Giáo án Hình học 9 - Tuần 3

I . MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ:

 a) Kiến thức: Củng cố kiến thức đã học ở tiết 1 vaứ 2. Giúp học sinh ôn tập lại các hệ thức liên hệ giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông . Nắm chắc được các hệ thức .

 b) Kĩ năng: Giỳp học sinh biết vận dụng nhanh cỏc hệ thức lượng trong tam giỏc vuụng vào việc giải bài tập.

 c) Thái độ: Rốn luyện tớnh chớnh xỏc cao , tính cẩn thận , phân tích bài toán , vận dụng linh hoạt .

 

doc6 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 16/03/2019 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 9 - Tuần 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 3 LUYỆN TẬP Tiết : 3 I . MỤC TIấU BÀI HỌC: 1. Kiến thức, kĩ năng, thỏi độ: a) Kiến thức: Củng cố kiến thức đã học ở tiết 1 vaứ 2. Giúp học sinh ôn tập lại các hệ thức liên hệ giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông . Nắm chắc được các hệ thức . b) Kĩ năng: Giỳp học sinh biết vận dụng nhanh cỏc hệ thức lượng trong tam giỏc vuụng vào việc giải bài tập. c) Thỏi độ: Rốn luyện tớnh chớnh xỏc cao , tính cẩn thận , phân tích bài toán , vận dụng linh hoạt . 2. Năng lực cú thể hỡnh thành và phỏt triển cho học sinh: Hỡnh thành năng lực tự học và tớnh toỏn cho học sinh. II . CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: -GV : Thước cỏc loại, bảng phụ. -HS : Học thuộc các hệ thức đã học , nắm chắc các định lý 1 , 2 , 3 , 4 . Giải bài tập. III . TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH : 1. Hoạt động dẫn dắt vào bài : Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt Hoaùt ủoọng 1 : Kieồm tra baứi cuừ -GV: ẹửa ủeà baứi leõn baỷng phuù vaứ yeõu caàu 2 HS leõn baỷng laứm baứi. +HS 1 Chửừa baứi 3 ( a ) Tr 90 SBT Phaựt bieồu caực ủũnh lyự vaọn duùng chửựng minh trong baứi +HS 2 : Chửừa baứi 4 ( a ) Tr 90 SBT Phaựt bieồu ủũnh lyự vaọn duùng trong chửựng minh -GV nhaọn xeựt cho ủieồm -Hai HS leõn baỷng laứm baứi. HS caỷ lụựp nhaọn xeựt chửừa baứi taọp 2. Hoạt động hỡnh thành kiến thức: Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt Luyeọn taọp -GV: ẹửa ủeà baứi leõn baỷng phuù yeõu caàu HS laứm baứi. Haừy khoanh troứn chửừ caựi ủửựng trửụực caõu traỷ lụứi ủuựng ? -HS: Xem ủeà baứi vaứ traỷ lụứi. Cho hỡnh veừ a ) ẹoọ daứi ủửụứng cao AH baống : A . 6,5 ; B . 6 ; C .5 b ) ẹoọ daứi cuỷa caùnh AC baống : A . 13 B C . 3 -GV veừ hỡnh hửụựng daón HS veừ tửứng hỡnh ủeồ hieồu roừ baứi toaựn . -GV: Tam giaực ABC laứ tam gỡ taùi sao ? -GV: Caờn cửự vaứo ủaõu ta coự x2 = a . b -GV hửụựng daón HS veừ hỡnh 9 SGK -GV tửụng tửù nhử treõn tam giaực DEF laứ tam giaực vuoõng vỡ coự trung tuyeỏn DO ửựng vụựi caùnh EF baống nửỷa caùnh ủoự. -GV: Vaọy taùi sao x2 = a.b -GV: Neõu ủeà baứi taọp 8 leõn baỷng phuù. Tỡm ủũnh lyự aựp duùng cho ủuựng -HS : Leõn baỷng laứm baứi. -GV yeõu caàu HS thaỷo luaọn theo nhoựm Nửỷa lụựp laứm baứi 8 ( b ) Nửỷa lụựp laứm baứi 8 ( c ) -HS hoaùt ủoọng nhoựm -GV kieồm tra hoaùt ủoọng cuỷa caực nhoựm Sau khoaỷng thụứi gian 5 phuựt , GV yeõu caàu ủaùi dieọn hai nhoựm leõn trỡnh baứy -HS: ẹaùi dieọn nhoựm traỷ lụứi Sau ủoự ủaùi dieọn caực nhoựm nhaọn xeựt goựp y a ) Choùn B b ) Choùn C Tam giaực ABC laứ tam giaực vuoõng, vỡ tam giaực ABC coự ủửụứng trung tuyeỏn AO ửựng vụựi caùnh BC baống nửỷa caùnh ủoự Trong tam giaực vuoõng ABC coự AH ^ BC neõn AH2 = BH.HC (heọ thửực 2) do ủoự x2 = a.b Caựch 2 : Trong tam giaực vuoõng DEF coự DI laứ ủửụứng cao neõn DE2 = EF.EI (Heọ thửực 1) hay x2 =a.b Bài 8. a. x2 = 4.9 = 36x = 6 b. x = 2 (AHB vuoõng caõn taùi A) y = 2 c. 122 = x.16x = y = 122 + x2 y = 3. Hoạt động củng cố (luyện tập): 4. Hoạt động vận dụng: 5. Hướng dẫn về nhà: Thửụứng xuyeõn oõn laùi caực heọ thửực lửụùng trong tam giaực vuoõng .Baứi 8 , 9 , 10 , 11, 12 Tr 90 , 91 SBT IV. RÚT KINH NGHIỆM: Tuaàn 3 LUYEÄN TAÄP A B Cạnh đối Cạnh kề Tiết : 4 I . MỤC TIấU BÀI HỌC: 1. Kiến thức, kĩ năng, thỏi độ: a) Kiến thức: Củng cố kiến thức đã học ở tiết 1 vaứ 2. Giúp học sinh ôn tập lại các hệ thức liên hệ giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông . Nắm chắc được các hệ thức . b) Kĩ năng: Giỳp học sinh biết vận dụng nhanh cỏc hệ thức lượng trong tam giỏc vuụng vào việc giải bài tập. c) Thỏi độ: Rốn luyện tớnh chớnh xỏc cao , tính cẩn thận , phân tích bài toán , vận dụng linh hoạt . 2. Năng lực cú thể hỡnh thành và phỏt triển cho học sinh: Hỡnh thành năng lực tự học và tớnh toỏn cho học sinh. II . CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: -GV : Thước cỏc loại, bảng phụ. -HS : Học thuộc các hệ thức đã học , nắm chắc các định lý 1 , 2 , 3 , 4 . Giải bài tập. III . TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH : 1. Hoạt động dẫn dắt vào bài : Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt Kieồm tra baứi cuừ -GV: Yeõu caàu HS phaựt bieồu vaứ veừ hỡnh vieỏt coõng thửực toồng quaựt cuỷa 4 ủũnh lớ veà caùnh vaứ ủửụứng cao trong tam giaực vuoõng. -HS: Leõn baỷng phaựt bieồu veừ hỡnh vaứ vieỏt coõng thửực. -GV: Nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm. 2. Hoạt động hỡnh thành kiến thức: Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt Luyeọn taọp -GV: Cho HS ủoùc baứi 9Tr 70 SGK -HS: ẹoùc to ủeà baứi. -GV hửụựng daón HS veừ hỡnh -HS veừ hỡnh baứi 9 SGK a ) Hoỷi ủeồ chửựng minh tam giaực DIL caõn ta caàn chửựng minh ủieàu gỡ ? -HS : Caàn chửựng minh DI = DL -GV: Taùi sao DI = DL b ) Chửựng minh toồng khoõng ủoồi khi I thay ủoồi treõn caùnh AB ? -GV: Yeõu caàu HS ủửựng taùi choó phaựt bieồu laùi 4 ủũnh lớ ủaừ hoùc. -HS: ẹửựng taùi choó phaựt bieồu. Bài 9. Vỡ : Xeựt Δ AID vaứ Δ CLD coự : éA = éC = 900 AD = CD ( Caùnh hỡnh vuoõng ) éADI = éCDL ( Cuứng phuù éIDC ) ị Δ AID = Δ CLD ( goực - caùnh - goực) ị DI = LD ( caùnh tửụng ửựng ) = Trong tam giaực vuoõng DKL coự DC laứ ủửụứng cao ửựng vụựi caùnh huyeàn KL , vaọy = ( khoõng ủoồi ) ị = khoõng ủoồi khi I thay ủoồi treõn caùnh AB 3. Hoạt động củng cố (luyện tập): 4. Hoạt động vận dụng: 5. Hướng dẫn về nhà: Thửụứng xuyeõn oõn laùi caực heọ thửực lửụùng trong tam giaực vuoõng . Chuaồn bũ trửụực baứi 2. IV. RÚT KINH NGHIỆM: Tuaàn 3 Đ2. Tặ SOÁ LệễẽNG GIAÙC CUÛA GOÙC NHOẽN Tieỏt 5 I. MỤC TIấU BÀI HỌC: 1. Kiến thức, kĩ năng, thỏi độ: a) Kieỏn