Giáo án môn Giáo dục quốc phòng lớp 10 - Kỹ thuật sử dụng lựu đạn

 - Giáo viên:

 + Khi lên lớp kết hợp giảng giải và làm động tác mẫu. Tiến hành qua 3 bước:

 Bước 1: Làm nhanh

 Bước 2: Làm chậm có phân tích

 Bước 3: Làm tổng hợp

 + Khi hướng dẫn luyện tập: Làm động tác mẫu về phương pháp luyện tập và sửa tập. Tập trung vào bước 2 ( từng người luyện tập); bước 3 ( từng tổ , nhóm luyện tập).

 - Luyện tập theo 4 bước:

 Bước 1: Từng người tự nghiên cứu.

 Bước 2: Từng người luyện tập.

 Bước 3: Tổ, nhóm luyện tập.

 Bước 4: Tiểu đội luyện tập.

 

doc13 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 19/03/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Giáo dục quốc phòng lớp 10 - Kỹ thuật sử dụng lựu đạn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT LÊ ÍCH MỘC GIÁO ÁN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH Bài: Kỹ thuật sử dụng lựu đạn ( Dùng cho học sinh khối 11 ) GIÁO VIÊN : ĐINH THÀNH TRUNG TỔ BỘ MÔN: TIN – TD – CN – GDQP Ngày tháng năm 2018 PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU Phê duyệt giáo án Giáo dục quốc phòng và an ninh Bài: Kỹ thuật sử dụng lựu đạn Của đồng chí Đoàn Thanh Tùng, giáo viên QP&AN 2. Địa điểm phê duyệt: 3. Nội dung phê duyệt: a. Phần nội dung giáo án: .... .... b.Khi thực hành lên lớp: .... 4. Kết luận: PHÓ HIỆU TRƯỞNG Phần 1: Ý ĐỊNH HUẤN LUYỆN I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích : - N¾m ®­îc tÝnh n¨ng, cÊu t¹o, chuyÓn ®éng g©y næ cuae lùu ®¹n; quy t¾c dïng lùu ®¹n vµ t­ thÕ ®éng t¸c nÐm tróng ®Ých. - Thùc hµnh ®­îc ®éng t¸c nÐm lùu ®¹n tróng ®Ých. 2. Yêu cầu : - X©y dùng th¸i ®é chÊp hµnh nghiªm quy t¾c an toµn trong luyÖn tËp vµ quyÕt t©m sö dông cã hiÖu qu¶ lùu ®¹n trong chiÕn ®Êu. II. NỘI DUNG 1. Nội dung : Bµi häc gåm 4 phÇn: - Giíi thiÖu mét sè lo¹i lùu ®¹n ViÖt Nam. - Quy t¾c sö dông vµ b¶o qu¶n lùu ®¹n. - T­ thÕ, ®éng t¸c ®øng nÐm lùu ®¹n. - NÐm lùu ®¹n tróng ®Ých. 2. Trọng tâm : T­ thÕ, ®éng t¸c ®øng nÐm lùu ®¹n vµ thùc hµnh nÐm lùu ®¹n tróng ®Ých. III. THỜI GIAN : Tæng sè : 3 tiÕt Ph©n bè thêi gian: TiÕt 1: - Môc I. Giíi thiÖu mét sè lo¹i lùu ®¹n ViÖt Nam - Môc II. Quy t¾c sö dông vµ b¶o qu¶n lùu ®¹n . TiÕt 2: - Môc III. T­ thÕ ®éng t¸c ®øng nÐm lùu ®¹n. TiÕt 3: - Môc IV. NÐm lùu ®¹n tróng ®Ých. IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP : 1. Tổ chức : - Lên lớp: Lấy đội hình trung đội để lên lớp - Luyện tập: Lấy đội hình trung đội luyện tập trung và đội hình tiểu đội để chia nhóm tập luyện 2. Phương pháp : - Giáo viên: + Khi lên lớp kết hợp giảng giải và làm động tác mẫu. Tiến hành qua 3 bước: Bước 1: Làm nhanh Bước 2: Làm chậm có phân tích Bước 3: Làm tổng hợp + Khi hướng dẫn luyện tập: Làm động tác mẫu về phương pháp