Giáo án khối 1 - Năm học: 2015 - 2016 - Tuần 1 đến tuần 30

1. Phần mở đầu.

- Tập trung lớp thành 4 hàng dọc, điểm số, lớp trưởng báo cáo. Sau đó cho lớp quay phải để Gv phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

- Tập bài Td phát triển chung lớp1.

 2. Phần cơ bản.

a.Phân công tổ, nhóm tập luyện, chọn cán sự môn học.

 Gv có thể phân lớp thành 4 tổ tập luyện. Chọn 1 cán sự (có thể là lớp trưởng hoặc một Hs nhanh nhẹn, học tập khá và có khả năng điều khiển các bạn tập luyện). Ngoài ra các tổ trưởng cũng có trách nhiệm giúp đỡ cán sự hoàn thành công việc được giao.

 

docx72 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 544 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án khối 1 - Năm học: 2015 - 2016 - Tuần 1 đến tuần 30, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iễng gót hai tay chống hông, dang ngang, đưa một chân ra trước, đưa một chân ra sau, đưa chân dang 2. Phần cơ bản. - Cho lớp ôn tập hợp hàng dọc,dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, dàn hàng ngang. a. Ôn động tác vươn thở và tay,chân và lườn và bụng. Ôn tập từng động tác, sau đó tập liên hoàn cả hai động tác. Gv cho Hs đọc tên lại từng động tác, tập mẫu lại cho Hs nhớ. Sau đó cho Hs tập riêng lẻ từng động tác. Khi Hs tập tương đối tốt thì cho tập liên hoàn 2 động tác, mỗi động tác 2 × 8 nhịp. Hô liên tục hết động tác này đến động tác kia. Trước khi chuyển sang động tác tay cần nêu tên động tác c. Trò chơi “ Kéo cưa lừa xẻ” Gv hướng dẫn cách chơi, học sinh chú ý quan sát. - Trong khi chơi không xô đẩy nhau, có tinh thần tập thể. 3. Phần kết thúc. - Đi chậm theo vòng tròn, vừa đi vừa hát. - Gv cùng Hs hệ thống lại bài - Gv nhận xét giờ học. 5 – 7’ 22-25’ 4 – 6’ 4 - 6’ 4 - 6’ 5 – 7’ 3 - 5’ Đội hình nhận lớp. - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học Đội hình đội ngũ. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 8 (Gv) Đội hình động tác vươn thở, tay. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 8 (Gv) Gv quan sát sửa sai. Đội hình trò chơi. × × × × × × × × × GH GH × × × × × × × × × Gv quan sát nhắc nhở. Đội hình xuống lớp. - Gv hô “ Giải tán “ Hs đồng thanh hô “ Khỏe ! “ TuÇn: 7 Ngµy so¹n: 27 / 9 / 2015 TiÕt: 7 Ngµy d¹y: 28 / 9 / 2015 (1B,A) 29 / 30 / 9 / 2015 (1D,C) Tên bài: ®éi h×nh ®éi ngò-trß ch¬i I. MỤC TIÊU 1. KiÕn thøc: - Ôn một số kỉ năng ĐHĐN đã học biết cách quay phải quay trái. - Biết cách chơi trò chơi“Qua đường lội” 2. Kü n¨ng: - Thực hiện được cơ bản điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ quay phải, trái. - Thực hiện được trò chơi“Qua đường lội” II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh sạch sẽ, an toàn nơi tập. - Phương tiện: Chuẩn bị còi. