Giáo án lớp 2 môn Chính tả - Tuần 25 đến tuần 28

1. Mục tiêu dạy học

 Sau tiết học, HS có khả năng:

1.1. Kiến thức

- Viết được bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn bài Vì sao cá không biết nói.

- Biết phân biệt phụ âm đầu ch hay tr, nối tiếng bên trái với tiếng bên phải để tạo từ có nghĩa

1.2. Kỹ năng

- Viết đúng, viết đẹp bài chính tả.

- Làm đúng các bài tập chính tả.

1.3. Thái độ

- Yêu thích bài viết đúng, đẹp và giữ gìn vở sạch đẹp.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu

2.1. Cá nhân

- Đọc bài chính tả.

 

docx15 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 282 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn Chính tả - Tuần 25 đến tuần 28, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ Tập chép: SÔN TINH, THUYÛ TINH 1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS có khả năng 1.1. Kiến thức: -Cheùp laïi chính xaùc moät ñoaïn trong baøi “Sôn Tinh, Thuyû Tinh 1.2. Kỹ năng: -Laøm ñuùng caùc baøi taäp phaân bieät tieáng coù aâm ñaàu, thanh deã vieát sai : ch/tr, thanh hoûi/thanh ngaõ. 1.3. Thái độ: -Reøn hs tính caån thaän, chính xaùc 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu 2.1. Cá nhân - Đọc bài chính tả. 2.2. Nhóm học tập - Tìm các từ khó viết. - Thảo luận nhóm đôi làm BT chính tả. 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: Cheùp ñoaïn trong baøi “ Sôn Tinh, Thuyû Tinh” 3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : TL Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 15 ph 10 ph Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn taäp cheùp Muïc tieâu : Cheùp chính xaùc moät ñoaïn trong baøi “Sôn Tinh, Thuyû Tinh” - Giaùo vieân ñoïc ñoaïn cheùp treân baûng. -Y/C hs neâu noäi dung ñoaïn vieát. -Nhaâïn xeùt. -Höôùng daãn hs nhaän xeùt baøi chính taû. -Y/C hs tìm töø khoù. -Höôùng daãn vieát baøi vaøo vôû. -Gv theo doõi. -Chaám chöõa baøi. (5 – 7 baøi) bằng nhận xét. Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn luyeän taäp Muïc tieâu : Hs bieát ñieàn vaøo choã troáng, tìm töø môùi. Baøi taäp 2 a: Ñieàn vaøo choã troáng ch hay tr : (Löïa choïn) -GV nhaän xeùt choát laïi : truù möa, chuù yù, truyeàn tin, chuyeàn caønh, Baøi taäp 3b : Thi tìm töø ngöõ : -GV choïn baøi 3b : Chöùa tieáng coù thanh hoûi (hoaëc thanh ngaõ) -Nhaän xeùt . -Lôùp theo doõi. -3 hoïc sinh ñoïc laïi . -Hs neâu. -Caù nhaân nhaän xeùt. -Neâu töø khoù : Huøng Vöông, Mî Nöông, -Ñoïc, phaân tích töø khoù -Vieát baûng con. -Hs cheùp baøi. -Hs soaùt loãi. -Hs ñoïc yeâu caàu. -Hs leân baûng tìm. -Nhaän xeùt veà baïn. -Hs neâu yeâu caàu. -Hs thi tìm. -Neâu mieäng tröôùc lôùp. 4. Kiểm tra, đánh giá - Viết được bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn bài Sơn Tinh, Thủy Tinh. - Phân biệt phụ âm đầu ch/tr. - Khen ngợi những cá nhân có bài viết đẹp, làm đúng BT chính tả , nhắc hs sửa lỗi sai 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố - Tìm từ có chứa tiếng chứa các phụ âm đầu là: ch (hoặc tr) 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Đọc bài: Bé nhìn biển CHÍNH TẢ Nghe-viết: BEÙ NHÌN BIEÅN 1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS có khả năng 1.1. Kiến thức: -Nghe – vieát chính xaùc, trình baøy ñuùng 3 khoå ñaàu cuûa baøi thô “Beù nhìn bieån” 1.2. Kỹ năng: -Laøm ñuùng caùc baøi taäp coù aâm ñaàu : ch/tr, thanh hoûi/thanh ngaõ 1.3. Thái độ: -Reøn hs tính caån thaän, töï giaùc, trung thöïc. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu 2.1. Cá nhân - Đọc bài chính tả. - Làm BT chính tả. 2.2. Nhóm học tập - Tìm từ khó viết, dễ lẫn 3. Tổ chức dạy học trên lớp 3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: Nghe vieát baøi “Beù nhìn bieån” 3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : TL Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 15 ph 10 ph Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn nghe-vieát Muïc tieâu : Vieát chính xaùc 3 khoå ñaàu cuûa baøi thô “ Beù nhìn bieån” - Giaùo vieân ñoïc ñoaïn vieát. -Y/C hs neâu noäi dung baøi thô. -Nhaâïn xeùt. -Höôùng daãn hs nhaän xeùt baøi chính taû. -Y/C hs tìm töø khoù -Höôùng daãn vieát baøi vaøo vôû : Gv ñoïc. -Chaám chöõa baøi. (5 – 7 baøi) bằng nhận xét. Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn luyeän taäp Muïc tieâu : Hs bieát tìm teân caùc loaøi caù, tìm caùc tieáng coù thanh hoûi/ thanh ngaõ. Baøi taäp 2: Tìm teân caùc loaøi caù : -Gv ñính tranh caùc loaøi caù leân baûng -Gv nhaän xeùt. Baøi taäp 3: Tìm caùc tieáng (choïn bai 3b) coù thanh hoûi hoaëc thanh ngaõ -Gv nhaän xeùt tuyeân döông. -Lôùp theo doõi. -3 hoïc sinh ñoïc laïi . -Hs neâu. -Caù nhaân nhaän xeùt. -Neâu töø kho ù: beå, giô, goïng voù,.. -Ñoïc, phaân tích töø khoù -Vieát baûng con. -Hs nghe vieát baøi vaøo vôû. -Hs soaùt loãi. -Hs ñoïc yeâu caàu. -Cho 3 nhoùm leân baûng thi tim tieáp söùc.. -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. -Nhaän xeùt nhoùm baïn. -Ñoïc yeâu caàu. -Thi tìm tieáng tieáp söùc. 4. Kiểm tra, đánh giá - Phân biệt phụ ấm đầu tr hay ch - Phân biệt thanh hoi hoặc thanh ngã - Viết đúng, đẹp bài chính tả, đủ dấu câu. - GV thu vở nhận xét; khen ngợi những cá nhân có bài viết đẹp; động viên, khuyến khích những cá nhân có bài viết chưa đẹp, còn mắc nhiều lỗi chính tả cần cố gắng. 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố - Điền ch hay tr: ú mưa, đồ.ơi, uyền tin, ở hàng, ...uyền cành. 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Đọc bài: Tôm Càng và Cá Con CHÍNH TẢ (Tập chép) VÌ SAO CÁ KHÔNG BIẾT NÓI? (Trang 71) 1. Mục tiêu dạy học Sau tiết học, HS có khả năng: 1.1. Kiến thức - Viết được bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn bài Vì sao cá không biết nói. - Biết phân biệt phụ âm đầu ch hay tr, nối tiếng bên trái với tiếng bên phải để tạo từ có nghĩa 1.2. Kỹ năng - Viết đúng, viết đẹp bài chính tả. - Làm đúng các bài tập chính tả. 1.3. Thái độ - Yêu thích bài viết đúng, đẹp và giữ gìn vở sạch đẹp. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu 2.1. Cá nhân - Đọc bài chính tả. 2.2. Nhóm học tập - Tìm các từ khó viết. - Thảo luận nhóm đôi làm BT chính tả. 3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: Cheùp ñoaïn trong baøi “ Vì sao caù khoâng bieát noùi” 3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : TL Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 15 ph 10 ph Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn taäp cheùp Muïc tieâu : Cheùp chính xaùc maãu chuyeän “ Vì sao caù khoâng bieát noùi” - Giaùo vieân ñoïc ñoaïn cheùp treân baûng. -Y/C hs neâu noäi dung ñoaïn vieát. -Nhaâïn xeùt. -Höôùng daãn hs nhaän xeùt baøi chính taû. -Y/C hs tìm töø khoù. -Höôùng daãn vieát baøi vaøo vôû. -Gv theo doõi. -Chaám chöõa baøi. (5 – 7 baøi) bằng nhận xét. Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn luyeän taäp Muïc tieâu : Hs bieát ñieàn vaøo choã troáng. Baøi taäp 2 a: Ñieàn vaøo choã troáng r hay d : (Löïa choïn) -GV nhaän xeùt choát laïi : da, röïc -Lôùp theo doõi. -3 hoïc sinh ñoïc laïi . -Hs neâu. -Caù nhaân nhaän xeùt. -Neâu töø khoù : say söa, ngôù ngaån -Ñoïc, phaân tích töø khoù -Vieát baûng con. -Hs cheùp baøi. -Hs soaùt loãi. -Hs ñoïc yeâu caàu. -Hs leân baûng tìm. -Lôùp tìm ôû baûng con. 4. Kiểm tra, đánh giá - Viết được bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn bài Vì sao cá không biết nói. - Biết phân biệt phụ âm đầu ch hay tr, nối tiếng bên trái với tiếng bên phải để tạo từ có nghĩa - Khen ngợi những cá nhân có bài viết đẹp, làm đúng BT chính tả , nhắc hs sửa lỗi sai 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố - Tìm từ có chứa tiếng chứa phụ âm đầu ch hoặc tr 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Đọc bài Sông Hương trang 76 CHÍNH TẢ (Nghe – viết) SÔNG HƯƠNG (Trang 76) 1. Mục tiêu dạy học Sau tiết học, HS có khả năng: 1.1. Kiến thức - Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng đoạn hình thức đoạn văn - Phân biệt phụ ấm đầu r/d hay gi - Tìm và viết các từ chứa tiếng bắt đầu bằng ch hay tr 1.2. Kỹ năng - Viết đúng, đẹp bài chính tả - Làm đúng các bài tập chính tả. 1.3. Thái độ - Giáo dục HS biết yêu cảnh đẹp quê hương 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu 2.1. Cá nhân - Đọc bài chính tả. - Làm BT chính tả. 2.2. Nhóm học tập - Tìm từ khó viết, dễ lẫn 3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: Nghe vieát baøi “Soâng Höông” 3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : TL Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 15 ph 10 ph Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn nghe-vieát Muïc tieâu : Vieát chính xaùc moät ñoaïn trong baøi “ Soâng Höông” - Giaùo vieân ñoïc ñoaïn vieát. -Y/C hs neâu noäi dung baøi thô. -Nhaâïn xeùt. -Höôùng daãn hs nhaän xeùt baøi chính taû. -Y/C hs tìm töø khoù -Höôùng daãn vieát baøi vaøo vôû : Gv ñoïc. -Chaám chöõa baøi. (5 – 7 baøi) bằng nhận xét. Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn luyeän taäp Muïc tieâu : Hs bieát tìm teân caùc loaøi caù, tìm caùc tieáng coù thanh hoûi/ thanh ngaõ. Baøi taäp 2: Em choïn chöõ naøo trong ngoaëc ñôn ñeà ñieàn vaøo choã troáng : (Choïn baøi 2a) -Gv treo baûng phuï ghi noäi dung baøi taäp. -Gv nhaän xeùt : giaûi thöôûng, raûi raùc, daûi nuùi, raønh maïch, ñeå daønh, tranh giaønh. Baøi taäp 3: Tìm caùc tieáng (choïn bai 3b) coù vaàn öt hoaëc öc, coù nghóa nhö sau : -Gv choát laïi lôøi giaûi ñuùng : dôû, giaáy, möïc, möùt. -Lôùp theo doõi. -3 hoïc sinh ñoïc laïi . -Hs neâu. -Caù nhaân nhaän xeùt. -Neâu töø kho ù: saéc ñoä, ñaëc aân, eâm ñeàm, -Ñoïc, phaân tích töø khoù -Vieát baûng con. -Hs nghe vieát baøi vaøo vôû. -Hs soaùt loãi. -Hs ñoïc yeâu caàu. -Cho 2 hs leân baûng laøm. -Nhaän xeùt veà baïn. -Ñoïc yeâu caàu. -Lôùp laøm vaøo baûng con. 4. Kiểm tra, đánh giá - Viết đúng, đẹp bài chính tả, đủ dấu câu. - Phân biệt phụ ấm đầu r/d hay gi - Tìm và viết các từ chứa tiếng bắt đầu bằng ch hay tr - GV thu vở nhận xét; khen ngợi những cá nhân có bài viết đẹp; động viên, khuyến khích những cá nhân có bài viết chưa đẹp, còn mắc nhiều lỗi chính tả cần cố gắng. 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố - Tìm các từ chứa các phụ âm đầu: r/d hay gi 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Chuẩn bị ôn tập giữa học kì II TUAÀN 27 MOÂN : CHÍNH TAÛ BAØI : OÂN TAÄP GIÖÕA KYØ II CHÍNH TAÛ KHO BAÙU 1. Mục tiêu dạy học Sau tiết học, HS có khả năng: 1.1. Kiến thức - Viết được bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn bài Kho báu - Phân biệt chí hay trí, chông hay trông - Biết phân biệt phụ âm đầu r/d hay gi 1.2. Kỹ năng - Viết đúng, viết đẹp bài chính tả. - Làm đúng các bài tập chính tả. 1.3. Thái độ - Yêu thích bài viết đúng, đẹp và giữ gìn vở sạch đẹp. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu 2.1. Cá nhân - Đọc bài chính tả. 2.2. Nhóm học tập - Tìm các từ khó viết. - Thảo luận nhóm đôi làm BT chính tả. 3. Tổ chức dạy học trên lớp 3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: “ Kho baùu” 3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn taäp cheùp Muïc tieâu : Cheùp chính xaùc moät ñoaïn trong triyeän “Kho baùu” - Giaùo vieân ñoïc ñoaïn cheùp treân baûng. -Y/C hs neâu noäi dung ñoaïn vieát. -Nhaâïn xeùt. -Höôùng daãn hs nhaän xeùt baøi chính taû. -Y/C hs tìm töø khoù. -Höôùng daãn vieát baøi vaøo vôû. -Gv theo doõi. -Chaám chöõa baøi. (5 – 7 baøi) bằng nhận xét. Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn luyeän taäp Muïc tieâu : Hs bieát ñieàn vaøo choã troáng. Baøi taäp 2: Ñieàn vaøo choã troáng ua hay uô -GV nhaän xeùt choát laïi : voi huô voøi, muøa maøng, thuôû nhoû, chanh chua Baøi taäp 3 a: Ñieàn vaøo choã troáng l hay n (löïa choïn) -GV nhaän xeùt choát laïi : naéng, nôi, laâu, nöôùc -Lôùp theo doõi. -3 hoïc sinh ñoïc laïi . -Hs neâu. -Caù nhaân nhaän xeùt. -Neâu töø khoù : hai naéng moät söông, caøy saâu cuoác baåm -Ñoïc, phaân tích töø khoù -Vieát baûng con. -Hs cheùp baøi. -Hs soaùt loãi. -Hs ñoïc yeâu caàu. -Lôùp laøm vaøo VBT. -2 hs leân baûng ñieàn. -Hs ñoïc yeâu caàu. -Lôùp laøm vaøo VBT. -2 hs leân baûng ñieàn. 