Giáo án Lớp 2 Tuần 18 - Trường TH Giai Xuân

TOÁN:

 BÀI 49: EM ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN (Tiết 2)

1. Dự kiến trước khi dạy:

a. Chuẩn bị: HS:

b. Hoạt động dạy - học:

Thực hiện theo hướng dẫn học trang 86

Bài 4: -Cho Hs nhận diện,giải bài toán

?BT cho biết/hỏi gì?

?Bt thuộc dạng toán gì?(giải bằng một phép tính cộng)

Bài 5: Các bước tương tự BT4

Bài 6:- Cho HS xác định các thành phần của bài tìm x

? Muốn tìm số hạng chưa biết,ta làm nntn?

?Muốn tìm SBT,ta làm ntn?

?Muốn tìm ST,ta làm ntn?

-HS làm bảng con

 

doc12 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 01/03/2019 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 2 Tuần 18 - Trường TH Giai Xuân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD-ĐT TÂN KÌ LÞch b¸o gi¶ng -LỚP 2A TRƯỜNG TH GIAI XUÂN TUẦN : 18 Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 4/1/2019 Thø Buæi TiÕt Líp M«n Tªn bµi d¹y §å dïng d¹y häc 2 _ 31/12 Sáng 1 Chào Cờ 2 T.Việt Bài18A:Ôn tập 1(T1) Tranh ở TL 3 T.Việt Bài18A:Ôn tập 1(T2) Tranh ở TL 4 Toán Em ôn tập về hình học và (T1) HDHT 3 _ 01/01 Sáng 1 2C L.Toán Luyện tập chung 2 L.TV Luyện đọc:Bím tóc đuôi sam 3 2A T.Việt Bài18A:Ôn tập 1(T3) Tranh ở TL 4 T.Việt Bài18B:Ôn tập 1(T1) Tranh ở TL Chiều 1 Toán Em ôn tập về hình học và (T2) TLHDHT 2 L.Toán Luyện tập chung 3 LTV Luyện tập chung 4 4 _ 02 Sáng 1 T.Việt Bài18B:Ôn tập 1(T2) Bộ chữ TV 2 T.Việt Bài18B:Ôn tập 1(T3) TLHDHTV 3 Toán Em ôn tập về giải toán(T1) Bảng con 4 LTV Luyện tập chung Dạy bù ST2 5 _ 03 Sáng Chiều 1 T.Việt Bài18C:Ôn tập 1(T1) TLHDHTV 2 T.Việt Bài18C:Ôn tập 1(T2) TLHDHTV 3 Toán Em ôn tập về giải toán(T2) TLHDHT 4 6 _ 04 Sáng 1 T.Việt Bài18C:Ôn tập 1(T3) TLHDHTV 2 Toán Em ôn tập những gì đã học Bảng con 3 LTV Luyện tập chung 4 L.Toán Luyện tập chung Chiều 1 L.Toán Luyện tập chung 2 HDTH Hướng dẫn HS hoàn thành các BT 3 SHL Nhận xét đánh giá Tuần 18 4 Hiệu Trưởng: Tổ Phó : GV: Cao Đăng Minh Nguyễn Thị Châu Hiệp Lê Thị Bạch Tuyết TUẦN 18 Thứ hai ngày 31 tháng 12 năm 2018 TIẾNG VIỆT : BÀI 18A: ÔN TẬP 1 (Tiết 1,2) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: Bảng nhóm và mỗi nhóm 1 bộ thăm (mỗi thăm ghi tên 1 bài tập đọc và 1 câu hỏi về nội dung bài đó) b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 114 – 115 A-HĐCB: Bài 1:-Cho cá nhân nối tiếp nói câ theo mẫu Ai (con gì,cái gì)/là gì? Gv nhận xét,sửa sai Bài 2: -Cho HS đặt câu hỏi cho bộ phận Ai(con gì,cái gì)/là gì ? cho các câu vừa nói ở BT1 HS HDDN2 trong nhóm,trước lớp HS khác nhận xét GV nhận xét,bổ sung *GV chốt: Mẫu câu Ai( con gì,cái gì) là gì? Dùng để giới thiệu. Bài 3: - Cho cá nhân nối tiếp rút thăm đọc bài tập đọc đã h lời câu hỏi trong bài đọc -Gv nhận xét giọng đọc,câu trả lời Bài 4: Cho HS