Giáo án Ghép Lớp 1 và 2 - Tuần 11

Tự nhiên xã hội

GIA ĐÌNH

- HS nắm dược gia đình la tổ ấm của em ở đó có những người em yêu quý

- Kể được những người trong gia đình mình với bạn trong lớp

- Yêu quý gia đình và những người thân trong gia đình

 Hỏt

- Hs nêu lại nội dung bài trước .

Gv : yêu cầu hs quan sát tranh sgk

- Gợi ý câu hỏi .

? Gia đình lan có những ai?

+Lan và những người trong gia đình làm gì?

? Gia đình mình có những ai? Họ đang làm gì?

 

doc19 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ghép Lớp 1 và 2 - Tuần 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 11 Thứ hai ngày 13 tháng 11 năm 2017 Tiết 1 Hoạt động tập thể Tiết 2 Nhóm trình độ 1 Nhóm trình độ 2 Tiếng việt ÔN TẬP Tập đọc BÀ CHÁU Đọc trơn toàn bài biết nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu và giữa các cụm từ. - Biết đọc bài với giọng kể chậm., đọc phân biệt lời các nhân vật. Tranh minh hoạ HĐ KTBC HS đọc nối tiếp nhau bài thương ông. 1 Mở đầu. V1. Chiếm lĩnh ngữ âm 1. Giới thiệu âm mới GV: GTb, ghi bảng HD luyện đọc. Đọc mẫu toàn bài 1 lần HD đọc. HS dọc nối tiếp từng câu trước lớp. Giúp đỡ và uốn nắn Cho HS đọc tiếp nối theo đoạn trong nhóm. 2 2.Phân tích tiếng 3.Nhận ra 2 âm mới 4.Vẽ mô hình HS: đọc nói tiếp từng đoạn trong nhóm. 3 V2.Viết chữ ghi âm 1.Giới thiệu chữ thường. 2. HD viết chữ viết thường. GV: Các nhóm báo cáo bạn đọc cho HS đọc nối tiếp từng đoạn trước lớp Nhận xét. Kết hợp giảng từ. 4 3.Viết tiếng có âm 4. HD HS viết vở tập viết HS: đọc nối tiếp từng đoạn của bài trong nhóm. 5 GV: HD thi đọc giữa các nhóm. Các nhóm thi đọc. HS: đọc bài theo nhóm. Nhóm trưởng điều khiển. Dặn dò Về học bài, Làm lại các bài tập. Chuẩn bị bài sau. Tiết 3 Nhóm trình độ 1 Nhóm trình độ 2 Tiếng việt Ôn tập Tập đọc: BÀ CHÁU. - Hiểu nghiã các từ được giải nghĩa trong bài . - Hiểu nội dung câu chuyện ca ngợi tình cảm bà cháu. Tranh minh hoạ. HĐ KTB Tổ chức HD đọc và trả lời câu hỏi sgk 1 V3.§äc. 1.§äc ch÷ trªn b¶ng líp. HS: Đọc đoạn 3, 4 trao đổi và trả lời câu hỏi. 2 2.Đọc trong SGK. GV: Gọi các nhóm nêu câu trả lời Nhận xét Cho HS luyện đọc bài theo nhóm 3 V4.ViÕt chÝnh t¶. 1.ViÕt b¶ng con . HS: Các nhóm luyện đọc lại bài 4 2.ViÕt vë chÝnh t¶. GV: Tổ chức HD đọc phân vai theo nhóm. Cho HS đọc phân vai theo nhóm 5 HS: đọc phân vai trong nhóm. 6 GV: Gọi 2, 3HS phân vai trước lớp Bình chọn bạn đúng, hay. Dặn dò Hệ thống nội dung bài học. Về học bài chuẩn bị bài sau. Tiết 4 Nhóm trình độ 2 To¸n LuyÖn tËp - Gióp hs cñng cè vÒ phÐp trõ trong ph¹m vi ®· häc . - Hs häc thuéc b¶ng b¶ng trõ lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi 3, 4, 5 Hs yÕu lµm ®­îc 1,2phÐp tÝnh ®¬n gi¶n Toán: LUYỆN TẬP - Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ, số bị trừ là số có hai chữ số và chữ số đơn vị là 1 số từ là số có hai chữ số. - Củng cố về tìm thành phần chưa biết của phép cộng vận dụng phép trừ có nhớ vào bảng cộng . Bảng phụ, phiếu bài tập HĐ - Vở bài tập , bảng con KTBC HS: Làm bài tập 1 1 Hs : nªu yªu cÇu bµi tËp 1 . - Lµm bµi tËp 1 ( 2 em lªn b¶ng lµm ) - Nªu kÕt qu¶ bµi tËp 1 