Giáo án Lớp 4 Tuần 29 - Trường Tiểu học “B” Long Giang

Môn: Lịch sử

Tiết 29: QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH (Năm 1789)

I/ Mục tiêu:

 Dựa vào lược đồ, tường thuật sơ lược về việc Quang Trung đại phá quân Thanh, chú ý các trận tiêu biểu: Ngọc Hồi, Đống Đa.

 + Quân Thanh xâm lược nước ta, chúng ta chiếm Thăng Long, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung, kéo quân ra Bắc đánh quân Thanh.

 + Ở Ngọc Hồi, Đống Đa ( Sáng mùng 5 Tết quân ta tấn công đồn đánh Ngọc Hồi, cuộc chiến diễn ra quyết liệt, ta chiếm được đồn Ngọc Hồi. Cũng sáng mùng 5 Tết, quân ta đánh mạnh vào đồn Đống Đa, tướng giặc là Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử) quân ta thắng lớn; quân Thanh ở Thăng Long hoảng loạn, bỏ chạy về nước.

 + Nêu công lao của Nguyễn Huệ - Quang Trung: đánh bại quân xâm lược Thanh, bảo vệ nền độc lập của dân tộc.

II/ Đồ dùng học tập:

- Lược đồ trận Quang Trung đại phá quân Thanh

- Phiếu học tập

III/ Các hoạt động dạy-học:

 

doc37 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 03/12/2018 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 4 Tuần 29 - Trường Tiểu học “B” Long Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NH VĂN ________________________________________ Moân: LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU Tieát 57 : MỞ RỘNG VỐN TỪ: DU LỊCH – THÁM HIỂM I/ Muïc tieâu: Hiểu các từ du lịch, thám hiểm (BT1, BT2); bước đầu hiểu ý nghĩa câu tục ngữ ở BT4; biết chọn tên sông cho trước đúng với lời giải câu đố trong BT4. II/ Ñoà duøng daïy-hoïc: - Moät soá tôø giaáy ñeå hs caùc nhoùm laøm BT4 III/ Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc: Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc A/ Giôùi thieäu baøi: Neâu MÑ, YC cuûa tieát hoïc B/ HD hs laøm baøi taäp Baøi 1: Goïi hs ñoïc yc vaø noäi dung - Caùc em haõy suy nghó ñeå choïn yù ñuùng: Nhöõng hoaït ñoäng naøo ñöôïc goïi laø du lòch? Baøi 2: Goïi hs ñoïc yc - Thaùm hieåm laø gì? Caùc em haõy choïn yù ñuùng trong 4 yù treân. Baøi 4: Goïi hs ñoïc y/c - 2 em ngoài cuøng baøn haõy trao ñoåi vôùi nhau xem, caâu: Ñi moät ngaøy ñaøng hoïc moät saøng không nghóa laø gì? Baøi 4: Goïi hs ñoïc noäi dung BT4 - Caùc em haõy laøm vieäc nhoùm 4, trao ñoåi thaûo luaän choïn teân caùc soâng ñaõ cho ñeå giaûi ñoá nhanh, caùc em chæ caàn vieát ngaén goïn: a - soâng Hoàng. - Goïi caùc nhoùm leân thi traû lôøi nhanh: nhoùm 1 ñoïc caâu hoûi, nhoùm 2 traû lôøi ñoàng thaønh. Heát moät nöûa baøi thô, ñoåi ngöôïc laïi nhieäm vuï. - Goïi caùc nhoùm daùn lôøi giaûi leân baûng lôùp - Cuøng nhoùm troïng taøi chaám ñieåm, keát luaän nhoùm thaéng cuoäc. a) Soâng gì ñoû naëng phuø sa? b) Soâng gì laïi hoùa ñöôïc ra chín roàng? c) Laøng quan hoï coù con soâng Hoûi doøng soâng aáy laø soâng teân gì? d) Soâng teân xanh bieác soâng chi? ñ) Soâng gì tieáng voù ngöïa phi vang trôøi? e) Soâng gì chaúng theå noåi leân Bôûi teân cuûa noù gaén lieàn döôùi saâu? g) Hai doøng soâng tröôùc soâng sau Hoûi hai soâng aáy ôû ñaâu? soâng naøo? h) Soâng naøo nôi aáy soùng traøo Vaïn quaân Nam Haùn ta ñaøo moà choân? C/ Cuûng coá, daën doø: - Veà nhaø HTL baøi thô ôû BT4 vaø caâu tuïc ngöõ Ñi moät ngaøy ñaøng hoïc moät saøng khoân. - Baøi sau: Giöõ pheùp lòch söï khi baøy toû yeâu caàu, ñeà