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Phần bài – Nội dung ĐLVĐ Hình thức tổ chức và phương pháp dạy học 1. Phần mở đầu. * NhËn líp, phæ biÕn, néi dung, yªu cÇu giê häc - §øng t¹i chç vç tay h¸t. - Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc trªn s©n trêng(30-40 m) - §i theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u sau ®ã ®øng quay mÆt vµo t©m. Trß ch¬i “DiÖt c¸c con vËt cã h¹i” 2. Phần cơ bản. - TËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®øng nghiªm, nghØ, quay ph¶i, tr¸i 2-3 lÇn. - Dµn hµng, dån hµng: 2-3 lÇn - LÇn 1 do GV ®khiÓn. - LÇn 2-3 do líp trëng ®iÒu khiÓn xen kÏ nh÷ng lÇn tËp GV quan s¸t söa sai. * Thi tËp hîp hµng däc, dãng hµng, quay ph¶i, quay tr¸i,dµn hµng ngang, dån hµng. GV quan s¸t nhËn xÐt tæ nµo tËp hîp nhanh, quay ®óng híng, gi·n ®óng kho¶ng c¸ch vµ th¼ng hµng, kh«ng mÊt trËt tù lµ th¾ng cuéc. c. Trò chơi “Qua đường lộ” Gv hướng dẫn cách chơi, học sinh chú ý quan sát. - Trong khi chơi không xô đẩy nhau, có tinh thần tập thể. 3. Phần kết thúc. - Đi chậm theo vòng tròn, vừa đi vừa hát. - Gv cùng Hs hệ thống lại bài - Gv nhận xét giờ học, giao bào tập về nhà. 5 – 7’ 22-25’ 4 – 6’ 4 - 6’ 4 - 6’ 5 – 7’ 3 - 5’ Đội hình nhận lớp. - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Đội hình đội ngũ. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 8 (Gv) Gv quan sát sửa sai cho học sinh. Đội hình đội ngũ. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 8 (Gv) Gv quan sát sửa sai cho học sinh. Đội hình trò chơi. × × × × × × × × × GH GH × × × × × × × × × Gv quan sát nhắc nhở. Đội hình xuống lớp. - Gv hô “ Giải tán “ Hs đồng thanh hô “ Khỏe ! “ TuÇn: 8 Ngµy so¹n: 4 / 10 / 2015 TiÕt: 8 Ngµy d¹y: 5 / 10 / 2015 (1B,A) 7 / 8 / 10 / 2015 (1D,C) Tên bài: ®éi h×nh ®éi ngò-thÓ dôc rÌn luyÖn TƯ thÕ c¬ b¶n I. MỤC TIÊU 1. KiÕn thøc: - Ôn một số kỉ năng ĐHĐN đã học, làm quen với tư thế hai tay đưa về trước. - Biết cách chơi trò chơi“Qua đường lội” 2. Kü n¨ng: - Thực hiện được cơ bản một số kỉ năng ĐHĐN, làm quen với tư thế hai tay đưa về trước. - Thực hiện được trò chơi“Qua đường lội” II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh sạch sẽ, an toàn nơi tập. - Phương tiện: Chuẩn bị còi. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Phần bài – Nội dung ĐLVĐ Hình thức tổ chức và phương pháp dạy học 1. Phần mở đầu. * NhËn líp, phæ biÕn, néi dung, yªu cÇu giê häc - §øng t¹i chç vç tay h¸t. - Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc trªn s©n trêng(30-40 m) - §i theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u sau ®ã ®øng quay mÆt vµo t©m. Trß ch¬i “DiÖt c¸c con vËt cã h¹i” 2. Phần cơ bản. * ¤n dµn hµng, dån hµng: - LÇn 1 GV cho dµn hµng sau ®ã cho dån hµng. LÇn 2 dµn hµng xong GV cho tËp ®éng t¸c thÓ dôc rÌn luyÖn t thÕ c¬ b¶n. - Tư thÕ ®øng c¬ b¶n: 2lÇn GV nªu tªn ®éng t¸c, sau ®ã võa lµm mÉu võa gi¶i thÝch ®éng t¸c. TiÕp theo dïng khÈu lÖnh “§øng theo t thÕ c¬ b¶n ... b¾t ®Çu!” ®Ó H thùc hiÖn ®éng t¸c. GV kiÓm tra uèn n¾n cho H sau ®ã dïng khÈu lÖnh “Th«i”. LÇn 2 nh vËy. LÇn 3 GV cã thÓ cho tËp díi d¹ng thi ®ua. - Đứng đưa 2 tay ra tríc: 2- 3lÇn. GV hướng dÉn tương tự như trên. c. Trò chơi “Qua đường lộ” Gv hướng dẫn cách chơi, học sinh chú ý quan sát. - Trong khi chơi không xô đẩy nhau, có tinh thần tập thể. 3. Phần kết thúc. - Đi chậm theo vòng tròn, vừa đi vừa hát. - Gv cùng Hs hệ thống lại bài - Gv nhận xét giờ học, giao bào tập về nhà. 5 – 7’ 22-25’ 4 – 6’ 4 - 6’ 4 - 6’ 5 – 7’ 3 - 5’ Đội hình nhận lớp. - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Đội hình đội ngũ. