Giáo án mầm non lớp mầm - Chủ điểm: Những con vật đáng yêu

I. MỤC TIÊU:

-Bé biết vẽ các nét cơ bản (xiên, cong, thẳng ) tạo thành những con cá. Rèn kỹ năng cầm bút, tô không lem và khả năng chọn màu khi tô.

-Trẻ biết bảo quản sản phẩm và yêu thích thiên nhiên.

-Biết tên gọi và đặc điểm nổi bật của một số loài cá.

-Không chăm sóc bảo vệ cá, ích lợi của cá.

II. CHUẨN BỊ:

Tranh mẫu của cô.

Giấy vẽ, bút màu.

Băng hòa tấu, bảng nỉ.

 

doc95 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 22/11/2018 | Lượt xem: 809 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án mầm non lớp mầm - Chủ điểm: Những con vật đáng yêu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NH Thứ hai 4/12/2017 ÔnGDPTNT: Phân loại các con vật và so sánh các nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 7 Trẻ thực hiện theo yêu cầu của Trẻ biết phân loại và so sánh các nhóm đối tượng có số lượng 7 - Bút màu, vở làm quen với toán qua hình vẽ - Cô hương dẫn trẻ thực hiện như đã soạn - Hoạt động tự chọn ở các góc. - vệ sinh - Nhận xét - Nêu gương – cắm hoa. -Trả trẻ. Thứ ba 5/12/2017 ÔN GDPTTC: Đi bước dồn trê n băng ghế cô - Trẻ thực hiện đúng tư thế , - Ghế băng, sân rộng - Cô hướng dẫn trẻ Thực hiện như đã soạn - Hoạt động tự chọn ở các góc. - vệ sinh - Nhận xét - Nêu gương – cắm hoa. -Trả trẻ. Thứ tư 6/12/2017 Ôn GDPTNT Nhận biết và làm quen với toán qua hình vẽ - Trẻ thực hiện đúng theo hướng dẫn của cô Vở nhận biết và làm quen với toán qua hình vẽ Bút màu - Cô hướng dẫn trẻ thực hiện so sánh các con vật - Hoạt động tự chọn ở các góc. - vệ sinh - Nhận xét - Nêu gương – cắm hoa. -Trả trẻ. Thứ năm 7/12/2017 ÔnGDPTNN: Bé học chữ cái và tập tô chữ - Trẻ thực hiện đúng theo hướng dẫn của - Bé học chữ cái và tập tô chữ , bút màu - Cô hướng dẫn trẻ thực hiện vở Bé học chữ cái và tập tô chữ - Hoạt động tự chọn ở các góc. - vệ sinh - Nhận xét - Nêu gương – cắm hoa. -Trả trẻ. Thứ sáu 8/12/2017 GDPTTM: Vẽ ao cá - Trẻ vẽ được sản phẩm theo hướng dẫn của cô Giấy vẽ, bút màu - Cô hướng dẫn trẻ vẽ quà tặng chú bộ đội. - Hoạt động tự chọn ở các góc. - vệ sinh - Nhận xét - Nêu gương – cắm hoa. -Trả trẻ. THEÅ DUÏC SAÙNG I-Muïc tieâu: - Treû taäp ñuùng ñeàu caùc ñoäng taùc. - Treû taäp theo nhòp ñeám cuûa coâ. - Reøn phaùt trieån caùc cô. - Giaùo duïc treû hoïc coù traät töï. II-Chuaån bò: - Nôi taäp roäng, saïch, thoaùng, maùt... - Nhaïc, maùy cesset . III- Tổ chức hoạt động : Hoaït ñoäng coâ Hoaït ñoäng treû 1-Khôûi ñoäng: Coâ cho treû khôûi ñoäng ñi theo caùc kieåu chaân chuyeån 3 haøng ngang theo toå. 2- Troïng ñoäng: * Baøi taäp phaùt trieån chung: + Hoâ haáp: Gieo haït - TTCB: Ñöùng thaúng, tay thaû xuoâi. - TH: Coâ noùi: gieo haït Treû: Naåy maàm,1nuï,1 laù, 2 laù, 1 hoa, 1 hoa,..gioù thoåi caây nghieâng laù ruïng, nhieàu laù. + Tay vai: Tay ñöa ngang gaäp khuyûu tay -TTCB: Ñöùng thaúng, kheùp chaân, tay ñeå doïc thaân. - TH:Böôùc chaân traùi len tröôùc 1 böôùc nhoû, chaân phaûi kieãng goùt, tay ñöa ngang - Gaäp khuyûu tay ( chaïm vai) - Ñöa 1 tay ra ngang - Veà TTCB - Sau ñoù ñoåi chaân. + Buïng löôøn: Ngoài duoãi chaân, tay choáng sau -TTCB: Ngoài duoãi thaúng chaân, tay choáng sau löng. - TH: 2 chaân thay nhau ñöa thaúng leân cao theo nhòp ñeám 1- 2. Thöïc