Giáo án Giáo dục công dân 7 trọn bộ đủ năm

Tiết 21 : Bài 13 QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC

 TRẺ EM VIỆT NAM (tiếp)

I. Mục tiêu cần đạt:

1. Kiến thức: Giúp học sinh:

 - Hiểu được nội dung một số quyền cơ bản, bổn phận của trẻ em Việt Nam.

 - Vì sao trẻ em phải thực hiện các quyền và bổn phận đó.

2. Kĩ năng:

 - HS tự giác rèn luyện bản thân, biết tự bảo vệ quyền và thực hiện tốt các bổn phận; Biết nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.

3.Thái độ:

 - Biết ơn sự quan tâm, chăm sóc của gia đình, nhà trường và xã hội.

 - Phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm quyền trẻ em.

II. Kĩ năng sống và kĩ thuật dạy học

1. Kĩ năng sống:

 KN nắm bắt thông tin. KN tư duy đối với những biểu hiện: Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phê phán những biểu hiện ngược lại.

 

doc86 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 02/03/2019 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục công dân 7 trọn bộ đủ năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lÜnh cña con ng­êi ®Ó d¹t môc ®Ých.) 2. KÜ n¨ng: - BiÕt thÓ hiÖn sù tù tin trong nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ. 3. Th¸i ®é: - tin ë b¶n th©n m×nh, kh«ng a dua, dao ®éng trong hµnh ®éng. II. C¸c kÜ n¨ng sèng, kỹ thuật dạy học 1. Kỹ năng sống - KÜ n¨ng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña sù tù tin. - KÜ n¨ng thÓ hiÖn sù tù tin - KÜ n¨ng tù x¸c nhËn b¶n th©n vÒ long tù tin, tù träng.. - KÜ n¨ng ph©n tÝch, so s¸nh biÓu hiÖncña tù tin vµ thiÕu tù tin.. 2. Kỹ thuËt d¹y häc - KÝch thÝch ®éng n·o. - Nghiªn cøu tr­êng hîp ®iÓn h×nh. - Xö lÝ t×nh huèng. - §ãng vai. III. Chuẩn bị. 1. Gi¸o viªn: - SGK, SGV, chuÈn kiÕn thøc, m¸y chiÕu, c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c liªn quan. 2. Häc sinh: - §äc t×m hiÓu truíc bµi häc ë nhµ ( SGK ). C¸c t­ liÖu kh¸c liªn quan ®Õn bµi häc. IV. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. Ổn ®Þnh líp 2. KiÓm tra bµi cò: - V× sao cÇn ph¶i gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña gia ®×nh vµ dßng hä? - §Ó gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña gia ®×nh vµ dßng hä theo em cÇn ph¶i lµm g×? 3. Bµi míi. Hoạt động 1: GV giíi thiÖu bµi míi. - Tù tin gióp con ng­êi cã thªm nghÞ lùc, søc m¹nh vµ sù s¸ng t¹o ®Ó lµm nªn sù nghiÖp lín - NÕu thiÕu tù tin con ng­êi sÏ trë nªn nhá bÐ vµ yÕu ®uèi. Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học *Hoạt động 2: Gv: Gäi hs ®äc truyÖn. Gv: B¹n Hµ häc tiÕng anh trong ®iÒu kiªn, hoµn c¶nh ntn? Gv: V× sao b¹n Hµ ®­îc ®i du häc ë n­íc ngoµi? Gv: H·y nªu nh÷ng viÖc lµm thÓ hiÖn sù tù tin cña Hµ?. * H§2: Tìm hiểu nội dung bài học Gv: Theo em tù tin lµ g×?. Gv: H·y nªu mét vµi viÖc lµm thÓ hiÖn sù tù tin cña b¶n th©n em vµ kÕt qu¶ cña viÖc lµm ®ã?. Gv: NÕu thiÕu tù tin sÏ dÉn ®Õn nh÷ng hËu qu¶ g×?. Gv: HS rÌn luyÖn sù tù tin nh­ thÕ nµo? HS: c¸c nhãm nhËn xÐt bæ sung. GV:nhËn xÐt chèt l¹i ý chÝnh vµ ghi kÕt luËn vµophÇn ghi b¶ng. ( néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n ) * H§3: LuyÖn tËp. Gv: Yªu cÇu HS gi¶i thÝch hai c©u TN ë sgk Gv: HD häc sinh lµm bµi tËp b,c,d, SGK/35 Gv: §äc truyÖn " Hai bµn tay" sbt/31. Gv: Theo em muèn cã tÝnh tù tin ta cÇn rÌn luyÖn ntn? I. TruyÖn ®äc: - ‘’ TrÞnh H¶i Hµ vµ chuyÕn du häc Xin- Ga- Po ‘’ * B¹n hµ häc tiÕng Anh trong ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh: - Gãc häc tËp lµ mét c¨n g¸c xÐp nhá ë ban c«ng - Gi¸ s¸ch khiªm tèn - M¸y c¸t sÐt cò kÜ - Kh«ng ®i häc thªm, chØ häc ë SGK, s¸ch n©ng cao, häc theo ch­¬ng tr×nh d¹y tiÕng Anh trªn ti vi. - Bè em lµ bé ®éi, mÑ lµ c«ng nh©n ®· nghÜ chÕ ®é * LÝ do: - Hµ lµ mét HSG toµn diÖn - Nãi tiÕng Anh thµnh th¹o - V­ît qua hai k× thi tuyÓn chän cña ng­êi Xin- ga- po. - Chñ ®éng vµ tù tin trong häc tËp. * BiÓu hiÖn sù tù tin cña Hµ - hµ tin t­ëng vµo kh¶ n¨ng cña b¶n th©n - Chñ ®éng trong häc tËp, tù häc. - Ham häc, ch¨m ®äc s¸ch... II. Nội dung bài học 1. Tù tin: Lµ tin t­ëng vµo kh¶ n¨ng cña b¶n th©n, chñ ®éng trong mäi viÖc, d¸m tù quyÕt ®Þnh vµ hµnh ®éng mét c¸ch ch¾c ch¾n, kh«ng hoang mang, dao ®éng, c­¬ng quyÕt, d¸m nghÜ, d¸m lµm. 2. ý nghÜa: - Tù tin gióp con ng­êi cã thªm nghÞ lùc, søc m¹nh vµ sù s¸ng t¹o ®Ó lµm nªn sù nghiÖp lín trong cuéc sèng. - NÕu thiÕu tù tin con ng­êi sÏ trë nªn nhá bÐ vµ yÕu ®uèi. 3. C¸ch rÌn luyÖn: - Chñ ®éng, tù gi¸c trong häc tËp. - TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ. - Kh¾c phôc tÝnh rôt rÌ, tù ti, dùa dÉm III. Luyện tập 4. Củng cố: - Nhắc lại những nội dung kiến thức đã học 5. H­íng dÉn HS häc ë nhµ: - Häc bµi, lµm bµi tËp a,® sgk/34,35 - Tiết tới ; Ôn tập học kỳ. Ngµy so¹n: 25/12/2017 Tiết 17: ¤N TËP HäC K× I I. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: - Gióp HS n¾m kiÕn thøc ®· häc mét c¸ch cã hÖ thèng, biÕt kh¾c s©u mét sè kiÕn thøc ®· häc. - ChuÈn bÞ tèt cho viÖc kiÓm tra häc k× 1. 2. KÜ n¨ng: - HS biÕt vËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ cuéc sèng. 3. Th¸i ®é: - HS biÕt sèng vµ lµm viÖc theo c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc ®· häc. II. C¸c kỹ n¨ng sèng và kỹ thuật dạy học. 1. Kỹ thuật dạy học - KÜ n¨ng t×m kiÕm vµ xö lÝ th«ng tin, kÜ n¨ng t­ duy phª ph¸n, kÜ n¨ng t­ duy s¸ng t¹o, kÜ n¨ng ph©n tÝch so s¸nh, kÜ n¨ng tr×nh bµy suy nghÜ. 2. Kỹ thuËt d¹y häc tÝch cùc cã thÓ sö dông: - KÝch thÝch t­ duy. Nghiªn cøu tr­êng hîp ®iÓn h×nh. - Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, th¶o luËn nhãm/ líp. III. Chuẩn bị 1. Gi¸o viªn: - SGK, SGV, chuÈn kiÕn thøc, m¸y chiÕu, c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c liªn quan. 2. Häc sinh: - §äc t×m hiÓu truíc bµi häc ë nhµ ( SGK ). C¸c t­ liÖu kh¸c liªn quan ®Õn bµi häc. IV. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. Ổn ®Þnh: 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bµi míi. Hoạt động 1: GV giíi thiÖu bµi míi. Hoạt động của Gv và HS Nội dung bài học Hoạt động 2: Ôn lại lí thuyết. ? Kể tên các bài đã học? HS chơi trò chơi “Hái hoa”. - HS hái hoa ( Trong các hoa đã viết các vấn đề đạo đức), chọn câu trả lời phù hợp. 1. Thế nào là sống giản dị? 2. Thế nào là trung thực? 3. ý nghĩa của trung thực? 4. Thế nào là đạo đức? 5. Thế nào là kỉ luật? 6. Thế nào là yêu thương con người? Vì sao phải yêu thương con người? 7. Thế nào là tôn sư, trọng đạo? 8. Em đã làm gì để thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo? 9. Thế nào là đoàn kết tương trợ? 10. Thế nào là khoan dung? 11. Em đã rèn luyện như thế nào để có lòng khoan dung? 12. Gia đình văn hoá là gia đình như thế nào? Em cần làm gì để góp phần xây dựng gia đình văn hoá? 13.Thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình? Dòng họ? 14. Tự tin là gì? 15. Em đã rèn luyện tính tự tin như thế nào? Hoạt động 3: Giải bài tập tình huống - HS thi giải quyết tình huống đạo đức. Tiết kiểm tra Sử hôm ấy, vừa làm xong bài thì Hoa phát hiện ra Hải đang xem tài liệu. Nếu em là Hoa thì em sẽ làm gì? I. Hệ thống các bài đã học. 1. Sống giản dị 2. trung thực 3. Đạo đức và kỉ luật. 1.