Giáo án Giáo dục công dân 8 - Tiết 19 bài 13 : Phòng, chống tệ nạn xã hội (t1)

TIẾT 19: BÀI 13 :

PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (2t)

 A- Mục tiêu bài học

 1. Kiến thức: Giúp HS thấy được tác hại của các tệ nạn xã hội. Biết phân biệt tệ nạn xã hội với các hoạt động vui chơi, giải trí khác.

 2. Kĩ năng: HS biết xa lánh các tệ nạn xã hội, tích cực tham gia ủng hộ những hoạt động phòng, chống các tệ nạn xã hội

 3. Thái độ: HS nhận biết được những tệ nạn xã hội, biết phòng ngừa và lên án kịp thời

4. Định hướng phát triển năng lực: năng lực sáng tạo,vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

 B- Phươơng tiện dạy học

 1. Giáo viên: SGK, SGV gdcd 8; Luật hình sự 1999; Pháp lệnh phòng chống mại dâm; Tranh ảnh bài 13.

 2. Học sinh: Xem trước nội dung bài học.

 C- Tiến trình dạy học

 

docx3 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 02/03/2019 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục công dân 8 - Tiết 19 bài 13 : Phòng, chống tệ nạn xã hội (t1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHỦ ĐỀ: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN Xà HỘI A- Môc tiªu chủ đề 1. Kiến thức: Giúp HS thấy được tác hại của các tệ nạn xã hội. Biết phân biệt tệ nạn xã hội với các hoạt động vui chơi, giải trí khác. 2. Kĩ năng: HS biết xa lánh các tệ nạn xã hội, tích cực tham gia ủng hộ những hoạt động phòng, chống các tệ nạn xã hội 3. Thái độ: HS nhận biết được những tệ nạn xã hội, biết phòng ngừa và lên án kịp thời 4. §Þnh hướng ph¸t triÓn n¨ng lùc: n¨ng lùc s¸ng t¹o,vËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ. TuÇn 20: Ngày soạn: Ngày dạy: TIẾT 19: BÀI 13 : PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN Xà HỘI (2t) A- Môc tiªu bµi häc 1. Kiến thức: Giúp HS thấy được tác hại của các tệ nạn xã hội. Biết phân biệt tệ nạn xã hội với các hoạt động vui chơi, giải trí khác. 2. Kĩ năng: HS biết xa lánh các tệ nạn xã hội, tích cực tham gia ủng hộ những hoạt động phòng, chống các tệ nạn xã hội 3. Thái độ: HS nhận biết được những tệ nạn xã hội, biết phòng ngừa và lên án kịp thời 4. §Þnh hướng ph¸t triÓn n¨ng lùc: n¨ng lùc s¸ng t¹o,vËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ. B- Phư¬ng tiÖn d¹y häc 1. Giáo viên: SGK, SGV gdcd 8; Luật hình sự 1999; Pháp lệnh phòng chống mại dâm; Tranh ảnh bài 13. 2. Học sinh: Xem trước nội dung bài học. C- TiÕn tr×nh d¹y häc 1. Kiểm tra bài cũ: (5 phút). 1. Nêu các trách nhiệm của Hs trong việc phòng chống ma tuý?. 2. Bài mới. 1. Đặt vấn đề (2 phút): Giáo viên cho hs quan sát tranh sau đó dẫn dắt vào bài. 2 Triển khai bài: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức *HĐ1:( 12 phút) Tìm hiểu phần ĐVĐ Gv: Gọi 2 hs đọc phần ĐVĐ sgk/34. Gv: Em có nhận xét gì về việc làm của các bạn ở tình huống 1?. Gv: Em có đồng tình với việc làm của bạn An không? Vì sao?. Gv: Nếu các bạn ở lớp cứ tiếp tục chơi em sẽ làm gì?. Gv: Ở tình huống 2, theo em P,H và Bà Tâm có vi phạm PL không? Vì sao?. Gv: Thử phân tích hậu quả của các việc trong hai tình huống trên?. * HĐ2:( 12 phút) Tìm hiểu nội dung bài học. Gv: Những việc làm trên có bị xem là tệ nạn xã hội không?. Gv: Tệ nạn xã hội là gì?. Hãy kể tên một số TNXH mà em biết?. Gv: Biểu hiện của những tệ nạn đó là gì?. * HS thảo luận nhóm. Gv: chia lớp thành 4 nhóm, thảo luận theo 4 nd sau: N1. Phân tích tác hại của nạn cờ bạc. N2. Phân tích tác hại của nạn mại dâm. N3. Phân tích tác hại của nạn uống rượu . N4. Phân tích tác hại của nạn ma tuý. Gv: Khi sa vào các TNXH thường dẫn đến những hậu quả gì?. Gv: Vì sao một số người lại sa vào các TNXH?. * HĐ3: ( 10 phút)Luyện tập Gv: HD học sinh làm bài tập 1,2,3 sgk/ 36; - một số bài tập ở sbt/35. 1. Tệ nạn xã hội: Là những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội. Có nhiều TNXH nhưng nguy hiểm nhất là tệ cờ bạc, ma tuý và mại dâm. 2. Tác hại của các TNXH: - Ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, tinh thần và đạo đức của con người. - Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. - Suy thoái nòi giống dân tộc. - Suy giảm sức lao động, ảnh hưởng đến kinh tế. - Gây rối loạn trật tự xã hội. 3. Cñng cè 4. §¸nh gi¸ 5.Ho¹t ®éng nèi tiÕp Cñng cè l¹i kiÕn thøc tiÕt 1 ®· häc ChuÈn bÞ cho tiÕt 2 Lµm c¸c bµi tËp SGK

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGA CD8 TUAN 20.docx
Tài liệu liên quan