hieän 1 x 8n, nghæ 1 chuùt roài thöïc hieän tieáp. + Chaân: Böôùc khuîu chaân traùi sang beân, chaân phaûi thaúng. -TTCB: Ñöùng thaúng, tay thaû xuoâi. - TH: Böôùc chaân traùi sang beân 1 böôùc roäng, tay ñöa ngang - Khuîu goái traùi, chaân phaûi thaúng, 2 tay ñöa tröôùc - Veà TTCB - Sau ñoåi beân + Baät : Baät tieán veà tröôùc. - TTCB: Ñöùng kheùp chaân, tay choáng hoâng. - TH: Baät 2 chaân veà phía tröôùc 3 - 4 laàn. Quay sau, baät veà choã cuõ vaø thöïc hieän tieáp 2 - 3 laàn 3- Hoài tænh: Cho treû hít thôû nheï nhaøng. -Treû khôûi ñoäng theo coâ -Treû thöïc hieän 4l x 8 nhịp 4l x 8 nhịp 4l x 8 nhịp 2l x 8 nhịp - Treû hít thôû nheï nhaøng. KEÁ HOAÏCH NGAØY Thöù hai, ngaøy 4 thaùng 12 naêm 2017 HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC Đề tài : Phân loại các con vật và so sánh 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 7. I/ MỤC TIÊU: -Trẻ biết phân loại các con vật và so sánh 2 nhóm con vật có số lượng trong phạm vi 7. -Luyện kỷ năng đếm -Trẻ tìm đúng số nhà sao cho số thẻ trên tay cộng với số nhà là 7 -Trẻ thích học toán II/ CHUẨN BỊ: - Mỗi trẻ 9 con vật các loại, các số tứ 1à7 - 8 con bướm, 8 con ong, 8 bông hoa III/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG : HOẠT ĐỘNG CÔ HOẠT ĐỘNG CHÁU 1/ Hoat động 1: Đến trại chăn nuôi. -Cả lớp cùng đọc bài vè các con vật. -Cô cháu cùng tham quan ao cá mình cùng phân loại các con vật và so sánh 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 7 2/ Hoạt động 2: Nhanh tay lẹ mắt. - Cô cho trẻ tìm xung quanh lớp các nhóm có 7 đối tượng và đếm. - Cho trẻ đếm theo tiếng gõ của cô và tạo nhóm bằng một hình thức vận động (dậm chân, vổ tay của mình bằng số lượng tiếng gõ của cô). - Cô cho trẻ đếm số cá trong rổ - Đếm số cá trong rổ trẻ ( 7 bông) * Hoạt động 3: Xem ai tài giỏi - cho trẻ tìm và phân loại các con vật theo nhóm : Vd : cô đọc câu đố hoặc nói chi tiết về con cá cho trẻ đoán và phân loại 3/ Hoạt động 4: Ai nhanh hơn Mỗi trẻ các thẻ số, số tổng chấm tròn là 7, số chấm tròn từ 1 đến 7, chuẩn bị các số nhà là các thẻ số từ 1 đến 7. Cách chơi: Trẻ cầm số chấm tròn trên tay vừa đi vừa hát. Khi nghe hiệu lệnh tìm về số nhà thì trẻ chạy nhanh về nhà là chổ qui định, cô gắn thẻ số tương ứng với số chấm tròn trẻ cầm trên tay sao cho tổng số nhà và số chấm tròn là 7 *Kết thúc Cô nhận xét Cháu cùng đọc vè 8 bướm, 8 bông hoa Cháu làm theo cô Cháu đếm Trẻ phân loại Cháu cùng chơi HOẠT ĐỘNG CHIỀU: Ôn GDPTNT Phân loại các con vật và so sánh 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 7. NHẬN XÉT : Ưu................. Tồn................ Thöù ba, ngaøy 6 thaùng 12 naêm 2016 HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT Đề tài : Đi bước dồn trước trên ghế thể dục 1/ Muïc tiêu : - Dạy trẻ biết đi dồn bước ngang trên ghế thể dục. Khi đi trẻ biết bước một chân phải sang bên và thu một chân trái về sát chân phải, lưng thẳng - Phát triển cơ chân và tố chất khéo léo - Giáo dục trật tự trong giờ học biết chú ý lắng nghe cô. - Trẻ hiểu cách chơi và luật chơi. Trẻ chơi vui và hứng thú 2/ Chuaån Bò: - Ghế thể dục - Băng nhạc trống lắc, 2 rổ vòng - Hai khăn khác màu( Chơi TC: nhảy tiếp sức). 3/ Toå chöùc hoaït đoäng: Hoaït đoäng coâ Hoaït đoäng treû ê Hoạt động 1 : Nhà vận động tí hon. Coâ cho treû ñi voøng troøn keát hôïp caùc kieåu ñi , ñi theo nhaïc. + Tay vai 2: Quay tay dọc thân. +Chaân 2: Bước khuỵu 1 chân sang bên, chân kia thẳng. + Buïng löôøn 1: Ñöùng cúi gập người về trước, ngón tay chạm mu bàn chân. +Baät 1: Baät tieán veà tröôùc ê Hoạt động 2 : - Cô giới thiệu đề tài. - Coâ laøm maãu laàn 1. -Laàn 2 giaûi thích: TTCB: cô đứng trên ghế hai tay chống hông, đứng ngang, một bước ngắn sau đó cô thu chân trái về sát chân phải và cô cứ tiếp tục bước sang ngang cho tới hết ghế, cô bước từng chân nhẹ nhàng xuống đất. - Nếu chân phải ở đầu ghế thì cô bước chân trái trước thu chân phải về sát chân trái - Hỏi lại tên vận động. Cô vừa thực hiện vận động gì? - Cô mời hai trẻ làm thử. Cô nhận xét. * Trẻ thực hành: - Cho cả lớp thực hiện 2-3 lần. Cô sửa sai khuyến khích trẻ. - Trẻ yếu cho thực hiện thêm một lần, khích lệ trẻ 3. Trò chơi vận động - Cô sẽ chia lớp mình thành 4 đội. Đội 1 sẽ thi với đội 2, 3 với 4. Hai đội thắng sẽ tiếp tục thi với nhau để chọn ra đội nhất và đội nhì bảng. Hai đội thua sẽ tranh 3-4 - Cách chơi như sau : cô có hai khăn cho hai đội, lần lượt từng bạn của hai đội sẽ bật lên trên lấy khăn nhảy về đội của mình, đưa khăn cho bạn kế tiếp, cho đến hết, đội nào nhanh hơn sẽ thắng. - Luật chơi: không được chạy, làm rớt khăn  coi như thua - Trẻ chơi 3-4 lần ê Hoạt động 3: Bầu trời trong xanh. - Cho treû ñi voøng troøn hít thôû nheï nhaøng - Treû thöïc hieän theo coâ -Treû chuyeån 2 haøng ngang ñoái dieän nhau -Treû quan saùt coâ laøm maãu. - 2 treû leân laøm maãu - Treû thöïc hieän -Trẻ chơi HOẠT ĐỘNG CHIỀU : ÔN HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT Đề tài : Đi bước dồn trước trên ghế thể dục NHẬN XÉT : Ưu................. Tồn................ Thöù tư, ngaøy 6 thaùng 12 naêm 2017 HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THẪM MỸ Đề tài : Cá vàng bơi. I/ MỤC TIÊU : - Trẻ hát chính xác giai điệu , lời bài hát , thể hiện giai điệu bài hát. - Rèn luyện kỹ năng vận động tiết tấu phối hợp. - Phát triển ở trẻ khả năng tưởng tượng, sáng tạo trong vận động. - Giáo dục trẻ tích cực tham gia hoạt động cùng bạn . II/ CHUẨN BỊ : - Đồ dùng của cô : máy cassette, đàn organ, một số loại rau ăn lá ăn củ , ăn quả - Đồ dùng của trẻ : + Nhạc cụ gõ + Mũ các loại rau qủa III/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG : Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ *Hoạt động 1 : Con gì đấy nhé.. Cô đố : “Nhởn nhơ bơi lội lượn vòng Đuôi mềm như dải lụa hồng xòe ra - Cô và trẻ đàm thoại về con cá. -Cô giới thiệu bài hát : “Cá vàng bơi”, tác giả Hà Hải. *Hoạt động 2 : Những giọng ca truyền cảm. - Cô hát cho trẻ nghe 1 lần- nêu nội dung. - Cô hát lần 2 vỗ tay theo nhịp. - Cả lớp cùng thực hiện theo cô. - Các tổ lần lượt hát và vận động thi xem ai hát và vỗ hay nhất. - Nhóm thực hiện. - Cô mời cá nhân hát kết hợp vận động. Hoạt động 2 : Nghe hát bài “ Cua thi tài ” - Cô hát diễn cảm thể hiện tha thiết tình cảm ,và giao lưu với bé. Nghe nhạc : - Cho trẻ nghe nhạc không lời bài “Cua thi tài” - Các con nhìn thấy những hình ảnh gì trong bài hát? Hoạt động 3 : Trò chơi “Nốt nhạc vui” -Cô giải thích trò chơi. -Tổ chức cho trẻ chơi vài lần. Kết thúc : Đọc thơ “con cá”. Con cá --Trẻ đàm thoại cùng cô -Trẻ nghe - Cả lớp vận động và hát theo cô. Tổ thực hiện -Trẻ chọn mũ và thực hiện theo nhóm Cá nhân thực hiện - Trẻ lắng nghe cô hát Trẻ lắng nghe giai điệu. -Trẻ chơi. thoại cùng cô -Trẻ nghe HOẠT ĐỘNG CHIỀU : ÔnGDPTNT: Nhận biết và làm quen với toán qua hình vẽ NHẬN XÉT : Ưu................. Tồn................ Thöù năm, ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2016 Hoạt động phát triển ngôn ngữ Đề tài : Thơ “Nàng tiên ốc”. I/ MỤC TIÊU: - Trẻ hiểu nội dung bài thơ. - Luyện kỷ năng đọc diễn cảm, thể hiện tình cảm khi đọc thơ. - Giáo dục trẻ biết chăm sóc , bảo vệ cá, giữ nguồn nước trong sạch. - Rèn luyện cách phát âm cho trẻ. II/ CHUẨN BỊ: - Giáo án điện tử, mũ, ... III/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG : Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ * Hoat động 1: Khám phá ao cá. Hôm nay trời nắng đẹp, cô cùng con tham quan khu mua bán thủy sản. Đến nơi có Những gì nào - Cô cùng trẻ đàm thoại về cá, tôm cua ốc Giới thiệu bài thơ cần dạy - Cháu đọc dung dăng, dung dẻ và về chổ ngồi. * Hoạt động 2: bé nghe đọc thơ. Cô đọc và ra điệu bộ. ND:Bài thơ tả lại vẽ đẹp của con cá khi ngủ rất gần gũi, sinh động lưng chừng nước, ngủ mà vẫn như thức. Cô đọc lần 2 kết hợp xem tranh, trích dẫn đoạn Ở nhà con có nuôi không? Con phải biết chăm sóc bảo vệ cá. Cá là nguồn thức ăn giàu chất đạm. * Hoạt động 3: Ai tài thế ? Cho lớp chia làm 2 đội -Cô vừa đọc bài thơ gì? Tác giả là ai ? -Bà già làm nghề gì? - Bà bắt được con gì? - Con ốc có gì đặc biệt? - Bà làm gì với con ốc đó? - Chuyện lạ gì đã xảy ra? - Bà già đã làm gì? - Khi thấy nàng tiên bước ra từ chum nước, bà đã làm gì? * Hoạt động 4: Những giọng thơ truyền cảm -Cả lớp đọc ra điệu bộ. -Cho trẻ xếp làm 2 nhóm. +Nhóm bạn gái đọc ra điệu bộ. + Nhóm bạn trai đọc ra điệu bộ. -Từng tổ đọc thơ -Cô mời 5 bạn đọc -Cô mời nhóm nhiều hơn 5 là 1 . -1 bạn đọc 3 bạn minh họa bài thơ. 4/ Hoạt động 4: Ai khéo hơn ai. Cháu vào bàn tô màu con cá. * kết thúc Cháu xem, trả lời. -Trẻ đàm thoại cùng cô -Trẻ nghe. Cháu trả lời. Cả lớp đọc Cháu đọc thơ theo yêu cầu của cô. Trẻ minh họa Cháu tô màu HOẠT ĐỘNG CHIỀU : ÔnGDPTNN: Bé học chữ cái và tập tô chữ NHẬN XÉT : Ưu................. Tồn................ Thöù sáu, ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2017 HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC Đề tài : Một số con vật sống dưới nước. I. Muïc tiêu : - Trẻ biết gọi tên và phân biệt 1 số con vật sống dưới nước . - Biết quan sát so sánh, phân nhóm những con vật sống dưới nước. - Phát triển khả năng chú ý và ghi nhớ có chủ định, phát triển tính nhạy cảm các giác quan. II.chuẩn bị : - Cho trẻ sưu tầm tranh ảnh những convật sống dưới nước . - Cho trẻ quan sát những động vật sống dưới nước trong những tình huống tự nhiên = 1 số con vật sống dưới nước như : cá, tôm, cua,ốc . - Tranh các con vật sống dưới nước . - Tranh lô tô các con vật sống trên cạn và vài con vật khác . III. Tổ chức hoạt động : HOẠT ĐỘNG CÔ HOẠT ĐỘNG TRẺ * Hoạt động 1 : Tham quan dạo chơi. - Cô cùng trẻ tham quan mô hình trại nuôi thủy hải sản - Cho trẻ kể những con vật sống dưới nước mà trẻ biết - cô và trẻ đàm thoại về các con vật sống dưới nước. * Hoạt động 2 : Những con