nghò. - Nhaän xeùt tieát hoïc - Laéng nghe - 1 hs ñoïc y/c - Suy nghó, traû lôøi: Du lòch laø ñi chôi xa ñeå nghæ ngôi, ngaém caûnh. - 1 hs ñoïc y/c - Suy nghó, traû lôøi: Thaùm hieåm coù nghóa laø thaêm doø, tìm hieåu nhöõng nôi xa laï, khoù khaên, coù theå nguy hieåm. - 1 hs ñoïc y/c - Trao ñoåi, thoáng nhaát, sau ñoù traû lôøi: Ñi moät ngaøy ñaøng hoïc moät saøng khoâng nghóa laø: + Ai ñöôïc ñi nhieàu nôi seõ môû roäng taàm hieåu bieát, seõ khoân ngoan, tröôûng thaønh hôn. + Chòu khoù ñi ñaây ñi ñoù ñeå hoïc hoûi, con ngöôøi môùi sôùm khoân ngoan, hieåu bieát. - 1 hs ñoïc noäi dung - Laøm vieäc nhoùm 4 - Laàn löôït vaøi nhoùm leân thöïc hieän - Daùn keát quaû leân baûng - Nhaän xeùt a) soâng Hoàng b) soâng Cöûu Long c) soâng Caàu d) soâng Lam ñ) soâng Maõ e) soâng Ñaùy g) soâng Tieàn, soâng Haäu h) soâng Baïch Ñaèng ______________________________________ Moân: TOAÙN Tieát 144: LUYỆN TẬP I/ Muïc tieâu: Giải được bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. Bài tập cần làm bài 1, bài 2 và bài 4* dành cho HS khá giỏi. II/ Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc: Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc A/ KTBC: Tìm hai soá khi bieát hieäu vaø tæ cuûa hai soá ñoù - Muoán tìm hai soá khi bieát hieäu vaø tæ cuûa hai soá ñoù ta laøm sao? - Goïi hs giaûi baøi 4/151 - Nhaän xeùt, cho ñieåm B/ Höôùng daãn luyeän taäp Baøi 1: Goïi hs ñoïc ñeà baøi - YC hs töï laøm baøi, 1 hs leân baûng lôùp thöïc hieän Baøi 2: Goïi hs ñoïc ñeà baøi - YC hs giaûi baøi toaùn trong nhoùm ñoâi (phaùt phieáu cho 2 nhoùm) - Cuøng hs nhaän xeùt, keát luaän baøi giaûi ñuùng *Baøi 4: Goïi hs ñoïc ñeà baøi (HS K_G) - YC hs laøm vaøo vôû - Chaám baøi, yc hs ñoåi vôû nhau kieåm tra - Nhaän xeùt C/ Cuûng coá, daën doø: - Muoán tìm hai soá khi bieát hieäu vaø tæ cuûa hai soá ñoù ta laøm sao? - Veà nhaø töï giaûi laïi caùc baøi toaùn ôû lôùp - Baøi sau: Luyeän taäp - 2 hs thöïc hieän - Muoán tìm hai soá khi bieát hieäu vaø tæ cuûa hai soá ñoù, ta laøm nhö sau: . Veõ sô ñoà . Tìm hieäu soá phaàn baèng nhau . Tìm caùc soá - 1 hs thöïc hieän Soá beù nhaát coù 4 chöõ soá laø 100. Do ñoù hieäu hai soá laø 100 Hieäu soá phaàn baèng nhau laø: 9 - 5 = 4 (phaàn) Soá lôùn laø: 100 : 4 x 4 = 225 Soá beù laø: 225 - 100 = 125 Ñaùp soá: SL: 225; SB: 125 - 1 hs ñoïc ñeà baøi - Töï laøm baøi Hieäu soá phaàn baèng nhau laø: 8 - 4 = 5 (phaàn) Soá beù laø: 85 : 5 x 4 = 51 Soá lôùn laø: 51 + 85 = 146 Ñaùp soá: SB: 51; SL: 146 - 1 hs ñoïc ñeà baøi - Giaûi baøi toaùn trong nhoùm ñoâi - Daùn phieáu trình baøy Hieäu soá phaàn baèng nhau laø: 5 - 4 = 2 (phaàn) Soá boùng ñeøn maøu laø: 250 : 2 x 5 = 625 (boùng) Soá boøng ñeøn traéng laø: 625 - 250 = 475 Ñaùp soá: Ñeøn maøu: 625 boùng Ñeøn traéng: 475 boùng - 1 hs ñoïc ñeà baøi - Töï laøm baøi ( 1 hs leân baûng giaûi) Soá hs lôùp 4A nhieàu hôn lôùp 4B laø: 45 - 44 = 2 (hs) Moãi hs troàng soá caây laø: 10 : 2 = 5 (caây) Lôùp 4A troàng soá caây laø: 45 x 5 = 175 (caây) Lôùp 4B troàng soá caây laø: 44 x 5 = 165 (caây) Ñaùp soá: 4A: 175 caây 4B: 165 caây - Ñoåi vôû nhau kieåm tra + Veõ sô ñoà + Tìm hieäu soá phaàn baèng nhau + Tìm caùc soá ____________________________________________ Moân: TAÄP ÑOÏC Tieát 58: TRĂNG ƠI TỪ ĐÂU ĐẾN ? I/ Muïc tieâu: - Biết đọc diễn cảm một đoạn thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm, bước đầu biết ngắt nhịp đúng ở các dòng thơ. - Hieåu noäi dung: Tình cảm yêu mến, gắn bó của nhà thơ đối với trăng và thiên nhiên đất nước. (trả lời được các câu hoûi trong SGK, thuộc 4, 4 khổ thơ trong bài). II/ Ñoà duøng daïy-hoïc: Baûng phuï ghi ñoaïn luyeän ñoïc. III/ Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc: Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc A/ KTBC: Ñöôøng ñi Sa Pa 1) Vì sao taùc giaû goïi Sa Pa laø "moùn quaø taëng dieäu kì" cuûa thieân nhieân? 2) Baøi vaên theå hieän tình caûm cuûa taùc giaû ñoái vôùi caûnh ñeïp Sa Pa nhö theá naøo? - Nhaän xeùt, cho ñieåm B/ Daïy-hoïc baøi môùi: 1) Giôùi thieäu baøi: Baøi thô Traêng ôi...töø ñaâu ñeán? laø nhöõng phaùt hieä veà traêng raát rieâng, raát ñoäc ñaùo cuûa nhaø thô thieáu nhi Traàn Ñaêng Khoa. Caùc em haõy ñoïc baøi thô ñeå bieát veà söï ñoäc ñaùo, ngoä nghónh cuûa nhaø thô veà oâng traêng troøn. 2) HD ñoïc vaø tìm hieåu baøi a) Luyeän ñoïc: - Goïi hs noái tieáp nhau ñoïc 6 khoå thô cuûa baøi + Löôït 1: HD hs ñoïc ñuùng caâu: Traêng ôi...//töø ñaâu ñeán? . HD luyeän phaùt aâm: traêng troøn, Cuoäi, soi vaøng goùc saân. + Löôït 2: giaûi nghóa töø dieäu kì - Baøi ñoïc vôùi gioïng nhö theá naøo? - YC hs luyeän ñoïc theo caëp - Goïi 1 hs ñoïc caû baøi - GV ñoïc dieãn caûm b) Tìm hieåu baøi - YC hs ñoïc thaàm 2 khoå thô ñaàu vaø traû lôøi: Trong hai khoå tho ñaàu, traêng ñöôïc so saùnh vôùi nhöõng gì? - Vì sao taùc giaû nghó traêng ñeán töø caùnh ñoàng xa, töø bieån xanh? (HS K-G) - YC hs ñoïc thaàm 4 khoå thô tieáp theo, traû lôøi: Trong moãi khoå thô tieáp theo, vaàng traêng gaén vôùi moät ñoái töôïng cuï theå. Ñoù laø nhöõng gì? nhöõng ai? (HS TB-Y) - Hình aûnh vaàng traêng trong baøi thô laø vaàng traêng döôùi con maét nhìn cuûa treû thô. - Baøi thô theå hieän tình caûm cuûa taùc giaû ñoái vôùi queâ höông, ñaát nöôùc nhö theá naøo? (HS K-G) Keát luaän: Baøi thô khoâng nhöõng cho chuùng ta caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp ñoäc ñaùo, gaàn guõi cuûa traêng maø coøn cho thaáy tình yeâu queâ höông ñaát nöôùc tha thieát cuûa taùc giaû. c) HD ñoïc dieãn caûm vaø HTL - Goïi hs ñoïc laïi 6 khoå thô cuûa baøi - YC hs laéng nghe, theo doõi, tìm nhöõng töø ngöõ caàn nhaán gioïng trong baøi - HD hs ñoïc dieãn caûm 1 ñoaïn + GV ñoïc maãu + YC hs luyeän ñoïc theo caëp + Toå chöùc cho hs thi ñoïc dieãn caûm + Cuøng hs nhaän xeùt, tuyeân döông baïn ñoïc toát - YC hs nhaåm HTL baøi thô - Toå chöùc cho hs thi ñoïc thuoäc loøng - Cuøng hs nhaän xeùt, tuyeân döông baïn thuoäc toát. Traêng ôi...//töø ñaâu ñeán? Hay töø caùnh ñoàng xa Traêng hoàng nhö quaû chín Löûng lô leân tröôùc nhaø. Traêng ôi...// töø ñaâu ñeán? Hay bieån xanh dieäu kì C/ Cuûng coá, daën doø: - Em thích hình aûnh thô naøo nhaát trong baøi ? Vì sao? - Choát laïi: Baøi thô laø phaùt hieän ñoäc ñaùo cuûa nhaø thô veà vaàng traêng-vaàng traêng döôùi con maét nhìn cuûa treû em. - Veà nhaø HTL baøi thô. - Baøi sau: Hôn moät nghìn ngaøy voøng quanh traùi ñaát. - HS 1 ñoïc caû baøi, HS 2 ñoïc thuoäc loøng 2 ñoaïn cuoái baøi vaø traû lôøi 1) Vì phong caûnh Sa Pa raát ñeïp. Vì söï ñoåi muøa trong moät ngaøy ôû Sa Pa raát laï luøng, hieám coù. 2) Taùc giaû ngöôõng moä, haùo höùc tröôùc caûnh ñeïp Sa