Giáo án Ghép Lớp 1 và 2 - Tuần 5

TiÕt 5

Thể dục

BÀI 9:CHUYỂN ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC THÀNH VÒNG TRÒN VÀ NGƯỢC LẠI

ÔN 4 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

I. MỤC TIÊU:

- Ôn 4 động tác của bài thể dục phát triển chung: vươn thở, tay, chân, lườn.

 Yêu cầu: HS thực hiện từng động tác tương đối chính xấc

- Học cách chuyển đội hình từ hàng dọc thành vòng tròn và ngược lại.

 Yêu cầu: HS biết được một số điểm cơ bản và từng bước vận dụng vào quá học tập để tạo thành nề nếp.

 - Biên chế tổ, chọn cán sự lớp.

 Yêu cầu; Thực hiện tương đối chính xác .

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:

-Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập.

- Phương tiện: 1 còi.

 

doc18 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 173 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ghép Lớp 1 và 2 - Tuần 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 5 Thứ hai ngày 02 tháng 10 năm 2017 Tiết 1: HĐTT Tiết 2 M«n N1: TiÕng ViÖt N2: TËp ®äc Tªn bµi TiÕt 1 LuËt chÝnh t¶ e, ª TiÕt 13 ChiÕc bót mùc I.Mục tiêu - Biết ngắt, nghỉ hơi giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật trong bài. - Hiểu nội dung: Cô giáo khen ngợi bạn Mai là cô bé ngoan biết giúp bạn. II.Đồ dựng III.HĐDH Bút chì, bảng con, thước kẻ, mẫu chữ, phấn. GV: Tranh minh hoạ HS: SGK HĐ1 Mở đầu. V1.Chiễm lĩnh ngữ âm. -Phân tích ngữ âm tiếng /ke/ HS :ôn bài cũ GV:GTB-HD đọc HS :nối tiếp đọc câu HĐ2 - Vẽ mô hình. GV:NX-HD đọc đoạn HS :đọc nhóm HĐ3 V2.Viết chữ k. -Giới thiệu chữ k in thường. -T HD viết chữ k viết thường. HS :đọc đoạn trước lớp GV:NX đánh giá-HD đọc toàn bài HĐ4 -Viết tiếng có phụ âm k.. -HD H viết vở tập viết. HS: đọc toàn bài GV nhËn xÐt giê häc TiÕt 3 M«n N1: TiÕng ViÖt N2: TËp ®äc Tªn bµi TiÕt 2 LUËT CHÝNH T¶ E, £ TiÕt 14 CHIÕC BóT MùC I.Mục tiêu Như tiết 1 II.Đồ dựng Bút chì, bảng con, thước kẻ, mẫu chữ, phấn. GV: Tranh minh hoạ HS: SGK III.HĐDH HĐ1 V3.Đọc. -Đọc chữ trên bảng lớp. HS :đọc lại đoạn 1+2 GV:HD tìm hiểu đoạn 1+2 HS :đọc câu hỏi và thảo luận HĐ2 - Đọc trong SGK. GV:NX-KL HS : nhắc lại GV:HD tìm hiểu Đ3 HĐ3 V4. Viết chính tả. -Viết bảng con. HS :đọc CH và TL GV:NX chốt ND HS :luyện đọc lại HĐ4 V4. Viết chính tả. -viết vở chính tả. GV:NXĐG-chốt lại nd bài HS :ghi đầu bài GV nhËn xÐt giê häc TiÕt 4 M«n N1: To¸n N2: To¸n Tªn bµi TiÕt 17 Sè 7 TiÕt 21 38 + 25 I.Mục tiêu Sau bài học, học sinh: - Có khái niệm ban đầu về số 7. - Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 7 - Biết vị trí số 7 trong dãy số từ 1 đến 7. Giúp HS: - Biết cách thực hiện phép cộng dạng 38 + 25 (cộng có nhớ dưới dạng tính viết). - Củng cố phép tính cộng đã học dạng 8+5 và 28+5 II.