Giáo án Lịch sử 10 - Bài 1 đến 16

BÀI 8

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC ĐÔNG NAM Á

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần nắm được:

1. Kiến thức

-Những nét chính về điều kiện hình thành và sự ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á.

-Sự ra đời và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á.

 2. Tư tưởng

 Giúp học sinh biết quá trình hình thành và phát triển không ngừng của các dân tộc trong khu vực, qua đó giáo dục các em tình đoàn kết và trân trọng những giá trị lịch sử.

3.Kĩ năng

 Thông qua bài học học rèn học sinh kĩ năng khái quát hoá sự hình thành và phát triển của các quốc gia Đông Nam á, kĩ năng lập bảng thống kế về phát của các quốc gia Đông Nam á qua các thời kì lịch sử.

 II. THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC

 -Tranh ảnh về con người và đất nước Đông Nam á thời cổ và phong kiến.

 - Lược đồ châu Á, lược đồ về các quốc gia Đông Nam Á .

 - Cuốn Lịch Đông Nam Á.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ

Câu hỏi1 : Nêu chính sách về kinh tế, chính trị của Vương triều Mô -gôn.

Câu hỏi 2: Vị trí Vương triều Đê-li và Mô-gôn trong lịch sử ấn Độ?

2. Dẫn dắt vào bài mới

Đông Nam Á từ lâu đã được coi là khu vực lịch sử đại lí-văn hoá riêng biệt trên cơ sở phát triển đồ sắt và kinh tế nông nghiệp trông lúa nước, từ những thế kỉ đầu của Công nguyên, các vương quốc cổ đầu tiên đã được hình thành ở Đông Nam Á; tiếp đó khoảng thế kỉ IX –X các quốc gia Đông Nam Á được xác lập và phát triến thịnh đạt vào thế kỉ X-XV. Để hiểu điều kiện nào dẫn đến sự ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á? Sự hình và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á được biểu hiện như thế nào? Bài học hôm nay sẽ trả lời các câu hỏi nêu trên.

 