hát bài “Trường em” Bài 5:- Cho HS nối tiếp đọc bài “Ngôi trường mới” - HSHDDN2 chọn ý ở cột A phù hợp B _ HS khác nhận xét - GV nhận xét,tuyên dương B-HĐTH: Bài 1:-Cho HS HDDN2 tìm từ ngữ chỉ vật và chỉ đặc điểm của vật trong bài “Ngôi trường mới” Bài 2: -Cho HSHĐN4 tìm từ chỉ đặc điểm của người (mắt,tính nết,giọng nói) - Đại diện nhóm trình bày trước lớp -Nhóm khác nhận xét,bổ sung *GV chốt:Từ chỉ đặc điểm của người,vật,đồ vật,cây cối nhằm ddeer trả lời cho mẫu câu Ai/thế nào? 2. Củng cố.Dặn dò: Cho HS nhắc lại ND bài.GV nhận xét tiết,dặn về nhà TOÁN : BÀI 48: EM ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG (Tiết 1) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: Hình vẽ ở SHD b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 81- 82 A-HĐCB: Bài 1: -Cho HS quan sát hình,trả lời cá nhân các câu hỏi ở SGK - HS khác nhận xét -GV nhận xét,bổ sung Lưu ý: Phân biệt cho HS thấy HCN,HV,HTG đều có 4 cạnh nhưng cách gọi khác nhau Bài 2: -Cho HS vẽ đoạn thẳng theo yêu cầu ở vở ô li ?Để vẽ đoạn thẳng có độ dài 7 cm,1 dm,em bắt đầu ở vạch thước nào?(o) ?Để vẽ đoạn thẳng 1 dm,em phải làm ntn?(đổi đơn vị đo 1dm=10cm) Bài 3: -Cho HSHDDN4 quan sát tờ lịch ở SGK trả lời các câu hỏi trong nhóm,trước lớp. - Đại diện nhóm khác nhận xét,bổ sung - Gv nhận xét * Lưu ý thêm HS cách tìm ngày trước và sau: VD: Thứ năm tuần này là ngày 18 thì thứ năm tần trước là ngày mấy,thứ năm tuần sau là ngày mấy?( Cộng hoặc trừ với 7 ngày) 2. Củng cố,dặn dò: Cho HS nhắc lại ND ôn tập.GV nhận xét tiết,dặn về nhà Thứ ba ngày 01 tháng 01 năm 2019 LỚP 2C +2A:LUYỆN TIẾNG VIỆT : LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: - ¤n luyÖn vÒ tõ chØ sù vËt . - ¤n vÒ c¸ch tæ chøc c©u thµnh bµi . II.Nội dung: 1.H­íng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi 1: G¹ch d­íi c¸c tõ chØ sù vËt cã trong c©u sau : §µn sÕu s¶i c¸nh bay trªn nh÷ng v­ên hoa ,thµnh phè ,lµng m¹c ,rõng nói ,biÓn c¶ . - HS ®äc yªu cÇu cña bµi . - GV h­íng dÉn c¸c em cÇn ®äc kÜ sau ®ã t×m xem tõ nµo lµ tõ chØ sù vËt dïng th­íc g¹ch d­íi tõ ®ã . - HS lµm bµi vµo vë, 1 em b¶ng phụ. - Ch÷a bµi GV chèt l¹i : C¸c tõ chØ ng­êi ,vËt ,con vËt ,c©y cèi gäi lµ tõ chØ sù vËt . Bµi 2: ViÕt kho¶ng 4- 5 c©u vÒ mét ng­êi b¹n trong líp . - HS ®äc yªu cÇu cña bµi . - GV nh¾c HS : mçi em viÕt vÒ mét b¹n trong líp. Kh«ng cÇn viÕt dµi, cè g¾ng viÕt ch©n thËt, c©u v¨n trọn ý. - HS lµm bµi vµo vë, GV theo dâi, gióp ®ì thªm cho HS yÕu. - Gäi HS ®äc bµi viÕt cña m×nh tr­íc líp, GV nhËn xÐt bæ sung ®Ó hoµn thiÖn bµi viÕt. 2. Cñng cè dÆn dß : - GV nhËn xÐt giê häc. LUYỆN TOÁN: BÀI 48: EM ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG (Tiết 2) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: HS: Mô hình đồng hồ b. Hoạt động dạy - học: BT4 hoạt động cả lớp điều chỉnh thành hoạt động cặp đôi. 2. Rút kinh nghiệm sau khi dạy: TIẾNG VIỆT : BÀI 18A: ÔN TẬP 1 (Tiết 3) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: Tranh ở tài liệu b. Hoạt động dạy – học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 116 – 117 B-HĐTH: Bài 3:- Cho HS quan sát một bạn trong nhóm ,viết 3 câu có mẫu Ai thế nào?vào vở -Gọi 1 số HS đọc câu đã viết - HS khác nhận xét - GV nhận xét,bổ sung Bài 4: Cho HS chơi cặp đôi Nói tên con vật trước lớp Bài 5: Cho HSHDDN2 trước lớp nói lời nhờ,yêu cầu,đề nghị *GV chốt: Khi muốn nhờ,yêu cầu ,đề nghị chúng ta cần tỏ thái độ ,điệu bộ cũng như lời nói phù hợp 2. Củng cố,dặn dò: Cho HS nhắc lại ND bài.GV nhận xét. TIẾNG VIỆT : BÀI 18B: ÔN TẬP 2 (Tiết 1) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: Tranh ở tài liệu, Thẻ. b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 118 - 119 A-HĐCB: Bài 1: -Cho HS quan sat tranh,trả lời cá nhân 2 câu hỏi ở SGK - HS khác nhận xét - Gv nhận xét,bổ sung Bài 2: Cho HS dựa vào tranh BT1,kể lại câu chuyện trước lớp -HS khác nhận xét -GV nhận xét,cho HS rút ND truyện *GV chốt: Mỗi bạn nhỏ cần làm việc tốt giúp đỡ mọi người xung quanh,đặc biệt là các cụ già,em nhỏ. Bài 3: -Cho HS viết từ chỉ HĐ vào bảng con Bài 4: -Cho HS dựa vào các từ chỉ HĐ ở BT3,viết câu theo mẫu Ai làm gì vào vở -HS đọc cá nhân trước lớp các câu vừa viết -HS khác nhận xét -Gv nhận xét,bổ sung Bài 5: -Cho HS HĐN2 đặt câu hỏi cho bộ phận Ai và làm gì trước lớp - Cặp khác nhận xét -GV nhận xét,bổ sung *GV chốt: Dùng mẫu câu Ai làm gì để nói về hoạt động của người,đồ vật,con vật,cây cối. 2. Củng cố,dặn dò: Cho HS nhắc lại ND bài học.GV nhận xét tiết,dặn về nhà. TOÁN: BÀI 49: EM ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN (Tiết 1) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 85-86 A-HĐTH: Bài 1: -Cho HS thực hiện đố nhau cặp đôi như SGK trong bàn,trước lớp HS khác nhận xét Gv nhận xét Bài 2:- Cho HS đọc bài toán.Nhận diện và giải bài toán ? BT cho biết/hỏi gì? ? Bt thuộc dạng toán gì?(nhiều hơn) Bài 3: -Cho HS làm bảng con,nêu cách thực hiện * Gv chốt: đặt tính thẳng hàng,dóng cột.Thực hiện cộng có nhớ,trừ có nhớ 2. Củng cố,dặn dò: Cho HS nhắc lại ND bài.GV nhận xét,dặn về nhà. Thứ tư ngày 02 tháng 01 năm 2019 TIẾNG VIỆT : BÀI 18B: ÔN TẬP 2 (Tiết 2,3) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: Tranh ở tài liệu, Thẻ. b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 119, 121 B-HĐTH: Bài 1: -Cho HS đọc đoạn văn,nối tiếp tìm câu theo mẫu Ai làm gì? - Cho HS viết 2 câu vừa tìm được vào vở - Gv theo dõi,giúp HS Bài 2:- Cho HS chơi cặp đôi trò chơi ghép câu trước lớp * GV chốt: BT1,2 giúp em củng cố từ chỉ HĐ của con vật theo mẫu câu Ai làm gì? Bài 