Đồ dựng - Các nhóm có 7 mẫu vật cùng loại - Mẫu chữ số 7 in và viết. GV:Phiếu bài tập, bảng gài HS: SGK. III.HĐDH H§1 KT bµi cò GV:GTB-HD t×m hiÓu bµi HS :t×m hiÓu bµi GV:GTB-HD tìm hiểu bài HS :tìm hiểu bài HĐ2 GV:NX- HD bài 1 HS :làm bài tập 1 GV:HD bài 1 HS : làm bảng lớp GV:NX-HD bài tập 2 HS :TL nhóm HĐ3 GV:chữa bài1-HD bài 2 HS :làm bài bảng con NX đánh giá-HD bài 3 HS : làm bài 3 HS :TL và nêu KQ. GV:NX-HD bài 3 HS :làm bảng lớp. GV:chữa bài-HD bài 4 HS :làm bài . HĐ4 HS : làm bài 4 GV:chữa bài 4-củng cố bài GV:chữa bài 4-củng cố bài. HS:ghi đầu bài. GV nhận xét giờ học TiÕt 5 Đạo đức .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Thứ ba ngày 03 tháng 10 năm 2017 Tiết1 Môn N1: Tiếng Việt N2: Kể chuyện Tên bài Tiết 3 ÂM /G/ Tiết 5 CHIẾC BÚT MỰC I.Mục tiêu - Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện Chiếc bút mực. - Biết nhận xét đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời bạn. II.Đồ dùng Bút chì, bảng con, thước kẻ, mẫu chữ bìa, phấn. GV: Tranh minh hoạ HS: SGK III.HĐDH HĐ1 Mở đầu. V1.Chiễm lĩnh ngữ âm: giới thiệu âm mới. KT bài cũ GV:GTB-HD kể chuyện. HĐ2 Phân tích tiếng. Vẽ mô hình. HS :QST và kể đoạn trong nhóm. HĐ3 V2.Viết. 1.Giới thiệu chữ g in thường. 2. HD viết chữ g viết thường GV: HD thi kể HS :thi kể đoạn 3 GV:NX tuyên dương,HD kể toàn truyện HĐ4 3.Viết tiếng có phụ âm /g/. 4.HD viết vở tập viết HS :Kể toàn truyện GV:NX-củng cố HS :nêu ý nghĩa chuyện GV nhận xét giờ học Tiết 2 Môn N1: Tiếng Việt N2: Toán Tên bài Tiết 4 ÂM /G/ Tiết 22 LUYỆN TẬP Mục tiêu Giúp học sinh: - Củng cố về khái niệm thực hiện phép cộng dạng 8 + 5, 28 + 5, 38+25 (cộng qua 10 có nhớ dạng tính viết) - Củng cố giải toán có lời văn và làm quen với loại toán trắc nghiệm. II.Đồ dùng Bút chì, bảng con, thước kẻ, mẫu chữ bìa, phấn. GV: Phiếu bài tập HS: SGK III.HĐDH HĐ1 V3. Đọc. 1.Đọc chữ trên bảng. KT bài cũ GV:GTB-HD luyện tập HS :làm bài 1 HĐ2 2. Đọc SGK GV:chữa bài-HD bài 2 HS : nêu miệng HĐ3 V4. Viết chính tả. 1. Viết bảng con. GV:NX-HD bài 2 HS :TL và nêu KQ. GV:NX-HD bài 3 HS :làm bảng lớp. H§4 2. ViÕt vë.. GV:ch÷a bµi-HD bµi4 HS :lµm bµi 4. GV:ch÷a bµi 4 GV nhËn xÐt giê häc TiÕt 3 M«n N1: To¸n N2: ChÝnh t¶ Tªn bµi TiÕt 18 Sè 8 TiÕt 9 ChiÕc bót mùc I.Môc tiªu Sau bµi häc, häc sinh: - Cã kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ sè 8 - §äc ®­îc, viÕt ®­îc sè 8, ®Õm, so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 8. - NhËn biÕt c¸c nhãm cã kh«ng qu¸ 8 ®å vËt. - Nªu ®­îc vÞ trÝ sè 8 trong d·y sè tõ 1-3 - ChÐp l¹i chÝnh x¸c ®o¹n tãm t¾t néi dung bµi ChiÕc bót mùc - ViÕt ®óng mét sè tiÕng cã ©m gi÷a vÇn (©m chÝnh) ia/ya lµm ®óng c¸c bµi tËp ph©n biÖt tiÕp cã ©m ®Çu l/n hoÆc vÇn en/eng. II.