Pa. Ca ngôïi: Sa Pa quaû laø moùn quaø dieäu kì cuûa thieân nhieân daønh cho ñaát nöôùc ta. - Laéng nghe - 6 hs noái tieáp nhau ñoïc 6 khoå thô - Chuù yù ñoïc ñuùng, 1 hs ñoïc laïi - Luyeän caù nhaân - Ñoïc phaàn chuù giaûi - Nheï nhaøng, thieát tha - Luyeän ñoïc theo caëp - Doø trong SGK - Laéng nghe - Traêng hoàng nhö quaû chín, Traêng troøn nhö maét caù. - Taùc giaû nghó traêng ñeán töø caùnh ñoàng xa vì traêng hoàng nhö moät quaû chín treo lô löûng tröôùc nhaø; traêng ñeán töø bieån xanh vì traêng troøn nhö maét caù khoâng bao giôø chôùp mi. - Ñoù laø saân chôi, quaû boùng, lôøi meï ru, chuù Cuoäi, ñöôøng haønh quaân, chuù boä ñoäi, goùc saân-nhöõng ñoà chôi, söï vaät gaàn guõi vôùi treû em, nhöõng caâu chuyeän caùc em nghe töø nhoû , nhöõng con ngöôøi thaân thieát laø meï, laø chuù boä ñoäi treân ñöôøng haønh quaân baûo veä queâ höông. - Laéng nghe - Taùc giaû raát yeâu traêng, yeâu meán, töï haøo veà queâ höông ñaát nöôùc, cho raèng khoâng coù traêng nôi naøo saùng hôn ñaát nöôùc em. - Laéng nghe - 6 hs ñoïc laïi 6 khoå thô - Laéng nghe, traû lôøi: töø ñaâu ñeán?, hoàng nhö, troøn nhö, bay, soi, soi vaøng, saùng hôn. + Laéng nghe + Luyeän ñoïc theo caëp + Vaøi hs thi ñoïc dieãn caûm + Nhaän xeùt - Nhaåm baøi thô - Vaøi hs thi ñoïc thuoäc loøng Traêng troøn nhö maét caù Chaúng bao giôø chôùp mi. Traêng ôi...// töø ñaâu ñeán? Hay töø moät saân chôi Traêng bay nhö quaû boùng Baïn naøo ñaù leân trôøi. + Em thích hình aûnh traêng hoàng nhö quaû chín löûng lô treo tröôùc nhaø. Vì moãi laàn chôi döôùi aùnh traêng, ngaång ñaàu nhìn traêng ñeïp nhö quaû chín hoàng treân caây. + Em thích hình aûnh traêng bay nhö quaû boùng/baïn naøo ñaù leân trôøi. Vì chuùng em raát hay chôi ñaù boùng. Trong ñeâm raèm, traêng troøn nhö traùi boùng. - Laéng nghe - Laéng nghe, thöïc hieän __________________________________________ Moân: ÑÒA LYÙ Tiết 29: NGƯỜI DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG ( tiếp theo) I/ Mục tiêu: Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân đồng bằng duyên hải miền Trung: + Hoạt động du lịch của đồng bằng duyên hải miền Trung rất phát triển. + Các nhà máy, khu công nghiệp phát triển ngày càng nhiều ở đồng bằng duyên hải miền Trung: nhà máy đường, nhà máy đóng mới, sửa chữa tàu thuyền. II/ Ñoà duøng daïy-hoïc: - Baûn ñoà haønh chính Vieät Nam - Tranh, aûnh moät soá ñòa ñieåm du lòch ôû ñoàng baèng duyeân haûi mieàn Trung. - Ñöôøng mía hoaëc moät soá saûn phaåm ñöôïc laøm töø ñöôøng mía. III/ Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc: Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc A/ KTBC: 1) Vì sao daân cö taäp trung khaù ñoâng ñuùc taïi ÑBDH mieàn Trung? 2) Giaûi thích vì sao ngöôøi daân ôû ÑBDH mieàn Trung laïi troàng luùa, laïc, mía vaø laøm muoái? - Nhaän xeùt B/ Daïy-hoïc baøi môùi: 1) Giôùi thieäu baøi: 2) Bài mới: * Hoaït ñoäng 1: Hoaït ñoäng du lòch - YC hs quan saùt hình 9 SGK/141 vaø ñoïc noäi dung hình. - Ngöôøi daân mieàn Trung söû duïng caûnh ñeïp cuûa baõi bieån Nha Trang ñeå laøm gì? - Goïi hs ñoïc muïc 4 SGK/141 - Döïa vaøo muïc 4 vaø lieân heä thöïc teá haõy keå teân moät soá baõi bieån noåi tieáng ôû mieàn Trung maø em bieát. - Vì sao ngaøy caøng coù nhieàu khaùch du lòch ñeán tham quan mieàn Trung? - Ñieàu kieän phaùt trieån du lòch