tr­íc líp , nhËn xÐt bæ sung cho nhau . GV: Chữa bài tập 1 Cho HS làm bài tập 2 HD tóm tắt giải bài toán 2 Gv : ch÷a bµi 1 nhËn xÐt . - H­íng dÉn hs lµm bµi 2 . - Yªu cÇu 1,2em lªn b¶ng lµm HS: Thực hành giải bài toán 2 3 Hs : làm bài 2 và nêu kết quả . - Nhận xét , bổ sung cho nhau GV: Gọi HS nêu cách làm bài tập 1. Bài 2: Nêu yêu cầu. HD cách làm. Làm bài bảng lớp, bảng con Nhận xét kết luận. HD cách làm bài 3 4 Gv : ch÷a bµi 2 , nhËn xÐt bæ sung cho hs . - H­íng dÉn hs lµm bµi 3 HS làm bài tập 3 5 Hs : làm bài 3 vào vở bài tập Gv : chữa bài 3 , nhận xét kết quả . - Hướng dẫn hs làm bài 4 GV: Chữa bài tập 3 Bài 4 Nêu yêu cầu và cách làm Cho HS làm vở. Đổi vở xoát bài Dặn dò Hệ thống lại nội dung bài học. Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài sau. Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2017 Tiết 1 Nhóm trình độ 1 Nhóm trình độ 2 Tiếng việt Ôn tập Toán: 12 TRỪ ĐI MỘT SỐ 12 - 8 - Tự lập bảng từ có nhớ dạng 12 – 8 và bước đầu học thuọc bảng trừ đó. - Biết vận dụng bảng trừ đã học để làm tính nhẩm. tính viết và giải bài toán. Bộ thực hành, vở bài tập. HĐ KTBC GV: Goới thiệu . Nêu mục đích yêu cầu tiết học. Ghi đầu bài. * HD thực hiện phép tính trừ dạng 12 – 8 và lập bảng trừ. GV: Theo dõi HD thực hiện trên que tính tìm kết quả 12 – 8 và nêu cách tính. HD đặt tính và nêu cách tính 1 Më ®Çu. V1. ChiÕm lÜnh ng÷ ©m 1. Giíi thiÖu ©m míi HS: Tự lập bảng trừ và đọc thuộc bảng trừ 12 trừ đi một số. 2 2.Phân tích tiếng 3.Nhận ra 2 âm mới 4.Vẽ mô hình GV: Kiểm tra kết quả đặt tính. Nhận xét. Bài 1. Nêu yêu cầu. Làm bài tập 1 Giúp đỡ sửa sai. HD làm bài 2, 3 3 V2.ViÕt ch÷ ghi ©m 1.Giíi thiÖu ch÷ th­êng. 2. HD viÕt ch÷ viÕt th­êng. HS: Làm bài tập 2, 3 vào bảng lớp vở nháp. 4 3.ViÕt tiÕng cã ©m 4. HD HS viÕt vë tËp viÕt GV: Chữa bài tập , Mnhận xét kết luận. Bài 4: Đọc đề phân tích gợi mở. HD cách làm. 5 HS: Thực hành giải bài tập 4 vào vở. Dặn dò: Hệ thống nội dung bài học. Về học bài. Xem trước bài sau. Tiết 2 Nhóm trình độ 1 Nhóm trình độ 2 Tiếng việt Ôn tập Tự nhiên xã hội: GIA ĐÌNH. - Sau bài học HS có thể biết biết được công việc thường ngày của từng người trong gia đình. - Có ý thức giúp đỡ bố mẹ làm những việc nhà tuỳ theo sức của mình. - Yêu quý và kính trọng những người thân trong gia đình của mình. - Các hình vẽ trang 24, 25. HĐ KTB. GV: Giới thiệu bài, ghi bảng. 1 V3.§äc. 1.§äc ch÷ trªn b¶ng líp. HĐ1: Làm việc với SGK theo nhóm nhỏ. MT: Nhận biết những người tronhg gia đình bạn Mai và việc làm của từng người. Cách tiến hành: Chia nhóm và giao nhiệm vụ. 2 2.Đọc trong SGK. HS: làm việc theo nhóm nhỏ. Quan sát hình 1, 2, 3, 4, 5. và tập đặt câu hổi theo từng cặp, nhóm trưởng điều khiển. 3 V4.ViÕt chÝnh t¶. 