Giáo án lớp 2 môn Tập viết - Tuần 13 đến tuần 16

1.Mục tiêu dạy học.

 Sau bài học, HS có khả năng:

 1.1. Kiến thức:

 - Biết viết chữ hoa M (1 dòng cỡ vừa,1 dòng cỡ nhỏ ), chữ và câu ứng dụng: Miệng(1 dòng cỡ vừa,1 dòng cỡ nhỏ ), Miệng nói tay làm (3 lần) .

1.2. Kĩ năng:

 - Rèn kỹ thuật viết chữ với rèn chính tả mở rộng vốn từ, phát triển tư duy.

1.3. Thái độ:

 - Góp phần rèn luyện tính cẩn thận.yêu viết chữ đẹp.

2.Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu.

 - Quan sát cấu tạo của chữ hoa M

3.Tổ chức hoạt động học tập tiếp theo.

 

docx12 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 28/11/2018 | Lượt xem: 168 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn Tập viết - Tuần 13 đến tuần 16, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TAÄP VIEÁT CHÖÕ HOA L 1. Muïc tieâu dạy học: Sau tiết học, HS có khả năng: 1.1. Kieán thöùc: - Bieát vieát chöõ hoa L theo côõ vöøa vaø nhoû 1.2. Kó naêng: - Vieát ñuùng caâu öùng duïng “Laù laønh ñuøm laù raùch” theo chöõ côû nhoû. Vieát ñuùng maãu, ñeàu neùt. Noái chöõ ñuùng qui ñònh. 1.3. Thaùi ñoä: - Giaùo duïc hs tính caån thaän, chính xaùc. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: 2.1. Cá nhân: Vieát chöõ hoa L theo côõ vöøa vaø nhoû. 2.2. Nhóm học tập. 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: “Chöõ hoa L” 3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß *Hoaït ñoäng 1 : Luyeän vieát chöõ hoa vaø caâu öùng duïng. Muïc tieâu : Hs vieát ñuùng chöõ hoa L vaø chöõ Laù. *GV ñính chöõ maãu hoa L. -GV vieát maãu chöõ L vaø neâu caùch vieát. -GV giôùi thieäu caâu öùng duïng “Laù laønh ñuøm laù raùch” -Y/C hs neâu yù nghóa caâu öùng duïng. -Y/C hs quan saùt nhaän xeùt veà ñoä cao,... -GV vieát maãu chöõ Laù vaø höôùng daãn caùch vieát. *Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn vieát vaøo vôû, chaám chöõa baøi. Muïc tieâu : Vieát ñuùng chöõ hoa L vaø caâu öùng duïng “Laù laønh ñuøm laù raùch” theo côõ vuøa vaø nhoû. -GV neâu yeâu caàu. -Theo doõi giuùp ñôõ hoïc sinh. -Giaùo duïc Hs : Tö theá ngoài, caùch vieát. *Chaám chöõa baøi : 7-10 baøi. Nhaän xeùt. -Hs quan saùt, nhaän xeùt caáu taïo con chöõ. -Theo doõi.Vieát baûng con 2 löôït. -2 hs ñoïc. -Hs neâu. -Quan saùt nhaän xeùt. -Theo doõi vieát baûng con 2 löôït. -Hs vieát vaøo vôû. -Theo doõi töï chöõa baøi. 4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập) - Choïn 3-5 baøi vieát ñuùng ñeïp cho lôùp xem, nhận xét. 5. Định hướng học tập tiếp theo. 5.1. Bài tập củng cố: Cho hs neâu laïi caùc neùt vaø caùch vieát chöõ L hoa. 5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau: - Cá nhân: HS xem trước bài Chữ hoa N. - Nhaän xeùt tieát hoïc – Daën doø. TAÄP VIEÁT CHÖÕ HOA M 1.Mục tiêu dạy học. Sau bài học, HS có khả năng: 1.1. Kiến thức: - Biết viết chữ hoa M (1 dòng cỡ vừa,1 dòng cỡ nhỏ ), chữ và câu ứng dụng: Miệng(1 dòng cỡ vừa,1 dòng cỡ nhỏ ), Miệng nói tay làm (3 lần) . 