Giáo án môn Thể dục lớp 1 - Trường tiểu học Trần Thới 1

I. Mục tiêu:

- Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ. Nhận biết đúng hướng để xoay người theo hướng đó.

- Làm quen dàn hàng, dồn hàng.

- Trò chơi"Đi qua đường lội". YC biết cách chơi trò chơi.

II. Địa điểm , phương tiện:

- Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập.

- Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi.

III. Nội dung và phương pháp lên lớp.

 

doc24 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 24/11/2018 | Lượt xem: 432 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục lớp 1 - Trường tiểu học Trần Thới 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m vuï giaùo aùn: Hoâm nay caùc em oân kó thuaät taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng vaø laøm quen vôùi ñoäng taùc ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ. * Khôûi ñoäng: Cho caùc em laøm quen vôùi ñoäng taùc khôûi ñoäng: xoay coå tay, coå chaân vaø xoay goái, hoâng,... * Kieåm tra baøi cuõ: + Hoâm tröôùc caùc em ñaõ hoïc noäi dung gì? (Taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng) + Goïi vaøi nhoùm taäp laïi kó thuaät 5-7’ 6->8 laàn 1->2 laàn - GV cho HS haùt vaø baùo caùo ngaén goïn vaø nhanh - Cho HS khôûi ñoäng nhanh, goïn vaø traät töï. - GV xem vaø giuùp hs söûa sai, ñoàng thôøi ghi nhaän xeùt ñaùnh giaù cho HS. €€€€€ €€€€€   €GV €€€€€ €€€€€   €GV B- Phaàn cô baûn 25-27’ I- Höôùng daãn kó thuaät ñoäng taùc: 1- OÂn luyeän taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng (lôùp taäp hôïp haøng doïc vaø doùng haøng). 15-17’ 2->4 laàn - GV hoâ hieäu leänh cho HS taäp vaø tröïc tieáp giuùp ñôõ HS taäp sai. €€€€€ €€€€€   €GV 2- Giaûng giaûi vaø laøm maãu ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ - Nghieâm: Hai tay aùp saùt hoâng, thaû loûng töï nhieân, hai goùt chaân gheùp saùt vaøo nhau, hai muõi chaân môû ra thaønh hình chöõ V, maét nhìn thaúng ra tröôùc. - Nghæ: Truøng chaân 1 beân 8->10 laàn - GV giaûng giaûi vaø laøm maãu ñoäng taùc ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ cho HS xem vaø taäp theo, ñoàng thôøi giuùp HS söûa sai khi HS taäp sai €€€€€ €€€€€   €GV * Toaøn lôùp taäp kó thuaät ñoäng taùc * Töøng haøng taäp laïi * Goïi vaøi HS taäp laïi ñoäng taùc 6->8 laàn 3->4 laàn 1->2 laàn €€€€€ €€€€€   €GV €€€ II- Troø chôi: “Dieät caùc con vaät coù haïi” Höôùng daãn kó thuaät troø chôi Cho HS chôi thöû Tieán haønh troø chôi 10-12’ 1 laàn - GV höôùng daãn vaø giôùi thieäu goïn vaø deã hieåu ñeå HS chôi deã daøng C- Keát thuùc: 3-5’ Hoài tónh: cho HS haùt vui ñi voøng troøn - Cuûng coá: Hoâm nay caùc em vöøa hoïc môùi noäi dung gì? (ñöùng nghieâm, nghæ) Nhaän xeùt vaø daën doø: Nhaän xeùt tieát hoïc vaø nhaéc nhôû caùc em veà taäp laïi baøi ñaõ hoïc 4->6 laàn - Thaû loûng nheï nhaøng. - Cho các em nhắc lại nội dung vừa học . - Nhaän xeùt vaø giao baøi cho HS taäp ôû nhaø €€€€€ €€€€€   €GV TUAÀN 4 Baøi 4: - TAÄP HÔÏP HAØNG DOÏC, DOÙNG HAØNG, ÑÖÙNG NGHIEÂM, ÑÖÙNG NGHÆ, QUAY PHAÛI, QUAY TRAÙI - TROØ CHÔI: “Dieät caùc con vaät coù haïi” TCT: 04 I- MUÏC TIEÂU: - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng. - Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ. - Học quay phải, quay trái.YC nhận biết được hướng để xoay người về hướng bên phải hoặc bên trái (có thể còn chậm). - Ôn trò chơi"Diệt các con vật có hại". Biết tham gia chơi . II- ÑÒA ÑIEÅM PHÖÔNG TIEÄN: - Ñòa ñieåm: Saân tröôøng saïch vaø maùt, ñaûm baûo an toaøn. - Phöông tieän: Coøi III- NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP: Noäi dung Ñònh löôïng Phöông phaùp toå chöùc A- Môû ñaàu: * OÅn ñònh:- Haùt vaø baùo caùo só soá - Phoå bieán nhieäm vuï yeâu caàu giaùo aùn: Hoâm nay caùc em oân kó thuaät ñaõ hoïc vaø hoïc môùi kó thuaät quay traùi quay phaûi, chôi troø chôi:“Dieät caùc con vaät coù haïi” 5-7’ - nghe HS baùo caùo vaø cho HS taäp hôïp nhanh vaø traät töï €€€€€ €€€€€   €GV * Khôûi ñoäng: Taäp ñoäng taùc xoay coå tay, coå chaân, xoay goái 6 -> 8 laàn - Cho HS khôûi ñoäng nhanh baøi taäp ñôn giaûn €€€€€ €€€€€   €GV * Kieåm tra baøi cuõ: - Goïi vaøi em taäp ñoäng taùc ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ -Ghi nhaän xeùt möùc hoaøn thaønh ñ.taùc cuûa hs B- Phaàn cô baûn 25-27’ I- Höôùng daãn kó thuaät ñoäng taùc: 1- OÂn kó thuaät ñoäng taùc taäp hôïp haøng, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ * Toaøn lôùp taäp luyeän 2- Giaûng giaûi vaø laøm maãu + Quay traùi: caùc em quay veà höôùng tay traùi. + Quay phaûi: caùc em quay veà höôùng tay phaûi. 