ôû ÑB DHMT coù taùc duïng gì ñoái vôùi ñôøi soáng ngöôøi daân? Keát luaän: Ñieàu kieän phaùt trieån du lòch vaø vieäc taêng theâm caùc hoaït ñoäng dòch vuï du lòch (phuïc vuï aên, ôû, vui chôi,...) seõ goùp phaàn caûi thieän ñôøi soáng nhaân daân ôû vuøng naøy (coù theâm vieäc laøm, taêng thu nhaäp) vaø vuøng khaùc (ñeán nghæ ngôi, tham quan caûnh ñeïp sau thôøi gian lao ñoäng, hoïc taäp tích cöïc). * Hoaït ñoäng 2: Phaùt trieån coâng nghieäp - YC hs quan saùt hình 10 vaø ñoïc noäi dung hình - Lieân heä baøi tröôùc, caùc em haõy giaûi thích lí do vì sao ôû ÑBDHMT coù nhieàu xöôûng söûa chöõa taøu thuyeàn ôû caùc thaønh phoá, thò xaõ ven bieån? - Caùc taøu thuyeàn ñöôïc söû duïng phaûi thaät toát ñeå ñaûm baûo an toaøn. - Caùc em cho bieát ñöôøng, baùnh keïo maø caùc em hay aên ñöôïc laøm töø caây gì? (HS TB-Y) - Caùc em haõy quan saùt hình 11 SGK/142 thaûo luaän nhoùm ñoâi cho bieát moät soá coâng vieäc ñeå saûn xuaát ñöôøng töø caây mía. - YC hs quan saùt hình 12 vaø ñoïc nội dung hình * Hoaït ñoäng 5: Leã hoäi - Goïi hs ñoïc muïc 5 SGK/144 - YC hs quan saùt hình 14 SGK vaø moâ taû khu Thaùp Baø (HS TB-K) - Trong leã hoäi Thaùp Baø coù nhöõng hoaït ñoäng naøo? - Ngöôøi daân taäp trung laïi khu Thaùc Baø ñeå laøm gì? (HS K-G) Keát luaän: Ngöôøi daân ôû ÑBDH MT cuõng coù raát nhieàu leã hoäi truyeàn thoáng goùp phaàn thu huùt khch du lòch. C/ Cuûng coá, daën doø: - Toå chöùc troø chôi: thi ñieàn ñuùng, nhanh - Treo 4 phieáu leân baûng, YC 4 daõy cöû 4 baïn leân thi ñieàn keát quaû vaøo sau muõi teân. - Goïi hs ñoïc muïc ghi nhôù SGK - Veà nhaø xem laïi baøi - Baøi sau: Thaønh phoá Hueá - 2 hs tr lôøi 1) Vì ôû ÑBDH mieàn Trung coù ñieàu kieän töông ñoái thuaän lôïi cho sinh hoaït vaø saûn xuaát neân daân cö taäp trung khaù ñoâng ñuùc 2) Vì ôû ÑBDH mieàn Trung coù ñaát phuø sa maøu môõ, khí haäu noùng aåm, coù ñaát pha caùt, nöôùc bieån maën, nhieàu naéng thuaän lôïi cho vieäc troàng luùa, laøm muoái vaø troàng mía, laïc. - Laéng nghe - Ñeå laøm caùc hoaït ñoäng dòch vuï du lòch, ñòa ñieåm vui chôi, khaùch saïn... - 1 hs ñoïc to tröôùc lôùp - baõi bieån Saàm Sôn (Thanh Hoùa), Cöûa Loø (Ngheä An), Thieân Caàm (Haø Tónh), Laêng Coâ (Thöøa Thieân-Hueá), Mó Kheâ, Non Nöôùc (Ñaø Naüng), Nha Tranh (Khaùnh Hoaø), Muõi Neù (Bình THuaän) - Vì nôi ñaây coù nhieàu baõi bieån ñeïp, nhieàu ñòa ñieåm vui chôi thích hôïp cho vieäc tham quan, nghæ maùt. - Ngöôøi daân coù vieäc laøm oån ñònh, taêng thu nhaäp laøm giaøu cho gia ñình. - Laéng nghe - Xöôûng söûa chöõa taøu - Vì do coù nhieàu taøu ñaùnh baét caù, taøu chôû haøng, chôû khaùch ñeán ÑBDHMT neân caàn coù nhieàu xöôûng ñeå söûa chöõa taøu thuyeàn. - Laéng nghe - Caây mía - Thaûo luaän nhoùm ñoâi, sau ñoù trình baøy . Thu hoaïch mía . Vaän chuyeån mía . Saûn xuaát ñöôøng thoâ (laøm saïch, eùp laáy nöôùc) . Saûn xuaát ñöôøng keát tinh (quay li taâm ñeå boû bôùt nöôùc vaø laøm traéng) . Ñoùng goùi saûn phaåm. - Ñeâ chaén soùng ôû khu caûng Dung Quaát. - 1 hs ñoïc to tröôùc lôùp - Thaùp Baø laø khu di tích coù nhieàu ngoïn thaùp naèm caïnh nhau. Caùc ngoïn thaùp khoâng cao nhöng troâng raát ñeïp, coù ñænh nhoïn, ñöôïc xaây töø raát laâu roài vaø vaãn coøn toàn taïi tôùi ngaøy nay. - Vaên ngheä, thi muùa haùt, theå thao: bôi thuyeàn, ñua thuyeàn. - Ñeå ca ngôïi