Giáo án môn Công nghệ lớp 7 - Bài 23, 24

I. Mục tiêu:

 - Kiến thức: Sau khi học song học sinh cần nắm được

 - Biết cách kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm.

 - Biết được thời vụ và quy trình gieo hạt cây rừng.

 - Hiểu được các công việc chăm sóc chủ yếu ở vườn gieo ươm cây rừng

 - Có ý thức tiết kiệm hạt giống, làm việc cẩn thận theo đúng quy trình.

II.Chuẩn bị của thầy và trò:

 - GV: Đọc và nghiên cứu nội dung bài 24, phóng to sơ đồ hình 37,38 SGK

 - Tìm hiểu công việc gieo hạt ở địa phương

 - HS: Đọc SGK xem tranh hình vẽ SGK, tham khảo việc gieo hạt ở địa phương

 

doc6 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 02/03/2019 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Công nghệ lớp 7 - Bài 23, 24, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n TuÇn 20 TiÕt 21 bµi 23: lµm ®Êt gieo ­¬m c©y trång I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh cÇn n¾m ®­îc - HiÓu ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn khi lËp v­ên gieo ­¬m. - HiÓu ®­îc c¸c c«ng viÖc c¬ b¶n trong qu¸ tr×nh lµm ®Êt khai hoang ( dän vµ lµm ®Êt t¬i xèp ). - HiÓu ®­îc c¸ch c¶i t¹o nÒn ®Êt ®Ó gieo ­¬m c©y rõng. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: §äc vµ nghiªn cøu néi dung bµi 23, phãng to s¬ ®å h×nh 26 SGK - HS: §äc SGK xem tranh h×nh vÏ SGK. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung ghi b¶ng 1. æn ®Þnh tæ chøc 2/: 2.KiÓm tra bµi cò: C©u 1: Rõng cã vai trß g× trong ®êi sèng vµ s¶n xuÊt cña x· héi? C©u 2: Em h·y nªu nhiÖm vô trång rõng cña n­íc ta trong thêi gian tíi? 3.T×m tßi ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi. H§1.T×m hiÓu c¸ch lËp v­ên ­¬m c©y rõng. GV: N¬i ®Æt v­ên gieo ­¬m cÇn cã nh÷ng ®iÒu kiÖn g×? HS: Tr¶ lêi. GV: V­ên ­¬m ®Æt ë n¬i ®Êt sÐt cã ®­îc kh«ng t¹i sao? HS: Tr¶ lêi ( Ko v× chÆt rÔ, bÞ ngËp óng khi m­a). GV: HÖ thèng ng¾n gän l¹i 4 yªu cÇu lËp v­ên gieo ­¬m. GV: Cho häc sinh quan s¸t h×nh 5 giíi thiÖu c¸c khu vùc trong v­ên gieo ­¬m. GV: Gi¶ng gi¶i c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ xung quanh v­ên gieo ­¬m ( Trång xen c©y ph©n xanh, døa d¹i, d©y thÐp gai). GV: Theo em xung quanh v­ên gieo ­¬m cã thÓ dïng biÖn ph¸p nµo ®Ó ng¨n chÆn ph¸ ho¹i? HS: Tr¶ lêi ( §µo hµo, trång c©y xanh) H§2.T×m hiÓu c¸ch lµm ®Êt gieo ­¬m c©y rõng. GV:Giíi thiÖu mét sè ®Æc ®iÓm cña ®Êt l©m nghiÖp ( ®åi nói träc, ®Êt hoang d¹i). HS: Nh¾c l¹i c¸ch lµm ®Êt t¬i xèp ë trång trät. GV: Nh¾c häc sinh chó ý vÒ an toµn lao ®éng khi tiÕp xóc víi c«ng cô ho¸ chÊt GV: Nh¾c l¹i kiÕn thøc ®· häc ë trång trät, m« t¶ kÝch th­íc luèng ®Êt, bãn lãt, cÊu t¹o cña vá bÇu vµ ruét bÇu. GV: Vá bÇu lµm cã thÓ lµm b»ng nh÷ng nguyªn liÖu nµo? HS: Tr¶ lêi ( Nhùa, èng nhùa). GV: Gieo h¹t trªn bÇu cã ­u ®iÓm g× so víi gieo h¹t trªn luèng? HS: Tr¶ lêi 4.Cñng cè: GV: Gäi 1-2 häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK. GV: HÖ thèng c©u hái ®¸nh gi¸ tiÕt häc. - B¶o vÖ vµ c¶i t¹o m«i tr­êng, phôc vô tÝch cùc cho ®êi sèng vµ s¶n xuÊt. - Tham gia trång c©y rõng. - Phñ xanh 19,8 triÖu ha ®Êt l©m nghiÖp. I. LËp v­ên ­¬m c©y rõng. 1.§iÒu kiÖn lËp v­ên gieo ­¬m. - 4 yªu cÇu ®Ó lËp mét v­ên gieo ­¬m. + §Êt c¸t pha hay ®Êt thÞt nhÑ, kh«ng cã æ s©u bÖnh h¹i. + §é PH tõ 6 ®Õn 7 ( Trung tÝnh, Ýt chua). + MÆt ®Êt b»ng hay h¬i dèc ( tõ 2- 4o). + GÇn nguån n­íc vµ n¬i trång rõng. 2.Ph©n chia ®Êt trong võ¬n gieo ­¬m. - Tranh hØnh 5 SGK. II.Lµm ®Êt gieo ­¬m c©y rõng. 1.Dän c©y hoang d¹i vµ lµm ®Êt t¬i xèp thao quy tr×nh kü thuËt. - SGK. 2.T¹o nÒn ®Êt gieo ­¬m cay rõng. a) Luèng ®Êt: - KÝch th­íc: Réng 0,8- 1m, cao 0,15-0,2m, dµi 10-15m. - Bãn ph©n lãt: Hçn hîp ph©n h÷u c¬ vµ ph©n v« c¬. - H­íng luèng: Nam – B¾c. b) BÇu ®Êt. - Vá bÇu h×nh èng hë hai ®Çu lµm b»ng nil«ng sÉm mµu. - Ruét bÇu chøa 80-89% ®Êt mÆt t¬i xèp víi 10% ph©n h÷u c¬ vµ 20% ph©n l©n. 5. H­íng dÉn häc ë nhµ 2/: - VÒ nhµ häc bµi vµ tr¶ lêi toµn bé c©u hái SGK - §äc vµ xem tr­íc bµi 24 SGK. - T×m hiÓu c«ng viÖc gieo h¹t ë ®Þa ph­¬ng. Ngµy so¹n TuÇn 20 TiÕt 22 bµi 24: gieo h¹t vµ ch¨m sãc v­ên gieo ­¬m c©y rõng I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh cÇn n¾m ®­îc - BiÕt c¸ch kÝch thÝch h¹t gièng c©y rõng n¶y mÇm. - BiÕt ®­îc thêi vô vµ quy tr×nh gieo h¹t c©y rõng. - HiÓu ®­îc c¸c c«ng viÖc ch¨m sãc chñ yÕu ë v­ên gieo ­¬m c©y rõng - Cã ý thøc tiÕt kiÖm h¹t gièng, lµm viÖc cÈn thËn theo ®óng quy tr×nh. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: §äc vµ nghiªn cøu néi dung bµi 24, phãng to s¬ ®å h×nh 37,38 SGK - T×m hiÓu c«ng viÖc gieo h¹t ë ®Þa ph­¬ng - HS: §äc SGK xem tranh h×nh vÏ SGK, tham kh¶o viÖc gieo h¹t ë ®Þa ph­¬ng III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung ghi b¶ng 1. æn ®Þnh tæ chøc 2/: 2.KiÓm tra bµi cò: C©u1: Em h·y cho biÕt n¬i ®Æt v­ên gieo ­¬m c©y rõng cÇn cã nh÷ng yªu cÇu nµo? C©u2: Tõ ®Êt hoang ®Ó cã ®­îc ®Êt gieo ­¬m cÇn ph¶i lµm nh÷ng c«ng viÖc g×? 