Giáo án Lớp 2 Tuần 8 - Giáo viên: Quảng Đại Vĩnh

Môn: Toán 2 (TC) Tiết: 16

Bài: Luyện tập

I. MỤC TIÊU:

- Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về phép cộng có tổng bằng 100; đếm hình và giải toán văn.

- Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

- Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

 

doc27 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 2 Tuần 8 - Giáo viên: Quảng Đại Vĩnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỌC SINH TIẾT 2: Thực hành – Luyện tập Hoạt động 1 : Trò chơi Mt : Học sinh hiểu : Có gia đình là niềm hạnh phúc lớn đối với em : Cho học sinh ra sân xếp thành vòng tròn . Giáo viên hướng dẫn học sinh trò chơi “ Đổi nhà” . + 3 em tụ lại một nhóm : 2 em làm mái nhà , 1 em đứng giữa ( tượng trưng cho gia đình ). + Khi quản trò hô ‘ Đổi nhà ’ thì người đứng giữa phải chạy đi tìm nhà khác . Lúc đó người quản trò sẽ chạy vào một nhà nào đó . Em nào chậm chân sẽ bị mất nhà , phải làm người quản trò hô tiếp . Cho học sinh vào lớp Giáo viên hỏi : + Em cảm thấy như thế nào khi luôn có một mái nhà ? + Em sẽ ra sao khi không có một mái nhà ? * Giáo viên kết luận : Gia đình là nơi em được cha mẹ và những người trong gia đình che chở , yêu thương , chăm sóc , nuôi dưỡng , dạy bảo em thành người . Hoạt động 2 : Tiểu phẩm “ Chuyện của Bạn Long ” Mt :Hiểu được sự tai hại nếu không biết vâng lời cha mẹ : Giáo viên đọc nội dung truyện “ Mẹ Long đang chuẩn bị đi làm , dặn Long ở nhà học bài và trông nhà . Long đang học bài thì các bạn đến rủ đi đá bóng , Long lưỡng lự một lát rồi đồng ý đi chơi với bạn . Cho học sinh thảo luận sau khi xem tiểu phẩm . Em có nhận xét gì về việc làm của Long ? Điều gì sẽ xảy ra khi bạn Long không vâng lời mẹ dặn ? * Giáo viên tổng kết nd : Học sinh phải biết vâng lời cha mẹ . Hoạt động 3 : Học sinh tự liên hệ Mt : Học sinh biết tự liên hệ bản thân để tự điều chỉnh mình : Giáo viên đặt câu hỏi : + Sống trong gia đình em được cha mẹ quan tâm như thế nào ? + Em đã làm gì để cha mẹ vui lòng ? + Giáo viên khen những em đã biết lễ phép vâng lời cha mẹ và nhắc nhở cả lớp học tập các bạn . * Kết luận chung : Trẻ em có quyền có gia đình , được sống cùng cha mẹ , được cha mẹ yêu thương che chở , chăm sóc nuôi dưỡng , dạy bảo . - Cần cảm thông chia sẻ với những bạn thiệt thòi , không được sống cùng gia đình 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét tiết học , tuyên dương Học sinh hoạt động tốt . Dặn học sinh về ôn lại bài và chuẩn bị bài hôm sau . - Cho học sinh chơi 3 lần . Sung sướng , hạnh phúc . Sợ , bơ vơ , lạnh lẽo , buồn . Hs phân vai : Long , mẹ Long , các bạn Long . Hs lên đóng vai trước lớp . Không vâng lời mẹ dặn. Bài vở chưa học xong, ngày mai lên lớp sẽ bị điểm kém. Bỏ nhà đi chơi có thể nhà bị trộm, hoặc bản thân bị tai nạn trên đường đi chơi. - Học sinh tự suy ngĩ trả lời. Chiều: Thứ ba ngày 16/10/2018 Môn: Toán 2 ( TC) – Tiết: 15 Bài: Luyện Tập I. MUÏC TIEÂU : - Thuoäc baûng 6, 7, 8,9 coäng vôù moät soá. - Bieát thöïc hieän pheùp coäng coù nhôù trong phaïm