Giáo án Hình học lớp 6 - Tiết 28: Kiểm tra chủ đề V

Bài 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng

a) Góc vuông là góc có số đo bằng:

 A. 1800 B. 900 C. 450 D. 1200

b)Góc  là góc tù thì có số đo bằng :

A. 900 B. 1800 C. D.

c) Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì:

A. ; B. ;

C. ;

D.

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 13/03/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học lớp 6 - Tiết 28: Kiểm tra chủ đề V, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 32 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Lớp dạy: TiÕt 28: KiÓm tra CHỦ ĐỀ V I. Môc tiªu KiÕn thøc: Qua bµi rÌn cho häc sinh ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp, nh»m kiÓm tra l¹i kiÕn thøc cña häc sinh. Tõ ®ã cã biÖn ph¸p gi¸o dôc vµ båi d­ìng cho c¸c em cßn yÕu vÒ m«n To¸n KÜ n¨ng: RÌn cho häc sinh kÜ n»n t­ duy s¸ng t¹o khi lµm tãan , gi¸o dôc c¸c em cã ý thøc say mª m«n häc Th¸i ®é: Gݸo duch ý thøc tù häc vµ tÝnh cÈn thÈn khi lµm bµi tËp. Định hướng phát triển năng lực cho học sinh: + Năng lực giải quyết vấn đề. + Năng lực suy luận. + Năng lực tính toán, vẽ hình. + Năng lực tự học II. Ph­¬ng tiÖn d¹y häc GV: So¹n bµi vµ nghiªn cøu ra dÒ kiÓm tra Ma trận đề kiểm tra: Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TL 1.Góc Biết nhận dạng góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt, hai góc phụ nhau Biết vẽ góc với số đo cho trước Số câu Số điểm % 5 1,25 1 0,5 6 1,75đ=17,5% 2. Tia nằm giữa hai tia Xác định dấu hiệu để một tia nằm giữa hai tia. Chỉ ra được tia nằm giữa hai tia còn lại Tính toán góc Số câu Số điểm % 1 0,25 1 0,5 1 3,5 3 4,25đ=42,5% 3. Tia phân giác của một góc Biết vẽ tia phân giác của góc, vận dụng tính số đo góc và chứng minh các đk để một tia là phân giác của một góc. Số câu Số điểm % 2 2,5 2 2,5đ=25% 4. Tam giác Chỉ ra chính xác định nghĩa tam giác. Biết vẽ tam giác khi cho trước độ dài 3 cạnh. Số câu Số điểm % 1 0,25 1 1,0 2 1,25đ=12,5% 5.Đường tròn Nhận biết một hình là đường tròn Số câu Số điểm % 1 0,25 1 0,25đ=2,5% Tổng số câu Tống số điểm 9 2,5 25% 5 7,5 75% 14 10 điểm HS: häc bµi vµ chuÈn bÝ giÊy kiÓm tra häc k× III. TiÕn tr×nh d¹y häc 1) §Ò kiÓm tra, ®¸p ¸n, biÓu ®iÓm §Ò bµi §¸p ¸n BiÓu ®iÓm I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm) Bài 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng a) Góc vuông là góc có số đo bằng: A. 1800 B. 900 C. 450 D. 1200 b)Góc a là góc tù thì có số đo bằng : A. 900 B. 1800 C. D. c) Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì: A. ; B. ; C. ; D. d) Góc nhọn là góc có số đo : A. =1800 B.= 900 C. D. Câu Đúng Sai a) Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau b) Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB; BC; CA c) Góc 600 và góc 400 là hai góc phụ nhau. d) hình gồm các điểm cách A một khoảng bằng 4 cm là đường tròn tâm A bán kính 2 cm II. Tự luận (8 điểm) Bài 3: (2,5đ) Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm; AC = 4cm ; BC = 4cm Tia phân giác của góc A cắt BC tại điểm M. Bài 4: (2,5 đ) Cho góc = 100 o. Tia Oc nằm giữa hai tia Oa và Ob sao cho góc . Tính các góc và . Bài 5: (3đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oa, vẽ hai tia Ob, Oc sao cho . Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? vì sao? Tính số đo góc bOc. Tia Oc có phải là tia phân giác của góc aOb không? Vì sao? I. Trắc nghiệm khách quan Mỗi ý đúng được 0,25 điểm. Bài 1: a) B b) D c) A d) C Bµi 2: a đúng ; b, c, d sai A B C M Bài 3: Vẽ hình đúng được 1,25 điểm Bài 4: Ta có: (1đ) Vì tia Oc nằm giữa hai tia Oa và Ob nên ta có: (0,25đ) Bài 5: Vẽ hình đúng được 0,5đ a) Tia Oc nằm giữa hai tia Oa và Ob vì (600 < 1200) b) Vì tia Oc nằm giữa hai tia Oa và Ob nên ta có: b) Tia Oc là tia phân giác của góc aOb. Vì tia Oc nằm giữa hai tia Oa, Ob và (0,5đ) Mỗi ý đúng ®­îc 0,25 ®iÓm Bài 3: Vẽ hình đúng được 1,25 điểm Bài 5: Vẽ hình đúng được 0,5đ (0,5đ) (0,25đ) (0,5đ) 2) Ph¸t ®Ò cho häc sinh 3) Thu bµi, nhËn xÐt giê kiÓm tra. IV. L­u ý khi sö dông gi¸o ¸n Nhắc nhở học sinh chú ý làm bài

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHH6_T32.doc