Đồ dùng - Gi¸o viªn: ChÊm trßn, b×a, bót d¹, que tÝnh. - Häc sinh: bé ®å dïng to¸n 1, bót. GV: PhiÕu bµi tËp HS: SGK III.HĐDH HĐ1 KT bài cũ GV:GTB-HD tìm hiểu bài HS :đọc yêu cầu bài 1 HS :đọc bài CT GV:GTB-HD tìm hiểu bài HĐ2 GV:NX- HD bài 1 HS :làm bài tập 1 HS :tìm hiểu bài và viết từ khó GV:NX-HD viết HĐ3 GV:chữa bài1-HD bài 2 HS :làm bài bảng con GV:NX đánh giá-HD bài 3 HS : làm bài 3 HS :viết bài GV:theo dõi uốn nắn HĐ4 HS : làm bài 4 GV:chữa bài 4-củng cố bài HS : làm bài 4 GV: chữa bài GV:theo dõi uốn nắn HS :soát lỗi GV:chấm chữa bài HS :làm bài tập CT GV nhận xét giờ học Thø t­ ngµy 04 th¸ng 10 n¨m 2017 TiÕt 1 M«n N1: To¸n N2: To¸n Tªn bµi TiÕt 19 Sè 9 TiÕt 23 h×nh ch÷ nhËt- HÌNH TỨ GIÁC I.Môc tiªu Sau bµi häc, häc sinh cã + Kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ sè 9 + BiÕt ®äc, viÕt sè 9, so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 9, nhËn biÕt vÞ trÝ sè 9 trong d·y sè tõ 1 ®Õn 9. Gióp HS: - NhËn d¹ng ®­îc h×nh ch÷ nhËt, h×nh tø gi¸c (qua h×nh d¹ng tæng thÓ, ch­a ®i vµo ®Æc ®iÓm c¸c yÕu tè cña h×nh). - B­íc ®Çu vÏ ®­îc h×nh tø gi¸c, h×nh ch÷ nhËt (nèi c¸c ®iÓm cho s½n trªn giÊy kÎ « li). II.Đồ dùng - Các nhóm có 9 đồ vật cùng loại - Mẫu số 9 in và viết GV: Hình vẽ ,phiếu bài tập HS: SGK III.HĐDH H§1 KT bµi cò GV:GTB-HD t×m hiÓu bµi HS : t×m hiÓu bµi GV: HD bµi 1 KT bµi cò. HS: luyÖn tËp HS :nªu yªu cÇu bµi 1 GV: HD bµi 1 H§2 HS :lµm bµi tËp 1 GV:ch÷a bµi1-HD bµi 2 HS :lµm b¶ng líp GV:NX-HD bµi 2 H§3 HS :lµm bµi b¶ng con GV:NX ®¸nh gi¸-HD bµi 3 HS: lµm bµi 3 GV:ch÷a bµi 3-HD bµi 4 HS :TL vµ nªu KQ. GV:NX-HD bµi 2 HS :lµm b¶ng líp. GV:ch÷a bµi-HD bµi 3 HS :lµm bµi 3. H§4 HS : lµm bµi 4 GV:ch÷a bµi 4-cñng cè GV:ch÷a bµi-HD bµi 4 HS :lµm bµi 4. GV:ch÷a bµi 4-cñng cè bµi. HS :ghi ®Çu bµi. GV nhận xét giờ học TiÕt 2 M«n N1: TiÕng ViÖt N2: TËp ®äc Tªn bµi TiÕt 5 ¢M /H/ TiÕt 15 MôC LôC S¸CH I.Mục tiêu 1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng toàn bài. - Biết đọc đúng giọng một văn bản 2. Rèn kỹ năng đọc hiểu: - Nắm được nghĩa của các từ mới. - Bước đầu biết dùng mục lục sách để tra cứu. II.Đồ dùng Bút chì, bảng con, thước kẻ, mẫu chữ bìa, phấn. GV: Tranh minh hoạ ,bài viết sẵn HS: SGK III.HĐDH HĐ1 Mở đầu V1. chiễm lĩnh ngữ âm. 1.Giớithiệu âm mới. GV:GTB-HD hướng dẫn đọc HS :nối tiếp đọc câu. HĐ2 2. Phân tích tiếng. 3.Vẽ mô hình. GV:NX-Hd đọc đoạn HS :đọc trong nhóm HS :đọc đoạn trước lớp. HĐ3 V2. Viết. 1.Giới thiệu chữ h in thường. 2.HD viết chữ h viết thường. GV:NX đánh giá-HD tìm hiểu bài. HS :đọc câu hỏi và TL HS :TB kết quả TL GV:NX chốt nội dung HĐ4 3.Viết tiếng có âm/ h/ 4.HD viết vở tập viết. HS : luỵên đọc lại. GV: NX đánh giá-củng cố. HS :ghi bài GV nhận xét giờ học Tiết 3 Môn N1: Tiếng Việt N2: Luyện từ và câu Tên bài Tiết 6 ÂM /H/ Tiết 5 TÊN RIÊNG - CÂU KIỂU: AI LÀ GÌ? I.Mục tiêu -Như tiết 1 - Phân biệt các từ chỉ sự vật nói chung với tên riêng của từng sự vật. Biết viết hoa tên riêng. - Rèn kỹ năng đặt câu theo mẫu ai (cái gì, con gì ) là gì ? - Giáo dục học sinh hứng thú trong giờ học. II.