Giáo án môn Sinh học lớp 9 - Tuần 23

Bài 2:

 a. số lần nhân đôi của mỗi gen:

 Gọi x là số lần nhân đôi của mỗi gen . Ta có số gen con bằng 2x. có thể là :

 21 , 22 , 23 , 24 , 25 .

 Mà theo bài ra : Gen a và gen b nhân đôi cho tổng số 24 gen con – Ta có:

 24 = 16 + 8 = 24 + 23

 Do gen a có số lần nhân đôi nhiều hơn gen b nên:

 Gen a nhân đôi 4 lần.

 Gen b nhân đôi 3 lần

 b. Số gen con được tạo ra sau quá trình nhân đôi :

 a.2x = 4 x 8 = 32 ( gen)

 Goi N (a) và N (b) lần lượt là số nu của mỗi gen a và b - Theo đầu bài ta có :

 N(b) = 2N(a)

 Vậy : N(a) + N(b) = 3600 mà N(b) = 2N(a)

 Suy ra : N(a) = 3600 : (2+1) = 1200 (nu)

 N(b) = 1200 x 2 = 2400(nu)

 Gen a nhân đôi 4 lần – số lượng nu MTCC cho gen a là;

 (24 – 1 ).N(a) = 15 .1200 = 18000 (nu)

 Gen b nhân đôi 3 lần , suy ra số lượng nu MTCC cho gen b là:

 (23 – 1 ) . N(b) = 7 x 2400 = 16800 (nu)

 

