Giáo án Mĩ thuật lớp 5 - Năm học: 2015 - 2016 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 19 đến tuần 30

Kiểm tra đồ dùng.

* Phương pháp trực quan, vấn đáp, gợi mở :

- Giới thiệu tranh, ảnh về ngày tết, lễ hội, mùa xuân.

? Tranh nói về đề tài gì ?

? Những hình ảnh chính trong tranh ?

? Màu sắc như thế nào ?

? Ngày tết, lễ hội và mùa xuân có những hình ảnh nào đặc trưng ?

?Em thích đề tài nào nhất ? Vì sao ?

* GVKL :

* Phương pháp trực quan, gợi mở :

- Giới thiệu hình gợi ý các bước vẽ.

 

doc23 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 13/11/2017 | Lượt xem: 4516 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Mĩ thuật lớp 5 - Năm học: 2015 - 2016 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 19 đến tuần 30, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 19 Ngày soạn:09/01/ 2016 Ngày dạy: 12/ 01/ 2016 MÜ thuËt VÏ tranh ®Ò tµi Ngµy tÕt, lÔ héi vµ mïa xu©n ( Vẽ cùng nhau và sáng tạo câu chuyện) I. Môc tiªu: - HS hiÓu ®Ò tµi Ngµy TÕt, Lễ hội vµ mïa xu©n. - Cùng nhau vẽ ®­îc tranh vÒ ®Ò tµi Ngµy TÕt, lÔ héi vµ mïa xu©n. - HS thªm yªu quª h­¬ng, ®Êt n­íc m×nh. ( §èi víi nhóm HSNK: S¨p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi, biÕt chän mµu, vÏ mµu phï hîp ). II. ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: - Mét sè tranh, ¶nh vÒ ®Ò tµi Ngµy tÕt, lÔ héi vµ mïa xu©n. - Mét sè bµi vÏ cña thiÕu nhi và HSlớp khác. Häc sinh: - Giấy A3, bót ch×, tÈy, mµu vÏ. III. c¸c ho¹t ®éng d¹y-häc: ND - TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ổn định tổ chức (1-2 phút) Hoạt động 1 Tìm hiểu về nội dung đề tài ( 5 phút) Hoạt động 2 Cách vẽ tranh ( 5 phút) Hoạt động 3 Thực hành ( 18 phút) Hoạt động 4 Nhận xét, đánh giá, dặn dò ( 4 -5 phút) - Kiểm tra đồ dùng. * Phương pháp trực quan, vấn đáp, gợi mở : - Giới thiệu tranh, ảnh về ngày tết, lễ hội, mùa xuân. ? Tranh nói về đề tài gì ? ? Những hình ảnh chính trong tranh ? ? Màu sắc như thế nào ? ? Ngày tết, lễ hội và mùa xuân có những hình ảnh nào đặc trưng ? ? Em thích đề tài nào nhất ? Vì sao ? * GVKL : * Phương pháp trực quan, gợi mở : - Giới thiệu hình gợi ý các bước vẽ. ? Nêu lại các bước vẽ ? - Gọi HS nhận xét, nhắc lại các bước vẽ. - GV chốt : - Cho HS xem tranh của các nhóm lớp khác vẽ. * Phương pháp thực hành : - Cho các nhó thảo luận chọn nội dung đề tài yêu thích. - HDHS phân công nhiệm vụ. - Quan sát, gợi ý và giúp đỡ các nhóm thực hành. - Trưng bày bài vẽ các nhóm. - Nêu tiêu chí và HDHS nhận xét. ? Em thích bài vẽ của nhóm nào nhất ? Vì sao ? - GV nhận xét chung. * Dặn dò : - Trưng bày đồ dùng. - Quan sát, cảm nhận tranh. - HSTL - Ngày tết và mùa xuân có hoa đào, hoa mai, có pháo hoa, bánh chưng xanh... - Lễ hội có cờ vui, có đông người... - HSTL tự do. - Lắng nghe. - Xem và ghi nhớ cách vẽ. - HS nêu. - HS nhận xét nhắc lại. - Lắng nghe, ghi nhớ. - Quan sát cảm nhận. - Thảo luận, phân công nhiệm vụ - Thực hành theo nhóm. - Trưng bày SP. - Quan sát nhận xét, đánh giá. - Lắng nghe. TuÇn 20 Ngày soạn:16/01/ 2016 Ngày dạy: 18/ 01/ 2016. MÜ thuËt Vẽ biểu cảm: MÉu vÏ cã hai hoÆc ba vËt mÉu I. Môc tiªu: - HS hiÓu ®­îc h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm màu sắc cña mÉu. - HS biÕt c¸ch vÏ biểu cảm mÉu cã hai hoặc ba vËt mÉu. - VÏ ®­îc mẫu có hai hoặc ba vật mẫu ột cách biểu cảm. - HS c¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña tranh vẽ biểu cảm. ( §èi víi HSNK: S¾p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi, h×nh vÏ gÇn víi mÉu và màu sắc ấn tượng).. II. ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: - Mét sè mÉu: b×nh, lä, qu¶, - Mét sè bµi vÏ biểu cảm mÉu cã hai hoặc ba ®å vËt. Häc sinh: - Giấy A4 bót ch×, mµu vÏ, tÈy. III. c¸c ho¹t ®éng d¹y-häc: ND - TG Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ổn định tổ chức (1 phót) Giíi thiÖu bµi (1 phót) Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt (5 phót) Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ ( 4-5 phút) Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh (18 phót) Ho¹t ®éng 4: Đánh giá, nhận xét dặn dò ( 5 phút) - KiÓm tra ®å dïng häc tËp m«n mÜ thuËt cña häc sinh. Giíi thiÖu bµi - ghi b¶ng. * Ph­¬ng ph¸p trùc quan, vấn đáp: - Cho HS xem bài vẽ theo mẫu tả thực và VTM biểu cảm. ? Vẽ theo mẫu tả thực và VTM biểu cảm có gì giống và khác nhau? * GVKL: - Cïng HS bµy mÉu ( Theo nhóm). ? Nêu đặc điểm hình dáng , màu sắc của mẫu * Phương pháp trực quan, gợi mở: - GV vẽ mẫu lên bảng. ? Quan sát các bước cô vẽ e hãy nêu các bước vẽ theo mẫu biểu cảm? - Gọi 1-2 bạn nhắc lại. - GVKL: - Cho HS xem một số bài vẽ của HS. * Phương pháp thực hành: - HDHS quan sát, cảm nhận, ghi nhớ vật mẫu. - Giúp đỡ HS lúc thực hành. - Tr­ng bµy bµi vÏ cña HS . - Nêu tiêu chí HD HS nhận xét. - NhËn xÐt chung vÒ giê häc . - VÒ nhµ tËp quan s¸t, nhËn xÐt vµ vÏ c¸c ®å vËt cã d¹ng h×nh trô. -Tr­ng bµy ®å dïng häc tËp m«n mÜ thuËt lªn bµn. - quan sát, trả lời. - Giống: Đều vẽ theo mẫu, diễn tả đặc điểm, hình dáng, màu sắc của vật mẫu. - Khác: VTT: như thật VBC: có sai lệch hình dáng đặc điểm, màu sắc mạnh mẽ, nổi bật. - Cïng GV bµy mÉu, trao ®æi, lùa chän vËt mÉu. - NhËn xÐt mÉu vÒ: ®Æc ®iÓm, h×nh d¸ng, mµu s¾c cña mÉu. - 2-3 HS ®øng dËy tr¶ lêi. - Quan s¸t. - Nêu các bước vẽ. - HS nhắc lại. - Lắng nghe. - Quan sát rút kinh nghiệm. - Thực hành. - TiÕp thu h­íng dÉn cña GV - Quan s¸t nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ - L¾ng nghe. - Ghi nhí. TuÇn 21 Ngày soạn: 23/01/ 2016 Ngày dạy: 25/ 01/ 2016 MÜ thuËt TËp nÆn t¹o hình 3D ®Ò tµi tù chän I. Môc tiªu: - HS biÕt c¸ch nÆn c¸c h×nh khèi và tạo hình 3D. - HS nÆn ®­îc h×nh ng­êi hoÆc ®å vËt, con vËt, vµ t¹o d¸ng theo ý thÝch. - HS ham thÝch s¸ng t¹o vµ c¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña c¸c h×nh khèi. ( §èi víi nhóm HS NK: H×nh nÆn c©n ®èi, gièng h×nh d¸ng ng­êi hoÆc vËt ®ang ho¹t ®éng, có hình ảnh phụ minh họa). II. ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: - S­u tÇm mét sè t­îng, ®å gèm, ®å mÜ nghÖ; mét sè con vËt d­îc t¹o d¸ng b»ng nh÷ng vËt liÖu kh¸c nhau. - §Êt nÆn vµ c¸c ®å dïng cÇn thiÕt. Häc sinh: - §Êt nÆn vµ c¸c ®å dïng cÇn thiÕt. III. c¸c ho¹t ®éng d¹y-häc: Ổn định tổ chức (1phót) Giíi thiÖu bµi (1phót) Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt (5 phót) Ho¹t ®éng 2: C¸ch nÆn (5 phút) Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh (18 phót) Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸, nhận xét, dặn dò. (5 phót) - KiÓm tra ®å dïng häc tËp m«n mÜ thuËt cña häc sinh. Giíi thiÖu bµi - ghi b¶ng. * Ph­¬ng ph¸p quan s¸t: - Giíi thiÖu một số tượng, hình con vật và một số mô hình để HS quan sát. + Nªu c¸c bé phËn cña con ng­êi, con vật? + Mçi bé phËn c¬ thÓ con ng­êi, con vật cã d¹ng g× ? + Nªu mét sè d¸ng ho¹t ®éng cña con ng­êi, con vật. + NhËn xÐt t­ thÕ c¸c bé phËn khi ho¹t ®éng. * GVKL: * Ph­¬ng ph¸p lµm mÉu: - GV nÆn mÉu d¸ng ng­êi, con vật. ? Nêu các bước nặn? - Giíi thiÖu bµi nÆn cña các nhóm HS líp khác. * Ph­¬ng ph¸p thùc hµnh: - Yªu cÇu HS nÆn theo nhóm và tạo hình 3D đề tài tự do. - Quan s¸t vµ h­íng dÉn nh÷ng nhóm HS cßn lóng tóng khi thực hành - Tr­ng bµy sản phẩm cña HS . - Nêu tiêu chí và HD HS nhận xét, đánh giá. - NhËn xÐt chung vÒ giê häc . - VÒ nhµ tËp quan s¸t, nhËn xÐt d¸ng ng­êi. -Tr­ng bµy ®å dïng häc tËp lªn bµn. - L¾ng nghe. - Quan s¸t vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña GV: + §Çu, th©n, ch©n, + §Çu d¹ng trßn, + §i, ®øng, ch¹y, - Lắng nghe, ghi nhớ. - Quan s¸t . - Nêu các bước nặn. - Quan s¸t, tham kh¶o - Thùc hµnh nÆn d¸ng ng­êi hoặc con vật. - TiÕp thu hướng dẫn cña GV. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - L¾ng nghe. - Ghi nhí. TuÇn 22 Ngày soạn: 30/ 01/ 2016 Ngµy d¹y: 01/02/ 2016 MÜ thuËt VÏ trang trÝ T×m hiÓu vÒ kiÓu ch÷ in hoa nÐt thanh, nÐt ®Ëm I. Môc tiªu: - HS nhËn biÕt ®­îc ®Æc ®iÓm cña kiÓu ch÷ in hoa nÐt thanh nÐt ®Ëm. - HS x¸c ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña nÐt thanh, nÐt ®Ëm vµ n¾m ®­îc c¸ch kÎ ch÷. ( §èi víi HSNK: KÎ ®óng mÉu ch÷ A, B, M, N theo kiÓu ch÷ in hoa nÐt thanh, nÐt ®Ëm. T« mµu ®Òu, râ ch÷ ). II. ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: - Mét sè dßng ch÷ nÐt thanh, nÐt ®Ëm. Häc sinh: - Vë tËp vÏ 5 , bót ch×, tÈy, mµu vÏ. III. c¸c ho¹t ®éng d¹y-häc: Néi dung-Thêi gian Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ổn định TC (1-2 phót) Giíi thiÖu bµi (1-2 phót) Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt (5 phót) Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸ch kÎ ch÷ (5 phút) Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh (18 phót) Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸, nhËn xÐt, dặn dò (5 phót) - KiÓm tra ®å dïng häc tËp m«n mÜ thuËt cña häc sinh. Giíi thiÖu bµi - ghi b¶ng. * Ph­¬ng ph¸p: trùc quan, vÊn ®¸p. - Cho HS xem mét sè kiÓu ch÷ kh¸c nhau vµ gîi ý HS nhËn xÐt: + Sù gièng nhau vµ kh¸c nhau ? + §Æc ®iÓm riªng tõng kiÓu ch÷ ? + Dßng ch÷ nµo lµ kiÓu ch÷ in hoa nÐt thanh nÐt ®Ëm ? - GV kÕt luËn. * Ph­¬ng ph¸p: lµm mÉu. - H­íng dÉn HS c¸ch x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña nÐt thanh nÐt ®Ëm. - Kẻ mét vµi kiÓu ch÷ lµm mÉu. * Ph­¬ng ph¸p: thùc hµnh. - Yªu cÇu HS tËp kÎ c¸c ch÷ A, B, N, M vµo Vë tËp vÏ 5: - Quan s¸t vµ h­íng dÉn nh÷ng HS cßn lóng tóng khi vÏ bµi. - Tr­ng bµy mét sè bµi vÏ cña HS , gîi ý ®Ó HS quan s¸t, nhËn xÐt. - NhËn xÐt chung vÒ giê häc . - TËp quan s¸t c¸c mÉu ch÷ nÐt ®Òu. -Tr­ng bµy ®å dïng häc tËp m«n