Giáo án lớp 4 tuần 15 môn Luyện từ và câu - Tiết 29: Mở rộng vốn từ: trò chơi – đồ chơi

1.Khởi động:

2.Bài cũ: Dùng câu hỏi vào mục đích khác

- Yêu cầu HS nói lại nội dung cần ghi nhớ.

- Yêu cầu 1 HS làm lại BT3 (Phần luyện tập) .

- GV nhận xét –Tuyên dương.

3.Bài mới: MRVT : trò chơi – đồ chơi

- GV giới thiệu, ghi tựa bài.

4.Phát triển các hoạt động

Hoạt động 1 : Hướng dẫn luyện tập

Mục tiêu : HS biết tên một số trò chơi ; đồ chơi có lợi , có hại.

Bài tập 1:

- GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập 1.

- GV dán tranh minh hoạ cỡ to.

- GV mời 2 HS lên bảng, chỉ tranh minh hoạ, nói tên các đồ chơi ứng với các trò chơi.

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 04/12/2018 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 15 môn Luyện từ và câu - Tiết 29: Mở rộng vốn từ: trò chơi – đồ chơi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU TIEÁT 29 : MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: TROØ CHÔI – ÑOÀ CHÔI I . MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU: 1 . Kieán thöùc: HS bieát theân moät soá troø chôi, ñoà chôi; phaân bieät ñöôïc nhöõng ñoà chôi coù lôïi, nhöõng ñoà chôi coù haïi. 2 . Kó naêng: Bieát neâu moät soá töø ngöõ mieâu taû tình caûm, thaùi ñoä cuûa ngöôøi khi tham gia caùc troø chôi. 3 . Thaùi ñoä: - Giáo dục HS yêu thích và tiếp tục gìn giữ các trò chơi dân gian dành cho thiếu nhi. II.CHUAÅN BÒ: GV : Tranh minh hoaï .Giaáy khoå to vieát teân caùc troø chôi, ñoà chôi (lôøi giaûi BT2) 4 tôø phieáu vieát yeâu caàu cuûa BT3, 4 (ñeå khoaûng troáng cho HS ñieàn noäi dung) . HS : SGK , VBT . III . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH P.PHAÙP 1 phuùt 4 phuùt 1 phuùt 23 phuùt 3 phuùt 1 phuùt 1.Khôûi ñoäng: 2.Baøi cuõ: Duøng caâu hoûi vaøo muïc ñích khaùc Yeâu caàu HS noùi laïi noäi dung caàn ghi nhôù. Yeâu caàu 1 HS laøm laïi BT3 (Phaàn luyeän taäp) . GV nhaän xeùt –Tuyeân döông. 3.Baøi môùi: MRVT : troø chôi – ñoà chôi - GV giôùi thieäu, ghi töïa baøi. 4.Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn luyeän taäp Muïc tieâu : HS bieát teân moät soá troø chôi ; ñoà chôi coù lôïi , coù haïi. Baøi taäp 1: GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 1. GV daùn tranh minh hoaï côõ to. GV môøi 2 HS leân baûng, chæ tranh minh hoaï, noùi teân caùc ñoà chôi öùng vôùi caùc troø chôi. - GV nhaän xeùt – boå sung. - Giaùo duïc KNS. Baøi taäp 2: GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp GV nhaéc caùc em chuù yù keå teân caùc troø chôi daân gian, hieän ñaïi. GV nhaän xeùt vaø daùn leân baûng tôø giaáy ñaõ vieát teân caùc ñoà chôi, troø chôi. - GV nhaän xeùt – tuyeân döông. Baøi taäp 3: GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp. GV nhaéc HS traû lôøi ñaày ñuû töøng yù cuûa baøi taäp, noùi roõ ñoà chôi coù ích, coù haïi theá naøo? Chôi ñoà chôi theá naøo thì coù lôïi, theá naøo thì coù haïi? GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. Giaùo duïc KNS. Baøi taäp 4: GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp GV nhaän xeùt, choát laïi yù kieán ñuùng. GV yeâu caàu HS ñaët caâu vôùi 1 trong caùc töø vöøa tìm ñöôïc. - GV nhaän xeùt _ tuyeân döông. Hoaït ñoäng 2 : Cuûng coá Muïc tieâu: Cuûng coá kieán thöùc vöøa hoïc. - Trong caùc troø chôi – Ñoà chôi , em thích troø chôi naøo ? Ñoà chôi gì ? - Nhöõng troø chôi naøo ta neân traùnh? Taïi sao ? - Giaùo duïc tö töôûng. 