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 8 (Gv) Gv quan sát sửa sai cho học sinh. Đội hình đội ngũ. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 8 (Gv) Gv quan sát sửa sai cho học sinh. Đội hình trò chơi. × × × × × × × × × GH GH × × × × × × × × × Gv quan sát nhắc nhở. Đội hình xuống lớp. - Gv hô “ Giải tán “ Hs đồng thanh hô “ Khỏe ! “ TuÇn: 9 Ngµy so¹n: 11 / 10 / 2015 TiÕt: 9 Ngµy d¹y: 12 / 10 / 2015 (1B,A) 14 / 15 / 10 / 2015 (1D,C) Tên bài: ®éi h×nh ®éi ngò-thÓ dôc rÌn luyÖn TƯ thÕ c¬ b¶n I. MỤC TIÊU 1. KiÕn thøc: - Ôn một số kỉ năng ĐHĐN đã học, làm quen với tư thế hai tay đưa về trước. - Biết cách chơi trò chơi“Qua đường lội” 2. Kü n¨ng: - Thực hiện được cơ bản một số kỉ năng ĐHĐN, làm quen với tư thế hai tay đưa về trước. - Thực hiện được trò chơi“Qua đường lội” II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh sạch sẽ, an toàn nơi tập. - Phương tiện: Chuẩn bị còi. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Phần bài – Nội dung ĐLVĐ Hình thức tổ chức và phương pháp dạy học 1. Phần mở đầu. * NhËn líp, phæ biÕn, néi dung, yªu cÇu giê häc - §øng t¹i chç vç tay h¸t. - Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc trªn s©n trêng(30-40 m) - §i theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u sau ®ã ®øng quay mÆt vµo t©m. Trß ch¬i “DiÖt c¸c con vËt cã h¹i” 2. Phần cơ bản. - ¤n tư thÕ ®øng c¬ b¶n: 2lÇn. * ¤n đứng đưa 2 tay ra tríc:2- 3 lÇn - Häc ®øng đưa 2 tay dang ngang. GV hướng dÉn vµ lµm mÉu cho Hs lµm theo (2- 3 lÇn) - TËp phèi hîp: 2- 3 lÇn. + NhÞp 1 tõ TT§CB đưa 2 tay ra trước + NhÞp 2: VÒ TT§CB + NhÞp 3: Đứng đưa 2 tay dang ngang. + NhÞp 4: VÒ TT§CB - Häc ®øng đưa 2 tay lªn cao chÕch h×nh ch÷ V. GV lµm mÉu vµ gi¶i thÝch cho H b¾t chước lµm theo. - TËp phèi hîp: 2lÇn. * ¤n tËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®øng nghiªm, ®øng nghØ. 1- 2lÇn. GV hoÆc LT ®iÒu khiÓn. c. Trò chơi “Qua đường lộ” Gv hướng dẫn cách chơi, học sinh chú ý quan sát. - Trong khi chơi không xô đẩy nhau, có tinh thần tập thể. 3. Phần kết thúc. - Đi chậm theo vòng tròn, vừa đi vừa hát. - Gv cùng Hs hệ thống lại bài - Gv nhận xét giờ học, giao bào tập về nhà. 5 – 7’ 22-25’ 4 – 6’ 4 - 6’ 4 - 6’ 4 - 6’ 5 – 7’ 3 - 5’ Đội hình nhận lớp. - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Đội hình đội ngũ. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 8 (Gv) Gv quan sát sửa sai cho học sinh. Đội hình đội ngũ. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 8 (Gv) Gv quan sát sửa sai cho học sinh. Đội hình trò chơi. × × × × × × × × × GH GH × × × × × × × × × Gv quan sát nhắc nhở. Đội hình xuống lớp. TuÇn: 10 Ngµy so¹n: 18 / 10 / 2015 TiÕt: 10 Ngµy d¹y: 19 / 10 / 2015 (1B,A) 21 / 23 / 10 / 2015 (1D,C) Tên bài: thÓ dôc rÌn luyÖn TƯ thÕ c¬ b¶n I. MỤC TIÊU 1. KiÕn thøc: - Ôn một số kỉ năng ĐHĐN đã học, học tư thế kiểng gót hai tay chống hông. - Biết cách chơi trò chơi“Qua đường lội” 2. Kü n¨ng: - Thực hiện được cơ bản một số kỉ năng ĐHĐN, làm quen với tư thế kiểng gót hai tay chống hông. - Thực hiện được trò chơi“Qua đường lội” II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh sạch sẽ, an toàn nơi tập. - Phương tiện: Chuẩn bị còi. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Phần bài – Nội dung ĐLVĐ Hình thức tổ chức và phương pháp dạy học 1. Phần mở đầu. * NhËn líp, phæ biÕn néi dung. - §øng t¹i chç vç tay h¸t. - Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc trªn s©n trêng(30-40 m) - §i theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u sau ®ã ®øng quay mÆt vµo t©m. Trß ch¬i “DiÖt c¸c con vËt cã h¹i” 2. Phần cơ bản. - ¤n phèi hîp: §øng đưa 2 tay ra trước, ®øng ®a 2 tay dang ngang: 2lÇn. NhÞp 1: Tõ TT§CB đưa 2 tay ra trước. NhÞp 2: VÒ TT§CB. NhÞp 3: §øng đưa 2 tay dang ngang. NhÞp 4: VÒ TT§CB. - ¤n phèi hîp: §øng đưa 2 tay ra trước, ®øng đưa 2 tay lªn cao. - ¤n phèi hîp: §øng đưa 2 tay dang ngang, ®øng đưa 2 tay lªn cao chÕch V. - Häc ®øng kiÓng gãt 2 tay chèng h«ng: 3- 4 lÇn GV nªu tªn, lµm mÉu ®éng t¸c cho Hs b¾t chước. KhÈu lÖnh “§éng t¸c ®øng kiÓng gãt, 2 tay chèng h«ng... b¾t ®Çu!”, sau đó kiÓm tra uèn n¾n ®éng t¸c cho Hs råi h« “Th«i!”, ®Ó Hs vÒ TT§CB c. Trò chơi “Qua đường lộ” Gv hướng dẫn cách chơi, học sinh chú ý quan sát. - Trong khi chơi không xô đẩy nhau, có tinh thần tập thể. 3. Phần kết thúc. - Đi chậm theo vòng tròn, vừa đi vừa hát. - Gv cùng Hs hệ thống lại bài - Gv nhận xét giờ học, giao bào tập về nhà. 5 – 7’ 22-25’ 4 – 6’ 4 - 6’ 4 - 6’ 4 - 6’ 5 – 7’ 3 - 5’ Đội hình nhận lớp. - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Đội hình đội ngũ. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 8 (Gv) Gv quan sát sửa sai cho học sinh. Đội hình đội ngũ. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 8 (Gv) Gv quan sát sửa sai cho học sinh. Đội hình trò chơi. × × × × × × × × × GH GH × × × × × × × × × Gv quan sát nhắc nhở. Đội hình xuống lớp. Tuần : 11 Ngày soạn: 25 / 10 / 2015 Tiết: 11 Ngày dạy: 26 / 10 / 2015 (1B,A) 28 / 29 / 10 / 2015 (1D,C) Tên bài: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN TRÒ CHƠI I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Ôn một số kỉ năng ĐHĐN đã học, đứng một chân đưa chân ra trước hai tay chống hông. - Biết cách chơi trò chơi:“Chuyển bóng tiếp sức” 2. Kỹ năng: - Thực hiện được cơ bản một số kỉ năng ĐHĐN, đứng một chân đưa chân ra trước hai tay chống hông. - Thực hiện được trò chơi:“Chuyển bóng tiếp sức” II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh sạch sẽ, an toàn nơi tập. - Phương tiện: Chuẩn bị còi. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Phần bài – Nội dung ĐLVĐ Hình thức tổ chức và phương pháp dạy học 1. Phần mở đầu. * Nhận lớp phổ biến nội dung bài học: - Khởi động xoay các khớp cổ tay chân vai hông gối. - Đứng tại chổ hát một bài hát. - Trò chơi “Diệt các con vật có hại” 2. Phần cơ bản. - Ôn phối hợp: Đứng đưa 2 tay ra trước, đứng đưa 2 tay dang ngang. Nhịp 1:Từ TTCB đưa 2 tay ra trước. Nhịp 2: Về TTCB. Nhịp 3: Đứng đưa 2 tay dang ngang. Nhịp 4: Về TTCB. - Ôn phối hợp: Đứng đưa 2 tay ra trước, đứng đưa 2 tay lên cao. - Ôn phối hợp: Đứng đưa 2 tay dang ngang, đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V. - Học đứng một chân đưa chân ra trước hai tay chống hông. Gv nêu tên làm mẫu cho Hs bắt chước. Khẩu lệnh “ Động tác đứng một chân đưa