1.ViÕt b¶ng con . GV: Gọi HS các nhóm báo cáo nhận xét và kết luận. HĐ2: Nói về công vệc thường ngày của những người trong gia đình: Mục tiêu: Chia sẻ với các bạn trong lớp kể người thân và việc làm của từng người trong gia đình của mình. 4 2.ViÕt vë chÝnh t¶. HS: Nhớ lại trao đổi trong nhóm nhỏ. 5 GV:Gọi HS các nhóm báo cáo trước lớp Nhóm khác bổ xung Tóm tắt và ghi bảng D dò Nhân xét tiết học. Về nhà học và làm bài Tiết 3 Nhóm trình độ 1 Nhóm trình độ 2 To¸n Sè 0 trong phÐp trõ - B­íc ®Çu nhËn thÊy mét sè trõ ®i 0 hay 0 trõ ®i mét sè ®Òu cã kÕt qu¶ lµ chÝnh sè ®ã Hs yÕu lµm ®­îc 1phÐp tÝnh . Tập viết CHỮ HOA L - Viết đúng đẹp chữ L - Biết cách nối các con chữ và cụm từ ứng dụng: ích nước lợi nhà Mẫu chữ L, Vở tập viết HĐ KTB Hát Hs : tính 4+1. 5- 3 , 5-4 HS: Kiểm tra vở tập viết phần viết ở nhà của bạn 1 Gv : giíi thiÖu bµi . - Dïng trùc quan giíi thiÖu c¸ch h×nh thµnh phÐp trõ 1-1 - Cã 1 que tÝnh trõ 1 que tÝnh cßn 0 que tÝnh . 1 - 1 = 0 - H­íng dÉn hs lµm t­¬ng tù víi c¸c phÐp tÝnh cßn l¹i . GV: GTb, giới thiệu chữ mẫu HD quan sát chữ L Phân tích viết mẫu: HD viết bảng con 2 Hs : nªu yªu cÇu bµi 1, lµm bµi HS: Viết bảng con chữ L 3 Gv : h­íng dÉn hs lµm bµi 2 . - Yªu cÇu hs nªu kÕt qu¶ . GV: Nhận xét sửa sai, HD viết cụm từ ứng dụng 4 Hs : làm bài 1 và nêu kết quả . HS: Viết bài vở tập viết 5 Gv : ch÷a bµi 2 , h­íng dÉn hs lµm bµi 3. Y ªu cÇu hs quan s¸t tranh nªu phÐp tÝnh vµ nªu bµi to¸n . Hs : cã 3 con ngùa ch¹y®i 3 con cßn kh«ng con , PT : 3-3=0 Sửa sai thu bài chấm Dặn dò: Hệ thống nội dung bài. Nhận xét tiết học. Về học bài, chuẩn bị bài sau Tiết 4 §¹o ®øc ......................................................................................... .......................................................................................... Tiết 5 Thể dục BÀI 21: TRÒ CHƠI “ BỎ KHĂN” I. MỤC TIÊU: - Ôn trò chơi “ Bỏ khăn’ Yêu cầu: Biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi, khăn chơi trò chơi. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP. Nội dung Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai. - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên. - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. 2. Cơ bản: a.Ôn bài thể dục phát triển chung 8 động tác. Động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, Bụng, toàn thân, nhảy, điều hoà. b. Chơi trò chơi. “ Bỏ khăn” 3. Kết thúc: - Nhảy thả lỏng cúi lắc người thả lỏng - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 8 động tác thể dục đã học. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV hô cho cả lớp tập kết hợp nhận xét. - GV chia tổ tập luyện GV nhận xét. * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho học sinh chơi GV nhận xét. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Thứ tư ngày 15 tháng 11 năm 2017 Tiết 1 Nhóm trình độ 1 Nhóm trình độ 2 Tiếng việt VẦN CHỈ CÓ ÂM CHÍNH Chính tả: (tập chép) BÀ CHÁU - Chép lại chính xác trình bày đúng mộy đoạn trong bài ( Bà cháu) - Làm đúng bài tập phân biệt g, ghs, x; ươn, ương - Bảng chép nội dung bài đoạn chép vào vở bài tập. HĐ: KTB GV: Giới thiệu bài ghi bảng . * HD chép . Mở bài chép cho 2, 3 em đọc lại bài. HD nhận xét về nội dung và cách trình bày bài chính tả - Cho HS viết các tiếng khó. 1 Më ®Çu. V1. ChiÕm lÜnh ng÷ ©m 1. Giíi thiÖu ©m míi HS viết bài vào vở 2 2.Phân tích tiếng 3.Nhận ra 2 âm mới 4.Vẽ mô hình GV: Quan sát HS viết uốn nắn và sửa sai. 3 V2.ViÕt ch÷ ghi ©m 1.Giíi