Đồ dùng Bút chì, bảng con, thước kẻ, mẫu chữ bìa, phấn. GV: Phiếu bài tập HS: SGK III.HĐDH H§1 V3.§äc. 1.§äc ch÷ trªn b¶ng. GV:GTB-HD bµi1. HS:th¶o luËn nhãm. H§2 2.§äc trong SGK HS:b¸o c¸o KQ th¶o luËn GV:NX-HD bµi 2. H§3 V4. ViÕt chÝnh t¶. 1.ViÕt b¶ng con. HS:lµm bµi trªn phiÕu BT GV:ch÷a bµi 2-HD bµi 3. H§4 2.ViÕt vµo vë. HS :lµm bµi vµo vë BT. GV:chÊm ch÷a bµi. HS:ghi ®Çu bµi. GV nhËn xÐt giê häc TiÕt 4 M«n N1:Tù nhiªn x· héi N2: Tù nhiªn x· héi Tên bài TiÕt 5 VÖ sinh th©n thÓ Tiết 5 CƠ QUAN TIÊU HOÁ I.Mục tiêu - Nắm được tác hại của việc để thân thể bẩn. - Biết việc nên làm và không nên làm để da sạch sẽ. - Có ý thức tự giác làm vệ sinh cá nhân Sau bài học HS có thể chỉ đường đI của thức ăn và nói tên các cơ quan tiêu hoá. - Chăm sóc và bảo vệ các cơ quan tiêu hoá. II.Đồ dùng - Các hình ở bài 5 SGK - Nước sạch, chậu sạch, gáo múc nước. GV: H Cơ quan tiêu hoá phóng to HS: SGK III.HĐDH H§1 Thảo luận nhóm: Hàng ngày em làm gì để giữ sạch thân thể, quần áo. HS: Quan s¸t vµ chØ ®­êng ®i cña thøc ¨n trªn s¬ ®å H§2 Quan sát tranh và trả lời câu hỏi GV: GTB, ghi b¶ng Cho Hs cïng quan s¸t h×nh vÏ trong SGK, treo h×nh vÏ èng tiªu ho¸ Cho HS g¾n h×nh H§3 Thảo luận cả lớp: Giao nhiệm vụ và thực hiện GV: GTB, ghi b¶ng Cho Hs cïng quan s¸t h×nh vÏ trong SGK, treo h×nh vÏ èng tiªu ho¸ Cho HS g¾n h×nh H§4 Thực hành: Cho học sinh lên bảng cắt móng tay và rửa tay bằng xà phòng. GV: NhËn xÐt Gäi Hs nªu l¹ikÕt luËnthøc ¨n vµo miÖn råi xuèng thùc qu¶n GV nhËn xÐt giê häc TiÕt 5 Thể dục BÀI 9:CHUYỂN ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC THÀNH VÒNG TRÒN VÀ NGƯỢC LẠI ÔN 4 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I. MỤC TIÊU: - Ôn 4 động tác của bài thể dục phát triển chung: vươn thở, tay, chân, lườn. Yêu cầu: HS thực hiện từng động tác tương đối chính xấc - Học cách chuyển đội hình từ hàng dọc thành vòng tròn và ngược lại. Yêu cầu: HS biết được một số điểm cơ bản và từng bước vận dụng vào quá học tập để tạo thành nề nếp. - Biên chế tổ, chọn cán sự lớp. Yêu cầu; Thực hiện tương đối chính xác . II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: -Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP. Nội dung Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp 1.2 - Kiểm tra bài cũ 2. Cơ bản: a. Học chuyển đội hình từ hàng dọc thành vòng tròn và ngược lại. b. Ôn 4 động tác thể dục đã học. - Vươn thở, tay, chân, lườn. c. Chơi trò chơi: “ Kéo cưa lừa xẻ” 3. Kết thúc: - Cúi lắc người thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 4 động tác thể dục đã học. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - Gọi hai em lên kiểm tra. - GV gọi 1 tổ lên hướng dẫn cách chuyển đội hình GV nhận xét sau đó cho cả lớp tập GV quan sát nhận xét. - GV chia tổ tập luyện. * * * * * * * * * * Gv * * * * * * * * - GV cho học sinh chơi trò chơi GV nhận xét. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Thø n¨m ngµy 05 th¸ng 10 n¨m 2017 TiÕt 1 M«n N1: To¸n N2: ChÝnh t¶ Tªn bµi TiÕt 20 Sè 0 TiÕt 10 C¸I trèng tr­êng em Môc tiªu Sau bµi häc häc sinh biÕt: - Kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ 0 - BiÕt ®äc, biÕt viÕt sè 0 - NhËn biÕt vÞ trÝ sè 0 trong d·y sè tõ 0 - 9, biÕt so s¸nh sè 0 víi c¸c sè ®· häc 1. Nghe - viÕt chÝnh x¸c hai khæ th¬ ®Çu cña bµi: C¸i trèng tr­êng em. 2. Lµm ®óng c¸c bµi tËp ®iÒn vµo chç trèng ©m ®Çu l/ng­êi hoÆc vÇn en/eng, ©n chÝnh i/iª. II.Đồ dùng - GV chuẩn bị 4 tranh vẽ như sgk, phấn mầu. - HS: Bộ đồ dùng toán lớp 1, bút, thước kẻ, que tính. GV: Phiếu bài tập HS: SGK III.HĐDH HĐ1 KT bài cũ. GV:NX-HD tìm hiểu bài HS :tìm hiểu ND bài HS:đọc bài chính tả. GV:HD viết. HĐ2 GV:HD bài 1 HS :làm bảng lớp,VBT GV:NX-HD bài 2. HS:viết từ khó GV:NX-HD thực hành. HS :viết bài. HĐ3 HS :làm bảng lớp. GV:chữa bài 2-HD bài3 HS :làm bảng con. GV:theo dâi uèn n¾n. HS:so¸t lçi chÝnh t¶. H§4 GV: ch÷a bµi3 - HD bµi 4. HS :lµm vµo VBT. GV:ch÷a bµi vµ cñng cè. GV:chÊm ch÷a bµi. HS:lµm bµi tËp CT. GV:ch÷a bµi-cñng cè bµi. GV nhËn xÐt giê häc TiÕt 2 M«n N1: TiÕng ViÖt N2: TËp viÕt Tªn bµi TiÕt 7 ©m /i/ TiÕt 5 Ch÷ hoa d I.Mục tiêu Rèn kỹ năng viết chữ: - Biết viết các chữ hoa D theo cỡ vừa và nhỏ - Biết viết ứng dụng: Dân giàu nước mạnh cỡ nhỏ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định. II.Đồ dùng Bút chì, bảng con, thước kẻ, mẫu chữ bìa, phấn. GV: ND bài HS: SGK III.HĐDH H§1 Më ®Çu V1. chiÔm lÜnh ng÷ ©m. 1.Giíi thiÖu ©m míi. KT bµi viÕt ë nhµ. GV:NX-HD viÕt ch÷ hoa H§2 2. Ph©n tÝch tiÕng. 3.VÏ m« h×nh. HS : viÕt b¶ng con. GV:NX-HD viÕt tõ HS :viÕt b¶ng con. H§3 V2. ViÕt. 1.Giíi thiÖu ch÷ i in th­êng. 2.HD viÕt ch÷ i viÕt th­êng. GV:NX-HD thùc hµnh. HS :TH viÕt bµi. H§4 3.ViÕt tiÕng cã ©m/ i/ 4.HD viÕt vë tËp viÕt. GV:chÊm ch÷a bµi-cñng cè bµi. HS:ghi ®Çu bµi. GV nhËn xÐt giê häc TiÕt 3 M«n N1: TiÕng ViÖt N2: To¸n Tªn bµi TiÕt 8 ©m /i/ TiÕt 24 LuyÖn tËp I.Mục tiêu - Giúp HS: Rèn kĩ năng làm tính cộng (nhẩm và viết) trong trường hợp tổng là số tròn chục. - Củng cố về giải toán và tìm tổng độ dài hai đoạn thẳng. II.Đồ dùng Bút chì, bảng con, thước kẻ, mẫu chữ bìa, phấn. GV: phiếu bài tập HS: SGK III.HĐDH HĐ1 V3.Đọc. 1.Đọc chữ trên bảng. GV:GTB-HD thực hành HS :đọc yêu cầu bài 1 HĐ2 2.