mÜ thuËt lªn bµn. - Quan s¸t c¸c kiÓu ch÷, suy nghÜ vµ tr¶ lêi c©u hái cña GV. - L¾ng nghe. - Quan s¸t. - HS thùc hµnh. - TiÕp thu lêi nhËn xÐt cña GV. - Quan s¸t vµ ®­a ra kiÕn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - L¾ng nghe. - Ghi nhí. TuÇn 23 Ngày soạn: 13/ 02/ 2016 Ngµy d¹y: 15/ 02/ 2016 MÜ thuËt VÏ tranh §Ò tµi tù chän I. Môc tiªu: - HS nhËn ra sù phong phó cña ®Ò tµi tù chän. - HS biÕt c¸ch t×m chän chñ ®Ò. - HS vÏ ®­îc tranh theo chñ ®Ò ®· chän. ( §èi víi HSNK: S¾p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi, biÕt chän mµu, vÏ mµu phï hîp, râ ®Ò tµi ). II. ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: - Mét sè tranh cña c¸c häa sÜ vµ HS vÒ c¸c ®Ò tµi, thÓ lo¹i kh¸c nhau. - H×nh gîi ý c¸ch vÏ. Häc sinh: - Vë tËp vÏ 5 , bót ch×, mµu vÏ. III. c¸c ho¹t ®éng d¹y-häc: Néi dung- Thêigian Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1: T×m, chän néi dung ®Ò tµi ( 3-5 phót) Ho¹t ®éng 2 C¸ch vÏ tranh. (5-7 phót) Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh. (15-17 phót) Ho¹t ®éng 4 §¸nh gi¸, nhËn xÐt (1-2 phót) DÆn dß (1-2 phót) * Ph­¬ng ph¸p: trùc quan, vÊn ®¸p. - Giíi thiÖu mét sè tranh, ®Æt c©u hái: + Tranh nµy vÏ nh÷ng g× ? + §©u lµ h×nh chÝnh ? §©u lµ h×nh phô cña bøc tranh ? + Mµu s¾c trong tranh thÕ nµo? - H­íng dÉn HS c¸ch vÏ tranh: + VÏ h×nh chÝnh tr­íc. + VÏ thªm h×nh phô. + VÏ mµu. - Giíi thiÖu tranh thiÕu nhi vÒ c¸c ®Ò tµi kh¸c nhau. * Ph­¬ng ph¸p: thùc hµnh. - Gîi ý ®Ó HS chän ®Ò tµi. - H­íng dÉn nh÷ng HS cßn lóng tóng khi vÏ bµi. - Tr­ng bµy bµi vÏ cña HS . - NhËn xÐt chung vÒ giê häc . - S­u tÇm tranh thiÕu nhi. - Quan s¸t tranh , tr¶ lêi c¸c c©u hái cña GV vµ biÕt ®­îc: + C¸ch vÏ h×nh. + C¸ch vÏ mµu. - Quan s¸t, tham kh¶o. - Chän ®Ò tµi theo ý thÝch vµ vÏ vµo vë tËp vÏ. -TiÕp thu hd cña GV - Quan s¸t vµ nhËn xÐt. - L¾ng nghe. - Ghi nhí. TuÇn 24 Ngày soạn: 20/ 02/ 2016; Ngµy d¹y: 22/ 02/ 2016 MÜ thuËt VÏ theo mÉu MÉu vÏ cã hai hoÆc ba vËt mÉu I. Môc tiªu: - HS hiªu h×nh d¸ng, tØ lÖ, ®Ëm nh¹t, ®Æc ®iÓm cña mÉu. - HS biÕt c¸ch cã 2 hoÆc 3 ®å vËt. - VÏ ®­îc 2 vËt mÉu. ( §èi víi HSNK: S¨p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi, h×nh vÏ gÇn víi mÉu ). II. ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: - MÉu vÏ cã hai hoÆc ba vËt mÉu. - Mét sè bµi vÏ cña HS n¨m tr­íc. Häc sinh: - Vë tËp vÏ 5, bót ch×, tÈy. ND - TG Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Bµi cò (1-2 phót) Giíi thiÖu bµi (1-2 phót) Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt (3-5 phót) Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ (3-7) Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh (15-17 phót) Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸, nhËn xÐt (3-5 phót) DÆn dß : (1-2 phót) - KiÓm tra ®å dïng häc tËp m«n mÜ thuËt cña häc sinh. Giíi thiÖu bµi - ghi b¶ng. * Ph­¬ng ph¸p quan s¸t: - Gîi ý c¸ch bµy mÉu cã bè côc ®Ñp. - §Æt c©u hái vÒ: + TØ lÖ chung vµ riªng cña vËt mÉu. + H×nh d¸ng cña tõng mÉu vËt. + §é ®Ëm nh¹t. - KÕt luËn. * Ph­¬ng ph¸p lµm mÉu: - Yªu cÇu HS nªu c¸ch vÏ theo mÉu. - H­íng dÉn c¸ch vÏ: VÏ minh häa lªn b¶ng vµ gi¶i thÝch c¸c b­íc vÏ. - Giíi thiÖu bµi