doc85 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 19/03/2019 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lịch sử 10 - Bài 1 đến 16, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A-s«-ca”nãi lªn chiÕn c«ng vµ lßng sïng kÝnh cña «ng. - A-s«- ca qua ®êi vµo cuèi thÕ kû III TCN, Ên §é l¹i r¬i vµo giai ®o¹n khñng ho¶ng. Ho¹t ®éng 2: Ho¹t ®éng theo nhãm -GV ®Æt c©u hái cho c¸c nhãm Nhãm 1: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh v­¬ng triÒu Góp- ta? Thêi gian tån t¹i? Vai trß vÒ mÆt chÝnh trÞ cña v­¬ng triÒu nµy? - Nhãm 2: §iÓm næi bËt trong v¨n ho¸ Ên §é d­íi thêi Góp ta? Néi dung cô thÓ? - Nhãm 3 : V¨n ho¸ Ên §é thêi Góp –ta ®· ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ®Õn Ên §é giai ®o¹n sau vµ ¶nh h­ëng ra bªn ngoµi nh­ thÕ nµo? ViÖt Nam ¶nh h­ëng v¨n ho¸ Ên §é ë nh÷ng vùc nµo? -GV gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy vµ c¸c nhãm kh¸c bæ sung cho b¹n,sau ®ã GV nhËn xÐt vµ chèt ý: + Nhãm 1:- §Çu c«ng nguyªn, miÒn B¾c Ên §é ®­îc thèng nhÊt – næi bËt v­¬ng triÒu Góp –ta (319- 467), v­¬ng triÒu nµy ®· tæ chøc kh¸ng cù kh«ng cho ng­êi T©y ¸ x©m lÊn tõ phÝa t©y b¾c, thèng nhÊt miÒn B¾c Ên §é, lµm chñ gÇn nh­ toµn bé miÒn trung Ên §é. Sù ph¸t triÓn vµ nÐt ®Æc s¾c cña v­¬ng triÒu Góp-ta cßn gi÷ ®­îc ë thêi H¸c-sa giai ®o¹n sau (606-647). + Nhãm 2: §iÓm næi bËt cña thêi kú Góp- ta lµ sù ®Þnh h×nh vµ ph¸t triÓn cña v¨n ho¸ truyÒn thèng Ên §é Cô thÓ: +§¹o phËt tiÕp tôc ®­îc ph¸t triÓn sau hµng n¨m ra ®êi ë Ên §é ®Õn thêi Góp- ta ®­îc truyÒn b¸ kh¾p Ên §é vµ truyÒn ra nhiÒu n¬i. Cïng víi ®¹o phËt ph¸t triÓn kiÕn tróc ¶nh h­ëng cña ®¹o nh­ chïa Hang mäc ë nhiÒu n¬i vµ nh÷ng pho t­îng phËt ®iªu kh¾c b»ng ®¸, trªn ®¸.( giíi thiÖu chïa Hang ¸t-gian-ta,..) + §¹o Ên §é hay ®¹o Hin- ®u vèn lµ ®¹o cæ x­a cña ng­êi Ên còng ra ®êi vµ ph¸t triÓn, thê 3 vÞ thÇn chÝnh: thÇn S¸ng t¹o, thÇn thiÖn, ThÇn ¸c vµ nhiÒu vÞ thÇn kh¸c. Cïng víi ®¹o Hin-®u ph¸t triÓn th× c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc thê thÇn còng ®­îc x©y dùng. C¸c ng«i ®Òn ®­îc x©y dùng b»ng ®¸ cao ®å sé, h×nh chãp nói, lµ n¬i ngù trÞ cña c¸c thÇn vµ n¬i t¹c nhiÒu t­îng thÇn th¸nh b»ng ®¸,(giíi thiÖu cho HS xem ®Òn th¸p h×nh nói Mªnu, l¨ng mé h×nh b¸n cÇu, h×nh b¸t óp,..) + Ch÷ viÕt: tõ ch÷ viÕt cæ Brahmi ®· n©ng lªn, s¸ng t¹o vµ hoµn chØnh hÖ ch÷ sanskrit (ch÷ Ph¹n) lµ ch÷ viÕt phæ biÕn ë Ên §é thêi bÊy giê vµ lµ c¬ së h×nh thµnh ch÷ viÕt Ên §é ngµy nay. Ch÷ viÕt hoµn chØnh ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho nÒn v¨n häc viÕt cña Ên §é ph¸t triÓn rùc rì víi c¸c t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm tiªu biÓu nh­ S¬ kun ta la cña Ka li ®a sa +Nhãm 3:V¨n ho¸ thêi Góp – ta ®· ph¸t triÓn kh¾p Ên §é, nã cßn rùc rì sang c¶ thêi H¸c-sa. Ngµy nay d©n sè Ên §é ®a sè theo ®¹o Ên §é, ch÷ viÐt ngµy nay cña Ên §é dùa trªn ch÷ sankrÝt. Trong qu¸ tr×nh bu«n b¸n víi c¸c quèc gia §«ng Nam ¸, v¨n ho¸ Ên §é ®· ¶nh h­ëng sang c¸c n­íc nµy chñ yÕu lµ t«n gi¸o ®¹o phËt, ®¹o Hin- ®u vµ ch÷ sankrÝt. ViÖt Nam còng ¶nh h­ëng cña v¨n ho¸ Ên §é ( ch÷ Ch¨m cæ lµ dùa trªn ch÷ sankrÝt, ®¹o Bµ -La- m«n cña ng­êi Ch¨m vµ kiÕn tróc th¸p Chµm, ®¹o phËt vµ c¸c c«ng tr×nh chïa mang kiÕn tróc ¶nh h­ëng cña phËt gi¸o cña Ên §é,..). 1.Thêi kú c¸c quèc gia ®Çu tiªn - Kho¶ng 1500 n¨m TCN ë ®ång b»ng s«ng H»ng ®· h×nh thµnh mét sè n­íc, th­êng x¶y tranh giµnh ¶nh h­ëng nh­ng m¹nh nhÊt lµ n­íc Ma- ga- ®a - Vua më n­íc lµ Bim-bi-sa-ra, nh­ng kiÖt xuÊt nhÊt (vua thø 11) lµ A-s«- ca (thÕ kû III TCN). + §¸nh dÑp c¸c n­íc nhá thèng nhÊt l·nh thæ. +Theo ®¹o phËt vµ cã c«ng t¹o ®iÒu kiÖn cho ®¹o phËt truyÒn b¸ réng kh¾p. ¤ng cho dùng nhiÒu “ cét A-s«-ca” 2. Thêi kú v­¬ng triÒu Góp- ta vµ sù ph¸t triÓn cña v¨n ho¸ truyÒn thèng Ên §é. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ vai trß vÒ mÆt chÝnh trÞ: - §Çu c«ng nguyªn, miÒn B¾c Ên §é ®­îc thèng nhÊt – næi bËt v­¬ng triÒu Góp –ta (319- 467), Góp-ta ®· thèng nhÊt miÒn B¾c Ên §é, lµm chñ gÇn nh­ toµn bé miÒn trung Ên §é. - VÒ v¨n ho¸ d­íi thêi Góp –ta: + §¹o phËt: TiÕp tôc ®­îc ph¸t triÓn truyÒn b¸ kh¾p Ên §é vµ truyÒn ra nhiÒu n¬i. KiÕn tróc phËt gi¸o ph¸t triÓn (chïa Hang, t­îng phËt b»ng ®¸) + §¹o Ên §é hay ®¹o Hin- ®u ra ®êi vµ ph¸t triÓn, thê 3 vÞ thÇn chÝnh: thÇn S¸ng t¹o, thÇn thiÖn, ThÇn ¸c. C¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc thê thÇn còng ®­îc x©y dùng + Ch÷ viÕt : tõ ch÷ viÕt cæ Brahmi ®· n©ng lªn, s¸ng t¹o vµ hoµn chØnh hÖ ch÷ sanskrit + V¨n häc cæ ®iÓn Ên §é – v¨n häc Hin-®u, mang tinh thÇn vµ triÕt lý Hin -®u gi¸o rÊt ph¸t triÓn. - Ng­êi Ên §é ®· mang v¨n ho¸, ®Æc biÖt lµ v¨n ho¸ truyÒn thèng truyÒn b¸ ra bªn ngoµi mµ §«ng Nam ¸ lµ ¶nh h­ëng râ nÐt nhÊt. ViÖt Nam còng ¶nh h­ëng cña v¨n ho¸ Ên §é (th¸p Chµm, ®¹o phËt, ®¹o Hin-®u) NGÀY SOAN NGÀY DẠY LỚP DẠY 5/09/2017 10C3 10C4 Bµi 7 Sù ph¸t triÓn lÞch sö vµ nÒn v¨n ho¸ §a d¹ng cña Ên §é Môc tiªu bµi häc Sau khi häc xong bµi häc yªu cÇu häc sinh cÇn: KiÕn thøc N¾m ®­îc sù ph¸t triÓn cña lÞch sö vµ v¨n ho¸ triÒn thèng cña Ên §é. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, chÝnh s¸ch vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, t«n gi¸o vµ sù ph¸t triÓn cña kiÕn tróc cña c¸c v­¬ng triÒu Håi gi¸o §ª-li vµ v­¬ng triÒu M« -g«n. T­ t­ëng, t×nh c¶m Gi¸o dôc cho häc sinh biÕt ®­îc sù ph¸t triÓn ®a dang cña v¨n ho¸ Ên §é, qua ®ã gi¸o dôc c¸c em sù tr©n träng nh÷ng tinh hoa v¨n ho¸ cña nh©n lo¹n. 3.KÜ n¨ng RÌn häc sinh c¸c kÜ n¨ng ph©n tÝch tæng hîp c¸c sù kiÖn lÞch sö cña Ên §é qua c¸c thêi k× lÞch sö. KÜ n¨ng khai th¸c tranh ¶nh, l­îc ®å lÞch sö ThiÕt bÞ vµ tµi liÖu d¹y häc -Tranh ¶nh vÒ ®Êt n­íc vµ con ng­êi Ên §é thêi phong kiÕn -L­îc ®å vÒ Ên §é. -C¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn Ên §é thêi phong kiÕn. III. TiÕn tr×nh tè chøc d¹y häc KiÓm tra bµi cò C©u hái 1: VÞ trÝ V­¬ng triÒu §ª-li vµ M«-g«n trong lÞch sö Ên §é? C©u hái 2: H·y cho biÕt sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c¸c quèc gia ®Çu tiªn ë Ên §é? C©u hái 3: Nh÷ng yÕu tè v¨n ho¸ truyÒn thèng cña Ên §é cã ¶nh h­ëng ra bªn ngoµi vµ nh÷ng n¬i nµo ? DÉn d¾t vµo bµi míi Ên §é lµ quèc gia lín trªn trªn thÕ giíi cã lÞch sö v¨n ho¸ truyÒn thèng l©u ®êi lµ n¬i khëi nguån cña cña Ên §é Hin-®u gi¸o. LÞch sö ph¸t triÓn cña Ên §é cã nh÷ng b­íc th¨ng trÇm víi nhiÒu thêi k× lÞch sö vµ c¸c v­¬ng triÒu kh¸c nhau. §Ó hiÓu sù ph¸t triÓn cña lÞch sö v¨n ho¸ truyÒn thèng Ên §é nh­ thÕ nµo? Ên §é ®· tr¶i qua c¸c V­¬ng triÒu nµo? Bµi häc sÏ tr¶ lêi c¸c c©u hái nªu trªn. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng trªn líp Ho¹t ®éng cña thµy vµ trß KiÕn thøc häc sinh cÇn n¾m v÷ng Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc c¸c nh©n -GV nªu c©u hái: H·y cho biÕt t×nh h×nh Ên §é sau thêi k× Góp ta vµ H¸c-sa? -HS ®äc SGK tr¶ lêi c©u hái. - GV tr×nh bµy vµ ph©n tÝch: §Õn thÕ kØ VII, Ên §é l¹i r¬i vµo t×nh tr¹ng chia rÏ, ph©n t¸n. Nguyªn nh©n lµ do chÝnh quyÒn trung ­¬ng suy yÕu, mÆt kh¸c tr¶i qua 6-7 thÕ kØ trªn ®Êt n­íc réng lín vµ ng¨n c¸ch nhau , mçi vïng l·nh thæ l¹i cã nh÷ng ®iÒu kiÖn vµ s¾c th¸i riªng cña m×nh, ®Êt n­íc l¹i chia thµnh hai miÒn, B¾c vµ Nam, mçi miÒn l¹i t¸ch thµnh ba vung, ba n­íc riªng, thµnh sau n­íc, trong ®ã n­íc Pa-la ë vïng §«ng B¾c vµ n­íc Pa-la-va ë miÒn Nam lµ cã vai trß næi tréi h¬n. -TiÕp ®ã GV nªu c©u hái: ViÖc ®Êt n­íc bÞ ph©n chia nh­ vËy th× v¨n ho¸ ph¸t triÓn nh­ thÕ nµo? -HS dùa vµo vèn kiÕn thøc cña m×nh vµ SGK tr¶ lêi c©u hái. - GV nhËn xÐt, bæ sung vµ chèt ý: Mçi n­íc l¹i tiÕp tôc ph¸t triÓn s©u réng nÒn v¨n ho¸ riªng cña m×nh trªn c¬ së v¨n ho¸ truyÒn thèng Ên §é-ch÷ viÕt v¨n häc nghÖ thuËt Hin -®u. -§ång thêi nhÊn m¹nh thªm sù ph©n liÖt kh«ng nãi lªn t×nh tr¹ng khñng ho¶ng, suy tho¸i mµ l¹i ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn tù c­êng cña c¸c vïng c¸c ®Þa ph­¬ng. -Cuèi cïng GV tr×nh bµy n­íc Pa-la-va ë miÒn Nam cã vai trß tÝch cùc trong viÖc phæ biÕn v¨n ho¸ Ên §é. -GV nªu c©u hái: T¹i sao n­íc Pa-la-va ®ãng vai trß phæ biÕn v¨n ho¸ Ên §é ? -HS dùa vµo SGK tr¶ lêi c©u hái. -GV chèt ý: Pa-la-va thuËn lîi vÒ bÕn c¶ng vµ ®­êng biÓn . -GV s¬ kÕt môc 1 kh¼ng ®Þnh : V¨n ho¸ Ên §é thÕ kØ VII-XII ph¸t triÓn s©u réng trªn toµn l·nh thæ vµ cã ¶nh h­ëng ra bªn ngoµi. Ho¹t ®éng 1: C¸ nh©n -GV nªu c©u hái: Hoµn c¶nh ra ®êi cña V­¬ng triÒu Håi gi¸o §ª-li? -HS ®äc SGK tr¶ lêi c©u hái. HS kh¸c cã thÓ bæ sung cho b¹n. -GV nhËn xÐt vµ chèt ý: Do sù ph©n t¸n do ®ã ®· kh«ng ®em l¹i søc m¹nh thèng nhÊt ®Ó ng­êi Ên §é chèng l¹i ®­îc cuéc tÊn c«ng bªn ngoµi cña ng­êi Håi gi¸o gèc Thæ. -GV nªu c©u hái: Qu¸ tr×nh ng­êi Thæ ®¸nh chiÕm Ên §é thiÕt lËp v­¬ng triÒu §ª -li diÔn ra nh­ thÕ nµo? -HS nghiªn cøu SGK tr¶ lêi. -GV tr×nh bµy vµ ph©n tÝch: + N¨m 1055, ng­êi Thæ ®¸nh chiÕm B¸t -®a lËp lªn v­¬ng quèc Håi gi¸o ë vïng L­ìng Hµ. §¹o Håi ®­îc truyÒn b¸ ®Õn I-ran vµ trung ¸, lËp lªn v­¬ng quèc Håi gi¸o n÷a trªn vïng gi¸p T©y B¾c Ên §é. + Ng­êi Håi gi¸o gèc Trung ¸ tiÕn hµnh chinh chiÕm vµo ®Êt Ên §é, lËp lªn v­¬ng quèc Håi gi¸o Ên §é gäi tªn lµ §ª-li (®ãng ®« ë §ª-li b¾c Ên §é) tån t¹i h¬n 300 n¨m tõ 1206-1526 Ho¹t ®éng 2: nhãm -GV chia líp thµnh c¸c nhãm, giao nhiÖm vô cô thÓ cña c¸c nhãm nh­ sau: Nhãm 1: Nªu chÝnh s¸ch thèng trÞ cña v­¬ng quèc Håi gi¸o §ª-li. Nhãm 2: Nªu chÝnh s¸ch vÒ t«n gi¸o . Nhãm 3: Nªu chÝnh s¸ch vÒ v¨n ho¸. Nhãm 4: T×m hiÓu thµnh tùu vÒ kiÕn tróc . -HS ®äc SGK th¶o luËn vµ cö ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. HS kh¸c cã thÓ bæ sung cho b¹n. -GV nhËn xÐt bæ sung vµ chèt ý. + Nhãm 1: V­¬ng quèc Håi gi¸o §ª-li ®· truyÒn b¸, ¸p ®Æt Håi gi¸o trong c­ d©n ®· cã phËt gi¸o vµ ®ang theo Hin-®u gi¸o, tù dµnh cho m×nh quyÒn ­u tiªn ruéng ®Êt, ®Þa vÞ trong bé m¸y quan l¹i. Ng­êi kh«ng theo ®¹o Håi ngoµi thuÕ ruéng ®Êt 1/5 thu ho¹ch cßn ph¶i nép thuÕ ngo¹i ®¹o. + Nhãm 2: VÒ t«n gi¸o, thi hµnh chÝnh s¸ch mÒm máng, song sù ph©n biÖt t«n gi¸o ®· dÉn ®Õn sù bÊt b×nh cña nh©n d©n. + Nhãm 3: VÒ v¨n ho¸, V¨n ho¸ Håi gi¸o ®­îc du nhËp vµo Ên §é. + Nhãm 4: VÒ kiÕn tróc, x©y dùng mét sè c«ng tr×nh mang dÊu Ên kiÕn tróc Håi gi¸o, x©y dùng kinh ®« §ª-li trë thµnh mét thµnh phè lín nhÊt thÕ giíi. GV nªu c©u hái: VÞ trÝ cña V­¬ng triÒu §ª -li trong lÞch sö Ên §é? -GV gîi ý: Cã sù giao l­u gi÷a hai nÒn v¨n ho¸ hay lµ triÖt tiªu ; quan hÖ giao l­u vÒ bu«n b¸n, truyÒn b¸ v¨n ho¸. -HS ®äc SGK tr¶ lêi c©u hái. -GV chèt ý: + Sù ph¸t hiÖn nhau gi÷a hai nÒn v¨n minh ®Æc s¾c lµ Ên §é Hin-®u gi¸o vµ Håi gi¸o A-r¸p, b­íc ®Çu t¹o ra sù giao l­u v¨n ho¸ §«ng-T©y. + D­íi thêi V­¬ng triÒu Håi gi¸o §ª -li ®¹o Håi ®­îc truyÒn b¸ ®Õn mét sè n­íc trong khu vùc §«ng Nam ¸. Ho¹t ®éng 1: C¶ líp vµ c¸ nh©n -Tr­íc hÕt GV tr×nh bµy vµ ph©n tÝch: ThÕ kØ XV v­¬ng triÒu Håi gi¸o §ª-li suy yÕu, 1398 thuû lÜnh –vua Ti-mua theo dßng dâi M«ng Cæ tÊn c«ng Ên §é, ®Õn n¨m 1526 míi chiÕm ®­îc §ª-li, lËp ra V­¬ng triÒu M«-g«n (gèc M«ng Cæ). -GV nªu c©u hái: Em cã nhËn xÐt g× vÒ V­¬ng triÒu M«-g«n? -GV gîi ý: ChÕ ®é phong kiÕn cuèi cïng kh«ng? Thùc chÝnh s¸ch cñng cè ®Êt n­íc theo h­íng nµo? -HS ®äc SGK tù tr¶ lêi c©u hái. -GV nhËn xÐt vµ chèt ý: + V­¬ng triÒu M«-g«n lµ thêi k× cuèi cïng cña chÕ ®é phong kiÕn Ên §é, song kh«ng ph¶i suy tho¸i vµ tan r·. + C¸c «ng vua ®Òu ra søc cñng cè theo h­íng Ên §é ho¸ vµ x©y dùng ®Êt n­íc, ®­a Ên §é b­íc ph¸t triÓn míi d­íi thêi vua A-c¬-ba (1556-1605). -HS ®äc nhanh nh÷ng chÝnh s¸ch tÝch cùc cña vua