vi 100. - Bieát giaûi baøi toaùn veà nhieàu hôn cho döôùi daïng sô ñoà. - Bieát nhaän daïng hình tứ giaùc. - Phát triển tư duy toán học II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Vieát baøi 5(a) leân baûng III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Họat đñộng 1: Luyeän taäp : Baøi 1 : Tính -Yeâu caàu hs tính vaø noái tieáp nhau ñoïc ngay keát quaû cuûa töøng pheùp tính. 26 46 76 36 56 + + + + + 17 25 18 49 36 . . .. .. Nhận xét Baøi 2 : - Goïi 1 hs ñoïc ñeà baøi. - Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng sau: - Yeâu caàu hs laøm baøi vaøo vôû. Goïi 3 hs leân baûng laøm baøi. 46 và 27 b) 56 và 18 c) 26 và 19 .. .. .. - Goïi 3 hs nhaän xeùt baøi 2 baïn treân baûng. Yeâu caàu hs kieåm tra baøi laøm cuûa mình. - Yeâu caàu 2 hs leân baûng laàn löôït neâu caùch thöïc hieän pheùp tính : Nhận xét Baøi 3 : - Yeâu caàu 1 hs neâu ñeà baøi. - Döïa vaøo toùm taét haõy noùi roõ baøi toaùn cho bieát gì ? - Baøi toaùn hoûi gì ? - Haõy ñoïc ñeà baøi döïa vaøo toùm taét. - Yeâu caàu hs töï laøm baøi, 1 hs laøm baøi treân baûng lôùp. -Nhaän xeùt hs. Baøi 4:Veõ hình leân baûng: 1 2 3 Ñaùnh soá 1, 2, 3. a) Coù maáy hình tứ giaùc? - Ñoù laø nhöõng hình naøo? Nhaän xeùt, Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá – daën doø : - Goïi 1 Hs ñoïc thuoäc caùc coâng thöùc 6 coäng vôùi moät soá. - Nhaéc laïi caùch ñaët tính daïng 26+5; 36+15. Tính - Hs laøm bảng con -Viết số hạng thích hợp vaøo oâ trống. - Cộng caùc số hạng ñaõ biết với nhau. - Hs laøm baøi - Nhaän xeùt baøi baïn - 2 HS neâu - Giaûi baøi toaùn theo toùm taét. - Baøi toaùn cho bieát ñoäi 1 troàng ñöôïc 56 caây, ñoäi 2 troàng ñöôïc nhieàu hôn ñoäi 9 caây. - Baøi toaùn hoûi soácaây cuûa ñoäi 2 troàng . -VD: Ñoäi moät troàng ñöôïc 56 caây, ñoäi 2 troàng ñöôïc nhieàu hôn ñoäi 9 caây. Hoûi ñoäi 2 troàng ñöôïc bao nhieâu caây ? Baøi giaûi: Soá caây ñoäi 2 troàng ñöôïc laø: 56 + 9 = 65 ( caây ) Ñaùp soá : 65 caây *Coù 5 hình töù giaùc : -HS thực hiện Môn : Tiếng Việt 1 ( TC) - tiết 15 Bài: ia, ua, ưa, tia, cua ( đã soạn ở thứ hai ) Môn: kể chuyện 2 – Tiết :8 Bài: Người mẹ hiền I. Môc ®Ých yªu cÇu RÌn kÜ n¨ng nãi: - Dùa vµo tranh kÓ tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn. BiÕt tham gia dùng l¹i c©u chuyÖn theo vai, ng­êi dÉn chuyÖn: Minh, Nam, b¸c b¶o vÖ, c« gi¸o. RÌn kÜ n¨ng nghe: L¾ng nghe b¹n kÓ, biÕt nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ lêi kÓ cña b¹n. II. §å dïng d¹y häc: Tranh minh ho¹ theo s¸ch gi¸o khoa (phãng to). Mét sè vËt dông cho HS "ho¸ trang" b¸c b¶o vÖ, c« gi¸o. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. Ho¹t ®éng cña giáo viên Ho¹t ®éng cña HS 1. KiÓm tra bµi cò: Gäi HS kÓ l¹i tõng ®o¹n c©u chuyÖn "ng­êi thµy cò". NhËn xÐt ®¸nh gi¸, cho ®iÓm tõng häc sinh. 2. Bµi míi .Giíi thiÖu bµi: Yªu cÇu HS nh¾c l¹i tªn bµi tËp ®äc tr­íc, nªu môc ®Ých, YC tiÕt häc g GV ghi tªn truyÖn 3. H­íng dÉn kÓ chuyÖn: a. Dùa vµo tranh kÓ l¹i tõng ®o¹n - Nªu yªu cÇu cña ®Ò bµi - Yªu cÇu HS quan s¸t 4 tranh kÓ chuyÖn theo nhãm. - Treo tranh