vÏ cña HS líp tr­íc. * Ph­¬ng ph¸p thùc hµnh: - Yªu cÇu HS vÏ vµo vë tËp vÏ 5. - Quan s¸t vµ h­íng dÉn nh÷ng HS cßn lóng tóng khi vÏ bµi. - Tr­ng bµy mét sè bµi vÏ cña HS . - NhËn xÐt chung vÒ giê häc . - VÒ nhµ tËp quan s¸t, nhËn xÐt vÒ c¸c ®å vËt xung quanh. -Tr­ng bµy ®å dïng häc tËp m«n mÜ thuËt lªn bµn. - L¾ng nghe. - Cïng GV ®Æt mÉu. - Tr¶ lêi c¸c c©u hái cña GV vµ biÕt ®­îc vÞ trÝ, tØ lÖ, h×nh d¸ng, ®é ®Ëm nh¹t cña mÉu. - L¾ng nghe. - 2-3 HS ®øng dËy tr¶ lêi. - Quan s¸t vµ biÕt ®­îc c¸ch vÏ mÉu cã 2 hoÆc 3 vËt mÉu. - Quan s¸t ®Ó tham kh¶o. - Thùc hµnh ë Vë tËp vÏ 5. - TiÕp thu lêi nhËn xÐt cña GV. - Quan s¸t nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - L¾ng nghe. - Ghi nhí. III. c¸c ho¹t ®éng d¹y-häc: TuÇn 25 Ngày soạn: 27/ 02/ 2016 Ngµy d¹y: 29/ 02/ 2016 MÜ thuËt TTMT - Xem tranh b¸c hå ®i c«ng t¸c I. Môc tiªu: - HS hiÓu ®­îc néi dung bøc tranh qua bè côc, h×nh ¶nh, mµu s¾c. - HS biÕt ®­îc mét sè th«ng tin s¬ l­îc vÒ häa sÜ NguyÔn Thô. - HS c¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña bøc tranh. ( §èi vãi HSNK: Nªu ®­îc lÝ do t¹o sao thÝch hay kh«ng thÝch bøc tranh ®ã ). II. ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: - Tranh B¸c Hå ®i c«ng t¸c vµ mét sè tranh vÒ B¸c Hå cña c¸c häa sÜ. Häc sinh: - Vë tËp vÏ 5, s­u tÇm mét sè tranh vÒ B¸c Hå. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc: Néi dung-Thêi gian Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Giíi thiÖu bµi (1-2 phót) Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ häa sÜ NguyÔn Thô. (8-10 phót) Ho¹t ®éng 2: Xem tranh B¸c Hå ®i c«ng t¸c (15-16 phót) Ho¹t ®éng 3: §¸nh gi¸, nhËn xÐt (2-3 phót) DÆn dß: (1-2 phót) Giíi thiÖu bµi - ghi b¶ng. * Ph­¬ng ph¸p quan s¸t, gîi më: - Yªu cÇu HS ®äc môc 1 SGK vµ ®Æt 1 sè c©u hái ®Ó HS th¶o luËn theo nhãm. - Bæ sung c©u tr¶ lêi cña HS vµ kÕt luËn. - Giíi thiÖu c¸c t¸c phÈm cña häa sÜ NguyÔn Thô. * Ph­¬ng ph¸p vÊn ®¸p: - Cho HS xem tranh B¸c Hå ®i c«ng t¸c vµ ®Æt mét sè c©u hái ®Ó HS th¶o luËn theo nhãm ®Ó t×m hiÓu vÒ bøc tranh: + H×nh ¶nh chÝnh cña bøc tranh lµ g× ? + H×nh ¶nh phô cña bøc tranh lµ nh÷ng h×nh ¶nh nµo ? + Cã nh÷ng mµu chÝnh trong bøc tranh ? - KÕt luËn. - Yªu cÇu HS nªu c¶m nhËn cña m×nh vÒ t¸c phÈm. - NhËn xÐt chung giê häc. - Khen ngîi nh÷ng HS tÝch cùc x©y dùng bµi. - S­u tÇm tranh cña häa sÜ NguyÔn Thô. - L¾ng nghe - HS ®äc môc 1 SGK vµ th¶o luËn vÒ tiÓu sö häa sÜ NgyÔn Thô. - L¾ng nghe. - Quan s¸t. - Th¶o luËn theo nhãm theo c¸c c©u hái cña GV, sau ®ã ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. - L¾ng nghe. - Nªu c¶m nhËn cña m×nh vÒ t¸c phÈm. - L¾ng nghe. - L¾ng nghe. - Ghi nhí. TuÇn 26 Ngày soạn: 05/ 03/ 2016 Ngµy d¹y: 07/ 03 2016 MÜ thuËt VÏ trang trÝ TËp kÎ kiÓu ch÷ in hoa nÐt thanh, nÐt ®Ëm I. Môc tiªu: - HS n¾m ®­îc c¸ch s¾p xÕp dßng ch÷ thÕ nµo lµ hîp lÝ.. - HS biÕt c¸ch kÎ ch÷ vµ kÎ ch÷ ®óng kiÓu. ( §èi víi HSNK: KÎ ®­îc dßng ch÷ CH¡M HäC Theo ®óng mÉu ch÷ in hoa nÐt thanh nÐt ®Ëm. T« mµu ®Òu, cã nÒn, râ ch÷ ). II. ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: - Mét sè dßng ch÷ in hoa nÐt thanh, nÐt ®Ëm. - Mét sè dßng ch÷ in hoa nÐt thanh, nÐt ®Ëm ®óng vµ ch­a ®óng ®Ó HS so s¸nh. Häc sinh: - Vë tËp vÏ 5 , bót ch×, tÈy, mµu vÏ. III. c¸c ho¹t ®éng d¹y-häc: Néi dung-Thêi gian Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña HS Giíi thiÖu bµi (1-2 phót) Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt (3-5 phót) Ho¹t ®éng 2: C¸ch kÎ ch÷ (3-7) Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh (15-17 phót) Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸, nhËn xÐt, dặn dò (5 phót) Giíi thiÖu bµi - ghi b¶ng. * Ph­¬ng ph¸p: trùc quan, vÊn ®¸p. - Cho HS xem mét sè dßng ch÷ cã kiÓu ch÷ in hoa nÐt thanh nÐt ®Ëm vµ gîi ý HS: + KiÓu ch÷ ( kÎ ®óng hay sai ) ? + ChiÒu cao vµ réng cña dßng ch÷ so víi khæ giÊy ? + Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ vµ c¸c tiÕng ? + Cã mÊy c¸ch vÏ mµu ch÷ vµ nÒn ? - Yªu cÇu HS chØ ra dßng ch÷ ®óng vµ ®Ñp. * Ph­¬ng ph¸p: lµm mÉu. - H­íng dÉn HS c¸c b­íc kÎ ch÷. - VÏ mét vµi kiÓu ch÷ lµm mÉu. * Ph­¬ng ph¸p: thùc hµnh. - Yªu cÇu HS thùc hµnh ë Vë tËp vÏ 5 - Quan s¸t vµ h­íng dÉn nh÷ng HS cßn lóng tóng khi vÏ bµi. - Tr­ng bµy mét sè bµi vÏ cña HS , gîi ý ®Ó HS quan s¸t, nhËn xÐt. - NhËn xÐt chung vÒ giê häc . - Quan s¸t c¸c khÈu hiÖu. - L¾ng nghe - Quan s¸t, suy nghÜ vµ tr¶ lêi c©u hái cña GV. - ChØ ra dßng ch÷ ®óng vµ ®Ñp. - Quan s¸t vµ nhËn ra c¸c b­íc kÎ ch÷. - HS thùc hµnh. - TiÕp h­íng dÉn cña GV. - Quan s¸t, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - L¾ng nghe. - Ghi nhí. TuÇn 27 Ngày soạn: 12/ 03/ 2016 Ngµy d¹y: 14/ 03/ 2016 MÜ thuËt VÏ cùng nhau ®Ò tµi m«i tr­êng I. Môc tiªu: - HS hiÓu biÕt thªm vÒ m«i tr­êng vµ ý nghÜa cña m«i tr­êng trong cuéc sèng. - HS biÕt c¸ch vÏ vµ vÏ ®­îc tranh cã néi dung vÒ m«i tr­êng. - HS cã ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng. ( §èi víi HSNK: S¾p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi, biÕt chän vµ vÏ mµu phï hîp ). II. ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: - Mét sè tranh, ¶nh ®Ñp vÒ m«i tr­êng. - Mét sè bµi vÏ cña thiÕu nhi. Häc sinh: - Giấy A3, màu, đồ dùng các loại. III. c¸c ho¹t ®éng d¹y-häc: Néi dung-Thêi gian Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Giíi thiÖu bµi (1-2 phót) Ho¹t ®éng 1: T×m, chän néi dung ®Ò tµi. (5 phót) Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ tranh (5 phót) Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh (18- 20 phót) Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸, nhËn xÐt (5 phót) DÆn dß : (1-2 phót) - Giíi thiÖu bµi - ghi b¶ng. * Ph­¬ng ph¸p:trùc quan,vÊn ®¸p. - Giíi thiÖu tranh, ¶nh vÒ m«i tr­êng vµ ®Æt c©u hái: + Kh«ng gian sèng xung quanh chóng ta bao gåm nh÷ng g× ? + §Ó b¶o vÖ m«i tr­êng chóng ta cÇn ph¶i lµm nh÷ng c«ng viÖc g× ? - KL. - Yªu cÇu HS chän néi dung ®Ó vÏ . * Ph­¬ng ph¸p: lµm mÉu. - VÏ minh häa lªn b¶ng tranh ®Ò tµi M«i tr­êng vµ gi¶i thÝch c¸c b­íc vÏ - Giíi thiÖu vµi bµi vÏ cña các nhóm HS. * Ph­¬ng ph¸p thùc hµnh: - Yªu cÇu HS thảo luận, phân công nhiệm vụ và vẽ bài cùng nhau. - Quan s¸t vµ h­íng dÉn nh÷ng HS cßn lóng tóng khi vÏ bµi. - Tr­ng bµy bµi vÏ cña các nhóm HS - NhËn xÐt chung vÒ giê häc . - S­u tÇm ¶nh vÒ ®Ò tµi M«i tr­êng. - L¾ng