luyện tập và sửa tập. Tập trung vào bước 2 ( từng người luyện tập); bước 3 ( từng tổ , nhóm luyện tập). - Luyện tập theo 4 bước: Bước 1: Từng người tự nghiên cứu. Bước 2: Từng người luyện tập. Bước 3: Tổ, nhóm luyện tập. Bước 4: Tiểu đội luyện tập. V. ĐỊA ĐIỂM : Sân trường THPT Lê Ích Mộc VI. Bảo đảm: 1. Giáo viên: - Tài liệu: SGK Giáo dục QP- AN 12; sách giáo viên giáo dục QP-AN 12 - Giáo án đã được phê duyệt 2. Lớp học: - Mang mặc: Trang phục quốc phòng theo quy định - VKTB: + Lùu ®¹n häc cô: Lo¹i nguyªn qu¶ mçi lo¹i 3 qu¶, lo¹i bæ ®éi mçi lo¹i 3 qu¶. + Lùu ®¹n ®Ó tËp nÐm, tói ®ùng lùu ®¹n. + Tranh vÏ mçi laoij lùu ®¹n 1 bé. + Sóng tËp AK. +Tói ®ùng hép tiÕp ®¹n 1 c¸i ( sö dông cho gi¸o viªn ) + Cê ®u«i nheo, cê chØ huy. + V«i bét, th­íc mÐt. Phần 2: THỰC HÀNH HUẤN LUYỆN I. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN: NỘI DUNG - THỜI GIAN PHƯƠNG PHÁP VẬT CHẤT GIÁO VIÊN HỌC SINH I. Giíi thiÖu mét sè lo¹i lùu ®¹n ViÖt Nam 1. Lùu ®¹n 1 a. T¸c dông vµ tÝnh n¨ng. - Dïng ®Ó s¸t th­¬ng sinh lùc ®Þch. - B¸n kÝnh s¸t th­¬ng: 5m - Thêi gian ch¸y chËm tõ khi ph¸t löa ®Õn khi næ kho¶ng 3,2 - 4,2s - Khèi l­îng thuèc næ TNT: 45g. - ChiÒu cao toµn bé lùu ®¹n: 118mm. - §­êng kÝnh th©n lùu ®¹n: 50mm. - Khèi l­îng toµn bé lùu ®¹n: 450g. b. CÊu t¹o. Lùu ®¹n gåm 3 bé phËn: - Bộ phận gây nổ - Thuốc nổ - Vỏ lựu đạn c. ChuyÓn ®éng g©y næ 2. Lùu ®¹n chµy Lùu ®¹n chµy hay cßn gäi lµ lùu ®¹n c¸n gç do ViÖt Nam s¶n xuÊt. a. TÝnh n¨ng chiÕn ®Êu. b. CÊu t¹o. c. ChuyÓn ®éng g©y næ. II. Quy tác sử dụng và bảo quản lựu đạn 1. Sử dụng, giữ gìn lựu đạn thật a, Sử dụng lựu đạn - ChØ nh÷ng ng­êi n¾m v÷ng tÝnh n¨ng chiÕn ®Êu, cÊu t¹o cña lùu ®¹n, thµnh th¹o ®éng t¸c sö dông míi ®­îc dïng lùu ®¹n, chØ sö dông khi ®· kiÓm tra chÊt l­îng. - ChØ sö dông lùu ®¹n khi cã lÖnh cña ng­êi chØ huy hoÆc theo nhiÖm vô hiÖp ®ång chiÕn ®Êu. Th­êng chän môc tiªu lµ tèp ®Þch ngoµi c«ng sù hoÆc trong ô sóng, l« cèt, ®o¹n hµo, c¨n nhµ cã nhiÒu ®Þch. - Tuú theo ®Þa h×nh, ®Þa vËt vµ t×nh h×nh ®Þch ®Ó vËn dông c¸c t­ thÕ ®øng, quú, n»m nÐm lùu ®¹n, b¶o ®¶m tiªu diÖt ®Þch, gi÷ an toµn cho m×nh vµ ®ång ®éi. - Khi nÐm lùu ®¹n xong, ph¶i quan s¸t kÕt qu¶ nÐm vµ t×nh h×nh ®Þch ®Ó cã biÖn ph¸p xö lÝ kÞp thêi. b, Gi÷ g×n lùu ®¹n - Lùu ®¹n ph¶i ®Ó n¬i ®óng quy ®Þnh, kh« r¸o, tho¸ng giã, kh«ng ®Ó lÉn víi c¸c lo¹i ®¹n, thuèc næ, vËt dÔ ch¸y. - Kh«ng ®Ó r¬i, kh«ng va ch¹m m¹nh. - C¸c lo¹i lùu ®¹n mµ bé phËn g©y næ ®Ó riªng, chØ khi dïng míi l¾p vµo lùu ®¹n. khi ch­a dïng kh«ng ®­îc më phßng Èm, kh«ng rót chèt an toµn. - Khi mang, ®eo lùu ®¹n, kh«ng mãc má vÞt vµo th¾t l­ng. 2. Quy ®Þnh sö dông lùu ®¹n - CÊm sö dông lùu ®¹n thËt trong luyÖn tËp. - Kh«ng dïng lùu ®¹n tËp(cã næ hoÆc kh«ng næ) ®Ó ®ïa nghÞch