Giáo án lớp 2 môn Kể chuyện - Tuần 25 đến tuần 28

1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS có khả năng:

1.1. Kiến thức:- Biết dựa vào tranh kể lại từng đoạn câu chuyện Tôm Càng và Cá Con

 - Biết phân vai, dựng lại câu chuyện.

1.2. Kĩ năng: - Kể được từng đoạn theo tranh.

 - Đóng vai dựng lại câu chuyện.

1.3. Thái độ: - Tự tin, mạnh dạn tham gia kể chuyện.

 - Hứng thú với môn học.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu

2.1. Cá nhân: - Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh.

2.2. Nhóm học tập: - Phân vai dựng lại câu chuyện.

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp

 

docx7 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 459 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn Kể chuyện - Tuần 25 đến tuần 28, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÓ chuyÖn SÔN TINH, THUÛY TINH 1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS có khả năng 1.1. Kiến thức: - Döïa vaøo trí nhôù, tranh minh hoïa vaø gôïi yù döôùi moãi tranh, keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn vaø toaøn boä noäi dung caâu truyeän 1.2. Kỹ năng: - Bieát keå chuyeän töï nhieân, phoái hôïp lôøi keå vôùi ñieäu boä, neùt maët, bieát thay ñoåi gioïng keå cho phuø hôïp vôùi noäi dung 1.3. Thái độ - Tự tin, mạnh dạn tham gia kể chuyện. - Hứng thú với môn học. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu 2.1. Cá nhân - Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh. 2.2. Nhóm học tập - Phân vai dựng lại câu chuyện. 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: Sơn Tinh, Thủy Tinh (Giới thiệu tranh) 3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Hoaït ñoäng 1: Keå töøng ñoaïn theo tranh Muïc tieâu:Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung töøng ñoaïn, coù theå keå töøng ñoaïn vôùi gioïng keå, ñieäu boä, caùch dieãn ñaït phuø hôïp vôùi nhaân vaät Caùch tieán haønh: - GV chia nhoùm, ñoïc yeâu caàu cuûa baøi - Höôùng daãn HS quan saùt, nhaän xeùt noäi dung töøng ñoaïn theo tranh - Höôùng daãn Hs ñoïc lôøi gôïi yù, noái tieáp nhau keå töøng ñoaïn - Toå chöùc caùc HS trong nhoùm nhaän xeùt lôøi keå cuûa baïn - Ñaïi dieän caùc nhoùm keå truyeän tröôùc lôùp - Caû lôùp nghe, nhaän xeùt lôøi keå cuûa baïn - GV nhaän xeùt: noäi dung, caùch dieãn ñaït, theå hieän Hoaït ñoäng 2: Keå toaøn boä caâu truyeän Muïc tieâu: Giuùp HS coù theå keå toaøn boä caâu truyeän, reøn kyõ naêng keå truyeän tröôùc lôùp Caùch tieán haønh: - GV goïi moät soá HS keå caùc ñoaïn noái tieáp nhau - Toå chöùc lôùp nhaän xeùt - GV nhaän xeùt -3HS laàn löôït keå töøng ñoaïn - Ñoïc yeâu caàu cuûa baøi - Keå töøng ñoaïn trong nhoùm - Nghe, nhaän xeùt - Ñaïi dieän nhoùm keå tröôùc lôùp - Keå töøng ñoaïn tröôùc lôùp - Nhaän xeùt baïn keå 4. Kiểm tra, đánh giá - Biết kể từng đoạn, phân vai dựng lại toàn bộ câu chuyện. - GV nhân xét, khen ngợi những cá nhân, nhóm kể hay, cá nhân có tiến bộ, mạnh dạn, tự tin hơn khi tham gia kể chuyện. Động viên, khích lệ những cá nhân, nhóm kể chưa hay. 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Đọc bài Tôm Càng và Cá Con (trang 68) KÓ chuyÖn TOÂM CAØNG VAØ CAÙ CON 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS có khả năng: 1.1. Kiến thức:- Biết dựa vào tranh kể lại từng đoạn câu chuyện Tôm Càng và Cá Con - Biết phân vai, dựng lại câu chuyện. 1.2. Kĩ năng: - Kể được từng đoạn theo tranh. - Đóng vai dựng lại câu chuyện. 1.3. Thái độ: - Tự tin, mạnh dạn tham gia kể chuyện. - Hứng thú với môn học. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu 2.1. Cá nhân: - Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh. 2.2. Nhóm học tập: - Phân vai dựng lại câu chuyện. 