- Sống phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của gia đình, bản thân và xã hội. 2.- Trung thực là luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lí, lẽ phải; sống ngay thẳng, thật thà, dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm. 3.- Là đức tính cần thiết và quý báu của con người. Sống trung thực ® nâng cao phẩm giá, làm lành mạnh quan hệ xã hội, được mọi người tin yêu, kính trọng. 4.- Quy định, chuẩn mực ứng xử giữa con người với con người, công việc, môi trường. - Quy định chung của cộng đồng, tổ chức xã hội buộc mọi người phải thực hiện. 5.- Quan tâm, giúp đỡ, làm điều tốt đẹp cho người khác. -Là truyền thống quý báu của dân tộc. 6.- Tôn trọng, kính yêu, biết ơn thầy cô giáo, coi trọng và làm theo điều thầy dạy. 7.- Thông cảm, chia sẻ, có việc làm cụ thể giúp đỡ người khác. 8.- Thông cảm, tôn trọng, tha thứ cho người khác. 9.- Hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện kế hoạch hoá gia đình. 10.- Tiếp nối, phát triển, làm rạng rỡ thêm truyền thống ấy. 11.- Tin tưởng vào khả năng của bản thân. - Chủ động trong công việc, dám tự quết định và hành động một cách chắc chắn. II. Bài tập. 3. Củng cố: - GV khái quát các nội dung cần nhớ. 4. Hướng dẫn về nhà - Ôn lại các bài đã học. - Chuẩn bị kiểm tra học kì I. Ngày soạn: 30/12/2017 Tiết 18 : KIỂM TRA HỌC KỲ I I. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: - Gióp HS hÖ thèng l¹i c¸c kiÕn thøc vµ kh¾c s©u h¬n n÷a nh÷ng kiÕn thøc ®· häc. 2. KÜ n¨ng: - HSbiÕt vËn dông kiÕn thøc ®· häc lµm bµi mét c¸ch cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. 3. Th¸i ®é: - HS tù gi¸c, nghiªm tóc trong qu¸ tr×nh lµm bµi. - Phª ph¸n c¸c biÓu hiÖn lÖch l¹c, tiªu cùc trong häc tËp vµ trong cuéc sèng. II. Chuẩn bị 1. Gi¸o viªn: - So¹n lµm ®Ò kiÓm tra chÊt lîng häc k× 1. 2. Häc sinh: - Xem l¹i néi dung c¸c bµi ®· häc, bót vµ c¸c dông cô häc tËp kh¸c. III. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. æn ®Þnh: - KiÓm tra sÜ sè häc sinh. 2. KiÓm tra bµi cò: - Nh¾c nhë quy chÕ kiÓm tra, thi cö 3. Bài mới: - Hình thức : Tự luận Hoạt đông 1: phát đề Ma trận đề Néi dung chñ ®Ò ( môc tiªu) Mức độ cần đạt Tổng NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông A. - Khoan dung - Tù tin - Khái niệm, ý nghĩa,Cách rèn luyện tự tin T.L(1 ®iÓm) C©uhái1 T.L(1®iÓm) C©u hái 1 T.L(1®iÓm) B.- Yªu th­¬ng con ng­êi - T«n s­ träng ®¹o C©u hái 2 T.L(1®iÓm) C©u hái 2 T.L(1®iÓm) C.- Gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña gia ®×nh, dßng hä. - X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ C©u hái 3 T.L(2®iÓm) D. Bµi tËp t×nh huèng C©u hái 4 T.L(1 ®iÓm) C©u hái 4 T.L(2®iÓm) Tæng sè c©u hái 2 3 3 Tæng ®iÓm 2 4 4 TØ lÖ 20% 30% 50% ĐÒ C©u 1: (3 ®iÓm) Em h·y cho biÕt tù tin lµ g× ? Nªu ý nghÜa cña tù tin trong cuéc sèng? Vµ c¸ch rÌn luyÖn tÝnh tù tin nh­ thÕ nµo? C©u 2: (2 ®iÓm) Nªu 4 c©u tôc ng÷ ca dao cã néi dung nãi vÒ yªu th­¬ng con ng­êi ? C©u 3: (2 ®iÓm). Em h·y nªu tiªu chuÈn gia ®×nh v¨n ho¸? §Ó x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ mçi thµnh viªn trong gia cÇn ph¶i lµm g×? Lµ häc sinh em cÇn ph¶i lµm g× ®Ó x©y dùng gia C©u 4: (3 ®iÓm) Trong dßng hä