vật đáng yêu. *cho trẻ xem tranh . -Trẻ kể đến con vật nào nếu có vật thật hoặc tranh cô đưa ra cho trẻ xem . -Cho trẻ mô tả những đặc diểm rõ nét của con vật . -Chơi con gì biến mất. -Giải câu đố : “Con gì có vẫy có đuôi ,không sống trên cạn mà bơi dưới hồ” “Lúc vươn cổ lúc rụt đầu, hể đi đâu cổng nhà đi đó” “Con gì sống ở trong hang, 2 càng 8 cẳng bò ngang suốt đời “ “Mắt lồi mồm rộng , sấm động mưa rào, tắm mát rủ nhau, hát bài ồm ộp” . * Hoạt động 3 : Nào ta cùng chơi. Phát cho mỗi trẻ 5 ,6 tranh lô tô có cả vật nuôi .thi xem ai chọn nhanh . VD : hãy chọn con vật biết bơi có vây . Trẻ vẽ con vật sống dưới nước. Nhận xét cho lớp đọc thơ “rong và cá” . Trẻ tham quan cùng cô Trẻ kể Trẻ đàm thoại cùng cô Nhiều màu Trẻ quan sát Con cá Con rùa Con cua Con ếch Trẻ chọn con cá HOẠT ĐỘNG CHIỀU : HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THẪM MỸ Đề tài : Vẽ ao cá I. MỤC TIÊU: -Bé biết vẽ các nét cơ bản (xiên, cong, thẳng) tạo thành những con cá. Rèn kỹ năng cầm bút, tô không lem và khả năng chọn màu khi tô. -Trẻ biết bảo quản sản phẩm và yêu thích thiên nhiên. -Biết tên gọi và đặc điểm nổi bật của một số loài cá. -Không chăm sóc bảo vệ cá, ích lợi của cá. II. CHUẨN BỊ: Tranh mẫu của cô. Giấy vẽ, bút màu. Băng hòa tấu, bảng nỉ. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG : HOẠT ĐỘNG CÔ HOẠT ĐỘNG TRẺ * Hoạt động 1 : Chuyến tham quan bổ ích. Hôm nay trời nắng đẹp, cô cùng con tham quan ao cá nhà cô. Đến ao cá nhà cô rồi các con xem ao cá nhà cô có những gì nào ? - Cô cùng trẻ đàm thoại về ao cá. Cô nói: Các bé vừa tham quan ao cá, hôm nay cô hướng dẫn lớp vẽ ao cá nhé! * Hoạt động 2: Những nét vẽ tài hoa. Cô giới thiệu cho cháu xem tranh ao cá. -Cô gợi hỏi: ao cá có những loại cá gì ? -Trong ao còn có những gì nữa? -Cô gợi ý trẻ vẽ thêm mặt trời mây, rong rêu cho ao cá của mình thêm sinh động. Cô gợi hỏi 1 vài trẻ ý định vẽ ao cá của mình như thế nào? * Hoạt động 3: Ai khéo tay. Bé thực hiện, cô quan sát hướng dẫn bé nhắc tư thế ngồi, cách cầm bút, thể hiện bố cục bức tranh. Bé hoàn tất sản phẩm cô cho trẻ treo tranh và cùng xem tranh đẹp của bạn. * Hoạt động 4: Tranh ai đẹp thế. Cô hỏi lại tên đề tài. Giáo dục cháu biết ích lợi, chăm sóc, bảo vệ cá. Cô cho cháu nhận xét tranh của bạn mà mình thích. Cô nhận xét lại. -Trẻ tham quan và đàm thoại cùng cô Trẻ xem tranh -Mặt trời, nước, rong rêu Cháu nêu ý định vẽ của mình. -Trẻ thực hiện - Cháu trả lời - Cháu nhận xét. NHẬN XÉT : Ưu................. Tồn................ KÝ DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG Võ Thị Mỹ Ngân Chủ đề nhánh 3: “Một số con vật sông trong rừng” Thời gian thực hiện: Từ ngày 11/12/2017 đến 15/ 12/2017 I.Mục tiêu : - Biết tên, nêu lên những điểm giống khác nhau qua 1 số đặc điểm nổi bật về cấu tạo, vận động, thức ăn, thói, thích nghi với môi trường sống của 1 số loài động vật sống trong rừng. - Biết quan sát, so sánh, nhận xét những đặc điểm rõ nét của 2 con vật. - Biết vì sao cần phải bảo vệ loài quý hiếm, chống nạn phá rừng, săn bắt thú. II Mạng nội dung Môi trường sống - Tổ hang, cách kiếm mồi Bé và các loài thú - Biết ích lợi của các động vật trong rừng với con người - Chăm sóc bảo vệ vá cách tiếp xúc với các con vật có hại. Đặc điểm các loài