3:- GV đọc đoạn văn - HS viết vở ô li -GV theo dõi,giúp HS Bài 4:- Cho HS viết bưu thiếp theo yêu cầu - HS đọc nội dung bưu thếp trước lớp -HS khác nhận xét - GV nhận xét,bổ sung Bài 5: Các bước tương tự bài 4 *GV chốt: Bưu thiếp dùng để ghi lại lời chúc mừng của bản thân đối với cô giáo ,thầy giáo ,ông bà,bố mẹ,.nhân dịp nào đó. 2. Củng cố,dặn dò: Cho HS nhắc lại ND bài học.GV nhận xét tiết,dặn về nhà. TOÁN: BÀI 49: EM ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN (Tiết 2) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: HS: b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 86 Bài 4: -Cho Hs nhận diện,giải bài toán ?BT cho biết/hỏi gì? ?Bt thuộc dạng toán gì?(giải bằng một phép tính cộng) Bài 5: Các bước tương tự BT4 Bài 6:- Cho HS xác định các thành phần của bài tìm x ? Muốn tìm số hạng chưa biết,ta làm nntn? ?Muốn tìm SBT,ta làm ntn? ?Muốn tìm ST,ta làm ntn? -HS làm bảng con 2.Củng cố,dặn dò: Cho HS nhắc lại ND bài.GV nhận xét tiết,dặn về nhà LUYỆN TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP I. Mục tiêu : - Ôn luyện từ chỉ sự vật. - Hệ thống hoá vốn từ về tình cảm. - Rèn kĩ năng đặt câu với các từ tìm được theo mẫu: Ai làm gì? - Rèn kĩ năng sử dụng dấu câu. II.Chuẩn bị: Nội dung ôn luyện III.Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC A. Ổn định: B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài : 2. Ôn tập: Bài 1: Tìm các từ theo mẫu trong bảng: Chỉ người Chỉ đồ vật Chỉ con vật Chỉ cây cối - bộ đội - tủ - chim sâu - măng cụt - Tổ chức cho hs thi tìm từ nhanh đúng theo nhóm. Bài 2: Tim 4 từ nói về tình cảm thương yêu giữa anh chị em.Đặt câu với mỗi từ tìm được theo mẫu câu: Ai làm gì? - Yêu cầu hs nêu miệng từ tìm được. - Gọi hs đọc câu đã đặt được. - Nhận xét, kết luận Bài 3: Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào đoạn văn sau: Em bước vào lớp vừa bỡ ngỡ vừa thấy quen thân Ttường vôi trắng cánh cửa xanh bàn ghế gỗ xoan đào nổi vân như lụa Em thấy tất cả đều sáng lên và thơm tho trong nắng mùa thu - Yêu cầu hs làm bài vào vở.1 em là phiếu lớn. ? Vì sao phải đặt dấu phẩy? ? Vì sao lai điền dấu chấm ? - Nhận xét, tuyên dương những em làm bài tốt. 3.Củng cố, dặn dò: - Hệ thống bài. - Nhận xét giờ học. - Luyện tập đặt câu theo mẫu: Ai làm gì? - Hát - Nghe - Đọc yêu cầu - Hoạt động theo nhóm, dán phiếu đọc kết quả thảo luận.Lớp theo dõi nhận xét, bình chọn nhóm thắng cuộc. - Nối tiếp nêu. VD: nhường nhịn, yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ, chăm lo, chăm chút,... - Đọc đồng thanh từ tìm được. - Làm bài.