4. Kiểm tra, đánh giá - Viết được bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn bài Kho báu - Phân biệt chí hay trí, chông hay trông - Biết phân biệt phụ âm đầu r/d hay gi - Khen ngợi những cá nhân có bài viết đẹp, làm đúng BT chính tả , nhắc hs sửa lỗi sai 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố - Tìm từ có chứa tiếng chứa phụ âm đầu ch hoặc tr 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Đọc bài Cây dừa trang 88 CHÍNH TAÛ CAÂY DÖØA 1. Mục tiêu dạy học Sau tiết học, HS có khả năng: 1.1. Kiến thức - Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng đoạn hình thức đoạn thơ - Phân biệt phụ ấm đầu s hay x, l hay n 1.2. Kỹ năng - Viết đúng, đẹp bài chính tả - Làm đúng các bài tập chính tả. 1.3. Thái độ - Giáo dục HS biết yêu quý, chăm sóc bảo vệ cây cối 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu 2.1. Cá nhân - Đọc bài chính tả. - Làm BT chính tả. 2.2. Nhóm học tập - Tìm từ khó viết, dễ lẫn 3. Tổ chức dạy học trên lớp 3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: “ Caây döøa” 3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn taäp cheùp Muïc tieâu : Cheùp chính xaùc 8 ñoaïn thô trong baøi “Caây döøa” - Giaùo vieân ñoïc ñoaïn cheùp treân baûng. -Y/C hs neâu noäi dung ñoaïn vieát. -Nhaâïn xeùt. -Höôùng daãn hs nhaän xeùt baøi chính taû. -Y/C hs tìm töø khoù. -Höôùng daãn vieát baøi vaøo vôû. -Gv theo doõi. -Chaám chöõa baøi. (5 – 7 baøi) bằng nhận xét. Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn luyeän taäp Muïc tieâu : Hs bieát keå teân caùc loaøi caây coù aâm s/x, söûa laïi chính taû ñoaïn thô vieát sai. Baøi taäp 2 a: Haõy keå teân caùc loaøi caây baét ñaàu baèng s hay x : (Löïa choïn) -Gv cho hs ñieàn vaøo caùc coät ñaõ vieát saün. -GV nhaän xeùt choát laïi : sim, sung, si, sen,.., xoan, xaø cöø, xaø nu, Baøi taäp 3a: Caùc baïn coù cheùp ñoaïn thô sau Em haõy giuùp baïn söûa laïi cho ñuùng. -Gv môû baûng phuï -GV nhaän xeùt choát laïi : Baêc Sôn, Ñình Caû, Thaùi Nguyeân, Taây Baéc, Ñieän Bieân. -Lôùp theo doõi. -3 hoïc sinh ñoïc laïi . -Hs neâu. -Caù nhaân nhaän xeùt. -Neâu töø khoù : taøu döøa, ngoït, huû, -Ñoïc, phaân tích töø khoù -Vieát baûng con. -Hs cheùp baøi. -Hs soaùt loãi. -Hs ñoïc yeâu caàu. -Trao ñoåi theo nhoùm -Thi tìm tieáp söùc. -Hs ñoïc yeâu caàu. -Ñoïc thaàm vaø laøm vaøo VBT -3 hs leân baûng söûa. 4. Kiểm tra, đánh giá - Viết đúng, đẹp bài chính tả, trình bày đúng đoạn hình thức đoạn thơ, đủ dấu câu. - Phân biệt phụ ấm đầu s hay x, l hay n - GV thu vở nhận xét; khen ngợi những cá nhân có bài viết đẹp; động viên, khuyến khích những cá nhân có bài viết chưa đẹp, còn mắc nhiều lỗi chính tả cần cố gắng. 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố - Tìm các từ chứa các phụ âm đầu: l hay n 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Đọc bài Những quả đào SGK trang 91

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuần 25-28 t3.docx