Đọc trong SGK GV:NX-Hd bài 1. HS : làm bảng lớp,VBT GV:NX-HD bài tập 2 HĐ3 V4. Viết chính tả. 1.Viết bảng con. HS :TL và nêu KQ. GV:NX-HD bài 3 HS :làm bảng lớp. HĐ4 2.Viết vào vở chính tả. GV:chữa bài 4-HD bài 4. HS :làm bài 4. GV:chữa bài 4-củng cố bài. HS:ghi đầu bài. GV nhận xét giờ học TiÕt 4 Âm nhạc HỌC HÁT: ÔN TẬP BÀI HÁT XOÈ HOA (Dân ca Thái- Lời mới: Phan Duy) I. MỤC TIÊU: - Hát chuẩn xác BH - Hát đúng tính chất tíêt tấu bài hát - Biết vận động phụ hoạ cho bài hát và gõ đệm II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN: - Nhạc cụ, máy nghe, băng nhạc- Nhạc cụ đệm, gõ ( Song loan, thanh phách) - Một số động tác múa đơn giản. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Ổn định tổ chức: Nhắc nhở HS tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: + HS nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trước.+ Bài dân ca của dân tộc nào? + GV bắt giọng cho HS hát đồng thanh bài hát để kết hợp khởi động giọng. Bài mới * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Xoè Hoa. - Hướng dẫn HS hát ôn lại bài hát dưới nhiều hình thức: Hát theo nhóm, tổ, cá nhân, kết hợp sử dụng các nhạc cụ gõ đệm theo nhịp, phách tiết tấu. - Hướng dẫn cho HS một vài động tác để minh hoạ cho bài hát: - Cho HS tập biểu diễn trước lớp ( Vừa hát kết hợp với vận động phụ hoạ). - Hỏi HS nhận xét xem nhóm nào, bạn nào biểu diễn hay nhất? - GV nhận xét. * Hoạt động 2: Hát kết hợp với trò chơi theo bài hát Xoè Hoa. - Hướng dẫn từng trò chơi: + Trò chơi 1: Nghe tiết tấu đoán câu hát trong bài. ( GV gõ tiết tấu từng câu hát, không cần theo thứ tự để HS có nhận biết được không) Sau đó hỏi HS nhận biết tiết tấu trên của câu hát nào? GV tiếp tục vỗ, gõ các âm hình tiết tấu khác trong bài hát để HS đoán, nếu nhóm, tổ nào nhận biết nhanh và đoán đúng sẽ thắng trong trò chơi này. + Trò chơi 2: hát giai điệu bài hát theo các nguyên âm: o,a,u,i. GV dùng các ngón tay làm kí hiẹu để diễn tả các nguyên âm trên, bắt giọng cho HS hát lại bài hát. lần 1 hát đúng lời ca, lần 2 khi Gv giơ tay theo kí hiệu nguyên âm nào thì HS sẽ hát câu hát theo đúng nguyên âm đó. * Củng cố - Dặn dò:- Kết thúc buổi học, cho HS đứng lên hát và vận động phụ hoạ theo bài hát - Nhận xét buổi học, dặn dò HS về ôn thuộc lời ca và động tác vận động phụ hoạ tiết học - HS ôn lại bài hát xoè hoa: + Hát đồng thanh + Hát theo dãy, tổ + Hát cá nhân - HS xem GV làm mẫu. - Thực hiện từng động tác theo hướng dânc của GV.