lªn b¶ng. - H­íng dÉn 1 HSkÓ mÉu tr­íc líp dùa vµo tranh. -2 nh©n vËt trong tranh lµ ai? Nãi cô thÓ h×nh d¸ng tõng nh©n vËt? - Hai cËu trß chuyÖn víi nhau nh÷ng g×? -Yªu cÇu mét sè nhãm lªn kÓ tr­íc líp b. Dùng l¹i c©u chuyÖn theo vai LÇn 1: GV lµ ng­êi dÉn chuyÖn; 4 HS: 4 vai LÇn 2: 5 HS: 5 vai LÇn 3: ph©n vai theo nhãm, gäi 2,3 nhãm lªn kÓ tr­íc líp 4. Cñng cè dÆn dß: - V× sao c« gi¸o trong bµi ®­îc gäi "ng­êi mÑ hiÒn"? - ý nghÜa: C« gi¸o võa yªu th­¬ng HS võa d¹y b¶o HS nªn ng­êi, c« nh­ ng­êi mÑ hiÒn cña HS. - NhËn xÐt tiÕt häc - DÆn dß HS vÒ nhµ tËp kÓ c©u chuyÖn. 2 HS lªn ; Mçi HS kÓ mét ®o¹n - 1HS 1,2 HS tr¶ lêi - 2 HS kÓ - Lµm viÖc theo nhãm . - HS trong nhãm nèi tiÕp nhau kÓ tõng ®o¹n. -§¹i diÖn mét sè nhãm lªn chØ tranh kÓ tr­íc líp. - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vÒ néi dung vµ c¸ch diÔn ®¹t. - Lµm viÖc theo nhãm. 2,3 HS lªn kÓ; c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt. 2 HS tr¶ lêi. 2 HS tr¶ lêi Môn: Toán 1 ( TC) – Tiết: 15 Bài: Luyện tập Phám cộng trong phạm vi 5 ( đã soạn thứ hai) Buổi sáng thứ tư 17/10/2018 Môn: Tiếng Việt 1 ( TC) – tiết: 16 Bài: ôn vần oi . ai.. I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Theo chuẩn kiến thức kỹ năng, sách giáo viên. II- CHUẨN BỊ: Các thẻ từ. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1- Ổn định: 2- Hoạt động dạy học: * Hoạt động khởi động: - GV đính bảng các thẻ từ: ngói, mái, gái, vòi - Yêu cầu HS tìm tiếng mang vần : oi, ai * Hoạt động nối tiếp: - GV giới thiệu từ cần luyện đọc : ở trang 35 * Hoạt động 1: GV viết bảng các từ cần luyện đọc. Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS nêu yêu cầu Yêu cầu Hs tự làm bài Gv theo dõi giúp đỡ Hs yếu. Gọi Hs lên bảng sửa bài Gv nhận xét Hoạt động 3: GV hướng dẫn HS nêu yêu cầu - Chia lớp thành 4 nhóm thảo luận tìm tiếng có mang vần oi, ai - HS trình bày. - Gv nhận xét – chốt lại 3- Củng cố dặn dò: Gọi HS đọc lại bài. Dặn về đọc lại bài, làm bài tập chưa hoàn thành - Haùt vui. - Hs tìm tiếng mang vần : oi, ai - HS luyện đọc cá nhân - Nối - HS tự nối vào vở bài tập - Hs sửa bài - Hs nhận xét - HS đọc lại - Hs nêu yêu cầu - HS thảo luận nhóm (4 nhóm). - Đại diện nhóm trình bày - Các nhóm nhận xét chéo Đạo đức :BAØI 8 : CHAÊM LAØM VIEÄC NHAØ (Tieát2) I. MUÏC TIEÂU :TCKT II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : GV : Duïng cuï saém vai. HS : VBT. III. CAÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC 1. OÅn ñònh : (1 phuùt ) Haùt 2. Kieåm tra baøi cuõ : (4 phuùt) -Vì sao caàn phaûi chaêm laøm vieäc nhaø ? - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. 