Giáo án lớp 4 tuần 15 môn Sinh hoạt tập thể - Tiết 15: Tổng kết tháng

v Ổn định :

v Nhận xét tình hình lớp :

- GV nhận xét tình hình chung :

· Ưu :

+ Các nề nếp có tiến bộ rõ rệt .

+ Lớp tích cực tham gia xây dựng bài .

+ Đi học đầy đủ và đúng giờ .

+ Học bài và làm bài tương đối tốt .

+ Đôi bạn học tập hoạt động tốt : Tuyên dương đôi bạn : Ân – M. Anh ; Bảo – Trân.

+ Tham gia đọc báo tốt : 36 tờ/ tuần.

+ Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp.

+Tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh và môi trường.

 

doc5 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 04/12/2018 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 15 môn Sinh hoạt tập thể - Tiết 15: Tổng kết tháng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SINH HOAÏT TAÄP THEÅ TIEÁT 15 : TOÅNG KEÁT THAÙNG ( Töø 24 / 11 à 28 / 11 / 2014 ) HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH OÅn ñònh : Nhaän xeùt tình hình lôùp : - GV nhaän xeùt tình hình chung : Öu : + Caùc neà neáp coù tieán boä roõ reät . + Lôùp tích cöïc tham gia xaây döïng baøi . + Ñi hoïc ñaày ñuû vaø ñuùng giôø . + Hoïc baøi vaø laøm baøi töông ñoái toát . + Ñoâi baïn hoïc taäp hoaït ñoäng toát : Tuyeân döông ñoâi baïn : Trinh – Nhi ; Nghi – Tuù . + Tham gia ñoïc baùo toát : 39 tôø/ tuaàn. + Coù yù thöùc giöõ gìn veä sinh tröôøng lôùp . +Tích cöïc tham gia phong traøo Ñoäi. + Nghæ hoïc coù xin pheùp: Phöông Khuyeát : + Coøn noùi chuyeän trong giôø hoïc : Vinh, Ly, Nhi, Vuõ, Quang, Quaân, Khoa. + Chöa chaêm hoïc baøi : Nghi, Thaûo, Nam, Vinh + Chöa tieán boä trong hoïc taäp : Vinh, Thu + Toå 6 vaø 7 : hoïc taäp chöa toát , coøn thuï ñoäng , chöa tích cöïc phaùt bieåu xaây döïng baøi . Troø chôi : Rung chuoâng vaøng - GV höôùng daãn HS tham gia troø chôi - GVneâu caâu hoûi cho HS tham gia chôi. - Nhaän xeùt – Tuyeân döông. Phöông höôùng coâng taùc tuaàn tôùi - OÂn taäp Toaùn – Tieáng Vieät , Khoa Söû, Ñòa. - Chuaån bò thi Cuoái HKI caùc moân TV , Toaùn, Khoa, Söû & Ñòa ( tuaàn ) - Haùt : “Lôùp chuùng mình” . - HS laéng nghe . - Caùc toå tröôûng baùo caùo tình hình caùc maët cuûa toå : Hoïc taäp , veä sinh , kæ luaät , phong traøo , neà neáp baùn truù - Caùc toå nhaän xeùt – Boå sung - Lôùp tröôûng baùo caùo . - HS laéng nghe . - Bình choïn : + Toå xuaát saéc : Toå 3 + Caù nhaân xuaát saéc : Quyønh, Nguyeân - Tuyeân döông HS tieán boä : Minh, Anh - HS laéng nghe. - HStham gia troø chôi - HS ghi soå tay ñeå thöïc hieän . SINH HOAÏT TAÄP THEÅ TIEÁT 15 : SINH HOAÏT CHUÛ ÑIEÅM: “EM YEÂU BIEÅN ÑAÛO QUEÂ HÖÔNG” ( Töø 5 / 12 / 2016 à 9 / 12 / 2016 ) HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH OÅn ñònh : Nhaän xeùt tình hình lôùp : - GV nhaän xeùt tình hình chung : Öu : + Caùc neà neáp coù tieán boä roõ reät . + Lôùp tích cöïc tham gia xaây döïng baøi . + Ñi hoïc ñaày ñuû vaø ñuùng giôø . + Hoïc baøi vaø laøm baøi töông ñoái toát . + Ñoâi baïn hoïc taäp hoaït ñoäng toát : Tuyeân döông ñoâi baïn : AÂn – M. Anh ; Baûo – Traân. + Tham gia ñoïc baùo toát : 36 tôø/ tuaàn. + Coù yù thöùc giöõ gìn veä sinh tröôøng lôùp. +Tích cöïc tham gia giöõ gìn veä sinh vaø moâi tröôøng. Khuyeát : + Coøn noùi chuyeän trong giôø hoïc : Long, Duy, Chi, Nam, Ñaït. + Giôø chôi chaïy nhieàu : Quaân, Höng, Duy, Huy, Baûo, Ñaït. + Chöa tieán boä trong