coâng ñöùc Nöõ thaàn vaø caàu chuùc moät cuoäc soáng b ình yeân, aám no, haïnh phuùc. - Laéng nghe - Cöû 4 baïn leân thöïc hieän + Baõi bieån, caûnh ñeïp Ñòa ñieåm du lòch, nghæ maùt. + Ñaát caùt pha, khí haäu noùng saûn xuaát ñöôøng + Bieån, ñaàm phaù, soâng coù nhieàu caù toâm taøu ñaùnh baét thuyû saûn, xöôûng söûa chöõa taøu. - Vaøi hs ñoïc to tröôùc lôùp Thöù naêm, ngaøy 04 thaùng 4 naêm 2013 Moân: Lòch söû Tieát 29: QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH (Năm 1789) I/ Muïc tieâu: Dựa vào lược đồ, tường thuật sơ lược về việc Quang Trung đại phá quân Thanh, chú ý các trận tiêu biểu: Ngọc Hồi, Đống Đa. + Quân Thanh xâm lược nước ta, chúng ta chiếm Thăng Long, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung, kéo quân ra Bắc đánh quân Thanh. + Ở Ngọc Hồi, Đống Đa ( Sáng mùng 5 Tết quân ta tấn công đồn đánh Ngọc Hồi, cuộc chiến diễn ra quyết liệt, ta chiếm được đồn Ngọc Hồi. Cũng sáng mùng 5 Tết, quân ta đánh mạnh vào đồn Đống Đa, tướng giặc là Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử) quân ta thắng lớn; quân Thanh ở Thăng Long hoảng loạn, bỏ chạy về nước. + Nêu công lao của Nguyễn Huệ - Quang Trung: đánh bại quân xâm lược Thanh, bảo vệ nền độc lập của dân tộc. II/ Ñoà duøng hoïc taäp: - Löôïc ñoà traän Quang Trung ñaïi phaù quaân Thanh - Phieáu hoïc taäp III/ Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc: Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc A/ KTBC: Nghóa quaân Taây Sôn tieán ra Thaêng Long 1) Nguyeãn Hueä keùo quaân ra Baéc vaøo naêm naøo? ñeå laøm gì? 3) Em haõy trình baøy keát quaû cuûa vieäc nghóa quaân Taây Sôn tieán ra Thaêng Long. - Nhaän xeùt, cho ñieåm B/ Daïy-hoïc baøi môùi: 1) Giôùi thieäu baøi: Haøng naêm, cöù ñeán ngaøy muøng 5 Teát, ôû goø Ñoáng Ña Haø Noäi nhaân daân ta laïi toå chöùc gioã traän Ñoáng Ña, daâng höông töôûng nhôù vò anh huøng daân toäc Nguyeãn Hueä vaø caùc chieán binh Taây Sôn trong traän ñaïi phaù quaân Thanh. Baøi hoïc hoâm nay, thầy cuøng caùc em tìm hieåu veà traän chieán thaéng choáng quaân Thanh xaâm löôïc. 2) Bài mới: - GV trình baøy nguyeân nhaân cuûa vieäc Nguyeãn Hueä tieán quaân ra Baéc: Phong kieán Phöông Baéc töø laâu ñaõ muoán thoân tính nöôùc ta, nay möôïn côù giuùp nhaø Leâ khoâi phuïc ngai vaøng neân quaân Thanh keùo sang xaâm löôïc nöôùc ta. Chính vì theá Nguyeãn Hueä keùo quaân ra Baéc ñeå ñaùnh quaân Thanh. * Hoaït ñoäng 1: Dieãn bieán cuûa traän Quang Trung ñaïi phaù quaân Thanh - Treân bảng nhóm thầy ñaõ ghi caùc moác thôøi gian, döïa vaøo caùc thoâng tin trong SGK, caùc em haõy thaûo luaän nhoùm 4 ñieàn caùc söï kieän chính tieáp vaøo (...) ñeå hoaøn thaønh phieáu. - Döïa vaøo keát quaû laøm vieäc vaø keânh hình trong SGK, caùc em haõy thuaät laïi trong nhoùm dieãn bieán söï kieän Quang Trung ñaïi phaù quaân Thanh. Keát luaän: Trong voøng 15 ngaøy, nghóa quaân cuûa Nguyeãn Hueä ñaõ ñaùnh tan quaân Thanh ôû Haø Hoài, Ngoïc Hoài, Ñoáng Ña ñem veà chieán thaéng veû vang cho quaân ta. * Hoaït ñoäng 2: Loøng quyeát taâm ñaùnh giaëc vaø söï möu trí cuûa vua Quan Trung. - Nhaø vua phaûi haønh quaân töø ñaâu ñeå tieán veà Thaêng Long ñaùnh giaëc? (HS TB-Y) - Thôøi ñieåm nhaø vua choïn ñeå ñaùnh giaëc laø thôøi ñieåm naøo? Theo em, vieäc choïn thôøi ñieåm aáy coù lôïi gì cho quaân ta, coù