thiÖu ch÷ th­êng. 2. HD viÕt ch÷ viÕt th­êng. HS hoàn thiện bài viết 4 3.ViÕt tiÕng cã ©m 4. HD HS viÕt vë tËp viÕt GV: Thu 1/ 2 số bài chấm nhận xét sửa lỗi. HD làm bài tập 2. Nhận xét chữa bài 5 HS: Làm bài tập 3 lên bảng lớp vào vở nháp. Nhóm trưởng quản lớp 6 Gv: Chữa bài 3 HD làm bài 4 Giúp đỡ HS làm sai Dặn dò Hệ thống lại nội dung bài, nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài sau. Tiết 2 Nhóm trình độ 1 Nhóm trình độ 2 Tiếng việt VẦN CHỈ CÓ ÂM CHÍNH Toán 32 - 8 - Vận dụng bảng trừ đã học để thực hiện các phép trừ dạng 32 – 8 khi làm tính và giải toán . - Củng cố cách tìm số hạng khi biết tổng và số hạng kia. - Bộ dạy thực hành toán HĐ KTB 2 em nối tiếp nhau nêu bảng trừ 12 trừ đi một số. 1 V3.§äc. 1.§äc ch÷ trªn b¶ng líp. GV: GTB, ghi bảng. Tổ chức tự tìm ra kết quả của phép trừ 32 – 8. HD thao tác quy trình tìm kết quả 32 – 8 Giúp đỡ bổ sung 2 2.Đọc trong SGK. HS đặt tính và tính trên bảng con. +32 8 24 3 V4.ViÕt chÝnh t¶. 1.ViÕt b¶ng con . GV: Nhận xét cách làm của HS Bài 2: Đọc yêu cầu, HD làm bài 4 2.ViÕt vë chÝnh t¶. HS: Làm bài vào vở nháp, nhận xét bạn làm 5 GV: gọi HS nêu kết quả, nhận xét cách làm . Bài tập 1 Tiếp nói nhau làm bài 6 HS làn bài tấp 3 vào vở bảng con 7 GV: Chữa bài tập 3 HD làm bài 4 Giúp đỡ sửa sai. Dặn dò Hệ thóng bài dạy. Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài sau. Tiết 3 Nhóm trình độ 1 Nhóm trình độ 2 To¸n LuyÖn tËp - Cñng cè vÒ b¶ng trõ cho hs trong ph¹m vi ®· häc . - Cñng cè kÜ n¨ng tÝnh trõ cho hs . Hs yÕu tÝnh ®­îc 1,2 phÐp tÝnh Kể chuyện: BÀ CHÁU - Rèn kĩ năng nói dựa vào trí nhớ, tranh minh hoạ, kể được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện, kể tự nhiên bước đầu biết thayđổi giọng kể phù hợp với nội dung. - Rèn kĩ năngn nghe, tập chng theo dõi bạn kể chuyện biết đánh giá lối kể của bạn. Tranh minh hoạ SGK HĐ - Vở bài tập , bảng con KTB H¸t Hs : tÝnh 5- 15 , 4- 2 .2 HS: 2 em tiếp nối kể lại chuyện ( Sáng kiến của bé Hà ) 1 Gv : nªu yªu cÇu bµi 1 . - H­íng dÉn hs lµm bµi 1 . GTB, ghi bảng . * HD kể chuyện. - Gọi 1 em đọc yêu cầu của bài HD kề đoạn 1 tranh 1. Cho HS quan sát tranh trả lời câu hổi . Trong tranh có những nhận vật nào Ba bà cháu sống với nhau ntn? Cô tiên nói gì? Nhận xét bổ sung 1- 2 em kể đoạn 1 2 Hs : lµm bµi 1 vµ nªu kÕt qu¶ tr­íc líp . HS: Kể chuyện trong nhóm, Quan sát tranh kể nối tiếp trong nhóm. 3 Gv : nhận xét , chữa bài 1 . - Hướng dẫn hs làm bài 2 . GV: Gọi Hs kể 1 đoạn theo tranh trước lớp, Nhận xét xửa sai. HD kể toàn bộ câu chuyện 4 Hs : lµm bµi 2 , nªu kÕt qu¶ tr­íc líp . Gv : ch÷a bµi 2 , nhËn xÐt bæ sung cho hs . HS: Tập kể toàn bộ câu chuyện theo nhóm 5 - Hướng dẫn hs làm bài Hs : làm bài 3 , nêu kết quả trước lớp . Gv : chữa bài 3 . nhận xét . - Hướng dẫn hs làm bài 4 Hs : làm bài 4 , nêu kết quả Gv : chữa bài 4 nhận xét kết quả . - Hướng dẫn hs làm bài 4. GV: gọi 2, 3 em kể toàn bọ câu chuyện trước lớp. Theo dõi nhận xét HS kể lại toàn bộ nội dung câu chuyện bình chịn cá nhân kể tốt nhất trong nhóm. D D Hệ thống nội dung bài, nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài sau. Tiết 4 Nhóm trình độ 1 Nhóm trình độ 2 Tù nhiªn x· héi Gia ®×nh - HS n¾m d­îc gia ®×nh la tæ Êm cña em ë ®ã cã nh÷ng ng­êi em yªu quý - KÓ ®­îc nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh m×nh víi b¹n trong líp - Yªu quý gia ®×nh vµ nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh Tập đọc CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM - Đọc đúng các từ khó: lẫm chem.,đu đưa, xoài tượng. - Biết ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu, các cụm từ: - Hiểu:lẫm chẫm., đậm đà ND, tả cây xoài cá do ông em trồng bvà tình cảm yêu thương, lòng biết ơn đối với người đã mất. - Tranh minh hoạ HĐ Hát - Hs nêu lại nội dung bài trước . 1 Gv : yªu cÇu hs quan s¸t tranh sgk - Gîi ý c©u hái . ? Gia ®×nh lan cã nh÷ng ai? +Lan vµ nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh lµm g×? ? Gia ®×nh m×nh cã nh÷ng ai? Hä ®ang lµm g×? GTb đọc mẫu 2 Hs : quan s¸t vµ lµm viÖc theo nhãm 4. - Th¶o luËn nhau . - C¸c nhãm cö ®¹i diÖn nªu kÕt qu¶ th¶o luËn . - C¸c nhãm kh¸c nghe vµ nhËn xÐt, bæ xung HS: Luyện đọc câu nối tiếp 3 Gv : KL: Mçi ng­êi ®Òu cã bè mÑ vµ nh÷ng ng­êi th©n kh¸c nh­ «ng,bµ ,cha, mÑ.. GV nªu yªu cÇu " VÏ vÒ nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh cña em". HD đọc đoạn Hs : làm việc, CN, từng em vẽ về người trong gia dình của mình. - Trưng bày theo nhóm . - Nhận xét , đánh giá bài vẽ của nhau . HS: Luyện đọc đoạn nối tiếp kết hợp với giải nghĩa từ, luyện đọc nhóm Gv : khen ngîi nh÷ng em cã bµi vÏ ®Ñp . - H­íng dÉn hs §ãng vai theo t×nh huèng . T×nh huèng 1: Mét h«m mÑ ®i häc vÒ tay s¸ch rÊt nhiÒu thø em sÏ lµm g× ®Ó gióp mÑ lóc ®ã? Hs : lµm viÖc theo nhãm 2 cïng th¶o luËn vµ t×m c¸ch øng xö hay, tËp ®èi ®¸p víi nhau theo c¸ch øng xö ®· lùa chän. C¸c häc sinh nhËn xÐt, gãp ý GV gäi 2 cÆp lªn thÓ hiÖn t×nh huèng cña m×nh. - khen nh÷ng häc sinh tÝch cùc, m¹nh d¹n GV: Tổ chức cho Hs luyện đọc ĐT.HD tìm hiểu bài HS: tìm hiểu bài GV: Yêu cầu HS nêu nội dung bài : Tả cây xoài cát do ông em, trồng - Cho HS nhắc lại Luyện đọc lại Dặn dò Nhận xét tiết học. Dặn chuẩn bị bài sau. Thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2017 Tiết 1 Nhóm trình độ 1 Nhóm trình độ 2 Tiếng việt LUẬT CHÍNH TẢ Luyện từ và câu TỪ NGỮ VỀ ĐỒ DÙNG VÀ CÔNG VIỆC TRONG NHÀ Mở rộng và hệ thống hoá vốn từliên qua đến đồ dùng và công việc trong nhà HĐ KTB HS:1HS làm bài tập 1 LTVC tuần 10 1 GV:GTB,Ghi bảng HD làm bài tập BàI 1:Cho quan sát Nêu yêu cầu HD cách làm Cho làm bài 1 2 Më ®Çu. V1. ChiÕm lÜnh ng÷ ©m 1. Giíi thiÖu ©m míi HS:Quan sát tranh và ghi tên các đồ trong nội dung theo nhóm Nhóm trưởng điều khiển 3 2.Phân tích tiếng 3.Nhận ra 2 âm mới 4.Vẽ mô hình GV:Gọi HS tiếp nói nhau trình bày bài làm. Theo dõi và nhận xét. Bài tập 2 : Đọc yêu cầu, HD làm bài và cách trình bày. Cho HS làm bài 4 V2.ViÕt ch÷ ghi ©m 1.Giíi thiÖu ch÷ th­êng. 2. HD viÕt ch÷ viÕt th­êng. HS: Làm bài 2 vào bảng lớp vở nháp 5 3.ViÕt tiÕng cã ©m 4. HD HS viÕt vë tËp viÕt GV chữa bài tập 2, Nhận xét chữa bài Dặn dò Nhận xét tiết học. Dặn chuẩn bị bài sau. Tiết 2 Nhóm trình độ 1 Nhóm trình độ 2 Tiếng việt LUẬT CHÍNH TẢ Toán : 52 - 28 - Biết thực hiện phép trừ mà các số bị trừ là số có hai chữ số chữ số hàng đơn vị là 2, số trừ là số có hai chữ số. - Biết vận dụng làm tính giải toán - 5 bó 1 chục que tính HĐ 1 HS làm lại bài tập 2 giờ trước 2 V3.