Giáo án Lớp 2 Tuần 14 - GV: Trịnh Phương Huyền

LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

 - Thuộc bảng 15, 16, 17, 18 trừ đi một số.

 - Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 dạng đã học.

 - Biết giải bài toán về ít hơn.

II. Đồ dùng dạy học:

- Mỗi HS chuẩn bị 4 hình tam giác vuông cân như¬ hình vẽ SGK

- VBT

III. Các hoạt động dạy học

 1.Ổn định lớp học :

 2.Kiểm tra bài cũ :

Đặt tính rồi tính: 85 – 27 97 – 38

GV nhận xét

 

doc42 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 01/03/2019 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 2 Tuần 14 - GV: Trịnh Phương Huyền, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
16,17,18 trừ đi một số. - Dặn xem trước bài: Luyện tập - Nhận xét tiết học. - Quan sát và lắng nghe GV phân tích đề toán . - Thực hiện phép tính trừ 65 -38 - Thao tác trên que tính và nêu còn 27 que tính - Trả lời về cách làm . - Có 65 que tính (gồm 6 bó và 5 que rời) - phải bớt 38 que tính . -38 que tính gồm 3 bó, 8 que rời - Bớt 3 que nữa . - Vì 5 + 3 = 8 - Còn 27 que tính . - 65 trừ 38 bằng 27 65 (5 không trừ được 8 lấy 15 trừ 8 -38 bằng 7 . Viết 7, nhớ 1 .3 nhớ 1 27 bằng 4, 6 trừ 4 bằng 2, viết 2) - Nhiều Hs thực hiện -HS nêu yêu cầu -HS làm VBT, 4 HS lên bảng -HS nhận xét bài trên bảng. -1HS nêu yêu cầu -HS trả lời. -HS làm VBT, 2 Hs lên bảng -HS nhận xét bài trên bảng. Keå chuyeän CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA I. MUÏC TIEÂU: - Döïa vaøo trí nhôù, tranh minh họa keå ñöôïc töøng ñoaïn vaø toaøn boä noäi dung caâu chuyeän. -Bieát keå chuyeän töï nhieân, phoái hôïp lôøi keå vôùi ñieäu boä, neùt maët, bieát thay ñoåi gioïng keå vôùi noäi dung. -Bieát nhaän xeùt ñaùnh giaù lôøi keå cuûa baïn vaø keå tieáp lôøi cuûa baïn. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY-HOÏC: Giaùo vieân: bảng phụ ghi câu hỏi gợi ý, tranh minh họa. Hoïc sinh: Ñoïc kiõ caâu chuyeän. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG: 1.OÅn ñònh lôùp hoïc: 2.Kiểm tra bài cũ: Gọi 3 HS lên kể lại câu chuyện Bông hoa Niềm Vui. GV nhận xét 3.Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. Giôùi thieäu: Ghi baûng 2. Keå töøng ñoaïn chuyeän Keå trong nhoùm -Yeâu caàu HS chia nhoùm, döïa vaøo tranh minh họa vaø keå laïi töøng ñoaïn chuyeän trong nhoùm cuûa mình Keå tröôùc lôùp Keå töøng ñoaïn: -GV yeâu caàu ñaïi dieän töøng nhoùm leân baûng keå laïi töøng ñoaïn caâu chuyeän döïa vaøo tranh minh hoïa: Ñoaïn 1 (tranh 1), Ñoaïn 2(tranh 2, 3, 4), Ñoaïn 3(tranh 5) -Nhaän xeùt. Gôïi yù : ( Cho HS khoâng töï keå ñöôïc ) +Tranh 1 veõ caûnh gì? +Neâu noäi dung tranh 2, 3, 4. +Tranh 5 veõ caûnh gì? - Goïi nhieàu HS keå laïi. - GV nhaän xeùt tuyeân döông nhöõng em keå toát. 3.Keå laïi toaøn boä caâu chuyeän: - Goïi 3 HS noái tieáp nhau keå laïi caâu chuyeän theo ñoaïn. - GV nhaän xeùt, boå sung. 4.Döïng laïi caâu chuyeän theo vai: - Toå chöùc cho HS hoaït ñoäng ñoäng theo nhoùm.. -Yeâu caàu HS nhaän xeùt - GV nhaän xeùt 5.Cuûng coá – Daën doø -GV heä thoáng noäi dung baøi hoïc. -Daën doø HS veà nhaø keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân nghe. -HS nhaéc laïi töïa baøi -Chia nhoùm, moãi nhoùm 3 em, laàn löôït töøng em keå töøng ñoaïn chuyeän theo gôïi yù. Khi moät em keå caùc em khaùc laéng nghe -Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy -Nhoùm cöû ñaïi dieän leân thi keå -Nhaän xeùt lôøi keå cuûa baïn. + Caùc con caõi nhau khieán ngöôøi cha raát buoàn vaø ñau ñaàu. + Tranh 2: ngöôøi cha goïi caùc con ñeán vaø ñoá caùc con, ai beû ñöôïc boù ñuõa seõ ñöôïc thöôûng. + Tranh 3: töøng ngöôøi con coá gaéng heát söùc ñeå beû boù ñuõa maø khoâng sao beû ñöôïc. + Tranh 4: Ngöôøi cha thaùo boù ñuõa ra vaø beû töøng caùi moät caùch deã daøng. +Nhöõng ngöôøi con hieåu lôøi khuyeân cuûa cha. - Lôùp nhaän xeùt, boå sung. -HS keå laïi toaøn caâu chuyeän theo tranh minh hoïa. -Lôùp nhaän xeùt, boå sung - Thaûo luaän phaân vai. - Caùc nhoùm leân baûng thi keå laïi chuyeän. - Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. Lôùp nhaän xeùt Töï nhieân vaø xaõ hoäi PHÒNG TRÁNH NGỘ ĐỘC KHI Ở NHÀ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức - kỹ năng - Nêu được một số việc cần làm để phòng tránh ngộ độc khi ở nhà. - Biết được các biểu hiện khi bị ngộ độc. - Nêu được một số lí do khi bị ngộ độc qua đường ăn, uống như thức ăn bị ôi, thiu, ăn nhiều quả xanh, uống nhằm thuốc, II. Đồ dùng dạy học: Vài vỏ hộp hoá chất, thuốc tây, các hình trong SGK. III.Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1.OÅn ñònh lôùp hoïc: 2.Kieåm tra baøi cuõ: - Em ñaõ laøm gì ñeå giöõ saïch xung quanh nhaø ôû ? - Vì sao em phaûi giöõ saïch xung quanh nhaø ôû ? -Nhaän xeùt ñaùnh giaù 3.Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi: -Coù laàn naøo em ñaõ bò ngoâ ñoäc chöa? -Em coù bieát nguyeân nhaân daãn ñeán ngoä ñoäc ? Hoâm nay coâ HD caùc em caùch phoøng traùnh ngoä ñoäc khi ôû nhaø. Hoaït ñoäng 1:Quan saùt thaûo luaän Böôùc1: Laøm vieäc theo caëp ñoâi -Yeâu caàu: quan saùt hình 1 ñeán hình 3, thaûo luaän caëp ñoâi - Em haõy keå teân nhöõng thöùc aên coù theå gaây ngoä ñoäc qua ñöôøng aên uoáng ? - Trong nhöõng thöù aáy, thöù naøo thöôøng ñöôïc caát trong nhaø? - Neáu baïn trong hình aên baép ngoâ thì ñieàu gì xaûy ra? Vì sao? - Treân baøn coù nhöõng gì? -Neáu em beù laáy ñöôïc loï thuoác vaø aên vaøo thì sao? -Goùc nhaø ñang ñeå thöù gì ? -Neáu ñeå laãn loän daàu hoaû vôùi nöôùc maém, daàu aên thì ñieàu gì xaûy ra ? Böôùc 2: Hoaït ñoäng caû lôùp -GV treo tranh leân baûng.Laàn löôït caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân trình baøy. GV nhaän xeùt - Moät soá thöù trong gia ñình coù theå gaây ngoä ñoäc laø: thuoác tröø saâu, thuoác taåy, daàu hoâi, thöùc aên oâi thieâu hay bò ruoài nhaëng ñaäu vaøo. Nguyeân nhaân gaây ra ngoä ñoäc laø: do aên uoáng nhaàm thuoác tröø saâu, daàu hoâi, thuoác taåy ñeå nhaàm laãn vaøo thöùc aên haèng ngaøy. AÊn nhöõng thöùc aên oâi thieâu hay coù giaùn, ruoài, chuoät baùm vaøo. AÊn hoaëc uoáng thuoác quaù lieàu löôïng. Hoaït ñoäng 2 :Caàn laøm gì ñeå phoøng ngoä ñoäc + + GV yeâu caàu HS quan saùt tranh 4, 5, 6 vaø traû lôølôøi caùc caâu hoû hoûi - Moïi ngöôøi ñang laøm gì? - Vieäc aáy coù taùc duïng gì? - GV nhận xét, chốt ý à GDKNS: Ñeå phoøng traùnh ngoä ñoäc taïi gia ñình chuùng ta caàn: Saép xeáp goïn gaøng ngaên naép caùc thöù thöôøng duøng trong gia ñình nhö thuoác men, thuoác tröø saâu Khoâng ñeå laãn thöùc aên vôùi caùc chaát taåy röûa, hoaù chaát khaùc.. Khoâng aên caùc thöùc aên oâi thiu hay khoâng ñöôïc che ñaäy kó Khi coù ngöôøi bò ngoä ñoäc caàn baùo ngay cho ngöôøi lôùn bieát hay goïi caáp cöùu . Nhôù ñem theo thöù bò ngoä ñoäc ñeå y teá xeùt nghieäm . Cuûng coá, daën doø -GV choát laïi noäi dung baøi -GV lieân heä –GD -Daën hs veà nhaø Caàn ñeà phoøng ñeå traùnh bò ngoä ñoäc - Nhaän xeùtgiôø hoïc -Chuaån bò baøi sau: tröôøng hoïc 1 hs traû lôøi - 1 hs traû lôøi -HSTL -aên thöùc aên bò thiu,uoáng thuoác khoâng ñuùng theo HD cuûa baùc só... Thảo luận caëp ñoâi -HS thaûo luaän vaø traû lôøi caùc caâu hoûi. -HS trình baøy yù kieán caù nhaân -thaûo luaän nhoùm - Moãi nhoùm 4-5 em,quan sat hình 4,5,6 -nhoùm cöû ñaïi dieän trình baøy - HS nhaéc laïi - HS laéng nghe - Nhaän xeùt tieát hoïc Ñaïo ñöùc GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP ( tiết 1) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Nêu được lợi ích của việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Nêu được những việc cần làm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp. 2. Kĩ năng: Hiều giữ gìn trường lớp sạch đẹp là trách nhiệm của HS. 3. Thái độ.: Thực hiện giữ gìn trường lớp sạch đẹp.Biết nhắc nhở bạn bè giữ gìn trường lớp sạch đẹp. BVMT: Biết vệ sinh trường lớp thường xuyên là giữ cho môi trường sạch đẹp. II. Đồ dùng dạy học : - Giáo viên : Phiếu câu hỏi cho hoạt động 1. - Học sinh : Vở bài tập. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Ổn định lớp học: 2.Kiểm tra bài cũ: Quan tâm giúp đỡ bạn. - Em làm gì để thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn? - Vì sao cần quan tâm giúp đỡ bạn? 3.Bài mới: 1.Giới thiệu bài:Ghi bảng 2.Hoạt động 1: Tham quan trường, lớp học. + Cách tiến hành: - GV dẫn HS đi tham quan sân trường, vườn trường, quan sát lớp học. - Yêu cầu HS làm Phiếu học tập sau khi tham quan. 1) Em thấy vườn trường, sân trường mình như thế nào? ¨ Sạch, đẹp, thoáng mát ¨ Bẩn, mất vệ sinh Ý kiến khác. 2) Sau khi quan sát, em thấy lớp em như thế nào? Ghi lại ý kiến của em. - GV tổng kết dựa trên những kết quả làm trong Phiếu học tập của HS. *Kết luận: Các em cần phải giữ gìn trường lớp cho sạch đẹp. 3.Hoạt động 2: Những việc cần làm để giữ gìn trường lớp trường sạch đẹp. + Cách tiến hành: - Yêu cầu: Các nhóm HS thảo luận, ghi ra giấy, những việc cần thiết để giữ trường lớp sạch đẹp. Sau đó dán phiếu của nhóm mình lên bảng. - GV kết luận: KNS: kĩ năng hợp tác với mọi người trong việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp. 4.Hoạt động 3: Thực hành vệ sinh trên lớp + Cách tiến hành: - Tùy vào điều kiện cũng như thực trạng thực tế của lớp học mà GV cho HS thực hành. BVMT: Biết vệ sinh trường lớp thường xuyên là giữ cho môi trường sạch đđẹp . KNS: Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp 5.Củng cố, dặn dò: -Hãy nêu những việc cần làm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp? -Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị: Tiết 2: Thực hành - Hoạt động lớp. - HS đi tham quan theo hướng dẫn. - HS làm Phiếu học tập và đại diện cá nhân trình bày ý kiến. - Hoạt động cá nhân, nhóm. - HS các nhóm thảo luận và ghi kết quả thảo luận ra giấy khổ to. - Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận. - Biết nhắc nhở bạn bè giữ gìn trường lớp sạch đẹp - Hoạt động lớp. - học sinh thực hành. - HS lắng nghe. -HS phát biểu tự do Thứ tư ngày 28 tháng 11 năm 2018 Taäp