1.2. Kĩ năng: - Rèn kỹ thuật viết chữ với rèn chính tả mở rộng vốn từ, phát triển tư duy. 1.3. Thái độ: - Góp phần rèn luyện tính cẩn thận.yêu viết chữ đẹp. 2.Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu. - Quan sát cấu tạo của chữ hoa M 3.Tổ chức hoạt động học tập tiếp theo. 3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: “Chöõ hoa M” 3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß *Hoaït ñoäng 1 : Luyeän vieát chöõ hoa vaø caâu öùng duïng. Muïc tieâu : Hs vieát ñuùng chöõ hoa M vaø chöõ Mieäng. *GV ñính chöõ maãu hoa M. -GV vieát maãu chöõ M vaø neâu caùch vieát. -GV giôùi thieäu caâu öùng duïng “Mieäng noùi tay laøm” -Y/C hs neâu yù nghóa caâu öùng duïng. -Y/C hs quan saùt nhaän xeùt veà ñoä cao,... -GV vieát maãu chöõ Mieäng vaø höôùng daãn caùch vieát. *Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn vieát vaøo vôû, chaám chöõa baøi. Muïc tieâu : Vieát ñuùng chöõ hoa M vaø caâu öùng duïng “Mieäng noùi tay laøm” theo côõ vuøa vaø nhoû. -GV neâu yeâu caàu. -Theo doõi giuùp ñôõ hoïc sinh. -Giaùo duïc Hs : Tö theá ngoài, caùch vieát. *Chöõa baøi : 7-10 baøi. Nhaän xeùt. -Hs quan saùt, nhaän xeùt caáu taïo con chöõ. -Theo doõi.Vieát baûng con 2 löôït. -2 hs ñoïc. -Hs neâu. -Quan saùt nhaän xeùt. -Theo doõi vieát baûng con 2 löôït. -Hs vieát vaøo vôû. -Theo doõi töï chöõa baøi. 4. Kiểm tra, đánh giá. - Viết chữ hoa M, chữ và câu ứng dụng - Nhận xét vở tập viết HS - Khen ngợi những cá nhân viết, đúng, đẹp. Động viên, khích lệ những cá nhân viết chưa đúng cần cố gắng hơn. 5. Định hướng học tập tiếp theo. 5.1. Bài tập củng cố: - Yêu cầu HS viết chữ M cỡ chữ vừa - Chữ hoa cỡ chữ vừa M cao mấy li, gồm mấy nét? 5.2. Nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau: - Quan sát câu tạo chữ hoa N TUAÀN 15 TAÄP VIEÁT CHÖÕ HOA N I. MUÏC TIEÂU: - Bieát vieát chöõ hoa N theo côõ vöøa vaø nhoû - Vieát ñuùng caâu öùng duïng “Nghó tröôùc nghó sau” theo chöõ côû nhoû. Vieát ñuùng maãu, ñeàu neùt. Noái chöõ ñuùng qui ñònh. - Giaùo duïc hs tính caån thaän, chính xaùc. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC : GV : Chöõ maãu ñaët trong khung, baûng phuï vieát caâu öùng duïng. Hs : Taäp vieát, baûng con, phaán . III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC : 1. Khôûi ñoäng : (1 phuùt) Haùt 2. Kieåm tra baøi cuõ: (4 phuùt) - Cho hs chöõ hoa M, caâu öùng duïng “Mieäng noùi tay laøm”. Lôùp vieát baûng con. - Nhaän xeùt. 3./ Baøi môùi : a) Giôùi thieäu baøi : “Chöõ hoa N” b) Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 10 ph 17 ph *Hoaït ñoäng 1 : Luyeän vieát chöõ hoa vaø caâu öùng duïng. Muïc tieâu : Hs vieát ñuùng chöõ hoa N vaø chöõ Nghó. *GV ñính chöõ maãu hoa N. -GV vieát maãu chöõ N vaø neâu caùch vieát. -GV giôùi thieäu caâu öùng duïng “Nghó