- HS làm theo ( Thực hiện vài lần để nhớ động tác) - HS biểu diễn trước lớp: + Từng nhóm, tổ. + cá nhân. - HS nhận xét - Nghe hướng dẫn - Nghe gõ tiết tấu - HS trả lời ( Hát lên câu hát theo đúng tiết táu đó) - Các nhóm thi đua xem nhóm nào nhận biết nhanh nhất. - Nghe hướng dẫn để thực hiện cho đúng. - HS chú ý các kí hiệu của GV để hát cho đúng. - Thi đua theo nhóm, tổ. - HS hát kết hợp vận động phụ hoạ ( cả lớp) - HS lắng nghe, ghi nhớ TiÕt 5 Trải nghiệm sáng tạo ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Thø s¸u ngµy 06 th¸ng 10 n¨m 2017 TiÕt 1 M«n N1: TiÕng ViÖt N2: TËp lµm v¨n Tªn bµi TiÕt 9 ©m /gi/ TiÕt 5 Tr¶ lêi c©u hái; ®Æt tªn cho bµi. I.Mục tiêu - Dựa vào tranh vẽ và câu hỏi kể lại được từng việc thành một câu, bước đầu biết tổ chức các câu thành bài và đặt tên cho bài. - Biết soạn một mục II.Đồ dùng Bút chì, bảng con, thước kẻ, mẫu chữ bìa, phấn. GV: Phiếu bài tập HS: SGK III.HĐDH HĐ1 Mở đầu V1. chiễm lĩnh ngữ âm. 1.Giớithiệu âm mới. KT bài cũ GV: GTB - HD bài tập 1. HS :đọc yêu cầu bài tập. HĐ2 2. Phân tích tiếng. 3.Vẽ mô hình. GV:HD thảo luận. HS :TL cặp HĐ3 V2. Viết. 1.Giới thiệu chữ gi in thường. 2.HD viết chữ gi viết thường. GV:NX-chốt nd.HD bài 2. HS :đọc yêu cầu GV:HD làm bài. H4 3.ViÕt tiÕng cã ©m/ gi/ 4.HD viÕt vë tËp viÕt. HS : lµm vë BT. GV:NX chèt néi dung bµi. HS :ghi ®Çu bµi. GV nhËn xÐt giê häc TiÕt 2 M«n N1: TiÕng ViÖt N2: To¸n Tªn bµi TiÕt 10 ©m /gi/ TiÕt 25 LuyÖn tËp I.Mục tiêu Giúp HS củng cố cách giải bài toán về "nhiều hơn" bằng một phép tính cộng. II.Đồ dùng Bút chì, bảng con, thước kẻ, mẫu chữ bìa, phấn. GV: Phiếu bài tập HS: SGK III.HĐDH HĐ1 V3.Đọc. 1.Đọc chữ trên bảng. GV:GTB-HD luyện tập HS :nêu yêu cầu GV:NX-HD bài 1 HĐ2 2.Đọc trong SGK HS : làm bảng lớp. GV:NX-HD bài 2 HS :TL và nêu KQ. HĐ3 V4. Viết chính tả. 1.Viết bảng con. GV:chữa bài-HD bài 3 HS :làm bài 3. HĐ4 2.Viết vào vở chính tả. GV:chữa bài-HD bài 4 HS:làm bài 4. GV:chữa bài 4-củng cố bài. GV nhận xét giờ học TiÕt 3 Thể dục BÀI 10: ĐỘNG TÁC BỤNG CHUYỂN ĐỘI HÌNH HÀNG NGANG THÀNH VÒNG TRÒN VÀ NGƯỢC LẠI I. MỤC TIÊU: - Ôn 4 động tác thể dục đã học: Vươn thở, tay, chân, lườn, học động tác bụng . Yêu cầu: HS thực hiện từng động tác tương đối chính xác, đúng nhịp, đúng phương hướng . - Học chuyển đội hình hàng ngang thành vòng tròn và ngược lại. Yêu cầu: HS thực hiện động tác nhanh và trật tự hơn giờ trước. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện; 1 còi. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP. Nội dung Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Xoay khớp cổ tay, đầu gối , hông, bả vai. 2. Cơ bản: a. Học chuyển đội hình hàng ngang thành vòng tròn và ngược lại. b. Học động tác bụng. - TTCB . Đứng cơ bản - N1:Bước chân trái sang ngang rộng bằng vai đồng thời hai tay đưa ra trước – lên cao thẳng hướng lòng bàn tay hướng vào nhau, mặt ngửa. - N 2: Từ từ hạ thân người hai bàn tay chạm mu bàn chân hai chân thẳng mắt nhìn theo tay. - N3: Nâng thân người lên hai tay dang ngang bàn tay ngửa. - N4: về tư thế chuẩn bị. - N 5.8. Như 1.4. Đổi chân. * Ghép 5 động tác thể dục đã học. c. Chơi trò chơi. “ Qua đường lội” 3. Kết thúc: - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Cúi người thả lỏng, cúi lắc vai thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 5 động tác thể dục đã học. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV hướng dẫn cách chuyển đội hình sau đó điều khiển cho cả lớp tập kết hợp giáo viên sửa sai cho HS. - GV tập mẫu 1 lần - GV vừa tập vừa phân tích động tác cho HS tập theo - GV hô và cùng tập với HS - GV hô cho HS tập kết hợp sửa sai * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV hô cho cả lớp tập 5 động tác - GV chia tổ tập luyện. * * * * * * * * * * Gv * * * * * * * * - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho học sinh chơi trò chơi GV nhận xét. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Tiết 4 Môn N1: Thủ công N2: Thủ công Tên bài Tiết 5 XÉ DÁN HÌNH VUÔNG - HÌNH TRÒN Tiết 5 GẤP MÁY BAY ĐUÔI RỜI I.Mục tiêu - Nắm được cách xé dán hình vuông, hình tròn - Xé, dán được hình vuông, hình tròn và biết cách dán cho cân đối. - Rèn đôi bàn tay khéo léo cho HS. - Biết cách gấp máy bay đuôi rời - Gấp được máy bay đuôi rời. - Gấp được máy bay đuôi rời II.Đồ dùng - Bài mẫu . - Hai tờ giấy khác màu nhau,- Hồ dán. GV: Mẫu máy bay đuôi rời HS: SGK III.HĐDH HĐ1 - VÏ vµ xÐ h×nh vu«ng - GV lµm thao t¸c mÉu + Cho HS thùc hµnh trªn giÊy nh¸p - GV theo dâi, chØnh söa. GV: GTB, ghi bảng. HD quan sát và nhận xét. Giới thiệu mẫu máy bay. Cho HS nhận xét HĐ2 VÏ vµ xÐ h×nh trßn: + GV lµm thao t¸c mÉu + Cho HS thùc hµnh trªn giÊy nh¸p GV: HD mẫu gấp B1: Cắt tờ giấy hình chữ nhật thành hình vuông và hình chữ nhật nhỏ. B2: Gấp đầu và cánh máy bay. B3: Làm thân và đuôi máy bay. Cho HS nhắc lại các bước và dụng cụ gấp. HĐ3 HĐ3 - Hø¬ng dÉn d¸n h×nh: + GV lµm thao t¸c mÉu - XÕp h×nh cho c©n ®èi tr­íc khi d¸n. HS: Thực hành HĐ4 Häc sinh thùc hµnh. - Yªu cÇu HS thùc hµnh trªn giÊy mµu - XÐ liÒn 2 h×nh vu«ng sau ®ã xÐ h×nh trßn tõ h×nh vu«ng. GV: Theo dõi giúp đỡ HD cho HS nhận xét đánh giá sản phẩm GV nhận xét giờ học Tiết 5: Sinh hoạt lớp: NHẬN XÉT TUẦN 5 A. Mục tiêu: Đánh giá các hoạt động trong tuần. Phương hướng tuần tới. B. Nội dung sinh hoạt: * Đánh giá các HĐ 1, Chuyên cần: Lớp đi học đều, đầy đủ, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số em đi học muộn: 2, Đạo đức: Ngoan ngoãn lễ phép, thực hiện tôt nề nếp. 3, Học tập: Đã có nề nếp học tập, nhưng chưa cao 4. Thể dục vệ sinh Vệ sinh lớp học, sạch sẽ Thể dục: có sự tiến bộ so với tuần trước. * Phương hướng tuần tới - Thực hiện tốt các nề nếp của lớp học - Tự rèn thêm chữ viết.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 5.doc
Tài liệu liên quan