Giáo án môn Công nghệ lớp 8 - Tiết 20 - Bài 20: Dụng cụ cơ khí

GV nhận xét, kết luận

 _Gv: Quan sát H 20.1 và H 20.2 em hãy cho biết các dụng cụ đo và kiểm tra mà em biết?

_ HS quan sát và trả lời.

_GV:nhắc nhở nội dung thước cặp (giảm tải) thước lá, thước đo góc dùng để làm gì? Cấu tạo nó ntn?

 

docx3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 02/03/2019 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Công nghệ lớp 8 - Tiết 20 - Bài 20: Dụng cụ cơ khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: 25/10/2017 Lớp: 8A, 8C TIẾT 20, BÀI 20: DỤNG CỤ CƠ KHÍ I.Mục tiêu: 1) Kiến thức _ Biết được hình dáng,cấu tạo và vật liệu chế tạo các dụng cụ cầm tay đơn giản _Biết được công dụng và cách sử dụng một số dụng cụ cơ khí phổ biến. 2)Kỹ năng _Sử dụng được một số vật dụng cơ khí phổ biến 3) Thái độ Nghiêm túc, tích cực xây dựng bài II.Chuẩn bị: - GV: giáo án, thước cuộn, mỏ lết, cờ lê, tua vít, búa, kìm, cưa, dũa (tranh ảnh hoặc vật thật) -HS: đọc trước bài III.Tiến trình dạy học: 1.Ổn định tổ chức lớp. 2.Kiểm tra bài cũ. Em hãy phân loại vật liệu cơ khí? Vật liệu cơ khí có những tính chất gì? HSTL => Gv nhận xét, cho điểm 3.Đặt vấn đề - GV: Muốn tạo ra một sản phẩm cơ khí cần phải có vật liệu và dụng cụ để gia công. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một số dụng cụ cầm tay đơn giản trong ngành cơ khí 4. Bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1:Tìm hiểu một số dụng cụ đo và kiểm tra. _Gv: Trong các dụng cụ cầm tay đơn giản ngành cơ khí người ta chia thành những loại nào? HSTL: _GV nhận xét, kết luận _Gv: Quan sát H 20.1 và H 20.2 em hãy cho biết các dụng cụ đo và kiểm tra mà em biết? _ HS quan sát và trả lời. _GV:nhắc nhở nội dung thước cặp (giảm tải) thước lá, thước đo góc dùng để làm gì? Cấu tạo nó ntn? _HSTl =>Gv nhận xét, kết luận Hoạt động 2 :Tìm hiểu dụng cụ tháo lắp và kẹp chặt. - GV :giới thiệu một số dụng cụ tháo,lắp và kẹp chặt thông dụng. -GV:Em hãy quan sát và nêu công dụng ,cách sử dụng các dụng cụ trên. - HS trả lời. Hoạt động 3:Tìm hiểu các dụng cụ gia công. -GV: Cho học sinh quan sát H 20.5 và giới thiệu một số dụng cụ gia công thông dụng. -GV:Em hãy nêu cấu tạo,công dụng của từng dụng cụ gia công. - HS trả lời. I. Dông cô ®o vµ kiÓm tra. 1.Th­íc ®o chiÒu dµi. a.Th­íc l¸. - §­îc chÕ t¹o b»ng thÐp, Ýt co gi·n vµ kh«ng gØ. Dµy 0,9 ®Õn 1,5mm, réng 10 ®Õn 25 mm dµi 150 ®Õn 1000mm. c. Th­íc ®o gãc. -Thöôùc ño goùc thöôøng duøng laø Eke,ke vuoâng vaø thöôùc ño goùc vaïn naêng. II. Dông cô th¸o, l¾p vµ kÑp chÆt. Caùc duïng cuï thaùo laép vaø keïp chaët thöôøng gaëp laø côø leâ,moû leát,tuoác nô vít,eâtoâ,kìm... III. Dông cô gia c«ng. Caùc duïng cuï gia coâng thöôøng gaëp laø buùa, ñuïc, cöa, duõa... 4.Cñng cè. - GV gäi 1 - 2 HS ®äc phÇn ghi nhí SGK. - Ôn tập lại kiến thức trọng tâm bài học 5.Hướng dẫn về nhà. - Về nhà học thuộc bài và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong SGK Tr 70. - Đọc và xem trước bài 22 SGK.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTIET 20.docx
Tài liệu liên quan