15-17’ - GV quan saùt vaø giuùp HS söûa sai - Giaûng giaûi vaø laøm maãu cho HS xem kó thuaät vaø taäp theo. €€€€€ €€€€€   €GV €€€€€ *Toaøn lôùp taäp luyeän kó thuaät ñoäng taùc *Töøng haøng taäp luyeän kó thuaät ñ. taùc *Goïi vaøi em taäp caù nhaân kó thuaät ñ. taùc 4 - > 6laàn 3 -> 4 laàn 1 -> 2 laàn - GV quan saùt vaø giuùp söûa sai cho hs, ñeå hs taäp ñuùng kó thuaät ñ.taùc. €€€€€   €GV II- Troø chôi: “Dieät caùc con vaät coù haïi” Höôùng daãn kó thuaät troø chôi Cho HS chôi thöû Tieán haønh troø chôi 10-12’ 1 laàn - GV höôùng daãn caùch thöùc chôi ñeå HS naém vaø bieát caùch chôi C- Keát thuùc: 3-5’ Hoài tónh: Taäp ñoäng taùc thaû loûng cô theå, ñeå cô theå mau hoài phuïc. Cuûng coá: Hoâm nay caùc em vöøa ñöôïc oân vaø hoïc noäi dung gì? (Nghieâm, nghæ, quay traùi, quay phaûi) Nhaän xeùt vaø daën doø Nhaän xeùt tieát hoïc vaø nhaéc nhôû caùc em veà caàn taäp laïi kó thuaät ñaõ hoïc thaät nhieàu laàn 6 -> 8 laàn - GV cho HS thaû loûng vaø nghæ ngôi tích cöïc - HS nhắc lại nội dung vừa được học và ôn luyện. - Giao baøi cho HS veà taäp laïi ôû nhaø. €€€€€ €€€€€   €GV KÍ DUYỆT CỦA KHỐI TRƯỞNG KÍ DUYỆT CỦA CHUYÊN MÔN TUẦN 5 Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2017 BÀI 5 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI TCT: 5 I. Mục tiêu: - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. Biết cách đứng nghiêm, nghỉ. - Nhận biết đúng hướng để xoay người theo hướng đó (có thể còn chậm). - Trò chơi "Đi qua đường lội". Bước đầu làm quen vơi trò chơi.( Hs đi theo đúng các vạch hoặc ô đã kẽ sắn là được) II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Đ L Phương pháp lên lớp 1.Mở đầu: - Giáo viên cùng lớp trưởng tập hợp lớp thành 2,.4 hàng dọc ( mỗi hàng 1 tổ) sau đó cho quay thành hàng ngang phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học. - Đứng vỗ tay và hát * Cho học sinh chạy theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên. * Ôn trò chơi “ diệt các con vật có hại”. 2. Cơ bản: a. Ôn tập: - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ. - Ôn động tác: Quay phải, quay trái. + Khẩu lệnh: Bên phải. Quay Bên trái .. Quay. - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng- đứng nghiêm, đứng nghỉ – quay phải, quay trái. b. Chơi trò chơi. “ Qua đường lội”. 3. Kết thúc: - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát - Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài - Giáo viên nhận xét kết quả giờ học. - Về nhà ôn nội dung đội hình, đội ngũ vừa học. 4.6’ 30.40 m 18.22’ 12.14’ 3.4 L 4.5 L 6.8’ 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung giời học. - cho học sinh khởi động - Giáo viên điểu khiển cho cả lớp tập luyện kết hợp sửa sai cho học sinh . - Cho cán sự làm quen với cách điều khiển,lớp tập luyệ - Giáo viên điều khiển cho cả lớp tập phối hợp các nội dung đã học kết hợp GV sửa sai. Đội hình tập luyện. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Cán sự hô cho lớp tập GV quan sát nhắc nhở sửa sai ( có thể cho những em tập sai nhiều tập riêng một hàng GV uốn nắn sửa sai) - Giáo viên hướng dẫn cho học sinh cách chơi sau đó cho học sinh chơi. GV nhận xét. - Giáo viên nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà. TUẦN 6 Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2017 BÀI 6 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI TCT: 6 I. Mục tiêu: - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ. Nhận biết đúng hướng để xoay người theo hướng đó. - Làm quen dàn hàng, dồn hàng. - Trò chơi"Đi qua đường lội". YC biết cách chơi trò chơi. II. Địa điểm , phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Đ L Phương pháp lên lớp 1.Mở đầu: - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học. Đứng vỗ tay và hát * cho học sinh chạy theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên. * Ôn trò chơi “ diệt các con vật có hại”. 