A-c¬-ba trong SGK - GV kÕt hîp víi viÖc giíi thiÖu h×nh 17 “ Cæng l¨ng A-c¬-ba ë Xi-can-dra” trong SGK. -GV nªu c©u hái: t¸c ®éng cña nh÷ng chÝnh s¸ch cña vua A-c¬-ba ®èi víi sù ph¸t triÓn cña Ên §é ? -HS dùa vµo hiÓu biÕt cña m×nh vµ SGK tr¶ lêi c©u hái. - GV nhËn xÐt vµ chèt ý: Lµm cho x· héi Ên §é æn ®Þnh, kinh tÕ ph¸t triÓn, v¨n ho¸ cã nhiÒu thµnh tùu míi, ®Êt n­íc thÞnh v­îng. Ho¹t ®éng 2: C¶ líp vµ c¸ nh©n -GV tr×nh bµy vµ ph©n tÝch: HÇu hÕt c¸c «ng vua cßn l¹i cña v­¬ng triÒu ®Òu dïng quyÒn chuyªn chÕ, ®éc ®o¸n ®Ó cai trÞ ®Êt n­íc, mét sè cßn dïng nh÷ng biÖn ph¸p ®µn ¸p quyÕt liÖt, h×nh ph¸t kh¾c nhiÖt - GV gíi thiÖu vÒ h×nh 18 “ L¨ng Ta-gi¬-M-han” trong SGK -GV Nªu c©u hái: HËu qu¶ cña nh÷ng chÝnh s¸ch thèng trÞ hµ kh¾c ®ã ? -HS ®äc SGK tr¶ lêi c©u hái. - GV nhËn xÐt vµ chèt ý : §Êt n­íc l©m vµo t×nh trang chia rÏ vµ khñng ho¶ng. -GV tr×nh bµy râ: Sù suy yÕu ®ã, ®Æt Ên §é tr­íc sù x©m l­îc cña thùc d©n ph­¬ng T©y (Bå §µo Nha vµ Anh) 1. Sù ph¸t triÓn cña lÞch sö vµ v¨n ho¸ truyÒn thèng trªn toµn l·nh thæ Ên §é -§Õn thÕ kØ VII, Ên §é l¹i r¬i vµo t×nh tr¹ng chia rÏ, ph©n t¸n. Næi lªn vai trß cña Pa-la ë vïng §«ng B¾c vµ n­íc Pa-la-va ë miÒn Nam. -VÒ v¨n ho¸, mçi n­íc l¹i tiÕp tôc ph¸t triÓn s©u réng nÒn v¨n ho¸ riªng cña m×nh trªn c¬ së v¨n ho¸ truyÒn thèng Ên §é-ch÷ viÕt v¨n häc nghÖ thuËt Hin -®u. -V¨n ho¸ Ên §é thÕ kØ VII-XII ph¸t triÓn s©u réng trªn toµn l·nh thæ vµ cã ¶nh h­ëng ra bªn ngoµi 2.V­¬ng triÒu Håi gi¸o §ª-li -Hoµn c¶nh ra ®êi: Do sù ph©n t¸n ®· kh«ng ®em l¹i søc m¹nh thèng nhÊt ®Ó chèng l¹i cuéc tÊn c«ng bªn ngoµi cña ng­êi Håi gi¸o gèc Thæ. -Qu¸ tr×nh h×nh thµnh: 1206 ng­êi Håi gi¸o chiÕm vµo ®Êt Ên §é, lËp lªn v­¬ng quèc Håi gi¸o Ên §é gäi tªn lµ §ª-li . -ChÝnh s¸ch thèng trÞ : truyÒn b¸, ¸p ®Æt Håi gi¸o, tù dµnh cho m×nh quyÒn ­u tiªn ruéng ®Êt, ®Þa vÞ trong bé m¸y quan l¹i. -VÒ t«n gi¸o, thi hµnh chÝnh s¸ch mÒm máng, song mÊt ®­îc sù ph©n biÖt t«n gi¸o . -VÒ v¨n ho¸, v¨n ho¸ Håi gi¸o ®­îc du nhËp vµo Ên §é. -VÒ kiÕn tróc, x©y dùng mét sè c«ng tr×nh mang dÊu Ên kiÕn tróc Håi gi¸o, x©y dùng kinh ®« §ª-li trë thµnh mét thµnh phè lín nhÊt thÕ giíi. -VÞ trÝ cña V­¬ng triÒu §ª-li: +B­íc ®Çu t¹o ra sù giao l­u v¨n ho¸ §«ng-T©y. + Håi ®­îc truyÒn b¸ ®Õn mét sè n­íc trong khu vùc §«ng Nam ¸. 3.V­¬ng triÒu M« -g«n -N¨m 1398 thuû lÜnh –vua Ti-mua theo dßng dâi M«ng Cæ tÊn c«ng Ên §é, ®Õn n¨m 1526 lËp ra V­¬ng triÒu M«-g«n. -C¸c «ng vua ®Òu ra søc cñng cè theo h­íng Ên §é ho¸ vµ x©y dùng ®Êt n­íc, ®­a Ên §é b­íc ph¸t triÓn míi d­íi thêi vua A-c¬-ba (1556-1605). -Giai ®o¹n cuèi do nh÷ng chÝnh s¸ch thèng trÞ hµ kh¾c cña giai cÊp thèng trÞ, Ên §é l©m vµo khñng ho¶ng. - Ên §é ®øng tr­íc th¸ch thøc x©m l­îc cña thùc d©n ph­¬ng T©y (Bå §µo Nha vµ Anh) S¬ kÕt bµi häc KiÓm tra nhËn thøc cña häc sinh b»ng c¸c c©u hái: +Nªu sù ph¸t triÓn cña v¨n ho¸ truyÒn thèng Ên §é. +Nh÷ng nÐt chÝnh cña V­¬ng triÒu Håi gi¸o §ª-li vµ v­¬ng triÒu M«-g«n? + VÞ trÝ cña v­¬ng triÒu Håi gi¸o §ª-li vµ v­¬ng triÒu M«-g«n trong lÞch sö Ên §é? 5.DÆn dß, bµi tËp vÒ nhµ - Häc bµi cò, tr¶ lêi c©u hái trong SGK - Bµi tËp: + LËp b¶ng th«ng kª c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña lich sö Ên §é. + So s¸nh v­¬ng triÒu Håi gi¸o §ª-li víi v­¬ng triÒu M« -g«n Ch­¬ng V §«ng Nam ¸ thêi Phong kiÕn NGÀY SOAN NGÀY DẠY LỚP DẠY 10/09/2017 10C3 10C4 Bµi 8 Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c v­¬ng quèc §«ng Nam ¸ I. Môc tiªu bµi häc Sau khi häc xong bµi häc yªu cÇu HS cÇn n¾m ®­îc: KiÕn thøc -Nh÷ng nÐt chÝnh vÒ ®iÒu kiÖn h×nh thµnh vµ sù ra ®êi cña c¸c v­¬ng quèc cæ ë §«ng Nam ¸. -Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña c¸c quèc gia phong kiÕn §«ng Nam ¸. 