một chân ra trước hai tay chống hông bắt đầu” sau đó kiểm tra uốn nắm cho Hs rồi hô “Thôi” để Hs về TTCB. c. Trò chơi “ Chuyền bóng tiếp sức” Gv hướng dẫn cách chơi, Hs chú ý quan sát và thực hiên. - Trong khi chơi không được xô đẩy nhau, có tinh thần tập thể. 3. Phần kết thúc. - Đi chậm theo vòng vừa đi vừa hát. - Gv cùng Hs hệ thống lại bài học. - Gv nhận xét giờ học. 5 – 7’ 22-25’ 4 – 6’ 4 - 6’ 4 - 6’ 4 - 6’ 5 – 7’ 3 - 5’ Đội hình nhận lớp. - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Đội hình đội ngũ. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 8 (Gv) Gv quan sát sửa sai cho học sinh. Đội hình đội ngũ. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 8 (Gv) Gv quan sát sửa sai cho học sinh. Đội hình trò chơi. × × × × × × × × × GH GH × × × × × × × × × Gv quan sát nhắc nhở. Đội hình xuống lớp. Tuần : 12 Ngày soạn: 30 / 10 / 2015 Tiết: 12 Ngày dạy: 3 / 11 / 2015 (1B,A) 5 / 6 / 11 / 2015 (1D,C) Tên bài: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN TRÒ CHƠI I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Học động tác đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. - Biết cách chơi trò chơi:“Chuyển bóng tiếp sức” 2. Kỹ năng: - Thực hiện được cơ bản một số kỉ năng ĐHĐN, đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. - Thực hiện được trò chơi:“Chuyển bóng tiếp sức” II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh sạch sẽ, an toàn nơi tập. - Phương tiện: Chuẩn bị còi. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Phần bài – Nội dung ĐLVĐ Hình thức tổ chức và phương pháp dạy học 1. Phần mở đầu. * Nhận lớp phổ biến nội dung bài học: - Khởi động xoay các khớp cổ tay chân vai hông gối. - Đứng tại chổ hát một bài hát. - Trò chơi “Diệt các con vật có hại” 2. Phần cơ bản. - Đứng kiểng gốt hai tay chống hông. - Đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông. - Đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. Nhịp 1: Đưa chân trái ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. Nhịp 2: Về TTCB Nhịp 3: Đứng đưa chân phải ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. Nhịp 4:Về TTCB. c. Trò chơi “ Chuyền bóng tiếp sức” Gv hướng dẫn cách chơi, Hs chú ý quan sát và thực hiên. - Trong khi chơi không được xô đẩy nhau, có tinh thần tập thể. 3. Phần kết thúc. - Đi chậm theo vòng vừa đi vừa hát. - Gv cùng Hs hệ thống lại bài học. - Gv nhận xét giờ học. 5 – 7’ 22-25’ 4 – 6’ 4 - 6’ 4 - 6’ 5 – 7’ 3 - 5’ Đội hình nhận lớp. - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Đội hình đội ngũ. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 8 (Gv) Gv quan sát sửa sai cho học sinh. Đội hình đội ngũ. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 8 (Gv) Gv quan sát sửa sai cho học sinh. Đội hình trò chơi. × × × × × × × × × GH GH × × × × × × × × × Gv quan sát nhắc nhở. Đội hình xuống lớp. Tuần : 13 Ngày soạn: 8 / 11 / 2015 Tiết: 13 Ngày dạy: 9 / 11 / 2015 (1B,A) 11 / 12 / 11 / 2015 (1D,C) Tên bài: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN TRÒ CHƠI I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Ôn một số kỉ năng ĐHĐN đã học, đứng một chân đưa chân ra trước hai tay chống hông. - Biết cách chơi trò chơi:“Chuyển bóng tiếp sức” 2. Kỹ năng: - Thực hiện được cơ bản một số kỉ năng ĐHĐN, đứng một chân đưa chân ra trước hai tay chống hông. - Thực hiện được trò chơi:“Chuyển bóng tiếp sức” II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh sạch sẽ, an toàn nơi tập. - Phương tiện: Chuẩn bị còi. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Phần bài – Nội dung ĐLVĐ Hình thức tổ chức và phương pháp dạy học 1. Phần mở đầu. * Nhận lớp phổ biến nội dung bài học: - Khởi động xoay các khớp cổ tay chân vai hông gối. - Đứng tại chổ hát một bài hát. - Trò chơi “Diệt các con vật có hại” 2. Phần cơ bản. -Ôn đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. -Ôn phối hợp đưa một chân ra trước, hai tay chống hông và đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. - Đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông. Nhịp 1: Đưa chân trái sang ngang, hai tay chống hông. Nhịp 2: Về TTCB. Nhịp 3: Đưa chân phải sang ngang, hai tay chống hông. Nhịp 4: Về TTCB. -Ôn phối hợp đứng đưa chân trái ra trước và chân phải ra trước hai tay chống hông. c. Trò chơi “ Chuyền bóng tiếp sức” Gv hướng dẫn cách chơi, Hs chú ý quan sát và thực hiên. - Trong khi chơi không được xô đẩy nhau, có tinh thần tập thể. 3. Phần kết thúc. - Đi chậm theo vòng vừa đi vừa hát. - Gv cùng Hs hệ thống lại bài học. - Gv nhận xét giờ học. 5 – 7’ 22-25’ 4 – 6’ 4 - 6’ 4 - 6’ 5 – 7’ 3 - 5’ Đội hình nhận lớp. - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Đội hình đội ngũ. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 8 (Gv) Gv quan sát sửa sai cho học sinh. Đội hình đội ngũ. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 8 (Gv) Gv quan sát sửa sai cho học sinh. Đội hình trò chơi. × × × × × × × × × GH GH × × × × × × × × × Gv quan sát nhắc nhở. Đội hình xuống lớp. Tuần : 14 Ngày soạn: 15 / 11 / 2015 Tiết: 14 Ngày dạy: 16 / 11 / 2015 (1B,A) 18 / 19 / 11 / 2015 (1D,C) Tên bài: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN TRÒ CHƠI I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Ôn một số kỉ năng ĐHĐN đã học, đứng một chân đưa chân ra trước hai tay chống hông. - Biết cách chơi trò chơi:“Chạy tiếp sức” 2. Kỹ năng: - Thực hiện được cơ bản một số kỉ năng ĐHĐN, đứng một chân đưa chân ra trước hai tay chống hông. - Thực hiện được trò chơi:“Chạy tiếp sức” II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh sạch sẽ, an toàn nơi tập. - Phương tiện: Chuẩn bị còi. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Phần bài – Nội dung ĐLVĐ Hình thức tổ chức và phương pháp dạy học 1. Phần mở đầu. * Nhận lớp phổ biến nội dung bài học: - Khởi động xoay các khớp cổ tay chân vai hông gối. - Đứng tại chổ hát một bài hát. - Trò chơi “Diệt các con vật có hại” 2. Phần cơ bản. -Ôn đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. -Ôn phối hợp đưa một chân ra trước, hai tay chống hông và đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. - Đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông. Nhịp 1: Đưa chân trái sang ngang, hai tay chống hông. Nhịp 2: Về TTCB. Nhịp 3: Đưa chân phải sang ngang, hai tay chống hông. Nhịp 