2. Cơ bản: a. Ôn tập: - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái. - Ôn dãn cách, dồn hàng. b. chơi trò chơi. “ Qua đường lội”. 3. Kết thúc: - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát - Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài - Giáo viên nhận xét kết quả giờ học. - Về nhà nội dung đội hình, đội ngũ vừa học. 4.6’ 30.40 m 18.22’ 12.14’ 3.4 L 4.5 L 6.8’ 3.5’ - Cán sự tập chung lớp,điểm số báo cáo. chào giáo viên * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung giời học. - cho học sinh khởi động - Giáo viên điểu khiển cho cả lớp tập luyện kết hợp sửa sai cho học sinh . - cho cán sự điều khiển lớp tập Gv hướng dẫn. Đội hình tập luyện. * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * - Chia tổ tập luyện * CS * CS * * * * * * * * * * * * * * * * CS - Cho các tổ thi đua giáo viên cùng học sinh nhận xét. - Giáo viên nhắc lại cách chơi sau đó cho học sinh chơi, GV nhận xét. - Giáo viên nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà. TUẦN 7 Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2017 BÀI 7 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI TCT: 7 I. Mục tiêu: - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ. - Nhận biết đúng hướng để xoay người theo đúng hướng . - Biết cách dàn hàng, dồn hàng. - Trò chơi"Đi qua đường lội". YC biết cách tham gia chơi trò chơi. II. Địa điểm , phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Đ L Phương pháp lên lớp 1.Mở đầu: - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học. - Đứng vỗ tay và hát * cho học sinh chạy theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên. - Đi theo vòng tròn và hít thở sâu. * Ôn trò chơi “ diệt các con vật có hại”. 2. Cơ bản: a. Ôn tập: - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái. - dãn cách, dồn hàng. - Đi thường theo nhịp. - Thi đua giữa các tổ: - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái. b. chơi trò chơi. “ Qua đường lội”. 3. Kết thúc: - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát - Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài - Giáo viên nhận xét kết quả giờ học. - Về nhà nội dung đội hình, đội ngũ vừa học 4.6’ 30.40 m 1’ 18.22 12.14 3.4 L 4.5 L 4.5 L 6.8’ 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung giời học. - cho học sinh khởi động - Giáo viênđiểu khiển cho cả lớp tập luyện kết hợp sửa sai cho học sinh. Đội hình tập luyện. * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * - Cho các tổ thi đua giáo viên cùng học sinh nhận xét. - Giáo viên nhắc lại cách chơi sau đó cho học sinh chơi, GV nhận xét. - Giáo viên nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà. TUẦN 8 Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2017 BÀI 8 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN TCT: 8 I. Mục tiêu: - Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ đã học. Yêu cầu: Học sinh thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác nhanh và trật tự - Làm quen với tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay về trước. Yêu cầu: Thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi. kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Đ L Phương pháp lên lớp 1.Mở đầu: - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học. - Đứng vỗ tay và hát - Giậm chân tại chỗ theo nhịp 1.2 * Ôn trò chơi “ diệt các con vật có hại”. 2. Cơ bản: a. Ôn tập đội hình, đội ngũ. - Đứng nghiêm, đứng nghỉ. Quay phải, quay trái. - Dàn hàng, dồn hàng. b. Động tác dèn luyện tư thế cơ bản. - Đứng cơ bản. - Đứng đưa hai tay ra trước. b. chơi trò chơi. “ Qua đường lội”. 