®óng c¸c c¬ ch÷ cã phô ©m ®Çu l/n - RÌn kÜ n¨ng viÕt ®óng chÝnh t¶, tr×nh bµy ®Ñp II. ChuÈn bÞ: - B¶ng phô III. c¸c Ho¹t ®éng d¹y häc : Thêi gian néi dung vµ môc tiªu Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 3p 5p 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò 3. Bµi míi Gäi 2 HS lªn b¶ng viÕt Xa x«i, sõng s÷ng,sinh s«i, xinh x¾n 28p * H­íng dÉn HS luyÖn tËp Bµi 1: §iÒn l hay n vµo chç trèng §iªn ®iÓn,...o¹i c©y hoang d·, th©n mÒm mµ dÎo,...¸ nhá ...i ti, mäc tõng chßm tõng v¹t ...ín trªn ®ång ruéng ®ång b»ng s«ng Cöu Long.Tõ An Giang, §ång Th¸p dµi xuèng CÇn Th¬,R¹ch Gi¸ , Cµ Mau,ruéng ®ång ...µo còng cã. +Cho HS lµm vµo vë,gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi Bµi 2: T×m c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu l,n kÕt hîp víi ©m ®Öm lµ o VD:Lo¹i,no,... +Cho HS th¶o luËn theo nhãm ,thi xem nhãm nµo t×m ®­îc nhiÒu tõ nhÊt -Tuyªn bè nhãm th¾ng cuéc Bµi 3:T×m thªm 1 tiÕng ®Ó t¹o tõ chøa c¸c tiÕng cã cïng ©m ®Çu lµ l hÆc n Lò... lóc... N­íc... ...nao Lo... n¸o... NÆng... ...lØu +Cho H§ nhãm +GV chÊm ®iÓm 1 sè nhãm -NhËn xÐt Bµi 1:HS ®äc ®Ò bµi vµ lµm vµo vë +HS lªn b¶ng chòa bµi ,líp nhËn xÐt -Thø tù cÇn ®iÒn lµ: Lo¹i, l¸, li, lín,nµo Bµi 2 : 1 HS ®äc thµnh tiÕng yªu cÇu -Chia nhãm th¶o luËn theo yªu cÇu Vd: a.Lo, loµi, lo¹n, loan,... b. No, no·n, nong,nãng,... Bµi 3:§äc yªu cÇu +Th¶o luËn nhãm vµ ghi kÕt qu¶ ra phiÕu Vd: Lò lôt lóc l¾c N­íc non n«n nao Lo l¾ng n¸o nøc NÆng nÒ lóc lØu -D¸n phiÕu lªn b¶ng -3 HS tr¶ lêi(lä, nãn,nÞt,...) 4. Cñng cè - DÆn dß - T×m c¸c ®å v©t trong nhµ ®­îc viÕt b¾t ®Çu b»ng l / n - NhËn xÐt giê häc IV. PhÇn rót kinh nghiÖm tiÕt d¹y: ________________________________________________________ Hướng dẫn học Toán LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: 1.Kiến thức:Thuộc bảng 15, 16, 17, 18 trừ đi một số. Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong pham vi 100, dạng đã học. 2.Kĩ năng:Biết giải bài toán về ít hơn. 3.Thái độ: Ham học hỏi, tính chính xác, yêu thích học toán. KG: làm Bài 2(cột 3), Bài 5. II. Đồ dùng dạy học: Giáo viên : phiếu học tập, bảng phụ ghi nội dung bài tập 3, 4 hình tam giác. Học sinh : Vở, bảng con. III.Các hoạt động dạy học: TG ND và MT Hoạt động dạy Hoạt động học 1’ 3’ 1’ 20’ 10’ 3’ 1. Ổn định 2. Bài cũ 3. Bài mới: a. Giới thiệu – ghi đề b. Nội dung: Hoạt động1: Hướng dẫn làm bài 1, 2, 3 + Mục tiêu: Thuộc bảng 15, 16, 17, 18 trừ đi một số. Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong pham vi 100, dạng đã học. Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài 4 + Mục tiêu: Biết giải bài toán về ít hơn 4. Củng cố – Dặn dò Tính: 85 – 27 97 – 38 - GV nhận xét, đánh giá. Gv ghi bảng +Cách tiến hành: .. Bài 1: Tính nhẩm ? - Yêu cầu HS tự nhẩm và ghi kết quả vào vở à GV nhận xét Bài 2: Tính nhẩm (cột 1, 2) - Y/C HS làm bằng chì trong SGK Bài 3: Đặt tính và tính - Yêu cầu HS đọc đề bài. - Yêu cầu HS làm bài/nêu cách thực hiện phép tính Gọi HS nhận xét , nêu cách tính. -GV Nhận xét , đánh giá. + Cách tiến hành: . Bài 4: Giải toán. - Gọi 1 HS đọc đề bài. Phân tích đề toán -BT cho biết gì? - BT hỏi gì? - Bài toán thuộc dạng toán nào? - Muốn biết chị vắt được bao nhiêu lít sữa ta dựa vào dạng toán về ít hơn để giải. - Yêu cầu HS tự tóm tắt và làm bài. - GV gọi 1HS lên bảng giải bài tập Nhận xét, đánh giá. Còn thời gian Bài 2 (cột 3) Bài 5 : Xếp hình theo mẫu Nhận xét tiết học - Dặn HS về xem lại bài - Chuẩn bị: Bảng trừ - 2 HSTính: 85 – 27 97 – 38 - HS ghi vở - Hoạt động lớp, cá nhân. - HS nối tiếp nhau nêu kết quả (theo bàn hoặc theo tổ). Mỗi HS chỉ đọc kết quả 1 phép tính -HS làm chì vào SGK -Đặt tính rồi tính. - HS làm bảng con. 4 HS lên bảng làm bài - HS khác nhận xét - Hoạt động các nhân. -2 HS đọc đầu bài - HS TL - Mẹ vắt được 50 l sữa, chị vắt được ít hơn mẹ 18 l sữ a bò - Chị vắt được bao nhiêu lít sữa. Bài toán về ít hơn. -1 HS lên bảng tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng -HS lớp làm vào vở - KG làm IV, Rút kinh nghiệm tiết dạy: . Thứ năm ngày 8 tháng 12 năm 2016 Tập viết Tiết 14: CHỮ HOA: M I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Viết đúng chữ hoa M (1 dòng cỡ vừa,1 dòng cỡ nhỏ ), chữ và câu ứng dụng: Miệng (1 dòng cỡ vừa,1 dòng cỡ nhỏ ), Miệng nói tay làm (3 lần) . 2. Kĩ năng: kỹ thuật viết chữ với rèn chính tả mở rộng vốn từ, phát triển tư duy. 3. Thái độ: Góp phần rèn luyện tính cẩn thận. Yêu thích viết chữ đẹp. II. Đồ dùng dạy học - Gíao viên : Chữ mẫu M . Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ. - Học Sinh: Bảng, vở III. Các hoạt động dạy học: TG ND và MT Hoạt động dạy Hoạt động học 1’ 3’ 1’ 7’ 8’ 15’ 3’ 1. ỔN định 2. Bài cũ 3.Bài mới: a. Giới thiệu bài – ghi đề b. Nội dung: Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ cái hoa + Mục tiêu: Nắm được cấu tạo nét của chữ M Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng. + Mục tiêu: Nắm được cách viết câu ứng dụng, mở rộng vốn từ. Hoạt động 3: Viết vở + Mục tiêu: Viết đúng mẫu cỡ chữ, trì

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 14 Lop 2_12301608.doc