Giáo án Lớp 3 Tuần 23 - Trường TH La Văn Cầu

Tiết 2: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

Bài: LÁ CÂY

I/ Mục tiêu : Sau bài học HS:

 - Quan sát và mô tả được đặc điểm bên ngoài của lá cây: màu sắc, hình dạng, độ lớn.

- Kể tên, xác định được các bộ phận ngoài của lá cây.

 - Có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây.

II/ Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên : Các hình minh họa SGK;

- Học sinh : Một số lá cây thật

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu :

 

doc25 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 01/03/2019 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 3 Tuần 23 - Trường TH La Văn Cầu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ước 3: Dán nẹp xung quanh tấm đan Hôm sau học tiếp. - HS quan sát nhận xét tấm nong đôi. - HS so sánh 2 tấm đan. - HS kẻ, cắt các nan đan bằng giấy, bìa và tập đan nong đôi theo nhóm. .............................................. Tiết 2 :Tập đọc Bài:CHƯƠNG TRÌNH XIẾC ÑAËC SẮC I. Môc ®Ých yªu cÇu: - BiÕt ng¾t nghØ h¬i ®óng, ®äc ®óng c¸c ch÷ sè, c¸c tØ lÖ phÇn tr¨m vµ sè ®iÖn tho¹i trong bµi. - HiÓu ND tê qu¶ng c¸o; b­íc ®Çu biÕt mét sè ®Æt ®iÓm vÒ néi dung, h×nh thøc tr×nh bµy môc ®Ých cña mét tê qu¶ng c¸o (Tr¶ lêi ®­îc c¸c CH trong SGK) * KNS: Tư duy dáng tạo; Ra quyết định; Quản lí thời gian II. §å dïng d¹y - häc: Tranh minh ho¹ tê qu¶ng c¸o trong SGK III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS a. KiÓm tra bµi cò: GV kiÓm tra HTL bµi th¬ Em vÏ B¸c Hå vµ TLCH 2 (SGK tr 44). b. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: Nh­ SGV tr 98 2. LuyÖn ®äc: a. GV ®äc toµn bµi: Nh­ SGV tr 99 b. HDHS luyÖn ®äc kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ: - §äc tõng c©u - §äc tõng ®o¹n tr­íc líp: Chia bµi lµm 4 ®o¹n SGV tr.99 - Gióp HS hiÓu nghÜa c¸c tõ ng÷ míi trong bµi. - §äc tõng ®o¹n trong nhãm: Theo dâi HS ®äc. 3. H­íng dÉn t×m hiÓu bµi: - HDHS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái: C©u hái 1 - SGK tr 47 C©u hái 2 - SGK tr 47 C©u hái 3 - SGK tr 47 C©u hái 4 - SGK tr 47 -GV giíi thiÖu thªm mét sè tê qu¶ng c¸o ®Ñp, phï hîp. 4. LuyÖn ®äc l¹i. - chän 1 ®o¹n trong tê qu¶ng c¸o, h­íng dÉn HS luyÖn ®äc. 5. Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c HS ghi nhí nh÷ng ®Æc ®iÓm néi dung, h×nh thøc cña mét tê qu¶ng c¸o - NhËn xÐt tiÕt häc. - 2, 3 HS ®äc thuéc lßng vµ TLCH 2 - Theo dâi GV ®äc, quan s¸t tranh minh ho¹ trong SGK ®Ó thÊy nh÷ng ®Æc ®iÓm h×nh thøc cña tê qu¶ng c¸o. - §äc c¸ nh©n vµ ®ång thanh : 50%, 10% - §äc nèi tiÕp tõng c©u (2 l­ît). - Nèi tiÕp nhau ®äc 4 ®o¹n. - §äc chó gi¶i trong SGK tr 47. - §äc tõng ®o¹n trong nhãm. - §äc thi: 4 HS nèi tiÕp nhau thi ®äc 4 ®o¹n; 2 HS thi ®äc c¶ bµi. - HS ®äc thÇm tê qu¶ng c¸o . TLCH. - HS ®äc thÇm l¹i tê qu¶ng c¸o, suy nghÜ vÒ néi dung. TLCH nªu nhiÒu ý kiÕn. - HS giíi thiÖu qu¶ng c¸o s­u tÇm ®­îc. -1 HS giái ®äc c¶ bµi. - Vµi HS thi ®äc ®o¹n qu¶ng c¸o. - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, b×nh chän b¹n ®äc hay nhÊt. .............................................. Tiết 3: Anh văn (Cô Loan dạy) .............................................. Tiết 4: Toaùn Bài: LUYỆN TẬP I. Môc tiªu: - BiÕt nh©n sè cã 4 ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè (cã nhí 2 lÇn kh«ng liÒn nhau). Bµi 1, 3, 4 (cét a). - BiÕt t×m sè bÞ chia, gi¶i bµi to¸n cã hai phÐp tÝnh. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: 3. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi : b. H­íng dÉn luyÖn tËp : Bµi1: - Yªu cÇu häc sinh tù lµm bµi - Yªu cÇu lÇn l­ît tõng häc sinh ®· lªn b¶ng tr×nh bµy l¹i c¸ch nh©n võa thùc hiÖn . - Ch÷a bµi ghi ®iÓm . Bµi 3: - Bµi tËp yªu cÇu chóng ta t×m g× ? - x lµ TP g× trong c¸c phÐp tÝnh cña bµi ? - Muèn t×m sè bÞ chia ta lµm nh­ thÕ nµo ? - Yªu cÇu häc sinh lµm bµi . - Ch÷a bµi , ghi ®iÓm. Bài 4 (a): Gv hướng dẫn tương tự 4. Cñng cè, dÆn dß: - Nªu c¸ch thùc hiÖn. - NhËn xÐt tiÕt häc,vÒ nhµ luyÖn tËp- - H¸t - Häc sinh l¾ng nghe, nh¾c l¹i tªn bµi . - 4 häc sinh lªn b¶ng lµm, líp lµm vµo vë 1324 1719 2308 1206 x 2 x 4 x 3 x 5 2648 6876 6924 6030 - Häc sinh nhËn xÐt. - T×m x - x lµ sè bÞ chia ch­a biÕt trong phÐp chia - Ta lÊy th­¬ng nh©n víi sè chia - 2 häc sinh lªn b¶ng lµm , líp lµm vµo vë - Häc sinh nhËn xÐt - Vµi HS. - Häc sinh l¾ng nghe .................................................. BUỔI CHIỀU Tiết 1: Thể dục (Cô Võ Ngọc dạy) .................................................. Tiết 2: Tin học (Thầy Hùng dạy) .................................................. Tiết 3: Mĩ thuật (Cô Dương Thủy dạy) Thứ tư ngày 19 tháng 2 năm 2014 Tiết 1: Toán Bài: CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ I. Môc tiªu: - BiÕt chia sè cã 4 ch÷ sè cho sè cã 1 ch÷ sè (chia hÕt, th­¬ng cã 4 ch÷ sè hoÆc 3 ch÷ sè). Bµi 1,2,3. - VËn dông phÐp chia ®Ó lµm tÝnh vµ gi¶i to¸n. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc : 2. KiÓm tra bµi cò : - Gäi 3 häc sinh lªn b¶ng thùc hiÖn phÐp tÝnh 260:2 ; 725:6 ; 361:3 - Ch÷a bµi, ghi ®iÓm 3. Bµi míi : a. Giíi thiÖu bµi : b. H­íng dÉn thùc hiÖn phÐp chia: - Gi¸o viªn viÕt lªn b¶ng phÐp tÝnh: 6369 : 3 = ?. - Yªu cÇu häc sinh ®Æt tÝnh vµ tÝnh t­¬ng tù nh­ chia sè cã 3 ch÷ sè víi sè cã 1 ch÷ sè . - Yªu cÇu häc sinh nªu l¹i c¸ch tÝnh - Gi¸o viªn nhËn xÐt . c. Thùc hµnh : Bµi 1: Yªu cÇu häc sinh tù lµm bµi - yc 3 hs võa thùc hiÖn tr×nh bµy l¹i c¸ch chia phÐp tÝnh cña m×nh. - Hs nhËn xÐt - Gv ch÷a bµi, ghi ®iÓm Bµi 2: - Yc hs tù tãm t¾t bµi to¸n vµ tr×nh bµy lêi gi¶i - Ch÷a bµi, ghi ®iÓm Bµi 3: - Bµi to¸n y/c lµm g×? - x lµ Tp g× ch­a biÕt trong phÐp tÝnh? - Yc hs tù lµm bµi - Y/c hs nh¾c l¹i c¸ch t×m thõa sè ch­a biÕt 4. Cñng cè dÆn dß: - Nªu c¸ch thùc hiÖn phÐp chia. - NhËn xÐt tiÕt häc - VÒ nhµ luyÖn tËp thªm vë bT to¸n. cb bµi sau - H¸t - 3 häc sinh lªn b¶ng thùc hiÖn ,líp lµm vµo nh¸p . - Häc sinh nhËn xÐt . - Häc sinh l¾ng nghe , nh¾c l¹i ®Çu bµi . - 1 häc sinh ®äc l¹i phÐp tÝnh . 6369 3 * 6 chia 3 ®­îc 2 viÕt 2 , 2 x 03 2123 3 b»ng 6, 6 trõ 6 b»ng 0. 06 * H¹ 3, 3 chia 3 b»ng 1, 09 viết 1, 1 nh©n 3 b»ng 3 , 0 3 trõ 3 b»ng 0. 6369 : 3 = 2123 * H¹ 6, 6 chia 3 b»ng 2, viÕt 2, 2 nh©n 3 b»ng 6 , 6 trõ 6 b»ng 0. * H¹ 9, 9 chia 3 b»ng 3, viÕt 3, 3 nh©n 3 b»ng 9 , 9 trõ 9 b»ng 0. - 3 hs lªn b¶ng lµm, líp lµm vµo vë 4862 2 08 2431 06 02 0 3369 3 03 1123 06 09 0 2 hs ®äc ®Ò bµi líp theo dâi - 1 hs lªn b¶ng tãm t¾t, 1 hs gi¶i - Hs nhËn xÐt - T×m x - x lµ thõa sè ch­a biÕt trong phÐp tÝnh - 2 hs lªn b¶ng, líp lµm vµo vë X x 2 = 1846 X x 3 = 1578 X = 186 : 2 X = 1578 : 3 X = 923 X = 526 - Hs nªu - HS l¾ng nghe. ................................................ Tiết 2: Luyện từ và câu Bài: NHÂN HOÁ.ÔN CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI:NHƯ THẾ NÀO? I. Môc tiªu: - T×m ®­îc nh÷ng vËt ®­îc nh©n ho¸, c¸ch nh©n hãa trong bµi th¬ ng¾n (BT1). - BiÕt c¸ch tr¶ lêi c©u hái : Nh­ thÕ nµo? (BT2). - §Æt ®­îc c©u hái cho bé phËn c©u tr¶ lêi c©u hái ®ã (BT3b/c/d). II. §å dïng d¹y - häc: 1 ®ång hå cã 3 kim. 3 tê phiÕu khæ to kÎ b¶ng ®Ó Hs lµm BT3. B¶ng viÕt 4 c©u hái cña BT3. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A. Bµi Cò: - GV gäi 2 HS lµm miÖng BT1, BT3( tuÇn 22) - Nh©n ho¸ lµ g×? - GV nhËn xÐt , ghi ®iÓm cho tõng HS B. Bµi Míi: 1. Giíi thiÖu bµi: (ghi tùa bµi trªn b¶ng líp) 2. H­íng dÉn h/s lµm bµi tËp: a) Bµi tËp 1( T. 44) : - Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi. - Bµi tËp yªu cÇu g×? - GV ®Æt tr­íc líp 1 ®ång hå b¸o thøc , chØ cho HS thÊy c¸ch miªu t¶ ®ång hå b¸o thøc trong bµi th¬ lµ rÊt ®óng : kim giê ch¹y chËm, kim phót ®i tõng b­íc, kim gi©y phãng rÊt nhanh. - GV yªu cÇu HS lµm viÖc theo nhãm. - GV yªu cÇu c¸c nhãm b¸o c¸o. - GV nhËn xÐt chèt ý ®óng. b) Bµi tËp 2( T45): - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu ®Ò bµi. - GV yªu cÇu HS ho¹t ®éng nhãm ®«i. - GV yªu cÇu tõng nhãm hái - ®¸p tr­íc líp. - GV nhËn xÐt bæ sung,tuyªn d­¬ng tõng nhãm. c) Bµi tËp 3( T.45): - GV gäi 1 HS ®äc bµi tËp. - Bµi tËp yªu cÇu g×? - GV yªu cÇu nhiÒu HS nèi tiÕp nhau ®Æt c©u hái cho bé phËn in ®Ëm. - GV nhËn xÐt - söa sai nÕu cã. 3. Cñng cè dÆn dß: - VÒ nhµ xem kÜ c¸c bµi tËp võa lµm. - Häc thuéc bµi :§ång hå b¸o thøc. - VÒ nhµ t×m hiÓu c¸c tõ ng÷ chØ nh÷ng ho¹t ®éng nghÖ thuËt . - 2 HS lµm bµi tËp. - 1 HS tr¶ lêi . C¸c b¹n kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. - 2 HS nh¾c l¹i tùa bµi. - 1 HS ®äc ®Ò bµi. - §äc bµi th¬ vµ TL c¸c c©u hái. - HS quan s¸t. - HS lµm viÖc nhãm ®oi. - C¸c nhãm bã c¸o, nhËn xÐt bæ sung. - HS l¾ng nghe. - 1 HS ®äc ®Ò bµi. C¶ líp dß. - HS lµm viÖc theo nhãm. - NhËn xÐt bæ sung ý kiÕn cho b¹n. - 1 HS ®äc. C¶ líp ®äc thÇm theo. - §Æt c©u hái cho c¸c bé phËn in ®Ëm. - HS nèi tiÕp ®Æt c©u hái. C¸c b¹n kh¸c nhËn xÐt. - HS lµm bµi vµo VBT. ........................................................ Tiết 3: Anh văn (Cô Loan dạy) ......................................................... Tiết 4: Âm nhạc Bài: Giới thiệu về một số hình nốt nhạc I. YÊU CẦU: - Tập biểu diễn một số bài hát đã học. Nhận biết một số hình nốt nhạc. Tập viết các hình nốt nhạc.. Biết nội dung câu chuyện Du Bá Nha-Chung Tử Kỳ II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Tranh vẽ các nốt nhạc trên khuông nhạc. - Tranh vẽ minh hoạ câu chuyện Bá Nha-Tử Kỳ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Giới thiệu một số hình nốt nhạc: Trong các bài hát, luôn có chỗ hát nhanh, hát chậm, có chỗ ngân dài, có chỗ ngân ngắn. vì trong bài hát, những chỗ đó dùng nốt nhạc có trường độ khác nhau. Trường độ của các nốt nhạc được biểu hiện bằng các loại hình nốt mà các em được làm quen sau đây: - Nốt trắng: gồm thân nốt hình bầu dục và đuôi nốt. - Nốt đen: nốt đen giống như nốt trắng nhưng thân nốt được tô đen - Nốt móc đơn: nốt móc đơn giống như nốt đen nhưng có thêm dấu móc hình vòng cung. - Nốt móc kép: nốt móc