§äc. 1.§äc ch÷ trªn b¶ng líp. Gv: Gtb HD thực hiện phép tính trừ 52 – 28 - HS lấy 5 bó que tính 1 chục qt và 2 que tính rồi sau đó nêu kết quả 52 que tính - Tổ chức cho HS thao tác trên que tính để tìm một kết quả. 3 2.Đọc trong SGK. GV: HD đặt tính, tính -52 2 không trừ được 8, lấy 28 12 – 8 = 4 viết 4 nhớ 1 24 2 thêm 1 bằng 3, 5 – 3 = 2 viết 2 4 V4.ViÕt chÝnh t¶. 1.ViÕt b¶ng con . HS nêu lại cách thực hiện phép tính Thực hiện bài 1 5 2.ViÕt vë chÝnh t¶. Gv: Chữa bài 1, HD làm bài 2 6 HS làm bài 2 +72 -82 27 38 45 44 Dặn dò HD làm bài 3 HS thực hiện ĐSố: 54 cây Tiết 3 Nhóm trình độ 1 Nhóm trình độ 2 To¸n LuyÖn tËp chung - Cñng cè vÒ b¶ng trõ cho hs trong ph¹m vi ®· häc . - Cñng cè kÜ n¨ng tÝnh trõ cho hs . Hs yÕu lµm ®­îc 1,2bµi tËp Chính tả: Nghe viết: CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM - Nghe viết đúng đoạn: Ông em trồng thờ ông. - Củng cố quy tắc chính tả phân biệt g, gh, s, x, ươn,ương. Bảng phụ viết sẵn bài tập 2 HĐ - Vở bài tập , bảng con 1 Gv : nªu yªu cÇu bµi 1 . - H­íng dÉn hs lµm bµi 1 . HS viết bảng những tiếng có mâm g, gh, s, x 2 Hs : lµm bµi 1 vµ nªu kÕt qu¶ tr­íc líp . GV: Gtb, đọc mẫu đoạn viết HD viết từ khó vào bangnr con. 3 Gv : nhËn xÐt , ch÷a bµi 1 . - H­íng dÉn hs lµm bµi 2 . HS nhận xét đánh giá 4 Hs : làm bài 2 , nêu kết quả trước lớp . GV: Đọc chính tả cho HS viết 5 Gv : ch÷a bµi 2 , nhËn xÐt bæ sung cho hs . - H­íng dÉn hs lµm bµi Hs : lµm bµi 3 , nªu kÕt qu¶ tr­íc líp . Gv : ch÷a bµi 3 . nhËn xÐt . - H­íng dÉn hs lµm bµi 4 Hs : lµm bµi 4 , nªu kÕt qu¶ Gv : ch÷a bµi 4 nhËn xÐt kÕt qu¶ . - H­íng dÉn hs lµm bµi 4. HS làm bài 1 Thứ tự cần điền: ghềnh, gà, gạo, ghi. Gv chữa bài 2, HD làm bài 3 HS làm bài 3: sạch, xanh, thương, ươn, đường GV ngận xét đánh giá Dặn dò Nhận xét đánh giá tiết học, dặn HS về học bài và chuẩn bị bài sau Tiết 4 Âm nhạc HỌC HÁT: BÀI CỘC CÁCH TÙNG CHENG I.MỤC TIÊU: - Hát đúng giai điệu và lời ca - Qua bài hát các em biết thêm tên một số nhạc cụ dân tộc II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN: - Hát chuẩn xác bài Cộc cách tùng cheng. - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách) - Nhạc cụ đàn oóc gan - Bảng phụ ghi sẵn lời ca. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thê ngồi ngay ngắn. 2. Kiểm tra bài cũ: HS nghe giai điệu nhớ tên bài hát đã học( Chúc mừng sinh nhật), hát ôn bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách. 3. Bài mới *Hoạt động 1: Dạy bài hát Cộc cách tùng cheng - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát - GV hát mẫu đệm đàn hoặc cho HS nghe băng, Tốc độ hơi nhanh, vui - Hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu. Có 6 câu hát, mỗi câu chia thành 2 câu nhỏ để đọc cho dễ thuộc lời. - khởi động giọng A.O.U.i theo đàn - Dạy hát từng câu, mỗi câu cho HS hát 2-3 lần để thuộc