hoïc taäp : Nam, Long, Haø + Toå 1 : hoïc taäp chöa toát , coøn thuï ñoäng , chöa tích cöïc phaùt bieåu xaây döïng baøi. Nha hoïc ñöôøng: Baøi 1 - GV höôùng daãn HS tìm hieåu caùc thoùi quen xaáu coù haïi cho raêng. - GVneâu caâu hoûi cho HS tham gia chôi. - Nhaän xeùt – Tuyeân döông. Phöông höôùng coâng taùc tuaàn tôùi - Tích cöïc oân taäp Toaùn – Tieáng Vieät , Khoa Söû, Ñòa. - Tham gia giaûi LQÑ treân baùo NÑ. - Haùt : “Lôùp chuùng mình” . - HS laéng nghe . - Caùc toå tröôûng baùo caùo tình hình caùc maët cuûa toå : Hoïc taäp , veä sinh , kæ luaät , phong traøo , neà neáp baùn truù - Caùc toå nhaän xeùt – Boå sung - Lôùp tröôûng baùo caùo. - HS laéng nghe. - Bình choïn : + Toå xuaát saéc : Toå 2 + Caù nhaân xuaát saéc : Ngoïc, Ngaân - Tuyeân döông HS tieán boä : M. Thö, Chi. - HS laéng nghe. - HStham gia troø chôi. - HS ghi soå tay ñeå thöïc hieän. HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP TIEÁT 17 : TÌM HIEÅU TRUYEÀN THOÁNG NGAØY THAØNH LAÄP QUAÂN ÑOÄI NHAÂN DAÂN - THI HAÙI HOA DAÂN CHUÛ I . MUÏC TIEÂU : - Giuùp HS nhaän thöùc ñöôïc neàn ñoäc laäp töï do hieän coù cuûa Vieät Nam ta chính laø nhôø ôn caùc chieán só , bieát ñöôïc truyeàn thoáng Caùch maïng cuûa Vieät Nam ta . - Reøn HS yù thöùc “Uoáng nöôùc nhôù nguoàn” , coù haønh ñoäng thieát thöïc trong thaùng 12 . - Giaùo duïc HS loøng kính troïng , bieát ôn caùc anh huøng , chieán só ñaõ goùp phaàn trong coâng cuoäc baûo veä vaø xaây döïng ñaát nöôùc . II . CHUAÅN BÒ : GV : Tö lieäu , caùc phieáu rôøi ghi caâu hoûi , caâu ñoá , baøi toaùn vui ; caây treo caâu hoûi ; phaàn thöôûng cuoäc thi HS : Söu taàm tö lieäu veà ngaøy 22 / 12 . III . NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC TOÅ CHÖÙC : Caùc lôùp trong khoái 4 . HS tham gia tích cöïc trong phong traøo tìm hieåu caùc ngaøy chuû ñieåm trong thaùng . IV . ÑÒA ÑIEÅM TOÅ CHÖÙC : Toå chöùc taïi saân tröôøng . V . CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH P.PHAÙP Khôûi ñoäng : Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu : Hoaït ñoäng 1 : Môû ñaàu 1 . Haùt taäp theå moät baøi : Baøi haùt veà anh boä ñoäi . 2 . GV neâu noäi dung vaø muïc tieâu buoåi hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp . Hoaït ñoäng 2 : Thi traû lôøi caâu hoûi , caâu ñoá baøi toaùn vui . Ñaïi dieän ban giaùm khaûo neâu noäi dung , theå leä , tieâu chuaån ñaùnh giaù, cho ñieåm töøng caâu traû lôøi . HS thöù nhaát ( theo soá thöù töï ôû caùc lôùp ) leân boác thaêm caâu hoûi roài ñoïc to cho caû khoái cuøng nghe , suy nghó trong thôøi gian quy ñònh roài traû lôøi . Neáu traû lôøi khoâng ñöôïc seõ choïn em naøo xung phong . Ban giaùm khaûo nhaän xeùt , ñaùnh giaù vaø cho ñieåm . Töông töï vôùi moät soá em khaùc . Giöõa cuoäc thi cho vaøi tieát muïc vaên ngheä xen keõ . Hoaït ñoäng 3 : Toång keát tieát hoïc - GV nhaän xeùt , coâng boá keát quûa vaø trao phaàn thöôûng . - Daën doø : Chuaån bò “ Baùo caùo , trao ñoåi kinh nghieäm hoïc taäp” . - HS than gia moät troø chôùi taäp theå . Hoaït ñoäng lôùp - HS theo doõi . Hoaït ñoäng nhoùm - HS laéng nghe . - HS tham gia thi . - HS laéng nghe , nhaän xeùt , boå sung neáu coøn thieáu hoaëc sai . - HS theo doõi . Troø chôi Truyeàn ñaït Tröïc quan Ñaùnh giaù

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSHTT15.doc
Tài liệu liên quan