kép giống như nốt móc đơn nhưng có hai dấu móc hình vòng cung. Tập viết các hình nốt nhạc trên: - GV yêu cầu HS tập viết 4 loại hình nốt trên vào vở, chưa cần viết trên khuông nhạc. - Trong 4 loại hình nốt các em làm quen, ngân dài nhất là nốt trắng, rồi đến nốt đen, nốt móc đơn và ngân ngắn nhát là nốt móc kép. Trong âm nhạc, người ta quy định nốt trắng ngân dài = 2 nốt đen= 4 nốt mó đơn=8 nốt móc kép. Ví dụ trong thời gian một người đang hát một nốt trắng, người khác có thể hát được 4 nốtmóc đơn, người khác hát được 8 nốt móc kép - GV hỏi về đặc điểm của từng loại hình nốt: + Hình nốt nào có hai dấu móc hình vòng cung?(Nốt móc kép). + Hình nốt nào có thân nốt để trắng?(nốt trắng). + hình nốt nào có một dấu móc hình vòng cung?(nốt móc đơn). + hình nốt trắng khác hình nốt đen ở điểm nào? Nghe kể chuyện HS ghi bài HS theo dõi HS theo dõi HS tập viết các hình nốt HS nghe và nhắc lại HS theo dõi HS suy nghĩ và trả lời HS nghe kể chuyện GV đọc câu chuyện Bá Nha- Tử Kỳ và đặt một vài câu hỏi: - Trong hai người, ai là người biết chơi đàn?- Vì sao hai người lại kết thành đôi bạn thân?- Vì sao Bá Nha thề không bao giờ chơi đàn nữa?( vì bạn thân của ông đã mất và vì ông thấy không còn ai biết thưởng thức, hiểu được tiếng đàn của mình) GV nêu tính giáo dục của câu chuyện: các em phải cố gắng học tập môn âm nhạc để hiểu biết những nét của nghệ thuạt này. nếu không trở thành ca sĩ hoặc nhạc công tài giỏi, chúng ta cũng biết thưởng thức cái hay, vẽ đẹp của các bài hát, bản nhạc HS suy nghĩ và trả lời(Bá Nha) ( vì cả hai đều am hiểu về âm nhạc, một người chơi đàn hay, một người thưởng thức giỏi). HS ghi nhớ và nhắc lại BUỔI CHIỀU Tiết 1: Tăng cường Toán Bài: LUYỆN TẬP I. Môc tiªu: - BiÕt nh©n sè cã 4 ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè (cã nhí 2 lÇn kh«ng liÒn nhau - BiÕt gi¶i bµi to¸n cã hai phÐp tÝnh. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: 3. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi : b. H­íng dÉn luyÖn tËp : Bµi1: - Yªu cÇu häc sinh tù lµm bµi - Yªu cÇu lÇn l­ît tõng häc sinh ®· lªn b¶ng tr×nh bµy l¹i c¸ch nh©n võa thùc hiÖn . - Ch÷a bµi ghi ®iÓm . Bµi 3: - Bµi tËp yªu cÇu chóng ta t×m g× ? - x lµ TP g× trong c¸c phÐp tÝnh cña bµi ? - Muèn t×m sè bÞ chia ta lµm nh­ thÕ nµo ? - Yªu cÇu häc sinh lµm bµi . - Ch÷a bµi , ghi ®iÓm. Bài 4 (a): Gv hướng dẫn tương tự 4. Cñng cè, dÆn dß: - Nªu c¸ch thùc hiÖn. - NhËn xÐt tiÕt häc,vÒ nhµ luyÖn tËp- - H¸t - Häc sinh l¾ng nghe, nh¾c l¹i tªn bµi . - 4 häc sinh lªn b¶ng lµm, líp lµm vµo vë 1324 1719 2308 1206 x 2 x 4 x 3 x 5 2648 6876 6924 6030 - Häc sinh nhËn xÐt. - T×m x - x lµ sè bÞ chia ch­a biÕt trong phÐp chia - Ta lÊy th­¬ng nh©n víi sè chia - 2 häc sinh lªn b¶ng lµm , líp lµm vµo vë - Häc sinh nhËn xÐt - Vµi HS. - Häc sinh l¾ng nghe .................................................. Tiết 2: TỰ NHIÊN VÀ Xà HỘI Bài: LÁ CÂY I/ Mục tiêu : Sau bài học HS: - Quan sát và mô tả được đặc điểm bên ngoài của lá cây: màu sắc, hình dạng, độ lớn. - Kể tên, xác định được các bộ phận ngoài của lá cây. - Có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây. II/ Đồ dùng dạy học: - Giáo viên : Các hình minh họa SGK; - Học sinh : Một số lá cây thật III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động dạy Hoạt