hoÆc luyÖn tËp kh«ng cã tæ chøc. - Khi luyÖn tËp, cÊm nÐm lùu ®¹n trùc tiÕp vµo ng­êi. Ng­êi nhÆt lùu ®¹n vµ ng­êi kiÓm tra kÕt qu¶ nÐm lùu ®¹n ph¶i ®øng vÒ mét bªn phÝa h­íng nÐm lu«n theo dâi ®­êng bay cña lùu ®¹n, ®Ò phßng nguy hiÓm, nhÆt lùu ®¹n xong ph¶i ®em vÒ vÞ trÝ, kh«ng ®­îc nÐm tr¶ l¹i. III. Giới thiệu tư thế, động tác đứng ném lựu đạn. 1. Trường hợp vận dụng Trong tr­êng hîp cã vËt c¶n che ®ì, che khuÊt cao ngang tÇm ngùc, phÝa sau kh«ng bÞ v­íng, môc tiªu ë xa. 2. Động tác: - §éng t¸c chuÈn bÞ. Tay ph¶i ®­a sóng Ñp vµo gi÷a hai ch©n, hai tay lÊy lùu ®¹n ra chuÈn bÞ. Tay ph¶i cÇm lùu ®¹n, tay tr¸i x¸ch sóng ngang th¾t l­ng, mòi sóng chÕch lªn trªn. NÕu cã vËt ch¾n, cã thÓ dùa sóng vµo bªn tr¸i(hoÆc bªn ph¶i) phÝa tr­íc vËt ch¾n, mÆt sóng quay sang ph¶i, hép tiÕp ®¹n quay sang tr¸i. Phèi hîp hai tay më n¾p phßng Èm hay uèn th¼ng chèt an toµn. sau ®ã tay ph¶i cÇm lùu ®¹n. - §éng t¸c nÐm.Ch©n tr¸i b­íc lªn(hoÆc ch©n ph¶i lïi vÒ sau) mét b­íc dµi, bµn ch©n tr¸i th¼ng trôc h­íng nÐm, lÊy mòi bµn ch©n tr¸i vµ gãt bµn ch©n ph¶i lµm trô xoay ng­êi sang ph¶i (gãt kiÔng), ng­êi h¬i cói vÒ phÝa tr­íc, gèi tr¸i khuþu, ch©n ph¶i th¼ng. kÕt hîp lùc gi÷, kÐo cña hai tay rót chèt an toµn hay giËt d©y nô xoÌ. Tay ph¶i ®­a lùu ®¹n xuèng d­íi vÒ sau ®Ó lÊy ®µ, ng­êi ng¶ vÒ sau, ch©n tr¸i th¼ng (kh«ng nhÊc ch©n), gèi ph¶i h¬i chóng. Dïng søc vót cña c¸nh tay ph¶i, kÕt hîp søc r­ín cña th©n ng­êi, søc bËt cña ch©n ph¶i nÐm lùu ®¹n ®i. Khi c¸nh tay ph¶i vung lùu ®¹n vÒ phÝa tr­íc hîp víi mÆt ph¼ng ngang mét gãc 450 th× bu«ng lùu ®¹n ra ®ång thêi xoay ng­êi ®èi diÖn víi môc tiªu, tay tr¸i ®­a sóng vÒ phÝa sau cho c©n b»ng vµ b¶o ®¶m an toµn. Ch©n ph¶i theo ®µ b­íc lªn mét b­íc, tay ph¶i cÇm sóng tiÕp tôc tiÕn, b¾n hoÆc nÐm qu¶ kh¸c. IV. Ném lựu đạn trúng đích 1. Đặc điểm, yêu cầu a, Đặc điểm b, Yêu cầu 2.Điều kiện kiểm tra 3. Đánh giá thành tích - Nªu tiªu ®Ò. - Nªu tÝnh n¨ng chiÕn ®Êu vµ t¸c dông cña lùu ®¹n. - Sau ®ã gi¸o viªn cho HS quan s¸t m« h×nh lùu ®¹n thËt. H: Theo c¸c em n¾m ®­îc thêi gian ch¸y chËm cña lùu ®¹n ®Ó lµm g×? GV kÕt luËn rót ra ý nghÜa thùc tiÔn. - Nêu 3 bộ phận của lựu đan. Cho học sinh quan sát tranh kết hợp với vật thật giáo viên vừa nói tên gọi, tác dụng vừa chỉ cấu tạo, làm rõ từng chi tiết, tập trung vào bộ phận ngòi nổ. - Treo tranh m« h×nh lùu ®¹n. Gi¸o viªn h­íng HS quan s¸t trªn tranh. Sau ®ã nªu nguyªn lÝ ho¹t ®éng g©y næ kÕt hîp víi chØ trªn tranh ®Ó HS h×nh dung thø tù ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn. H: Khi rót chèt an toµn mµ vÉn gi÷ cÇn bÈy th× lùu ®¹n cã g©y næ kh«ng, t¹i sao? GV kết luận - GV cho học sinh quan sát mô hình lựu đạn chày - Nªu tÝnh n¨ng chiÕn ®Êu vµ chØ ra sù kh¸c biÖt víi lùu ®¹n Ø1. - Nêu cấu tạo từng bộ phận của lựu đạn chày H: nªu sù kh¸c biÖt vÒ cÊu t¹o gi÷a lùu ®¹n chµy vµ Ø1.. HS trả lời, GV nhận xét - Gv trình bày chuyển động gây nổ của lựu đạn chày. Lưu ý : thời gian cháy chậm của 2 loại lựu đạn. - Hướng dẫn HS nghiên cứu SGK Tập trung làm rõ những quy tắc HS hay mắc phải như: Chỉ sử dụng lựu đạn khi được cho phép, không để rơi lựu đạn, không móc mỏ vịt vào thắt lưng, không rút chốt an toàn. - GV nêu và phân tích từng quy định Nêu trường hợp vận dụng hoặc trên cơ sở HS đọc trước SGK Giáo viên cho học sinh quan sát tranh. Giáo viên nêu tên động tác kết hợp chỉ trên tranh Giáo viên lên lớp kết hợp giảng giải và làm động tác mẫu. Tiến hành qua 3 bước: Bước 1: Làm nhanh Bước 2: Làm chậm có phân tích Bước 3: Làm tổng hợp Nghe, quan sát kết hợp vận dụng nội dung đã học để nắm nội dung bài học - HS thảo luận và ph¸t biÓu. Ghi chép nội dung cơ bản Nghe, quan sát kết hợp vận dụng nội dung đã học để nắm nội dung bài học - HS thảo luận và ph¸t biÓu. Ghi chép nội dung cơ bản Tài liệu, sách giáo khoa, sách giáo viên, tranh, còi cờ II. HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN 1. Nội dung luyện tập + Luyện tập tư thế, động tác đứng ném lựu đạn + Luyện tập động tác đứng ném lựu đạn trúng đích 2. Tổ chức luyện tập - Lấy đội hình lớp học tập luyên đội ngũ trung đội - Lấy đội hình các tổ tập luyện đội ngũ tiểu đôi 3. Phương pháp luyện tập Luyện tập theo 4 bước: Bước 1: Từng người tự nghiên cứu. Bước 2: Từng người luyện tập. Bước 3: Tổ, nhóm luyện tập. Bước 4: Tiểu đội luyện tập. 4. Quy định vị trí và hướng tập - Vị trí tập luyện: Sân trường - Hướng tập: Theo ý định của giáo viên 5. Ký tín hiệu luyện tập - Một hồi còi kết hợp với phất cờ: Bắt đầu tập luyện - Hai hồi còi kết hợp giơ cờ: Dừng tập - Ba hồi còi kết hợp với quay cờ trên đầu: Kết thúc tập luyện Phần 3: KIỂM TRA KẾT THÚC HUẤN LUYỆN I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích Nhằm đánh giá kết quả học tập và huấn luyện của học sinh 2. Yêu cầu Học sinh vận dụng nội dung huấn luyện vào kiểm tra đạt kết quả cao nhất. Phát huy tính tích cực, chủ động, sang tạo trong kiểm tra II NỘI DUNG T­ thÕ, ®éng t¸c ®øng nÐm lùu ®¹n vµ thùc hµnh nÐm lùu ®¹n tróng ®Ých. III. THỜI GIAN 15 phút IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA 1. Tổ chức Kiểm tra từng học sinh 2. Phương pháp Thực hành IV. KẾT THÚC HUẤN LUYỆN - GV giải đáp thắc mắc - Củng cố nội dung - Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi SGK - Nhận xét buổi tập, kiểm tra vũ khí, trang bị, vật chất KẾT QUẢ KIỂM TRA TT HỌ VÀ TÊN LỚP NỘI DUNG KIỂM TRA KẾT QUẢ GHI CHÚ ĐIỂM XẾP LOẠI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an hoc ki 1_12404491.doc
Tài liệu liên quan