3. Baøi môùi : a/ Giôùi thieäu baøi : “Chaêm laøm vieäc nhaø” b/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : * Hoaït ñoäng 1: Töï lieân heä Muïc Tieâu : Giuùp hs nhìn nhaän, ñaùnh giaù söï tham gia laøm vieäc nhaø cuûa baûn thaân. -GV neâu caâu hoûi. -GV nhaän xeùt, khen ngôïi. *Hoaït ñoäng 2 : Ñoùng vai MT :Hs bieát öùngxöû ñuùng trong caùc tình huoáng cuï theå. -GV chia nhoùm giao tình huoáng. -Keát luaän : Caàn laøm vieäc nhaø xong, môùi ñi chôi, *Hoaït ñoäng 3 : Troø chôi neáu thì. Muïc tieâu : Hs theå hieän ñöôïc traùch nhieäm cuûa mình vôùi coâng vieäc gia ñình. -GV höôùng daãn caùch chôi. -Nhaän xeùt, khen ngôïi. Keát luaän chung : Tham gia laøm vieäc nhaø phuø hôïp vôùi khaû naêng laø quyeàn vaø boån phaän cuûa treû em. 4.Cuûng coá : (4 phuùt) -Chaêm laøm vieäc nhaø coù lôïi ích gì ? -GV nhaän xeùt. Xem laïi baøi - Hs bieát giuùp cha meï laøm vieäc nhaø, -Trao ñoåi baïn cuøng baøn. -Hs traû lôøi. -Thaûo luaän ñoùng vai. -Trình baøy tröôùc lôùp. -Caùc nhoùm thaûo luaän, trình baøy tröôùc lôùp. -Hs chôi theo nhoùm. Buổi chiều thứ tư 17/10/2018 Môn: Tiếng Việt ( TC) Tiết: Bài: Baøn tay dòu daøng I.Mục đích – yêu cầu - Ngaét, nghæ hôi ñuùng choã; böôùc ñaàu bieát ñoïc lôøi nhaân vaät phuø hôïp vôùi noäi dung. - Hieåu noäi dung: Thaùi ñoä aân caàn cuûa thaày giaùo ñaõ giuùp An vöôït qua noãi buoàn maát baø vaø ñoäng vieân baïn hoïc taäp toát hôn, khoâng phuï loøng tin yeâu cuûa moïi ngöôøi. -Reøn ñoïc troâi chaûy, roõ raøng, raønh maïch. - HS yêu thích bài học II. Chuaån bò: - Söû duïng tranh minh hoïa ôû sgk. - Baûng ghi saün noäi dung caàn luyeän ñoïc. III. Caùc hoaït ñoäng treân lôùp: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoat ñoäng 1:Bài mới: Giôùi thieäu baøi : - Hoûi: Caùc em ñaõ bao giôø ñöôïc boá meï, oâng baø hay ngöôøi lôùn xoa ñaàu chöa? Luùc ñoù em caûm thaáy theá naøo? - GT: Trong baøi hoïc hoâm nay, caùc em seõ ñöôïc laøm quen vôùi moät thaày giaùo raát toát. Chính baøn tay dòu daøng vaø tình yeâu thöông voâ bôø cuûa thaày daønh cho Hs ñaõ giuùp 1 baïn hs vöôït qua chuyeän buoàn trong gia ñình vaø coá gaéng hoïc taäp.qua chuyeän buoàn trong gia ñình vaø coá gaéng hoïc taäp. Hoaït ñoäng 2:Luyeän ñoïc : GV ñoïc maãu a) Ñoïc töøng caâu : - Yeâu caàu hs noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu trong baøi. Nghe vaø chænh loãi cho hs neáu coù Yeâu caàu hs ñoïc caùc töø caàn luyeän phaùt aâm . b)Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp: -Höôùng daãn ngaét gioïng Theá laø / chaúng bao giôø/ An coøn ñöôïc nghe baø keå chuyeän coå tích,/ chaúng bao giôø coøn ñöôïc baø aâu yeám,/ vuoát ve // Thöa thaày,/ hoâm nay/ em chöa laøm baøi taäp.// Nhöng saùng mai / em seõ laøm aï! / Toát laém! // Thaày bieát em nhaát ñònh seõ laøm !! Thaày kheõ noùi vôùi An.// - Goïi 1 HS ñoïc phaàn chuù giaûi ôû sgk c) Ñoïc töøng ñoaïn theo nhoùm - Yeâu caàu hs noái tieáp nhau ñoïc theo ñoaïn. d) Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm - Yeâu caàu ñoïc caù nhaân töøng ñoaïn, caû baøi tröôùc lôùp. ( khoâng ñoïc ñoàng thanh) Hoaït ñoäng 3. Höôùng daãn tìm hieåu baøi : - Yeâu caàu Hs ñoïc thaàm baøi. - Chuyeän gì xaûy ra vôùi An vaø gia ñình? - Töø ngöõ naøo cho ta thaáy An raát buoàn khi baø môùi maát. - Khi bieát An chöa laøm baøi taäp, thaùi ñoä cuûa thaày giaùo nhö theá naøo? - Theo em, vì sao thaày giaùo coù thaùi ñoä nhö theá? - An traû lôøi thaày theá naøo? - Vì sao An laïi höùa vôùi thaày saùng mai seõ laøm baøi taäp. - Nhöõng töø ngöõ hình aûnh naøo trong baøi cho ta thaáy roõ thaùi ñoä cuûa thaày giaùo? - Caùc em thaáy thaày giaùo cuûa baïn An laø ngöôøi nhö theá naøo? Hoaït ñoäng 4: Luyeän ñoïc laïi: HDHS ñoïc theo 3 vai: thaày giaùo, An, ngöôøi daãn chuyeän. - Neâu yeâu caàu hoaït ñoäng sau ñoù chia nhoùm cho hs ñoïc. - Laéng nghe, nhaän xeùt, cho ñieåm hs. Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá, daën doø: Nhaän xeùt tieát hoïc - HS 1 ñoïc ñoaïn 1,2 baøi Ngöôøi meï hieàn. - HS 2 ñoïc ñoaïn 3, 4 Traû lôøi. -Laø coâ giaùo. HS trả lời -HS lắng nghe - Caû lôùp theo doõi. - Moãi hs ñoïc 1 caâu ñeán heát baøi. -HS ñoïc -3 HS ñoïc 3 ñoaïn. + Ñ1: Baø cuûa An aâu yeám, vuoát ve. + Ñ2: Nhôù baø baøi taäp. +Ñ3: Thaày nheï nhaøng noùi vôùi An HS đọc -1 HS ñoïc phaàn chuù giaûi ôû sgk -HS noái tieáp nhau ñoïc theo ñoaïn. HS thực hiện Môn: Toán 2 (TC) Tiết: 16 Bài: Luyện tập I. MỤC TIÊU: - Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về phép cộng có tổng bằng 100; đếm hình và giải toán văn. - Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. - Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức. - Giới thiệu nội dung rèn luyện. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập, yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. - Hát - Lắng nghe. - Học sinh quan sát và chọn đề bài. - Học sinh lập nhóm. - Nhận phiếu và làm việc. b. Hoạt động 2: Ôn luyện (20 phút): Bài 1. Đặt tính rồi tính: a) 73 + 27 b) 64 + 36 ................. ................ ................. ................ ................. ................ c) 55 + 45 d) 82 + 18 ................. ................ ................. ................ ................. ................ Kết quả: 73 27 100 + 64 36 100 + 55 45 100 + 82 28 100 +  Bài 2. Tính nhẩm: 9 + 5 = ..... 7 + 6 = ..... 6 + 7 = ..... 5 + 8 = ..... 3 + 8 = ..... 2 + 9 = ..... 4 + 9 = ..... 8 + 6 = ..... 60 + 40 = ..... 70 + 30 = ..... 50 + 50 = ..... 20 + 80 = ..... 90 + 10 = ..... 20 + 30 + 50 = ..... Kết quả: 9 + 5 =14 7 + 6 = 13 6 + 7 = 13 5 + 8 = 13 3 + 8 = 11 2 + 9 = 11 4 + 9 = 13 8 + 6 = 14 60 + 40 = 100 70 + 30 = 100 50 + 50 = 100 20 + 80 = 100 90 + 10 = 100 20 + 30 + 50 = 100 Bài 3. Trên bờ có 35 con vịt, dưới ao có nhiều hơn trên bờ 65 con vịt. Hỏi dưới ao có bao nhiêu con vịt? Giải ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... Giải Số vịt ở dưới ao là: 35 + 65 = 100 (con) Đáp số: 100 con vịt c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài. - Giáo viên chốt đúng - sai. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. - Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp. - Học sinh nhận xét, sửa bài. - Học sinh phát biểu. Taäp vieát G – Goùp söùc chung tay I. MUÏC TIEÂU : - Viết đúng chữ hoa G ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ), chữ và câu ứng dụng: Góp ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ) Góp sức chung tay ( 3 lần ) II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Giaùo vieân chöõ maãu: Hoïc sinh xem baøi tröôùc , vôõ taäp