haïi gì cho quaân ñòch? Tröôùc khi cho quaân tieán vaøo Thaêng Long nhaø vua ñaõ laøm gì ñeå ñoäng vieân tinh thaàn quaân só? - Taïi traän Ngoïc Hoài , nhaø vua ñaõ cho quaân tieán vaøo ñoàn giaëc baèng caùch naøo? Laøm nhö vaäy coù lôïi gì cho quaân ta? (HS K-G) - Vaäy, theo em vì sao quaân ta ñaùnh thaéng ñöôïc 29 vaïn quaân Thanh? Keát luaän: Vì quaân ta ñoaøn keát moät loøng ñaùnh giaëc laïi coù nhaø vua saùng suoát chæ huy neân ta ñaõ giaønh ñaïi thaéng . Tröa ngaøy muøng 5 teát, vua Quang Trung ngoài treân löng voi, aùo baøo saïm ñen khoùi suùng, ñi ñaàu ñaïi quaân chieán thắng tieán vaøo Thaêng Long giöõa muoân ngaøn tieáng reo hoø. Ngaøy nay, cöù ñeán ngaøy muøng 5 teát, ôû Goø Ñoáng Ña nhaân daân ta laïi toå chöùc gioã traän ñeå töôûng nhôù ngaøy Quang Trung ñaïi phaù quaân Thanh. C/ Cuûng coá, daën doø: - Goïi hs ñoïc ghi nhôù SGK/63 - Veà nhaø xem laïi baøi, keå laïi traän ñaùnh quaân Thanh cuûa vua Quang Trung cho ngöôøi thaân nghe. - Baøi sau: Nhöõng chính saùch veà kinh teá vaø vaên hoùa cuûa vua Quang Trung. - 3 hs traû lôøi 1) Nguyeãn Hueä ke'o quaân ra Baéc vaøo naêm 1786 ñeå tieâu dieät chính quyeàn hoï Trònh. 3) Nghóa quaân Taây Sôn laøm chuû ñöôïc Thaêng Long, môû ñaàu cho vieäc thoáng nhaát laïi ñaát nöôùc sau hôn 200 naêm chia caét. -Laéng nghe -Laéng nghe - Laéng nghe, nhaän bảng nhóm, thaûo luaän nhoùm 4 * Ngaøy 20 thaùng chaïp naêm Maäu Thaân 1789 ... (Quang Trung chæ huy quaân ra ñeán Tam Ñieäp (Ninh Bình). Quaân só ñöôïc leänh aên Teát tröôùc, roài chia thaønh 5 ñaïo quaân tieán ra Thaêng Long. * Ñeâm moàng 3 Teát naêm kæ Daäu 1789...(Quaân ta keùo saùt tôùi ñoàn Haø Hoài maø giaëc khoâng heà bieát. Vaøo luùc nöûa ñeâm, quaân ta vaây kín ñoàn Haø Hoài, Quang Trung baéc loa goïi. Töôùng só daï raàm trôøi. Quaân Thanh trong ñoàn hoaûng sôï xin haøng. * Môø saùng muøng 5... (teát, quaân ta taán coâng ñoàn Ngoïc Hoài, quaân Thanh baén ñaïi baùc ra döõ doäi, khoùi löûa muø mòt. Cuoäc chieán dieãn ra aùc lieät, quaân giaëc cheát nhieàu voâ keå. Ñoàn Ngoïc Hoài bò maát, quaân thanh boû chaïy veà Thaêng Long . Cuøng tôø môø saùng ngaøy muøng 5 Teát, quaân ta ñaùnh maïnh vaøo ñoàn Ñoáng Ña, töôùng giaëc Saàm Nghi Ñoáng thaét coå töï töû, Toân Só Nghò hoaûng sôï cuøng ñaùm taøn quaân vöôït soâng Hoàng chaïy veà phöông Baéc. Quaân ta toaøn thaéng. - 1-2 hs thuaät laïi dieãn bieán cuûa söï kieän - Laéng nghe - Nhaø vua phaûi cho quaân haønh boä töø Nam ra Baéc ñeå ñaùnh giaëc. - Nhaø vua choïn ñuùng Teát Kæ Daäu ñeå ñaùnh giaëc. Tröôùc khi vaøo Thaêng Long nhaø vua cho quaân aên Teát tröôùc ôû Tam Ñieäp ñeå quaân só theâm quyeát taâm ñaùnh giaëc. Coøn ñoái vôùi quaân Thanh, xa nhaø laâu ngày, vaøo dòp Teát chuùng seõ ueå oaûi, nhôù nhaø, tinh thaàn sa suùt. - Vua cho quaân ta gheùp caùc maûnh vaùn thaønh taám laù chaén, laáy rôm daáp nöôùc quaán ngoaøi, roài cöù 20 ngöôøi moät taám tieán leân. Taám laù chaén naøy giuùp quaân ta traùnh ñöôïc muõi teân cuûa quaân ñòch, rôm öôùt khieán ñòch khoâng theå duøng löûa ñaùnh quaân ta. - Vì quaân ta ñoaøn keát moät loøng ñaùnh giaëc, laïi coù nhaø vua saùng suoát chæ huy. - Laéng nghe - Vaøi hs ñoïc to tröôùc lôùp ___________________________________ Moân: TOAÙN Tieát 144: LUYỆN TẬP I/ Muïc tieâu: - Giải được bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. - Biết