cña Hoa ch­a cã ai ®æ ®¹t cao vµ lµm chøc vô quan träng Hoa xÊu hæ, tù ti vÒ dßng hä vµ kh«ng bao giê giíi thiÖu dßng hä cña m×nh víi b¹n bÌ. Em cã ®ång t×nh víi suy nghÜ cña Hoa kh«ng ? V× sao? Em sÏ gãp ý g× cho Hoa? Đáp án và biểu điểm C©u 1: ( 3 ®iÓm ). Häc sinh nªu ®­îc 03 nçi dung, mçi nçi dung( 01 ®iÓm) -Tù tin lµ g×: Tù tin lµ tin t­ëng vµo kh¶ n¨ng cña b¶n th©n, chñ ®éng trong mäi c«ng viÖc, d¸m tù quyÕt ®Þnh vµ hµnh ®éng mét c¸ch ch¾c ch¾n, kh«ng hoang mang dao ®éng, ng­êi tù tin còng lµ ng­êi hµnh ®éng c­¬ng quyÕt, d¸m nghÜ, d¸m lµm. -ý nghÜa: Tù tin gióp con ng­êi cã thªm søc m¹nh, nghÞ lùc vÇ s¸ng t¹o ®Ó lµm nªn sù nghiÖp lín. Nªu kh«ng cã tù tin, con ng­êi sÏ trë nªn nhá bÐ, yÕu ®uèi.- -RÌn luyÖn: Chñ ®éng tù gi¸c trong häc tËp vµ tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ kh¾c phôc tÝnh rôt rÌ, tù ti, ba ph¶i dùa dÈm. C©u2: ( 2 ®iÓm ) Häc sinh nªu ®ùoc 4 c©u ca dao tôc ng÷ cã néi dung nãi vÒ th­¬ng yªu con ng­êi mçi c©u ®óng ( 0,5 ®iÓm ) C©u3: ( 2 ®iÓm ) Tiªu chuÈn gia ®×nh v¨n ho¸:- Hoµ thuËn, h¹nh phóc, tiÕn bé. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh.-§oµn kÕt víi xãm giÒng.Lµm tèt nghÜa vô cña c«ng d©n. §Ó x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ mçi ng­êi cÇn ph¶i thùc hiÖn tèt bæn phËn, tr¸ch nhiÖm cña m×nh víi gia ®×nh; sèng gi¶n dÞ, kh«ng ham nh÷ng thó vui thiÕu lµnh m¹nh, kh«ng sa vµo tÖ n¹n x· héi. Lµ häc sinh ®Ó x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ em cÇn ph¶i ch¨m ngoan, häc giái; kÝnh träng, gióp ®ì «ng bµ, cha mÑ, th­¬ng yªu anh chÞ em; kh«ng ®ua ®ßi ¨n ch¬i, kh«ng lµm ®iÒu g× tæn h¹i ®Õn danh dù gia ®×nh. C©u 4 : ( 3 ®iÓm ) Häc sinh cã thÓ diÔn ®¹t kh¸c nhau, nh­ng cÇn nªu ®­îc nh÷ng ý c¬ b¶n sau: - Kh«ng ®ång t×nh víi suy nghÜ cña Hoa.( 0,5 ®iÓm ) - Gi¶i thÝch: Dßng hä nµo còng cã truyÒn thèng tèt ®Ñp nh­ cÇn cï lao ®éng, yªu n­íc, ®oµn kÕt, yªu th­¬ng ®ïm bäc nhau, trong gia ®×nh hßa thuËn, trªn kÝnh d­íi nh­êng ai còng cã quyÒn tù hµo vÒ dßng hä cña m×nh. ( 01 ®iÓm ) -Gãp ý cho Hoa: ( 1,5 ®iÓm mçi ý ®óng 0,5 ®iÓm ) +CÇn t×m hiÓu vÒ truyÒn thèng dßng hä m×nh ®Ó biÕt râ nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña dßng hä. +Kh«ng xÊu hæ, tù ty mµ h·y tù hµo giêi thiÖu dßng hä víi b¹n bÌ. +B¶n th©n cè g¾ng häc tËp thËt tèt dÓ lµm vÎ vang cho dßng hä . Ho¹t ®éng 2: - Häc sinh lµm bµi kiÓm tra. - Gi¸o viªn coi kiÓm tra. . Ho¹t ®éng 3: - Gi¸o viªn thu bµi vÒ nhµ chÊm, nhËn xÐt ®¸nh gi¸. . Ho¹t ®éng 4: - Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ nhËn xÐt giê kÓm tra. . Híng dÉn HS häc ë nhµ: - Xem tríc bµi häc : Thùc hµnh ngo¹i khãa gi¸ trÞ sèng --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngµy so¹n :28/12/2016 Tiết 18: THùC HµNH NGO¹I KHO¸: GI¸ TRÞ SèNG. I. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: - C¸c gi¸ trÞ sèng: Yªu th­¬ng, t«n träng, hoµ b×nh, h¹nh phóc, tù do, trung thùc, khiªm tèn, khoan dung, hîp t¸c, tr¸ch nhiÖm, gi¶n dÞ, ®oµn kÕt. 2. KÜ n¨ng: - BiÕt Tù nhËn thøc, ®¸nh gi¸, ra quyÕt ®Þnh, giao tiÕp, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò 3. Th¸i ®é: - Häc tËp nghiªm tóc, tÝch cùc II. C¸c kÜ n¨ng sèng và kĩ thuật dạy học. 1. Kĩ năng sống - KÜ n¨ng t×m kiÕm vµ xö lÝ th«ng tin. - KÜ n¨ng t­ duy phª ph¸n - KÜ n¨ng t­ duy s¸ng t¹o. - KÜ n¨ng ph©n tÝch so s¸nh. - KÜ n¨ng tr×nh bµy suy nghÜ. 2. Kĩ thuËt d¹y häc - KÝch thÝch t­ duy. Nghiªn cøu tr­êng hîp ®iÓn h×nh. - Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. - Th¶o luËn nhãm/ líp. - Chóng em biÕt 3 . III. Chuẩn bị 1. Gi¸o viªn: - SGK, SGV, tµi liÖu kh¸c,chuÈn kiÕn thøc, m¸y chiÕu, c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c liªn quan. 2. Häc sinh: - §äc t×m hiÓu truíc bµi häc ë nhµ ( SGK ). C¸c t­ liÖu kh¸c liªn quan ®Õn bµi häc. IV. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. æn ®Þnh: 2. KiÓm tra bµi cò: - Tù tin lµ g×? biÓu hiÖn cña tù tin, tù tin cã ý nghÜa g×? - Theo em cÇn rÌn luyÖn tÝnh tù tin nh­ thÕ nµo? 3. Bµi míi. - GV giíi thiÖu bµi míi. Gi¸o dôc gi¸ trÞ sèng. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß. Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n, *H§1: T×m hiÓu phÇn §V§ ë sgk.Ghi tiªu ®Ò néi dung bµi häc GV: Chia nhãm 4 nhãm. T×m hiÓu c¸c néi dung tõ ®ã rót ra c¸c gi¸ trÞ sèng:Yªu th­¬ng, t«n träng, hoµ b×nh, h¹nh phóc, tù do, trung thùc, khiªm tèn, khoan dung, hîp t¸c, tr¸ch nhiÖm, gi¶n dÞ, ®oµn kÕt. - Nhãm 1: Tæ 1. - Sèng gi¶n dÞ. - Trung thùc. - Tù träng. - Nhãm 2: Tæ 2. - §¹o ®øc vµ kØ luËt. - Yªu th­¬ng con ng­êi. - T«n s­ träng ®¹o. - Nhãm 3: Tæ 3. - §oµn kÕt t­¬ng trî. - Khoan dung. - X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸. - Nhãm 4: Tæ 4. - Gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña gia ®×nh, dßng hä. - Tù tin. HS: C¸c nhãm th¶o luËn HS: Tõng nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn. HS: C¸c nhãm nhËn xÐt bæ sung. GV:nhËn xÐt chèt l¹i ý chÝnh vµ ghi kÕt luËn vµophÇn ghi b¶ng. * H§2:LuyÖn tËp thùc hµnh. - Môc tiªu: Häc sinh lµm ®­îc bµi thu ho¹ch vÒ mét sè gi¸ trÞ sèng trong cuéc sèng sinh ho¹t hµng ngµy. - C¸ch tiÕn hµnh: LuyÖn tËp thùc hµnh. GV:Yªu cÇu häc sinh lµm bµi thu ho¹ch vÒ mét sè gi¸ trÞ sèng trong cuéc sèng sinh ho¹t hµng ngµy. HS: Lµm bµi thùc hµnh theo chñ ®Ò tù chän. HS: Hoµn thµnh bµi thùc hµnh. GV:thu bµi thùc hµnh vÒ nhµ dÊnh gi¸ nhËn xÐt. 1. C¸c gi¸ trÞ sèng: Yªu th­¬ng, t«n träng, hoµ b×nh, h¹nh phóc, tù do, trung thùc, khiªm tèn, khoan dung, hîp t¸c, tr¸ch nhiÖm, gi¶n dÞ, ®oµn kÕt. 2. Thùc hµnh c¸c néi dung bµi ®· häc: - Sèng gi¶n dÞ. - Trung thùc. - Tù träng. - §¹o ®øc vµ kØ luËt. - Yªu th­¬ng con ng­êi. - T«n s­ träng ®¹o. - §oµn kÕt t­¬ng trî. - Khoan dung. - X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸. - Gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña gia ®×nh, dßng hä. - Tù tin. 4. H­íng dÉn HS häc ë nhµ: - Xem l¹i c¸c bµi ®· häc tiÕt sau «n tËp häc k× 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn:11/1/2018. Tiết 19 Bài 12 SỐNG VÀ LÀM VIỆC CÓ KẾ HOẠCH I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp học sinh: - Hiểu được nội dung sống và làm việc có kế hoạch, ý nghĩa, hiệu quả của công việc khi làm việc có kế hoạch. 2. Kĩ năng: - Biết xây dựng kế hoạch học tập, làm việc hàng ngày, hàng tuần. - Biết điều chỉnh, đánh giá kết qủa hoạt động theo kế hoạch. 3.Thái độ: - Có ý chí, nghị lực, quyết tâm xây dựng kế hoạch. - Có nhu cầu, thói quen làm việc có kế hoạch. - Phê phán lối sống không có kế hoạch của những người xung quanh. II. Kĩ năng sống và kĩ thuật dạy học 1. Các kĩ năng sống - KN phân tích, so sánh những biểu hiện của Sống và làm việc có kế hoạch, ngược lại. - KN xác định giá trị của Sống và làm việc có kế hoạch . 2.Kĩ thuật dạy học: Phương pháp kích thích tư duy; phương pháp thảo luận nhóm; phương pháp nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp đối thoại. III. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Bảng kế hoạch học tập, làm việc. Bảng phụ. 2. Học sinh: Bảng phụ, bút dạ. Tranh ảnh, ca dao, tục ngữ, câu chuyện về sống và làm việc có kế hoạch . IV. Tiến trình lên lớp 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu vào bài từ thực tế việc học tập của học sinh hiện nay. Họat động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt Họat động 2:. HS: Đọc thông tin . GV: Chia nhóm thảo luận: HS:Thảo luận và trình bày kết quả. *GV: treo bảng kế hoạch SGK/ 36. Nhóm 1, 2: Em có nhận xét gì về thời gian biểu từng ngày trong tuần của bạn Hải Bình? HS: - Cột dọc: thời gian trong ngày, công việc cả tuần. - Cột ngang: thời gian trong tuần, công việc một ngày. Nhóm 3,4: Em có nhận xét gì về tính cách của bạn Hải Bình? Nhóm 5, 6: Với cách làm việc có kế hoạch như Hải Bình thì sẽ đem lại kết quả gì? Họat động 3: ?: Từ bản kế hoạch của Hải Bình hãy cho biết thế nào là sống và làm việc có kế hoạch? GV: Treo bản kế hoạch của Vân Anh. ?: Em có nhận xét gì về bản kế hoạch của Vân Anh? ?: Hãy so sánh bản kế hoạch của Hải Bình và VA? - Kế hoạch của Vân Anh: Cân đối, hợp lý, toàn diện, đầy đủ, cụ thể, chi tiết hơn. - Kế hoạch của Hải Bình: Thiếu ngày, dài, khó nhớ ghi công việc cố định lặp đi lặp lại. GV: Cả hai bản kế hoạch còn thiếu ngày, dài, khó nhớ ?: Vậy theo em yêu cầu khi lập bản kế hoạch là gì? ?: Sống và làm việc có kế hoạch có lợi ích gì? việc không có kế hoạch có hại gì? ?: Theo em, khi lập và thực hiện kế hoạch sẽ gặp khó khăn gì? ?: Em hãy nêu việc sống và làm việc có kế hoạch của bản thân? Hoạt động 4 : GV: Cho HS làm bài tập SGK tr37. HS: Đọc bài tập, thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi. GV: Cho HS chơi sắm vai TH1: Một HS cẩu thả, luộm thuộm, tùy tiện, làm việc không kế hoạch, kết qủa học tập kém. TH2: Một bạn HS cẩn thận, chu đáo, làm việc có kế hoạch, kết qủa học tập tốt, được mọi người yêu qúy. HS: Đọc TH, thảo luận nhóm và thực hiện TH. GV: Nhận xét, bổ sung, cho điểm. GV: Kết luận toàn bài. I. Thông tin I.Nội dung bài học: 1.Định nghĩa: - Sống và làm việc có kế hoạch là xác định nhiệm vụ, sắp xếp công việc hợp lý để thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, có chất lượng 2.Yêu cầu khi lập kế hoạch: - Đảm bảo cân đối các nhiệm vụ: rèn luyện, học tập, lao động, hoạt động, nghỉ ngơi, giúp gia đình. 3.Ý nghĩa của làm việc có kế hoạch: - Chủ động, tiết kiệm thời gian, công sức. - Đạt kết qủa cao trong công việc. - Không cản trở, ảnh hưởng tới người khác 4. Trách nhiệm, của bản thân: - Phải vượt khó, kiên trì, sáng tạo. - Cần biết làm việc có kế hoạch, biết điều chỉnh kế hoạch. II.Bài tập - Bài Tập b SGK Trang 37. + Vân Anh làm việc có kế hoạch. + Phi Hùng làm việc không có kế hoạch. 4. Củng cổ: Nhắc lại những nội dung đã học 5. Hướng dẫn về nhà + Học bài, làm bài tập kết hợp sách giáo khoa trang 38. - Chuẩn bị bài 12: “Sống và làm việc có kế hoạch” (TT). + Tìm ca dao, tục ngữ, hình ảnh, câu chuyện về sống và làm việc có kế hoạch hoặc ngược lại. + Xem tiếp nội dung bài học và bài tập SGK trang ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn: 21/01/2018 Tiết 20 : Bài 13 QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM VIỆT NAM (t1) I. Mục tiêu cần đạt: 1. Kiến thức: Giúp học sinh: - Hiểu được nội dung một số quyền cơ bản, bổn phận của trẻ em Việt Nam. - Vì