thửực: Naộm vửừng ủũnh nghúa caực tổ soỏ lửụùng giaực cuỷa goực nhoùn. Naộm vửừng caực heọ thửực lieõn heọ giửừa caực tổ soỏ lửụùng giaực cuỷa hai goực phuù nhau b) Kú naờng: Bieỏt dửùng goực khi cho moọt trong caực tổ soỏ lửụùng giaực cuỷa noự c) Thaựi ủoọ: Tớnh ủửụùc caực tổ soỏ lửụùng giaực cuỷa ba goực ủaởc bieọt : 300 ; 450 ; 600 2. Năng lực cú thể hỡnh thành và phỏt triển cho học sinh: Hỡnh thành năng lực tự học và tớnh toỏn cho học sinh. II . CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: -GV: SGK, phaỏn maứu, baỷng phuù, thước thẳng , compa, êke. -HS : thước thẳng , máy tính bỏ túi, compa, êke. III . TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH : 1. Hoạt động dẫn dắt vào bài : Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt Kieồm tra bài cũ -GV: Cho ABC và A’B’C’ có é A =900; é A’ =900; éB =éB’. - Hai tam giaực ABC vaứ A’B’C’ coự ủoàng daùng? - Viết các hệ thức giữa các cạnh của chúng? -HS: lên bảng thực hiện -GV- nhận xét cho điểm A B C A’ B’ C’ ABC A’B’C’(g.g) 2. Hoạt động hỡnh thành kiến thức: Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Khái niệm tỉ số lượng giác của một góc nhọn -GV chỉ vào tam giác ABC có A = 900. Xét góc nhọn A, giới thiệu: Tam giác ABC vuông tại A, AB là cạnh kề của góc B, AC là cạnh đối của góc B, BC là cạnh huyền. - HS : chú ý nghe giảng -GV: Hai tam giác vuông đồng dạng với nhau khi nào? - HS :có 1 cặp góc nhọn bằng nhau hoặc tỷ số giữa cạnh đối và cạnh kề hoặc tỷ số giữa cạnh kề và cạnh đối hoặc tỷ số giữa cạnh đối và cạnh huyền... của một cặp góc nhọn của hai tam giác vuông bằng nhau -GV : Ngược lại khi hai tam giác vuông đã đồng dạng, có các góc nhọn tương ứng bằng nhau thì ứng với một cặp góc nhọn tỷ số giữa cạnh đối và cạnh kề hoặc tỷ số giữa cạnh kề và cạnh đối hoặc tỷ số giữa cạnh đối và cạnh huyền...là như nhau Vậy trong tam giác vuông các tỷ số này đặc trưng cho độ lớn của góc nhọn đó. -GV yêu cầu HS làm ?1 B C A a. a= 450 => và ngược lại b. a = 600 Hoạt động 2: Định nghĩa -GV nói: Cho góc nhọn a. Vẽ một tam giác vuông có một góc nhọn a. Sau đó GV vẽ và yêu cầu HS cùng vẽ. -HS: Chuự yự vaứ veừ hỡnh. C A B Cạnh đối Cạnh kề -GV : Giụựi thieọu caùnh ủoỏi, caùnh keà, caùnh huyeàn caỷu goực a. -GV: Hãy giải thích: Tại sao tỉ số lượng giác của góc nhọn luôn dương? Tại sao sina < 1, cosa < 1? -HS trả lời miệng GV yêu cầu HS ?2 -GV: Neõu vớ duù 1. -GV: đưa bảng phụ có ghi ví dụ 2 vaứ hửụựng daón. -HS: Theo doừi. -HS: Chuự yự theo doừi. A B Cạnh đối Cạnh kề Vì các cạnh của tam giác là những số dương và cạnh huyền bao giờ cũng lớn hơn cạnh góc vuông nên sina < 1, cosa < 1 -GV: Neõu vớ duù 3, 4 vaứ hửụựng daón HS caựch dửùng. -GV yêu cầu HS làm ?3 -HS: Chuự yự theo doừi vaứ ghi baứi. -HS nêu cách dựng góc b 3. Hoạt động củng cố (luyện tập): 4. Hoạt động vận dụng: 5. Hướng dẫn về nhà: - Nắm vững công thức định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn. - Bài tập về nhà số 10, 11, 13 tr 76, 77SGK. IV. RÚT KINH NGHIỆM: Thạnh Hưng, ngày . thỏng.năm...... Kớ duyệt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 3.doc
Tài liệu liên quan