thú - Biết tên gọi, đặc điểm nổi bật của các con vật sống trong rừng ( hình dáng, cấu tạo, thức ăn, vận động,...) - Biết so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa các con vật Một số con vật sống trong rừng I II. MẠNG HOẠT ĐỘNG : Phát triển thẩm mỹ Tạo hình : -Vẽ, nặn, cắt, xé dán, làm đồ chơi về các con vật sống trong rừng. -gấp 1 số con vật sống trong rừng. Âm nhạc : -hát Đố bạn -Nghe hát “ Chú voi con ở bản đôn -TCAN : Nghe tiến kêu đoán con vật. Phát triển tình cảm-Xã hội -Tham quan, quan sát vườn thú và làm quen với cách chăm sóc động vật quý hiếm. -Chơi đóng vai : cửa hàng bán thú nhồi bông Phát triển thể chất - Ném trúng đích thẳng đứng -Các món ăn được chế biến từ động vật. - đảm bảo an toàn khi tiếp xúc với con vật. Một số con vật sống trong rừng Phát triển nhận thức Khám phá khoa học : -Quan sát, thảo luận về 1 số đặc điểm cảu 1 số con vật sống trong rừng. - Sự giống khác nhau của các vật sống trong rừng( cấu tạo, vận động, cách kiếm mồi, sinh sản, môi trường sống). -Qúa trình phát triển của con vật. -Ích lợi và tác hại của chúng. Làm quen với toán : Đo kích thước của một đối tượng bằng nhiều đơn vị đo Phát triển ngôn ngữ - Kể chuyện về các con vật sống trong rừng. - Đọc thơ”hổ trong vườn thú, vè động vật” - Làm sách tranh về các con vật sống trong rừng. -Trò chơi nhận biết chữ cái, ghép vần theo tên gọi của các con vật. KẾ HỌACH TUẦN Chủ đề nhánh 3 : Một số con vật sống trong rừng Từ ngày 11/12- 15/12/2017 HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU ĐÓN TRẺ - Trò chuyện với trẻ về một số con vật sống trong rừng (có thể trẻ đã nhìn thấy ở sở thú hay nhìn thấy trên tivi, trong sách tranh). -Cho trẻ chơi theo ý thích hoặc xem tranh truyện về các con vật sống trong rừng -Kiểm tra vệ sinh và sức khỏe trẻ. - Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ. THỂ DỤC SÁNG HH:Thổi nơ TV1:Đánh chéo 2 tay ra phía trước sau BL2:Đứng cúi về trước C : Đưa chân ra phía trước Bật :Thi xem ai bật nhanh HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH GDPTNN: Chuyện: “Vì sao Hươu có sừng”. GDPTTC: Ném trúng đích thẳng đứng GDPTTM: Hát: Đố bạn GDPTNN: LQ i,t,c GDPTNT: Đo kích thước của một đối tượng bằng nhiều đơn vị đo HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI 1 Quan sát con voi 2. TCVĐ: Sói và dê - Trẻ chơi theo khu vực - Vẽ tự do - TCDG: Rồng rắn lên mây - Chơi với cát, nước, - Chơi với bóng, vòng - Khu vực nghệ thuật - Xem sách tranh - Hát với nhau - Chơi tự do 1.Quan sát con ngựa 2. TCVĐ: Sói và dê - Trẻ chơi theo khu vực - Vẽ tự do - TCDG: Rồng rắn lên mây - Chơi với cát, nước, - Chơi với bóng, vòng - Khu vực nghệ thuật - Xem sách tranh - Hát với nhau - Chơi tự do 1.Quan sát con hổ 2. TCVĐ: Sói và dê - Trẻ chơi theo khu vực - Vẽ tự do - TCDG: Rồng rắn lên mây - Chơi với cát, nước, - Chơi với bóng, vòng - Khu vực nghệ thuật - Xem sách tranh - Hát với nhau - Chơi tự do 1. Quan sát con sư tử. 2. TCVĐ Sói và dê - Trẻ chơi theo khu vực - Vẽ tự do - TCDG: Rồng rắn lên mây - Chơi với cát, nước, - Chơi với bóng, vòng - Khu vực nghệ thuật - Xem sách tranh - Hát với nhau - Chơi tự do 1.Quan sát con hươu. 2. TCVĐ: Sói và dê - Trẻ chơi theo khu vực - Vẽ tự do - TCDG: Rồng rắn lên mây - Chơi với cát, nước, - Chơi