sao trẻ em phải thực hiện các quyền và bổn phận đó. 2. Kĩ năng: - HS tự giác rèn luyện bản thân, biết tự bảo vệ quyền và thực hiện tốt các bổn phận; Biết nhắc nhở mọi người cùng thực hiện. 3.Thái độ: - Biết ơn sự quan tâm, chăm sóc của gia đình, nhà trường và xã hội. - Phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm quyền trẻ em. II. Kĩ năng sống và kĩ thuật dạy học 1. Kĩ năng sống: KN nắm bắt thông tin. KN tư duy đối với những biểu hiện: Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phê phán những biểu hiện ngược lại. 2. Kĩ thuật dạy học: Phương pháp kích thích tư duy; phương pháp thảo luận nhóm .... III. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Tranh ảnh về chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tài liệu tham khảo.Bảng phụ. 2. Học sinh: Bảng phụ.Tranh ảnh, ca dao, câu chuyện về cuộc sống của trẻ em. IV. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ : Câu hỏi . Để thực hiện kế hoạch đã đặt ra cần phải làm gì? 3. Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu tranh về chăm sóc, giáo dục trẻ em. Em hãy nêu tên 4 nhóm quyền cơ bản của trẻ em đã học ở lớp 6 ? Trẻ em Việt Nam nói chung và bản thân các em nói riêng đã được hưởng các quyền gì? .. Bài mới Họat động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt Hoạt động 2 HS: Đọc truyện. GV: Chia nhóm thảo luận: *GV: treo bảng phụ ghi câu hỏi. Nhóm 1, 2: Tuổi thơ của Thái diễn ra như thế nào? Những hành vi vi phạm pháp luật của Thái là gì? HS:- Tuổi thơ phiêu bạt, bất hạnh, tủi hờn, tội lỗi. Thái vi phạm: lấy cắp xe đạp, bỏ đi bụi, cướp giật. HS: Trả lời, nhận xét. GV: Nhận xét. Nhóm 3,4: Hoàn cảnh nào dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật của Thái? Thái đã không được hưởng các quyền gì? HS: - Hoàn cảnh: bố mẹ ly hôn, ở với ngoại già yếu, làm thuê vất vả - Thái đã không được hưởng các quyền: được nuôi dưỡng chăm sóc, đi học, có nhà ở HS: Trả lời, HS khác nhận xét. GV: Nhận xét, chốt ý. Nhóm 5, 6: Thái đã và sẽ phải làm gì để trở thành người tốt? HS: - Thái nhanh nhẹn, thông minh, vui tính - Thái phải làm: học tập, rèn luyện tốt, vâng lời cô chú, thực hiện tốt quy định của trường HS khác nhận xét, bổ sung. GV: Nhận xét, kết luận, chuyển ý. GV: Nêu trách nhiệm của mọi người đối với Thái? HS: Giúp Thái có điều kiện tốt trong trường giáo dưỡng, giúp Thái hòa nhập cộng đồng, đi học, đi làm, quan tâm, động viên, không xa lánh. GV: Nhận xét, kết luận, chuyển ý. Họat động 2: * Cho HS quan sát tranhSGK/39. GV: Mỗi bức tranh đó tương ứng với quyền nào? HS: Trả lời. GV: Nhận xét, chốt ý. GV: Em hãy cho biết quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam được quy định cụ thể như thế nào? I. Truyện đọc I.Nội dung bài học: 1.Quyền đươc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục : a. Quyền được bảo vệ: -Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch. Trẻ em được Nhà nướcvà xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, danh dự, nhân phẩm. 4.Củng cố - GV: Giới thiệu các loại luật: Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em, Luật Giáo dục, Hiến pháp 1992, Bộ luật dân sự. 5. Hướng dẫn về nhà + Học bài, làm bài tập kết hợp sách giáo khoa trang 41,42. - Chuẩn bị tiết 2 + Đọc thông tin, trả lời câu hỏi gợi ý SGK/ 43,44 + Xem trước nội dung bài học và bài tập SGK trang 45 – 47. Ngày soạn: 21/01/2018 Tiết 21 : Bài 13 QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM VIỆT NAM (tiếp) I. Mục tiêu cần đạt: 1. Kiến thức: Giúp học sinh: - Hiểu được nội dung một số quyền cơ bản, bổn phận của trẻ em Việt Nam. - Vì sao trẻ em phải thực hiện các quyền và bổn phận đó. 2. Kĩ năng: - HS tự giác rèn luyện bản thân, biết tự bảo vệ quyền và thực hiện tốt các bổn phận; Biết nhắc nhở mọi người cùng thực hiện. 3.Thái độ: - Biết ơn sự quan tâm, chăm sóc của gia đình, nhà trường và xã hội. - Phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm quyền trẻ em. II. Kĩ năng sống và kĩ thuật dạy học 1. Kĩ năng sống: KN nắm bắt thông tin. KN tư duy đối với những biểu hiện: Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phê phán những biểu hiện ngược lại. 2. Kĩ thuật dạy học: Phương pháp kích thích tư duy; phương pháp thảo luận nhóm .... III. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Tranh ảnh về chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tài liệu tham khảo.Bảng phụ. 2. Học sinh: Bảng phụ.Tranh ảnh, ca dao, câu chuyện về cuộc sống của trẻ em. IV. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra chuẩn bị bài 3. Bài mới Hoạt động 1 Giới thiệu bài Họat động của GV và HS Hoạt động 2: GV: Giới thiệu các loại luật: Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em, Luật Giáo dục, Hiến pháp 1992, Bộ luật dân sự. ?: Em hãy cho biết quyền được chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam được quy định cụ thể như thế nào? HS: Trả lời. GV: Nhận xét, chốt ý. GV: Các quyền trên đây của trẻ em nói lên sự quan tâm đặc biệt của nhà nước ta. Khi nói được hưởng các quyền lợi thì chúng ta phải nghĩ đến nghĩa vụ ( bổn phận) của chúng ta đối với gia đình và xã hội. ?: Đối với gia đình, xã hội trẻ em có bổn phận gì? GV chia bảng làm hai phần. HS: Trả lời ghi trên bảng. GV: Nhận xét, chốt ý. ?: Nêu trách nhiệm của gia đình, xã hội đối với trẻ em? ?:Ở địa phương em có hoạt động gì để bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em? ?:Bản thân em còn có quyền nào chưa được hưởng theo quy định của pháp luật? ?: Em có kiến nghị gì với cơ quan chức năng ở địa phương về biện pháp để đảm bảo thực hiện quyền trẻ em? GV: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý đúng. - Hoạt động 3 : Trang 41. HS: Đọc bài tập, thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi. GV: Nhận xét, bổ sung, cho điểm. GV: Kết luận toàn bài. Nội dung bài học II.Nội dung bài học: 1.Quyền đươc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục : b. Quyền được chăm sóc: -Trẻ em được chăm sóc, nuôi dạy để phát triển, bảo vệ sức khỏe, được sống chung với cha mẹ, được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình c. Quyền được giáo dục: -Trẻ em có quyền được học tập, được dạy dỗ. - Trẻ em có quyền được vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao. 2.Bổn phận của trẻ em: - Yêu Tổ quốc, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCNVN. - Tôn trọng pháp luật, tài sản của người khác. - Không tham gia tệ nạn xã hội - Yêu quý, kính trọng ông bà cha mẹ, chăm chỉ học tập. - Không đánh bạc, uống rượu, hút thuốc, dùng các chất kích thích có hại cho sức khỏe. 3. Trách nhiệm của gia đình, Nhà nước, xã hội : - Cha mẹ chiụ trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc, nuôi dạy, tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ em. - Nh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12528018.doc
Tài liệu liên quan