Giáo án hình học 6 - Khi nào thì góc xoy + góc yoz = góc xoz

Hoạt động 1: Cắt 10 góc bất kỳ

-Đo các góc vừa cắt

-Ghép hai góc thành 1 và cho biết số đo của góc tạo thành

-Nhận xét vị trí mép ghép với vị trí hai cạnh của góc mới tạo thành

Hoạt động 2:

-Dùng dây, đinh căng góc xOy = 70 độ và một tia Oz.

-Biết xOz = 40 độ , zOy = 30 độ hãy dùng thước đo độ và di chuyển đinh để xác

định vị trí đúng của tia Oz. Nhận xét vị trí của Oz so với hai tia Ox, Oy

pdf12 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 5048 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án hình học 6 - Khi nào thì góc xoy + góc yoz = góc xoz, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi4 ch­¬ng 2: Khi nµo th× xoy + yoz = xoz? 1 HÌNH HỌC 6 Bài 4 chương 2: Khi nào thì xoy +yoz =xoz ? I. YÊU CẦU TRỌNG TÂM – Nắm chắc tính chất Cộng hai góc – Nắm được một số cặp góc đặc biệt – Vận dụng tính chất về Cộng hai góc để giải các bài toán. II. CƠ SỞ VẬT CHẤT:  Thước đo góc, giấy A0, bút dạ,... III. TỔ CHỨC LỚP: Chia lớp thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm từ 2 đến 3 học sinh, thực hiện các công việc. Nhóm Công cụ Nhóm 1 Phần mềm Sketchpad Nhóm 2 Các hình vẽ có sẵn IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: Các hoạt động Thờ i gian Công việc Giáo viên Học sinh 3' Ổn định tổ chức Ổn định tổ chức lớp 15' Các nhóm hoạt động Quan sát và hướng dẫn nếu học sinh gặp khó khăn. Các nhóm làm bài tập theo hướng dẫn 15' Các nhóm trình bày Nghe học sinh trình bày, nhận xét, đánh giá, tổng kết.  Các nhóm cử đại diện trình bày.  Các nhóm nhận xét, đánh giá theo tiêu chuẩn đã đề ra. 10' Củng cố GV dùng Sketchpad nêu tính chất hai góc kề nhau, hai góc kề bù, hai góc phụ nhau và hai góc bù nhau Nghe và ghi nhớ 5’ Trắc nghiệm Bµi4 ch­¬ng 2: Khi nµo th× xoy + yoz = xoz? 2 Bµi4 ch­¬ng 2: Khi nµo th× xoy + yoz = xoz? 3 TÓM TẮT BÀI HỌC x z y O Nếu tia Oy nằm giữa hai tai Ox và Oz thì xOzyOzxOy  HAI GÓC KỀ NHAU, PHỤ NHAU, BÙ NHAU, KỀ BÙ x y z O 112° 68° Hai góc có tổng số đo bằng 1800 gọi là hai góc bù nhau Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung, hai cạnh còn lại nằm ở hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa cạnh chung Bµi4 ch­¬ng 2: Khi nµo th× xoy + yoz = xoz? 4 48° 42° 109° 71° NHÓM MÁY TÍNH Họ và tên học sinh: 1. 2. Hai góc có tổng số đo bằng 900 gọi là hai góc phụ nhau Hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau gọi là hai góc kề bù Bµi4 ch­¬ng 2: Khi nµo th× xoy + yoz = xoz? 5 Các hoạt động: Làm việc với Sketchpad Công việc Thời gian Làm các hoạt động 20’ Trình bày 5’ Hoạt động 1: Mở tệp Skechpad mới và thực hành theo yêu cầu sau : Cho tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz x z y O a) Đo các góc xOy, yOz và zOx b) So sánh xOy +  yOz với xOz c) Di chuyển tia Oy để tia Oy không nằm giữa hai tia Ox và Oz, kết quả của phép so sánh ở câu b) thay đổi như thế nào? Bảng ghi kết quả Nội dung Tia Oy nằm giữa Ox và Oz Tia Oy không nằm giữa Ox và Oz Số đo góc xOy Số đo góc yOz Số đo góc xOz So sánh xOy +  yOz với xOz Nêu nhận xét tổng quát : Bµi4 ch­¬ng 2: Khi nµo th× xoy + yoz = xoz? 6 NHÓM HOẠT ĐỘNG 1 Họ và tên học sinh: 1. 