tröôùc nghó sau” -Y/C hs neâu yù nghóa caâu öùng duïng. -Y/C hs quan saùt nhaän xeùt veà ñoä cao,... -GV vieát maãu chöõ Nghó vaø höôùng daãn caùch vieát. *Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn vieát vaøo vôû, chaám chöõa baøi. Muïc tieâu : Vieát ñuùng chöõ hoa N vaø caâu öùng duïng “Nghó tröôùc nghó sau” theo côõ vuøa vaø nhoû. -GV neâu yeâu caàu. -Theo doõi giuùp ñôõ hoïc sinh. -Giaùo duïc Hs : Tö theá ngoài, caùch vieát. *Chaám chöõa baøi : 7-10 baøi. Nhaän xeùt. -Hs quan saùt, nhaän xeùt caáu taïo con chöõ. -Theo doõi.Vieát baûng con 2 löôït. -2 hs ñoïc. -Hs neâu. -Quan saùt nhaän xeùt. -Theo doõi vieát baûng con 2 löôït. -Hs vieát vaøo vôû. -Theo doõi töï chöõa baøi. 4. Cuûng co á: ( 4 phuùt) - Cho hs neâu laïi caùc neùt vaø caùch vieát chöõ N hoa. - Choïn moät soá baøi vieát ñuùng ñeïp cho lôùp xem. - Nhaän xeùt – Luyeän vieát theâm ôû nhaø. TUAÀN 16 TAÄP VIEÁT CHÖÕ HOA O I. MUÏC TIEÂU: - Bieát vieát chöõ hoa O theo côõ vöøa vaø nhoû - Vieát ñuùng caâu öùng duïng “Ong bay böôùm löôïn” theo chöõ côû nhoû. Vieát ñuùng maãu, ñeàu neùt. Noái chöõ ñuùng qui ñònh. - Giaùo duïc hs tính caån thaän, chính xaùc. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC : GV : Chöõ maãu ñaët trong khung, baûng phuï vieát caâu öùng duïng. Hs : Taäp vieát, baûng con, phaán . III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC : 1. Khôûi ñoäng : (1 phuùt) Haùt 2. Kieåm tra baøi cuõ: (4 phuùt) - Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa hoïc sinh. - Nhaän xeùt. 3./ Baøi môùi : a) Giôùi thieäu baøi : b) Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : “Chöõ hoa O” TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 10 ph 17 ph *Hoaït ñoäng 1 : Luyeän vieát chöõ hoa vaø caâu öùng duïng. Muïc tieâu : Hs vieát ñuùng chöõ hoa O vaø chöõ Ong. *GV ñính chöõ maãu O. -GV vieát maãu O vaø neâu caùch vieát. -GV giôùi thieäu caâu öùng duïng “Ong bay böôùm löôïn” -Y/C hs neâu yù nghóa caâu öùng duïng. -Y/C hs quan saùt nhaän xeùt veà ñoä cao,... -GV vieát maãu chöõ Ong vaø höôùng daãn caùch vieát. *Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn vieát vaøo vôû, chaám chöõa baøi. Muïc tieâu : Vieát ñuùng chöõ hoan Ong vaø caâu öùng duïng “Ong bay böôùm löôïn” theo côõ vuøa vaø nhoû. -GV neâu yeâu caàu. -Theo doõi giuùp ñôõ hoïc sinh. -Giaùo duïc Hs : Tö theá ngoài, caùch vieát. *Chaám chöõa baøi : 7-10 baøi. Nhaän xeùt. -Hs quan saùt, nhaän xeùt caáu taïo con chöõ. -Theo doõi.Vieát baûng con 2 löôït. -2 hs ñoïc. -Hs neâu. -Quan saùt nhaän xeùt. -Theo doõi vieát baûng con 2 löôït. -Hs vieát vaøo vôû. -Theo doõi töï chöõa baøi. 4. Cuûng co á: ( 4 phuùt) - Cho hs neâu laïi caùc neùt vaø caùch vieát chöõ O hoa. - Choïn moät soá baøi vieát ñuùng ñeïp cho lôùp xem.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuần 13-16 t12 tập viết.docx
Tài liệu liên quan