ñoïc NHẮN TIN MUÏC TIEÂU - Đọc rõ ràng, rành mạch hai mẩu tin nhắn; biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ. - Nắm được cách viết nhắn tin (ngắn gọn, đủ ý). Trả lời được các câu hỏi trong SGK. II. CHUAÅN BÒ - Bảng phụ ghi câu văn cần Hd HS đọc đúng. - Một số mẩu giấy cho HS viết nhắn tin III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC CHUÛ YEÁU: 1.OÅn ñònh lôùp hoïc: 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3HS ñoïc baøi Caâu chuyện bó đũa vaø traû lôøi caâu hoûi. Nhaän xeùt 3.Baøi môùi: Hoạt động của Giáo viên HĐ của Học sinh Tiết 1 1: Giới thiệu chủ điểm và bài:Ghi bảng tên bài 2: Luyện đọc: - Giáo viên đọc mẫu. - Hướng dẫn HS luyện đọc từng mẩu tin nhắn. Hướng dẫn HS đọc từ khó: nhaén tin, loàng baøn, queùt nhaø, boù que chuyeàn Theo dõi, hướng dẫn đọc, sửa sai cho HS - Hướng dẫn HS đọc từng mẩu trước lớp. Hướng dẫn HS đọc, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ và đọc mẫu tin với giọng thích hợp. -Giải thích từ - Luyện đọc trong nhóm - Cả lớp đọc đồng thanh - Nhận xét cách đọc. Tiết 2: 3: Tìm hiểu bài: -GV hướng dẫn HS đọc thầm từng mẩu tin nhắn, suy nghĩ và trả lời các câu hỏi: + Nhöõng ai nhaén tin cho Linh? + Nhaén tin baèng caùch naøo? + Vì sao chò Nga vaø Haø phaûi nhaén tin cho Linh baèng caùch aáy? + Chò Nga nhaén Linh nhöõng gì? + Haø nhaén Linh nhöõng gì? - Goïi 1 HS ñoïc caâu hoûi 5 + Em phaûi vieát nhaén tin cho ai? + Vì sao phaûi nhaén tin? + Noäi dung nhaén tin laø gì? 4: Luyện đọc lại: -GV đọc mẫu -Hướng dẫn HS đọc lại từng mẩu tin nhắn với giọng đọc thích hợp.. -Lớp và GV nhận xét 5 :Củng cố, dặn dò : - GV hệ hống lại nội dung bài học +Baøi hoâm nay giuùp em hieåu gì veà caùch vieát tin nhaén? - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn về nhà học bài xem trước bài mới. -2,3 HS nhắc lại -HS theo dõi. -Đọc nối tiếp từng câu -Đọc từng từ -Nối tiếp nhau đọc mẩu tin nhắn -HS luyện đọc -Đọc trong sách -Các nhóm luyện đọc -Đọc thi giữa các nhóm. -Đọc đồng thanh + Chò Nga vaø Haø nhaén tin cho Linh. + Nhaén baèng caùch vieát ra giaáy. + Luùc chò Nga ñi, Linh coøn ñang nguû, chò Nga khoâng muoán ñaùnh thöùc Linh. Luùc Haø ñeán, Linh khoâng coù nhaø. + Chò Nga nhaén nôi ñeå quaø saùng, caùc vieäc caàn laøm ôû nhaø, giôø chò Nga veà. + Haø mang ñoà chôi cho Linh, nhôø Linh mang soå baøi haùt cho Haø möôïn. - 1 HS leân ñoïc yeâu caàu. + Cho chò. + Vì nhaø ñi vaéng, chò ñi chôï chöa veà, em ñeán giôø ñi hoïc + Em ñaõ cho coâ Phuùc möôïn xe. HS suy nghó vieát nhaén tin. -HS luyện đọc lại + Khi muoán noùi vôùi ai ñieàu gì maø khoâng gaëp coù theå nhaén tin vaøo giaáy, lôøi nhaén caàn vieát ngaén goïn, ñuû yù. Toaùn LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - Thuộc bảng 15, 16, 17, 18 trừ đi một số. - Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 dạng đã học. - Biết giải bài toán về ít hơn. II. Đồ dùng dạy học: - Mỗi HS chuẩn bị 4 hình tam giác vuông cân như hình vẽ SGK - VBT III. Các hoạt động dạy học 1.