Giáo án lớp 2 môn Thủ công - Tuần 25 đến tuần 28

1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:

1.1. Kiến thức: HS bit lµm d©y xĩc xÝch b»ng giy thđ c«ng.

1.2. Kĩ năng: Lµm ®­ỵc d©y xĩc xÝch ®Ĩ trang trÝ.

1.3. Thái độ: ThÝch lµm ® ch¬i, yªu thÝch s¶n phm lao ®ng cđa m×nh.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu.

 C nhn: Giấy thủ cơng, ko, hồ, dn.

3. Tổ chức dạy học trn lớp.

3.1. Giới thiệu bài mới: Lm dy xích trang trí.

3.2. Các hoạt động dạy học :

 

docx8 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 212 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn Thủ công - Tuần 25 đến tuần 28, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thđ c«ng Lµm d©y xĩc xÝch trang trÝ 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: HS biÕt lµm d©y xĩc xÝch b»ng giÊy thđ c«ng. 1.2. Kĩ năng: Lµm ®­ỵc d©y xĩc xÝch ®Ĩ trang trÝ. 1.3. Thái độ: ThÝch lµm ®å ch¬i, yªu thÝch s¶n phÈm lao ®éng cđa m×nh. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu. Cá nhân: Giấy thủ cơng, kéo, hồ, dán. 3. Tổ chức dạy học trên lớp. 3.1. Giới thiệu bài mới: Làm dây xích trang trí. 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 1. H§1 : GV HD HS QS vµ nhËn xÐt - GV giíi thiƯu d©y xĩc xÝch mÉu - C¸c vßng d©y xĩc xÝch ®­ỵc lµm b»ng g× - H×nh d¸ng, kÝch th­íc, mµu s¾c nh­ thÕ nµo ? - §Ĩ cã ®­ỵc d©y xĩc xÝch ta ph¶i lµm thÕ nµo ? 2. H§2 : GV HD mÉu + B­íc 1 : LÊy 3, 4 tê giÊy thđ c«ng kh¸c mµu c¾t thµnh c¸c nan giÊy réng 1 «, dµi 12 « + B­íc 2 : D¸n c¸c nan giÊy thµnh d©y xĩc xÝch : b«i hå vµo mét ®Çu nan vµ d¸n nan thø nhÊt thµnh vßng trßn - Luån nan thø hai kh¸c mµu vµo vßng nan thø nhÊt, b«i hå vµo mét ®Çu nan d¸n tiÕp thµnh vßng trßn thø hai, tiÕp tơc d¸n nan thø 3, 4, 5, ... - Chĩ ý thao t¸c c¾t giÊy ®Ĩ ®­ỵc nan giÊy th¼ng theo ®­êng kỴ - GiÊy thđ c«ng hoỈc giÊy mµu, giÊy tr¾ng, kÐo, hå d¸n + HS quan s¸t - HS tr¶ lêi - C¾t nhiỊu nan giÊy mµu dµi b»ng nhau, d¸n lång c¸c nan giÊy thµnh nh÷ng vßng trßn nèi tiÕp nhau + HS quan s¸t - Yªu cÇu 1,2 HS nh¾c l¹i c¸ch lµm d©y xĩc xÝch vµ thùc hiƯn c¸c thao t¸c c¾t, d¸n - HS tËp c¾t c¸c nan giÊy 4.Kiểm tra, đánh giá - Nhớ các bước gấp, cắt, dán dây xích trang trí. - Phối hợp gấp ,cắt, dán được sản phẩm đã học. - GV nhận xét sản phẩm của HS. Khen ngợi những HScĩ sản phẩm đẹp, động viên, khuyến khích HS cĩ sản phẩm chưa đẹp cần cố gắng hơn. 5.Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cớ: Nêu các bước gấp, cắt, dán dây xích trang trí. 5.2 .Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau Chuẩn bị tiết sau: Làm dây xúc xích trang trí. Thđ c«ng Lµm d©y xĩc xÝch trang trÝ 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: HS biÕt lµm d©y xĩc xÝch b»ng giÊy thđ c«ng. 1.2. Kĩ năng: Lµm ®­ỵc d©y xĩc xÝch ®Ĩ trang trÝ. 1.3. Thái độ: ThÝch lµm ®å ch¬i, yªu thÝch s¶n phÈm lao ®éng cđa m×nh. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu. Cá nhân: Giấy thủ cơng, kéo, hồ, dán. 3. Tổ chức dạy học trên lớp. 3.1. Giới thiệu bài mới: Làm dây xích trang trí. 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 1. KiĨm tra bµi cị - KiĨm ta sù chuÈn bÞ cđa HS 2. Bµi míi a. H§1 : HS thùc hµnh lµm d©y xĩc xÝch trang trÝ - GV quan s¸t nh÷ng em cßn lĩng tĩng - §éng viªn c¸c em lµm d©y xĩc xÝch dµi b. H§2 : Tr­ng bµy s¶n phÈm - GV ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cđa HS - GiÊy thđ c«ng hoỈc giÊy mµu, giÊy tr¾ng, kÐo, hå d¸n + HS nh¾c l¹i quy tr×nh lµm d©y xĩc xÝch b»ng giÊy thđ c«ng - B­íc 1 : c¾t thµnh c¸c nan giÊy - B­íc 2 D¸n nan giÊy thµnh d©y xĩc xÝch + HS thùc hµnh lµm d©y xĩc xÝch b»ng giÊy thđ c«ng + HS tr­ng bµy s¶n phÈm cđ m×nh 4.Kiểm tra, đánh giá - Nhớ các bước gấp, cắt, dán dây xích trang trí. - Phối hợp gấp ,cắt, dán được sản phẩm đã học. - GV nhận xét sản phẩm của HS. Khen ngợi những HS cĩ sản phẩm đẹp, động viên, khuyến khích HS cĩ sản phẩm chưa đẹp cần cố gắng hơn. 5.Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cớ: Nêu các bước gấp, cắt, dán dây xích trang trí. 5.2 .Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau Cá nhân: GiÊy thđ c«ng, bĩt ch×, bĩt mµu, th­íc kỴ, kÐo, hå d¸n ®Ĩ häc bµi : Lµm ®ång hå ®eo tay Thđ c«ng Lµm ®ång hå ®eo tay ( tiết 1) 1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS cĩ khả năng 1.1. Kiến thức: - HS biÕt c¸ch lµm ®ång hå ®eo tay b»ng giÊy. 1.2. Kỹ năng: - Lµm ®­ỵc ®ång hå ®eo tay. 1.3. Thái độ: - ThÝch lµm ®å ch¬i, yªu thÝch s¶n phÈm cđa m×nh. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu - Cá nhân: GiÊy thđ c«ng hoỈc giÊy mµu, kÐo, hå d¸n, bĩt ch×, bĩt mµu, th­íc kỴ 3. Tổ chức dạy học trên lớp 3.1. Giới thiệu bài mới: Làm đồng hồ đeo tay. 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 1. KiĨm tra bµi cị - KiĨm tra sù chuÈn bÞ cđa HS 2. Bµi míi a. H§1 : GV HD HS quan s¸t vµ nhËn xÐt - §ång hå ®­ỵc lµm b»ng g× ? - MỈt ®ång hå, d©y ®eo, ®ai cµi d©y ®ång hå ®­ỵc lµm b»ng g× ? - Ngoµi giÊy thđ c«ng ta cßn cã thĨ sư dơng vËt liƯu g× lµm ®ång hå ®eo tay ? - Liªn hƯ vỊ h×nh d¸ng vµ mµu s¾c, vËt liƯu lµm mỈt vµ d©y ®ång hå ®eo tay b. H§2 : GV HD mÉu + B­íc 1 : C¾t thµnh c¸c nan giÊy - C¾t 1 nan giÊy dµi 24 «, réng 3 « lµm mỈt - C¾t 1 nan kh¸c dµi kho¶ng 30 - 35 «, réng gÇn 3 «, c¾t v¸t hai bªn cđa hai ®Çu lµm d©y ®ång hå - C¾t 1 nan dµi 8 «, réng 1 « lµm ®ai cµi d©y ®ång hå + B­íc 2 : lµm mỈt ®ång hå - GÊp 1 ®Çu nan giÊy lµm mỈt ®ång hå vµo 3 « ( H1 ). GÊp tiÕp nh­ H2 ®­ỵc H3 + B­íc 3 : Gµi d©y ®eo ®ång hå - gµi 1 ®Çu vµo khe gi÷a cđa c¸c nÕp gÊp mỈt ®ång hå. GÊp nan nµy ®Ì lªn nÕp gÊp cuèi råi luån ®Çu nan qua 1 khe kh¸c, kÐo ®Çu nan cho nÕp gÊp khÝt chỈt ®Ĩ gi÷ mỈt ®ång hå vµ d©y ®eo. D¸n nèi hai ®Çu cđa nan giÊy lµm ®ai ®Ĩ gi÷ d©y ®ång hå. + B­íc 4 : VÏ sè vµ kim lªn mỈt ®ång hå. - HD lÊy 4 ®iĨm chÝnh ®Ĩ ghi sè 12, 3, 6, 9, chÊm c¸c ®iĨm chØ giê kh¸c. VÏ kim ng¾n chØ giê, kim dµi chØ phĩt. Gµi d©y ®eo vµo mỈt ®ång hå, gµi ®Çu d©y thõa qua ®ai, ta ®­ỵc chiÕc ®ång hå ®eo tay hoµn chØnh - GiÊy thđ c«ng hoỈc giÊy mµu, kÐo, hå d¸n, bĩt ch×, bĩt mµu, th­íc kỴ + HS quan s¸t ®ång hå mÉu - B»ng giÊy thđ c«ng - B»ng giÊy - L¸ chuèi, l¸ dõa, .... - HS liªn hƯ + HS quan s¸t + HS tËp lµm ®ång hå ®eo tay b»ng giÊy 4.Kiểm tra, đánh giá - Nhớ các bước cách làm đồng hồ đeo tay. - GV nhận xét sản phẩm của HS. Khen ngợi những HS cĩ sản phẩm đẹp, động viên, khuyến khích HS cĩ sản phẩm chưa đẹp cần cố gắng hơn. 5.Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cớ: Nêu các bước làm đồng hồ đeo tay. 5.2 .Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau Cá nhân: GiÊy thđ c«ng, bĩt ch×, bĩt mµu, th­íc kỴ, kÐo, hå d¸n ®Ĩ häc bµi : Lµm ®ång hå ®eo tay (tiết 2) Thđ c«ng Lµm ®ång hå ®eo tay( tiết 2) 1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS cĩ khả năng 1.1. Kiến thức: - HS biÕt c¸ch lµm ®ång hå ®eo tay b»ng giÊy. 1.2. Kỹ năng: - Lµm ®­ỵc ®ång hå ®eo tay. 1.3. Thái độ: - ThÝch lµm ®å ch¬i, yªu thÝch s¶n phÈm cđa m×nh. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu - Cá nhân: GiÊy thđ c«ng hoỈc giÊy mµu, kÐo, hå d¸n, bĩt ch×, bĩt mµu, th­íc kỴ 3. Tổ chức dạy học trên lớp 3.1. Giới thiệu bài mới: Làm đồng hồ đeo tay. 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß a. H§1: HS thùc hµnh lµm ®ång hå ®eo tay - Chuẩn bị đồ dùng. - HS nh¾c l¹i quy tr×nh lµm ®ång hå ®eo tay qua 4 b­íc - GV nh¾c HS : nÕp gÊp ph¶i s¸t, miÕt kÜ. Khi gµi d©y ®eo cã thĨ bãp nhĐ h×nh mỈt ®ång hå ®Ĩ gµi d©y ®eo cho dƠ - GV QS giĩp ®ì nh÷ng em cßn lĩng tĩng b. H§2 : Tr­ng bµy s¶n phÈm - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cđa HS - GiÊy thđ c«ng hoỈc giÊy mµu, kÐo, hå d¸n, bĩt ch×, bĩt mµu, th­íc kỴ + B1 : C¾t thµnh c¸c nan giÊy + B2 : Lµm mỈt ®ång hå + B3 : Gµi d©y ®eo ®ång hå + B4 : VÏ sè vµ kim lªn mỈt ®ång hå - HS thùc hµnh lµm ®ång hå ®eo tay + HS tr­ng bµy s¶n phÈm cđa m×nh 4.Kiểm tra, đánh giá - Nhớ các bước cách làm đồng hồ đeo tay. - Trình bày sản phẩm đẹp. - GV nhận xét sản phẩm của HS. Khen ngợi những HS cĩ sản phẩm đẹp, động viên, khuyến khích HS cĩ sản phẩm chưa đẹp cần cố gắng hơn. 5.Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cớ: Nêu các bước làm đồng hồ đeo tay. 5.2 .Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau Cá nhân: GiÊy thđ c«ng, bĩt ch×, bĩt mµu, th­íc kỴ, kÐo, hå d¸n ®Ĩ häc bµi : Lµm vịng ®eo tay (tiết 1)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxthủ công t25-28.docx