vieát. III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HOÏC SINH OÅn ñònh: Kieãm baøi cuõ : - Cho HS leân baûng thi vieát laïi aâm E, E - Nhaän xeùt . Baøi môùi : Giôùi thieäu: Giaûng baøi. Giaùo vieân cho hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt chöõ G. Giaùo vieân giôùi thieäu khung chöõ vaø caáu taïo neân neùt treân bìa chöõ maãu. Cao 8 li ( 9 ñöôøng keû ngang). Goàm 2 neùt : neùt 1 laø keát hôïp cuûa neùt cong döôùi vaø cong traùi noái lieàn nhau, taïo thaønh voøng xoaén to ôû ñaàu chöõ (gioáng chöõ C hoa) neùt 2 laø neùt khuyeát ngöôïc. Chæ daãn caùch vieát: Neùt 1 vieát töông töï chöõ C hoa. Beùt 2: töø ñieåm DB cuûa neùt 1, chuyeån höôùng xuoáng, vieát neùt khuyeát ngöôïc. Giaùo vieân vieát maãu treân baûng lôùp – vöøa vieát vöøa nhaéc laïi caùch vieát. Höôùng daãn hoïc sinh vieát baûng con. Hoïc sinh vieát chöõ caùi G – giaùo vieân quan saùt nhaän xeùt, uoán naéng. Höôùng daãn vieát cuïm töø öùng duïng. Giaùo vieân giôùi thieäu cuïm töø öùng duïng. Giaùo vieân giaûng töø öùng duïng - ñoøan keát laøm vieäc. Hoïc sinh quan saùt töø öùng duïng treân baûng vaø nhaän xeùt. Nhöõng chöõ naøo cao 1 li? (o,ö,c,u,n,a) Chöõ naøo cao 2,5 li? (t) Chöõ naøo cao 2 li? (p) Nhöõng chöõ naøo cao 2,5 li? (h, g, y) Chöõ naøo cao 4 li? (G) Caùch ñaët daáu thanh ôû caùc chöõ? Giaùo vieân nhaéc hoïc sinh giöõ khoaûng caùch giöõa caùc chöõ caùi. Giaùo vieân vieát maãu chöõ goùp treân doøng keû. Hoïc sinh vieát vaøo baûng con. Giaùo vieân nhaän xeùt – söûa sai cho hoïc sinh. Höôùng daãn vieát vaøo vôû. 1 doøng chöû G côõ vöøa (8 oâ li). 1 doøng chöõ G côõ nhoû (4 oâ li). 1 doøng chöõ goùp côõ vöøa, nhoû. 2 doøng cuïm töø öùng duïng côõ nhoû. Hoïc sinh vieát theo yeâu caàu. Chaám baøi chöõa baøi. Giaùo vieân thu 1 soá vôû chaám taïi lôùp. Nhaän xeùt baøi chaám. 4. Cuûng coá – Daën doø. Cho hoïc sinh leân baûng thi vieát laïi chöõ G. Nhaän xeùt, khen ngôïi nhöõng em vieát toát. Veà nhaø taäp vieát laïi chöõ G. Chuaån bò baøi sau. - Haùt vu - 2 HS leân vieát . - laéng nghe . - Vieát vaøo vôû . - 2 HS thi vieát . Môn: Tự nhiên và xã hội 1 – Tiết:8 Bài : Ăn uống hàng ngày I - Môc tiªu : - Gióp häc sinh biÕt - KÓ tªn c¸c thøc ¨n hµng ngµy ®Ó mau lín vµ khoÎ m¹nh. - Nãi ®­îc : CÇn ¨n uèng nh­ thÕ nµo ®Ó cã kÕt qu¶ tèt nhÊt cho c¬ thÓ - Häc sinh tù gi¸c trong viÖc ¨n uèng II - §å dïng d¹y häc : 1. GV : H×nh bµi 8 - SGK 2. HS : mét sè c©y rau, qu¶ III - C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña HS 1. Tæ chøc - HS h¸t 2. KiÓm tra : §¸nh r¨ng vµ röa mÆt nh­ thÕ nµo lµ ®óng c¸ch - HS nªu - NhËn xÐt 3. Bµi míi a) Ho¹t ®éng 1 : §éng n·o MT : HS kÓ tªn mét sè lo¹i thøc ¨n ¨n uèng hµng ngµy - kÓ: ThÞt, rau... cam, quýt..., n­íc chanh - NhËn xÐt - HS quan s¸t H18 - quan s¸t - Nªu - NhËn xÐt - Em thÝch ¨n lo¹i thøc ¨n nµo ? - NhiÒu HS kÓ - NhËn xÐt - Lo¹i thøc ¨n nµo em ch­a ¨n hoÆc ch­a ®­îc ¨n KL : ¡n nhiÒu lo¹i thøc ¨n cã lîi cho søc khoÎ b) Ho¹t ®éng 2 : Lµm viÖc víi SGK Môc tiªu : Gióp HS gi¶i thÝch ®­îc t¹i sao c¸c em ph¶i ¨n, uèng hµng ngµy - Cho HS quan s¸t H 19 - HS quan