3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: Tôm Càng và Cá Con. 3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Hoaït ñoäng 1: Keå töøng ñoaïn theo tranh Muïc tieâu:Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung töøng ñoaïn, coù theå keå töøng ñoaïn vôùi gioïng keå, ñieäu boä, caùch dieãn ñaït phuø hôïp vôùi nhaân vaät Caùch tieán haønh: - GV chia nhoùm - Gv ñoïc yeâu caàu cuûa baøi - Höôùng daãn HS quan saùt, nhaän xeùt noäi dung töøng ñoaïn theo tranh - Höôùng daãn Hs ñoïc lôøi gôïi yù, noái tieáp nhau keå töøng ñoaïn - Toå chöùc caùc HS trong nhoùm nhaän xeùt lôøi keå cuûa baïn - Ñaïi dieän caùc nhoùm keå truyeän tröôùc lôùp - Caû lôùp nghe, nhaän xeùt lôøi keå cuûa baïn - GV nhaän xeùt: noäi dung, caùch dieãn ñaït, theå hieän Hoaït ñoäng 2: Keå toaøn boä caâu truyeän Muïc tieâu: Giuùp HS coù theå keå toaøn boä caâu truyeän, reøn kyõ naêng keå truyeän tröôùc lôùp Caùch tieán haønh: - GV goïi moät soá HS keå caùc ñoaïn noái tieáp nhau - Toå chöùc lôùp nhaän xeùt - GV nhaän xeùt Hoaït ñoäng 3: Keå toaøn boä caâu truyeän theo vai Muïc tieâu: Giuùp HS bieát caùch phaân vai, nhaäp vai döïng laïi caâu chuyeän Caùch tieán haønh: - Giao caùc vai trong caâu truyeän cho HS - Höôùng daãn gioïng, ñieäu boä cuûa töøng nhaân vaät - Toå chöùc döïng laïi caâu chuyeän theo töøng nhoùm - GV laøm ngöôøi daãn chuyeän , HS keå truyeän theo vai - Toå chöùc HS töï keå truyeän tröôùc lôùp - Toå chöùc lôùp nhaän xeùt, bình choïn - GV nhaän xeùt, tuyeân döông -3HS laàn löôït keå töøng ñoaïn - Ñoïc yeâu caàu cuûa baøi - Keå töøng ñoaïn trong nhoùm - Nghe, nhaän xeùt - Ñaïi dieän nhoùm keå tröôùc lôùp - Keå töøng ñoaïn tröôùc lôùp - Nhaän xeùt baïn keå - Nhaän vai, taäp keå -Nhaän xeùt, bình choïn 4. Kiểm tra, đánh giá - Biết kể từng đoạn, phân vai dựng lại toàn bộ câu chuyện. - GV nhân xét, khen ngợi những cá nhân, nhóm kể hay, cá nhân có tiến bộ, mạnh dạn, tự tin hơn khi tham gia kể chuyện. Động viên, khích lệ những cá nhân, nhóm kể chưa hay. 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố - Qua câu chuyện này, bài học mà em rút ra được cho bản thân là gì? 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Đọc bài Sông Hương (trang 72) KÓ chuyÖn KHO BAÙU 1. Mục tiêu dạy học Sau tiết học, HS có khả năng: 1.1. Kiến thức - Biết dựa vào gợi ý kể lại từng đoạn câu chuyện Kho báu - Biết kể lại toàn bộ câu chuyện. 1.2. Kĩ năng - Kể được từng đoạn theo gợi ý - Kể lại toàn bộ câu chuyện 1.3. Thái độ - Tự tin, mạnh dạn tham gia kể chuyện. - Giáo dục HS thái độ chăm chỉ học tập, làm việc 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu 2.1. Cá nhân - Kể từng đoạn câu chuyện theo gợi ý 2.2. Nhóm học tập - Kể lại toàn bộ câu chuyện 3. Tổ chức dạy học trên lớp 3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: ‘‘Kho báu’’  3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 2: Keå töøng ñoaïn theo gôïi yù Muïc tieâu:Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung töøng ñoaïn, coù theå keå töøng ñoaïn theo gôïi yù vôùi gioïng keå, ñieäu boä, caùch dieãn ñaït phuø hôïp vôùi nhaân vaät Caùch tieán haønh: - GV chia nhoùm, treo baûng phuï ghi saün gôïi yù noäi dung caâu chuyeän - Gv ñoïc yeâu caàu cuûa baøi - Höôùng daãn Hs suy nghó, nhaän xeùt noäi dung, taäp keå trong nhoùm theo lôøi gôïi yù - Höôùng daãn Hs ñoïc lôøi gôïi yù, noái tieáp nhau keå töøng ñoaïn - Toå chöùc caùc HS trong nhoùm nhaän xeùt lôøi keå cuûa baïn - Ñaïi dieän caùc nhoùm keå truyeän tröôùc lôùp - Caû lôùp nghe, nhaän xeùt lôøi keå cuûa baïn - GV nhaän xeùt: noäi dung, caùch dieãn ñaït, theå hieän Hoaït ñoäng 3: Keå toaøn boä caâu truyeän Muïc tieâu: Giuùp HS coù theå keå toaøn boä caâu truyeän, reøn kyõ naêng keå truyeän tröôùc lôùp Caùch tieán haønh: - GV goïi moät soá HS keå caùc ñoaïn noái tieáp nhau - Toå chöùc lôùp nhaän xeùt - GV nhaän xeùt -3HS laàn löôït keå töøng ñoaïn - Ñoïc yeâu caàu cuûa baøi - Keå töøng ñoaïn trong nhoùm - Nghe, nhaän xeùt - Ñaïi dieän nhoùm keå tröôùc lôùp - Keå töøng ñoaïn tröôùc lôùp - Nhaän xeùt baïn keå 4. Kiểm tra, đánh giá - Biết dựa vào gợi ý kể lại từng đoạn câu chuyện Kho báu - Biết kể lại toàn bộ câu chuyện - GV nhân xét, khen ngợi những cá nhân, nhóm kể hay, cá nhân có tiến bộ, mạnh dạn, tự tin hơn khi tham gia kể chuyện. Động viên, khích lệ những cá nhân, nhóm kể chưa hay. 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố - Qua câu chuyện này, bài học mà em rút ra được bài học gì cho bản thân? 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Đọc bài Cây dừa trang 88

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuan 25-28. t3.docx
Tài liệu liên quan