với bóng, vòng - Khu vực nghệ thuật - Xem sách tranh - Hát với nhau - Chơi tự do HOẠT ĐỘNG GÓC Góc đóng vai: Bác sĩ thú y, bán thú nhồi bông Góc xây dựng: xây vườn bách thú. Góc nghệ thuật : tô màu, vẽ, nặn cắt dán về các con vật sống trong rừng, làm mô hình “sở thú”. hát,chơi nhạc cụ, nghe âm thanh, nghe hát, múa vận động. - Góc sách:Xem sách tranh, làm sách tranh về các con vật sống trong rừng, chơi trò chơi, tô viết chữ cái, làm sách tranh về quá trình phát triển của con vật. Tô và viết số 7, nối hình vào số tương úng. Chơi bàn tính học đếm, chơi đômino chữ số. - Góc bé yêu thiên nhiên: - Trẻ quan sát cá, chăm sóc cá và cho cá ăn HOẠT ĐỘNG CHIỀU GDPTNT: Một số con vật sống trong rừng OÂN GDPTNN: Thực hiện vở “Bé LQ với việc học đọc, học viết GDPTTM: Nặn các con vật trong rừng ÔN PTTM : Thực hiện vở hoạt động tạo hình ÔnGDPTNT: Thực hiện vở Giúp bé làm quen với tóan qua các con số, HOAÏT ÑOÄNG GOÙC NOÄI DUNG YEÂU CAÀU CHUAÅN BÒ GÔÏI YÙ HOAÏT ÑOÄNG Goùc ñoùng vai -Treû bieát phaân vai chôi vaø chôi ñuùng vai mình choïn -Ñoà chôi gia ñình -Các con vật sống trong rừng : voi, hổ, sư tử, ngựa, hươu, khỉ -Treû chôi ñoùng vai caùc thaønh vieân gia ñình: Ñi chôï, naáu aên -Beù laøm noäi trôï: treû chôi caém hoa, trang trí ñóa quaû. -Treû chôi baùn haøng: bán các loại thú nhồi bông. Goùc xaây döïng -Treû chôi theo yeâu caàu cuûa coâ. -Khoái goã, khoái gaïch, vaø 1 soá con vật sống trong rừng, thức ăn của chúng -Xây vườn bách thú. Goùc học tạp saùch - Trẻ biết lật sách và lật từng trang , lật nhẹ nhàng không làm rách sách. - Biết kể chuyện theo tranh. - Biết cắt dán hình từ sách, báo cũ để làm sách tranh. - Biết tô chữ cái, tô trùng khích. - Đoán tên con vật và thức ăn của chúng - Tô viết chữ số 7. Biết so sánh đặc điểm của một số con vật Sách truyện tranh Sách báo cũ Kéo hồ tập trắng. - Bút chì màu, bút chì đen, quyển bé tập tô. Tập toán, tranh, bút chì màu, hình các con vật, chữ số - Bé xem sách lật sách từ trái sang phải. - Dùng kéo cắt những tranh ảnh trong sách báo có hình ảnh của các con vật nuôi, quá trình lớn lên của các con vật dán làm tập sách. - Chơi trò chơi, tô tập tô . - Bé đoán xem con vật đó tên gì? Nêu cấu tạo của con vật đó? Biết thức ăn của con vật đó. - Bé tô và viết chữ số 7, nối đồ dùng vào số tương ứng Goùc nghệ thuật -Treû thöïc hieän theo söï höôùng daãn cuûa coâ. Máy hát, nhạc cụ, bông hoa. - Buùt maøu, tranh, ñaát naën, giaáy maøu.. - Tranh - Trẻ biết làm một số đồ dùng phục vụ cho văn nghệ. - Bé hát vận động theo bài hát. - Toâ maøu, xeù, caét daùn, naën: các con vật sống trong rừng. Biết nghe hát, ca hát, vận động những bài hát có trong chủ đề. Goùc thiên nhiên -Treû chôi theo höôùng daãn cuûa coâ - Bể cá, thức ăn cá, cá cảnh. - tưới cây... - Trẻ quan sát cá, chăm sóc cá và cho cá ăn TROØ CHÔI COÙ LUAÄT NOÄI DUNG YEÂU CAÀU CHUAÅN BÒ GÔÏI YÙ HOAÏT ÑOÄNG 1. Trò chơi vận động: Sói và dê - Rèn phản xạ nhanh nhẹn. 1 vòng tròn to làm chuồng dê Luật chơi: - Khi nghe tiếng chó sói dê chạy nhanh vào chuồng của mình. - Sói chỉ được bắt dê ở ngoài vòng tròn. - Dê nào bị bắt phải ra ngoài một lần chơi. Cách chơi: Một cháu làm sói đứng khuất bên trong, các cháu còn lại làm dê đứng trong chuồng. Khi cô nói phía trước có bãi cỏ non các