Đọc bài làm của mình cho cả lớp cùng nghe. Lớp theo dõi nhận xét cách đặt câu của bạn. - hs đọc đề bài và đọc đoạn văn cần điền dấu. Lớp đọc thầm. - Suy nghĩ làm vào vở. Dán phiếu chữa bài,lớp theo dõi đối chiếu với bài trên bảng. - Trả lời. - Lắng nghe, ghi nhớ Thứ năm ngày 03 tháng 01 năm 2019 TIẾNG VIỆT: BÀI 18C : ÔN TẬP 3 (Tiết 1,2) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: Tranh ở tài liệu b. Hoạt động dạy - học: Bài 1:- Cho HS nối tiếp đọc bài thơ ? Bài ca dao trên nói đến loài chim nào? (con cò) -Cho HS nối tiếp đọc bài Cò và Vạc Bài 2: - Cho HS đọc từ ngữ Bài 4: -Nhóm trưởng đọc câu hỏi,các bạn trong nhóm chọn câu trả lời -Đại diện các nhóm chọn câu trả lời -Gv nhận xét,tuyên dương B-HĐTH: Bài 1: Cho HS kể về người bạn thân trong bàn dựa theo các câu hỏi HS nói về người bạn thân trước lớp GV nhận xét,bổ sung Bài 2: Cho HS viết vở ô li đoạn văn ở BT1 Bài 3: Cho Hs đọc bài viết trước lớp Bài 4: Cho HS chơi trò chơi Ai viết nhanh? Tên con vật có dấu hỏi,bắt đầu bằng tr/d trên bảng con 2.Củng cố,dặn dò: Cho HS nhắc lại ND bài.GV nhận xét tiết,dặn về nhà TOÁN: BÀI 50: EM ÔN TẬP NHỮNG GÌ Đà HỌC 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 87-88 Bài 1: Cho HS làm bảng con,nêu cách thực hiện Bài 2: Cho HS nêu cách đặt tính,làm trên bảng con và nêu cách thực hiện Bài 3: Em thực hành vẽ đoạn thẳng trên bảng con Bài 4: Cho HS nhận diện,giải bài toán ?BT cho biết/hỏi gì? ?BT thuộc dạng toán gì?(nhiều hơn và ít hơn) 2.Củng cố,dặn dò: Cho HS nhắc lại ND bài.GV nhận xét tiết,dặn về nhà Thứ sáu ngày 04 tháng 01 năm 2019 TIẾNG VIỆT: BÀI 18C: ÔN TẬP 3 (Tiết 3) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: b. Hoạt động dạy - học: Bài 5: Cho HS vẽ tranh về con vật Bài 6: - Cho Hs nói về con vật em thích theo câu hỏi gợi ý -HS viết bài vào vở - Gv theo dõi,giúp HS Bài 7: Cho cả lớp hát một bài hát về con vật 2.Củng cố,dặn dò: Cho HS nhắc lại ND bài,GV nhận xét tiết,dặn về nhà TOÁN: BÀI 51: EM Đà HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ ? -Cho HS làm thành bài kiểm tra -Gv chấm nhanh,nhận xét. LUYỆN TOÁN: LUYỆN ĐẶT TÍNH, TÍNH ;GIẢI TOÁN I. Mục tiêu: - Rèn kĩ năng đặt tính, tính các dạng toán đã học; Giải toán. - Rèn tính cẩn thận, chính xác trong làm toán . II. Chuẩn bị : Nội dung luyện tập. III. Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC A. Bài cũ : - Gọi hs đọc thuộc bảng 12 trừ đi một số B. Bài mới : 1.Giới thiệu bài : 2. Luyện tập : Bài 1: 32 - 9 72 +17 100 - 65 62 + 18 92 - 58 100 – 39 - Yêu cầu hs tự đặt tính (rèn kĩ năng đặt tính và tính cộng, trừ có nhớ cho hs yếu) - Nhận xét, chữa Bài 2: Tìm x x + 15= 72 46 - x = 28 20 + x = 30 x - 35 = 62 - Cho hs xác định tên gọi thành phần và kết quả của phép tính. - Nhận xét, chữa Bài 3: Tóm tắt : Buổi sáng bán : 73 kg đường Buổi chiều bán ít hơn : 29 kg đường Buổi chiều : ... kg đường? - Yêu cầu hs tự đặt đề toán nhận dạng toán ( ít hơn) nêu cách giải, giải vào vở. - Chấm bài, nhận xét , chữa Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ ...( hs khá, giỏi) ... – 7 = 15 ; 12 - ... = 8 ; ... – 9 + ... = 20 ... – 3 = 18 ; 30 - ... = 13 ; 8 + ... - ... = 24 - Nhận xét, chữa 3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét giờ học. - 2 hs - Nghe - 3hs (yếu) làm bảng lớp, lớp làm bảng con Nêu cách đặt tính và tính. - 1hs nêu yêu cầu - Trả lời 4 hs (yếu) làm bảng lớp, lớp làm VN - 1hs đọc tóm tắt bài toán - 1 em lên bảng làm, lớp làm vào vở, sau đó theo dõi bài chữa của bạn, kiểm tra bài mình. - Đọc yêu cầu. Tự làm bài HƯỚNG DẪN TỰ HỌC: I. MỤC TIÊU: Học sinh hoàn thành kiến thức, kỹ năng các bài tập . II. NỘI DUNG: - Học sinh nêu các bài tập mà mình chưa hoàn thành - Học sinh hoàn thành các bài tập - GV hướng dẫn, giúp đỡ học sinh - Học sinh nêu những điều mà mình chưa hiểu- GV giải quyết thắc mắc GDTT : SINH HOẠT LỚP TUẦN 18 I. Mục tiêu: - HS thấy được những ưu khuyết điểm trong tuần qua, nắm vững kế hoạch, biện pháp thực hiện trong tuần tới. - Giáo dục HS có tinh thần vươn lên trong học tập. Biết đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau. II. Nội dung sinh hoạt 1. CTHĐTQ đánh giá hoạt động trong tuần qua: - Về đạo đức: Ngoan ngoãn, lễ phép, biết kính trọng thầy cô giáo, biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. - Về học tập: Đi học chuyên cần. Học bài, làm bài đầy đủ. Tích cực phát biểu xây dựng bài. Thi đua học tập tốt dành nhiều điểm cao. - Về lao động, vệ sinh: Thực hiện tốt vệ sinh lớp học và khu vực được phân công. Vệ sinh trực nhật trong ngoài lớp hàng ngày sạch sẽ, bàn ghế sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Chăm bón bồn hoa xanh tốt. - Về hoạt động Đội, Sao: Tham gia đầy đủ các giờ HĐTT, thể dục nhịp điệu, tập Eropic, chơi trò chơi dân gian nhảy dây, ô ăn quan, sinh hoạt Sao, tập luyện nghiêm túc. Chấp hành tốt mọi nội quy cũng như mọi quy định. 2. Giáo viên triển khai kế hoạch - Đạo đức: Ngoan ngoãn, lễ phép với người lớn, thầy cô. Đoàn kết, thân ái với bạn bè, biết yêu thương, giúp đỡ nhau trong học tập cũng như các hoạt động khác. - Học tập: Duy trì tốt việc đi học chuyên cần. Học thuộc bài, làm bài đầy đủ, tìm hiểu bài mới trước khi đến lớp. Tích cực học bài. Giữ gìn sách vở, luyện chữ viết. Các bạn HSKG tham gia giúp đỡ các bạn HS trung bình, yếu hoàn thành bài tập. - Lao động, vệ sinh: Thực hiện tốt vệ sinh trong, ngoài lớp học sạch sẽ, bàn ghế gọn gàng, ngăn nắp. Có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân hàng ngày tốt. - Hoạt động Đội, Sao: Thực hiện tốt các phong trào do Đội đề ra. Mặc đồng phục đúng quy định. Tích cực tham gia các trò chơi dân gian. 3. Tổng kết: GV tổng kết, nhận xét

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 18 Lop 2_12512240.doc