3. Kết thúc: - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát - Giáo viên cùng học simh hệ thống bài - Giáo viên nhận xét kết quả giờ học. - Về nhà ôn hai động tác vừa học 4.6’ 18.22’ 12.14’ 3.4 L 4.5 L 4.5 L 6.8’ 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung giời học. - cho học sinh khởi động - Giáo viên điều khiển cho cả lớp tập luyện kết hợp sửa sai cho học sinh Đội hình tập luyện. * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * - Hướng dẫn cho học sinh học bài mới kết hợp giáo viên sửa sai. - Giáo viên nhắc lại cách chơi sau đó cho học sinh chơi, GV nhận xét. - Giáo viên nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà. KÍ DUYỆT CỦA KHỐI TRƯỞNG KÍ DUYỆT CỦA CHUYÊN MÔN TUẦN 9 Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2017 BÀI 9 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN TCT: 9 I. Mục tiêu: - Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ đã học. Yêu cầu: Học sinh thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác nhanh và trật tự - Ôn tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, Học đứng đưa hai tay dang ngang, đưa hai tay lên cao chếch chữ V. Yêu cầu: Thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng. II. Địa điểm , phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Đ L Phương pháp lên lớp 1.Mở đầu: - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học. - Đứng vỗ tay và hát - Giậm chân tại chỗ theo nhịp 1.2 - Chay nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên sân trường 2. Cơ bản: a. Ôn tập đội hình, đội ngũ. - Đứng nghiêm, đứng nghỉ. - Dàn hàng, dồn hàng. - Đứng đưa hai tay ra trước b. Động tác rèn luyện tư thế cơ bản. - Đứng đưa hai tay dang ngang. - Hai tay đưa lên cao chếch chữ V - Tập phối hợp các động tác rèn luyện tư thế. 3. Kết thúc: - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát - Giáo viên cùng học simh hệ thống bài - Giáo viên nhận xét kết quả giờ học. - Về nhà ôn hai động tác vừa học 4.6’ 1.2’ 30.40m 18.22’ 12.14’ 4.5 L 2.3 L 1.2L 2.3L 2.3 L 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung giời học. - cho học sinh khởi động - Giáo viên điều khiển cho cả lớp tập luyện kết hợp sửa sai cho học sinh - cho cán sự điều khiển lớp tập luyện . Đội hình tập luyện. * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * - Gv chỉ tranh cho HS đứng quan sát, Gv làm mẫu. - GV điều khiển cho HS tập phối hợp các động tác kết hợp nhận xét. đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Giáo viên nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà. TUẦN 10 Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2017 BÀI 10 THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN TCT: 10 I. Mục tiêu: - Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu: Học sinh thực hiện được các động tác chính xác hơn giờ trước . - Học đứng kiễng gót hai tay chống hông. Yêu cầu: Thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng. II. Địa điểm , phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Đ L Phương pháp lên lớp 1.Mở đầu: - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học. - Đứng vỗ tay và hát - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên sân trường - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu, quay mặt vào trong dãn cách một sải tay theo vòng tròn. 2. Cơ bản: a. Ôn phối hợp. - Đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang. - Đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V. - Đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V b. Học động tác . - Đứng kiễng gót hai tay chống hông. c. Trò chơi. “ Qua đường lội” 3. Kết thúc: - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát - Giáo viên cùng học simh hệ thống bài - Giáo viên nhận xét kết quả giờ học. - Về nhà bài tập rèn luyện tư thế cơ bản. 4.6’ 1.2’ 30.40m 18.22’ 12.14’ 3.4 L 2.3 L 2.3 L 4.5 L 6.8’ 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung giời học. - cho học sinh khởi động - GV điều khiển cho HS tập phối hợp các động tác kết hợp nhận xét đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV chỉ tranh cho HS quan sát GV.làm mẫu động tác chậm, chuẩn - GVhô cho HS tập đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhắc lai cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét - Giáo viên nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà. TUẦN 11 Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2017 BÀI 11 THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI TCT: 11 I. Mục tiêu: - Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu: Học sinh thực hiện được các động tác ở mức tương đối chính xác . - Học đứng đưa một chân ra trước hai tay chống hông. Yêu cầu: Thực hiện được động tác cơ bản đúng. - Làm quen với trò chơi “ Chuyển bóng tiếp sức” Yêu cầu: Biết tham gia vào trò chơi. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Đ L Phương pháp lên lớp 1.Mở đầu: - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học. - Đứng vỗ tay và hát - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên sân trường - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. * Chơi trò chơi “ Diệt các con vật có hại” 2. Cơ bản: a. Học động tác . - Đứng đưa một chân ra trước hai tay chống hông. b. Trò chơi. “ Chuyển bóng tiếp sức” 3. Kết thúc: - Đi thường theo nhịp thành 2-4 hàng dọc trên sân trường để thả lỏng. - Giáo viên cùng học simh hệ thống bài - Giáo viên nhận xét kết quả giờ học. - Về nhà bài tập rèn luyện tư thế cơ bản. 4.6’ 1.2’ 30.40m 1.2’ 18.22’ 12.14’ 6.8’ 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - cho học sinh khởi động - GV chỉ tranh cho HS quan sát GV. làm mẫu động tác chậm, chuẩn - GV hô cho HS tập đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhắc lai cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét - Giáo viên nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà. TUẦN 12 Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2017 BÀI 12 THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI TCT: 12 I. Mục tiêu: - Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu: Học sinh thực hiện động tác chính xác hơn giờ trước . - Học đứng đưa một chân ra sau hai tay dơ cao thẳng hướng. Yêu cầu: Biết thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng. - Ôn trò chơi “ Chuyển bóng tiếp sức” Yêu cầu: Tham gia được vào trò chơi ở mức ban đầu có sự chủ động. II. Địa điểm , phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Đ L Phương pháp lên lớp 1.Mở đầu: - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học. - Đứng vỗ tay và hát - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên sân trường - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. 2. Cơ bản: a. Học động tác . - Đứng kiễng gót hai tay chống hông - Đứng đưa một chân ra sau hai tay đưa lên cao thẳng hướng. b. Trò chơi. “ Chuyển bóng tiếp sức” 3. Kết thúc: - Đi thường theo nhịp thành 2-4 hàng dọc trên sân trường để thả lỏng. - Giáo viên cùng học simh hệ thống bài - Giáo viên nhận xét kết quả giờ học. - Về nhà bài tập rèn luyện tư thế cơ bản. 4.6’ 1.2’ 30.40m 1.2’ 18.22’ 12.14’ 4.5 L 6.8’ 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung giời học. - cho học sinh khởi động - Cho HS tập phối hợp các động tác - Hướng dẫn cho học sinh ôn luyện, kết hợp giáo viên sửa sai. - GV chỉ tranh cho HS quan sát GV. làm mẫu động tác chậm, chuẩn - GV hô cho HS tập đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhắc lai cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét - Giáo viên nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà. KÍ DUYỆT CỦA KHỐI TRƯỞNG KÍ DUYỆT CỦA CHUYÊN MÔN TUẦN 13 Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2017 BÀI 13 THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI TCT: 13 I. Mục tiêu: - Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu: Học sinh thực hiện được ở mức độ chính xác. - Học đứng đưa một chân sang ngang . Yêu cầu: Biết thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng. - Ôn trò chơi “ Chuyển bóng tiếp sức” Yêu cầu: Tham gia được vào trò chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Đ L Phương pháp lên lớp 1.Mở đầu: - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học. - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên sân trường - Ôn đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái. - Trò chơi: “Diệt các con vật có hại” 2. Cơ bản: a. Ôn động tác . - Đứng đưa một chân ra sau hai tay đưa lên cao thẳng hướng. - Đứng đưa một chân trước hai tay chống hông và đứng đưa một