doc5 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 12/03/2019 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Sinh học lớp 9 - Tuần 23, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 23 - B 17 NGÀY SOẠN: 16- 1- 2018 NGÀY DẠY: 24- 1- 2018 KHẢO SÁT KẾT QUẢ CHƯƠNG III. A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Củng cố, nâng cao kiến thức đồng thời phát hiện những nội dung kiến thức HS nắm chưa vững về ADN, ARN, Pr và mối quan hệ theo sơ đồ: Gen (ADN)" m ARN " Pr " Tính trạng. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng tư duy, tổng hợp kiến thức. Biết vận dụng lí thuyết vào làm các dạng bài tập về ADN, ARN và Pr. Rèn kĩ năng trình bày khoa học. 3. Thái độ: Làm bài nghiêm túc, có ý thức cố gắng đạt kết quả cao. 4. Định hướng phát triển năng lực: - NL chung: Nâng cao năng lực tự học thông qua các năng lực tư duy tổng hợp, nhận biết, vận dụng kiến thức. Phát triển năng lực hợp tác trong hoạt động nhóm nhỏ. - NL chuyên biệt: Hình thành năng lực nhận biết từ lí thuyết để vận dụng giải các dạng BT di truyền ở cấp độ phân tử (ADN, ARN, Pr) B. CHUẨN BỊ GV: Câu hỏi và bài tập kiểm tra. ( phiếu kiểm tra) HS: Xem lại toàn bộ kiến thức đã học ở chương III. C. NỘI DUNG PHIẾU KIỂM TRA Họ và tên:. Lớp: KIỂM TRA Môn : Sinh học Thời gian: 120 phút. Điểm Lời phê của giáo viên. ĐỀ BÀI: A.TRẮC NGHIỆM: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu mà em lựa chọn là đúng trong các câu sau: C©u 1. §iÒu ®óng khi nãi vÒ ph©n tö ADN lµ. Lµ mét bµo quan trong tÕ bµo ChØ cã ë ®éng vËt, kh«ng cã ë thùc vËt. §¹i ph©n tö vµ ®­îc cÊu t¹o theo nguyªn t¾c ®a ph©n. ChØ cã ë rhùc vËt, kh«ng cã ë ®éng vËt. C©u 2: Phân tö ADN ®­îc cÊu t¹o bëi: Mét m¹ch ®¬n ®­îc xo¾n ®Òu quanh mét trôc. b, Hai m¹ch ®¬n ë d¹ng th¼ng. c.Mét m¹ch ®¬n ë d¹ng th¼ng. d. Mét m¹ch ®¬n võa cuén l¹i. e.Hai m¹ch võa song song võa xo¾n ®Òu quanh mét trôc. C©u 3: ChiÒu xo¾n cña ph©n tö ADN : a). ChiÒu tõ tr¸i sang ph¶i. b. ChiÒu tõ ph¶i sang tr¸i . c). Cïng víi chiÒu di chuyÓn cña kim ®ång hå. d. Xo¾n theo mäi chiÒu kh¸c nhau. C©u 4: YÕu tè gióp ph©n tö ADN tù nh©n ®«i ®óng mÉu lµ: Tham gia cña c¸c nuclª«tit trong m«i tr­êng néi bµo. Nguyªn t¾c bæ sung . Sù tham gia xóc t¸c cña c¸c enzin. C¶ hai m¹ch ADN ®Òu lµm m¹ch khu«n ®Ó nh©n ®«i. C©u 5: KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh tù nh©n ®«i cña ADN lµ: Ph©n tö ADN cßn ®­îc ®æi míi so víi ADN mẹ . b.Ph©n tö ADN gièng hÖt ADN mÑ c.Ph©n tö ADN con dµi h¬n ADN mÑ . d. ADN con ng¾n h¬n ADN mÑ. C©u 6: Nguyªn t¾c”b¸n b¶o toµn” trong nh©n ®«i ADN cã nghÜa lµ: Ph©n tö ADN chØ nh©n ®«i mét nöa ChØ x¶y ra trªn mét m¹ch cña ADN ADN con cã sè nuclª«tit b»ng mét nöa so víi nuclª«tit cña ADN mÑ Trong hai m¹ch cña ADN con cã mét m¹ch lµ cña ADN mÑ tr­íc ®ã. C©u 7: Chøc n¨ng cña ARN th«ng tin lµ: Qui ®Þnh cÊu tróc cña mçi lo¹i pr«tªin nµo ®ã. §iÒu khiÓn qu¸ tr×nh tæng hîp pr«tªin. §iÒu khiÓn ADN tù nh©n ®«i. TruyÒn th«ng tin vÒ cÊu tróc cña ph©n tö pr«tªin. C©u 8: §Æc ®iÓm gièng nhau trong tÝnh chÊt cña ADN vµ ARN lµ: Cã tÝnh chÊt ®a d¹ng vµ tÝnh ®Æc thï. Cã chøa 4 lo¹i ®¬n ph©n A. T, G, X. Cã chøa 4 lo¹i ®¬n ph©n lµ A,U, G, X. C¶ a, b, c ®Òu ®óng. C©u 9: Chøc n¨ng cña ph©n tö tARN lµ: TruyÒn th«ng tin vÒ cÊu tróc cña pr«tªin ®Õn rib«x«m. VËn chuyÓn axitamin cho qu¸ tr×nh tæng hîp pr«tªin. Tham gia cÊu t¹o nh©n cña tÕ bµo. Tham gia cÊu t¹o mµng tÕ bµo. C©u 10 :YÕu tè t¹o lªn tÝnh ®a d¹ng vµ tÝnh ®Æc thï cña pr«tªin lµ: Thµnh phÇn sè l­îng vµ trËt tù cña c¸c nuclª«tit . Thµnh phÇn, sè l­îng vµ kÝch th­íc cña c¸c cÆp nuclª«tit trong ph©n tö ADN. Sè vßng xo¾n cña ph©n tö ADN. Thµnh phÇn, sè l­îng vµ trËt tù cña c¸c axitamin. C©u 11: §Æc ®iÓm chung vÒ cÊu t¹o cña ADN, ARN vµ pr«tªin lµ: Cã kÝch th­íc vµ khèi l­îng b»ng nhau. §Òu ®­îc cÊu t¹o tõ c¸c ®¬n ph©n nuclª«tit. Lµ ®¹i ph©n tö , cã cÊu t¹o theo nguyªn t¾c ®a ph©n. §Òu ®­îc cÊu t¹o tõ axitamin. C©u12: Ph©n tö pr«tªin bËc 2 cã cÊu t¹o lµ: Mét chuçi axitamin xo¾n d¹ng lß xo. Hai chuçi axitamin kh«ng xo¾n cuén Hai chuçi axitamin xo¾n d¹ng lß xo Mét chuçi axitamin kh«ng xo¾n cuén C©u 13: Pr«tªin- kh¸ng thÓ cã chøc n¨ng: Xóc t¸c