lời và giai điệu. Hát nối tiếp đến hết bài. - Sau khi tập xong, cho HS ôn lại nhiều lần để thuộc lời và hát đúng nhịp ( GV giữ nhịp bằng tay hoặc bằng đàn) - Sau khi HS hát đúng giai điệu, GV hướng dẫn các em hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách hoặc tiết tấu lời ca. - GV nhận xét *Hoạt động 2: Trò chơi với bài hát Cộc cách tùng cheng - GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm tượng trưng cho một nhạc cụ gõ trong bài hát. Các nhóm lần lượt hát từng câu theo tên nhạc cụ nhóm mình. Đến câu hát : Nghe sênh thanh la mõ trống” thì cả lớp cùng hát và nói “ Cộc cách tùng cheng - Có thể hướng dẫn nhữung cách chơi khác tuỳ thời gian theo cho phép để phát huy khả năng hoạt động của HS. 4.Củng cố - Dặn dò - HS nhắc lại tên bài hát, tác giả sáng tác - Kết thúc tiết học, GV nhận xét, khen ngợi những em hoạt động tích cực trong giờ học, nhắc nhở những em chưa tập trung cần cố gắng hơn. - Dặn HS về ôn lại bài hát vừa học - Thực hiện Nghe và nhớ lại , cả lớ hát lại bài hát Nhận xét - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe. - Nghe băng mẫu ( hoặc nghe GV hát mẫu) - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của GV - Thực hiện - Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV. Chú ý hát rõ lời, tròn tiếng, thể hiện tính chất vui tươi. - HS hát: + Đồng thanh + Dãy, nhóm + Cá nhân - HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu lời ca - HS thực hiện trò chơi theo hướng dẫn. - Có thể tiến hành chơi theo cách khác như: Mỗi nhóm một em lên sử dụng nhạc cụ gõ. Khi hát đến tên nhạc cụ nhóm nào thì em đại diện lên sẽ gõ tiết tấu theo bài hát bằng nhạc cụ của mình. Chú ý gõ đúng tiết tấu, không bị rớt nhịp. - HS trả lời - HS nghe và ghi nhớ - Ghi nhớ Tiết 5 Thể dục BÀI 22: TRÒ CHƠI “ BỎ KHĂN” I. MỤC TIÊU: - Ôn trò chơi “ Bỏ khăn’ Yêu cầu: Biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 cò, khăn kẻ sân chơi trò chơi. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP. Nội dung Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp 1.2. - Trò chơi. “ Có chúng em” 2. Cơ bản: a. Ôn tập: - Điểm số 1-2, 1-2..... và điểm số từ 1 đến hết theo đội hình hàng dọc, ( hàng ngang). - Ôn bài thể dục phát triển chung 8 động tác. - Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy, điều hoà. b Chơi trò chơi. “ Bỏ khăn” 3. Kết thúc: - Chạy nhẹ nhàng theo 1 vòng tròn sau đó đi thường và hít thở sâu. - Nhảy thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 8 động tác thể dục đã học . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV điều khiển cho cả lớp tập kết hợp nhận xét. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV chia tổ tập luyện GV nhận xét. * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * - GV nêu tên trò chơi hướng dẫn cách chơi cho học sinh chơi trò chơi GV nhận xét. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Thứ sáu ngày 17 tháng 11 năm 2017 Tiết 1 Nhóm trình độ 1 Nhóm trình độ 2 Tiếng việt LUẬT CHÍNH TẢ Tập làm văn. CHIA BUỒN AN ỦI. - Rèn kĩ năng nghe nói - Biết nói câu thể hiện sự quan tâm của mình với người khác. - Biết nói câu na ủi. - Viết bức thưngắn để thăm hỏi ông bà. - Biết nhận xét bạn. - Tranh minh hoạ bài TĐ HĐ 1 GV: GTb, HD làm bài tập 1 2 Më ®Çu. V1. ChiÕm lÜnh ng÷ ©m 1. Giíi thiÖu ©m míi HS: làm bài 1 3 2.Phân tích tiếng 3.Nhận ra 2 âm mới 4.Vẽ mô hình GV: Chữa bài tập 1 HD làm bài 2 Bức tranh vẽ gì? Nếu em là em đó em sẽ nói với An điều gì với bà. 4 V2.ViÕt ch÷ ghi ©m 1.Giíi thiÖu ch÷ th­êng. 2. HD viÕt ch÷ viÕt th­êng. HS: làm bài tập 2 theo nhóm 2 người GV chữa bài 2 HD làm bài 3 5 3.ViÕt tiÕng cã ©m 4. HD HS viÕt vë tËp viÕt HS làm bài 3. Chữa bài 3 Thu một số bài hay đọc cho cả lớp nghe. Dặn dò Nhận xét đắnh giá tiết học. Dặn HS về chuẩn bị bài sau. Tiết 2 Nhóm trình độ 1 Nhóm trình độ 2 Tiếng việt LUẬT CHÍNH TẢ Toán LUYỆN TẬP Củng cố và rèn luyện kĩ năng thực hiện phép trừ dạng 12 trừ đi 1 số và cộng, trừ có nhớ. Củng cố tìm số hạng HĐ 1 HS làm bài tập 2 giờ trước 2 V3.§äc. 1.§äc ch÷ trªn b¶ng líp. GV: GTb HD làm bài 1 3 2.Đọc trong SGK. HS làm bài 1 12 – 3 = 9 12 – 5 = 7 12 – 4 = 8 4 V4.ViÕt chÝnh t¶. 1.ViÕt b¶ng con . GV chữa HD làm bài 2 5 2.ViÕt vë chÝnh t¶. HS làm bài 2 -62 -72 27 15 35 57 6 GV chữa bài 2 HD làm bài 3 7 HS làm bài 3 X + 18 = 52 X = 52 – 18 X = 34 8 GV chữa bài tập 3 HD làm bài 4 Đáp số : 24con Dặn dò Nhận xét tiết học. Dặn về chuẩn bị bài sau Tiết 3 Nhóm trình độ 1 Nhóm trình độ 2 Thñ c«ng XÐ d¸n h×nh con gµ (T2) - Gióp hs nhËn biÕt ®­îc c¸c bé phËn con gµ vµ biÕt c¸c b­íc xÐ d¸n h×nh con gµ . - RÌn tÝnh cÈn thËn , tØ mØ cho hs . Thủ công ÔN TẬP - Đánh giá kiến thức kĩ năng của HS qua sản phẩm là một trong những hình đã học. - Đề kiểm tra các mẫu bài 1,2,3, HĐ - Mẫu hình , giấy thủ công GV: Giới thiệu bài , ghi bảng Chép đề bài lên bảng: Em hãy gấp một trong các hình mà em đã học. 1 Hs : nêu lại các bước gấp , xé dán con gà . B1 : xé hình thân gà . B2 : xé các bộ phận con gà như mỏ , chân , mắt , đuôi B3 : dán hình con gà HS: Thực hành gấp hình 2 Gv : nhận xét , bổ sung cho hs . - Nêu lại các bước xé dán con gà . B1 : xé hình thân gà . B2 : xé các bộ phận con gà như mỏ , chân , mắt , đuôi B3 : dán hình con gà GV: Quan sát gợi ý cách làm . Giúp đỡ HS còn lúng túng. 3 Hs : Thùc hµnh xÐ d¸n h×nh con gµ trªn giÊy thñ c«ng . HS: Thực hành gấp. 4 Gv : quan sát uốn nắn chỉnh sửa cho hs còn lúng túng GV: Giúp đỡ HS thực hành gấp 5 Hs : hoàn thiện sản phẩm trưng bày theo tổ . Gv : nêu tiêu chí đánh giá cho hs cùng bình chọn . - Nhận xét sản phẩm . tuyên dương em có sản phẩm đạt yêu cầu . HS thực hành gấp 6 GV: Thu sản phẩm của học sinh, Nhận xét đánh giá Dặn dò Nhận xét đánh giá tiết học. Dặn về chuẩn bị bài sau Tiết 4 Trải nghiệm sáng tạo ........................................................................... .......................................................................... ........................................................................... Tiết 5 Sinh hoạt lớp I NHẬN XÉT CHUNG 1 Chuyên cần 2. Học tập: 3. Đạo đức: 4. Thể dục- Vệ sinh: 5. Các hoạt động khác:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 11.doc
Tài liệu liên quan