nêu bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó theo sơ đồ cho trước. Baøi taäp caàn laøm baøi 1, baøi 3 vaø baøi 4, bài 2* daønh cho HS khaù gioûi. II/ Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc: Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc A/ Giôùi thieäu baøi: Tieát toaùn hoâm nay, caùc em tieáp tuïc luyeän taäp veà baøi toaùn tìm hai soá khi bieát hieäu vaø tæ cuûa hai soá ñoù. B/ Höôùng daãn luyeän taäp Baøi 1: Goïi hs ñoïc ñeà baøi - YC hs suy nghó, neâu caùc böôùc giaûi - Yc hs töï laøm baøi, goïi 1 hs leân baûng giaûi *Baøi 2: Goïi hs ñoïc ñeà baøi (HS K-G) - YC hs giaûi baøi toaùn trong nhoùm ñoâi (phaùt phieáu cho 2 nhoùm) - Goïi hs leân daùn phieáu neâu caùc böôùc giaûi vaø trình baøy. Baøi 4: Goïi hs ñoïc ñeà baøi - Yc hs laøm vaøo vôû - Chaám baøi, yc hs ñoåi vôû nhau kieåm tra - Nhaän xeùt Baøi 4: Veõ sô ñoà leân baûng - YC hs nhìn vaøo sô ñoà, suy nghó sau ñoù ñoïc ñeà toaùn mình ñaët tröôùc lôùp. - Choïn moät vaøi ñeà toaùn, cuøng hs phaân tích, nhaän xeùt - YC hs töï giaûi baøi toaùn mình ñaët, goïi moät vaøi em leân baûng giaûi - Cuøng hs nhaän xeùt keát luaän baøi giaûi ñuùng C/ Cuûng coá, daën doø: - Veà nhaø töï giaûi laïi caùc baøi toaùn ñaõ laøm ôû lôùp - Baøi sau: Luyeän taäp chung - Nhaän xeùt tieát hoïc - Laéng nghe - 1 hs ñoïc ñeà baøi + Veõ sô ñoà + Tìm hieäu soá phaàn baèng nhau + Tìm soá thöù hai + Tìm soá thöù nhaát - Töï laøm baøi Hieäu soá phaàn baèng nhau laø: 4 - 1 = 2 (phaàn) Soá thöù hai laø: 40 : 2 = 15 Soá thöù nhaát laø: 40 + 15 = 45 Ñaùp soá: soá thöù nhaát: 45 Soá thöù hai: 15 - 1 hs ñoïc ñeà baøi - Giaûi bi toaùn trong nhoùm ñoâi - Daùn phieáu, neâu caùc böôùc giaûi vaø trình baøy + Xaùc ñònh tæ soá + Veõ sô ñoà + Tìm hieäu soá phaàn baèng nhau + Tìm caùc soá Vì soá thöù nhaát gaáp 5 laàn thì ñöôïc soá thöù hai neân soá thöù nhaát baèng 1/5 soá thöù hai Hieäu soá phaàn baèng nhau laø: 5 - 1 = 4 (phaàn) Soá thöù nhaát laø: 60 : 4 = 15 Soá thöù hai laø: 60 + 15 = 75 Ñaùp soá: Soá thöù nhaát: 15; soá thöù hai: 75 - 1 hs ñoïc ñeà baøi - Töï laøm baøi , 1 hs leân baûng giaûi Hieäu soá phaàn baèng nhau: 4 - 1 = 4 (phaàn) Soá gaïo neáp laø: 540 : 4 = 150 (kg) Soá gaïo teû laø: 540 + 180 = 720 (kg) - Quan saùt - Suy nghó, töï ñaët ñeà toaùn - Laàn löôït ñoïc ñeà toaùn tröôùc lôùp - Töï laøm baøi, 1 vaøi em leân baûng giaûi _________________________________________ Moân: TAÄP LAØM VAÊN Tieát 57: LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÂY CỐI I/ Muïc tieâu: - Lập được dàn ý sơ lược bài văn tả cây cối nêu trong đề bài. - Dựa vào dàn ý đã lập, bước đầu viết được các đoạn thân bài, mở bài, kết bài cho bài văn cây cối xác định. II/ Ñoà duøng daïy-hoïc: - Baûng lôùp cheùp saün ñeà baøi, daøn yù (gôïi yù 1) - Tranh, aûnh moät soá loaøi caây: caây coù boùng maùt, caây aên quaû, caây hoa. III/ Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc: Hoat ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc A/ KTBC: Luyeän taäp xaây döïng keát baøi trong baøi vaên mieâu taû caây coái - Goïi hs ñoïc laïi ñoaïn keát baøi môû roäng veà nhaø caùc em ñaõ vieát laïi hoaøn chænh -BT4 - Nhaän xeùt B/ Daïy-hoïc b

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 29 Lop 4_12321911.doc
Tài liệu liên quan