2. T­ t­ëng Gióp häc sinh biÕt qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña c¸c d©n téc trong khu vùc, qua ®ã gi¸o dôc c¸c em t×nh ®oµn kÕt vµ tr©n träng nh÷ng gi¸ trÞ lÞch sö. 3.KÜ n¨ng Th«ng qua bµi häc häc rÌn häc sinh kÜ n¨ng kh¸i qu¸t ho¸ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c¸c quèc gia §«ng Nam ¸, kÜ n¨ng lËp b¶ng thèng kÕ vÒ ph¸t cña c¸c quèc gia §«ng Nam ¸ qua c¸c thêi k× lÞch sö. II. ThiÕt bÞ vµ tµi liÖu d¹y häc -Tranh ¶nh vÒ con ng­êi vµ ®Êt n­íc §«ng Nam ¸ thêi cæ vµ phong kiÕn. - L­îc ®å ch©u ¸, l­îc ®å vÒ c¸c quèc gia §«ng Nam ¸ . - Cuèn LÞch §«ng Nam ¸. III. TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc KiÓm tra bµi cò C©u hái1 : Nªu chÝnh s¸ch vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ cña V­¬ng triÒu M« -g«n. C©u hái 2: VÞ trÝ V­¬ng triÒu §ª-li vµ M«-g«n trong lÞch sö Ên §é? DÉn d¾t vµo bµi míi §«ng Nam ¸ tõ l©u ®· ®­îc coi lµ khu vùc lÞch sö ®¹i lÝ-v¨n ho¸ riªng biÖt trªn c¬ së ph¸t triÓn ®å s¾t vµ kinh tÕ n«ng nghiÖp tr«ng lóa n­íc, tõ nh÷ng thÕ kØ ®Çu cña C«ng nguyªn, c¸c v­¬ng quèc cæ ®Çu tiªn ®· ®­îc h×nh thµnh ë §«ng Nam ¸; tiÕp ®ã kho¶ng thÕ kØ IX –X c¸c quèc gia §«ng Nam ¸ ®­îc x¸c lËp vµ ph¸t triÕn thÞnh ®¹t vµo thÕ kØ X-XV. §Ó hiÓu ®iÒu kiÖn nµo dÉn ®Õn sù ra ®êi cña c¸c v­¬ng quèc cæ ë §«ng Nam ¸? Sù h×nh vµ ph¸t triÓn cña c¸c quèc gia phong kiÕn §«ng Nam ¸ ®­îc biÓu hiÖn nh­ thÕ nµo? Bµi häc h«m nay sÏ tr¶ lêi c¸c c©u hái nªu trªn. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng trªn líp Ho¹t ®éng cña thµy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n häc sinh cÇn n¾m v÷ng Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc c¶ líp vµ c¸ nh©n -Tr­íc hÕt, GV treo l­îc ®å c¸c quèc gia §«ng Nam ¸ lªn b¶ng vµ yªu cÇu HS chØ trªn l­îc ®å hiÖn nay khu vùc gåm nh÷ng n­íc nµo. -Hs lªn b¶ng chØ l­îc ®å. -GV nhËn xÐt vµ giíi thiÖu tªn vµ vÞ trÝ trªn l­îc ®å 11 quèc gia hiÖn nay. -TiÕp ®ã, GV nªu c©u hái: Nªu nh÷ng nÐt chung, nh÷ng ®iÓm t­¬ng ®ång cña c¸c n­íc trong khu vùc? -HS dùa vµo vèn kiÕn thøc cña m×nh vµ SGK tr¶ lêi c©u hái. -GV nhËn xÐt, bæ sung ®ång thêi tr×nh bµy vµ ph©n tÝch: §«ng Nam ¸ cã ®Þa h×nh réng, song ®Þa h×nh ph©n t¸n bÞ chia c¾t bëi nh÷ng d·y nói vµ vïng nhiÖt ®íi, nh­ng thiªn nhiªn ®· ­u ®·i cho vïng nµy ®iÒu kiÖn thuËn lîi lµ giã mïa, t¹o nªn hai mïa râ rÖt: mïa l¹nh, m¸t, mïa mïa m­a t­¬ng ®èi nãng. Giã mµu kÌm theo m­a rÊt thÝch hîp cho sù ph¸t triÓn cña c©y lóa n­íc. -GV tr×nh bµy: §Çu C«ng nguyªn, c­ d©n §«ng Nam ¸ ®· biÕt sö dông sö dông ®å s¾t. N«ng nghiÖp vÉn lµ ngµnh s¶n xuÊt chÝnh, nh­ng ë mçi n­íc cã nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng ph¸t triÓn nh­ dÖt, lµm gèm, ®óc ®ång vµ rÌn s¾tMÆt kh¸c do nhu cÇu trao ®æi s¶n phÈm, viÖc bu«n b¸n ®­êng biÓn rÊt ph¸t ®¹t, mét sè thµnh thÞ –h¶i c¶ng ®· ra ®êi vµ ho¹t ®éng nhén nhÞp nh­ ãc Eo (An Giang, ViÖt Nam) Ta-k«-la ( M· Lai) -GV nªu c©u hái: VÒ mÆt v¨n ho¸ khu vùc §«ng Nam ¸ cßn bÞ ¶nh h­ëng bëi nÒn v¨n ho¸ nµo? ý nghÜa cña sù ¶nh h­ëng ®ã? -GV cã thÓ gîi ý vÒ ¶nh h­ëng cña v¨n ho¸ Ên §é ®Õn khu vùc. -HS dùa vµo kiÕn thøc ®· häc ë bµi Ên §é vµ ®äc SGK tr¶ lêi c©u hái. -GV nhËn xÐt vµ chèt ý: V¨n ho¸ Ên ®é ¶nh h­ëng khu vùc, sù ¶nh h­ëng cña v¨n ho¸ Ên §é g¾n liÒn víi viÖc c¸c n­íc ph¸t triÓn v¨n ho¸ cæ cña m×nh. Næi bËt mçi n­íc ®Òu s¸ng t¹o ra ch÷ viÕt riªng. -§Õn ®©y GV kÕt luËn: §iÒu kiÖn ra ®êi cña c¸c v­¬ng quèc cæ lµ: + Do viÖc s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n gi÷a c¸c vïng; sù xuÊt hiÖn c¸c trung t©m bu«n b¸n næi tiªng. + Do ¶nh h­ëng cña v¨n ho¸ Ên §é víi viÖc c¸c n­íc ph¸t triÓn v¨n ho¸ cæ cña m×nh. Ho¹t ®éng 2: C¶ líp -Gv tr×nh bµy trªn l­îc ®å vÒ tªn gäi, vtrÞ trÝ t­¬ng ®èi vµ kho¶ng thêi gian ra ®êi cña c¸c v­¬ng quèc cæ §«ng Nam ¸ . -GV chuyÓn ý: C¸c v­¬ng quèc cæ §«ng Nam ¸ lóc ®ã cßn nhá bÐ, ph©n t¸n trªn ®Þa bµn hÑp, sèng riªng rÏ vµ nhiÒu khi cßn tranh chÊp nhau ®ã lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù ®æ vì, ®Ó råi trªn c¬ së ®ã h×nh thµnh c¸c quèc gia phong kiÕn d©n téc hïng m¹nh. Ho¹t ®éng 1: C¶ líp vµ c¸ nh©n -Ttr­íc hÕt GV tr×nh bµy: Trong kho¶ng thêi gian tõ thÕ kØ VII ®Õn X, ë §«ng Nam ¸ ®· h×nh thµnh mét sè quèc gia lÊy mét d©n téc ®«ng nhÊt lµm nßng cèt, th­êng gäi lµ c¸c quèc gia phong kiÕn d©n téc. -TiÕp ®ã, GV giíi thiÖu trªn l­îc ®å §«ng Nam ¸ tªn gäi vµ vÞ trÝ cña tõng n­íc: V­¬ng quèc Cam-pu- chia cña ng­êi Kh¬ me, c¸c v­¬ng quèc cña ng­êi m«n vµ ng­êi MiÕn ë h¹ l­u s«ng Mª Nam, ng­êi In-®«-nª-xi –a ë ®¶o Xu-ma-t¬-ra vµ Gia –va -GV nªu c©u hái: C¸c quèc gia phong kiÕn §«ng Nam ¸ ph¸t triÓn nhÊt vµo thêi gian nµo? ®ã lµ nh÷ng n­íc nµo ? -HS dùa vµo SGK tr¶ lêi c©u hái. -GV nhËn xÐt tr×nh bµy vµ ph©n tÝch: + Tõ kho¶ng nöa sau thÕ kØ X ®Õn nöa ®Çu thÕ kØ XVIII lµ thêi k× ph¸t triÓn nhÊt cña c¸c quèc gia phong kiÕn §«ng Nam ¸. + ë In-®«-nª xi-a cuèi thÕ kØ XIII dßng vua Ga-va m¹nh lªn chinh phôc ®­îc Xu-ma-t¬ -ra thÊt nhÊt ®­îc In-®«-nª xi-a d­íi v­¬ng triÒu M«-gi«-pa-hÝt (1213-1527) hïng m¹nh, bao gåm 10 n­íc nhá vµ ®¶o phô thuéc cã s¶n phÈm quÝ chØ ®øng sau A RËp. + Trªn b¸n ®¶o §«ng D­¬ng ngoµi quèc gia §¹i ViÖt, Ch¨m pa , v­¬ng quèc Cam -pu-chia tõ thÕ kØ IX cñng b­íc vµo thêi k× ¡ng co huy hoµng. + Trªn l­u vùc s«ng I-ra-oa-®i tõ gi÷a thÕ kØ XI, quèc gia Pa-gan ë miÒn trung chinhphôc c¸c tiÓu quèc gia kh¸c më ®Çu h×nh thµnh vµ ph¸t trÓn cña v­¬ng quèc Mi-an-ma. GV giíi thiÖu bøc tranh h×nh 19 SGK “ Toµn c¶nh ®« thÞ cæ Pa-gan Mi-an ma “ ®ång thêi tæ chøc cho HS khai th¸c bøc tranh ®Ó thÊy ®­îc sù ph¸t triÓn cña v­¬ng quèc Mi-an –ma. Gv nªu c©u hái : Sù kiÖn nµo ®¸nh dÊu mèc ph¸t triÓn cña lÞch sö khu vùc? -HS dùa vµo SGK tr¶ lêi c©u hái. - GV nhËn xÐt vµ nhÊn m¹nh : ThÕ kØ XIII lµ nèc quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña lÞch sö khu vùc bëi v×: BÞ dån ®Èy do cuéc x©m l­îc cña qu©n M«ng Cæ, mét bé phËn ng­êi Th¸i di c­ xuèng ph¸i nam lËp nªn v­¬ng quèc nhá ®Õn thÕ kØ XIV thèng nhÊt lËp v­¬ng quèc Th¸i. Mét nhãm ng­êi Th¸i kh¸c xuèng trung l­u s«ng Mª C«ng(ng­êi Lµo Lïm) lËp nªn v­¬ng quèc Lan Xang vµo gi÷a thÕ kØ XIV. Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc nhãm -GV chia líp thµnh c¸c nhãm nªu c©u hái: Nh÷ng biÓu hiÖn cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ v¨n ho¸ cña c¸c §«ng Nam ¸. ? -HS lµm viÖc thao nhãm vµ cöa ®¹i diÖn tr×nh bµy kÕt qu¶. HS kh¸c cã thÓ bæ sung cho b¹n. -GV nhËn xÐt vµ chèt ý: + Kinh tÕ, Cung cÊp mét khèi l­îng lín lóa g¹o, s¶n phÈm thñ c«ng (v¶i, ®å sø, chÕ phÈm kim khÝ..), nhÊt lµ s¶n vËt thiªn nhiªn, nhiÒu l¸i bu«n nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi ®Õn bu«n b¸n. + ChÝnh trÞ, tæ chøc bé m¸y chÆt chÏ kiÖn toµn tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng. + V¨n ho¸, c¸c d©n téc §«ng Nam ¸ x©y dùng ®­îc mét nÒn v¨n ho¸ riªng cña m×nh víi nh÷ng nÐt ®éc ®¸o. -GV tr×nh bµy: Tõ nöa sau thÕ kØ XVIII, c¸c quèc gai §«ng Nam ¸. b­íc vµo giai ®o¹n suy tho¸i vµ tr­íc sù x©m l­îc cña t­ b¶n ph­¬ng T©y. 1. Sù ra ®êi cña c¸c v­¬ng quèc cæ ë §«ng Nam ¸ -§«ng Nam ¸ cã ®iÒu kiÖn tù nhiªn ­u ®·i-giã mïa, thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña c©y lóa n­íc vµ nhiÒu lo¹i c©y trång kh¸c. * §iÒu kiÖn ra ®êi c¸c v­¬ng quèc cæ ë §«ng Nam ¸: -§Çu C«ng nguyªn, c­ d©n §«ng Nam ¸ ®· biÕt sö dông sö dông ®å s¾t. N«ng nghiÖp vÉn lµ ngµnh s¶n xuÊt chÝnh, nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng ph¸t triÓn nh­ dÖt, lµm gèm, ®óc ®ång vµ rÌn s¾t. - ViÖc bu«n b¸n ®­êng biÓn rÊt ph¸t ®¹t, mét sè thµnh thÞ –h¶i c¶ng ®· ra ®êi nh­ ãc Eo (An Giang, ViÖt Nam) Ta-k«-la ( M· Lai) -Do sù ¶nh h­ëng cña v¨n ho¸ Ên §é víi viÖc c¸c n­íc ph¸t triÓn v¨n ho¸ cæ cña m×nh. §ã chÝnh lµ ®iÒu kiÖn ra ®êi c¸c v­¬ng quèc cæ ë §«ng Nam ¸ . *Sù h×nh thµnh c¸c v­¬ng quèc cæ: Kho¶ng 10 thÕ kØ sau c«ng nguyªn hµng lo¹t c¸c v­¬ng quèc nhá h×nh thµnh: Cham-pa ë Trung Bé ViÖt Nam. Phï Nam h¹ l­u s«ng Mª C«ng, c¸c v­¬ng quèc ë h¹ l­u s«ng Mª Nam vµ ®¶o In-®«-nª-xia. 2. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c¸c quèc gia phong kiÕn §«ng Nam ¸ -Tõ thÕ kØ VII ®Õn X, ë §«ng Nam ¸ ®· h×nh thµnh mét sè quèc gia phong kiÕn d©n téc nh­ V­¬ng quèc Cam-pu- chia cña ng­êi Kh¬ me, c¸c v­¬ng quèc cña ng­êi M«n vµ ng­êi MiÕn ë h¹ l­u s«ng Mª Nam, ng­êi In-®«-nª-xi –a ë ®¶o Xu-ma-t¬-ra vµ Gia –va -Tõ kho¶ng nöa sau thÕ kØ X ®Õn nöa ®Çu thÕ kØ XVIII lµ thêi k× ph¸t triÓn nhÊt cña c¸c quèc gia phong kiÕn §«ng Nam ¸.: + In-®«-nª xi-a thèng nhÊt vµ ph¸t triÓn hïng m¹nh d­íi v­¬ng triÒu M«-gi«-pa-hÝt (1213-1527) + Trªn b¸n ®¶o §«ng D­¬ng ngoµi quèc gia §¹i ViÖt, Ch¨m pa, v­¬ng quèc Cam -pu-chia tõ thÕ kØ IX cñng b­íc vµo thêi k× ¡ng co huy hoµng. + Trªn l­u vùc s«ng I-ra-oa-®i tõ gi÷a thÕ kØ XI, më ®Çu h×nh thµnh vµ ph¸t trÓn cña v­¬ng quèc Mi-an-ma. + ThÕ kØ XIV thèng nhÊt lËp v­¬ng quèc Th¸i. + Gi÷a thÕ kØ XIV v­¬ng quèc Lan Xang thµnh lËp. -BiÓu hiÖn sù ph¸t triÓn thÞnh ®¹t: + Kinh tÕ, cung cÊp mét khèi l­îng lín lóa g¹o, s¶n phÈm thñ c«ng (v¶i, ®å sø, chÕ phÈm kim khÝ..), nhÊt lµ s¶n vËt thiªn nhiªn, nhiÒu l¸i bu«n nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi ®Õn bu«n b¸n. + ChÝnh trÞ, tæ chøc bé m¸y chÆt chÏ, kiÖn toµn tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng. + V¨n ho¸, c¸c d©n téc §«ng Nam ¸ x©y dùng ®­îc mét nÒn v¨n ho¸ riªng cña m×nh víi nh÷ng nÐt ®éc ®¸o. S¬ kÕt bµi häc KiÓm tra sù nhËn thøc cña häc sinh ®èi víi bµi häc b»ng viÖc yªu cÇu HS tr¶ lêi c¸c c©u hái ®­a ra ngay tõ ®Çu giê häc: §Ó hiÓu ®iÒu kiÖn nµo dÉn ®Õn sù ra ®êi cña c¸c v­¬ng quèc cæ ë §«ng Nam ¸? Sù h×nh vµ ph¸t triÓn cña c¸c quèc gia phong kiÕn §«ng Nam ¸ ®­îc biÓu hiÖn nh­ thÕ nµo? DÆn dß, bµi tËp vÒ nhµ - DÆn dß: Häc bµi cò, ®äc tr­íc bµi míi. S­u tÇm tranh ¶nh vÒ ®Êt n­íc vµ con ng­êi Lµo, Cam-pu-chia thêi phong kiÕn. - Bµi tËp: Tr¶ lêi c©u hái trong SGK. VÏ l­îc ®å Lµo, Cam-pu-chia. NGÀY SOAN NGÀY DẠY LỚP DẠY 18/09/2017 10C3 10C4 Bµi 9 V­¬ng quèc Cam-pu-chia vµ v­¬ng quèc lµo I. môc tiªu bµi häc Sau khi häc xong bµi häc yªu cÇu häc sinh cÇn: 1.KiÕn thøc -N¾m ®­îc vÞ trÝ ®Þa lÝ, ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña nh÷ng n­íc l¸ng giªng gÇn gòi víi ViÖt Nam. -Nh÷ng giai ®o¹n ph¸t triÓn lÞch sö cña hai v­¬ng quèc Lµo vµ Cam-pu-chia. -VÒ ¶nh h­ëng cña nÒn v¨n ho¸ Ên §é vµ viÖc x©y dùng nÒn v¨n ho¸ d©n téc cña hai n­íc nµy. T­ t­ëng, t×nh c¶m -Båi d­ìng HS t×nh c¶m yªu quÝ tr©n träng nh÷ng gi¸ trÞ lÞch sö truyÒn thèng cña hai d©n téc l¸ng giÒng gÇn gòi cña ViÖt Nam . -Gióp c¸c em hiÓu râ ®­îc mèi quan hÖ mËt thiÕt cña ba n­íc tõ x· x­a, tõ ®ã gióp HS hiÓu râ viÖc x©y dùng quan hÖ l¸ng giªng tèt, ®oµn kÕt gióp ®ì lÇn nhau lµ c¬ së tõ trong lÞch sö vµ cÇn thiÕt cho c¶ ba n­íc, ba d©n téc trªn b¸n ®¶o §«ng D­¬ng. KÜ n¨ng RÒn luyÖn kÜ n¨ng tæng hîp, ph©n tÝch c¸c sù kiÖn lÞch sö vÒ c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña v­¬ng quèc Lµo vµ Cam-pu-chia. -KÜ n¨ng lËp b¶ng niªn biÓu c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña hai v­¬ng quèc Lµo vµ Cam-pu-chia. II.ThiÕt bÞ vµ tµi liÖu d¹y häc B¶n ®å hµnh chÝnh khu vùc §«ng Nam ¸. S­u tÇm tranh ¶nh vÒ ®Êt n­íc vµ con ng­êi hai n­íc Lµo vµ Cam-pu-chia thêi phong kiÕn. III.TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y vµ häc 1.KiÓm tra bµi cò C©u hái: Sù ph¸t triÓn thÞnh ®¹t cña c¸c quèc gia phong kiÕn §«ng Nam ¸ thÕ kØ X-XVIII ®­îc biÓu hiÖn nh­ thÕ nµo? 2.DÉn d¾t vµo bµi míi Cam- phu-chia vµ Lµo lµ hai quèc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an hoc ki 2_12401085.doc
Tài liệu liên quan