nghe. - Quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái: + Bao gåm: nhµ cöa, c©y, ®­¬ng s¸, bÇu trêi, + Lµm vÖ sinh nguån n­íc, trång c©y, b¶o vÖ rõng, - L¾ng nghe. - HS chän néi dung . - Quan s¸t, nhËn ra c¸ch vÏ: +VÏ h×nh chÝnh tr­íc. + VÏ h×nh phô sau. + VÏ mµu. - Quan s¸t, tham kh¶o. - Các nhóm thảo luận chọn nội dung. - Phân công nhiệm vụ. - TiÕp thu lêi nhËn xÐt cña GV - Quan s¸t vµ nhËn xÐt. - L¾ng nghe. - Ghi nhí. Bài 28 Ngày soạn: 19/ 03/ 2016 Ngµy d¹y: 21/ 03 /2016 MÜ thuËt VTM - MÉu vÏ cã hai vËt mÉu ( vÏ mµu ) I. Môc tiªu: - HS hiÓu ®­îc ®Æc ®iÓm cña mÉu vÒ h×nh d¸ng, mµu s¾c vµ c¸ch s¾p xÕp. - HS biÕt c¸ch vÏ mÉu cã hai ®å vËt. - VÏ ®­îc h×nh vµ ®Ëm nh¹t b»ng bót ch× ®en hoÆc b»ng mµu. ( §èi víi HSNK: S¾p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi, h×nh vÏ gÇn víi mÉu, mµu s¾c phï hîp ). II. ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: - Mét sè mÉu vÏ kh¸c nhau. - H×nh gîi ý c¸ch vÏ. - Mét sè bµi vÏ mÉu cã hai hoÆc ba ®å vËt. Häc sinh: - Vë tËp vÏ 5, bót ch×, mµu vÏ, tÈy. III. c¸c ho¹t ®éng d¹y-häc: ND - TG Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Giíi thiÖu bµi (1-2 phót) Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt (3-5 phót) Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ (3-7) Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh (15-17 phót) Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸, NX (3-5 phót) DÆn dß : (1-2 phót) Giíi thiÖu bµi - ghi b¶ng. * Ph­¬ng ph¸p trùc quan. - Cïng HS bµy mÉu . - H­íng dÉn HS quan s¸t nhËn xÐt. * Ph­¬ng ph¸p lµm mÉu. - Yªu cÇu HS nªu c¸ch vÏ theo mÉu. - VÏ minh häa vµ gi¶i thÝch c¸c b­íc vÏ. - Giíi thiÖu bµi vÏ cña HS líp tr­íc. * Ph­¬ng ph¸p thùc hµnh. - Yªu cÇu HS vÏ vµo vë tËp vÏ. - Quan s¸t vµ h­íng dÉn nh÷ng HS cßn lóng tóng khi vÏ bµi. - Tr­ng bµy mét sè bµi vÏ cña HS . - NhËn xÐt chung vÒ giê häc . - VÒ nhµ tËp s­u tÇm tranh ®Ò tµi Ngµy héi. - Cïng GV bµy mÉu, trao ®æi, lùa chän vËt mÉu. - NhËn xÐt mÉu vÒ: TØ lÖ, ®Æc ®iÓm, h×nh d¸ng, mµu s¾c cña mÉu. - 2-3 HS ®øng dËy tr¶ lêi. - BiÕt c¸ch vÏ theo mÉu mÉu vÏ cã hai hoÆc ba vËt mÉu. - Quan s¸t ®Ó tham kh¶o. - VÏ theo mÉu cã 2 vËt mÉu. - TiÕp thu h­íng dÉn cña GV - Quan s¸t nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ - L¾ng nghe. - Ghi nhí. TuÇn 29 Ngày soạn: 26/ 03/ 2016, ; Ngµy d¹y: 28/ 03 2016 MÜ thuËt TNTD ®Ò tµi Ngµy héi I. Môc tiªu: - HS hiÓu ®­îc néi dung vµ c¸c ho¹t ®éng cña mét sè ngµy lÔ héi. - HS biÕt c¸ch nÆn d¸ng ng­êi ®¬n gi¶n. - HS nÆn ®­îc mét hoÆc hai d¸ng ng­êi ®nag ho¹t ®ppngj tham gia lÔ héi. (§èi víi HSNK: H×nh nÆn c©n ®èi, thÓ hiÖn ®­îc h×nh d¸ng ®ang ho¹t ®éng tham gia lÔ héi ). II. ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: - Mét sè tranh, ¶nh vÒ ®Ò tµi Ngµy héi. - §Êt nÆn, c¸c ®å dïng cÇn thiÕt, - Mét sè bµi nÆn cña thiÕu nhi. Häc sinh: - Vë tËp vÏ 5, ®Êt nÆn, c¸c ®å dïng cÇn thiÕt, III. c¸c ho¹t ®éng d¹y-häc: Néi dung-Thêi gian Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Giíi thiÖu bµi (1-2 phót) Ho¹t ®éng 1: T×m, chän néi dung ®Ò tµi. (5 phót) Ho¹t ®éng 2: C¸ch nÆn (5 phót) Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh (18 - 20 