c¸c ph¶n øng trao ®æi chÊt trong tÕ bµo. B¶o vÖ c¬ thÓ §iÒu hoµ qu¸ tr×nh tæng hîp pr«tªin d. TruyÒn th«ng tin di truyÒn. C©u 14: Cã vai trß xóc t¸c c¸c qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt trong tÕ bµo vµ c¬ thÓ lµ cña lo¹i pr«tªin nµo sau ®©y: a.Pr«tªin- hoocm«n. b. Pr«tªin- kh¸ng thÓ. c.Pr«tªin- enzim d. C¶ 3 lo¹i pr«tªin trªn. B.BÀI TẬP: Bài 1: Có 4 gen, mỗi gen đều có 60 vòng xoắn .Các gen này đều nhân đôi với số lần như nhau và đã sử dụng của môi trường 33600 nu .Hãy xác định : a.Tổng số gen con đã được tạo ra sau quá trình nhân đôi nói trên và số lần nhân đôi của mỗi gen. b.Chiều dài của mỗi gen. c.Số lượng ri bô nu có trong mỗi phân tử m ARN do mỗi gen nói trên tổng hợp. Bài 2: Có 2 gen a và b có số lần nhân đôi không bằng nhau và đã tạo ra 24 gen con . Biết gen a có số lần nhân đôi nhiều hơn so với gen b . Tìm số lần nhân đôi của mỗi gen. Chiều dài của 2 gen a và b là 6120 Ă . biết số lượng nu của gen b gấp đôi gen a. Xác định số lượng nu MT đã cung cấp cho mỗi gen a và b nhân đôi. Bài 3: Có một mạch trên đoạn gen có trật tự các nu như sau : - A – X – T – G – A – T – A – X - G – G – T – A a.Hãy viết trật tự các nu của mạch còn lại và cả đoạn gen. b.Nếu đoạn gen này tự nhân đôi 3 lần .Hãy xác định : *Số lượng nu môi trường cung cấp. *Số nu có trong các gen con . *Viết trật tự các cặp nu trong mỗi đoạn gen con. Bài 4: Hai gen có tổng số 210 vòng xoắn , số nu của gen 1 bằng 2/5 số nu của gen 2 . Hai gen nhân đôi với tổng số 8 lần. Riêng gen 1 đã nhận của môi trường 8400 nu . Hãy xác định: Chiều dài của mỗi gen. Số lần nhân đôi của mỗi gen. Số lượng nu của môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi của 2 gen và số nu có trong tất cả các gen con được tạo ra. ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM: 1c , 2e , 3a , 4b , 5d , 6d , 7d , 8a , 9b , 10d , 11c , 112a , 13b , 14c. BÀI TẬP: Bài 1: a.Số gen con và số lần nhân đôi của mỗi gen: Số lượng nu của mỗi gen: N = C x 12 = 60 x 20 = 1200 (nu) Gọi x là số lần nhân đôi của mỗi gen suy ra số lượng nu môi trường cung cấp cho các gen nhân đôi là: (2x -1).a .N = 33600 Suy ra : 2x = 33600 : a.N + 1 = 33600 : ( 4 x 1200) + 1 = 8 2x = 8 = 23 X = 3 *Vậy mỗi gen nhân đôi 3 lần. b. Chiều dài mỗi gen: L = C x 34 Ă = 60 x 34 = 2040 Ă c. Số lượng ri bô nu có trong mỗi phân tử A RN là: N : 2 = 1200 : 2 = 600 Bài 2: a. số lần nhân đôi của mỗi gen: Gọi x là số lần nhân đôi của mỗi gen . Ta có số gen con bằng 2x. có thể là : 21 , 22 , 23 , 24 , 25.. Mà theo bài ra : Gen a và gen b nhân đôi cho tổng số 24 gen con – Ta có: 24 = 16 + 8 = 24 + 23 Do gen a có số lần nhân đôi nhiều hơn gen b nên: Gen a nhân đôi 4 lần. Gen b nhân đôi 3 lần b. Số gen con được tạo ra sau quá trình nhân đôi : a.2x = 4 x 8 = 32 ( gen) Goi N (a) và N (b) lần lượt là số nu của mỗi gen a và b - Theo đầu bài ta có : N(b) = 2N(a) Vậy : N(a) + N(b) = 3600 mà N(b) = 2N(a) Suy ra : N(a) = 3600 : (2+1) = 1200 (nu) N(b) = 1200 x 2 = 2400(nu) Gen a nhân đôi 4 lần – số lượng nu MTCC cho gen a là; (24 – 1 ).N(a) = 15 .1200 = 18000 (nu) Gen b nhân đôi 3 lần , suy ra số lượng nu MTCC cho gen b là: (23 – 1 ) . N(b) = 7 x 2400 = 16800 (nu) Bài 3 : a. Trật tự các nu của mạch còn lại và cả đoạn gen trên là: Mạch gen cho trước: - A – X – T – G – A – T – A – X - G – G – T – A – | | | | | | | | | | | | Mạch còn lại cần tìm: - T – G – A – X – T – A – T – G – X – X – A – T – b.Nếu đoạn gen này tự nhân đôi 3 lần thì: *Số lượng nu môi trường cung cấp là: (23 – 1).N = 7.24 = 168 nu. *Số nu có trong các gen con là: 23. N = 8. 24 = 192nu *Trật tự các cặp nu trong mỗi đoạn gen con đều giống nhau và giống gen mẹ ban đầu: - A – X – T – G – A – T – A – X – G – G – T – A – | | | | | | | | | | | | - T – G – A – X – T – A – T – G – X – X – A – T – Bài 4: a. Chiều dài gen I là: 2040Ă, gen II là: 5100Ă b. Gen I nhân đôi 3 lần, gen II nhân đôi 5 lần. c. Số nu mtcc cho 2 gen nhân đôi là: 9300 nu. Số nu có trong tất cả các gen con là: 105600 nu Thanh Tùng ngày 18 tháng 1 năm 2018 TM chuyên môn Kí duyệt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai 12 Co che xac dinh gioi tinh_12405217.doc