động học 1) Khởi động: 2) Kiểm tra bài cũ: 3) Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Các hoạt động: Hoạt động 1: Giới thiệu các bộ phận của lá cây. Mục tiêu: HS kể tên, xác định được các bộ phận ngoài của lá cây. - Tổ chức cho HS quan sát lá cây mang đến lớp và cho biết lá gồm những bộ phận nào Kết luận: Mỗi chiếc lá thường có cuống lá, phiến lá, trên phiến lá có gân lá. Hoạt động 2: Sự đa dạng của lá cây. Mục tiêu: Quan sát và mô tả được đặc điểm bên ngoài của lá cây: màu sắc, hình dạng, độ lớn. - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm, quan sát bộ lá H4 SGK theo định hướng: + Lá cây có những màu gì? Màu nào phổ biến? + Lá cây có những hình dạng gì? + Kích thước của các loại lá như thế nào? Hoạt động 3: Phân loại lá cây Mục tiêu: HS phân loại được lá cây theo đặc điểm bên ngoài Tiến hành: - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm, quan sát gọi tên các loại lá cây đã mang đến lớp và ghi tên lá vào bản báo cáo. - Tuyên dương nhóm thực hiện tốt. 4) Củng cố: Lá gồm những bộ phận nào? Lá cây có những hình dạng gì? Kích thước của các loại lá như thế nào? (Hát) - Nhóm đôi, vài HS trả lời, lớp bổ sung. - HS nhắc lại. - Vài HS nhắc lại kết luận. - Tập hợp nhóm, thảo luận, cử đại diện trả lời: + Xanh, đỏ, vàng, màu vàng phổ biến + Hình tròn, dài, bầu dục, kim,... + To, nhỏ khác nhau, một số lá có răng cưa ở mép. - Thảo luận nhóm, phân loại lá cây và trình bày trước lớp. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: - Ghi nhớ nội dung bài học. Xem trước bài cho tiết học tới: Khả năng kỳ diệu của lá cây. - Nhận xét: .................................................. Tiết 3: Tăng cường Tiếng Việt Bài: LUYỆN VIẾT I. Môc ®Ých yªu cÇu: - Nghe-viÕt ®óng bµi chính tả; Viết đẹp, trình bày đúng hình thức bài II. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1.æn ®Þnh tæ choc: 2. D¹y bµi míi: - Giíi thiÖu bµi: - Líp h¸t 1 bµi. *Hướng dÉn nghe - viÕt: a. Hướng dÉn hs chuÈn bÞ: - Viết: - GV đọc - Khi viết đoạn văn ta cần lưu ý gì? . §äc cho hs viÕt: - GV ®äc chËm mçi c©u ®äc 3 lÇn - GV ®i kiÓm tra uèn n¾n HS viÕt c. ChÊm ch÷a bµi: - GV ®äc l¹i bµi - ChÊm 5 bµi - GVNX nªu vµ ghi 1 sè lçi trong bµi viÕt. - GV söa l¹i nh÷ng lỗi ®ã. - GV tr¶ vë chÊm- NX. Bài tập 2: - GV ghi bài tập lên bảng - HS đọc Y/C - HS làm bài. GV nhận xét - Ghi điểm. Bài tập 3: - GV ghi bài tập lên bảng - HS đọc Y/C - HS làm bài. GV nhận xét - Ghi điểm 4. Cñng cè, dÆn dß: - GV hệ thống ND bài. - GVNX tiết học - HS theo dõi trong sách. - Viết lùi vào một chữ khi xuống dòng, viết hoa sau dấu chấm - HS ngồi ngay ngắn nghe - viết - HS nghe soát bài, dïng bót ch× ®Ó ch÷a lçi ra lÒ - Nộp 5 bài chấm - HS nêu cách sửa - HS đọc lại từ đã sửa - HS đọc Y/C - HS làm bài. - HS nêu các vần cần điền - HS nhận xét - HS đọc Y/C - HS làm bài. - HS Nêu các từ cần điền - HS nhận xét HS nghe. ............................................................. Tiết 4: Tăng cường Toán Bài: ÔN LUYỆN CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ I. Môc tiªu: - Ôn lại phép chia sè cã 4 ch÷ sè cho sè cã 1 ch÷ sè (chia hÕt, th­¬ng cã 4 ch÷ sè hoÆc 3 ch÷ sè). Bµi 1,2,3. - VËn dông phÐp chia ®Ó lµm tÝnh vµ gi¶i to¸n. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc : 2. Bµi míi : a. Giíi thiÖu bµi : b. Thùc hµnh : Bµi 1: Yªu cÇu häc sinh tù lµm bµi - yc 3 hs võa thùc hiÖn tr×nh bµy l¹i c¸ch chia phÐp tÝnh cña m×nh. - Hs nhËn xÐt - Gv ch÷a bµi, ghi ®iÓm Bµi 2: - Yc hs tù tãm t¾t bµi to¸n vµ tr×nh bµy lêi gi¶i - Ch÷a bµi, ghi ®iÓm Bµi 3: - Bµi to¸n y/c lµm g×? - x lµ Tp g× ch­a biÕt trong phÐp tÝnh? - Yc hs tù lµm bµi - Y/c hs nh¾c l¹i c¸ch t×m thõa sè ch­a biÕt 3. Cñng cè dÆn dß: - Nªu c¸ch thùc hiÖn phÐp chia. - NhËn xÐt tiÕt häc - VÒ nhµ luyÖn tËp thªm vë bT to¸n. cb bµi sau - H¸t - 3 hs lªn b¶ng lµm, líp lµm vµo vë 4862 2 08 2431 06 02 0 3369 3 03 1123 06 09 0 2 hs ®äc ®Ò bµi líp theo dâi - 1 hs lªn b¶ng tãm t¾t, 1 hs gi¶i - Hs nhËn xÐt - T×m x - x lµ thõa sè ch­a biÕt trong phÐp tÝnh - 2 hs lªn b¶ng, líp lµm vµo vë X x 2 = 1846 X x 3 = 1578 X = 186 : 2 X = 1578 : 3 X = 923 X = 526 - Hs nªu - HS l¾ng nghe. ........................................................................................................................... Thứ năm ngày 20 tháng 2 năm 2014 Tiết 1: TOÁN Bài: CHIA SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (TT) I. Môc tiªu: - BiÕt chia sè cã 4 ch÷ sè cho sè cã 1 ch÷ sè (tr­êng hîp cã d­ víi th­¬ng cã 4 ch÷ sè vµ 3 ch÷ sè). - VËn dông phÐp chia ®Ó lµm tÝnh vµ gi¶i to¸n. Bµi 1, 2, 3. II. §å dïng d¹y häc: - Mçi hs chuÈn bÞ 8 h×nh tam gi¸c vu«ng c©n nh­ BT3 ( SGK ). III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KT bµi cò: - Gäi 3 hs lªn b¶ng thùc hiÖn phÐp tÝnh: 5685 : 5; 8480 : 4; 7569 : 3 - Ch÷a bµi ghi ®iÓm. Hs nhËn xÐt 3. Bµi míi: - H¸t - 3 hs lªn b¶ng lµm. a. Giíi thiÖu bµi. b. HD thùc hiÖn phÐp chia: * 9365 : 3 = ? - yªu cÇu hs tù ®Æt tÝnh vµ tÝnh. - Yªu cÇu hs võa thùc hiÖn phÐp tÝnh nh¾c l¹i c¸ch chia cña m×nh - 2 hs kh¸c nh¾c l¹i, gi¸o viªn kÕt hîp viÕt b¶ng. - Yªu cÇu hs nhËn xÐt phÐp chia cã d­ hay kh«ng? Sè d­ so víi sè chia thÕ nµo? * 2249 : 4 = ? - C¸c b­íc tiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ trªn V× sao trong phÐp chia 2249 : 4 ta ph¶i lÊy 22 : 4 ë l­ît chia thø nhÊt? - PhÐp chia nµy lµ phÐp chia hÕt hay cã d­ v× sao? c. Thùc hµnh Bµi 1: - Bµi y/c chóng ta lµm g× - Y/c c¸c hs võa lªn b¶ng lÇn l­ît nªu râ tõng b­íc chia cña m×nh. - Ch÷a bµi, ghi ®iÓm Bµi 2 - Gäi hs ®äc ®Ò bµi - Bµi to¸n cho ta biÕt g× - Bµi to¸n hái g×? - Muèn biÕt l¾p ®­îc bn « t« vµ cßn thõa mÊy c¸i b¸nh ta lµm ntn? - Y/c hs lµm bµi - KÌm häc sinh yÕu - Ch÷a bµi , ghi ®iÓm Bµi 3. - Gv hs quan s¸t h×nh vµ tù xÕp h×nh - Gv theo dâi tuyªn d­¬ng - Hs xÕp h×nh ®óng vµ nhanh 4. Cñng cè dÆn dß: - Nªu néi dung bµi. - Tæng kÕt giê häc dÆn hs vÒ nhµ luyÖn tËp thªm vë BT to¸n vµ chuÈn bÞ b× sau - NhËn xÐt tiÕt häc. - hs l¾ng nghe, nh¾c l¹i ®Çu bµi. - 1 hs ®äc phÐp tÝnh - 1 hs lªn b¶ng lµm, líp lµm vµo nh¸p 9365 3 - 9 chia 3 ®­îc 3, viÕt 3, 3 nh©n 03 3921 3 b»ng 9, 9 trõ 9 b»ng 0 06 - H¹ 3, 3 chia 3 ®­îc 1, 1 nh©n 05 3 b»ng 3, 3 trõ 3 b»ng 0 2 - H¹ 6, 6 chia 3 ®­îc 2, 2 nh©n 9365 : 3 = 3121 3 b»ng 6, 6 trõ 6 b»ng 0 (d­ 2) - H¹ 5, 5 chi3 ®­îc 1, 1 nh©n 3 b»ng 3, 5 trõ 3 b»ng 2 - Hs nhËn xÐt: §©y lµ phÐp chia cã sè d­ ph¶i nhá h¬n sè chia - 1 hs lªn b¶ng lµm, líp lµm vµo nh¸p 2249 4 - 22 chia 4 ®­îc 5, viÕt 5, 5 24 262 nh©n 4 b»ng 20, 22 trõ 20 b»ng 2 09 - H¹ 4, ®­îc 24, 24 chia 4 ®­îc 1 6, 6 nh©n 4 b»ng 24, 24 trõ 24 2249 : 4= 562 (d­ 1) b»ng 0 - v× NÕu