3.T×m tßi ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi. H§1.T×m hiÓu c¸ch kÝch thÝch h¹t gièng c©y rõng n¶y mÇm. GV: Nh¾c l¹i c¸ch sö lý h¹t gièng b»ng n­íc Êm ë trång trät. HS: §äc SGK nªu lªn c¸ch sö lý h¹t gièng b»ng n­íc Êm, t¸c ®éng lùc, ho¸ chÊt, chÊt phãng x¹. GV: T×m hiÓu c¸ch sö lý h¹t gièng b»ng c¸ch ®èt h¹t, b»ng lùc c¬ häc. GV: Môc ®Ých c¬ b¶n cña c¸c biÖn ph¸p kü thuËt sö lý h¹t gièng tr­íc khi gieo: HS: Tr¶ lêi ( Lµm mÒm vá dµy..) H§2.T×m hiÓu c¸ch gieo h¹t GV: §Ó h¹t n¶y mÇm tèt gieo h¹t ph¶i ®óng thêi vô GV:Gieo h¹t vµo th¸ng n¾ng, nãng m­a to cã tèt kh«ng t¹i sao? HS: Tr¶ lêi ( Kh«ng v× kh« hÐo, röa tr«i, tèn c«ng tre phñ). GV: T¹i sao Ýt gieo h¹t vµo c¸c th¸ng gi¸ l¹nh? HS: Tr¶ lêi GV: Rót ra kÕt luËn. GV: Cho häc sinh quan s¸t h×nh 27 SGK. Nh¾c l¹i c¸ch gieo h¹t ë trång trät. HS: Trªn luèng ®Êt, trªn bÇu, trªn khay. GV: T¹i sao ph¶i sµng ®Êt lÊp h¹t: HS: T¹o cho ®Êt t¬i xèp.. GV: B¶o vÖ luèng nh»m môc ®Ých g×? HS: Phßng trõ s©u bÖnh h¹i. H§3.Ch¨m sãc v­ên gieo ­¬m c©y rõng. GV: Nªu vÊn ®Ò cã thÓ x¶y ra trªn v­ên ­¬m. HS: Nªu râ môc ®Ých c¬ b¶n cña tõng biÖn ph¸p ch¨m sãc v­ên gieo ­¬m - Bãn thóc ph©n - tØa th­a vµ cÊy c©y. 4.Cñng cè: GV: Gäi 1-2 häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK GV: HÖ thèng vµ tãm t¾t néi dông bµi häc vµ häc sinh nh¾c l¹i. GV: Nh¾c l¹i môc tiªu vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ bµi häc. - V­ên gieo ­¬m c©y rõng cÇn ®Æt n¬i ®Êt c¸t pha hay ®Êt thÞt nhÑ, kh«ng cã æ s©u bÖnh, ®Êt b»ng ph¼ng - LËp v­ên ­¬m ë ®Êt hoang ph¶i lµm nh÷ng c«ng viÖc sau: dän s¹ch c©y cá hoang d¹i, cµy bõa, khö chua. I. KÝch thÝch h¹t gièng c©y rõng n¶y mÇm. 1.§èt h¹t. - §èi víi mét sè h¹t vá dµy. 2.T¸c ®éng b»ng lùc. - H¹t vá dµy khã thÊm n­íc 3.KÝch thÝch h¹t n¶y mÇm b»ng n­íc Êm. * Môc ®Ých: Lµm mÒm líp vá dµy, cøng ®Ó dÔ thÊm n­íc, mÇm dÔ chui qua vá h¹t. II. Gieo h¹t. 1.Thêi vô gieo h¹t. Gieo h¹t ®óng thêi vô ®Ó gi¶m c«ng ch¨m sãc vµ tû lÖ n¶y mÇm cao. 2.Quy tr×nh gieo h¹t. - Gieo h¹t - lÊp ®Êt - che phñ - t­íi n­íc, phun thuèc trõ s©u,bÖnh- b¶o vÖ luèng gieo. III. Ch¨m sãc v­ên gieo ­¬m c©y rõng. - Gåm c¸c bÞªn ph¸p. + 38a Che m­a, n¾ng, chuét.. + 38b T­íi n­íc t¹o ®Êt Èm + 38c Phun thuèc chèng s©u bÖnh + 38d Xíi ®Êt t¹o ®Êt t¬i xèp cho c©y. 5. H­íng dÉn vÒ nhµ: 2/: - VÒ nhµ häc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi. - §äc vµ xem tr­íc bµi 25 SGK chuÈn bÞ h¹t gièng, ®Êt mµu, ph©n bãn, tói bÇu ®Ó giê sau TH.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan20.doc
Tài liệu liên quan