Ổn định lớp học : 2.Kiểm tra bài cũ : Đặt tính rồi tính: 85 – 27 97 – 38 GV nhận xét 3. Bài mới : Hoạt động của Gv Hoạt động của HS 1. Giới thiệu bài - GV nêu mục tiêu bài học. 2. Hướng dẫn thực hành - GV nêu các bài tập cần hoàn thành. - HS tự làm bài, sau đó trao đổi kiểm tra bài trong nhóm đôi, trong nhóm. - Trình bày kết quả. - GV, HS nhận xét, đánh giá. 4. Củng cố-Dặn dò - Yêu cầu HS đọc thuộc lòng các bảng trừ đã học. -Nhận xét tiết học -Dặn dò HS chuẩn bị bài sau. Bài 1: Tính nhẩm 15 – 6 = 9 14 – 8 = 6 16 – 7 = 9 15 – 7 = 8 17 – 8 = 9 18 – 9 = 9 Bài 2 : Đặt tính rồi tính 76 55 88 47 - 28 - 7 - 59 - 8 48 48 29 39 Bài 3: Giải Số lít sữa bò chị vắt được là: 58 – 19 = 39 (l) Đáp số: 39 l Luyện từ và câu TỪ NGỮ VỀ TÌNH CAÛM GIA ĐÌNH. KIỂU CÂU AI LÀM GÌ? MUÏC TIEÂU -Môû roäng, heä thoáng hoùa voán töø chæ tình caûm gia đình. - Biết sắp xếp các từ đã cho thành câu theo mẫu Ai làm gì? Điền đúng dấu chấm, dấu chấm hỏi vào đoạn văn có ô trống. II. CHUAÅN BÒ GV:Baûng phuï, buùt daï. HS: VBT III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG 1.OÅn ñònh lôùp hoïc: 2.Kieåm tra baøi cuõ:2 HS leân baûng: - Kể những việc em đã làm giúp gia đình. -Đặt 1 câu kiểu Ai làm gì? GV nhaän xeùt. 3.Baøi môùi: Hoạt động của GV Hoạt động của HS a) Giới thiệu bài – ghi đề b) Hướng dẫn làm bài tập: Bài 1: - Gọi HS đọc đề bài. Cho HS chơi trò chơi tiếp sức: - GV nêu luật chơi và thời gian chơi 5’ GV chia 2 nhóm 1 nhóm làm trọng tài - Yêu cầu HS đọc các từ đã tìm được sau đó chép vào Vở bài tập. Bài 2: - Gọi HS đọc đầu bài sau đó đọc câu mẫu. - YC HS thảo luận làm nhóm 4 GV phát phiếu cho HS làm trên phiếu - Gọi đại diện nhóm trình bày HS làm bài, yêu cầu cả lớp làm vào phiếu - Gọi HS nhận xét - Yêu cầu HS bổ sung các câu mà các bạn trên bảng chưa sắp xếp được. -GV chốt đáp án . - Lưu ý: Các câu: Anh em nhường nhịn anh, chị em nhường nhịn em, là những câu không đúng. Bài 3: GV đưa bảng phụ chép bài 3 - Gọi 1 HS đọc đề bài và đọc đoạn văn cần điền dấu. - Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó chữa bài. - Tại sao em điền dấu chấm vào ô trống thứ nhất với ô trống thứ ba ? Tại sao em điền dấu chấm hỏi vào ô trống thứ hai ? à GV nhận xét chốt ý. - Đây là câu chuyện cười nó buồn cười ở chỗ nào? 4. Củng cố – Dặn dò: -Tổng kết tiết học. Hôm nay chúng ta học bài gì? Anh em sống trong cùng một gia đình phải biết thương yêu , đùm bọc giúp đỡ nhau. - Tìm các bộ phận câu trả lời cho từng câu hỏi Ai làm gì? Chị em giúp đỡ nhau. -Em hãy đặt câu theo mẫu : Ai làm gì? - Dặn dò HS luyện tập đặt câu theo mẫu Ai làm gì? - Chuẩn bị: Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? - Hoạt động nhóm. - Mỗi HS tìm 1 từ nói về tình cảm thương yêu giữa anh chị em. - nhường nhịn, giúp đỡ, chăm sóc, chăm lo, chăm chút, yêu thương, yêu quý - HS làm bài vào Vở bài tập. - 2 HS đọc đầu bài. - HS hoạt động nhóm 4 làm trên phiếu - 2 nhóm trình bày bài trên bảng lớp - Các nhóm khác nhận xét. So đáp án . - HS làm trên phiếu - Nhận xét. - Hoạt động cá nhân. - 1 HS đọc thành tiếng. Cả lớp đọc thầm - HS TL: - Vì đó là câu kể - Vì đây là câu hỏi - HS trả lời. - Buồn cười ở chỗ là bạn chưa biết viết lại viết thư cho bạn chưa biết đọc. - 1HS nhắc lại đầu bài học - 1HS nêu 1HS tìm câu trả lời. 1HS đặt câu Mó thuaät VEÕ TRANG TRÍ VEÕ TIEÁP HOAÏ TIEÁT VAØO HÌNH VUOÂNG VAØ VEÕ MAØU A. MUÏC TIEÂU: ¶ HS nhaän bieát ñöôïc caùch saép xeáp boá cuïc moät soá hoaï tieát ñôn giaûn vaøo trong hình vuoâng. - Veõ tieáp ñöôïc hoaï tieát vaøo hình vuoâng vaø veõ maøu theo yù thích. - Böôùc ñaàu caûm nhaän ñöôïc caùch saép xeáp hoaï tieát caân ñoái trong hình vuoâng. B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - GV: - Chuaån bò moät vaøi ñoà vaät daïng hình vuoâng coù trang trí. - Moät soá baøi trang trí hình vuoâng - Chuaån bò hình minh hoaï caùch trang trí . - HS : - Giaáy veõ hoaëc vôû taäp veõ - Buùt chì , taåy, maøu veõ caùc loaïi. C. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: I. Ổn định tổ chức: II. Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra ñoà duøng hoïc veõ, Vôû taäp veõ 2. III. Bài mới: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1.Giôùi thieäu baøi: - GV giôùi thieäu 1 soá ñoà vaät coù trang trí ñöôøng dieàm ñeå HS nhaän bieát ñöôïc caùch trang trí ñöôøng dieàm. 2. Noäi dung: Hoaït ñoäng 1: Quan saùt, nhaän xeùt - GV giôùi thieäu moät soá ñoà vaät daïng h.vuoâng vaø moät vaøi baøi trang trí hình vuoâng roài gôïi yù ñeå HS nhaän xeùt: + Veû ñeïp cuûa caùc hình vuoâng ñöôïc trang trí. + Keå teân caùc ñoà vaät duøng trong gia ñình coù theå söû duïng trang trí hình vuoâng? - Giaùo vieân gôïi yù ñeå HS nhaän xeùt: + Hoaï tieát duøng ñeå tr/trí thöôøng laø hoa, laù, caùc con vaät ... + Caùch saép xeáp hoaï tieát trong hình vuoâng. * Hình maûng chính thöôøng ôû giöõa. * Hình maûng phuï ôû caùc goùc, ôû xung quanh. * Hoaï tieát gioáng nhau veõ baèng nhau vaø veõ cuøng maøu ... Hoaït ñoäng 2: C/veõ hoaï tieát vaø veõ maøu vaøo h. vuoâng: - Gv y/c HS xem hình 1 ôû Vôû taäp veõ 2 (neáu coù) ñeå nhaän ra caùc hoïa tieát caàn veõ tieáp ôû giöõa, ôû caùc goùc. - Yeâu caàu HS nhìn hoaï tieát maãu ñeå veõ cho ñuùng. - Gôïi yù HS caùch veõ maøu: + Hoaï tieát gioáng nhau neân veõ cuøng moät maøu. + veõ maøu kín trong hoaï tieát. + Coù theå veõ maøu neàn tröôùc, maøu hoaï tieát veõ sau. - Giaùo vieân cho quan saùt moät soá baøi veõ trang trí hình vuoâng cuûa lôùp tröôùc ñeå caùc em hoïc taäp caùch veõ. Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn thöïc haønh: - Gv gôïi yù HS caùch veõ tieáp h.tieát vaøo caùc maûng ôû h.vuoâng. - Giaùo vieân nhaéc HS: + Khoâng neân duøng quaù nhieàu maøu (duøng 3 - 4 maøu). + Maøu neàn ñaäm thì maøu hoaï tieát neân saùng, nhaït vaø ngöôïc laïi. - GV coù theå veõ to hình vuoâng coù hoïa tieát veõ tieáp (2 hoaëc 3 baûn) cho HS veõ theo nhoùm. Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. - Giaùo vieân choïn moät soá baøi hoaøn chænh giôùi thieäu cho caû lôùp cuøng xem, nhaän xeùt, ñaùnh giaù caùch veõ hoïa tieát vaø veõ maøu - HS tìm ra baøi veõ ñeïp theo caûm nhaän rieâng. IV. Cuûng coá, daën doø: - GV heä thoáng noäi dung baøi. - Nhaän xeùt giôø hoïc. - Hoaøn thaønh baøi ôû nhaø (neáu chöa xong) - Tìm caùc ñoà vaät coù trang trí (khaên baøn, khaên vuoâng, loï hoa .. - Quan saùt caùc loaïi coác. - HS q/saùt tranh, traû lôøi: +Veû ñeïp cuûa caùc hình vuoâng ñöôïc trang trí. + Nhieàu ñoà vaät duøng trong sinh hoaït coù theå söû duïng caùch trang trí hình vuoâng (caùi khaên vuoâng, caùi khay ...) - HS quan saùt. - HS laéng nghe. - HS veõ tieáp hoaï tieát vaøo hình vuoâng vaø veõ maøu. - HS töï tìm maøu cho moãi hoaï tieát theo yù thích . - HS quan saùt, nhaän xeùt. Thứ năm ngày 29 tháng 11 năm 2018 Chính taû- Taäp cheùp TIEÁNG VOÕNG KEÂU I. MUÏC TIEÂU Vieát laïi chính xaùc 2 khoå thô trích trong baøi thô Tieáng voõng keâu. Laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû phaân bieät l/n, i/ieâ, aêt/aêc. II. CHUAÅN BÒ - GV: SGK, Baûng phuï: Cheùp ñoaïn chính taû. -HS: VLV,VBT, baûng con III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG OÅn ñònh lôùp hoïc: Kieåm tra baøi cuõ: GV cho HS vieát baûng con, 2 HS vieát baûng lôùp caùc töø sau:lo laéng, aên no, thaéc maéc, ñuoåi baét. GV nhaän xeùt Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. Giôùi thieäu baøi:. Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn taäp cheùp. Höôùng daãn HS chuaån bò: -GV ñoïc ñoaïn cheùp. -Goïi 2, 3 HS ñoïc -Höôùng daãn HS naém noäi dung vaø nhaän xeùt: + Chữ đầu các dòng thơ viết ntn? +Neâu caùc töø khoù vieát: phô phaát, keõo keït -Theo doõi, chænh söûa loãi. Gv ñoïc maãu laàn 2. HS cheùp baøi vaøo vôû GV ñoïc maãu laàn 3. HS kieåm tra baøi, söûa loãi. GV chaám, söûa loãi: 5-7 baøi Hoaït ñoäng 2 : Laøm baøi taäp. Bài 1 : Điền vào chỗ trống l hay n: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập. - YC HS lên bảng làm . - Nhận xét – ghi điểm. laáp laùnh naëng neà lanh lôïi noùng naûy 3. Củng cố – Dặn dò : - GV heä thoáng laïi noäi dung baøi. -GV nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông. - Dặn về nhà chuaån bò baøi môùi -Vaøi em nhaéc töïa baøi chính taû. -HS ñoïc ñoaïn cheùp. -Vieát hoa ñaàu doøng thô - 1 HS lên bảng, cả lớp viết bảng con. -Cheùp baøi vaøo vôû. -HS laéng nghe, kieåm tra baøi. -1 em neâu yeâu caàu. -Laøm baøi. -Nhaän xeùt baøi baïn treân baûng, kieåm tra baøi mình.Caû lôùp ñoïc caùc töø sau khi ñieàn . Toán BẢNG TRỪ I. Mục tiêu: - Giuùp HS cuûng coá veà baûng tröø coù nhôù:11,12,13,14,15,16,17,18 tröø ñi 1 soá. - Vaän duïng caùc baûng coäng,tröø ñeå laøm tính coäng roài tröø lieân tieáp. II. Đồ dùng dạy học: Hình vẽ bài tập 3, vẽ sẵn trên bảng phụ. Đồ dùng phục vụ trò chơi. VBT, bảng con. III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của 1. Ổn định lớp học: 2. Kiểm tra bài cũ: Gọi 4 HS : Đặt tính và thực hiện phép tính: 42 – 16; 71 – 52; - Nhận xét và đánh giá 3. Bài mới: a. Giới thiệu – ghi đề b. Nội dung: Hoạt động 1: Bảng trừ - Bài 1 + Cách tiến hành: .. Trò chơi: Thi lập bảng trừ: Chuẩn bị: 4 tờ giấy rô-ky to, 4 bút dạ màu. Cách chơi: Chia lớp thành 4 đội chơi. Phát cho mỗi đội 1 tờ giấy và 1 bút. Trong thời gian 5 phút các đội phải lập xong bảng trừ. + Đội 1: Bảng 11 trừ đi một số + Đội 2: Bảng 12 trừ đi một số; 18 trừ đi một số. + Đội 3: Bảng 13 và 17 trừ đi một số. + Đội 4: Bảng 14, 15, 16 trừ đi một số. Đội nào làm xong, dán bảng trừ của đội mình lên bảng.. Kết thúc cuộc chơi: Đội nào ít phép tính sai nhất là đội thắng cuộc. Hoạt động 2: Làm bài tập Bài 2: Tính - Yêu cầu HS tự làm vở - GV nhận xét, Bài 3: Vẽ hình theo mẫu 4. Củng cố – Dặn dò Về ôn lại các bảng trừ đã học - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị: Luyện tập. -2 HS : Đặt tính và thực hiện phép tính: 42 – 16; 71 – 52 - Hoạt động lớp, cá nhân. - HS thi đua chơi trò chơi. - HS làm cá nhân Tập viết CHỮ HOA M Mục tiêu: Biết viết chữ cái M viết theo cỡ vừa và nhỏ. Biết viết ứng dụng câu Miệng nói tay làm theo cở nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định. Đồ dùng dạy-học: Giáo viên: Mẫu chữ cái M Học sinh: vở Tập viết, bảng con,... Các hoạt động dạy-học chủ yếu: Ổn định lớp học: Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra vở tập viết của HS và yêu cầu HS viết vào bảng con chữ L, Lá. Nhắc lại câu ứng dụng đã tập viết ở bài trước (Lá lành đùm lá rách).GV nhận xét Dạy bài mới Giáo viên Học sinh 1.Giới thiệu bài: Ghi bảng tên đầu bài. 2.Hướng dẫn viết chữ hoa: GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét: Chữ hoa L cao mấy li, gồm mấy đường kẻ ngang? Chữ hoa này được viết bởi mấy nét? -Chữ L hoa được viết bởi 4 nét: moùc ngöôïc traùi, thaúng ñöùng, thaúng xieân, vaø moùc ngöôïc phaûi. - Hướng dẫn HS cách viết: + Neùt 1: ÑB treân ÑK2, vieát neùt moùc töø döôùi leân, löôïn sang phaûi, DB ôû ÑK6. + Neùt 2: Töø ñieåm ÑB cuûa neùt 1, ñoåi chieàu buùt, vieát moät neùt thaúng ñöùng xuoáng ÑK1. + Neùt 3: Töø ñieåm ÑB cuûa neùt 2, ñoåi chieàu buùt, vieát moät neùt thaúng xieân leân ÑK6. + Neùt 4: Töø ñieåm ÑB cuûa neùt 3, ñoåi chieàu buùt, vieát moät neùt moùc ngöôïc phaûi, DB treân ÑK2. Viết chữ M trên bảng, nhắc lại cách viết Hướng dẫn HS viết trên bảng con. 3.Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng: GV giới thiệu cụm từ ứng dụng: Miệng nói tay làm. Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét: + Những chữ nào cao 2,5 li? +Chữ t cao mấy li? +Các chữ còn lại cao mấy li? +Dấu thanh đặt ở vị trí nào trên các chữ? + Khoảng cách giữa các con chữ là bao nhiêu? + Trong cụm từ trên chữ nào được viết hoa? - Gv viết mẫu: Miệng Miệng nói tay làm Hướng dẫn HS viết chữ Miệng vào bảng con. - GV nhận xét, uốn nắn, sửa sai. 4.Hướng dẫn HS viết vào vở TV -GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS viết vào vở -Theo dõi, uốn nắn, sửa sai cho HS. -Chấm 5-7 bài viết của HS -Nhận xét. 5.Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét tiết học -Nhắc HS hoàn thành nốt bài tập. -HS nhắc lại tên bài -Cao 5 li, gồm 6 đường kẻ ngang -4 nét -HS theo dõi -HS viết trên bảng con -HS theo dõi -HS nêu nghĩa cụm từ: Nói phải đi đôi với làm. -Chữ M,g,y,l cao 2,5 li -Chữ t cao 1,5 li -cao 1 li - dấu nặng đặt dưới ê (miệng), dấu sắc đặt trên o (nói), dấu huyền đặt trên a(làm) -Bằng một con chữ o. -Miệng -3 HS lên bảng viết -Cả lớp viết vào bảng con. -HS viết vào vở Tập viết. Thể dục Tiết 1 TRÒ CHƠI VÒNG TRÒN Mục tiêu: -Ôn 7 động tác của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu HS thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác . -HS biết cách chơi thực hiện trò chơi “Vòng tròn” II. Phương tiện, địa điểm: - Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: 1. Phần mở đầu - Nhận lớp - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp điệu. - Chạy theo vòng tròn, hít thở sâu 2. PhÇn c¬ b¶n a) Ôn bài thể dục phát triển chung: -Lần 1 GV điều khiển cả lớp tập mỗi động tác 2x8 nhịp -Lần 2 Lớp trưởng điều khiển cả lớp tập -GV quan sát, sửa cho HS. -Chia tổ, gọi từng tổ lên tập lại 7 động tác - GV cùng cả lớp nhận xét, biểu dương. -HS tập -HS tập b)Trò chơi: Vòng tròn - GV neâu teân troø chôi. - GV giaûi thích caùch chôi. - Toå chöùc cho HS tham gia chôi. -HS tiến hành trò chơi. 3.Phần kết thúc - GV củng cố nội dung bài. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.. -Cúi người thả lỏng cơ thể. -G V nhận xét giờ học, nhắc nhở HS về nhà ôn tập lại 7 động

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 14 Lop 2_12505544.doc
Tài liệu liên quan