phót) Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸, nhËn xÐt, dặn dò (3-5 phót) - Giíi thiÖu bµi - ghi b¶ng. * Ph­¬ng ph¸p:trùc quan,vÊn ®¸p. - Giíi thiÖu mét sè tranh, ¶nh vÒ ®Ò tµi Ngµy héi, ®Æt c©u hái gîi ý ®Ó HS quan s¸t, nhËn xÐt. - Gîi ý HS kÓ vÒ nh÷ng ho¹t ®éng trong ngµy héi. * Ph­¬ng ph¸p: lµm mÉu. - Yªu cÇu HS chän néi dung. - NÆn mÉu vÒ ®Ò tµi Ngµy héi . - Giíi thiÖu vµi bµi nặn của các nhóm HS. * Ph­¬ng ph¸p thùc hµnh: - Yªu cÇu HS nÆn theo néi dung nhóm đã lùa chän. - Quan s¸t vµ h­íng dÉn nh÷ng HS cßn lóng tóng khi thùc hµnh. - Tr­ng bµy bài nặn của các nhóm HS - NhËn xÐt chung vÒ giê häc . - VÒ nhµ s­u tÇm ¶nh vÒ ®Ò tµi NH. - L¾ng nghe. - Quan s¸t vµ TLCH cña GV - KÓ vÒ nh÷ng ho¹t ®éng trong ngµy héi . - HS chän néi dung. - Quan s¸t, nhËn ra c¸ch nÆn - Quan s¸t, tham kh¶o. - Thùc hµnh. - TiÕp thu lêi nhËn xÐt cña GV - Quan s¸t vµ nhËn xÐt. - L¾ng nghe. - Ghi nhí. TuÇn 30 Ngày soạn: 02/4/ 2016, Ngµy d¹y: 04 / 4 /2016 MÜ thuËt VÏ trang trÝ Trang trÝ ®Çu b¸o t­êng I. Môc tiªu: - HS hiÓu biÕt néi dung, ý nghÜa cña b¸o t­êng. - HS biÕt c¸ch trang trÝ b¸o t­êng. - Trang trÝ ®­îc ®Çu b¸o cña líp. ( §èi víi HSNK: Trang trÝ ®­îc ®Çu b¸o t­êng ®¬n gi¶n, phï hîp víi néi dung tuyªn truyÒn ). II. ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: - Mét sè ®Çu b¸o. - Mét sè ®Çu b¸o cña líp hoÆc cña tr­êng. Häc sinh: - Vë tËp vÏ 5 , s­u tÇm mét sè ®Çu b¸o, bót ch×, tÈy, mµu vÏ. III. c¸c ho¹t ®éng d¹y-häc: Néi dung-Thêi gian Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Giíi thiÖu bµi (1-2 phót) Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt (5 phót) Ho¹t ®éng 2: C¸ch trang trÝ ®Çu b¸o t­êng (5-7 phút) Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh (17 phót) Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸, nhËn xÐt (3-5 phót) DÆn dß : (1-2 phót) Giíi thiÖu bµi - ghi b¶ng. * Ph­¬ng ph¸p: trùc quan, vÊn ®¸p. - Cho HS xem mét sè ®Çu b¸o t­êng vµ gîi ý HS quan s¸t vµ nhËn thÊy: + tê b¸o nµo còng gåm ®Çu b¸o, th©n b¸o. + C¸c tê b¸o cã ®Çu b¸o t­¬ng kh¸c nhau + ? Tªn tê b¸o lµ g× ? KiÓu ch÷ g× ? Cì ch÷ to hay nhá ? Mµu s¾c thÕ nµo ? + ? Ngoµi ch÷ ra cßn cã h×nh minh häa g× ? ? Vậy đầu báo tường có những phần chính nào? - Yªu cÇu HS chän chñ ®Ò b¸o, tªn tê b¸o, kiÓu ch÷, h×nh minh häa. * Ph­¬ng ph¸p: lµm mÉu. - H­íng dÉn c¸c b­íc trang trÝ ®Çu b¸o t­êng vµ vÏ 1 ®Çu b¸o lªn b¶ng ®Ó minh häa. ? Nêu lại các bước trang trí đầu báo tường? - GVKL: - Giíi thiÖu bµi trang trÝ ®Çu b¸o cña HS. * Ph­¬ng ph¸p: thùc hµnh. - Yªu cÇu HS thùc hµnh ë Vë tËp vÏ - Quan s¸t vµ h­íng dÉn nh÷ng HS cßn lóng tóng khi vÏ bµi. - Tr­ng bµy mét sè bµi vÏ cña HS , gîi ý ®Ó HS quan s¸t, nhËn xÐt. - NhËn xÐt chung vÒ giê häc . - S­u tÇm tranh ®Ò tµi ¦íc m¬ cña em. - L¾ng nghe - Quan s¸t, suy nghÜ vµ tr¶ lêi c©u hái cña GV. - Tên báo, chủ điểm, biểu trưng, tên Chi đội... - HS chọn theo ý thích. - Quan sát, ghi nhớ cách trang trí. - HS nêu. - Lắng nghe. - Quan s¸t, tham kh¶o . - HS thùc hµnh. - TiÕp h­íng dÉn cña GV. - Quan s¸t, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - L¾ng nghe. - Ghi nhí.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGA Mi Thuat lop 5.doc.doc