4: Về TTCB. -Ôn phối hợp đứng đưa chân trái ra trước và chân phải ra trước hai tay chống hông. c. Trò chơi “ Chạy tiếp sức” Gv hướng dẫn cách chơi, Hs chú ý quan sát và thực hiên. - Trong khi chơi không được xô đẩy nhau, có tinh thần tập thể. 3. Phần kết thúc. - Đi chậm theo vòng vừa đi vừa hát. - Gv cùng Hs hệ thống lại bài học. - Gv nhận xét giờ học. 5 – 7’ 22-25’ 4 – 6’ 4 - 6’ 4 - 6’ 5 – 7’ 3 - 5’ Đội hình nhận lớp. - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Đội hình đội ngũ. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 8 (Gv) Gv quan sát sửa sai cho học sinh. Đội hình đội ngũ. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 8 (Gv) Gv quan sát sửa sai cho học sinh. Đội hình trò chơi. × × × × × × × × × GH GH × × × × × × × × × Gv quan sát nhắc nhở. Đội hình xuống lớp. Tuần : 15 Ngày soạn: 22 / 11 / 2015 Tiết: 15 Ngày dạy: 23 / 11 / 2015 (1B,A) 25 / 26 / 11 / 2015 (1D,C) Tên bài: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN TRÒ CHƠI I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Ôn một số kỉ năng ĐHĐN đã học, đứng một chân đưa chân ra trước hai tay chống hông. - Biết cách chơi trò chơi:“Chạy tiếp sức” 2. Kỹ năng: - Thực hiện được cơ bản một số kỉ năng ĐHĐN, đứng một chân đưa chân ra trước hai tay chống hông. - Thực hiện được trò chơi:“Chạy tiếp sức” II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh sạch sẽ, an toàn nơi tập. - Phương tiện: Chuẩn bị còi, hai cái ghế nhựa. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Phần bài – Nội dung ĐLVĐ Hình thức tổ chức và phương pháp dạy học 1. Phần mở đầu. * Nhận lớp phổ biến nội dung bài học: - Khởi động xoay các khớp cổ tay chân vai hông gối. - Đứng tại chổ hát một bài hát. - Trò chơi “Diệt các con vật có hại” 2. Phần cơ bản. - Ôn đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. Nhịp 1: Đứng đưa chân trái ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. Nhịp 2: Về TTCB. Nhịp 3: Đứng đưa chân phải ra sau, hai tay lên cao chếch chữ V. Nhịp 4: Về TTCB. - Đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông. Nhịp 1: Đưa chân trái sang ngang, hai tay chống hông. Nhịp 2: Về TTCB. Nhịp 3: Đưa chân phải sang ngang, hai tay chống hông. Nhịp 4: Về TTCB. c. Trò chơi “ Chạy tiếp sức” Gv hướng dẫn cách chơi, Hs chú ý quan sát và thực hiên. - Trong khi chơi không được xô đẩy nhau, có tinh thần tập thể. 3. Phần kết thúc. - Đi chậm theo vòng vừa đi vừa hát. - Gv cùng Hs hệ thống lại bài học. - Gv nhận xét giờ học. 5 – 7’ 22-25’ 4 – 6’ 4 - 6’ 4 - 6’ 5 – 7’ 3 - 5’ Đội hình nhận lớp. - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Đội hình đội ngũ. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 8 (Gv) Gv quan sát sửa sai cho học sinh. Đội hình đội ngũ. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 8 (Gv) Gv quan sát sửa sai cho học sinh. Đội hình trò chơi. × × × × × × × × × GH GH × × × × × × × × × Gv quan sát nhắc nhở. Đội hình xuống lớp. Tuần : 16 Ngày soạn: 29 / 11 / 2015 Tiết: 16 Ngày dạy: 30 / 11 / 2015 (1B,A) 3 / 4 / 12 / 2015 (1D,C) Tên bài: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN TRÒ CHƠI I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Ôn một số kỉ năng TTCB đã học, đứng một chân đưa chân ra trước hai tay chống hông, đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. - Biết cách chơi trò chơi:“Chạy tiếp sức” 2. Kỹ năng: - Thực hiện được cơ bản một số kỉ năng của các TTCB, đứng một chân đưa chân ra trước hai tay chống hông, đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. - Thực hiện được trò chơi:“Chạy tiếp sức” II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh sạch sẽ, an toàn nơi tập. - Phương tiện: Chuẩn bị còi, hai cái ghế nhựa. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Phần bài – Nội dung ĐLVĐ Hình thức tổ chức và phương pháp dạy học 1. Phần mở đầu. * Nhận lớp phổ biến nội dung bài học: - Khởi động xoay các khớp cổ tay chân vai hông gối. - Đứng tại chổ hát một bài hát. - Trò chơi “Diệt các con vật có hại” 2. Phần cơ bản. - Ôn các tư thế cơ bản đưa một chân dang ngang hai tay dang ngang. - Ôn đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. Nhịp 1: Đứng đưa chân trái ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. Nhịp 2: Về TTCB. Nhịp 3: Đứng đưa chân phải ra sau, hai tay lên cao chếch chữ V. Nhịp 4: Về TTCB. - Đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông. Nhịp 1: Đưa chân trái sang ngang, hai tay chống hông. Nhịp 2: Về TTCB. Nhịp 3: Đưa chân phải sang ngang, hai tay chống hông. Nhịp 4: Về TTCB. c. Trò chơi “ Chạy tiếp sức” Gv hướng dẫn cách chơi, Hs chú ý quan sát và thực hiên. - Trong khi chơi không được xô đẩy nhau, có tinh thần tập thể. 3. Phần kết thúc. - Đi chậm theo vòng vừa đi vừa hát. - Gv cùng Hs hệ thống lại bài học. - Gv nhận xét giờ học. 5 – 7’ 22-25’ 4 – 6’ 4 - 6’ 4 - 6’ 5 – 7’ 3 - 5’ Đội hình nhận lớp. - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Đội hình tập luyện. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 8 (Gv) Gv quan sát sửa sai cho học sinh. Đội hình tập luyện. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 8 (Gv) Gv quan sát sửa sai cho học sinh. Đội hình trò chơi. × × × × × × × × × GH GH × × × × × × × × × Gv quan sát nhắc nhở. Đội hình xuống lớp. Tuần : 17 Ngày soạn: 5 / 12 / 2015 Tiết: 17 Ngày dạy: 8 / 12 / 2015 (1D) 9 / 12 / 12 / 2015 (1C,A,B) Tên bài: SƠ KẾT HỌC KỲ I I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Ôn một số kỉ năng ĐHĐN đã học và RLTTCB đứng một chân đưa chân ra trước hai tay chống hông, đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. - Biết cách chơi trò chơi:“Chạy tiếp sức” 2. Kỹ năng: - Thực hiện được cơ bản một số kỉ năng của ĐHĐN các TTCB, đứng một chân đưa chân ra trước hai tay chống hông, đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. - Thực hiện được trò chơi:“Chạy tiếp sức” II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh sạch sẽ, an toàn nơi tập. - Phương tiện: Chuẩn bị còi, hai cái ghế nhựa. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Phần bài – Nội dung ĐLVĐ Hình thức tổ chức và phương pháp dạy học 1. Phần mở đầu. * Nhận lớp phổ biến nội dung bài học: - Khởi động xoay các khớp cổ tay chân vai hông gối. - Đứng tại chổ hát m

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtd lop 2.docx