Giáo án lớp 4 tuần 14 môn Khoa học - Bài 27: Một số cách làm sạch nước

1.Khởi động

2.Bài cũ: Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm

- Vì sao nguồn nước bị nhiễm bẩn ?

- Em hãy nêu tác hại của nuồn nước bị ô nhiễm ?

- GV nhận xét - Chấm điểm .

3.Bài mới:Một số cách làm sạch nước.

- GV giới thiệu, ghi tựa bài .

4.Phát triển các hoạt động

Hoạt động 1: Tìm hiểu một số cách làm sạch nước

Mục tiêu : HS kể được một số cách làm sạch nước và tác dụng của từng cách .

- Em hãy kể ra một số cách làm sạch nước mà gia đình hoặc địa phương em đã sử dụng ?

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 04/12/2018 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 14 môn Khoa học - Bài 27: Một số cách làm sạch nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOA HOÏC BAØI 27: MOÄT SOÁ CAÙCH LAØM SAÏCH NÖÔÙC I . MUÏC TIEÂU : 1 . Kieán thöùc : Sau baøi hoïc, HS bieát xöû lí thoâng tin ñeå: - Keå ñöôïc moät soá caùch laøm saïch nöôùc vaø taùc duïng cuûa töøng caùch . - Neâu ñöôïc taùc duïng cuûa töøng giai ñoaïn trong caùch loïc nöôùc ñôn giaûn vaø saûn xuaát nöôùc saïch cuûa nhaø maùy nöôùc . - Hieåu ñöôïc söï caàn thieát phaûi ñun soâi nöôùc tröôùc khi uoáng . 2 . Thaùi ño ä: - Ham tìm hieåu, vaän duïng nhöõng ñieàu ñaõ bieát vaøo cuoäc soáng . - Luoân coù yù thöùc giöõ saïch nguoàn nöôùc ôû moãi gia ñình , ñòa phöông . II . MUÏC TIEÂU GIAÙO DUÏC KYÕ NAÊNG SOÁNG: 1.KN giao tieáp – töï nhaän thöùc: HS hieåu ñöôïc söï caàn thieát phaûi ñun soái nöôùc tröôùc khi uoáng. 2.KN xaùc ñònh giaù trò: Keå ñöôïc moät soá caùch laøm saïch nöôùc vaø taùc duïng cuûa töøng caùch. - Neâu ñöôïc taùc duïng cuûa töøng giai ñoaïn trong caùch loïc nöôùc ñôn giaûn vaø SX nöôùc saïch cuûa nhaø maùy nöôùc. 3.KN ñaët muïc tieâu: HS say meâ tìm hieåu khoa hoïc. III. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: GV : Hình trang 56, 57 SGK - Phieáu hoïc taäp (ñuû duøng theo nhoùm) .Moâ hình duïng cuï loïc nöôùc. HS : SGK , VBT . IV . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH P.PHAÙP 1 phuùt 3 phuùt 1 phuùt 7 phuùt 7 phuùt 7 phuùt 5 phuùt 3 phuùt 1 phuùt 1.Khôûi ñoäng 2.Baøi cuõ: Nguyeân nhaân laøm nöôùc bò oâ nhieãm Vì sao nguoàn nöôùc bò nhieãm baån ? - Em haõy neâu taùc haïi cuûa nuoàn nöôùc bò oâ nhieãm ? GV nhaän xeùt - Chaám ñieåm . 3.Baøi môùi:Moät soá caùch laøm saïch nöôùc. - GV giôùi thieäu, ghi töïa baøi . 4.Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu moät soá caùch laøm saïch nöôùc Muïc tieâu : HS keå ñöôïc moät soá caùch laøm saïch nöôùc vaø taùc duïng cuûa töøng caùch . Em haõy keå ra moät soá caùch laøm saïch nöôùc maø gia ñình hoaëc ñòa phöông em ñaõ söû duïng ? GV keát luaän.. Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh loïc nöôùc Muïc tieâu: HS bieát ñöôïc nguyeân taéc cuûa vieäc loïc nöôùc ñoái vôùi caùch laøm saïch nöôùc ñôn giaûn . GV chia nhoùm vaø höôùng daãn laøm thöïc haønh , thaûo luaän theo caùc böôùc trong SGK trang 56 . - Khi tieán haønh loïc nöôùc ñôn giaûn chuùng ta caàn coù nhöõng gì ? - Than boät coù taùc duïng gì ? - Vaäy caùt hay soûi coù taùc duïng gì ? - GV nhaän xeùt, choát yù, giaùo duïc KNS. Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu quy trình saûn xuaát nöôùc saïch Muïc tieâu: HS keå ra taùc duïng cuûa töøng giai ñoaïn trong saûn xuaát nöôùc saïch . GV yeâu caàu caùc nhoùm ñoïc caùc thoâng tin trong SGK trang 57 vaø traû lôøi vaøo phieáu hoïc taäp . GV chia lôùp thaønh caùc nhoùm nhoû vaø phaùt phieáu hoïc taäp cho caùc nhoùm. - GV goïi moät soá HS leân trình baøy . GV keát luaän . Hoaït ñoäng 4: Söï caàn thieát phaûi ñun soâi nöôùc tröôùc khi uoáng . Muïc tieâu :HS hieåu ñöôïc söï caàn thieát phaûi ñun soâi nöôùc tröôùc khi uoáng Nöôùc ñaõ ñöôïc laøm saïch baèng caùc caùch treân ñaõ uoáng ngay ñöôïc chöa? Taïi sao? Muoán coù nöôùc uoáng ñöôïc chuùng ta phaûi laøm gì? Taïi sao? à GV keát luaän. Hoaït ñoäng tieáp noái : Muïc tieâu : Cuûng coá kieán thöùc vöøa hoïc - Ñeå thöïc hieän veä sinh khi duøng nöôùc chuùng ta caàn laøm gì ? - Yeâu caàu 1 HS ñoïc laïi phaàn ghi nhôù . - Giaùo duïc KNS . 5.Toång keát - Daën doø GV nhaän xeùt tieát hoïc Chuaån bò: Baûo veä nguoàn nöôùc - Haùt Coù nhieàu nguyeân nhaân laøm oâ nhieãm nöôùc :Xaû raùc , phaân , .. Nguoàn nöôùc bò oâ nhieãm laø nôi caùc loaïi vi sinh vaät sinh soáng , phaùt trieån vaø lan truyeàn caùc loaïi beänh .. oâ nhieãm . HS nhaän xeùt . - HS neâu laïi töïa baøi . Hoaït ñoäng lôùp + Duøng beå ñöïng caùt , soûi ñeå loïc . + Duøng bình loïc nöôùc . + Duøng boâng goøn loùt ôû pheãu ñeå loïc . + Duøng nöôùc voâi trong . + .. Hoaït ñoäng nhoùm HS thöïc haønh theo nhoùm . Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy . Khi tieán haønh loïc nöôùc ñôn giaûn ta caàn phaûi coù than boät , caùt hay soûi . Than boät coù taùc duïng khöû muøi vaø maøu cuûa nöôùc . Caùt hay soûi coù taùc duïng loaïi boû caùc chaát khoâng tan trong nöôùc . Hoaït ñoäng nhoùm Caùc nhoùm ñoïc thoâng tin vaø traû lôøi vaøo phieáu hoïc taäp . Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn laøm vieäc theo yeâu caàu cuûa phieáu hoïc taäp . HS thöïc hieän Hoaït ñoäng lôùp - Nöôùc ñaõ laøm saïch baèng caùch loïc ñôn giaûn vaø caùc chaát ñoäc coøn toàn taïi trong nöôùc . - Muoán coù nöôùc uoáng ñöôïc chuùng ta caàn phaûi ñun soâi loaïi boû caùc chaát ñoäc coøn toàn taïi trong nöôùc . Hoaït ñoäng lôùp - Chuùng ta caàn giöõ veä sinh.; khoâng ñeå nöôùc baån laãn nöôùc saïch . - 1 HS ñoïc phaàn ghi nhôù / 57 . Kieåm tra Ñaøm thoaïi Baøn tay NB Trình baøy KNS/TT Thöïc haønh Thaûo luaän Trình baøy Ñaøm thoaïi Cuûng coá KNS/LH Ruùt kinh nghieäm: KHOA HOÏC TIEÁT 28 : BAÛO VEÄ NGUOÀN NÖÔÙC I .MUÏC TIEÂU : 1 . Kieán thöùc : Sau baøi hoïc, HS bieát: - Neâu nhöõng vieäc neân vaø khoâng neân laøm ñeå baûo veä nguoàn nöôùc . 2 . Kyõ naêng : - Cam keát thöïc hieän baûo veä nguoàn nöôùc . - Veõ tranh coå ñoäng tuyeân truyeàn baûo veä nguoàn nöôùc . 3 . Thaùi ñoä: - Giaùo duïc HS bieát baûo veä nguoàn nöôùc trong saïch . II. MUÏC TIEÂU GIAÙO DUÏC KYÕ NAÊNG SOÁNG : 1.KN bình luaän, ñaùnh giaù: Vieäc söû duïng vaø baûo veä nguoàn nöôùc. 2.KN trình baøy thoâng tin :Bieát trình baøy nhöõng thoâng tin töø thöïc teá veà vieäc söû duïng vaø baûo veä nguoàn nöôùc III. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: GV : Hình trang 58, 59 SGK - Giaáy A0 ñuû cho caùc nhoùm, buùt maøu ñuû cho moãi HS . HS : SGK , VBT . IV . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH P.PHAÙP 1 phuùt 4 phuùt 1 phuùt 10 phuùt 15 phuùt 3 phuùt 1 phuùt 1.Khôûi ñoäng 2.Baøi cuõ: Moät soá caùch laøm saïch nöôùc Taïi sao chuùng ta caàn phaûi ñun soâi nöôùc tröôùc khi uoáng? GV nhaän xeùt - Chaám ñieåm . 3.Baøi môùi: Baûo veä nguoàn nuôùc. - GV giôùi thieäu, ghi töïa baøi . 4.Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu nhöõng bieän phaùp baûo veä nguoàn nöôùc Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc nhöõng vieäc neân vaø khoâng neân laøm ñeå baûo veä nguoàn nöôùc . GV yeâu caàu HS quan saùt caùc hình vaø traû lôøi caâu hoûi trang 58 / SGK . GV goïi 1 soá HS trình baøy keát quaû laøm vieäc theo caëp GV yeâu caàu HS lieân heä baûn thaân, gia ñình vaø ñòa phöông ñaõ laøm ñöôïc gì ñeå baûo veä nguoàn nöôùc GV nhaän xeùt, giaùo duïc KNS. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn thaûo luaän bieän phaùp baûo veä nguoàn nöôùc Muïc tieâu : Qua tranh aûnh, HS bieát caùc bieän phaùp toát vaø chöa toát veà baûo veä nguoàn nöôùc cuûa con ngöôøi . - GV chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho caùc nhoùm . GV ñi tôùi caùc nhoùm kieåm tra vaø giuùp ñôõ, ñaûm baûo raèng moïi HS ñeàu tham gia GV ñaùnh giaù nhaän xeùt, chuû yeáu tuyeân döông caùc saùng kieán tuyeân truyeàn coå ñoäng moïi ngöôøi cuøng baûo veä nguoàn nöôùc. Hoaït ñoäng 3 : Cuûng coá Muïc tieâu: Cuûng coá kieán thöùc vöøa hoïc -Ñeå baûo veä nguoàn nöôùc , ta phaûi laøm gì ? - Giaùo duïc BVMT . 5.Toång keát - Daën doø: GV nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò baøi : Tieát kieäm nöôùc . Haùt . Nöôùc ñöôïc saûn xuaát töø nhaø maùy ñaûm baûo ñöôïc 3 tieâu chuaån : khöû saét , loaïi boû caùc chaát khoâng tan trong nöôùc vaø saùt truøng . toàn taïi trong nöôùc . - HS neâu laïi töïa baøi . Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi Hai HS trao ñoåi , chæ vaøo töøng hình veõ, neâu nhöõng vieäc neân vaø khoâng neân laøm ñeå baûo veä nguoàn nöôùc - Nhöõng vieäc khoâng neân laøm ñeå baûo veä nguoàn nöôùc: Hình 1: ñuïc oáng nöôùc seõ laøm cho caùc chaát baån thaám vaøo nguoàn nöôùc . Hình 2: ñoå raùc xuoáng ao seõ laøm nöôùc ao bò oâ nhieãm, caù vaø caùc sinh vaät khaùc bò cheát . - Nhöõng vieäc neân laøm ñeå baûo veä nguoàn nöôùc: Hình 3: vöùt raùc coù theå taùi cheá .caùc vaät trung gian truyeàn beänh . Hình 4: nhaø tieâu töï hoaïi traùnh laøm oâ nhieãm nguoàn nöôùc ngaàm . Hình 5: khôi thoâng coáng raõnh .muoãi khoâng coù nôi sinh saûn . Hình 6: xaây döïng heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi, seõ traùnh ñöôïc oâ nhieãm ñaát, oâ nhieãm khoâng khí . - HS neâu töï do. Hoaït ñoäng nhoùm - HS thöïc hieän theo nhoùm . Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn laøm caùc vieäc nhö GV ñaõ höôùng daãn . Caùc nhoùm treo saûn phaåm cuûa nhoùm mình. Cöû ñaïi dieän phaùt bieåu. Caùc nhoùm khaùc coù theå goùp yù ñeå nhoùm ñoù tieáp tuïc thöïc hieän, neáu caàn . Hoaït ñoäng lôùp - Ñeå baûo veä nguoàn nöôùc , caàn giöõ veä sinh saïch seõ xung quanh nguoàn nöôùc : Gieáng nöôùc , hoà nöôùc , ñöôøng oáng daãn nöôùc . Khoâng ñuïc phaù heä thoáng thoaùt nöôùc chung . Kieåm tra Tröïc quan Ñaøm thoaïi KNS/TT Thöïc haønh K.phuû baøn Cuûng coá MT/LH Ruùt kinh nghieäm:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKHOA HOC.doc