chú dê đi kiếm lá non ăn và nước uống thì tất cả các con dê bước về phía trước ăn cỏ khi nghe tiếng Hùm...Hùm thì tất cả các con dê phải chạy nhanh về chuồng nếu con dê nào bị sói chạm vào phải ra ngoài một lần chơi. 2. Trò chơi học tập Hãy bày lại như cũ - Rèn trí nhớ và khả năng nhận biết vị trí trong không gian. - Sư tử, huơu, gấu, khỉ, hổ Cách chơi: Cho trẻ xem đồ chơi và gọi tên từng con vật, gọi một trẻ lên bày đồ chơi theo yêu cầu: cây ở giữa, phía trước cây là con gấu, phía sau cây con hươu, trên cây là con khỉ... Cho trẻ nhắm mắt lại. cô thay đổi vị trí con vât. con vật này bằng con vật khác, trẻ mở mắt ra và nói xem con gì được thay thế ở vị trí nào. Lúc đầu cô thay đổi một con sau đó tăng dần. 3. Trò chơi dân gian Rồng rắn lên mây Cách chơi: Từ 8-10 trẻ là thầy thuốcngồi một chỗ, các cháu khác túm đuôi áo đi vòng quanh lớp hát rồng rắn lên mây có cái cây lúc lắc có nhà khiển binh. Thầy thuốc có nhà không và đứng trước mặt thầy thuốc. Thầy thuốc : Có mẹ rồng rắn đi Rống rắn : Rống rắn lấy thuốc. Thầy thuốc: Con lên 1 mấy Rống rắn : Con lên 1 Thầy thuốc : Thuốc chẳng ngon... Rồng rắn : Con lên mười Thầy thuốc : Thuốc ngon vậy xin khúc đầu Rồng rắn : Cùng xươngcùng xẩu Thầy thuốc : Xin khúc giữa Rồng rắn : Cùng máu cùng mẹ Thầy thuốc : Xin khúc đuôi Rồng rắn : Tha hồ thầy đuổi Thầy thuốc đuổi bắt rồng rắn. Trẻ đầu dang tay cản thầy thuốc. Thầy thuốc tìm mọi cách bắt khúc đuôi. Nếu bắt được là rổng rắn thua, rồng rắn bị đứt khúc hoặc ngã cũng thua. HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI TRÔØI NOÄI DUNG YEÂU CAÀU CHUAÅN BÒ GÔÏI YÙ HOAÏT ÑOÄNG Thöù hai 11/12/2017 1-Quan saùt coù muïc ñích: Quan sát con voi 2.TCVĐ: Sói và dê 3.Trẻ chơi theo khu vực - Khu vực Vẽ tự do - Khu vực - TCDG: Rồng rắn lên mây - Khu vực Chơi với cát, nước, - Khu vực Chơi với bóng, vòng - Khu vực nghệ thuật - Khu vực Xem sách tranh - Khu vực Hát với nhau - Khu vực Chơi tự do - Trẻ biết gọi đúng tên con voi và một số đặc điểm của con voi. - Giáo dục trẻ biết yêu quý động vật quý hiếm. - Rèn phản xạ nhanh nhẹn. - Sân trường sạch, rộng. - Tranh con voi. 1 vòng tròn to làm chuồng dê Phấn Cát, nước, chai, khuôn Bóng, vòng Màu, đất nặn, giấy Sách tranh Micro, vòng hoa ê Hoạt động 1 - Các con xem cô có tranh gì? - Bé biết gì về con voi? - Voi là một loài động vật sống trong rừng thuộc nhóm gia súc. - Cô hỏi trẻ về cấu tạo, chúc năng, sinh sản, thúc ăn, đặc tính của con voi. - Voi có đầu, mình, đuôi và chân. Voi thuộc loài gia súc, sống trong rừng. Voi có cái vòi rất dài dùng để uống nước và lấy thức ăn đưa vào miệng khi ăn. - Voi có thân mình to khỏe, người ta dùng voi để chở hàng, ngoài ra voi còn làm xiếc rất hay. - Voi thích ăn trái cây, lá cây, lá mía,... - Voi ngoài sống trong rừng người ta còn nuôi voi trong sở thú. tất cả các loài động vật đều có ích cho môi trường và cuộc sống. Vì vậy chúng ta cần bảo vệ và chăm sóc tốt cho chúng. ê Hoạt động 2 Cô nêu luật chơi, cách chơi ê Hoạt động 3 Cô theo dõi cháu chơi - Trẻ vẽ theo gợi ý của cô - Trẻ chơi như đã sọan - Trẻ chơi làm bánh, đong nước , thả lá - Trẻ chơi Đá bóng, chuyền bóng, lắc vòng - Trẻ chơi nặn con vậ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLop 5 tuoi_12422587.doc
Tài liệu liên quan