lÊy 1 ch÷ sè cña sè bÞ chia lµ 2 th× sã nµy bÐ h¬n 4 nªn ta ph¶i lÊy ®Õn ch÷ sè thø 2 ®Ó cã 22 chia 4. - Lµ phÐp chia cã d­ v× trong lÇn chia cuèi cïng ta t×m ®­îc sè d­ lµ 1. - Thùc hiÖn phÐp chia 4 hs lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp lµm vµo vë. - HS thùc hiÖn. - Cã 1250 b¸nh xe, l¾p vµo c¸c xe « t« mçi xe l¾p 4 b¸nh - L¾p ®­îc nhiÒu nhÊt bn « t« vµ cßn thõa mÊy c¸i b¸nh. - Ta ph¶i lÊy sè b¸nh xe ®· cã chia cho sè b¸nh xe l¾p vµo 1 c¸i xe. Th­¬ng t×m ®­îc chÝnh lµ sè xe « t« ®­îc l¾p b¸nh, sè d­ chÝnh lµ sè b¸nh xe cßn thõa Tãm t¾t Bµi gi¶i 4 b¸nh: 1 xe Ta cã: 1250 : 4 =321 (d­ 2) 1250 b¸nh...xe, VËy 1250 b¸nh xe l¾p ®­îc nhiÒu Thõa...b¸nh? nhÊt 312 xe « t« vµ cßn thõa 2 bx §¸p sè: 312 « t«, thõa 2 b¸nh xe - Hs xÕp h×nh vµo vë, 1 hs lªn b¶ng xÕp - Hs nhËn xÐt - Vµi HS. - HS theo dâi. ............................................................. Tiết 2: ChÝnh t¶ : Nghe - viÕt: Bài:NGHE NHẠC I. Môc tiªu: - Nghe - viÕt ®óng bµi chÝnh t¶; tr×nh bµy ®óng khæ th¬, dßng th¬ 4 ch÷.. - Lµm ®óng bµi tËp 2b II. §å dïng d¹y - häc: B¶ng líp viÕt 2 lÇn néi dung bµi tËp 2b. III. Ho¹t ®éng d¹y - häc: A. KiÓm tra: - GV mêi 1 HS ®äc cho 2 b¹n viÕt b¶ng líp c¸c tõ ng÷ sau : rÇu rÜ, giôc gi·, dÔ dµng, tËp d­ît, ­íc ao, mong ­íc B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi - GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt häc 2. H­íng dÉn HS nghe - viÕt a. H­íng dÉn HS chuÈn bÞ - GV ®äc mét lÇn bµi chÝnh t¶ * GV hái HS: + Bµi th¬ kÓ chuyÖn g× ? - GV yªu cÇu c¶ líp nh×n s¸ch. - C¸c ch÷ nµo trong bµi cÇn viÕt hoa ? - GV yªu cÇu c¶ líp ®äc thÇm bµi chÝnh t¶, viÕt ra giÊy nh¸p nh÷ng tiÕng khã. b. GV ®äc cho HS viÕt bµi vµo vë. - GV ®äc bµi chÝnh t¶ mét lÇn. - GV ®äc thong th¶ tõng c©u, (mçi c©u ®äc hai, ba lÇn) - GV nh¾c HS chó ý t­ thÕ ngåi viÕt, c¸ch cÇm bót, c¸ch tr×nh bµy ®o¹n v¨n. c.ChÊm, ch÷a bµi - GV ®äc mét lÇn cho HS so¸t lçi - GV yªu cÇu HS tù ch÷a lçi b»ng bót ch× ra lÒ vë - GV thu vë chÊm mét sè bµi - NhËn xÐt néi dung, ch÷ viÕt, c¸ch tr×nh bµy tõng bµi. 3. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp a. Bµi tËp 2 - GV chän bµi tËp 2b: - GV yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë bµi tËp - GV mêi 2 HS lªn b¶ng thi lµm bµi ®óng, nhanh, sau ®ã ®äc kÕt qu¶. - GV nhËn xÐt, kÕt luËn ng­êi th¾ng cuéc - GV yªu cÇu 5, 7 HS ®äc l¹i lêi gi¶i. 4. Cñng cè, dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc, khen ngîi, biÓu d­¬ng nh÷ng HS viÕt bµi chÝnh t¶ s¹ch ®Ñp, lµm tèt c¸c bµi tËp. - GV dÆn HS vÒ nhµ kiÓm tra l¹i c¸c bµi tËp chÝnh t¶ ®· lµm ë líp - 2 HS viÕt b¶ng líp, c¶ líp viÕt vµo b¶ng con. - HS l¾ng nghe - 2, 3 HS ®äc l¹i, c¶ líp theo dâi SGK * HS tr¶ lêi: + BÐ C­¬ng thÝch ©m nh¹c, nghe tiÕng nh¹c næi lªn bá ch¬i bi, nhón nh¶y theo tiÕng nh¹c. TiÕng nh¹c lµm cho c©y cèi còng l¾c l­, viªn bi l¨n trßn råi n»m im. - C¶ líp nh×n vµo SGK - C¸c ch÷ ®Çu tªn bµi, ®Çu dßng th¬, tªn riªng cña ng­êi. - HS ®äc thÇm bµi chÝnh t¶, viÕt ra giÕy nh¸p nh÷ng tiÕng dÔ m¾c lçi khi viÕt bµi: m¶i miÕt, næi nh¹c, giÉm, rÐo r¾t ... - HS viÕt bµi vµo vë chÝnh t¶ - HS ®æi chÐo vë cho nhau ®Ó söa lçi vµ nªu ra nh÷ng lçi sai b¹n m¾c ph¶i. - HS tù söa lçi b»ng bót ch× - HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 2b - HS lµm bµi vµo vë bµi tËp - 2 HS lªn b¶ng lµm bµi, ®äc kÕt qu¶ - C¶ líp nhËn xÐt - C¶ líp söa bµi (nÕu lµm sai) - HS l¾ng nghe ....................................................... Tiết 3: Anh văn (Cô Loan dạy) ....................................................... Tiết 4: Tin học (Thầy Hùng dạy) ....................................................... BUỔI CHIỀU Tiết 1: Tăng cường Tiếng Việt Bài: LUYỆN VIẾT Bài: KỂ LẠI MỘT BUỔI BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT I/ Môc tiªu: - KÓ ®­îc mét vµi nÐt næi bËt cña buæi biÓu diÔn nghÖ thuËt theo gîi ý trong SGK. - ViÕt ®­îc nh÷ng ®iÒu ®· kÓ thµnh mét ®o¹n v¨n ng¾n (kho¶ng 7 c©u). II/ Ho¹t ®éng d¹y - häc; Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1.Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt häc. 2.H­íng dÉn HS lµm bµi tËp: a/ Ho¹t ®éng 1: Bµi tËp 1 -GV ghi bµi tËp 1 vµ c¸c gîi ý lªn b¶ng. -GV gäi HS lµm mÉu. -GV gäi HS kÓ. -GV nhËn xÐt nhanh lêi kÓ cña tõng em ®Ó c¶ líp rót kinh nghiÖm. b/ Ho¹t ®éng 2: Bµi tËp 2 -GV ghi bµi tËp 2 lªn b¶ng. -GV nh¾c HS viÕt l¹i nh÷ng ®iÒu võa kÓ sao cho râ rµng, thµnh c©u. -GV theo dâi, gióp ®ì. -GV gäi HS ®äc bµi. -GV chÊm ®iÓm mét sè bµi. 3.Cñng cè, dÆn dß: -GV cho HS b×nh chän nh÷ng b¹n cã bµi nãi, viÕt hay nhÊt. -GV nhËn xÐt tiÕt häc, dÆn HS vÒ nhµ xem l¹i bµi viÕt. -1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp vµ c¸c gîi ý. -1 HS lµm mÉu (tr¶ lêi theo c¸c gîi ý) -5 HS kÓ -1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi. -HS viÕt bµi. -5 HS ®äc bµi. -NhËn xÐt chung. -HS thùc hiÖn. ....................................................... Tiết 2: Tự nhiên và xã hội KHẢ NĂNG KỲ DIỆU CỦA LÁ CÂY I/ Mục tiêu : Sau bài học HS: - Biết và nêu được các chức năng của lá cây. - Biết và nêu được ích lợi của lá cây. - Có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây cối. * KNS: Tìm kiếm và xử lí thông tin; Làm chủ bản thân; Tư duy phê phán.. II/ Đồ dùng dạy học: Các hình minh họa SGK; Bảng phụ ghi 7 câu hỏi định hướng thảo luận nhóm. - Học sinh : Một số lá cây thật III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động dạy Hoạt động học 1)Khởi động: 2) Kiểm tra bài cũ: 3) Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Các hoạt động: Hoạt động 1: Chức năng của lá cây - Yêu cầu HS quan sát sơ đồ quá trình quang hợp của và hô hấp của lá cây và thảo luận theo 7 câu hỏi định hướng: + Câu 1 + Câu 2 + Câu 3 + Câu 4 + Câu 5 + Câu 6 + Câu 7 Lá cây có những chức năng gì? Kết luận: Lá cây có 3 chức năng chính: hô hấp, quang hợp, thoát hơi nước. Hoạt động 2: Ích lợi của lá cây - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm, quan sát hình 2 đến hình 7 và cho biết: Lá cây dùng để làm gì? Hoạt động 3: Trò chơi: Đi chợ theo yêu cầu - Phổ biến luật chơi. (SHD/53) - Tổ chức trò chơi. - Nhận xét, khen ngợi người bán hàng giỏi. - Lá cây có nhiều ích lợi, chúng ta cần làm gì để bảo vệ lá cây. 4) Củng cố: Lá cây có những chức năng gì? Nêu ích lợi của lá cây đối với đời sống con người? - Thảo luận nhóm, cử đại diện trình bày kết quả: + Dưới ánh sáng mặt trời + Lá cây + Hấp thụ khí cac-bon- nic, thải khí ô – xi. + Suốt ngày đêm + Lá cây + Hấp thụ khí ô – xi, thải khí cac-bon-nic và hơi nước + Thoát hơi nước

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 23_12524151.doc