s¸t - H×nh nµo nãi lªn sù lín lªn cña c¬ thÓ? - H 1 ; 3 - H×nh nµo cã SK tèt - HS nªu : H : 2 - T¹i sao chóng ta ph¶i ¨n uèng hµng ngµy - ¡n, uèng hµng ngµy ®Ó cã SK tèt -> KL SGV - 41 c) Ho¹t ®éng 3 : Th¶o luËn líp - Khi nµo chóng ta cÇn ph¶i ¨n uèng? - Hµng ngµy em ¨n mÊy b÷a vµo lóc nµo? - T¹i sao chóng ta kh«ng nªn ¨n b¸nh kÑo vµo buæi tèi. - NhiÒu em nªu - NhËn xÐt KL : Chóng ta cÇn ¨n khi ®ãi, uèng khi kh¸t 4 - Ho¹t ®éng 4: - Em cÇn ¨n uèng hîp lý, ®ñ chÊt ®Ó SK tèt. - GV nhËn xÐt giê . - DÆn dß : thùc hiÖn theo bµi häc Buồi sáng thứ năm ngày 18/10/2018 Môn: Tiếng Việt 1 ( TC) – tiết:15 Bài: ôn vần oi – ai ( đã soạn ngày thứ tư) Môn : Tiếng việt 1 (TC) - Tiết: 16 Bài: ôi, ơi, ui, ưi I- Mục đích yêu cầu: Theo chuẩn kiến thức kỹ năng, sách giáo viên. II- Chuẩn bị: Các thẻ từ. III- các hoạt động dạy – học: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1- Ổn định: 2- Hoạt động dạy học: * Hoạt động khởi động: - Giáo viên đính bảng thẻ từ : chổi, mới, vui, gửi - Yêu cầu Hs tìm tiếng mang vần : ôi, ơi, ui, ưi * Hoạt động nối tiếp: - GV giới thiệu từ cần luyện đọc : ở trang 37 * Hoạt động 1: GV viết bảng các từ cần luyện đọc. Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS nêu yêu cầu Yêu cầu Hs tự làm bài Gv theo dõi giúp đỡ Hs yếu. Gọi Hs lên bảng sửa bài Gv nhận xét Hoạt động 3: GV hướng dẫn HS nêu yêu cầu - Chia lớp thành 4 nhóm thảo luận tìm tiếng thích hợp để điền vào chỗ trống. - HS trình bày. - Gv nhận xét – chốt lại 3- Củng cố dặn dò: Gọi HS đọc lại bài. Dặn về đọc lại bài, làm bài tập chưa hoàn thành - Haùt vui. - Hs tìm tiếng mang vần : ôi, ơi, ui, ưi - HS luyện đọc cá nhân - Nối - HS tự nối vào vở bài tập - Hs sửa bài - Hs nhận xét - HS đọc lại - Hs nêu yêu cầu - HS thảo luận nhóm (4 nhóm). - Đại diện nhóm trình bày - Các nhóm nhận xét chéo MÔN: TOÁN - TIẾT 16 BÀI: LuyÖn tËp A- MỤC TIÊU: Giúp HS: - Ôn phép tính cộng các số tự nhiên trong phạm vi 5. - Tậplàm tính cộng các số tự nhiên trong phạm vi 5. - Chủ động, tích cực trong học tập. B- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ viết sẵn bài tập 2,3,4; Phiếu BT in sẵn bài tập 3,4,5 C- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của GV Hoạt động của HS I- Kiểm tra bài cũ: Tính: 1 + 4 = 3 + 2 = 2 + 3 = II- Dạy bài mới: 1) Giới thiệu bài. 2) Luyện tập : Bài 1: Tính: 0 + 1 = 0+ 4 = 0 + 3 = 0 + 5 = 0 + 2 = 4 + 0 = 3 + 0 = 5 + 0 = - GV nhận xét. Bài 2: Tính: 3 4 2 0 1 1 + + + + + + 2 0 0 5 0 4 - GV đánh giá. Số Bài 3 ? - GV chấm phiếu , gọi HS làm bài trên bảng lớp - GV đánh giá Bài 4: Nối phép tính với số thích hợp: - H/dẫn HS làm bài mẫu. Y/ cầu HS làm BT - GV chấm phiếu, gọi HS làm bài trên bảng lớp - GV đánh giá. Bài 5: Viết phép tính thích hợp: - GV h/dẫn và y/cầu HS làm bài tập - GV chấm phiếu - GV gọi HS làm bài trên bảng lớp III- Củng cố dặn dò: - HS đọc lại phép cộng các số tự nhiên trong phạm vi 4. - Nhận xét tiết học. - Dặn ôn bài và chuẩn bị tiết học sau - HS viết ở bảng con - HS làm ở b/con - HS đọc lại Bài 1. - HS làm ở bảng con - Lớp nhận xét - Lớp làm ở phiếu - Lớp nhận xét - HS làm ở phiếu - Lớp nhận xét - HS làm ở phiếu BT - Lớp nhận xét Buổi chiều thứ năm ngày 8/10/2018 Môn: Toán 2 (TC) – Tiết: 16 Bài : Luyện Tập I. MỤC TIÊU: - Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về thực hiện phép tính; so sánh và giải toán văn. - Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. - Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức. - Giới thiệu nội dung rèn luyện. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập, yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. - Hát - Lắng nghe. - Học sinh quan sát và chọn đề bài. - Học sinh lập nhóm. - Nhận phiếu và làm việc. b. Hoạt động 2: Ôn luyện (20 phút): Bài 1. Đặt tính rồi tính: a) 26 + 42 b) 35 + 7 ................. ................ ................. ................ ................. ................ c) 36 + 19 d) 50 + 39 ................. ................ ................. ................ ................. ................ Kết quả: 26 42 78 + 35 7 42 + 36 19 55 + 50 39 89 +  Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống: 6 ..... 61 7 ... 78 24 .....5 6 .....25 Đáp án 60 78 24 > 5 6 < 25 Bài 4. Nam cân nặng 36kg. Minh cân nặng hơn Nam 8kg. Hỏi Minh cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Giải ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... Giải Số ki-lô-gam Minh cân nặng là: 36 + 8 = 44 (kg) Đáp số: 44kg c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài. - Giáo viên chốt đúng - sai. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. - Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp. - Học sinh nhận xét, sửa bài. - Học sinh phát biểu. Môn: TN& XH 2 – Tiết: 8 Bài: Ăn, uống sạch sẽ I. Mục tiêu Nêu được một số việc cần làm để giữ vệ sinh ăn uống như: ăn chậm nhai kĩ, không uống nước lã, rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đại tiện, tiểu tiện. Nêu được tác dụng của các việc cần làm. *GDKN Kỹ năng tìm kiếm và sử lý thông tin: quan sát và phân tích để nhận biết những việc làm, hành vi đảm bảo ăn uống sạch sẽ. Kỹ năng ra quyết định: nên và không nên làm gì để đảm bảo ăn uống sạch sẽ. Kỹ năng tự nhận thức:tự nhận xét về hành vi có liên quan đến việc thực hiện ăn uống của mình. III.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Hình vẽ trong SGK, giấy, bút, viết, bảng, phiếu thảo luận. SGK. IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của HS 1. Khởi động 2. Bài cũ Ăn, uống đầy đủ -Thế nào là ăn uống đầy đủ -Không những ăn đủ 1 bữa, em cần uống nước ntn? 3. Bài mới a/Khám phá -GV yêu cầu HS kể tên các thức ăn, nước uống hằng ngày. Mỗi HS nói tên một đồ ăn, thức uống và GV ghi nhanh các ý kiến (không trùng lặp) trên bảng. -Yêu cầu HS dưới lớp nhận xét xem các thức ăn, nước uống trên bảng đã là thức ăn, nước uống sạch chưa. -Nhận xét: Hôm nay chúng ta học bài ăn, uống sạch sẽ. b/. Kết nối v Hoạt động 1: Biết cách thực hiện ăn sạch Ÿ Mục tiêu: Làm thế nào để ăn sạch. ò ĐDDH: Phiếu t

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 8 Lop 2_12467229.doc
Tài liệu liên quan