5.Toång keát - Daën doø: GV nhaän xeùt tieát hoïc. Nhaéc HS ghi nhôù nhöõng töø ngöõ veà troø chôi vöøa hoïc. Chuaån bò : Giöõ pheùp lòch söï khi ñaët caâu hoûi. - Haùt HS noùi laïi noäi dung caàn ghi nhôù. 1 HS laøm laïi BT3 (Phaàn luyeän taäp) HS nhaän xeùt. HS neâu laïi töïa baøi. Hoaït ñoäng lôùp HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 1 / 147. Caû lôùp quan saùt kó töøng tranh, noùi ñuùng, noùi ñuû teân nhöõng ñoà chôi öùng vôùi caùc troø chôi trong moãi tranh. 1 HS laøm maãu. 2 HS leân baûng thöïc hieän. Caû lôùp nhaän xeùt, söûa baøi theo lôøi giaûi ñuùng. HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 2 / 148. Caû lôùp suy nghó, tìm theâm nhöõng töø ngöõ chæ caùc ñoà chôi hoaëc troø chôi boå sung cho BT1, phaùt bieåu yù kieán. Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung. HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp. Caû lôùp theo doõi trong SGK / 148. HS trao ñoåi nhoùm ñoâi. Ñaïi dieän nhoùm trình baøy, keøm lôøi thuyeát minh . Caû lôùp nhaän xeùt. HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp, suy nghó, traû lôøi caâu hoûi. - HS ñaët caâu, töøng HS noái tieáp nhau neâu. Hoaït ñoäng lôùp - Ñaáu kieám : deã laøm ta bò thöông ; suùng cao su : gaây nguy hieåm neáu lôõ baén truùng phaûi ngöôøi - HS phaùt bieåu töï do. Kieåm tra Tröïc quan Thöïc haønh Ñaøm thoaïi MT/TT Tröïc quan Ñoäng naõo Ñaøm thoaïi Tröïc quan Thaûo luaän Trình baøy KNS/TT Ñoäng naõo Thöïc haønh Cuûng coá Ruùt kinh nghieäm : LÒCH SÖÛ TIEÁT 15 : NHAØ TRAÀN VAØ VIEÄC ÑAÉP ÑEÂ GV boä moân ÑAÏO ÑÖÙC TIEÁT 15 : BIEÁT ÔN THAÀY GIAÙO, COÂ GIAÙO ( t.t ) GV boä moân Thöù naêm ngaøy 1 thaùng 12 naêm 2016 TIN HOÏC GV boä moân LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU TIEÁT 30 : GIÖÕ PHEÙP LÒCH SÖÏ KHI ÑAËT CAÂU HOÛI I . MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU: 1 . Kieán thöùc: - HS naém ñöôïc pheùp lòch söï khi hoûi chuyeän ngöôøi khaùc : bieát thöa göûi, xöng hoâ phuø hôïp vôùi quan heä giöõa mình vaø ngöôøi ñöôïc hoûi; traùnh nhöõng caâu hoûi toø moø hoaëc laøm phieàn loøng ngöôøi khaùc. 2 . Kó naêng: - Nhaän bieát ñöôïc quan heä giöõa caùc nhaân vaät qua lôøi ñoái ñaùp. 3 . Thaùi ñoä: - Giaùo duïc HS yeâu thích tìm hieåu Tieáng Vieät. II . MUÏC TIEÂU GIAÙO DUÏC KYÕ NAÊNG SOÁNG: + KN giao tiếp: Thể hiện thái độ lịch sự trong giao tiếp khi hỏi chuyện người khác +KN lắng nghe tích cực : Biết lắng nghe và thể hiện thái độ lịch sự trong các tình huống cần sử dụng câu hỏi III. CHUAÅN BÒ: GV : Buùt daï + phieáu khoå to vieát yeâu caàu cuûa BT2 (phaàn nhaän xeùt) . HS : SGK , VBT . III . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH P.PHAÙP 1 phuùt 4 phuùt 1 phuùt 12 phuùt 15 phuùt 3 phuùt 1 phuùt 1.Khôûi ñoäng: 2.Baøi cuõ: Môû roäng voán töø: Troø chôi – ñoà chôi GV yeâu caàu HS neâu laïi BT1, 2, 3c GV nhaän xeùt –Tuyeân öông. 3.Baøi môùi: Giöõ pheùp lòch söï khi ñaët caâu hoûi - GV giôùi thieäu, ghi töïa baøi. 4.Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng1: Hình thaønh khaùi nieäm Muïc tieâu : HS bieát lòch söï khi hoûi chuyeän ngöôøi khaùc ( bieát thöa göûi , xöng hoâ phuø hôïp vôùi moái quan heä , traùnh nhöõng caâu hoûi toø moø ) . Baøi taäp 1: - Yeâu caàu HS ñoïc baøi taäp 1. Yeâu caàu HS neâu caùc caâu hoûi. GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. Baøi taäp 2 - Yeâu caàu HS ñoïc baøi 2 / 152 . Yeâu caàu HS nhaän xeùt caùch ñaët caâu hoûi nhö vaäy ñaõ lòch söï chöa? GV nhaän xeùt – tuyeân döông. Baøi taäp 3 - Yeâu caàu HS ñoïc baøi 3 / 152. GV nhaéc caùc em coá gaéng neâu ñöôïc ví duï minh hoaï cho yù kieán cuûa mình. GV keát luaän . Yeâu caàu HS ñoïc thaàm phaàn ghi nhôù. - GV nhaän xeùt, choát yù. - Giaùo duïc KNS Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn luyeän taäp Muïc tieâu : HS phaùt hieän ñöôïc quan heä vaø tính caùch nhaân vaät qua lôøi ñoái ñaùp. Baøi taäp 1: GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 1/ 152. GV phaùt phieáu cho vaøi nhoùm HS vieát vaén taét caâu traû lôøi. GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. Baøi taäp 2: GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp. GV môøi 2 HS tìm ñoïc caùc caâu hoûi trong ñoaïn trích truyeän Caùc em nhoû vaø cuï giaø. GV nhaän xeùt, daùn baûng so saùnh leân baûng , choát laïi lôøi giaûi ñuùng. Hoaït ñoäng 3 :Cuûng coá Muïc tieâu : Cuûng coá kieán thöùc vöøa hoïc. - Khi hoûi chuyeän ngöôøi khaùc , caàn giöõ pheùp lòch söï nhö theá naøo ? - Giaùo duïc tö töôûng. 5.Toång keát - Daën doø: GV nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò:MRVT : Troø chôi – ñoà chôi - Haùt . HS traû lôøi mieäng. - HS neâu laïi töïa baøi. Hoaït ñoäng lôùp HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi, suy nghó laøm baøi caù nhaân, phaùt bieåu yù kieán. - HS neâu caâu hoûi ñaõ tìm ñöôïc. Caû lôùp nhaän xeùt. HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi, suy nghó . HS tieáp noái nhau ñoïc caâu hoûi cuûa mình – vôùi coâ giaùo, vôùi baïn. Caû lôùp nhaän xeùt. HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi, suy nghó, traû lôøi caâu hoûi. HS ñoïc thaàm phaàn ghi nhôù. HS laéng nghe. Hoaït ñoäng nhoùm - lôùp HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 1 . Caû lôùp ñoïc thaàm töøng ñoaïn vaên, trao ñoåi nhoùm ñoâi. HS trình baøy baøi laøm. Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung. - 1 HS ñoïc baøi 2 / 153. HS ñoïc caùc caâu hoûi. HS laøm baøi – söûa baøi. Lôùp nhaän xeùt. Hoaït ñoäng lôùp - Khi hoûi chuyeän ngöôøi khaùc , caàn giöõ pheùp lòch söï . Cuï theå laø : + Caàn thöa gôûi , xöng hoâ cho phuø hôïp vôùi moái quan heä giöõ mình vaø ngöôøi ñöôïc hoûi. + Caàn traùnh nhöõng caâu hoûi laøm phieàn loøng ngöôøi khaùc. Kieåm tra Ñoäng naõo Ñaøm thoaïi Ñoäng naõo Ñaøm thoaïi Tröïc quan Ñoäng naõo Ñaøm thoaïi KNS/TT Tröïc quan Thöïc haønh Trình baøy Tröïc quan Thöïc haønh Cuûng coá Ruùt kinh nghieäm :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLUYEN TU VA CAU.doc
Tài liệu liên quan