chân ra sau hai tay dơ cao thẳng hướng. b. Học động tác đứng đưa một chân sang ngang hai tay chống hông. - Ôn phối hợp các động tác . c. Trò chơi. “ Chuyển bóng tiếp sức” 3. Kết thúc: - Đi thường theo nhịp thành 2-4 hàng dọc trên sân trường để thả lỏng. - Giáo viên cùng học simh hệ thống bài - Giáo viên nhận xét kết quả giờ học. - Về nhà bài tập rèn luyện tư thế cơ bản. 4.6’ 30.40m 2.3 L 1.2’ 18.22’ 12.14’ 2.3 L 1x4 N 4.5 L 1x4 N 6.8’ 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung giời học. - cho học sinh khởi động - Hướng dẫn cho học sinh học bài mới kết hợp giáo viên sửa sai. - GV chỉ tranh cho HS quan sát GV. làm mẫu động tác chậm, chuẩn - GV hô cho HS tập đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhắc lai cách chơi sau đó cho HS chơi thử, GV cho học sinh chơi chính thức , GV điều khiển kết hợp nhận xét. - Giáo viên nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà. TUẦN 14 Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2017 BÀI 14 THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI TCT: 14 I. Mục tiêu: - Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu: Học sinh thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác . - Làm quen với trò chơi “ Chạy tiếp sức” Yêu cầu: Tham gia được vào trò chơi ở mức ban đầu. II. Địa điểm , phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi, 2- 4 lá cờ, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Đ L Phương pháp lên lớp 1.Mở đầu: - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học. - Đứng vỗ tay và hát - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp 2. Cơ bản: a. Ôn động tác . - Đứng đưa hai tay ra trước thẳng hướng. - Đưa hai tay dang ngang - Đưa hai tay lên cao chếch chữ V - Đứng đưa chân trái ra trước, hai tay chống hông - Đứng hai tay chống hông - Đứng đưa chân phải ra sau, hai tay chống hông. b.Trò chơi “ Chạy tiếp sức” 3. Kết thúc: - Đi thường theo nhịp thành 2-4 hàng dọc trên sân trường để thả lỏng. - Giáo viên cùng học simh hệ thống bài,GV NX kết quả giờ học. - Về nhà bài tập rèn luyện tư thế cơ bản. 4.6’ 1.2’ 18.22’ 12.14’ 2.3L 6.8’ 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung giời học. - Cho học sinh khởi động - Hướng dẫn cho học sinh ôn tập kết hợp giáo viên sửa sai. - chia lớp thành 2 nhóm tập luyện,cán sự hô khẩu lệnh. - GV quan sát nhắc nhở, sửa sai. * * * * * * * * * * GV - cho từng tổ trình diễn, gọi HS nhận xét ,GVnhận xét đánh giá chung. - GV hướng dẫn cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét - Giáo viên nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà. TUẦN 15 Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2017 BÀI 15 THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI TCT: 15 I. Mục tiêu: - Ôn một số kỹ năng thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu: Học sinh thực hiện động tác ở mức độ chính xác hơn giờ trước . - Tiếp tục làm quen với trò chơi “ Chạy tiếp sức” Yêu cầu: Biết tham gia vào trò chơi . II. Địa điểm , phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi, 2.4 lá cờ, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Đ L Phương pháp lên lớp 1.Mở đầu: - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học. - Đứng vỗ tay và hát - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp * Trò chơi “Diệt các con vật có hại” 2. Cơ bản: a. Ôn động tác . N1: Đứng đưa chân trái ra sau hai tay dơ cao thẳng hướng. N2: Về TTCB N3: Đứng đưa chân phải ra sau hai tay dơ cao chếch chữ V. N4: Về TTCB *Ôn phối hợp - N1: Đứng đưa chân trái sang ngang, hai tay chống hông - N2 Về TT đứng hai tay chống hông - N3: Đứng đưa chân phải sang ngang hai tay chống hông. - N4: Về TTCB b. Trò chơi. “ Chạy tiếp sức” 3. Kết thúc: - Đi thường theo nhịp thành 2-4 hàng dọc trên sân trường để thả lỏng. - Giáo viên cùng học simh hệ thống bài - Giáo viên nhận xét kết quả giờ học. - Về nhà bài tập rèn luyện tư thế cơ bản. 4.6’ 1.2’ 1.2’ 1.2’ 18.22’ 12.14’ 1.2l 6.8’ 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội d

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an hoc ki 1_12416046.doc
Tài liệu liên quan