Giáo án lớp 4 tuần 11 môn Kĩ thuật - Tiết 21, 22

I. MỤC TIÊU :

 1 . Kiến thức :

 - HS biết cách thêu móc xích và ứng dụng của thêu móc xích .

 2 . kỹ năng :

 - HS thêu được các mũi thêu móc xích .

 3 . Thái độ :

 - HS hứng thú học môn kỹ thuật .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 * GV : Tranh quy trình thêu móc xích .

 - Mẫu thêu móc xích được thêu bằng len trên bìa , vải khác màu có kích thước đủ lớn ; một số sản phẩm được thêu trang trí bằng mũi thêu móc xích .

 - Vật liệu và dụng cụ cần thiết :

 + Một mảnh vải sợi bông trắng hoặc màu có kích thước 20 x 30 cm .

 + Len , chỉ thêu khác màu vải .

 + Kim khâu len và kim thêu .

+ Phấn vạch , thước , kéo .

 * HS : Vải , kim , chỉ .

 

doc7 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 04/12/2018 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 11 môn Kĩ thuật - Tiết 21, 22, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MOÂN : KYÕ THUAÄT TIEÁT 21 : THEÂU LÖÔÙT VAËN HÌNH HAØNG RAØO ÑÔN GIAÛN (tt) I . MUÏC TIEÂU : 1 . Kieán thöùc : - Bieát vaän duïng kó thuaät theâu löôùt vaën ñeå theâu hình haøng raøo ñôn giaûn . 2 . Kyõ naêng : - Theâu ñöôïc hình haøng raøo ñôn giaûn baèng muõi theâu löôùt vaën . 3 . Thaùi ñoä : - Giaùo duïc HS yeâu thích saûn phaåm do mình laøm ñöôïc . II . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : * GV : Maãu theâu hình haøng raøo ñôn giaûn ñöôïc theâu baèng len hoaëc sôïi treân vaûi khaùc maøu coù kích thöôùc 50 x 50 cm vôùi muõi theâu daøi 1,5 cm . - Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát : + Moät maûnh vaûi sôïi boâng traéng hoaëc maøu coù kích thöôùc 30 x 50 cm . + Len , chæ theâu khaùc maøu vaûi . + Kim khaâu len vaø kim theâu . + Khung caàm tay coù ñöôøng kính 20 cm . + Phaán vaïch , thöôùc . * HS : Vaûi , kim , chæ III . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH P.PHAÙP 1 phuùt 3 phuùt 1 phuùt 20 phuùt 5 phuùt Khôûi ñoäng : Baøi cuõ : Theâu löôùt vaën hình haøng raøo ñôn giaûn . - Em haõy neâu quy trình theâu löôùt vaën hình haøng raøo ? - GV nhaän xeùt . Baøi môùi : Theâu löôùt vaën hình haøng raøo ñôn giaûn . Giôùi thieäu baøi : - Tieát hoïc hoâm nay , caùc em tieáp tuïc thöïc hieän theâu löôùt vaën hình haøng raøo . - GV ghi töïa baøi . Hoaït ñoäng 1 : Thöïc haønh theâu löôùt vaën hình haøng raøo ñôn giaûn (tt) . * Muïc tieâu : Giuùp HS hoaøn thaønh ñöôïc saûn phaåm theâu löôùt vaën hình haøng raøo ñôn giaûn ñang laøm dôû dang . * Caùch tieán haønh : - GV kieåm tra söï chuaån bò vaø keát quaû thöïc haønh ôû tieát 1 . - GV nhaän xeùt , uoán naén hoaëc chæ daãn theâm cho nhöõng em thöïc hieän chöa ñuùng thao taùc kó thuaät . Hoaït ñoäng 2 : Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS . * Muïc tieâu : Giuùp HS ñaùnh giaù ñöôïc keát quaû saûn phaåm cuûa mình vaø caùc baïn . * Caùch tieán haønh : - Haùt - Theâu löôùt vaën hình haøng raøo ñöôïc thöïc hieän theo 3 böôùc : + Veõ hính haøng raøo . + Caêng vaûi leân khung . + Theâu löôùt vaën hình haøng raøo . - HS neâu laïi töïa baøi . Hoaït ñoäng lôùp - Caù nhaân - Caû lôùp tieáp tuïc thöïc haønh ñeå hoaøn thaønh saûn phaåm ñang laøm dôû dang . Hoaït ñoäng lôùp Kieåm tra Thöïc haønh Neâu caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù : + Theâu ñöôïc toái thieåu 3 ñöôøng haøng raøo . + Caùc muõi theâu thaúng theo ñöôøng keû , ít bò duùm . + Theâu ñuùng kó thuaät : Caùc muõi theâu goái ñeàu leân nhau gioáng nhö ñöôøng vaën thöøng + Hoaøn thaønh saûn phaåm ñuùng thôøi gian quy ñònh . - Nhaän xeùt , ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS - HS tröng baøy saûn phaåm thöïc haønh . - Döïa vaøo tieâu chuaån treân ñeå töï ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa mình vaø cuûa baïn . Ñaùnh giaù 3 phuùt 1 phuùt Cuûng coá : - Yeâu caàu Hs neâu laïi ghi nhôù SGK . - Giaùo duïc HS yeâu thích saûn phaåm do mình laøm ñöôïc . Daën doø : - Nhaän xeùt söï chuaån bò , tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp vaø keát quaû thöïc haønh cuûa HS . - Nhaéc HS veà nhaø ñoïc tröôùc vaø chuaån bò vaät lieäu , duïng cuï cho baøi sau . - Chuaån bò : Theâu moùc xích . - HS neâu laïi ghi nhôù SGK / 35 . - HS laéng nghe . Cuûng coá MOÂN : KYÕ THUAÄT TIEÁT 22 : THEÂU MOÙC XÍCH I. MUÏC TIEÂU : 1 . Kieán thöùc : - HS bieát caùch theâu moùc xích vaø öùng duïng cuûa theâu moùc xích . 2 . kyõ naêng : - HS theâu ñöôïc caùc muõi theâu moùc xích . 3 . Thaùi ñoä : - HS höùng thuù hoïc moân kyõ thuaät . II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : * GV : Tranh quy trình theâu moùc xích . - Maãu theâu moùc xích ñöôïc theâu baèng len treân bìa , vaûi khaùc maøu coù kích thöôùc ñuû lôùn ; moät soá saûn phaåm ñöôïc theâu trang trí baèng muõi theâu moùc xích . - Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát : + Moät maûnh vaûi sôïi boâng traéng hoaëc maøu coù kích thöôùc 20 x 30 cm . + Len , chæ theâu khaùc maøu vaûi . + Kim khaâu len vaø kim theâu . + Phaán vaïch , thöôùc , keùo . * HS : Vaûi , kim , chæ . III . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH P.PHAÙP 1 phuùt 3 phuùt 1 phuùt 10 phuùt 15 phuùt 3 phuùt 1 phuùt Khôûi ñoäng : Baøi cuõ : Theâu löôùt vaën hình haøng raøo ñôn giaûn (tt) . - GV nhaän xeùt vieäc thöïc haønh tieát hoïc tröôùc . Baøi môùi : Theâu moùc xích . Giôùi thieäu baøi : - Tieát hoïc hoâm nay , caùc em ñöôïc laøm quen vôùi muõi theâu môùi : theâu moùc xích . - GV ghi töïa baøi . Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt maãu . Muïc tieâu :Giuùp HS neâu ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa maãu qua vieäc quan saùt . Caùch tieán haønh : - GV giôùi thieäu maãu : + Höôùng daãn HS quan saùt hai maët cuûa ñöôøng theâu moùc xích maãu vôùi quan saùt hình 1 ñeå traû lôøi caâu hoûi veà ñaëc ñieåm cuûa ñöôøng theâu moùc xích . - Nhaän xeùt vaø neâu toùm taét ñaëc ñieåm cuûa ñöôøng theâu moùc xích . - Em coù nhaän xeùt gì veà maët phaûi cuûa muûi theâu ? - Maët traùi ñöôøng theâu ra sao ? - Theá naøo laø theâu moùc xích ? - Giôùi thieäu moät soá saûn phaåm theâu moùc xích . - Em thöôøng thaáy muõi theâu naøy ôû ñaâu ? - GV boå sung : Theâu moùc xích duøng ñeå theâu trang trí hoa , laù , caûnh vaät , con gioáng leân coå aùo , ngöïc aùo , voû goái ; theâu teân leân khaên tay , khaên maët Theâu moùc xích thöôøng ñöôïc keát hôïp vôùi theâu löôùt vaën vaø moät soá kieåu theâu khaùc . Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn thao taùc kó thuaät . Muïc tieâu : Giuùp HS naém thao taùc thöïc hieän muõi theâu moùc xích . Caùch tieán haønh : - GV treo tranh quy trình theâu moùc xích - höôùng daãn HS quan saùt tranh keát hôïp vôùi quan saùt hình 2 SGK ñeå traû lôøi caâu hoûi . - GV nhaän xeùt vaø boå sung : + Ghi soá thöù töï treân ñöôøng vaïch daáu theâu moùc xích theo chieàu töø phaûi sang traùi . + Vaïch daáu treân maûnh vaûi ghim treân baûng . Chaám caùc ñieåm treân ñöôøng daáu caùch ñeàu 2 cm . - GV höôùng daãn thao taùc baét ñaàu theâu , theâu muõi thöù nhaát , muõi thöù hai . - GV höôùng daãn HS quan saùt hình 3 SGK vaø goïi HS neâu caùch baét ñaàu theâu , theâu muõi thöù nhaát , muõi thöù hai . - GV höôùng daãn quan saùt hình 4 ñeå traû lôøi caâu hoûi veà caùch keát thuùc ñöôøng theâu moùc xích ; so saùnh noù vôùi caùch keát thuùc ñöôøng theâu löôùt vaën . - Löu yù : + Theâu töø phaûi sang traùi . + Moãi muõi theâu ñöôïc baét ñaàu baèng caùch taïo thaønh voøng chæ qua ñöôøng daáu . Tieáp theo , xuoáng kim taïi ñieåm phía trong vaø ngay saùt ñaàu muõi theâu tröôùc . Cuoái cuøng , leân kim taïi ñieåm keá tieáp caùch vò trí vöøa xuoáng kim 1 muõi , muõi kim ôû treân voøng chæ . Ruùt kim , keùo chæ leân ñöôïc muõi theâu moùc xích . + Leân kim , xuoáng kim ñuùng vaøo caùc ñieåm treân ñöôøng vaïch daáu . + Khoâng ruùt chæ chaët quaù hoaëc loûng quaù . + Keát thuùc ñöôøng theâu moùc xích baèng caùch ñöa muõi kim ra ngoaøi muõi theâu ñeå xuoáng kim chaën voøng chæ . + Coù theå söû duïng khung theâu ñeå theâu cho phaúng . - Höôùng daãn nhanh 2 laàn thao taùc theâu vaø keát thuùc ñöôøng theâu moùc xích . Cuûng coá : - Yeâu caàu HS neâu laïi ghi nhôù SGK / 38 . - Giaùo duïc HS yeâu thích saûn phaåm do mình laøm ñöôïc . Daën doø : - GV nhaän xeùt söï chuaån bò , tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp vaø keát quaû thöïc haønh cuûa HS . - Daën HS veà nhaø taäp theâu moùc xích . - Chuaån bò : Theâu moùc xích (tt) . - Haùt - HS neâu laïi ghi nhôù - HS neâu laïi töïa baøi . Hoaït ñoäng lôùp . - HS quan saùt - Maët phaûi cuûa ñöôøng theâu laø nhöõng voøng chæ nhoû moùc noái tieáp nhau gioáng nhö chuoãi maét xích . - Maët traùi ñöôøng theâu laø nhöõng muõi chæ baèng nhau , noái tieáp nhau gaàn gioáng caùc muõi khaâu ñoät mau . - Theâu moùc xích laø caùch theâu ñeå taïo thaønh nhöõng voøng chæ moùc noái tieáp nhau gioáng nhö chuoãi maét xích - Khaên tay , aùo , khaên traûi baøn - - 1HS ñoïc noäi dung II vaø quan saùt hình 3 ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi SGK . - Döïa vaøo thao taùc GV laøm maãu vaø quan saùt hình 3 ñeå traû lôøi caâu hoûi roài thöïc hieän thao taùc theâu muõi thöù ba , thöù tö , thöù naêm - HS neâu thao taùc caùch keát thuùc ñöôøng theâu moùc xích . - Ñoïc ghi nhôù cuoái baøi . - Caû lôùp taäp theâu moùc xích . - 1 HS ñoïc ghi nhôù SGK / 38 . - HS laéng nghe . Kieåm tra Tröïc quan Ñaøm thoaïi Tröïc quan Giaûng giaûi Giaûng giaûi Cuûng coá

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKY THUAT.doc
Tài liệu liên quan