2. 3. 4. 5. Các hoạt động: c Thời gian Làm các hoạt động 20’ Trình bày 5’ Có một số tấm bìa vẽ hình các tia Ox, Oy, Oz Hoạt động 1:  Chọn ra hình vẽ có tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz  Đo các góc xOy, yOz và zOx  So sánh xOy +  yOz với xOz Hoạt động 2:  Chọn ra hình vẽ mà tia Oy không nằm giữa hai tia Ox và Oz  Đo các góc xOy, yOz và zOx  So sánh xOy +  yOz với xOz Bảng ghi kết quả hoạt động 1 và hoạt động 2 Nôi dung Tia Oy nằm giữa Ox và Oz Tia Oy không nằm giữa Ox và Oz Số đo góc xOy Số đo góc yOz Số đo góc xOz So sánh xOy +  yOz với xOz Bµi4 ch­¬ng 2: Khi nµo th× xoy + yoz = xoz? 7 Nêu nhận xét tổng quát : ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... Bµi4 ch­¬ng 2: Khi nµo th× xoy + yoz = xoz? 8 NHÓM HOẠT ĐỘNG 2 1. Nhiệm vụ: - Phát hiện công thức cộng góc 2. Công cụ, tài liệu: - Giấy, kéo, hồ dán - Đinh ghim, dây 3. Các hoạt động: Công việc Thời gian Làm các hoạt động 20’ Trình bày 5’ Hoạt động 1: Cắt 10 góc bất kỳ - Đo các góc vừa cắt - Ghép hai góc thành 1 và cho biết số đo của góc tạo thành - Nhận xét vị trí mép ghép với vị trí hai cạnh của góc mới tạo thành Hoạt động 2: - Dùng dây, đinh căng góc xOy = 700 và một tia Oz. - Biết xOz = 400, zOy = 300 hãy dùng thước đo độ và di chuyển đinh để xác định vị trí đúng của tia Oz. Nhận xét vị trí của Oz so với hai tia Ox, Oy Bµi4 ch­¬ng 2: Khi nµo th× xoy + yoz = xoz? 9 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Điền đúng (Đ), sai (S) cho các phép toán sau: 1. Nếu xOy +  yOz = xOz thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz 2. Cho xOy = 600, yOz = 300 thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz 3. xOy = 600, tUv = 1200, hai góc đó là hai góc kề bù 4. 115° 75° Hai góc trên là hai góc bù nhau TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ Nội dung Kỹ năng đo đạc Không đo được theo yêu cầu Đo được theo yêu cầu nhưng chưa thành thạo Đo được độ lớn các cạnh, các góc Kiến thức Không làm được các yêu cầu và không trả lời được các câu hỏi Làm được các bài tập. Trả lời câu hỏi chưa chính xác Làm đúng các yêu cầu. Trả lời đúng các câu hỏi Trình bày Không trình Trình bày được nhưng Trình bày rõ ràng Bµi4 ch­¬ng 2: Khi nµo th× xoy + yoz = xoz? 10 bày được kết quả hoạt động chưa rõ ràng ,mạch lạc ,mạch lạc Bµi4 ch­¬ng 2: Khi nµo th× xoy + yoz = xoz? 11 NỘI DUNG FILE CONGHAIGOC.GSP O z y x gãc xOy = 25° gãc yOz = 21° gãc xOz = 46° NÕu tia Oy n»m gi÷a hai tia Ox vµ Oz th× gãc xOy + gãc yOz = gãc xOz TÝnh chÊt céng hai gãc O x y z Tæng sè ®o (®é) cña hai gãc kÒ bï b»ng 180 ®é 45°135° Hai gãc kÒ bï Bµi4 ch­¬ng 2: Khi nµo th× xoy + yoz = xoz? 12 v O x y t U Hai gãc cã tæng sè ®o b»ng 180 ®é gäi lµ hai gãc bï nhau 39° 141° Hai gãc bï nhau X¸c ®Þnh mèi quan hÖ cña hai gãc trong c¸c h×nh vÏ: a) b) c) a) b) c) 27° 3° 75° 153° 177° 115° Thùc hµnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHÌNH HỌC 6 Bài 4 chương 2- Khi nào thì xoy +yoz =xoz.pdf
Tài liệu liên quan